Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6880     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA - tài liệu, sách iDoc.VnI/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da Có ý thức vệ si
BÀI 42 : VỆ SINH DA
I/ MỤC TIÊU:
1/Kiến thức:
Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn
luyện da
Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da
2/ Knăng:
Rèn luyện kỹ năng quan sát và liên hệ thực tế
Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
3 / Thái độ :
Có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:
Tranh các bệnh ngoài da
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp
2 / Kiềm tra bài cũ :
+
Em hãy nêu cấu tạo và chức năng của Da ?
3 / Các hoạt động dạy và hc:
a)
Mở bài: Nêu cấu tạo và chức năng của da. Cần làm gì để da thực hiện
tốt các chức năng đó
Vào bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài
Hoạt động 1 : Bảo vệ da
Mục tiêu: xây dựng thái độ v
à
hành vi baỏ vệ da.
GV yêu c
ầu học sinh trả lời
các câu ho:
+
Da bẩn có hại như thế nào ?
+
Da bxây xát có hại nth
ế
nào ?
+
Giữ da sạch bằng cách nào ?
Hoạt động 2: Rèn luyện da .
Mục tiêu : Học sinh hiểu đư
ợc
nguyên tắc v
à phương pháp rèn
luyện da . Có hành vi rèn luy
ện
thân thể 1 cách hợp
GV phân tích m
ối quan hệ
Cá nhân t
ự đọc thông tin
và trả lời câu hỏi
Một vài học sinh tr
bày , lớp nhận xét và b
sung
H
ọc sinh đề ra c biện
pháp như :
Tắm giặc thường xuyên
Không nên n
ặn mụn
trứng cá
H
ọc sinh ghi nhớ thông
tin
I/ Bảo vệ da :
Da bẩn l
à môi
trư
ờng cho vi
khu
ẩn phát triển
h
ạn chế hoạt
đ
ộng của tuyến
mồ hôi
Da b
xây xát
dễ nhiễm trùng
C
ần giữ da sạch
và tránh b
ị xây xát
II . Rèn luyện da
thể là m
t
hk
ối thống nhất
nên rèn luyện c
ơ
th là rèn luy
ện
các h c
ơ quan
giữa rèn luyện thân thể với r
èn
luyện da.
GV yêu c
ầu học sinh thảo
luận nhóm hoàn thành bài t
ập
mục
GV chốt lại đáp án đúng
GV lưu ý cho học sinh h
ình
thức tắm nước lạnh phải :
+
Được rèn luyện thư
ờng
xuyên
+
Trư
ớc khi tắm phải khởp
động ?
+
Không tắm lâu
Hoạt động 3 : Phòng ch
ống
bệnh ngoài da .
GV yêu cầu hc sinh ho
àn
thành bảng 42.2 :
GV ghi bảng
GV s
dụng 1 số tranh ảnh ,
Hc sinh đọc kỹ bài t
ập
, thảo luận trong
nhóm ,
th
ống nhất ý kiến đánh dấu
vào bảng 42.1 và bài t
ập
trang 135 .
1 vài nhóm đ
ọc kết quả ,
các nhóm khác b sung
H
ọc sinh vận dụng hiểu
biết của mình : Tóm t
ắc biểu
hiện của bệnh
Cách phòng bệnh
1 vài học sinh đọc b
ài
trong đó có da
Các hình th
ức
rèn luy
ện da : (
SGK )
Nguyên tắc r
èn
luy
ện da : ( SGK )
III . Phòng ch
ống
bệnh ngoài da :
Các b
ệnh
ngoài da
+
+
+
Do vi khu
ẩn ,
do n
ấm , bỏng
nhi
ệt , bỏng hoá
chất
Phòng b
ệnh :
gi
vệ sinh thân
th
ể , giữ vệ sinh
môi trư
ờng , tránh
đ
da bị xây xát ,
Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 42 :VỆ SINH DA
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn luyện da Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da 2/ Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát và liên hệ thực tế Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh các bệnh ngoài da III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 1/ Ổn định lớp 2 / Kiềm tra bài cũ :
Nội dung trích xuất từ tài liệu

BÀI 42 : VỆ SINH DA

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Trình bày được cơ sở khoa học của các biện pháp bảo vệ da, rèn

luyện da

� Có ý thức vệ sinh, phòng tránh các bệnh về da

2/ Kỹ năng:

� Rèn luyện kỹ năng quan sát và liên hệ thực tế

� Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3 / Thái độ :

� Có thái độ và hành vi vệ sinh cá nhân

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

� Tranh các bệnh ngoài da

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

+ Em hãy nêu cấu tạo và chức năng của Da ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Nêu cấu tạo và chức năng của da. Cần làm gì để da thực hiện

tốt các chức năng đó  Vào bài mới

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Bảo vệ da

Mục tiêu: xây dựng thái độ và

hành vi baỏ vệ da.

––– GV yêu cầu học sinh trả lời

các câu hoỉ :

+ Da bẩn có hại như thế nào ?

+ Da bị xây xát có hại như thế

nào ?

+ Giữ da sạch bằng cách nào ?

Hoạt động 2: Rèn luyện da .

Mục tiêu : Học sinh hiểu được

nguyên tắc và phương pháp rèn

luyện da . Có hành vi rèn luyện

thân thể 1 cách hợp lí

––– GV phân tích mối quan hệ

––– Cá nhân tự đọc thông tin

và trả lời câu hỏi

––– Một vài học sinh trình

bày , lớp nhận xét và bổ

sung

––– Học sinh đề ra các biện

pháp như :

� Tắm giặc thường xuyên

� Không nên nặn mụn

trứng cá

––– Học sinh ghi nhớ thông

tin

I/ Bảo vệ da :

––– Da bẩn là môi

trường cho vi

khuẩn phát triển

và hạn chế hoạt

động của tuyến

mồ hôi

––– Da bị xây xát

dễ nhiễm trùng

––– Cần giữ da sạch

và tránh bị xây xát

II . Rèn luyện da

––– Cơ thể là một

hkối thống nhất

nên rèn luyện cơ

thể là rèn luyện

các hệ cơ quan

giữa rèn luyện thân thể với rèn

luyện da.

––– GV yêu cầu học sinh thảo

luận nhóm hoàn thành bài tập

mục 

––– GV chốt lại đáp án đúng

––– GV lưu ý cho học sinh hình

thức tắm nước lạnh phải :

+ Được rèn luyện thường

xuyên

+ Trước khi tắm phải khởp

động ?

+ Không tắm lâu

Hoạt động 3 : Phòng chống

bệnh ngoài da .

––– GV yêu cầu học sinh hoàn

thành bảng 42.2 :

––– GV ghi bảng

––– GV sử dụng 1 số tranh ảnh ,

––– Học sinh đọc kỹ bài tập

, thảo luận trong nhóm ,

thống nhất ý kiến đánh dấu

vào bảng 42.1 và bài tập

trang 135 .

––– 1 vài nhóm đọc kết quả ,

các nhóm khác bổ sung

––– Học sinh vận dụng hiểu

biết của mình : Tóm tắc biểu

hiện của bệnh

––– Cách phòng bệnh

––– 1 vài học sinh đọc bài

trong đó có da

––– Các hình thức

rèn luyện da : (

SGK )

––– Nguyên tắc rèn

luyện da : ( SGK )

III . Phòng chống

bệnh ngoài da :

––– Các bệnh

ngoài da

+++ Do vi khuẩn ,

do nấm , bỏng

nhiệt , bỏng hoá

chất

––– Phòng bệnh :

giữ vệ sinh thân

thể , giữ vệ sinh

môi trường , tránh

để da bị xây xát ,

giới thiệu một số bệnh ngoài

da .

––– GV đưa thêm thông tin về

cách giảm nhẹ tác hại của bỏng

tập lớp bổ sung .

bỏng

––– Chữa bệnh :

dùng thuốc theo

chỉ dẫn của bác sĩ

.

IV/ CỦNG CỐ:

––– Nêu biện pháp giữ vệ sinh da và giải thích cơ sở khoa học của các

biện pháp đó ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài .

––– Đọc mục em có biết .

––– Ôn lại bài Phản xạ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1208 Lượt xem: 58878
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37534
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34380
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34312
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29886
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25545
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23864