Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6249     Tải về: 25     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU - tài liệu, sách iDoc.VnI/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu
BÀI 39 : BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ MỤC TIÊU:
1/Kiến thức:
Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình
tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu .
Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và
nước tiểu chính thức
2/ Knăng:
Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình
Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
3 / Thái độ :
Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết .
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:
Tranh phóng to hình 39 – 1
Phiếu học tập
Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức
Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức
Nồng độ các chât
Lõang
+
+
+
Đậm đặc
hòa tan
Chất độc chất cạn
Chất dinh dưỡng
Có ít
Có nhiều
+
+
+
Có nhiều
+
+
+
Gần như không
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp
2 / Kiềm tra bài cũ :
+
Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống ?
+
Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào thực hiện ?
+
Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?
3 / Các hoạt động dạy và hc:
a)
Mở bài: Mỗi quả thận chứa khỏang 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu
và hình thành nước tiểu , quá trình đó diễn ra như thế nào ?
Bài học
hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài
Hoạt động 1 : Tạo thành
ớc
tiểu
Mục tiêu: Hs trình bày đư
ợc s
tạo thành nước ti
ểu . Đồng thời
chra đư
I/ Tạo thành
ớc
tiểu:
S tạo th
ành
nư
ớc tiểu gồm 3
quá trình :
nước tiểu đầu với huyết t
ương
nước tiểu đầu với nư
ớc tiểu
chính thức.
Cách tiến hành:
GV yêu c
ầu học sinh quan
sát hình 39.1
tìm hi
ểu quá
trình hình thành nước tiểu
Yêu c
ầu các nhóm thảo lụân
:
+
Stạo thành
ớc tiểu gồm
những quá trình nào ? Di
ễn ra
đâu ?
GV tổng hợp các ý kiến .
GV yêu c
ầu học sinh đọc lại
chú thích hình 39.1
th
ảo
luận :
+
Thành phần nư
ớc tiểu đầu
khác với máu ( huyết t
ương )
điểm nào ?
+
Hòan thành b
ảng so sánh
Học sinh thu nhận và x
thông tin m
ục + quan sát
hình 39 . 1, trao đ
i nhóm
thống nhất câu trả lời
Quá trình tạo th
ành
nước tiểu gồm 3 quá trình .
Các nhóm bổ sung
H
ọc sinh thảo luận
nhóm:
+
ớc tiểu đầu không có
tế bào và Prôtêin
+
Học sinh ho
àn thành
bảng so sánh
Đại diện các nhóm tr
ình
bày
+
+
+
Quá trình l
ọc
máu :
cầu thận
tạo ra
ớc tiểu
đ
ầu .
+
+
+
Quá tnh h
ấp
th
ụ li ở ống thận
+
+
+
Quá trình i
ti
ết :
H
ấp thụ lại
chất cần thiết
Bài ti
ết ti61p
ch
ất thừa , chất
thải
T
ạo
thành
ớc tiểu
chính thức .
II . Bài tiết
ớc
Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu . Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 2/ Kỹ năng: Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 39 – 1 Phiếu học tập Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức Đặc điểm – Nồng độ các chât – Nước tiểu đầu Lõang Nước tiểu chính thức
Nội dung trích xuất từ tài liệu

BÀI 39 : BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I/ MỤC TIÊU:

1/Kiến thức:

� Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình

tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu .

� Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và

nước tiểu chính thức

2/ Kỹ năng:

� Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình

� Rèn kỹ năng hoạt động nhóm

3 / Thái độ :

� Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết .

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

� Tranh phóng to hình 39 – 1

� Phiếu học tập

Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức

Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức

––– Nồng độ các chât � Lõang +++ Đậm đặc

hòa tan

––– Chất độc chất cạn

––– Chất dinh dưỡng

� Có ít

� Có nhiều

+++ Có nhiều

+++ Gần như không

III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:

1/ Ổn định lớp

2 / Kiềm tra bài cũ :

+ Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống ?

+ Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào thực hiện ?

+ Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?

3 / Các hoạt động dạy và học:

a) Mở bài: Mỗi quả thận chứa khỏang 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu

và hình thành nước tiểu , quá trình đó diễn ra như thế nào ?  Bài học

hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu :

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Tạo thành nước

tiểu

Mục tiêu: Hs trình bày được sự

tạo thành nước tiểu . Đồng thời

chỉ ra được sự khác nhau giữa

I/ Tạo thành nước

tiểu:

––– Sự tạo thành

nước tiểu gồm 3

quá trình :

nước tiểu đầu với huyết tương

và nước tiểu đầu với nước tiểu

chính thức.

Cách tiến hành:

––– GV yêu cầu học sinh quan

sát hình 39.1  tìm hiểu quá

trình hình thành nước tiểu

––– Yêu cầu các nhóm thảo lụân

:

+ Sự tạo thành nước tiểu gồm

những quá trình nào ? Diễn ra

ở đâu ?

––– GV tổng hợp các ý kiến .

––– GV yêu cầu học sinh đọc lại

chú thích hình 39.1  thảo

luận :

+ Thành phần nước tiểu đầu

khác với máu ( huyết tương )

ở điểm nào ?

+ Hòan thành bảng so sánh

––– Học sinh thu nhận và xử

lí thông tin mục + quan sát

hình 39 . 1, trao đổi nhóm

thống nhất câu trả lời

––– Quá trình tạo thành

nước tiểu gồm 3 quá trình .

––– Các nhóm bổ sung

––– Học sinh thảo luận

nhóm:

+ Nước tiểu đầu không có

tế bào và Prôtêin

+ Học sinh hoàn thành

bảng so sánh

––– Đại diện các nhóm trình

bày

+++ Quá trình lọc

máu : Ở cầu thận

 tạo ra nước tiểu

đầu .

+++ Quá trình hấp

thụ lại ở ống thận

+++ Quá trình bài

tiết :

� Hấp thụ lại

chất cần thiết

� Bài tiết ti61p

chất thừa , chất

thải  Tạo

thành nước tiểu

chính thức .

II . Bài tiết nước

nước tiểu đầu và nước tiểu

chính thức

––– GV gọi học sinh lên sửa và

bổ sung

––– GV chốt lại kiến thức

Hoạt động 2: Bài tiết nước tiểu

Mục tiêu :

Cách tiến hành:

––– GV yêu cầu học sinh nghiên

cứu thông tin  trả lời câu hỏi

:

+++ Sự bài tiết n .tiểu diễn ra

như thế nào ?

+++ Thực chất của quá trình tạo

thành nước tiểu là gì ?

––– GV yêu cầu học sinh tự rút

ra kết luận

+ Vì sao sự tạo thành nước

tiểu diễn ra liên tục mà sự bài

––– HS tự thu nhập thông tin

để trả lời

+++ Mô tả đường đi của nước

tiểu

+++ Thực chất quá trình tạo

thành nước tiểu là lọc máu

và thải chất cặn bã , chất độc

, chất thừa ra khỏi cơ thể

––– Học sinh trình bày , lớp

bổ sung để hòan chỉnh đáp

án .

––– Học sinh nêu được :

+ Máu tùan hòan liên tục

qua cầu thận  nước tiểu

được hình thành liên tục

tiểu:

––– Nước tiểu

chính thức  bể

thận  Ống dẫn

nước tiểu  tích

trữ ở bòng đái 

Ong đái  ngoài

tiết nước tiểu lại gián đọan ?

Kết luận : Học sinh đọc kết

luận cuối bài trong SGK

+ Nước tiểu được tính trữ ở

bóng đái khi lên tới 200ml ,

đủ áp lực gây cảm giác buồn

tiểu  Bài tiết ra ngòai

IV/ CỦNG CỐ:

––– Nước tiểu được tạo thành như thế nào ?

––– Trình bày sự bài tiết nước tiểu ?

V/ DẶN DÒ:

––– Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài .

––– Đọc mục em có biết .

––– Tìm hiểu các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết .

––– Chuẩn bị bài 39 : ” Vệ sinh hệ Bài tiết nước tiểu “

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1214 Lượt xem: 59222
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37609
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34426
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34336
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29949
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25741
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 16 Lượt xem: 24142