Tài liệu

Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2 năm 2012

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 658     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2  năm 2012 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2 năm 2012,bộ Giáo án ngữ văn 8 theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theosách chuẩn kiến thức kỹnăng mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo (Dùng cho các cơ…
bé Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 8
theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theos¸ch
chuÈn kiÕn thøc kün¨ng míi 2011-2012
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
(Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn ¸p
dông tõ n¨m häc 2011-2012)
LỚP 8
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (68 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần 1
Tiết 1 đến tiết 4
Tôi đi học;
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ;
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
Tuần 2
Tiết 5 đến tiết 8
Trong lòng mẹ;
Trường từ vựng;
Bố cục của văn bản.
Tuần 3
Tiết 9 đến tiết 12
Tức nước vỡ bờ;
Xây dựng đoạn văn trong văn bản;
Viết bài Tập làm văn số 1.
Tuần 4
Tiết 13 đến tiết 16
Lão Hạc;
Từ tượng hình, từ tượng thanh;
Liên kết các đoạn văn trong văn bản.
Tuần 5
Tiết 17 đến tiết 20
Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội;
Tóm tắt văn bản tự sự;
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự;
Trả bài Tập làm văn số 1.
Tuần 6
Tiết 21 đến tiết 24
Cô bé bán diêm;
Trợ từ, thán từ;
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.
Tuần 7
Tiết 25 đến tiết 28
Đánh nhau với cối xay gió;
Tình thái từ;
Luyn tp viết đon n t sự kết hp với với miêu t và biu cảm.
Tuần 8
Tiết 29 đến tiết 32
Chiếc lá cuối cùng;
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
Tuần 9
Tiết 33 đến tiết 36
Hai cây phong;
Viết bài Tập làm văn số 2.
Tuần 10
Tiết 37 đến tiết 40
Nói quá;
Ôn tập truyện kí Việt Nam;
Thông tin về ngày trái đất năm 2000;
Nói giảm, nói tránh.
Tuần 11
Tiết 41 đến tiết 44
Kiểm tra Văn;
Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm;
Câu ghép;
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.
Tuần 12
Tiết 45 đến tiết 48
Ôn dịch thuốc lá;
Câu ghép (tiếp);
Phương pháp thuyết minh;
Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.
Tuần 13
Tiết 49 đến tiết 52
Bài toán dân số;
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm;
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh;
Chương trình địa phương (phần Văn).
Tuần 14
Tiết 53 đến tiết 56
Dấu ngoặc kép;
Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;
Liên hệ quảng cáo

Viết bài Tập làm văn số 3.
Tuần 15
Tiết 57 đến tiết 60
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác;
Đập đá ở Côn Lôn;
Ôn luyện về dấu câu;
Kiểm tra Tiếng Việt.
Tuần 16
Tiết 61 đến tiết 63
Thuyết minh một thể loại văn học;
Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội;
Ôn tập Tiếng Việt.
Tuần 17
Tiết 64 đến tiết 66
Trả bài Tập làm văn số 3;
Ông đồ;
Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.
Tuần 18
Tiết 67 đến tiết 69
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt;
Kiểm tra học kì I.
Tuần 19
Tiết 70 đến tiết 72
Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ;
Trả bài kiểm tra học kì I.
HỌC KÌ II
Tuần 20
Tiết 73 đến tiết 75
Nhớ rừng;
Câu nghi vấn.
Tuần 21
Tiết 76 đến tiết 78
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.
Quê hương;
Khi con tu hú.
Tuần 22
Tiết 79 đến tiết 81
Câu nghi vấn (tiếp);
Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);
Tức cảnh Pác Bó.
Tuần 23
Tiết 82 đến tiết 84
Câu cầu khiến;
Thuyết minh một danh lam thắng cảnh;
Ôn tập về văn bản thuyết minh.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2 năm 2012

bộ Giáo án ngữ văn 8 theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theosách chuẩn kiến thức kỹnăng mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.Tuần 2Tiết 5 đến tiết 8Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản.Tuần 3Tiết 9 đến tiết 12Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1.Tuần 4Tiết 13 đến tiết 16Lão Hạc; Từ tượng hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản.Tuần 5Tiết 17 đến tiết 20Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự; Trả bài Tập làm văn số 1.Tuần 6Tiết 21 đến tiết 24Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.Tuần 7Tiết 25 đến tiết 28Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.Tuần 8Tiết 29 đến tiết 32Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.Tuần 9Tiết 33 đến tiết 36Hai cây phong; Viết bài Tập làm văn số 2.Tuần 10Tiết 37 đến tiết 40Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh.Tuần 11Tiết 41 đến tiết 44Kiểm tra Văn; Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.Tuần 12Tiết 45 đến tiết 48Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tiếp); Phương pháp thuyết minh; Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.Tuần 13Tiết 49 đến tiết 52Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh; Chương trình địa phương (phần Văn).Tuần 14Tiết 53 đến tiết 56Dấu ngoặc kép; Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng; Viết bài Tập làm văn số 3. Tuần 15Tiết 57 đến tiết 60Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đập đá ở Côn Lôn; Ôn luyện về dấu câu; Kiểm tra Tiếng Việt.Tuần 16Tiết 61 đến tiết 63Thuyết minh một thể loại văn học; Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội; Ôn tập Tiếng Việt. Tuần 17Tiết 64 đến tiết 66Trả bài Tập làm văn số 3;Ông đồ; Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.Tuần 18Tiết 67 đến tiết 69Trả bài kiểm tra Tiếng Việt; Kiểm tra học kì I. Tuần 19Tiết 70 đến tiết 72Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài kiểm tra học kì I.HỌC KÌ IITuần 20Tiết 73 đến tiết 75Nhớ rừng; Câu nghi vấn. Tuần 21Tiết 76 đến tiết 78Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.Quê hương; Khi con tu hú. Tuần 22Tiết 79 đến tiết 81Câu nghi vấn (tiếp); Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);Tức cảnh Pác Bó.Tuần 23Tiết 82 đến tiết 84Câu cầu khiến; Thuyết minh một danh lam thắng cảnh; Ôn tập về văn bản thuyết minh.Tuần 24Tiết 85 đến tiết 88Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thán; Viết bài Tập làm văn số 5.Tuần 25Tiết 89 đến tiết 92Câu trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).Tuần 26Tiết 93 đến tiết 96Hịch tướng sĩ; Hành động nói

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 658     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 58 Lượt xem: 161708
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 264 Lượt xem: 113176
Có thể bạn quan tâm