Tài liệu

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6127     Tải về: 13     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 5
Tài liệu Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU,I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết…
BÀI 39 : BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ MỤC TIÊU:
1/Kiến thức:
Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình
tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu .
Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và
nước tiểu chính thức
2/ Knăng:
Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình
Rèn kỹ năng hoạt động nhóm
3 / Thái độ :
Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết .
II/ CHUẨN BỊ:
1/ Giáo viên:
Tranh phóng to hình 39 – 1
Phiếu học tập
Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức
Đặc điểm Nước tiểu đầu Nước tiểu chính thức
Nồng độ các chât
Lõang
+
+
+
Đậm đặc
hòa tan
Chất độc chất cạn
Chất dinh dưỡng
Có ít
Có nhiều
+
+
+
Có nhiều
+
+
+
Gần như không
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp
2 / Kiềm tra bài cũ :
+
Bài tiết có vai trò quan trọng như thế nào đối với đời sống ?
+
Bài tiết ở cơ thể người do các cơ quan nào thực hiện ?
+
Hệ bài tiết nước tiểu có cấu tạo như thế nào ?
3 / Các hoạt động dạy và hc:
a)
Mở bài: Mỗi quả thận chứa khỏang 1 triệu đơn vị chức năng để lọc máu
và hình thành nước tiểu , quá trình đó diễn ra như thế nào ?
Bài học
hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bài
Hoạt động 1 : Tạo thành
ớc
tiểu
Mục tiêu: Hs trình bày đư
ợc s
tạo thành nước ti
ểu . Đồng thời
chra đư
I/ Tạo thành
ớc
tiểu:
S tạo th
ành
nư
ớc tiểu gồm 3
quá trình :
Liên hệ quảng cáo

nước tiểu đầu với huyết t
ương
nước tiểu đầu với nư
ớc tiểu
chính thức.
Cách tiến hành:
GV yêu c
ầu học sinh quan
sát hình 39.1
tìm hi
ểu quá
trình hình thành nước tiểu
Yêu c
ầu các nhóm thảo lụân
:
+
Stạo thành
ớc tiểu gồm
những quá trình nào ? Di
ễn ra
đâu ?
GV tổng hợp các ý kiến .
GV yêu c
ầu học sinh đọc lại
chú thích hình 39.1
th
ảo
luận :
+
Thành phần nư
ớc tiểu đầu
khác với máu ( huyết t
ương )
điểm nào ?
+
Hòan thành b
ảng so sánh
Học sinh thu nhận và x
thông tin m
ục + quan sát
hình 39 . 1, trao đ
i nhóm
thống nhất câu trả lời
Quá trình tạo th
ành
nước tiểu gồm 3 quá trình .
Các nhóm bổ sung
H
ọc sinh thảo luận
nhóm:
+
ớc tiểu đầu không có
tế bào và Prôtêin
+
Học sinh ho
àn thành
bảng so sánh
Đại diện các nhóm tr
ình
bày
+
+
+
Quá trình l
ọc
máu :
cầu thận
tạo ra
ớc tiểu
đ
ầu .
+
+
+
Quá tnh h
ấp
th
ụ li ở ống thận
+
+
+
Quá trình i
ti
ết :
H
ấp thụ lại
chất cần thiết
Bài ti
ết ti61p
ch
ất thừa , chất
thải
T
ạo
thành
ớc tiểu
chính thức .
II . Bài tiết
ớc
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Sinh Học lớp 8: BÀI 39 :BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I/ MỤC TIÊU: 1/Kiến thức: Trình bày được quá trình tạo thành nước tiểu , thực chất quá trình tạo thành nước tiểu , quá trình bài tiết nước tiểu . Phân biệt được : Nước tiểu đầu và huyết tương , Nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức 2/ Kỹ năng: Phát triển kỷ năng quan sát , phân tích hình Rèn kỹ năng hoạt động nhóm 3 / Thái độ : Giáo dục ý thức giữ vệ sinh cơ quan bài tiết . II/ CHUẨN BỊ: 1/ Giáo viên: Tranh phóng to hình 39 – 1 Phiếu học tập Bảng so sánh nước tiểu đầu và nước tiểu chính thức Đặc điểm – Nồng độ các chât – Nước tiểu đầu Lõang Nước tiểu chính thức

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1142 Lượt xem: 56593
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 315 Lượt xem: 36776
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34088
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34088
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 33997
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29618
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 24465
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 10 Lượt xem: 23233