Tài liệu

Giáo án tập viết lớp 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3237     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 38
Tài liệu Giáo án tập viết lớp 1 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án tập viết lớp 1Tài liệu tham khảo - Giáo án tập viết lớp 1
TU N 2 :
Ti t1ế : Các t c b nơ
I.M c tiêu:
1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t các nét c b n : ế ế ơ
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2.Kĩ năng : HS vi t thành th oc nét c b n.ế ơ
3.Thái đ : Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c mt, đ v đúng t th . ế ế ư ế
II.Đ ng d y h c:
-GV: -c nét c b n đ c trìnhy trong khung ch . ơ ượ
-Vi t b ng l p n i dung bài 1ế
-HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. ế
III. Ho t đ ng d y h c : Ti t1 ế
1.Kh i đ ng : On đ nh t ch c ( 1 phút )
2.Ki m trai cũ : ( 2 pt ) Ki m tra vi c chu n b đ dùng h c t p c a HS
-Nh n xét ki m tra bài cũ.
3.Bài m i :
TG Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
1.Ho t đ ng 1 : Gi i thi uc nét c b n ơ
+M c tiêu: Bi t tên i t p vi t : Các nét c b n ế ế ơ
+ch ti n hành :ế
Hôm nay cô s giúp các em ôn l i cách vi t các ế
nét c b n đ c em bi t v n d ng vi t ch t t ơ ế ế
h n qua bài h cm nay : ơ Các nét c b nơ -
Ghi b ng.
2.Ho t đ ng 2 : C ng c cách vi t các t c b n ế ơ
+M c tiêu: Giúp HS n m đ c cáct, tên g i c a ượ
cng.
+ch ti n hành :ế
-GV đ a rac nét c b n m uư ơ
-H i: Đây làt gì?
( Nét ngang :
t s :
t xiên trái :
t xiên ph i :
t móc xuôi :
t móc ng c :ượ
t móc hai đ u :
t khuy t trên :ế
t khuy t d i : )ế ướ
+K t lu n: Hãy nêu l i các nét c b n v a h c?ế ơ
3.Ho t đ ng 2 : H ng d n qui trình vi tướ ế
+M c tiêu: HS quan sát cách vi t các nét c b n ế ơ
+ch ti n hành : ế
-GV s d ng que ch trên ch m u
-Vi t m u trên khung ch th t thong thế
HS quan sát
HS tr l i
2 HS nêu
HS quan sát
HS theo dõi
Giaùo aùn Taäp Vieát
Trang 1
-Vi t m u trênng k b ng l p ế
-H ng d n vi t: + Vi t trên kngướ ế ế
+ Vi t trên b ng conế
+K t lu n: Nêu l i cách vi t các nét c b n?ế ế ơ
Gi i lao gi a ti t ế
4.Ho t đ ng 4 : Th c hành
+M c tiêu: HS th c hành vi t vào v T p vi t ế ế
+ch ti n hành : ế
-GV nêu yêu c u bài vi t ế
-Nh c t th ng i, cách c mt, đ v ư ế
-GV vi t m uế
-GV theo dõi , u n n n, giúp đ nh ng HS y u ế
kém
-Ch m bài HS đã vi t xong ( S v còn l i thu v ế
nhà ch m)
- Nh n xét k t qu bài ch m. ế
5.Ho t đ ng cu i : C ng c , d n
-Yêu c u HS nh c l i n i dung c a bài vi t ế
-Nh n xét gi h c
-D n dò: V luy n vi t n ế
Chu n b : B ng con, v t p vi t đ h c t t ti t ế ế
Sau
HS vi t theo s h ng d nế ướ
c a GV
2 HS nêu
1 HS nêu
HS làm theo
HS vi t vế
Vi t xong gi tayế ơ
T KINH NGHI M
Giaùo aùn Taäp Vieát
Trang 2
Ti t 2ế : e b bé
I.M c tiêu:
1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t ch i : e, b,; ti ng: be ế ế ế
2.Kĩ năng : T p vi t kĩ năng n i ch cái b v i e. ế
Kĩ năng vi t các d u thanh theo qui trình vi t li n m ch.ế ế
3.Thái đ : Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c mt, đ v đúng t th . ế ế ư ế
II.Đ ng d y h c:
-GV: -M u ch e, b trong khung ch .
-Vi t b ng l p n i dung bài 2ế
-HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. ế
III. Ho t đ ng d y h c : Ti t1 ế
1.Kh i đ ng : On đ nh t ch c ( 1 phút )
2.Ki m trai cũ : ( 5 pt )
-Em đã vi t nh ng nét gì? ( 1 HS nêu)ế
-GV đ c nh ng nét c b n đ HS vi t vào b ng con ơ ế
-Nh n xét , ghi đi m
-Nh n xét v T p vi t ế
-Nh n xét ki m tra bài cũ.
3.Bài m i :
TG Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
1.Ho t đ ng 1 : Gi i thi u ch e ,b ,be
+M c tiêu: Bi t tên bài t p vi tm nay ế ế
+Cách ti n hành :ế
Ghi b ng : Ghi đ bài
2.Ho t đ ng 2 : Quan sát ch m u và vi t b ng con: ế
ch : e, b; ti ng : bé” ế
+M c tiêu: C ng c kĩ năng vi t ch e, b; ti ng ế ế
+ch ti n hành :ế
a.H ng d n vi t ch : e, bướ ế
-GV đ a ch m u: e – Đ c ch : eư
-Phân tích c u t o ch e?
-Vi t m u : eế
-GV đ a ch m u: b – Đ c ch : bư
-Phân tích c u t o ch b?
-Vi t m u : bế
b. H ng d n vi t t ng d ng: béướ ế
-G i HS đ c t ng d ng
-Gi ng t : ( bé: có hình th kng đáng k ho c
kém h ni đ c đem ra so sánh)ơ ượ
-H i: Nêu đ cao các con ch ?
ch đ t d u thanh?
-Vi t m u: béế
Gi i lao gi a ti t ế
HS quan sát
2 HS đ c và phân tích
HS vi t b ng con: ế e
HS quan sát
2 HS đ c và phân tích
HS vi t b ng con: ế b
2 HS đ c
2 HS nêu
HS vi t b ng con: ế
Giaùo aùn Taäp Vieát
Trang 3
Giáo án tập viết lớp 1
Giáo án tập viết lớp 1Tài liệu tham khảo - Giáo án tập viết lớp 1
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3237     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 220 Lượt xem: 68604
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 735 Lượt xem: 67331
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 38 Lượt xem: 65440
Có thể bạn quan tâm