Tài liệu

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7047     Tải về: 9     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI - tài liệu, sách iDoc.VnMỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Nắm được một số VD khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi
Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA
THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT
VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
I. MỤC TIÊU
Khi học xong bài này HS:
- Nm được một số VD khác nhau cho thấy thực
vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật.
- Hiu được vai trò gián tiếp của thực vật trong
việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua VD
cụ thể về dây truyền thức ăn
(Thực vật Động vật Con người).
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Tranh phóng to hình 46.1, sơ đồ trao đổi khí.
- Tranh v hoặc ảnh chụp phóng to vi nội dung
động vật ăn thực vật và động vật sống trên cây.
- HS: + Xem lại hình v đồ trao đổi khí (hình
46.1)
+ Sưu tầm tranh nh với nội dung thực vật là
thức ăn và là nơi sống của động vật.
III.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
1. Ổn định tổ chức
2. Kim tra bài cũ
- Vai trò của thực vật trong việc bảo v đất và
nguồn nước?
3. Bài mới
Hoạt động 1: Thc vật cung cấp oxi và thức ăn cho
động vật
Mục tiêu: HS hiểu được vai trò của thực vật trong
việc cung cấp oxi và thức ăn cho động vật.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- Yêu c
ầu HS xem
tranh hình 46.1 và tranh
48.1: Thực vật là th
ức ăn
- HS trao đ
ổi, thảo luận
theo 3 câu hỏi ở mục 1.
- HS quan sát đ
Liên hệ quảng cáo

của động vật, làm bài tập
SGK.
+ Lượng oxi mà thực
vật nhả ra ý nghĩa gì
đối với các sinh vật khác?
+ m i tập nêu VD
v động vật ăn thực vật,
điền bảng theo mẫu SGK
và rút ra nhận xét?
- Cho HS th
ảo luận
chung cả lớp.
- Nh
ận xét quan hệ giữa
thực vật động vật l
à
gì?
- GV b
sung, sửa chữa
nếu cần.
trao đổi khí nói v
trò của thực vật th
y
đư
ợc nếu không y
xanh thì động vật (v
à con
người) sẽ chết v
ì không
có oxi.
- HS m các VD v
động vật ăn các bộ phận
khác nhau của y đi
n
đủ 5 cột trong bảng.
- Một v
ài HS trình bày,
HS khác nhânj xét, b
sung.
- Rút ra nh
n xét về
m
i quan h giữa động
vật và thực vật.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
MỤC TIÊU Khi học xong bài này HS: - Nắm được một số VD khác nhau cho thấy thực vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật. - Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua VD cụ thể về dây truyền thức ăn (Thực vật  Động vật  Con người).
Nội dung trích xuất từ tài liệu

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 48: VAI TRÒ CỦA

THỰC VẬT ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT

VÀ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

I. MỤC TIÊU

Khi học xong bài này HS:

- Nắm được một số VD khác nhau cho thấy thực

vật là nguồn cung cấp thức ăn và nơi ở cho động vật.

- Hiểu được vai trò gián tiếp của thực vật trong

việc cung cấp thức ăn cho con người thông qua VD

cụ thể về dây truyền thức ăn

(Thực vật  Động vật  Con người).

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- Tranh phóng to hình 46.1, sơ đồ trao đổi khí.

- Tranh vẽ hoặc ảnh chụp phóng to với nội dung

động vật ăn thực vật và động vật sống trên cây.

- HS: + Xem lại hình vẽ sơ đồ trao đổi khí (hình

46.1)

+ Sưu tầm tranh ảnh với nội dung thực vật là

thức ăn và là nơi sống của động vật.

III.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Vai trò của thực vật trong việc bảo vệ đất và

nguồn nước?

3. Bài mới

Hoạt động 1: Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho

động vật

Mục tiêu: HS hiểu được vai trò của thực vật trong

việc cung cấp oxi và thức ăn cho động vật.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Yêu cầu HS xem

tranh hình 46.1 và tranh

48.1: Thực vật là thức ăn

- HS trao đổi, thảo luận

theo 3 câu hỏi ở mục 1.

- HS quan sát sơ đồ

của động vật, làm bài tập

SGK.

+ Lượng oxi mà thực

vật nhả ra có ý nghĩa gì

đối với các sinh vật khác?

+ Làm bài tập nêu VD

về động vật ăn thực vật,

điền bảng theo mẫu SGK

và rút ra nhận xét?

- Cho HS thảo luận

chung cả lớp.

- Nhận xét quan hệ giữa

thực vật và động vật là

gì?

- GV bổ sung, sửa chữa

nếu cần.

trao đổi khí  nói về vai

trò của thực vật  thấy

được nếu không có cây

xanh thì động vật (và con

người) sẽ chết vì không

có oxi.

- HS tìm các VD về

động vật ăn các bộ phận

khác nhau của cây  điền

đủ 5 cột trong bảng.

- Một vài HS trình bày,

HS khác nhânj xét, bổ

sung.

- Rút ra nhận xét về

mối quan hệ giữa động

vật và thực vật.

- GV đưa thông tin về

thực vật gây hại cho động

vật (như SGK).

Tiểu kết: - Thực vật cung cấp oxi và thức ăn cho

động vật.

Hoạt động 2: Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh

sản cho động vật

Mục tiêu: Thấy được vai trò của thực vật cung cấp

nơi ở và sinh sản cho động vật.

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- Cho HS quan sát

tranh thực vật là nơi sinh

sống của động vật.

+ Rút ra nhận xét gì?

+ Trong tự nhiên có

động vật nào lấy cây làm

- HS hoạt động nhóm.

+ HS nhận xét được

thực vật là nơi ở, làm tổ

của động vật.

+ HS trình bày tranh

ảnh đã sưu tầm về động

nhà nữa không?

- GV cho HS trao đổi

chung ở lớp.

- GV bổ sung, sửa chữa

nếu cần.

vật sống trên cây.

- HS khác bổ sung.

- HS tự tổng kết và rút

ra nhận xét về vai trò thực

vật cung cấp nơi ở cho

động vật.

Tiểu kết: - Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sinh sản

cho động vật.

4. Củng cố

- GV củng cố lại nội dung bài.

- Yêu cầu HS làm bài tập 3 SGK.

- Đánh giá giờ.

5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Đọc trước bài 48 phần tiếp.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1205 Lượt xem: 58667
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37482
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34347
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34347
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34288
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29875
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25290
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23757