Tài liệu

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2246     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN,Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe – kể câu chuyện: “ Không nỡ nhìn” nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng.…
T
T
P
P
L
L
À
À
M
M
V
V
Ă
Ă
N
N
N
N
G
G
H
H
E
E
-
-
K
K
:
:
K
K
H
H
Ô
Ô
N
N
G
G
N
N
N
N
H
H
Ì
Ì
N
N
.
.
T
T
P
P
T
T
C
C
H
H
C
C
C
C
U
U
C
C
H
H
P
P
(
(
T
T
i
i
ế
ế
t
t
P
P
P
P
C
C
T
T
:
:
7
7
)
)
I
I
.
.
M
M
C
C
Đ
Đ
Í
Í
C
C
H
H
,
,
Y
Y
Ê
Ê
U
U
C
C
U
U
:
:
-
-
R
R
è
è
n
n
k
k
n
n
ă
ă
n
n
g
g
n
n
g
g
h
h
e
e
v
v
à
à
n
n
ó
ó
i
i
:
:
N
N
g
g
h
h
e
e
k
k
c
c
â
â
u
u
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
:
:
K
K
h
h
ô
ô
n
n
g
g
n
n
n
n
h
h
ì
ì
n
n
n
n
h
h
n
n
i
i
d
d
u
u
n
n
g
g
t
t
r
r
u
u
y
y
n
n
,
,
h
h
i
i
u
u
đ
đ
i
i
u
u
c
c
â
â
u
u
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
m
m
u
u
n
n
n
n
ó
ó
i
i
,
,
k
k
l
l
i
i
đ
đ
ú
ú
n
n
g
g
.
.
-
-
T
T
i
i
ế
ế
p
p
t
t
c
c
r
r
è
è
n
n
k
k
n
n
ă
ă
n
n
g
g
t
t
c
c
h
h
c
c
c
c
u
u
c
c
h
h
p
p
.
.
-
-
H
H
S
S
h
h
n
n
g
g
t
t
h
h
ú
ú
h
h
c
c
t
t
p
p
.
.
I
I
I
I
.
.
Đ
Đ
D
D
Ù
Ù
N
N
G
G
D
D
Y
Y
H
H
C
C
:
:
G
G
V
V
:
:
t
t
r
r
a
a
n
n
h
h
m
m
i
i
n
n
h
h
h
h
o
o
t
t
r
r
u
u
y
y
n
n
.
.
I
I
I
I
I
I
.
.
C
C
Á
Á
C
C
H
H
O
O
T
T
Đ
Đ
N
N
G
G
D
D
Y
Y
H
H
C
C
:
:
N
N
I
I
D
D
U
U
N
N
G
G
C
C
Á
Á
C
C
H
H
T
T
H
H
C
C
T
T
I
I
N
N
H
H
À
À
N
N
H
H
A
A
.
.
K
K
i
i
m
m
t
t
r
r
a
a
b
b
à
à
i
i
c
c
ũ
ũ
:
:
(
(
5
5
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
-
-
Đ
Đ
c
c
b
b
à
à
i
i
:
:
k
k
v
v
b
b
u
u
i
i
đ
đ
u
u
đ
đ
i
i
h
h
c
c
.
.
B
B
.
.
B
B
à
à
i
i
m
m
i
i
1
1
.
.
G
G
i
i
i
i
t
t
h
h
i
i
u
u
b
b
à
à
i
i
:
:
(
(
1
1
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
2
2
.
.
H
H
n
n
g
g
d
d
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
t
t
p
p
.
.
a
a
.
.
B
B
à
à
i
i
1
1
:
:
N
N
g
g
h
h
e
e
v
v
à
à
k
k
l
l
i
i
c
c
â
â
u
u
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
K
K
h
h
ô
ô
n
n
g
g
n
n
n
n
h
h
ì
ì
n
n
(
(
1
1
5
5
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
-
-
H
H
S
S
:
:
đ
đ
c
c
b
b
à
à
i
i
v
v
i
i
ế
ế
t
t
t
t
u
u
n
n
t
t
r
r
c
c
.
.
-
-
H
H
S
S
+
+
G
G
V
V
:
:
n
n
h
h
n
n
x
x
é
é
t
t
,
,
đ
đ
á
á
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
.
.
-
-
G
G
V
V
:
:
n
n
ê
ê
u
u
m
m
c
c
đ
đ
í
í
c
c
h
h
,
,
y
y
ê
ê
u
u
c
c
u
u
b
b
à
à
i
i
h
h
c
c
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
đ
đ
c
c
y
y
ê
ê
u
u
c
c
u
u
c
c
a
a
b
b
à
à
i
i
.
.
-
-
G
G
V
V
:
:
y
y
ê
ê
u
u
c
c
u
u
H
H
S
S
q
q
u
u
a
a
n
n
s
s
á
á
t
t
t
t
r
r
a
a
n
n
h
h
-
-
H
H
S
S
:
:
q
q
u
u
a
a
n
n
s
s
á
á
t
t
t
t
r
r
a
a
n
n
h
h
đ
đ
c
c
t
t
h
h
m
m
g
g
i
i
ý
ý
.
.
-
-
G
G
V
V
:
:
k
k
l
l
n
n
1
1
,
,
đ
đ
t
t
c
c
â
â
u
u
h
h
i
i
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
t
t
r
r
l
l
i
i
-
-
G
G
V
V
:
:
k
k
l
l
n
n
2
2
-
-
H
H
S
S
:
:
g
g
i
i
i
i
k
k
l
l
i
i
c
c
â
â
u
u
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
.
.
+
+
T
T
h
h
i
i
k
k
l
l
i
i
t
t
r
r
u
u
y
y
n
n
.
.
-
-
G
G
V
V
:
:
e
e
m
m
c
c
ó
ó
n
n
h
h
n
n
x
x
é
é
t
t
g
g
ì
ì
v
v
a
a
n
n
h
h
t
t
h
h
a
a
n
n
h
h
n
n
i
i
ê
ê
n
n
?
?
-
-
H
H
S
S
:
:
t
t
r
r
l
l
i
i
-
-
G
G
V
V
:
:
c
c
h
h
t
t
l
l
i
i
t
t
í
í
n
n
h
h
k
k
h
h
ô
ô
i
i
h
h
à
à
i
i
c
c
a
a
c
c
â
â
u
u
b
b
.
.
B
B
à
à
i
i
2
2
:
:
h
h
ã
ã
y
y
c
c
ù
ù
n
n
g
g
c
c
á
á
c
c
b
b
n
n
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
t
t
m
m
ì
ì
n
n
h
h
t
t
c
c
h
h
c
c
m
m
t
t
c
c
u
u
c
c
h
h
p
p
.
.
(
(
1
1
7
7
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
3
3
.
.
C
C
n
n
g
g
c
c
,
,
d
d
n
n
d
d
ò
ò
:
:
(
(
2
2
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
đ
đ
c
c
y
y
ê
ê
u
u
c
c
u
u
v
v
à
à
g
g
i
i
ý
ý
,
,
đ
đ
c
c
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
t
t
5
5
b
b
c
c
t
t
c
c
h
h
c
c
c
c
u
u
c
c
h
h
p
p
.
.
-
-
G
G
V
V
:
:
n
n
h
h
c
c
n
n
h
h
h
h
S
S
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
t
t
n
n
g
g
t
t
l
l
à
à
m
m
v
v
i
i
c
c
n
n
h
h
a
a
n
n
h
h
t
t
h
h
e
e
o
o
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
t
t
.
.
-
-
G
G
V
V
:
:
t
t
h
h
e
e
o
o
d
d
õ
õ
i
i
,
,
h
h
n
n
g
g
d
d
n
n
c
c
á
á
c
c
t
t
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
c
c
á
á
c
c
t
t
t
t
r
r
n
n
g
g
t
t
h
h
i
i
đ
đ
i
i
u
u
k
k
h
h
i
i
n
n
c
c
u
u
c
c
h
h
p
p
c
c
a
a
t
t
m
m
ì
ì
n
n
h
h
t
t
r
r
c
c
l
l
p
p
.
.
-
-
H
H
S
S
+
+
G
G
V
V
:
:
n
n
h
h
n
n
x
x
é
é
t
t
đ
đ
á
á
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
.
.
-
-
G
G
V
V
:
:
n
n
h
h
n
n
x
x
é
é
t
t
t
t
i
i
ế
ế
t
t
h
h
c
c
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
v
v
â
â
n
n
d
d
n
n
g
g
c
c
á
á
c
c
h
h
t
t
c
c
h
h
c
c
c
c
u
u
c
c
h
h
p
p
.
.
Liên hệ quảng cáo

T
T
i
i
ế
ế
t
t
3
3
:
:
L
L
U
U
Y
Y
N
N
T
T
P
P
L
L
À
À
M
M
V
V
Ă
Ă
N
N
L
L
U
U
Y
Y
N
N
T
T
V
V
À
À
C
C
Â
Â
U
U
N
N
G
G
H
H
E
E
K
K
K
K
H
H
Ô
Ô
N
N
G
G
N
N
N
N
H
H
Ì
Ì
N
N
.
.
T
T
P
P
T
T
C
C
H
H
C
C
M
M
T
T
C
C
U
U
C
C
H
H
P
P
.
.
Ô
Ô
N
N
V
V
T
T
C
C
H
H
H
H
O
O
T
T
Đ
Đ
N
N
G
G
,
,
T
T
R
R
N
N
G
G
T
T
H
H
Á
Á
I
I
,
,
S
S
O
O
S
S
Á
Á
N
N
H
H
.
.
I
I
.
.
M
M
C
C
Đ
Đ
Í
Í
C
C
H
H
,
,
Y
Y
Ê
Ê
U
U
C
C
U
U
:
:
-
-
T
T
i
i
ế
ế
p
p
t
t
c
c
r
r
è
è
n
n
k
k
n
n
ă
ă
n
n
g
g
n
n
ó
ó
i
i
:
:
K
K
l
l
a
a
i
i
c
c
â
â
u
u
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
k
k
h
h
ô
ô
n
n
g
g
n
n
n
n
h
h
ì
ì
n
n
.
.
T
T
c
c
h
h
c
c
m
m
t
t
c
c
u
u
c
c
h
h
p
p
c
c
ó
ó
h
h
i
i
u
u
q
q
u
u
c
c
a
a
o
o
.
.
-
-
C
C
n
n
g
g
c
c
k
k
i
i
u
u
s
s
o
o
s
s
á
á
n
n
h
h
:
:
s
s
o
o
s
s
á
á
n
n
h
h
s
s
v
v
t
t
v
v
i
i
c
c
o
o
n
n
n
n
g
g
i
i
.
.
Ô
Ô
n
n
t
t
p
p
v
v
t
t
c
c
h
h
h
h
o
o
t
t
đ
đ
n
n
g
g
,
,
t
t
r
r
n
n
g
g
t
t
h
h
á
á
i
i
.
.
I
I
I
I
.
.
C
C
Á
Á
C
C
H
H
O
O
T
T
Đ
Đ
N
N
G
G
D
D
Y
Y
H
H
C
C
:
:
N
N
I
I
D
D
U
U
N
N
G
G
C
C
Á
Á
C
C
H
H
T
T
H
H
C
C
T
T
I
I
N
N
H
H
À
À
N
N
H
H
1
1
.
.
G
G
i
i
i
i
t
t
h
h
i
i
u
u
b
b
à
à
i
i
:
:
(
(
1
1
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
2
2
.
.
H
H
n
n
g
g
d
d
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
t
t
p
p
:
:
a
a
.
.
B
B
à
à
i
i
1
1
:
:
K
K
l
l
i
i
c
c
â
â
u
u
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
K
K
h
h
ô
ô
n
n
g
g
n
n
n
n
h
h
ì
ì
n
n
(
(
7
7
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
b
b
.
.
B
B
á
á
i
i
2
2
:
:
H
H
ã
ã
y
y
c
c
ù
ù
n
n
g
g
c
c
á
á
c
c
b
b
n
n
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
t
t
m
m
ì
ì
n
n
h
h
t
t
c
c
h
h
c
c
m
m
t
t
c
c
u
u
c
c
h
h
p
p
.
.
(
(
1
1
5
5
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
c
c
.
.
B
B
à
à
i
i
3
3
:
:
T
T
ì
ì
m
m
v
v
à
à
g
g
h
h
i
i
l
l
i
i
c
c
á
á
h
h
ì
ì
n
n
h
h
n
n
h
h
s
s
o
o
s
s
á
á
n
n
h
h
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
n
n
h
h
n
n
g
g
c
c
â
â
u
u
t
t
h
h
ơ
ơ
.
.
(
(
7
7
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
d
d
.
.
B
B
à
à
i
i
4
4
:
:
T
T
ì
ì
m
m
n
n
h
h
n
n
g
g
t
t
c
c
h
h
h
h
o
o
t
t
đ
đ
n
n
g
g
,
,
t
t
r
r
n
n
g
g
t
t
h
h
á
á
i
i
t
t
r
r
o
o
n
n
g
g
b
b
à
à
i
i
t
t
p
p
l
l
à
à
m
m
v
v
ă
ă
n
n
c
c
u
u
i
i
t
t
u
u
n
n
6
6
.
.
(
(
8
8
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
3
3
.
.
C
C
n
n
g
g
c
c
,
,
d
d
n
n
d
d
ò
ò
:
:
(
(
2
2
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
-
-
G
G
V
V
:
:
n
n
ê
ê
u
u
m
m
c
c
đ
đ
í
í
c
c
h
h
,
,
y
y
ê
ê
u
u
c
c
u
u
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
t
t
h
h
i
i
k
k
l
l
i
i
c
c
â
â
u
u
c
c
h
h
u
u
y
y
n
n
.
.
-
-
H
H
S
S
+
+
G
G
V
V
:
:
n
n
h
h
n
n
x
x
é
é
t
t
,
,
đ
đ
á
á
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
.
.
-
-
G
G
V
V
:
:
n
n
h
h
c
c
n
n
h
h
H
H
S
S
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
t
t
n
n
g
g
t
t
l
l
à
à
m
m
v
v
i
i
c
c
n
n
h
h
a
a
n
n
h
h
t
t
h
h
e
e
o
o
t
t
r
r
ì
ì
n
n
h
h
t
t
.
.
-
-
G
G
V
V
:
:
t
t
h
h
e
e
o
o
d
d
õ
õ
i
i
,
,
h
h
n
n
g
g
d
d
n
n
c
c
á
á
c
c
t
t
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
c
c
á
á
c
c
t
t
t
t
r
r
n
n
g
g
t
t
h
h
i
i
đ
đ
i
i
u
u
k
k
h
h
i
i
n
n
c
c
u
u
c
c
h
h
p
p
-
-
H
H
S
S
+
+
G
G
V
V
:
:
n
n
h
h
n
n
x
x
é
é
t
t
,
,
đ
đ
á
á
n
n
h
h
g
g
i
i
á
á
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
l
l
ê
ê
n
n
b
b
n
n
g
g
g
g
c
c
h
h
c
c
h
h
â
â
n
n
d
d
i
i
n
n
h
h
n
n
g
g
d
d
ò
ò
n
n
g
g
t
t
h
h
ơ
ơ
c
c
h
h
a
a
h
h
ì
ì
n
n
h
h
n
n
h
h
s
s
o
o
s
s
á
á
n
n
h
h
.
.
-
-
H
H
S
S
+
+
G
G
V
V
:
:
n
n
h
h
n
n
x
x
é
é
t
t
,
,
b
b
s
s
u
u
n
n
g
g
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
đ
đ
c
c
t
t
n
n
g
g
c
c
â
â
u
u
n
n
ê
ê
u
u
t
t
n
n
g
g
c
c
h
h
h
h
o
o
t
t
đ
đ
n
n
g
g
,
,
t
t
r
r
n
n
g
g
t
t
h
h
á
á
i
i
.
.
-
-
H
H
S
S
+
+
G
G
V
V
:
:
n
n
h
h
n
n
x
x
é
é
t
t
,
,
b
b
s
s
u
u
n
n
g
g
.
.
-
-
H
H
S
S
:
:
n
n
h
h
c
c
l
l
i
i
n
n
i
i
d
d
u
u
n
n
g
g
b
b
à
à
i
i
.
.
Liên hệ quảng cáo

Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP LÀM VĂN NGHE- KỂ: KHÔNG NỠ NHÌN

Rèn kỹ năng nghe và nói: Nghe – kể câu chuyện: “ Không nỡ nhìn” nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu chuyện muốn nói, kể lại đúng. - Tiếp tục rèn kỹ năng tổ chức cuộc họp. - HS hứng thú học tập.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67364
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64249
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 657 Lượt xem: 63763
Có thể bạn quan tâm