Tài liệu

Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÁ CÂY.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 13878     Tải về: 62     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÁ CÂY. - tài liệu, sách iDoc.Vn- Mô tả sự đa dạng về màu sắc,hình dạng và độ lớn của lá cây. - Nêu đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của lá
Đề bài: CÂY.
I.Mc tiêu: Sau bài học, hs biết:
- Mô t s đa dạng v màu sắc,hình dng và độ ln của lá cây.
- Nêu đặc đim chung v cấu tạo ngi của lá cây.
- Phân loi lá cây sưu tầm được.
II. Đồ dùng đạy học:
- Các hình trong SGK trang 86,87.
- Giấy kh A0 và băng keo.
III. Các hoạt động dạy học:
Ti
ến
tr
ình
dạy học
Ho
ạt
đ
c
ủa
gi
áo
vi
ê
n
Ho
ạt
đ
c
ủa
HS
A.
Bài c
ũ
(5 phút)
B.Bài mới
HĐ 1:
Thảo luận
nhóm:
( 13 phút)
-
R
c
â
y
Gv nêuu hỏi
+ Rychc năng gì ?
+Người ta thường s dụng r y để
làm gì ?
+K một s ry được dùng làm thức
ăn cho ngưi động vật ?
-Nhn xét.
-GT bài.
-Mc tiêu: Biết mô t s đa dạng v
màu sắc, hình dngđộ lớn của lá
cây.
-Tiến hành:
-Bước1: Làm việc theo cặp:
-3 hs tr lời.
-Quan sát và thảo
luận theo cp, tìm
HĐ 2:
Làm việc vi
vật thật
( 11-13 phút
)
-
Gv y
ê
u c
u
hs quan s
át
h
ình
1,2,3,4
SGK trang 86 và 87 kết hợp quan sát
những lá cây mang đến lớp:
+Nói v màu sắc, hình dng, kích
thước ca những lá cây quan sát được.
+ Hãy ch đâu là cuống lá, phiến lá ca
một s lá cây sưu tm được.
-Bước2: Làm việc c lớp.
Mời đại diệnc nhóm trình bày.
-Gv kết lun: Lá cây thườngu
xanh lục, một s ít lá có màu đỏ hoc
vàng. Lá cây có nhiu hình dng độ
ln khác nhau, Mỗi chiếc lá thường
cuống lá và phiến lá. Trên phiến lá có
gân lá.
-Mc tiêu: Phân loi các lá cây sưu
tm được.
-Tiến hành:
-Bước1: Gv phát cho mi nhóm 1 t
giấy A0 và băng dính.
-Gv quan sát , hướng dn thêm cho các
nhóm.
hi
u
c
á
i
l
á
c
â
y
mang đến lớp.
-Đại din các nhóm
các lớp.
-Hs lng nghe.
-Nhóm trưởng điu
khiển cácbn sắp
xếp các lá cây và
đính vào kh A0
theo tng nhóm
kích thước, hình
dạng tương t.
-Đại din các nhóm
Hđ 3:
Trò chơi:
(6-7 pt )
Nhận xét -
dặn dò
(2 phút)
-
Đ
i di
n c
ác
nh
óm
gi
i
thi
u
b
s
ư
u
tập ca mình trước lớp.
-Gv nhận xét, tuyên dương.
-Sau đó, Gv kết luậni học và liên h.
- Lá câynhiu hình dạng, màu sc
độ ln khác nhau tạo cho cnh thiên
nhiên tươi đẹp. Hng ngày, em cn
chăm sóc chúng như lau sch bụim
trên lá (đối viy trồng trong nhà ),
ta úa, bắt sâu cho chúng.
-Mc tiêu: Củng c nội dung bài học.
-Cách chơi: C lớp dùng th hoa 2 màu
xanh, đỏ.
-Gv lần lượt đọc các ý củau 1,2 ( v
bài tập t 62 ), hs đưa th đỏ cho ý đúng,
th xanh cho ý sai.
-1 Hs đọc mục : “ Bóng đèn to sáng
-Nhn xét tiết học.
-Dn: Hs họci.
-Chun b bài sau: Khnăng kì diu
của lá cây.
tr
ình
b
ày
.
-Lớp nhn xét xem
nhóm nào sưu tập
được nhiu loi lá,
trình bày nhanh,
đẹp.
-Hs lng nghe.
-C lớptham gia trò
chơi.
-1 hs đọc.
Giáo án Tự nhiên xã hội lớp 3: Đề bài: LÁ CÂY.
- Mô tả sự đa dạng về màu sắc,hình dạng và độ lớn của lá cây. - Nêu đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của lá cây. - Phân loại lá cây sưu tầm được. II. Đồ dùng đạy học: - Các hình trong SGK trang 86,87. - Giấy khổ A0 và băng keo. III. Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy học A.Bài cũ (5 phút) -Rễ cây Gv nêu câu hỏi + Rễ cây có chức năng gì ? +Người ta thường sử dụng rễ cây để làm gì ? +Kể một số rễ cây được dùng làm thức ăn cho người và động vật ? -Nhận xét. B.Bài mới HĐ 1: Thảo luận nhóm: ( 13 phút) -GT bài. -Mục tiêu: Biết mô tả sự đa dạng về màu sắc, hình dạng và độ lớn của lá cây. -Tiến hành: -Bước1: Làm việc theo cặp: -Quan sát và thảo luận theo cặp, tìm -3 hs trả lời. Hoạt động của giáo
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Đề bài: LÁ CÂY.

I.Mục tiêu: Sau bài học, hs biết:

- Mô tả sự đa dạng về màu sắc,hình dạng và độ lớn của lá cây.

- Nêu đặc điểm chung về cấu tạo ngoài của lá cây.

- Phân loại lá cây sưu tầm được.

II. Đồ dùng đạy học:

- Các hình trong SGK trang 86,87.

- Giấy khổ A0 và băng keo.

III. Các hoạt động dạy học:

Tiến trình

dạy học

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS

A.Bài cũ

(5 phút)

B.Bài mới

HĐ 1:

Thảo luận

nhóm:

( 13 phút)

-Rễ cây

Gv nêu câu hỏi

+ Rễ cây có chức năng gì ?

+Người ta thường sử dụng rễ cây để

làm gì ?

+Kể một số rễ cây được dùng làm thức

ăn cho người và động vật ?

-Nhận xét.

-GT bài.

-Mục tiêu: Biết mô tả sự đa dạng về

màu sắc, hình dạng và độ lớn của lá

cây.

-Tiến hành:

-Bước1: Làm việc theo cặp:

-3 hs trả lời.

-Quan sát và thảo

luận theo cặp, tìm

HĐ 2:

Làm việc với

vật thật

( 11-13 phút

)

-Gv yêu cầu hs quan sát hình 1,2,3,4

SGK trang 86 và 87 kết hợp quan sát

những lá cây mang đến lớp:

+Nói về màu sắc, hình dạng, kích

thước của những lá cây quan sát được.

+ Hãy chỉ đâu là cuống lá, phiến lá của

một số lá cây sưu tầm được.

-Bước2: Làm việc cả lớp.

Mời đại diện các nhóm trình bày.

-Gv kết luận: Lá cây thường có màu

xanh lục, một số ít lá có màu đỏ hoặc

vàng. Lá cây có nhiều hình dạng và độ

lớn khác nhau, Mỗi chiếc lá thường có

cuống lá và phiến lá. Trên phiến lá có

gân lá.

-Mục tiêu: Phân loại các lá cây sưu

tầm được.

-Tiến hành:

-Bước1: Gv phát cho mỗi nhóm 1 tờ

giấy A0 và băng dính.

-Gv quan sát , hướng dẫn thêm cho các

nhóm.

hiểu các loại lá cây

mang đến lớp.

-Đại diện các nhóm

các lớp.

-Hs lắng nghe.

-Nhóm trưởng điều

khiển cácbạn sắp

xếp các lá cây và

đính vào khổ A0

theo từng nhóm có

kích thước, hình

dạng tương tự.

-Đại diện các nhóm

Hđ 3:

Trò chơi:

(6-7 phút )

Nhận xét -

dặn dò

(2 phút)

-Đại diện các nhóm giới thiệu bộ sưu

tập của mình trước lớp.

-Gv nhận xét, tuyên dương.

-Sau đó, Gv kết luận bài học và liên hệ.

- Lá cây có nhiều hình dạng, màu sắc

và độ lớn khác nhau tạo cho cảnh thiên

nhiên tươi đẹp. Hằng ngày, em cần

chăm sóc chúng như lau sạch bụi bám

trên lá (đối với cây trồng trong nhà ),

tỉa lá úa, bắt sâu cho chúng.

-Mục tiêu: Củng cố nội dung bài học.

-Cách chơi: Cả lớp dùng thẻ hoa 2 màu

xanh, đỏ.

-Gv lần lượt đọc các ý của câu 1,2 ( vở

bài tập t 62 ), hs đưa thẻ đỏ cho ý đúng,

thẻ xanh cho ý sai.

-1 Hs đọc mục : “ Bóng đèn toả sáng”

-Nhận xét tiết học.

-Dặn dò: Hs học bài.

-Chuẩn bị bài sau: Khả năng kì diệu

của lá cây.

trình bày.

-Lớp nhận xét xem

nhóm nào sưu tập

được nhiều loại lá,

trình bày nhanh,

đẹp.

-Hs lắng nghe.

-Cả lớptham gia trò

chơi.

-1 hs đọc.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm