Thành viên idoc2012

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN

- 11/21/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN

- 11/21/2012
2,429
Báo lỗi

Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe – kể câu chuyện: “ Không nỡ nhìn” nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng. - Tiếp tục rèn kỹ năng tổ chức cuộc họp. - HS hứng thú học tập.

Nội dung
Microsoft Word - Tieng Viet 3 - 42

TTẬẬPP LLÀÀMM VVĂĂNN

NNGGHHEE-- KKỂỂ:: KKHHÔÔNNGG NNỠỠ NNHHÌÌNN.. TTẬẬPP TTỔỔ CCHHỨỨCC CCUUỘỘCC HHỌỌPP(( TTiiếếtt PPPPCCTT::

77))

II.. MMỤỤCC ĐĐÍÍCCHH,, YYÊÊUU CCẦẦUU::

-- RRèènn kkỹỹ nnăănngg nngghhee vvàà nnóóii:: NNgghhee –– kkểể ccââuu cchhuuyyệệnn:: ““ KKhhôônngg nnỡỡ nnhhììnn”” nnhhớớ nnộộii

dduunngg ttrruuyyệệnn,, hhiiểểuu đđiiềềuu ccââuu cchhuuyyệệnn mmuuốốnn nnóóii,, kkểể llạạii đđúúnngg..

-- TTiiếếpp ttụụcc rrèènn kkỹỹ nnăănngg ttổổ cchhứứcc ccuuộộcc hhọọpp..

-- HHSS hhứứnngg tthhúú hhọọcc ttậậpp..

IIII.. ĐĐỒỒ DDÙÙNNGG DDẠẠYY –– HHỌỌCC::

GGVV:: ttrraannhh mmiinnhh hhooạạ ttrruuyyệệnn..

IIIIII.. CCÁÁCC HHOOẠẠTT ĐĐỘỘNNGG DDẠẠYY –– HHỌỌCC::

NNỘỘII DDUUNNGG CCÁÁCCHH TTHHỨỨCC TTIIẾẾNN HHÀÀNNHH

AA.. KKiiểểmm ttrraa bbààii ccũũ:: (( 55pphhúútt ))

-- ĐĐọọcc bbààii:: kkểể vvềề bbuuổổii đđầầuu đđii hhọọcc..

BB.. BBààii mmớớii

11.. GGiiớớii tthhiiệệuu bbààii:: (( 11pphhúútt ))

22.. HHớớnngg ddẫẫnn llààmm bbààii ttậậpp..

aa.. BBààii11:: NNgghhee vvàà kkểể llạạii ccââuu cchhuuyyệệnn ““

KKhhôônngg nnỡỡ nnhhììnn””(( 1155 pphhúútt ))

-- HHSS:: đđọọcc bbààii vviiếếtt ttuuầầnn ttrrớớcc..

-- HHSS ++ GGVV:: nnhhậậnn xxéétt,, đđáánnhh ggiiáá..

-- GGVV:: nnêêuu mmụụcc đđíícchh,, yyêêuu ccầầuu bbààii hhọọcc..

-- HHSS:: đđọọcc yyêêuu ccầầuu ccủủaa bbààii..

-- GGVV:: yyêêuu ccầầuu HHSS qquuaann ssáátt ttrraannhh

-- HHSS:: qquuaann ssáátt ttrraannhh đđọọcc tthhầầmm ggợợii ýý..

-- GGVV:: kkểể llầầnn11,,đđặặtt ccââuu hhỏỏii..

-- HHSS:: ttrrảả llờờii

-- GGVV:: kkểể llầầnn22

-- HHSS:: ggiiỏỏii kkểể llạạii ccââuu cchhuuyyệệnn..

++ TThhii kkểể llạạii ttrruuyyệệnn..

-- GGVV:: eemm ccóó nnhhậậnn xxéétt ggìì vvềề aannhh tthhaannhh

nniiêênn ??

-- HHSS:: ttrrảả llờờii

-- GGVV:: cchhốốtt llạạii ttíínnhh kkhhôôii hhààii ccủủaa ccââuu

bb.. BBààii22:: hhããyy ccùùnngg ccáácc bbạạnn ttrroonngg ttổổ mmììnnhh

ttổổ cchhứứcc mmộộtt ccuuộộcc hhọọpp..(( 1177 pphhúútt))

33.. CCủủnngg ccốố,, ddặặnn ddòò:: (( 22 pphhúútt ))

cchhuuyyệệnn..

-- HHSS:: đđọọcc yyêêuu ccầầuu vvàà ggợợii ýý,, đđọọcc ttrrììnnhh ttựự

55 bbớớcc ttổổ cchhứứcc ccuuộộcc hhọọpp..

-- GGVV:: nnhhắắcc nnhhởở hhSS..

-- HHSS:: ttừừnngg ttổổ llààmm vviiệệcc nnhhaannhh tthheeoo ttrrììnnhh

ttựự..

-- GGVV:: tthheeoo ddõõii,, hhớớnngg ddẫẫnn ccáácc ttổổ..

-- HHSS:: ccáácc ttổổ ttrrởởnngg tthhii đđiiềềuu kkhhiiểểnn ccuuộộcc

hhọọpp ccủủaa ttổổ mmììnnhh ttrrớớcc llớớpp..

-- HHSS ++ GGVV:: nnhhậậnn xxéétt đđáánnhh ggiiáá..

-- GGVV:: nnhhậậnn xxéétt ttiiếếtt hhọọcc..

-- HHSS:: vvâânn ddụụnngg ccáácchh ttổổ cchhứứcc ccuuộộcc hhọọpp..

TTiiếếtt33:: LLUUYYỆỆNN TTẬẬPP LLÀÀMM VVĂĂNN –– LLUUYYỆỆNN TTỪỪ VVÀÀ CCÂÂUU

NNGGHHEE KKỂỂ KKHHÔÔNNGG NNỠỠ NNHHÌÌNN.. TTẬẬPP TTỔỔ CCHHỨỨCC MMỘỘTT CCUUỘỘCC HHỌỌPP.. ÔÔNN VVỀỀ

TTỪỪ CCHHỈỈ HHOOẠẠTT ĐĐỘỘNNGG,, TTRRẠẠNNGG TTHHÁÁII,, SSOO SSÁÁNNHH.. II.. MMỤỤCC ĐĐÍÍCCHH,, YYÊÊUU CCẦẦUU::

-- TTiiếếpp ttụụcc rrèènn kkỹỹ nnăănngg nnóóii:: KKểể llaaii ccââuu cchhuuyyệệnn ““ kkhhôônngg nnỡỡ nnhhììnn””.. TTổổ cchhứứcc mmộộtt

ccuuộộcc hhọọpp ccóó hhiiệệuu qquuảả ccaaoo..

-- CCủủnngg ccốố kkiiểểuu ssoo ssáánnhh:: ssoo ssáánnhh ssựự vvậậtt vvớớii ccoonn nnggờờii.. ÔÔnn ttậậpp vvềề ttừừ cchhỉỉ hhooạạtt đđộộnngg,,

ttrrạạnngg tthhááii..

IIII.. CCÁÁCC HHOOẠẠTT ĐĐỘỘNNGG DDẠẠYY –– HHỌỌCC:: NNỘỘII DDUUNNGG CCÁÁCCHH TTHHỨỨCC TTIIẾẾNN HHÀÀNNHH

11.. GGiiớớii tthhiiệệuu bbààii::((11 pphhúútt ))

22.. HHớớnngg ddẫẫnn llààmm bbààii ttậậpp::

aa..BBààii 11:: KKểể llạạii ccââuu cchhuuyyệệnn ““ KKhhôônngg nnỡỡ

nnhhììnn””(( 77 pphhúútt ))

bb..BBááii 22:: HHããyy ccùùnngg ccáácc bbạạnn ttrroonngg ttổổ

mmììnnhh ttổổ cchhứứcc mmộộtt ccuuộộcc hhọọpp..(( 1155 pphhúútt ))

cc.. BBààii33:: TTììmm vvàà gghhii llạạii ccáá hhììnnhh ảảnnhh ssoo

ssáánnhh ttrroonngg nnhhữữnngg ccââuu tthhơơ..(( 77 pphhúútt ))

dd.. BBààii44:: TTììmm nnhhữữnngg ttừừ cchhỉỉ hhooạạtt đđộộnngg,,

ttrrạạnngg tthhááii ttrroonngg bbààii ttậậpp llààmm vvăănn ccuuốốii

ttuuầầnn 66.. (( 88 pphhúútt ))

33.. CCủủnngg ccốố,, ddặặnn ddòò:: (( 22 pphhúútt ))

-- GGVV:: nnêêuu mmụụcc đđíícchh,, yyêêuu ccầầuu..

-- HHSS:: tthhii kkểể llạạii ccââuu cchhuuyyệệnn..

-- HHSS ++ GGVV:: nnhhậậnn xxéétt,, đđáánnhh ggiiáá..

-- GGVV:: nnhhắắcc nnhhởở HHSS..

-- HHSS:: ttừừnngg ttổổ llààmm vviiệệcc nnhhaannhh tthheeoo ttrrììnnhh

ttựự..

-- GGVV:: tthheeoo ddõõii,, hhớớnngg ddẫẫnn ccáácc ttổổ..

-- HHSS:: ccáácc ttổổ ttrrởởnngg tthhii đđiiềềuu

kkhhiiểểnnccuuộộcchhọọpp

-- HHSS ++ GGVV:: nnhhậậnn xxéétt,, đđáánnhh ggiiáá..

-- HHSS:: llêênn bbảảnngg ggạạcchh cchhâânn ddớớii nnhhữữnngg

ddòònngg tthhơơ cchhứứaa hhììnnhh ảảnnhh ssoo ssáánnhh..

-- HHSS ++ GGVV:: nnhhậậnn xxéétt,, bbổổ ssuunngg..

-- HHSS:: đđọọcc ttừừnngg ccââuu nnêêuu ttừừ nnggữữ cchhỉỉ hhooạạtt

đđộộnngg,, ttrrạạnngg tthhááii..

-- HHSS ++ GGVV:: nnhhậậnn xxéétt,, bbổổ ssuunngg..

-- HHSS:: nnhhắắcc llạạii nnộộii dduunngg bbààii..

-- GGVV:: nnhhậậnn xxéétt ttiiếếtt hhọọcc..

-- HHSS:: ôônn bbààii ởở nnhhàà..

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang