Thành viên thao_van591

Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2 năm 2012

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/19 trang
Tải xuống
Tải xuống miễn phí (19 trang)
Thành viên thao_van591

Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2 năm 2012

- 12 tháng trước
735
Báo lỗi

bộ Giáo án ngữ văn 8 theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theosách chuẩn kiến thức kỹnăng mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.Tuần 2Tiết 5 đến tiết 8Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản.Tuần 3Tiết 9 đến tiết 12Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1.Tuần 4Tiết 13 đến tiết 16Lão Hạc; Từ tượng hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản.Tuần 5Tiết 17 đến tiết 20Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự; Trả bài Tập làm văn số 1.Tuần 6Tiết 21 đến tiết 24Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.Tuần 7Tiết 25 đến tiết 28Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.Tuần 8Tiết 29 đến tiết 32Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.Tuần 9Tiết 33 đến tiết 36Hai cây phong; Viết bài Tập làm văn số 2.Tuần 10Tiết 37 đến tiết 40Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh.Tuần 11Tiết 41 đến tiết 44Kiểm tra Văn; Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.Tuần 12Tiết 45 đến tiết 48Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tiếp); Phương pháp thuyết minh; Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.Tuần 13Tiết 49 đến tiết 52Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh; Chương trình địa phương (phần Văn).Tuần 14Tiết 53 đến tiết 56Dấu ngoặc kép; Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng; Viết bài Tập làm văn số 3. Tuần 15Tiết 57 đến tiết 60Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đập đá ở Côn Lôn; Ôn luyện về dấu câu; Kiểm tra Tiếng Việt.Tuần 16Tiết 61 đến tiết 63Thuyết minh một thể loại văn học; Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội; Ôn tập Tiếng Việt. Tuần 17Tiết 64 đến tiết 66Trả bài Tập làm văn số 3;Ông đồ; Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.Tuần 18Tiết 67 đến tiết 69Trả bài kiểm tra Tiếng Việt; Kiểm tra học kì I. Tuần 19Tiết 70 đến tiết 72Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài kiểm tra học kì I.HỌC KÌ IITuần 20Tiết 73 đến tiết 75Nhớ rừng; Câu nghi vấn. Tuần 21Tiết 76 đến tiết 78Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.Quê hương; Khi con tu hú. Tuần 22Tiết 79 đến tiết 81Câu nghi vấn (tiếp); Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);Tức cảnh Pác Bó.Tuần 23Tiết 82 đến tiết 84Câu cầu khiến; Thuyết minh một danh lam thắng cảnh; Ôn tập về văn bản thuyết minh.Tuần 24Tiết 85 đến tiết 88Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thán; Viết bài Tập làm văn số 5.Tuần 25Tiết 89 đến tiết 92Câu trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).Tuần 26Tiết 93 đến tiết 96Hịch tướng sĩ; Hành động nói

Nội dung
béGi¸o ¸n ng÷ v¨n 8

bé Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 8

theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theos¸ch chuÈn kiÕn thøc kün¨ng míi 2011-2012

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

(Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn ¸p dông tõ n¨m häc 2011-2012)

LỚP 8

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)

Học kì I: 19 tuần (72 tiết)

Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

HỌC KÌ I

Tuần 1

Tiết 1 đến tiết 4

Tôi đi học;

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ;

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

Tuần 2

Tiết 5 đến tiết 8

Trong lòng mẹ;

Trường từ vựng;

Bố cục của văn bản.

Tuần 3

Tiết 9 đến tiết 12

Tức nước vỡ bờ;

Xây dựng đoạn văn trong văn bản;

Viết bài Tập làm văn số 1.

Tuần 4

Tiết 13 đến tiết 16

Lão Hạc;

Từ tượng hình, từ tượng thanh;

Liên kết các đoạn văn trong văn bản.

Tuần 5

Tiết 17 đến tiết 20

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội;

Tóm tắt văn bản tự sự;

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự;

Trả bài Tập làm văn số 1.

Tuần 6

Tiết 21 đến tiết 24

Cô bé bán diêm;

Trợ từ, thán từ;

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

Tuần 7

Tiết 25 đến tiết 28

Đánh nhau với cối xay gió;

Tình thái từ;

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 8

Tiết 29 đến tiết 32

Chiếc lá cuối cùng;

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 9

Tiết 33 đến tiết 36

Hai cây phong;

Viết bài Tập làm văn số 2.

Tuần 10

Tiết 37 đến tiết 40

Nói quá;

Ôn tập truyện kí Việt Nam;

Thông tin về ngày trái đất năm 2000;

Nói giảm, nói tránh.

Tuần 11

Tiết 41 đến tiết 44

Kiểm tra Văn;

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm;

Câu ghép;

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.

Tuần 12

Tiết 45 đến tiết 48

Ôn dịch thuốc lá;

Câu ghép (tiếp);

Phương pháp thuyết minh;

Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.

Tuần 13

Tiết 49 đến tiết 52

Bài toán dân số;

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm;

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh;

Chương trình địa phương (phần Văn).

Tuần 14

Tiết 53 đến tiết 56

Dấu ngoặc kép;

Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;

Viết bài Tập làm văn số 3.

Tuần 15

Tiết 57 đến tiết 60

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác;

Đập đá ở Côn Lôn;

Ôn luyện về dấu câu;

Kiểm tra Tiếng Việt.

Tuần 16

Tiết 61 đến tiết 63

Thuyết minh một thể loại văn học;

Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội;

Ôn tập Tiếng Việt.

Tuần 17

Tiết 64 đến tiết 66

Trả bài Tập làm văn số 3;

Ông đồ;

Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.

Tuần 18

Tiết 67 đến tiết 69

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt;

Kiểm tra học kì I.

Tuần 19

Tiết 70 đến tiết 72

Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ;

Trả bài kiểm tra học kì I.

HỌC KÌ II

Tuần 20

Tiết 73 đến tiết 75

Nhớ rừng;

Câu nghi vấn.

Tuần 21

Tiết 76 đến tiết 78

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.

Quê hương;

Khi con tu hú.

Tuần 22

Tiết 79 đến tiết 81

Câu nghi vấn (tiếp);

Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);

Tức cảnh Pác Bó.

Tuần 23

Tiết 82 đến tiết 84

Câu cầu khiến;

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh;

Ôn tập về văn bản thuyết minh.

Tuần 24

Tiết 85 đến tiết 88

Ngắm trăng, Đi đường;

Câu cảm thán;

Viết bài Tập làm văn số 5.

Tuần 25

Tiết 89 đến tiết 92

Câu trần thuật;

Chiếu dời đô;

Câu phủ định;

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).

Tuần 26

Tiết 93 đến tiết 96

Hịch tướng sĩ;

Hành động nói;

Trả bài Tập làm văn số 5.

Tuần 27

Tiết 97 đến tiết 100

Nước Đại Việt ta;

Hành động nói (tiếp);

Ôn tập về luận điểm;

Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

Tuần 28

Tiết 101 đến tiết 104

Bàn luận về phép học;

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm;

Viết bài Tập làm văn số 6.

Tuần 29

Tiết 105 đến tiết 108

Thuế máu;

Hội thoại;

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Tuần 30

Tiết 109 đến tiết 112

Đi bộ ngao du;

Hội thoại (tiếp);

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

Tuần 31

Tiết 113 đến tiết 116

Kiểm tra Văn;

Lựa chọn trật tự từ trong câu;

Trả bài Tập làm văn số 6;

Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

Tuần 32

Tiết 117 đến tiết 120

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục;

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập);

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

Tuần 33

Tiết 121 đến tiết 124

Chương trình địa phương (phần Văn);

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic);

Viết bài Tập làm văn số 7.

Tuần 34

Tiết 125 đến tiết 128

Tổng kết phần Văn;

Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II;

Văn bản tường trình;

Luyện tập làm văn bản tường trình.

Tuần 35

Tiết 129 đến tiết 132

Trả bài kiểm tra Văn;

Kiểm tra Tiếng Việt;

Trả bài Tập làm văn số 7;

Tổng kết phần Văn.

Tuần 36

Tiết 133 đến tiết 136

Tổng kết phần Văn (tiếp);

Ôn tập phần Tập làm văn;

Kiểm tra học kì II.

Tuần 37

Tiết 137 đến tiết 140

Văn bản thông báo;

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;

Luyện tập làm văn bản thông báo;

Trả bài kiểm tra học kì II.

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Häc k× II

Ngµy so¹n:……/……/ TiÕt 73

Líp d¹y: tiÕt…. ngµy… /……/ sÜ sè:……v¾ng:…………….

Nhí rõng

( ThÕ L÷ )

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào Thơ mới.

- Thấy được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật được biểu hiện trong bài thơ.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sơ giản về phong trào Thơ mới.

- Chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do.

- Hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ Nhớ rừng.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn.

- Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

3. Th¸i ®é: Cã ý thøc víi m«n häc.

III. ChuÈn bÞ:

ThÇy: Tµi liÖu so¹n.

Trß: So¹n bµi theo c©u hái trong sgk.

IV. TiÕn tr×nh d¹y- häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

1- KiÓm tra sÜ sè.

-2 KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña h/s.

3- Bµi míi:

Ho¹t ®éng 2: H/D h/s t×m hiÓu t/g, t/p.

I. Vµi nÐt vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm:

1. T¸c gi¶:

ThÕ L÷ (1907- 1989) tªn NguyÔn Thø LÔ, lµ mét trong nh÷ng nhµ th¬ míi líp ®Çu tiªu biÓu nhÊt, gãp phÇn ®æi míi th¬ ca. ¤ng s¸ng t¸c nhiÒu thÓ lo¹i: truyÖn, kÞch…

2. T¸c phÈm:

Lµ bµi th¬ tiªu biÓu nhÊt cña ThÕ L÷, gãp phÇn më ®­êng cho sù th¾ng lîi cña th¬ míi.

- Qua phÇn chó thÝch *, em h·y cho biÕt vµi nÐt vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm?

- G/v tr×nh bµy thªm vÒ t¸c gi¶.

( ThÕ L÷-> Thø LÔ -> ch¬i ch÷ )

Tr¶ lêi

L­u ý

Ho¹t ®éng 3: H/D ®äc – hiÓu v¨n b¶n.

II. §äc- HiÓu v¨n b¶n.

1. §äc- hiÓu chó thÝch, thÓ th¬, bè côc.

a. §äc- hiÓu chó thÝch (sgk).

b. ThÓ th¬: 8 ch÷.

- Ph­¬ng thøc: BiÓu c¶m gi¸n tiÕp.

c. Bè côc: 3 phÇn.

- PhÇn 1: §o¹n 1 + 4: Khèi c¨m hên vµ niÒm uÊt hËn.

- PhÇn 2: §o¹n 2 + 3: Nçi nhí thêi oanh liÖt.

- PhÇn 3: §o¹n 5: Khao kh¸t giÊc méng ngµn.

2. HiÓu v¨n b¶n:

a. Khèi c¨m hên vµ niÒm uÊt hËn.

- Nçi khæ v× bÞ tï h·m, bÊt lùc.

- Nçi nhôc bÞ biÕn thµnh trß ch¬i cho thiªn h¹ tÇm th­êng.

- Nçi bÊt b×nh v× bÞ ë chung cïng bän thÊp kÐm.

-> Hên c¨m kÕt thµnh khèi, ®Ì nÆng, nhøc nhèi kh«ng cã c¸ch nµo gi¶i tho¸t, ®µnh bu«ng xu«i bÊt lùc.

- C¶nh t­îng v­ên b¸ch thó ®Òu gi¶ t¹o, nhá bÐ, v« hån.

-> G©y cho hæ niÒm uÊt hËn kÐo dµi v× sèng chung víi sù tÇm th­êng, gi¶ dèi.

=> Ch¸n ghÐt s©u s¾c thùc t¹i tï tóng tÇm th­êng, gi¶ dèi.

Khao kh¸t ®­îc sèng tù do, ch©n thùc.

- H/D h/s ®äc ®o¹n 1,4 : buån, ngao ng¸n…

®o¹n 2,3,5: hµo høng, tiÕc nuèi, tha thiÕt, bay bæng…

- Y/c tr¶ lêi mét sè chó thÝch.

- C¨n cø vµo sè c©u, ch÷, cho biÕt bµi th¬ thuéc thÓ th¬ g×?

( KÕ thõa th¬ 8 ch÷ truyÒn thèng ).

- Dùa vµo néi dung bµi th¬, cã thÓ chia v¨n b¶n lµm mÊy phÇn? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn?

- Y/c h/s ®äc l¹i ®o¹n th¬1.

- Th¸i ®é cña con hæ trong v­ên b¸ch thó ntn?

- Hoµn c¶nh ®ã khiÕn t©m tr¹ng cña hæ ntn?

- Y/c h/s ®äc ®o¹n 4.

- C¶nh v­ên b¸ch thó ®­îc miªu t¶ qua c¸c chi tiÕt nµo?

( Hoa ch¨m, cá xÐn…m« gß…)

- C¶nh t­îng Êy cã g× ®Æc biÖt?

- C¶nh ®ã khiÕn hæ cã ph¶n øng ntn?

- Qua hai ®o¹n th¬ trªn em hiÓu g× vÒ t©m sù cña con hæ?

( §ã còng lµ th¸i ®é cña nhiÒu ng­êi víi x· héi ®­¬ng thêi )

Chó ý

§äc

NhËn xÐt

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

§äc

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

§äc

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Th¶o luËn

Tr×nh bµy

NhËn xÐt

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß.

- HÖ thèng l¹i néi dung c¬ b¶n cña tiÕt häc.

- Häc thuéc lßng bµi th¬ vµ néi dung phÇn 1.

- So¹n tiÕp phÇn cßn l¹i.

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Ngµy so¹n:……/……/ TiÕt 74

Líp d¹y: tiÕt…. ngµy…/….. / sÜ sè:……v¾ng:…………….

Nhí rõng ( TiÕp theo )

( ThÕ L÷ )

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào Thơ mới.

- Thấy được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật được biểu hiện trong bài thơ.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sơ giản về phong trào Thơ mới.

- Chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do.

- Hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ Nhớ rừng.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn.

- Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

.

3. Th¸i ®é: Cã ý thøc víi m«n häc.

III. ChuÈn bÞ:

ThÇy: Tµi liÖu so¹n.

Trß: So¹n bµi theo c©u hái trong sgk.

IV. TiÕn tr×nh d¹y- häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

1- KiÓm tra sÜ sè.

2- KiÓm tra bµi cò: §äc thuéc lßng khæ th¬ 1 vµ 4. Cho biÕt th¸i ®é cña con hæ trong v­ên b¸ch thó?

3- Bµi míi:

Ho¹t ®éng 2: H/D h/s t×m hiÓu tiÕp v¨n b¶n.

2. HiÓu v¨n b¶n ( TiÕp theo )

a. Khèi c¨m hên vµ niÒm uÊt hËn.

b. Nçi nhí thêi oanh liÖt.

- §iÖp tõ “víi”, c¸c ®éng tõ chØ ®Æc

®iÓm cña hµnh ®éng ( gµo, hÐt…)

-> Gîi t¶ søc sèng m·nh liÖt cña nói rõng bÝ Èn, hïng vÜ, c¸i g× còng lín lao phi th­êng.

- Con hæ hiÖn ra víi vÎ ®Ñp oai phong lÉm liÖt, víi t­ tÕ cña vÞ chóa tÓ.

- Trong c¶nh thiªn nhiªn hïng vÜ, tr¸ng lÖ, ®Ñp vµ th¬ méng.

- §¹i tõ “ta” thÓ hiÖn khÝ ph¸ch ngang tµng, lµm chñ.

- T¹o nh¹c ®iÖu r¾n rái, hïng tr¸ng.

- §iÖp tõ “®©u” gîi t¶ nçi nhí da diÕt, nçi ®au ®ín nuèi tiÕc kh«n ngu«i cuéc sèng thêi oanh liÖt b»ng tiÕng than u uÊt.

VD: - Nµo ®©u nh÷ng ®ªm vµng bªn bê suèi.

Ta say måi ®øng uèng ¸nh tr¨ng tan

- §©u nh÷ng chiÒu lªnh l¸ng m¸u sau rõng…

=> DiÔn t¶ niÒm c¨m ghÐt cuéc sèng tÇm th­êng, gi¶ dèi.

- Kh¸t väng m·nh liÖt vÒ mét cuéc sèng tù do cao c¶, ch©n thùc

-> Lµ t©m tr¹ng cña nhµ th¬ vµ t©m tr¹ng chung cña ng­êi d©n VN.

c. Khao kh¸t giÊc méng ngµn.

- Lµ mét kh«ng gian trong méng.

- Béc lé trùc tiÕp nçi tiÕc nhí cuéc sèng ch©n thùc, tù do.

- GiÊc méng m·nh liÖt, to lín nh­ng ®au xãt, bÊt lùc -> nçi ®au bi kÞch.

-> §ã lµ kh¸t väng gi¶i phãng, kh¸t väng tù do.

d. NghÖ thuËt:

- Trµn ®Çy c¶m høng l·ng m¹n.

- BiÓu t­îng thÝch hîp vµ ®Ñp ®Ï.

- H×nh ¶nh th¬ giµu chÊt t¹o h×nh.

- Ng«n ng÷ vµ nh¹c ®iÖu phong phó.

* Ghi nhí (sgk- 7)

- Y/c h/s ®äc ®o¹n 2 vµ 3.

- C¶nh s¬n l©m ®­îc gîi t¶ qua nh÷ng chi tiÕt nµo? ( bãng c¶, c©y giµ)

- NhËn xÐt c¸ch dïng tõ trong nh÷ng lêi th¬ nµy? T¸c dông nghÖ thuËt?

- H×nh ¶nh con hæ hiÖn lªn ntn? gi÷a kh«ng gian Êy?

( Ta b­íc->…im h¬i )

- Chó hæ nhí ®Õn c¶nh rõng ë nh÷ng thêi ®iÓm nµo? ®Æc ®iÓm næi bËt?

( ®ªm vµng- ngµy m­a

B×nh minh- chiÒu -> tranh tø b×nh)

- §¹i tõ “ta” lÆp l¹i nhiÒu lÇn cã ý nghÜa g×?

- C¸c ®iÖp tõ “®©u” vµ c©u th¬ c¶m th¸n “Than «i! Thêi…cßn ®©u?” cã ý nghÜa g×?

- Trong ®o¹n th¬ nµy xuÊt hiÖn nh÷ng c©u th¬ hay vµ míi l¹. Em thÝch nhÊt c©u th¬ nµo? V× sao?

- C¶nh t­îng P1vµ P2 tr¸i ng­îc nhau(v­ên b¸ch thó >< c¶nh rõng nói ) nã cã ý nghÜa g×?

- Kh«ng gian mµ hæ khao kh¸t lµ kh«ng gian ntn?

- Më ®Çu vµ kÕt thóc khæ 5 lµ c©u c¶m th¸n. Nã cã ý nghÜa g×?

- VËy ®ã lµ giÊc méng ntn?

- Yªu cÇu h/s ®äc- suy nghÜ C4.

- Bµi th¬ cã nh÷ng nÐt ®Æc s¾c NT nµo næi bËt?

- Ph©n tÝch, tr×nh bµy.

- Y/c h/s ®äc ghi nhí.

§äc

Tr¶ lêi

NhËn xÐt

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tù béc lé

Th¶o luËn

Tr×nh bµy

NhËn xÐt

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Suy nghÜ Tr×nh bµy

Tr¶ lêi

L¾ng nghe

§äc

Ho¹t ®éng 3: H/D h/s luyÖn tËp.

III. LuyÖn tËp.

1. §äc diÔn c¶m bµi th¬.

2. §äc thuéc lßng bµi th¬.

- Y/C h/s ®äc diÔn c¶m bµi th¬.

- Ai cã thÓ ®äc thuéc lßng bµi th¬

§äc

NhËn xÐt

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß

- HÖ thèng l¹i néi dung bµi häc.

- Häc bµi, so¹n bµi tiÕp theo.

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Ngµy so¹n:……/……/ TiÕt 75

Líp d¹y: tiÕt…. ngµy……/……./ sÜ sè:……v¾ng:…………….

C©u nghi vÊn

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn.

- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Lưu ý: học sinh đã học về câu nghi vấn ở Tiểu học.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm hình thức của câu nghi vấn.

- Chức năng chính của câu nghi vấn.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết và hiểu được tác dụng câu nghi vấn trong văn bản cụ thể.

- Phân biệt câu nghi vấn với một số kiểu câu dễ lẫn.

3. Th¸i ®é: Cã ý thøc sö dông c©u nghi vÊn khi cÇn thiÕt.

III. ChuÈn bÞ:

ThÇy: Tµi liÖu so¹n, b¶ng phô.

Trß: So¹n bµi theo hÖ thèng c©u hái (sgk )

IV. TiÕn tr×nh d¹y- häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

1- KiÓm tra sÜ sè.

2- KiÓm tra bµi cò: Kh«ng.

3- Bµi míi:

Ho¹t ®éng 2: H/d t×m hiÓu bµi.

I. §Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng chÝnh.

1. §äc ®o¹n trÝch (sgk).

2. NhËn xÐt:

C¸c c©u nghi vÊn:

- S¸ng ngµy ng­êi ta ®Êm u cã ®au l¾m kh«ng?

- ThÕ lµm sao u… mµ kh«ng ¨n khoai?

- Hay lµ u th­¬ng chóng con ®ãi qu¸?

- Cã nh÷ng tõ nghi vÊn:

Cã… kh«ng, lµm sao, hay, hay lµ.

- Nh÷ng c©u nghi vÊn trªn dïng ®Ó hái.

Vd:- ChiÒu nay, cËu cã ®i ch¨n tr©u kh«ng?

- T¹i sao b©y giê cËu míi tíi?

* Ghi nhí (sgk-11)

- Treo b¶ng phô- y/c h/s ®äc.

- Trong ®o¹n trÝch trªn, c©u nµo lµ c©u nghi vÊn?

- §Æc ®iÓm h×nh thøc nµo cho biÕt ®ã lµ c©u nghi vÊn?

(gi¶ sö kh«ng cã dÊu hái chÊm)

- Nh÷ng c©u nghi vÊn trªn dïng ®Ó lµm g×?

( Cã c©u tù hái:

“Ng­êi ®©u gÆp gì lµm chi

Tr¨m n¨m biÕt cã duyªn g× hay kh«ng?” )

- H·y ®Æt c©u nghi vÊn?

- H/D h/s ®äc ghi nhí.

§äc

Tr¶ bµi

Suy nghÜ

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

§Æt c©u

§äc

Ho¹t ®éng 3: H/D h/s luyÖn tËp.

II. LuyÖn tËp.

1. BT1: X¸c ®Þnh c©u nghi vÊn.

a. ChÞ khÊt… mai ph¶i kh«ng?

b. T¹i sao con ng­êi… nh­ thÕ?

c. V¨n lµ g×? ; Ch­¬ng lµ g×?

d. Chó m×nh… ®ïa vui kh«ng?

§ïa trß g×? ; C¸i g× thÕ?

ChÞ Cèc…nhµ ta ®Êy h¶?

2. BT2:

- C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh: tõ “hay”.

- Kh«ng thÓ thay tõ “hay” b»ng tõ “hoÆc”.

NÕu thay th× c©u sÏ sai ng÷ ph¸p hoÆc trë thµnh c©u trÇn thuËt vµ ý nghÜa sÏ kh¸c.

3. BT3:

- Kh«ng, v× ®ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng

c©u nghi vÊn.

- C©u (a) vµ (b) cã c¸c tõ nghi vÊn nh­ng chØ lµm bæ ng÷.

- C©u (c), (d): tõ: nµo (còng), ai (còng) lµ nh÷ng tõ phiÕm ®Þnh.

4. BT4:

- Kh¸c h×nh thøc: cã… kh«ng

®·… ch­a.

- Kh¸c ý nghÜa:

+ C©u a: Kh«ng hÒ cã gi¶ ®Þnh.

+ C©u b: Cã gi¶ ®Þnh: ng­êi ®­îc hái tr­íc ®ã cã vÊn ®Ò vÒ søc khoÎ.

C¸c cÆp c©u:

VD:

- C¸i ¸o nµy cã cò kh«ng? §

- C¸i ¸o nµy ®· cò (l¾m) ch­a? §

- C¸i ¸o nµy cã míi (l¾m) kh«ng? §

- C¸i ¸o nµy ®· míi (l¾m) ch­a? S

5. BT5:

- Kh¸c HT:

a. “Bao giê” ë ®Çu c©u.

b. “Bao giê” ë cuèi c©u.

- Kh¸c ý nghÜa:

a. Hµnh ®éng sÏ diÔn ra ë t­¬ng lai.

b. Hµnh ®éng ®· diÔn ra ë qu¸ khø.

6. BT6:

a. C©u a ®óng.

b. Sai, v× ch­a biÕt gi¸ nªn kh«ng thÓ nãi ®¾t hay rÎ.

- X¸c ®Þnh c©u nghi vÊn vµ ®Æc ®iÓm h×nh thøc?

- Y/c h/s ®äc BT2.

- C¨n cø vµo ®©u ®Ó x¸c ®Þnh c©u nghi vÊn?

- Cã thÓ thay tõ “hay” = “hoÆc” kh«ng?

- Y/c h/s ®äc BT3.

- Cã thÓ ®Æt dÊu chÊm hái ë cuèi c©u ®­îc kh«ng? V× sao?

( tõ nghi vÊn: cã…kh«ng; t¹i sao).

( tæ hîp: X còng: ai còng, g× còng… cã ý nghÜa kh¼ng ®Þnh tuyÖt ®èi ).

- Hai c©u cã h×nh thøc # ntn?

( nÕu kh«ng ®óng th× c©u hái v« lÝ)

- H·y ph©n tÝch ®óng – sai cña nh÷ng c©u sau?

- H·y chØ ra ®iÓm kh¸c cña HT vµ ý nghÜa cña 2 VD a vµ b?

- H·y chØ ra c¸i ®óng vµ sai ë hai VD ?

X¸c ®Þnh

§äc

Tr¶ lêi

§äc

Th¶o luËn

Tr×nh bµy

NhËn xÐt

Bæ xung

Tr¶ lêi

Thùc hiÖn

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß.

- HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n.

- Häc bµi, §Æt 5 c©u nghi vÊn.

- So¹n bµi: “ViÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh”

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Ngµy so¹n:……/……/ TiÕt 76

Líp d¹y: tiÕt…. ngµy……/……./ sÜ sè:……v¾ng:…………….

.

ViÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Luyện cách viết một đoạn văn trong một bài văn thuyết minh.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Kiến thức về đoạn văn, bài văn thuyết minh.

- Yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh.

2. Kỹ năng:

- Xác định được chủ đề, sắp xếp và phát triển ý khi viết đoạn văn thuyết minh.

- Diễn đạt rõ ràng, chính xác.

- Viết một đoạn văn thuyết minh có độ dài 90 chữ.

3. Th¸i ®é: Cã ý thøc viÕt ®o¹n v¨n theo yªu cÇu.

III. ChuÈn bÞ:

ThÇy: Tµi liÖu so¹n, nh÷ng ®o¹n v¨n mÉu.

Trß: So¹n bµi.

IV. TiÕn tr×nh d¹y- häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

1- KiÓm tra sÜ sè.

2- KiÓm tra bµi cò: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh.

3- Bµi míi:

Ho¹t ®éng 2: H/D h/s t×m hiÓu bµi.

I. §o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh.

1. NhËn d¹ng c¸c ®o¹n v¨n TM.

a.

- C©u chñ ®Ò lµ c©u 1.

- C©u 2: cung cÊp th«ng tin vÒ l­îng n­íc ngät Ýt.

- C©u 3: cho biÕt l­îng n­íc Êy bÞ « nhiÔm.

- C©u 4: nªu sù thiÕu n­íc ë c¸c n­íc Thø 3.

- C©u 5: nªu dù b¸o…

=> C¸c c©u nµy bæ xung th«ng tin lµm râ ý c©u chñ ®Ò. ( c©u nµo còng nãi vÒ n­íc )

b.

- Tõ ng÷ chñ ®Ò: Ph¹m V¨n §ång.

- C¸c c©u tiÕp cung cÊp th«ng tin vÒ Ph¹m V¨n §ång theo lèi liÖt kª c¸c ho¹t ®éng…

=> C©u hay t÷ ng÷ chñ ®Ò th­êng ®øng ë ®Çu ®o¹n v¨n. C¸c c©u cßn

l¹i cã nhiÖm vô bæ xung cho chñ ®Ò.

2. Söa l¹i c¸c ®o¹n v¨n thuyÕt minh ch­a chuÈn.

a. §o¹n v¨n thuyÕt minh vÒ c¸i bót bi.

- Yªu cÇu:

+ Nªu râ chñ ®Ò.

+ CÊu t¹o, c«ng dông cña bót bi.

+ C¸ch sö dông bót bi.

§o¹n v¨n a kh«ng râ c©u chñ ®Ò, ch­a cã ý c«ng dông, c¸c ý lén xén, thiÕu m¹ch l¹c cÇn t¸ch nhá: CÊu t¹o, c«ng dông, sö dông.

VD: “ HiÖn nay, bót bi lµ lo¹i bót th«ng dông trªn toµn thÕ giíi. Bót bi # bót mùc ë chç lµ ®Çu bót cã hßn bi nhá xÝu. Ngoµi èng nhùa cã vá bót. §Çu bót cã n¾p ®Ëy, cã mãc th¼ng ®Ó cµi vµo tói ¸o. Lo¹i bót kh«ng cã n¾p ®Ëy th× cã lß xo vµ nót bÊm khi viÕt…”

b. §o¹n v¨n thuyÕt minh vÒ chiÕc ®Ìn bµn.

- §o¹n v¨n lén xén, r¾c rèi, phøc t¹p.

Söa: §Ìn bµn lµ chiÕc ®Ìn ®Ó trªn bµn lµm viÖc ban ®ªm. §Ìn bµn cã 2 lo¹i chñ yÕu: ®Ìn ®iÖn vµ ®Ìn dÇu. ë ®©y chØ giíi thiÖu s¬ l­îc cÊu t¹o cña chiÕc ®Ìn bµn th¾p ®iÖn.

* Ghi nhí (sgk-15)

- Y/C h/s ®äc phÇn 1.

- Theo em, ®©u lµ c©u chñ ®Ò trong ®o¹n v¨n a?

- C¸c c©u cßn l¹i cã néi dung g×?

- T¸c dông c¸c c©u nµy lµ g×?

- Y/C ®äc ®o¹n b.

- H·y t×m c©u, tõ ng÷ chñ ®Ò?

- C¸ch s¾p xÕp c¸c c©u trong ®o¹n v¨n trªn ntn?

- Y/C h/s ®äc ®o¹n v¨n a.

- §o¹n v¨n a thuyÕt minh vÒ c¸i g×?

- §o¹n v¨n cÇn ®¹t yªu cÇu g×? S¾p xÕp?

- §o¹n v¨n a ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trªn ch­a?

- Em h·y söa l¹i ®o¹n v¨n trªn?

Gv kiÓm tra.

- §äc ®o¹n v¨n b, nªn söa ®o¹n b ntn?

- HD HS ®äc ghi nhí.

§äc

Suy nghÜ

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

§äc

Thùc hiÖn

NhËn xÐt

§äc

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Söa ch÷a

NhËn xÐt

§äc

Söa ®o¹n v¨n

§äc

Ho¹t ®éng 3: HD HS luyÖn tËp.

II. LuyÖn tËp.

1. §Ò: H·y viÕt mét ®o¹n v¨n T.M víi chñ ®Ò “Hå ChÝ Minh, l·nh tô vÜ ®¹i cña nh©n d©n ViÖt Nam”.

VD: Hå ChÝ Minh (1890 – 1969)

Nªu quª qu¸n, gia ®×nh.

- §«i nÐt vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, sù nghiÖp.

- Vai trß vµ cèng hiÕn to lín ®èi víi d©n téc vµ thêi ®¹i…

- Y/C h/s ®äc c¸c ®o¹n v¨n.

- Yªu cÇu viÕt ®o¹n v¨n theo ®Ò 2. ( dùa vµo cÊu tróc ®o¹n v¨n viÕt vÒ Ph¹m V¨n §ång )

- Gäi vµi h/s tr×nh bµy tr­íc líp

NhËn xÐt, bæ xung.

§äc

ViÕt ®o¹n v¨n

Tr×nh bµy

NhËn xÐt

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß.

- HÖ thèng kiÕn thøc c¬ b¶n.

- Häc bµi. Hoµn thiÖn ®o¹n v¨n vµ viÕt ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña ®Ò 1 vµ 3.

- So¹n bµi “ Quª h­¬ng”.

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang