Thành viên idoc2012

GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 2

- 10/13/2012
Chia sẻ
/12 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (12 trang)
Thành viên idoc2012

GIÁO ÁN THIẾT KẾ ÁO SƠ MI, QUẦN ÂU, VÁY - BÀI 2

- 10/13/2012
4,807
Báo lỗi

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu của áo sơ mi nữ cổ lá sen bằng phương pháp thiết kế. - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơmi cổ lá sen. - Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi cổ lá sen dựa trên số đo và công thức thiết kế áo cơ bản. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen .

Nội dung
untitled

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 48

GIÁO ÁN SỐ:

Thời gian thực hiện. 2 tiết Số giờ đã giảng:........................................ Thực hiện ngày: .......tháng............năm........

BÀI 2 : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN

MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng mô tả chính xác đặc điểm kiểu mẫu

của áo sơ mi nữ cổ lá sen bằng phương pháp thiết kế. - Lấy đầy đủ và chính xác các số đo để thiết kế - Tính toán và thiết kế chính xác các bản vẽ chi tiết của áo sơmi cổ lá sen. - Cắt chính xác đầy đủ các chi tiết áo sơ mi cổ lá sen dựa trên số đo và công

thức thiết kế áo cơ bản. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen . - Giáo án lý thuyết . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp . I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI

GIAN HOẠT ĐỘNG

CỦA GIÁO

VIÊN

HOẠT

ĐỘNG CỦA

HỌC SINH

1 Dẩn nhập

Luyên tập phương pháp thiết

Trao đôi

Lắng nghe

3 phút

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 49

kế Dựng hình –cắt các chi tiết

của áo sơ mi nữ trên giấy

phương pháp

học

2

2.1

a

b

c

2.2

a

b

2.3

2.4

I. Đặc điểm hình dáng

- Áo dáng thẳng không chiết

- Tay dài măng set

- Cổ lá sen tim

II. Ký hiệu và số đo (đơn vị:

cm)

Dài áo sau (Das): 62

Vòng cổ (Vc): 32

Hạ eo sau (Hes): 37

Vòng ngực (Vn): 84

Rộng vai ( Rv): 38

Vòng mông (Vm): 88

Dài tay (Dt): 54

Cử động ngực (cđn): 10. tt: 6,

ts: 4

III. Phương pháp thiết kế

1. Thân trước

a. Xác định các đường ngang

Dài áo AX = cđ Das = 62

Hạ nách sau AC = ¼ Vn = 21

Hạ eo AD = sđ Hes = 37

b. Cổ áo, vai con

Rộng cổ AA1 = 1/5 Vc + 0,5 =

6,9

cho sđ mẫu

Kiểm tra

Hướng dẩn

chuẩn bị

đặt câu hỏi

Làm mẫu

đặt câu hỏi

Hướng dẩn

Làm mẫu

đặt câu hỏi

Ghi chép

Thực hiện

Quan sát

Trả lời câu

hỏi

Lắng nghe

Thực hiện

Ghi chép

Thực hiện

Quan sát

Trả lời câu

hỏi

30 phút

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 50

Hạ sâu cổ AA2 = 1/5 Vc + 6 =

12,4

Trên đường ngang A lấy AB =

½ Rv – 0,3 = 18,7

Qua B kẻ vuông góc xuống, lấy

BB1 = 1/10 Rv + 1 = 4,8

c. Vòng nách

Rộng thân ngang nách CC1 = ¼

Vn + cđt = 24

d. Sườn áo, gấu áo

Rộng thân ngang eo DD1 =

CC1 – (1÷2) = 24 – 2 = 22

Rộng thân ngang mông XX1 =

¼ Vm + 3 = 25

(hoặc XX1 = CC1 + 1 = 25)

Giảm sườn áo X1X2 =2

Sa vạt XX3 = 2

2. Thân sau

a. Sang dấu các đường ngang

sang dấu các đường ngang cổ,

ngang nách, ngang eo, ngang

gấu

b. Vòng cổ, vai con

Rộng cổ A3A4 = 1/5 Vc + 0,5 =

6,9

Cao đầu cổ A4A5 =2

Hạ xuôi vai A3B3 = 1/5 Rv – 2

= 2

Hướng dẩn

Làm mẫu

đặt câu hỏi

Hướng dẩn

Kiểm tra

Hướng dẩn

chuẩn bị

đặt câu hỏi

Làm mẫu

đặt câu hỏi

Quan sát

Trả lời câu

hỏi

Lắng nghe

Thực hiện

Trả lời câu

hỏi

Lắng nghe

Thực hiện

Trả lời câu

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 51

Rộng ngang vai B3B4 = ½ Rv =

19

c. Vòng nách

Rộng thân ngang nách C3C4 =

¼ Vn + cđs = 23

Từ B4 lấy vào B4B5 = 1,5

d. Sườn, gấu

Rộng thân ngang eo D2D3 =

C3C4 – (1÷2) = 23- 2 = 21

Rộng thân ngang mông X4X5 =

¼ Vm + 2 = 24

(hoặc X4X5 = C3C4 + 1 = 24)

Giảm sườn áo X5X6 = 2

3. Tay áo

Từ đầu vải đo xuống 2cm có

điểm A

Dài tay AX = sđ – măng set =

54 – 4 = 50

Hạ mang tay AB = 1/10 Vn + 5

(4÷5) = 13,4

Rộng bắp tay AB1 =

2 uvongnachsauocvongnachtr + +

0,5

Rộng cửa tay XX1 = 1/8 Vn + 1

+ chun (6) = 17,5

4. Chi tiết phụ

a. Măng sét: cắt dọc vải, 2 lá

Chiều dài măng set: ¼ Vn + 2

Hướng dẩn

Hướng dẩn

chuẩn bị

đặt câu hỏi

Làm mẫu

đặt câu hỏi

Hướng dẩn

Hướng dẩn

chuẩn bị

hỏi

Lăng nghe –

thực hiện

Thực hiện

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 52

Chiều rộng măng set: 8

b. Cổ áo: 2 lá ngang vải

Rộng bản cổ: AB = 6

Sâu chân cổ: BC = 3

Chiều dài bản cổ: BC1 =

2 cothcoth ansauvongantruocvong +

đặt câu hỏi

Làm mẫu

đặt câu hỏi

Hướng dẫn tự rèn luyện

Bài tập : Da: 55 Dt : 22

Rv :36 Vc: 34

Xv : 4 Vn: 82

Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút

IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Trưởng ban/Tổ trưởng môn

Ngày .............tháng...........năm.

Chữ ký giáo viên

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 53

GIÁO ÁN SỐ:

Thời gian thực hiện. 3 tiết Số giờ đã giảng: .......................................... Thực hiện ngày ........tháng........năm ..........

TÊN BÀI : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN

MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng cắt được đầy đủ các chi tiết của áo sơ

mi nữ cổ lá sen bằng phương pháp thiết kế , dựng hình theo bài học . - Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp .

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tập trung cả lớp .

I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI

GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO

VIÊN

HOẠT ĐỘNG

CỦA HỌC

SINH

1 Dẩn nhập

Luyên tập phương pháp thiết

kế Dựng hình –cắt các chi tiết

của áo sơ mi nữ trên giấy

Trao đôi

phương pháp

học

Lắng nghe

3 phút

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 54

2

2.1

a

b

c

2.2

a

b

2.3

2.4

Hướng dẩn ban đầu

Bài tập thực hành

Số đo thực hành

Chuẩn bị vật tư – dụng cụ

Các kiến thức liên quan đến

thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen .

Thao tác mẫu

Dựng hình - vẽ

Cắt các chi tiết

Vị trí luyên tập : mổi học sinh

một bàn

Thời gian cắt các chi tiết của

áo sơ mi nữ cổ lá sen

cho sđ mẫu

Hướng dẩn

đặt câu hỏi

Làm mẫu

đặt câu hỏi

Hướng dẩn

đưa ra định

mức thời gian

Ghi chép

Thực hiện

Trả lời câu

hỏi

Quan sát

Trả lời câu

hỏi

Lăng nghe –

thực hiện

30 phút

Hướng dẫn tự rèn luyện

Bài tập : Da: 55 Dt : 22

Rv :36 Vc: 34

Xv : 4 Vn: 82

Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút

IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

................................................................................................................................

............................................................................................................

Trưởng ban/Tổ trưởng môn

Ngày .............tháng...........năm.

Chữ ký giáo viên

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 55

GIÁO ÁN SỐ:

Thời gian thực hiện. 5 tiết Số giờ đã giảng :...................................... Thực hiện ngày...... tháng ......... năm ........

TÊN BÀI : PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN

(TIẾP)

MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : - Sau khi học xong học sinh có khả năng cắt được đầy đủ các chi tiết của áo sơ

mi nữ cổ lá sen trên vải - Sửa chửa và khắc phục được một số sai hỏng thường gặp . - Có thể khắc phục được một số khuyết tật trên cơ thể người mặc ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đề cương bài thiết kế áo sơ mi nữ cổ lá sen . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh luyện tập , giáo viên quan sát hướng dẩn . - Hướng dẩn kết thúc : tậo trung cả lớp .

I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI

GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO

VIÊN

HOẠT ĐỘNG

CỦA HỌC

SINH

1 Dẩn nhập

Luyên tập phương pháp thiết

kế Dựng hình –cắt các chi tiết

Trao đôi

phương pháp

Lắng nghe

3 phút

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 56

của áo sơ mi nữ trên vải học

2

2.1

a

b

c

2.2

a

b

2.3

2.4

Hướng dẩn ban đầu

Bài tập thực hành

Số đo thực hành

Chuẩn bị vật tư – dụng cụ

Các kiến thức liên quan đến

thiết kế áo sơ mi nam .

Thao tác mẫu

Dựng hình - vẽ

Cắt các chi tiết

Vị trí luyên tập : mổi học sinh

một bàn

Thời gian cắt các chi tiết cửa

áo sơ mi nữ cổ sen tròn

cho sđ mẫu

Kiểm tra

Hướng dẩn

chuẩn bị

đặt câu hỏi

Làm mẫu

đặt câu hỏi

Hướng dẩn

đưa ra định

mức thời gian

Ghi chép

Thực hiện

Trả lời câu

hỏi

Quan sát

Trả lời câu

hỏi

Lắng nghe –

thực hiện

Lắng nghe

Thực hiện

15 phút

3

3.1

3.2

a

b

c

d

3.3

Hướng dẩn thường xuyên

Kiểm tra dụng cụ thực hành

Thực hành thiết kế – cắt các chi

tiết :

Thân sau

Thân trước

Tay áo

Các chi tiết phụ

Thu bài - đánh giá kết quả

Quan sát nhắc

nhở

Quan sát

Hướng dẩn

nhắc nhở

nhận xét

Lắng nghe

Thực hiện

Thực hành vẽ

cắt các chi

tiết

Lắng nghe

Sửa chửa

100

phút

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 57

4

4.1

a

b

4.2

Hướng kết thúc

Nhận xét chung về bài thực

hành cắt áo sơ mi nữ cổ lá sen .

Ưa điểm

Sai hỏng cần khắc phục

Kế hoạch buổi học thực hành

cắt trên vải

nhận xét

đánh giá

Nhắc nhở

Lắng nghe

Ghi chép

Lắng nghe

Thực hiện

10phút

Hướng dẩn tự rèn luyện

Bài tập : vẽ thu tỷ lệ 1:5 áo nam theo

số đo sau : Da: 58 Dt : 18

Rv :38 Vc: 34

Xv : 4,5 Vn: 86:

Vẽ thu tỷ lệ trên giấy A4 5 phút

IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cho học sinh liên hệ thực tế để học sinh luyên tập . - Quan sát uốn nắn các học sinh yếu kém .

……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………..

Trưởng ban/Tổ trưởng môn

Ngày .............tháng...........năm.

Chữ ký giáo viên

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 58

GIÁO ÁN SỐ:

Thời gian thực hiện. 1tiết Số giờ đã giảng:.......................................... Thực hiện ngày..............tháng............năm........

TÊN BÀI : KIỂM TRA THIẾT KẾ ÁO SƠ MI NỮ CỔ LÁ SEN

MỤC TIÊU CỦA BÀI CỦA BÀI : Sau khi học xong học sinh có khả năng thiết kế cắt các chi tiết trong thời gian

quy định

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIỆN DẠY HỌC : - Đáp án câu hỏi kiểm tra . - Giáo án thực hành . - Xưởng thực hành cắt . HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC - Hướng dẩn ban đầu : tập trung cả lớp . - Hướng dẩn thường xuyên : học sinh làm bài kiểm tra . - Hướng dẩn kết thúc : thu bài I. ỔN ĐỊNH LỚP : Thời gian: 2 phút ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ II THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI

GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO

VIÊN

HOẠT ĐỘNG

CỦA HỌC

SINH

1 Dẩn nhập

TTH. Trường TC Nghề KT – CN – TCN Nghệ An http://www.ebook.edu.vn Trang 59

Hướng dẩn ban đầu .

Đề bài : cắt vẽ đầy đủ các chi

tiết áo sơ mi nữ theo số đo sau

Da : 60 Dt : 16

Rv : 36 Vc : 33

Xv : 4 Vn : 85

Vm 89 Vb: 68

Cđ : Hạ nách : 1

Rộng thân 7

Ngang eo 6

Ngang mông 8

Ra đề bài kiểm

tra

Chép đề

5 phút

Hướng dẩn thường xuyên

Làm bài kiểm tra

Quan sát , nhắc

nhở

Làm bài 35phút

Hướng dẩn kết thúc

Thu bài kiểm tra

Nhận bài

Nạp bài

3 phút

Hướng dẩn tự rèn luyện

Tham khao giao trình thiết kế

trang phục trường Cao Đẳng

Nam Định

IV .RÚT KINH NGHIÊM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Trưởng ban/Tổ trưởng môn

Ngày .............tháng...........năm.

Chữ ký giáo viên

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang