Tài liệu

Giáo án sinh học 10 nâng cao

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1565     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 127
Tài liệu Giáo án sinh học 10 nâng cao - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án sinh học 10 nâng cao,Giáo án sinh học 10 nâng cao I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống. - Giải thích được tại sao tế bào…
Giáo án sinh hc 10 (nâng cao) - Phm Thành Nn trang 1
Phn mt
Giáo án sinh hc 10 (nâng cao) - Phm Thành Nn trang 2
Ngày son:19/7/2008
Ngày dy: ……/ /2008 Lp dy: …………….
Phn mt:
GII THIU CHUNG V TH GII SNG
Tiết 1 (bài 1)
C CP T CHC CA TH GII SNG
I/ MC TU
1/ Kiến thc
a/ Cơ bn
Hc xong bài này, hc sinh phi:
-Phân bit được các cp t chc ca vt cht sng t thp đến cao, trong đó các cp
cơ bn là: tế bào, cơ th, qun th, loài, qun xã, h sinh thái, sinh quyn.
-Thy được các cp t chc sau bao gi cũng có t chc cao hơn cp trước đó. Mi
cp t chc ca h thng sng đu s thng nht gia cu to và chc năng.
-Chng minh được mi cp ca h thng sng đu là h m, kh năng t điu
chnh, thích nghi vi điu kin ngoi cnh và tiến hóa.
b/ Trng tâm
-Phân bit các cp t chc sng, trong đó tế bào là cp cơ bn, sinh quyn là cp t
chc cao nht.
-S tươngc gia các cp t chc sng.
-nh thng nht gia cu to và chc năng ca mi cp t chc sng.
-H sng là h thng nht, t điu chnh.
2/ K năng
-Rèn luyn cho hc sinh k năng hot đng nhóm và tính khoa hc, logic khi tìm
hiu v các cp t chc sng.
-H thng hóa và khái quát hóa kiến thc.
3/ Ti đ
Giáo dc cho hc sinh v tính logic trong đi sng thc tin t đó nhng ng
dng vào thc tin nht là trong phương pháp hc tp.
II/ CHUN B
1/ Giáo vn
-Hình 1 SGK.
-Các bìa cng: tế bào, cơ th, h cơ quan, cơ quan, qun th, qun xã, h sinh thái và
c mũin.
2/ Hc sinh
-Chun b c kiến thc v các cp t chc cơ bn ca thế gii sng.
III/ HOT ĐNG DY HC
1/ n đnh lp, kim tra s s
2/ Kim tra
Giáo viên gii thiu phương pháp hc tp b môn và nhng yêu cu trong quá trình
dy và hc.
3/i hc
-Giáo viên yêu cu hc sinh gnc ô ch, mũi tên đ biu th mi quan h gia các
cp đ ca h thng sng, sau đó yêu cu hc sinh t đánh giá trong quá trình hc bài.
Liên hệ quảng cáo

Giáo án sinh hc 10 (nâng cao) - Phm Thành Nhân trang 3
Sau đó, giáo viên dn vào bài mi, gii thiu chương trình sinh hc lp 10, ni dung
phn mt: Thế gii sng là mt h thng vô cùng đa dng và khác vi h không sng
nhiu đc đim, ch yếu là tính t chc cao, trao đi cht, cm ng, sinh trưởng, phát
trin và sinh sn. H sng là h m, t điu chnh và cân bng đng, có kh năng thích
ng vi môi trường.
Hot đng 1:
CP T BÀO
Mc tiêu: -Hc sinh phi ch ra và gii thích được là cp t chc cơ bn nht trong
t chc ca thế gii sng.
-Hc sinh nêu được vai t ca cp tế bào.
Hot đng ca thy – t Ni dung
GV nêu vn đ:
-Ti sao xem tế bào là cp t chc cơ
bn ca h thng sng?
GV gi ý:
-Đơn v nh nht cu to nên cơ th sinh
vt là gí?
-Hot đng sng ca cơ th din ra
đâu?
-Tế bào đưc cu to t nhng thành
phn nào?
Giáo viên nhn xét, b sung.
Hc sinh nghiên cu thông tin sách giáo
khoa trang 6 đ tr li.
GV cho ví d minh ha:
+ đng vt nguyên sinh, cơ th ch
gm 1 tế bào thc hin mi chc năng.
+ đng, thc vt đa bào, quá tnh hô
hp, quang hp, pn chia đu din ra
TB.
-Tế bào đưc cu to t nhng thành
phn nào?
HS: Tế bào được cu to t các phân t
(vô cơ, hu cơ), đi phân t, bào quan.
I/ Cp tế bào
-Tế bào được cu to t các phân t (vô
cơ, hu cơ), đi phân t, bào quan.
-Tế bào là đơn v t chc cơ bn ca s
sng.
-Các hot đng sng ca cơ th din ra
ti tế bào.
Hot đng 2:
CP CƠ TH
Mc tiêu:-Hc sinh ch ra được cp cơ th gm mô, cơ quan, h cơ quan và nêu được s
tương quan gia các đơn v cu to ca cp cơ th.
-Nếu tế bào cơ tim, mô cơ tim, qu tim,
h tun hoàn b tách ra khi cơ th chúng
hot đng sng được không? Ti sao?
Hc sinh quan t hình 1 SGK trang 7
kết hp vi ni dung SGK, tho lun trong
II/ Cp cơ th
-Cơ th là cp t chc có cu to t mt
hay nhiu tế bào, liên h cht ch vi nhau.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án sinh học 10 nâng cao

Giáo án sinh học 10 nâng cao
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
- Nêu được các cấp tổ chức của thế giới sống.
- Giải thích được tại sao tế bào là đơn vị tổ chức thấp nhất của thế giới sống.
- Phân tích được mối quan hệ qua lại giữa các cấp bậc tổ chức của thế giưói sống, nêu ví dụ
II. THIẾT BỊ - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Hinh 1 SGK, phiếu học tập
- Phân tích, hoạt động nhóm
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC:
1. Mở bài:
- Sinh vật khác với vật vô sinh ở những điểm nào? Tất cả SV có đặc điểm cấu tạo chung đó là gì? => GV khái quát
2. Kiểm tra bài cũ: Không
3. Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1565     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus