Tài liệu

Giáo án tập viết lớp 1

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3210     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 38
Tài liệu Giáo án tập viết lớp 1 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án tập viết lớp 1Tài liệu tham khảo - Giáo án tập viết lớp 1
TU N 2 :
Ti t1ế : Các t c b nơ
I.M c tiêu:
1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t các nét c b n : ế ế ơ
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
2.Kĩ năng : HS vi t thành th oc nét c b n.ế ơ
3.Thái đ : Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c mt, đ v đúng t th . ế ế ư ế
II.Đ ng d y h c:
-GV: -c nét c b n đ c trìnhy trong khung ch . ơ ượ
-Vi t b ng l p n i dung bài 1ế
-HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. ế
III. Ho t đ ng d y h c : Ti t1 ế
1.Kh i đ ng : On đ nh t ch c ( 1 phút )
2.Ki m trai cũ : ( 2 pt ) Ki m tra vi c chu n b đ dùng h c t p c a HS
-Nh n xét ki m tra bài cũ.
3.Bài m i :
TG Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
1.Ho t đ ng 1 : Gi i thi uc nét c b n ơ
+M c tiêu: Bi t tên i t p vi t : Các nét c b n ế ế ơ
+ch ti n hành :ế
Hôm nay cô s giúp các em ôn l i cách vi t các ế
nét c b n đ c em bi t v n d ng vi t ch t t ơ ế ế
h n qua bài h cm nay : ơ Các nét c b nơ -
Ghi b ng.
2.Ho t đ ng 2 : C ng c cách vi t các t c b n ế ơ
+M c tiêu: Giúp HS n m đ c cáct, tên g i c a ượ
cng.
+ch ti n hành :ế
-GV đ a rac nét c b n m uư ơ
-H i: Đây làt gì?
( Nét ngang :
t s :
t xiên trái :
t xiên ph i :
t móc xuôi :
t móc ng c :ượ
t móc hai đ u :
t khuy t trên :ế
t khuy t d i : )ế ướ
+K t lu n: Hãy nêu l i các nét c b n v a h c?ế ơ
3.Ho t đ ng 2 : H ng d n qui trình vi tướ ế
+M c tiêu: HS quan sát cách vi t các nét c b n ế ơ
+ch ti n hành : ế
-GV s d ng que ch trên ch m u
-Vi t m u trên khung ch th t thong thế
HS quan sát
HS tr l i
2 HS nêu
HS quan sát
HS theo dõi
Giaùo aùn Taäp Vieát
Trang 1
-Vi t m u trênng k b ng l p ế
-H ng d n vi t: + Vi t trên kngướ ế ế
+ Vi t trên b ng conế
+K t lu n: Nêu l i cách vi t các nét c b n?ế ế ơ
Gi i lao gi a ti t ế
4.Ho t đ ng 4 : Th c hành
+M c tiêu: HS th c hành vi t vào v T p vi t ế ế
+ch ti n hành : ế
-GV nêu yêu c u bài vi t ế
-Nh c t th ng i, cách c mt, đ v ư ế
-GV vi t m uế
-GV theo dõi , u n n n, giúp đ nh ng HS y u ế
kém
-Ch m bài HS đã vi t xong ( S v còn l i thu v ế
nhà ch m)
- Nh n xét k t qu bài ch m. ế
5.Ho t đ ng cu i : C ng c , d n
-Yêu c u HS nh c l i n i dung c a bài vi t ế
-Nh n xét gi h c
-D n dò: V luy n vi t n ế
Chu n b : B ng con, v t p vi t đ h c t t ti t ế ế
Sau
HS vi t theo s h ng d nế ướ
c a GV
2 HS nêu
1 HS nêu
HS làm theo
HS vi t vế
Vi t xong gi tayế ơ
T KINH NGHI M
Giaùo aùn Taäp Vieát
Trang 2
Liên hệ quảng cáo

Ti t 2ế : e b bé
I.M c tiêu:
1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t ch i : e, b,; ti ng: be ế ế ế
2.Kĩ năng : T p vi t kĩ năng n i ch cái b v i e. ế
Kĩ năng vi t các d u thanh theo qui trình vi t li n m ch.ế ế
3.Thái đ : Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c mt, đ v đúng t th . ế ế ư ế
II.Đ ng d y h c:
-GV: -M u ch e, b trong khung ch .
-Vi t b ng l p n i dung bài 2ế
-HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. ế
III. Ho t đ ng d y h c : Ti t1 ế
1.Kh i đ ng : On đ nh t ch c ( 1 phút )
2.Ki m trai cũ : ( 5 pt )
-Em đã vi t nh ng nét gì? ( 1 HS nêu)ế
-GV đ c nh ng nét c b n đ HS vi t vào b ng con ơ ế
-Nh n xét , ghi đi m
-Nh n xét v T p vi t ế
-Nh n xét ki m tra bài cũ.
3.Bài m i :
TG Ho t đ ng c a GV Ho t đ ng c a HS
1.Ho t đ ng 1 : Gi i thi u ch e ,b ,be
+M c tiêu: Bi t tên bài t p vi tm nay ế ế
+Cách ti n hành :ế
Ghi b ng : Ghi đ bài
2.Ho t đ ng 2 : Quan sát ch m u và vi t b ng con: ế
ch : e, b; ti ng : bé” ế
+M c tiêu: C ng c kĩ năng vi t ch e, b; ti ng ế ế
+ch ti n hành :ế
a.H ng d n vi t ch : e, bướ ế
-GV đ a ch m u: e – Đ c ch : eư
-Phân tích c u t o ch e?
-Vi t m u : eế
-GV đ a ch m u: b – Đ c ch : bư
-Phân tích c u t o ch b?
-Vi t m u : bế
b. H ng d n vi t t ng d ng: béướ ế
-G i HS đ c t ng d ng
-Gi ng t : ( bé: có hình th kng đáng k ho c
kém h ni đ c đem ra so sánh)ơ ượ
-H i: Nêu đ cao các con ch ?
ch đ t d u thanh?
-Vi t m u: béế
Gi i lao gi a ti t ế
HS quan sát
2 HS đ c và phân tích
HS vi t b ng con: ế e
HS quan sát
2 HS đ c và phân tích
HS vi t b ng con: ế b
2 HS đ c
2 HS nêu
HS vi t b ng con: ế
Giaùo aùn Taäp Vieát
Trang 3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án tập viết lớp 1
Giáo án tập viết lớp 1Tài liệu tham khảo - Giáo án tập viết lớp 1
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3210     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67937
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 721 Lượt xem: 65637
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64950
Có thể bạn quan tâm