Thành viên songtu435

giao an theo phuong phap ban tay nan bot lop 4

- 01/03/2014
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên songtu435

giao an theo phuong phap ban tay nan bot lop 4

- 01/03/2014
6,415
Báo lỗi

Môn : Khoa học Tiết 50: NÓNG, LẠNH VÀ NHIỆT ĐỘNgày soạn: 12/01/2013 Ngày dạy: 17/01/2013I. Mục tiêu: - Nêu được vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn, vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn. - Sử dụng được nhiệt kế để xác định được nhiệt độ - Hình thành lòng yêu thích khoa học. II. Đồ dùng dạy học:- GV: 6 nhiệt kế, phích nước sôi, 1 ít nước đá, ly để làm thí nghiệm.- HS: SGK. III. Các hoạt động dạy học: 1. Khởi động: (1’) HS hát 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: (1’) Chúng ta đang học chủ điểm “ Vật chất và năng lượng” hôm nay thầy trò chúng ta cùng tìm hiểu bài “ Nóng, lạnh và nhiệt độ” b. Các hoạt động:TLHoạt động dạyHoạt động học1’7’5’8’5’Bước 1: Nêu tình huống có vấn đề và đặt câu hỏi nêu vấn đề của toàn bài học: - mắt các em là 3 ly nước: ly số 1 là nước nguội, ly số 2 là ly nước nóng, ly số 3 là ly nước có đá. - Theo các em ly số 1 nóng hơn li nào và lạnh hơn li nào ?Bước 2: HS bộc lộ quan niệm, ý kiến ban.Em hay dự đoán của em vào vở.Các em hãy trao đổi với các bạn trong nhóm về những dự đoán của các em và ghi những dự đoán của nhóm vào giấy.Hãy so sánh những điểm giống nhau và khác nhau ở phần trình bày của các nhóm.Bước 3: HS xuất các câu hỏi và án thí nghiệm nghiên cứu.vào những khác biệt của các dự đoán của các nhóm, em hãy đề xuất câu hỏi để làm rõ dự đoán trên.Giáo viên chốt các câu hỏi của các nhóm (nhóm các câu hỏi phù hợp với nội dung bài học): Làm thế nào biết được ly 1 nóng hơn ly số 3 và lạnh hơn ly số 2 ?GV cho HS thảo luận làm thế nào biết được ly 1 nóng hơn ly số 3 và lạnh hơn ly số 2 ?- GV định hướng HS cho HS thực hành thí nghiệm để tìm ra câu trả lời.4: Tiến hành thí nghiệmHS nhận 3 ly nước : ly số 1 là nước nguội, ly số 2 là ly nước nóng, ly số 3 là ly nước có đá. HS dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của từng ly nước.Bước 5: Kết luận kiến thứcLy có nhiệt độ cao nhất? Ly nào có nhiệt độ thấp nhất? Vậy em hãy cho biết ly số 1 nóng hơn ly nào và lạnh hơn ly nào?Vật nóng có nhiệt độ như thế nào so với vật lạnh?- HS lắng nghe.- HS ghi dự đoán vào vở.- HS thảo luận và trình bày ý kiến nhóm trong và trình bày.HS so sánh Các nhóm đề xuất các câu hỏi.HS nghe.- HS nêu cách để biết được ly 1 nóng hơn ly số 3 và lạnh hơn ly số 2.HS nhận dụng cụ thí nghiệm.HS làm thí nghiệm ghi nhận kết quả và trình bày kết quả.-HS trả lờiHS kết luận ( Kết luận: Vật nóng có nhiệt độ cao hơn vật lạnh hơn. 4. Củng cố: (1’)- GV hỏi tựa bài?- Vật nóng có nhiệt độ như thế nào so với vật lạnh?IV. Hoạt động nối tiếp: (1’) Dặn HS: - Về xem lại bài. - Chuẩn bị bài: “Nóng, lạnh và nhiệt độ ” còn lại . - Nhận xét tiết học.Rút kinh nghiệm:…….……………………………………………………………………………………………………

Nội dung
Moân : Khoa hoïc

Moân : Khoa hoïc

Tieát 50: NOÙNG, LAÏNH VAØ NHIEÄT ÑOÄ

Ngaøy soaïn: 12/01/2013 Ngaøy daïy: 17/01/2013

I. Muïc tieâu:

- Neâu ñöôïc vaät noùng hôn coù nhieät ñoä cao hôn, vaät laïnh hôn coù nhieät ñoä thaáp hôn.

- Söû duïng ñöôïc nhieät keá ñeå xaùc ñònh ñöôïc nhieät ñoä nước

- Hình thaønh loøng yeâu thích khoa hoïc.

II. Ñoà duøng daïy hoïc:

- GV: 6 nhieät keá, phích nöôùc soâi, 1 ít nöôùc ñaù, ly để làm thí nghiệm.

- HS: SGK.

III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:

1. Khôûi ñoäng: (1’) HS haùt

2. Baøi môùi:

a. Giôùi thieäu baøi: (1’) Chuùng ta ñang hoïc chuû ñieåm “ Vaät chaát vaø naêng löôïng” hoâm nay thaày troø chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi “ Noùng, laïnh vaø nhieät ñoä”

b. Caùc hoaït ñoäng:

TL

Hoaït ñoäng daïy

Hoaït ñoäng hoïc

1’

7’

5’

8’

5’

Böôùc 1: Neâu tình huoáng coù vaán ñeà vaø ñaët caâu hoûi neâu vaán ñeà cuûa toaøn baøi hoïc:

- Trước mắt các em là 3 ly nước: ly số 1 là nước nguội, ly số 2 là ly nước nóng, ly số 3 là ly nước có đá.

- Theo caùc em ly soá 1 noùng hôn li naøo vaø laïnh hôn li naøo ?

Böôùc 2: HS boäc loä quan nieäm, yù kieán ban.

Em hay döï ñoaùn cuûa em vaøo vôû.

Caùc em haõy trao ñoåi vôùi caùc baïn trong nhoùm veà nhöõng döï ñoaùn cuûa caùc em vaø ghi nhöõng döï ñoaùn cuûa nhoùm vaøo giaáy.

Haõy so saùnh nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau ôû phaàn trình baøy cuûa caùc nhoùm.

Böôùc 3: HS đeà xuaát caùc caâu hoûi vaø phương án thí nghiệm nghiên cứu.

Dựa vào những khác biệt của các dự đoán của các nhóm, em hãy đề xuất câu hỏi để làm rõ dự đoán trên.

Giaùo vieân choát caùc caâu hoûi cuûa caùc nhoùm (nhoùm caùc caâu hoûi phuø hôïp vôùi noäi dung baøi hoïc): Làm thế nào biết được ly 1 nóng hơn ly số 3 và lạnh hơn ly số 2 ?

GV cho HS thảo luận làm thế nào biết được ly 1 nóng hơn ly số 3 và lạnh hơn ly số 2 ?

- GV ñònh höôùng HS cho HS thöïc haønh thí nghieäm ñeå tìm ra caâu traû lôøi.

Bước 4: Tiến hành thí nghiệm

HS nhaän 3 ly nöôùc : ly số 1 là nước nguội, ly số 2 là ly nước nóng, ly số 3 là ly nước có đá.

HS duøng nhieät keá ño nhieät ñoä cuûa töøng ly nöôùc.

Böôùc 5: Keát luaän kieán thöùc

Ly coù nhieät ñoä cao nhaát? Ly naøo coù nhieät ñoä thaáp nhaát?

Vaäy em haõy cho bieát ly soá 1 noùng hôn ly naøo vaø laïnh hôn ly naøo?

Vaät noùng coù nhieät ñoä nhö theá naøo so vôùi vaät laïnh?

- HS laéng nghe.

- HS ghi döï ñoaùn vaøo vôû.

- HS thaûo luaän vaø trình baøy yù kieán nhoùm trong vaø trình baøy.

HS so saùnh

Caùc nhoùm ñeà xuaát caùc caâu hoûi.

HS lắng nghe.

- HS neâu caùch ñeå biết được ly 1 nóng hơn ly số 3 và lạnh hơn ly số 2.

HS nhaän duïng cuï thí nghieäm.

HS laøm thí nghieäm ghi nhaän keát quaû vaø trình baøy keát quaû.

-HS traû lôøi

HS keát luaän

( Keát luaän: Vaät noùng coù nhieät ñoä cao hôn vaät laïnh hôn.

4. Cuûng coá: (1’)

- GV hoûi töïa baøi?

- Vaät noùng coù nhieät ñoä nhö theá naøo so vôùi vaät laïnh?

IV. Hoaït ñoäng noái tieáp: (1’) Daën HS: - Veà xem laïi baøi.

- Chuaån bò baøi: “Noùng, laïnh vaø nhieät ñoä ” Phần còn lại .

- Nhaän xeùt tieát hoïc.

Ruùt kinh nghieäm:…….……………………………………………………………………………………………………

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang