Tài liệu

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4309     Tải về: 27     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ. - tài liệu, sách iDoc.VnI.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. - Liên hệ với cuộc sống v
Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.
I.Mc tiêu: Saui học, hs có kh năng:
- Phân biệt s khác nhau giữa làng quê đô th.
- Liên h vi cuộc sng và sinh hoạt của nhân dân địa phương.
- Có ý thc gắnvới quê hương.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK trang 62, 63.
III.Các hoạt động dạy học:
Ti
ến
tr
ình
dạy học
Ho
ạt
đ
c
ủa
gi
áo
vi
ê
n
Ho
ạt
đ
c
ủa
hs
A.
Bài c
ũ
(5 phút)
B.Bài mới:
HĐ 1:
Làm việc
theo nhóm
( 10-12
phút)
-
Ho
ạt
đ
c
ô
ng nghi
ệp
, th
ươ
ng m
i
.
-Gv nêu câu hỏi:
+Các hoạt động như khai thác khoáng sn,
luyện thép, dt may được gọihoạt động
gì?
+Các hoạt động mua bán được gi là hoạt
động gì?
+Kn một s ch, siêu th, cửa hàng nơi
em ?
-Gv nhận xét.
-GT bài.
-Mc tiêu: hs phân biệt s khác nhau giữa
làng quê đô th.
-Tiến hành:
-Bước1: Gv hướng dn hs quan sát tranh
trong SGK và thảo luận theo nhóm.
-3 hs tr lời.
-Quan sát và thảo
luận theo nhóm.
+H
ình
1 v
c
ảnh
g
ì
?
+Hình 2 v cảnh gì?
+Hình 3 v cảnh gì?
Nêu s khác nhau giữa làng qvà đô th
và ghi li kết qu theo bảng dưới đây:
L
àng
qu
ê
Đô
th
Phong c
nh
,
nhà cửa
Ho
ạt
đ
sinh sng
ch yếu của
nhân dân
Đư
ng
s
á
,
hoạt động
giao thông
C
â
y c
i
-
L
àng
qu
ê
đ
bằng.
-Làng quê miền
núi.
-Đô th.
-Các nhóm quan
sát tranh, thảo
luậnghi vào
phiếu học tập.
-Bước2:
Đ
i
di
n
c
á
c nh
óm
l
ê
n tr
ình
b
à
y
Kêt qu thảo lun.
-Gv căn c vào kết qu trìnhy ca các
nhóm, nhn xét, phân tích và nêu rõ s
khác nhau giữa làng quê và đô th.
-
Đ
i
di
n
c
á
c
nhóm trìnhy.
-Nhóm bn b
sung.
HĐ 2
Thảo luận
nhóm
( 7-10
phút)
-
Kết luận:
l
àng
qu
ê
, ng
ư
i
d
â
n s
bằng ngh trng trt, chăn nuôi, chài lưới
và các ngh thng khác… xung quanh
nhà thường có vườn cây, chuồng, tri,
đường làng nh, ít người qua lại, đô th,
ngườin thường đi làm trong công s,
cửang, nhà máy…, nhà tập trung san
sát, đường phnhiu ngườixe c
qua li.
-Giáo dục môi trường, dân s: đô th
đông vui, hoạt động kinh tế sôi động song
vấn đề môi trường như rác thi, khói, bụi,
đang xung cp nghiêm trọng, trường học
bệnh vin quá chật vì người đông, không
có không gian cho hs vui chơi, rèn luyn
thân th.
-Mc tiêu: K được tên một s ngh
nghiệp mà ngườin ng quê và đô th
thường làm.
-Tiến hành:
-Bước 1: Chia nhóm:
-Gv chia các nhóm, mỗi nhóm căn c vào
thảo lun hoạt động để tìm ra s khác
biệt v ngh nghiệp của ngưin làng
quê và đô th.
-
H
s l
ng
nghe
.
-Hs tham gia phát
biểu v môi
trường làng quê
đô th, vn
s.
-Thảo lun nhóm
để tìm ra s khác
biệt giữa làng q
đô th.
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.
I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng: - Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. - Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương. - Có ý thức gắn bó với quê hương. II. Đồ dùng dạy học: - Các hình trong SGK trang 62, 63. III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Hoạt động công nghiệp, thương mại. -Gv nêu câu hỏi: +Các hoạt động như khai thác khoáng sản, -3 hs trả lời. luyện thép, dệt may được gọi là hoạt động gì? +Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt động gì? +Kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng nơi em ở ? -Gv nhận xét. B.Bài mới: -GT bài. HĐ 1: Làm việc theo nhóm ( 10-12 phút) -Mục tiêu: hs phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. -Tiến hành: -Bước1: Gv hướng dẫn hs quan
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Đề bài: LÀNG QUÊ VÀ ĐÔ THỊ.

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs có khả năng:

- Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị.

- Liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phương.

- Có ý thức gắn bó với quê hương.

II. Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong SGK trang 62, 63.

III.Các hoạt động dạy học:

Tiến trình

dạy học

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hs

A.Bài cũ

(5 phút)

B.Bài mới:

HĐ 1:

Làm việc

theo nhóm

( 10-12

phút)

-Hoạt động công nghiệp, thương mại.

-Gv nêu câu hỏi:

+Các hoạt động như khai thác khoáng sản,

luyện thép, dệt may được gọi là hoạt động

gì?

+Các hoạt động mua bán được gọi là hoạt

động gì?

+Kể tên một số chợ, siêu thị, cửa hàng nơi

em ở ?

-Gv nhận xét.

-GT bài.

-Mục tiêu: hs phân biệt sự khác nhau giữa

làng quê và đô thị.

-Tiến hành:

-Bước1: Gv hướng dẫn hs quan sát tranh

trong SGK và thảo luận theo nhóm.

-3 hs trả lời.

-Quan sát và thảo

luận theo nhóm.

+Hình 1 vẽ cảnh gì?

+Hình 2 vẽ cảnh gì?

+Hình 3 vẽ cảnh gì?

Nêu sự khác nhau giữa làng quê và đô thị

và ghi lại kết quả theo bảng dưới đây:

Làng quê Đô thị

Phong cảnh,

nhà cửa

Hoạt động

sinh sống

chủ yếu của

nhân dân

Đường sá,

hoạt động

giao thông

Cây cối

-Làng quê ở đồng

bằng.

-Làng quê ỏ miền

núi.

-Đô thị.

-Các nhóm quan

sát tranh, thảo

luận và ghi vào

phiếu học tập.

-Bước2: Đại diện các nhóm lên trình bày

Kêt quả thảo luận.

-Gv căn cứ vào kết quả trình bày của các

nhóm, nhận xét, phân tích và nêu rõ sự

khác nhau giữa làng quê và đô thị.

-Đại diện các

nhóm trình bày.

-Nhóm bạn bổ

sung.

HĐ 2

Thảo luận

nhóm

( 7-10

phút)

-Kết luận: Ở làng quê, người dân sống

bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới

và các nghề thủ công khác… xung quanh

nhà thường có vườn cây, chuồng, trại,

đường làng nhỏ, ít người qua lại, ở đô thị,

người dân thường đi làm trong công sở,

cửa hàng, nhà máy…, nhà ỏ tập trung san

sát, đường phố có nhiều người và xe cộ

qua lại.

-Giáo dục môi trường, dân số: Ở đô thị

đông vui, hoạt động kinh tế sôi động song

vấn đề môi trường như rác thải, khói, bụi,

đang xuống cấp nghiêm trọng, trường học

bệnh viện quá chật vì người đông, không

có không gian cho hs vui chơi, rèn luyện

thân thể.

-Mục tiêu: Kể được tên một số nghề

nghiệp mà người dân ở làng quê và đô thị

thường làm.

-Tiến hành:

-Bước 1: Chia nhóm:

-Gv chia các nhóm, mỗi nhóm căn cứ vào

thảo luận ỏ hoạt động để tìm ra sự khác

biệt về nghề nghiệp của người dân ỏ làng

quê và đô thị.

-Hs lắng nghe.

-Hs tham gia phát

biểu về môi

trường ỏ làng quê

và đô thị, về dân

số.

-Thảo luận nhóm

để tìm ra sự khác

biệt giữa làng quê

và đô thị.

HĐ 3:

Vẽ tranh

(11-12

phút)

-Bước2: Một số nhóm trình bày kết quả

theo bảng sau:

Nghề nghiệp ỏ

làng quê

Nghề nghiệp ỏ đô

thị

-trồng trọt

-

-

-

-buôn bán

-

-

-

-Bước 3: Căn cứ vào kết quả thảo luận, gv

giới thiệu cho các em biết thêm về sinh

hoạt của làng quê để các em hiểu khi chưa

có cơ hội đến thăm.

-Kết kuận:

-Ỏ làng quê, người dân sống bằng nghề

trồng trọt, chăn nuôi, chài lưới và các nghề

thủ công khác.

-Ỏ đô thị, người dân thường đi làm trong

các công sở, cửa hàng, nhà máy…

-Mục tiêu: khắc sâu và tăng thêm những

hiểu biết của hs về đất nước:

+Nơi em đang ở là làng quê hay đô thị?

-Tiến hành:

-Gv nêu chủ đề: Hãy vẽ về thành phố quê

em.

-Hs lắng nghe.

-Đô thị.

Nhận xét-

dặn dò

( 2 phút)

-Yêu cầu mỗi em vẽ một tranh.

-Hv trình bày tranh.

-Gv và cả lớp nhận xét ( nếu em nào vẽ

chưa xong, các em có thể về nhà vẽ tiếp)

2 hs đọc lại mục: “ Bạn cần biết”.

-Liên hệ giáo dục hs về ý thức bảo vệ môi

trường, góp phần làm cho đô thị ngày càng

xanh, sạch, đẹp hơn.

-Gv nhận xét tiết học.

-Dặn hs học bài.

-Chuẩn bị bài sau: An toàn khi đi xe đạp.

-Hs chuẩn bị

giấy, tham gia vẽ

tranh.

-Một số em trình

bày bài vẽ của

mình.

-Bạn nhận xét.

-2 hs đọc.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68674
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67455
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65501
Có thể bạn quan tâm