Thành viên idoc2012

Giáo án sinh 9 - Bài 33: GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG

- 04/14/2013
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án sinh 9 - Bài 33: GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG

- 04/14/2013
1,250
Báo lỗi

Kiến thức: -Hs trình bày được: +Sự cần thiết để chọn tác nhân cụ thể gây đột biến. +Phương pháp sử dụng tác nhân vật lý hóa học để gây đột biến. -Hs giải thích được sự giớng và khác nhau trong việc sử dụng các thể đột biến trong chọn giống vi sinh vật và thực vật. 2. Kỷ năng: Rèn kỷ năng : -So sánh, phân tích tổng hợp. Khái quát hóa, hoạt động nhóm. 3Thái độ: Giáo dục ý thức tìm hiểu thành tựu khoa học, lòng yêu thích bộ môn.

Nội dung
Microsoft Word - Giao an Sinh 9 - 36

Tiết 36.

Bài 33: GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

-Hs trình bày được:

+Sự cần thiết để chọn tác nhân cụ thể gây đột biến.

+Phương pháp sử dụng tác nhân vật lý hóa học để gây đột biến.

-Hs giải thích được sự giớng và khác nhau trong việc sử dụng các

thể đột biến trong chọn giống vi sinh vật và thực vật.

2. Kỷ năng: Rèn kỷ năng :

-So sánh, phân tích tổng hợp.

Khái quát hóa, hoạt động nhóm.

3Thái độ:

Giáo dục ý thức tìm hiểu thành tựu khoa học, lòng yêu thích bộ môn.

III. Phương tiện dạy học:

Tư liêụ về chọn giống, thành tựu sinh học.

III. Phương tiện dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra (sửa bài thi) 10p

2. Bài mới:

a. Hoạt động 1: Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí.

Mục tiêu: Hs trình bày được phương pháp, kết quả và ứng dụng của tác

nhân vật lý sử dụng để gây đột biến.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

5p

3p

-Gv hỏi:

+Tia phóng xạ có khả

năng gây đột biến?

+Tia tử ngoại có được

dùng để xử lí các đối

tượng có kích thước

nhỏ?

+Gv nhận xét ý đúng

chốt ghi lên bảng.

-Hs nghiên cứu thông tin

ghi nhớ kiến thức -> trả

lời câu hỏi:

-Đại diện 1 vài em trả lời

lớp nhận xét bổ sung.

-Hs rút ra kết luận.

KL:

1. Tia phóng xạ:

-Tia X, tia gama, tia

bêta…gây đột biến gen

(xử lí ở mầm hạt dinh

trưỡng).

2. Tia tử ngoại:gây đột

biến gen (xử lí ở hạt

phấn, bào tử).

3. Sốc nhiệt: Tăng,

giảm đột ngột nhiệt độ

-> gây đột biến số

lượng NST ( đa bội ở

cây trồng).

b. Hoạt động 2: Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân hóa học.

Mục tiêu: Hs nắm được phương pháp vá kết quả của tác nhân lí hóa học.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

5p

4p

-Gv cho hs nghiên cứu

và trả lời câu hỏi mục

sgk tr 97.

-Gv nhận xét giúp hs

hoàn thiện kiến thức.

-Hs nghiên cứu sgk ghi

nhớ kiến thức.

-Thảo luận nhóm để trả lời

câu hỏi.

-Một vài hs trình bày đáp

án, hs khác theo dõi bổ

sung.

-Hs tổng hợp kiến thức

KL:

-Hóa chất: EMS,

MNU, NEU, Cosisin.

-Phương pháp: ngâm

hạt vào dung dịch hóa

chất, tiêm vào bầu

nhuỵ .

+Dung dịch hóa chất

tác dụng lên phân tử

AND làm thay đổi cặp

nuclêôtíc, mất cặp

nuclêôtíc, cản trở hình

thành thoi vô sắc.

c. Hoạt động 3: Sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống

Mục tiêu: Hs chỉ ra được việc sử dụng cá thể đột biến nhân tạo trong việc

chọn giống đối với sinh vật khác nhau.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

2p

3p

-Gv nêu định hướng cho

hs chọn:

+Chọn giống vsv

+Chọn giống cây trồng

+Chọn giống vật nuôi

-Gv hỏi:

+Người ta sử dụng thể

đột biến trong chọn

giống vsv và cây trồng

theo hướng nào? tại

-Hs nghiên cứu thông tin

sgk tr97, 98 kết hợp với

các tư lir6ụ sưu tầm, ghi

nhớ kiến thức.

-Thảo luận nhóm để thống

nhất ý kiến.

Yêu cần:

+Nêu điểm khác nhau sử

dụng gây đột biến ở thục

vật và vsv.

3p

3p

sao?

-Vì sao người ta ít sử

dụng pp gây đột biến

vật nuôi?

-Gv nhận xét giúp hs

hoàn thiện kiến thức.

+Đưa ra ví dụ.

-Đại diện nhóm trình bày

nhóm khác bổ sung.

-Đại diện nhóm trình bày,

nhóm khác nhận xét bổ

sung

KL:

a. Chọn giống vsv:

-Chọn các cá thể đột

biến tạo ra chất có hoạt

tính cao.

-Chọn cá thề đột biến

sinh trưỡng mạnh (nấm

men, vi khuần)

-Chọn cá thể đột biến

giảm sức sống

(vắcxin).

b. Trong chọn giống

cây trồng.

-Chọn đột biến có lợi

gây thành giống

mới(đột biến kháng

bệnh,sâu, rút ngắn thời

gian sinh trưỡng)

c. Đối với vật nuôi:

-Chỉ sử dụng ở động

1p

-Gv cho hs đọc kết luận.

vật bậc thấp.

-Động vật cao: dể chết.

IV. Củng cố: 5p

Con người gây đột biến nhân tasọ bằng loại tác nhân nào? Tiến hành như

nthế nào?

V. Dặn dò: 2p

-Học bài và trả lời cây hỏi sgk.

-Tìm hiểu hiện tượng thoái hóa giống.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang