Tài liệu

Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2 năm 2012

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 696     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2  năm 2012 - tài liệu, sách iDoc.Vnbộ Giáo án ngữ văn 8 theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theosách chuẩn kiến thức kỹnăng mới 2011-2012
bé Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 8
theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theos¸ch
chuÈn kiÕn thøc kün¨ng míi 2011-2012
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
(Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn ¸p
dông tõ n¨m häc 2011-2012)
LỚP 8
Cả năm: 37 tuần (140 tiết)
Học kì I: 19 tuần (72 tiết)
Học kì II: 18 tuần (68 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần 1
Tiết 1 đến tiết 4
Tôi đi học;
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ;
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
Tuần 2
Tiết 5 đến tiết 8
Trong lòng mẹ;
Trường từ vựng;
Bố cục của văn bản.
Tuần 3
Tiết 9 đến tiết 12
Tức nước vỡ bờ;
Xây dựng đoạn văn trong văn bản;
Viết bài Tập làm văn số 1.
Tuần 4
Tiết 13 đến tiết 16
Lão Hạc;
Từ tượng hình, từ tượng thanh;
Liên kết các đoạn văn trong văn bản.
Tuần 5
Tiết 17 đến tiết 20
Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội;
Tóm tắt văn bản tự sự;
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự;
Trả bài Tập làm văn số 1.
Tuần 6
Tiết 21 đến tiết 24
Cô bé bán diêm;
Trợ từ, thán từ;
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.
Tuần 7
Tiết 25 đến tiết 28
Đánh nhau với cối xay gió;
Tình thái từ;
Luyn tp viết đon n t sự kết hp với với miêu t và biu cảm.
Tuần 8
Tiết 29 đến tiết 32
Chiếc lá cuối cùng;
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.
Tuần 9
Tiết 33 đến tiết 36
Hai cây phong;
Viết bài Tập làm văn số 2.
Tuần 10
Tiết 37 đến tiết 40
Nói quá;
Ôn tập truyện kí Việt Nam;
Thông tin về ngày trái đất năm 2000;
Nói giảm, nói tránh.
Tuần 11
Tiết 41 đến tiết 44
Kiểm tra Văn;
Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm;
Câu ghép;
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.
Tuần 12
Tiết 45 đến tiết 48
Ôn dịch thuốc lá;
Câu ghép (tiếp);
Phương pháp thuyết minh;
Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.
Tuần 13
Tiết 49 đến tiết 52
Bài toán dân số;
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm;
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh;
Chương trình địa phương (phần Văn).
Tuần 14
Tiết 53 đến tiết 56
Dấu ngoặc kép;
Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;
Liên hệ quảng cáo

Viết bài Tập làm văn số 3.
Tuần 15
Tiết 57 đến tiết 60
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác;
Đập đá ở Côn Lôn;
Ôn luyện về dấu câu;
Kiểm tra Tiếng Việt.
Tuần 16
Tiết 61 đến tiết 63
Thuyết minh một thể loại văn học;
Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội;
Ôn tập Tiếng Việt.
Tuần 17
Tiết 64 đến tiết 66
Trả bài Tập làm văn số 3;
Ông đồ;
Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.
Tuần 18
Tiết 67 đến tiết 69
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt;
Kiểm tra học kì I.
Tuần 19
Tiết 70 đến tiết 72
Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ;
Trả bài kiểm tra học kì I.
HỌC KÌ II
Tuần 20
Tiết 73 đến tiết 75
Nhớ rừng;
Câu nghi vấn.
Tuần 21
Tiết 76 đến tiết 78
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.
Quê hương;
Khi con tu hú.
Tuần 22
Tiết 79 đến tiết 81
Câu nghi vấn (tiếp);
Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);
Tức cảnh Pác Bó.
Tuần 23
Tiết 82 đến tiết 84
Câu cầu khiến;
Thuyết minh một danh lam thắng cảnh;
Ôn tập về văn bản thuyết minh.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Ngữ văn 8 chuẩn học kì 2 năm 2012
bộ Giáo án ngữ văn 8 theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theosách chuẩn kiến thức kỹnăng mới 2011-2012 bộ giáo dục và đào tạo (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 8Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.Tuần 2Tiết 5 đến tiết 8Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản.Tuần 3Tiết 9 đến tiết 12Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1.Tuần 4Tiết 13 đến tiết 16Lão Hạc; Từ tượng hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản.Tuần 5Tiết 17 đến tiết 20Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự; Trả bài Tập làm văn số 1.Tuần 6Tiết 21 đến tiết 24Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.Tuần 7Tiết 25 đến tiết 28Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.Tuần 8Tiết 29 đến tiết 32Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.Tuần 9Tiết 33 đến tiết 36Hai cây phong; Viết bài Tập làm văn số 2.Tuần 10Tiết 37 đến tiết 40Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh.Tuần 11Tiết 41 đến tiết 44Kiểm tra Văn; Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.Tuần 12Tiết 45 đến tiết 48Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tiếp); Phương pháp thuyết minh; Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.Tuần 13Tiết 49 đến tiết 52Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh; Chương trình địa phương (phần Văn).Tuần 14Tiết 53 đến tiết 56Dấu ngoặc kép; Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng; Viết bài Tập làm văn số 3. Tuần 15Tiết 57 đến tiết 60Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đập đá ở Côn Lôn; Ôn luyện về dấu câu; Kiểm tra Tiếng Việt.Tuần 16Tiết 61 đến tiết 63Thuyết minh một thể loại văn học; Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội; Ôn tập Tiếng Việt. Tuần 17Tiết 64 đến tiết 66Trả bài Tập làm văn số 3;Ông đồ; Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.Tuần 18Tiết 67 đến tiết 69Trả bài kiểm tra Tiếng Việt; Kiểm tra học kì I. Tuần 19Tiết 70 đến tiết 72Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài kiểm tra học kì I.HỌC KÌ IITuần 20Tiết 73 đến tiết 75Nhớ rừng; Câu nghi vấn. Tuần 21Tiết 76 đến tiết 78Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.Quê hương; Khi con tu hú. Tuần 22Tiết 79 đến tiết 81Câu nghi vấn (tiếp); Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);Tức cảnh Pác Bó.Tuần 23Tiết 82 đến tiết 84Câu cầu khiến; Thuyết minh một danh lam thắng cảnh; Ôn tập về văn bản thuyết minh.Tuần 24Tiết 85 đến tiết 88Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thán; Viết bài Tập làm văn số 5.Tuần 25Tiết 89 đến tiết 92Câu trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).Tuần 26Tiết 93 đến tiết 96Hịch tướng sĩ; Hành động nói
Nội dung trích xuất từ tài liệu
béGi¸o ¸n ng÷ v¨n 8

bé Gi¸o ¸n ng÷ v¨n 8

theo PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH theos¸ch chuÈn kiÕn thøc kün¨ng míi 2011-2012

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

(Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn ¸p dông tõ n¨m häc 2011-2012)

LỚP 8

Cả năm: 37 tuần (140 tiết)

Học kì I: 19 tuần (72 tiết)

Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

HỌC KÌ I

Tuần 1

Tiết 1 đến tiết 4

Tôi đi học;

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ;

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

Tuần 2

Tiết 5 đến tiết 8

Trong lòng mẹ;

Trường từ vựng;

Bố cục của văn bản.

Tuần 3

Tiết 9 đến tiết 12

Tức nước vỡ bờ;

Xây dựng đoạn văn trong văn bản;

Viết bài Tập làm văn số 1.

Tuần 4

Tiết 13 đến tiết 16

Lão Hạc;

Từ tượng hình, từ tượng thanh;

Liên kết các đoạn văn trong văn bản.

Tuần 5

Tiết 17 đến tiết 20

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội;

Tóm tắt văn bản tự sự;

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự;

Trả bài Tập làm văn số 1.

Tuần 6

Tiết 21 đến tiết 24

Cô bé bán diêm;

Trợ từ, thán từ;

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

Tuần 7

Tiết 25 đến tiết 28

Đánh nhau với cối xay gió;

Tình thái từ;

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 8

Tiết 29 đến tiết 32

Chiếc lá cuối cùng;

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

Tuần 9

Tiết 33 đến tiết 36

Hai cây phong;

Viết bài Tập làm văn số 2.

Tuần 10

Tiết 37 đến tiết 40

Nói quá;

Ôn tập truyện kí Việt Nam;

Thông tin về ngày trái đất năm 2000;

Nói giảm, nói tránh.

Tuần 11

Tiết 41 đến tiết 44

Kiểm tra Văn;

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm;

Câu ghép;

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.

Tuần 12

Tiết 45 đến tiết 48

Ôn dịch thuốc lá;

Câu ghép (tiếp);

Phương pháp thuyết minh;

Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2.

Tuần 13

Tiết 49 đến tiết 52

Bài toán dân số;

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm;

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh;

Chương trình địa phương (phần Văn).

Tuần 14

Tiết 53 đến tiết 56

Dấu ngoặc kép;

Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;

Viết bài Tập làm văn số 3.

Tuần 15

Tiết 57 đến tiết 60

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác;

Đập đá ở Côn Lôn;

Ôn luyện về dấu câu;

Kiểm tra Tiếng Việt.

Tuần 16

Tiết 61 đến tiết 63

Thuyết minh một thể loại văn học;

Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội;

Ôn tập Tiếng Việt.

Tuần 17

Tiết 64 đến tiết 66

Trả bài Tập làm văn số 3;

Ông đồ;

Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.

Tuần 18

Tiết 67 đến tiết 69

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt;

Kiểm tra học kì I.

Tuần 19

Tiết 70 đến tiết 72

Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ;

Trả bài kiểm tra học kì I.

HỌC KÌ II

Tuần 20

Tiết 73 đến tiết 75

Nhớ rừng;

Câu nghi vấn.

Tuần 21

Tiết 76 đến tiết 78

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.

Quê hương;

Khi con tu hú.

Tuần 22

Tiết 79 đến tiết 81

Câu nghi vấn (tiếp);

Thuyết minh về một phương pháp (cách làm);

Tức cảnh Pác Bó.

Tuần 23

Tiết 82 đến tiết 84

Câu cầu khiến;

Thuyết minh một danh lam thắng cảnh;

Ôn tập về văn bản thuyết minh.

Tuần 24

Tiết 85 đến tiết 88

Ngắm trăng, Đi đường;

Câu cảm thán;

Viết bài Tập làm văn số 5.

Tuần 25

Tiết 89 đến tiết 92

Câu trần thuật;

Chiếu dời đô;

Câu phủ định;

Chương trình địa phương (phần Tập làm văn).

Tuần 26

Tiết 93 đến tiết 96

Hịch tướng sĩ;

Hành động nói;

Trả bài Tập làm văn số 5.

Tuần 27

Tiết 97 đến tiết 100

Nước Đại Việt ta;

Hành động nói (tiếp);

Ôn tập về luận điểm;

Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

Tuần 28

Tiết 101 đến tiết 104

Bàn luận về phép học;

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm;

Viết bài Tập làm văn số 6.

Tuần 29

Tiết 105 đến tiết 108

Thuế máu;

Hội thoại;

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

Tuần 30

Tiết 109 đến tiết 112

Đi bộ ngao du;

Hội thoại (tiếp);

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

Tuần 31

Tiết 113 đến tiết 116

Kiểm tra Văn;

Lựa chọn trật tự từ trong câu;

Trả bài Tập làm văn số 6;

Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

Tuần 32

Tiết 117 đến tiết 120

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục;

Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập);

Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

Tuần 33

Tiết 121 đến tiết 124

Chương trình địa phương (phần Văn);

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lôgic);

Viết bài Tập làm văn số 7.

Tuần 34

Tiết 125 đến tiết 128

Tổng kết phần Văn;

Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II;

Văn bản tường trình;

Luyện tập làm văn bản tường trình.

Tuần 35

Tiết 129 đến tiết 132

Trả bài kiểm tra Văn;

Kiểm tra Tiếng Việt;

Trả bài Tập làm văn số 7;

Tổng kết phần Văn.

Tuần 36

Tiết 133 đến tiết 136

Tổng kết phần Văn (tiếp);

Ôn tập phần Tập làm văn;

Kiểm tra học kì II.

Tuần 37

Tiết 137 đến tiết 140

Văn bản thông báo;

Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;

Luyện tập làm văn bản thông báo;

Trả bài kiểm tra học kì II.

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Häc k× II

Ngµy so¹n:……/……/ TiÕt 73

Líp d¹y: tiÕt…. ngµy… /……/ sÜ sè:……v¾ng:…………….

Nhí rõng

( ThÕ L÷ )

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào Thơ mới.

- Thấy được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật được biểu hiện trong bài thơ.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sơ giản về phong trào Thơ mới.

- Chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do.

- Hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ Nhớ rừng.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn.

- Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

3. Th¸i ®é: Cã ý thøc víi m«n häc.

III. ChuÈn bÞ:

ThÇy: Tµi liÖu so¹n.

Trß: So¹n bµi theo c©u hái trong sgk.

IV. TiÕn tr×nh d¹y- häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

1- KiÓm tra sÜ sè.

-2 KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña h/s.

3- Bµi míi:

Ho¹t ®éng 2: H/D h/s t×m hiÓu t/g, t/p.

I. Vµi nÐt vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm:

1. T¸c gi¶:

ThÕ L÷ (1907- 1989) tªn NguyÔn Thø LÔ, lµ mét trong nh÷ng nhµ th¬ míi líp ®Çu tiªu biÓu nhÊt, gãp phÇn ®æi míi th¬ ca. ¤ng s¸ng t¸c nhiÒu thÓ lo¹i: truyÖn, kÞch…

2. T¸c phÈm:

Lµ bµi th¬ tiªu biÓu nhÊt cña ThÕ L÷, gãp phÇn më ®­êng cho sù th¾ng lîi cña th¬ míi.

- Qua phÇn chó thÝch *, em h·y cho biÕt vµi nÐt vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm?

- G/v tr×nh bµy thªm vÒ t¸c gi¶.

( ThÕ L÷-> Thø LÔ -> ch¬i ch÷ )

Tr¶ lêi

L­u ý

Ho¹t ®éng 3: H/D ®äc – hiÓu v¨n b¶n.

II. §äc- HiÓu v¨n b¶n.

1. §äc- hiÓu chó thÝch, thÓ th¬, bè côc.

a. §äc- hiÓu chó thÝch (sgk).

b. ThÓ th¬: 8 ch÷.

- Ph­¬ng thøc: BiÓu c¶m gi¸n tiÕp.

c. Bè côc: 3 phÇn.

- PhÇn 1: §o¹n 1 + 4: Khèi c¨m hên vµ niÒm uÊt hËn.

- PhÇn 2: §o¹n 2 + 3: Nçi nhí thêi oanh liÖt.

- PhÇn 3: §o¹n 5: Khao kh¸t giÊc méng ngµn.

2. HiÓu v¨n b¶n:

a. Khèi c¨m hên vµ niÒm uÊt hËn.

- Nçi khæ v× bÞ tï h·m, bÊt lùc.

- Nçi nhôc bÞ biÕn thµnh trß ch¬i cho thiªn h¹ tÇm th­êng.

- Nçi bÊt b×nh v× bÞ ë chung cïng bän thÊp kÐm.

-> Hên c¨m kÕt thµnh khèi, ®Ì nÆng, nhøc nhèi kh«ng cã c¸ch nµo gi¶i tho¸t, ®µnh bu«ng xu«i bÊt lùc.

- C¶nh t­îng v­ên b¸ch thó ®Òu gi¶ t¹o, nhá bÐ, v« hån.

-> G©y cho hæ niÒm uÊt hËn kÐo dµi v× sèng chung víi sù tÇm th­êng, gi¶ dèi.

=> Ch¸n ghÐt s©u s¾c thùc t¹i tï tóng tÇm th­êng, gi¶ dèi.

Khao kh¸t ®­îc sèng tù do, ch©n thùc.

- H/D h/s ®äc ®o¹n 1,4 : buån, ngao ng¸n…

®o¹n 2,3,5: hµo høng, tiÕc nuèi, tha thiÕt, bay bæng…

- Y/c tr¶ lêi mét sè chó thÝch.

- C¨n cø vµo sè c©u, ch÷, cho biÕt bµi th¬ thuéc thÓ th¬ g×?

( KÕ thõa th¬ 8 ch÷ truyÒn thèng ).

- Dùa vµo néi dung bµi th¬, cã thÓ chia v¨n b¶n lµm mÊy phÇn? Néi dung chÝnh cña tõng phÇn?

- Y/c h/s ®äc l¹i ®o¹n th¬1.

- Th¸i ®é cña con hæ trong v­ên b¸ch thó ntn?

- Hoµn c¶nh ®ã khiÕn t©m tr¹ng cña hæ ntn?

- Y/c h/s ®äc ®o¹n 4.

- C¶nh v­ên b¸ch thó ®­îc miªu t¶ qua c¸c chi tiÕt nµo?

( Hoa ch¨m, cá xÐn…m« gß…)

- C¶nh t­îng Êy cã g× ®Æc biÖt?

- C¶nh ®ã khiÕn hæ cã ph¶n øng ntn?

- Qua hai ®o¹n th¬ trªn em hiÓu g× vÒ t©m sù cña con hæ?

( §ã còng lµ th¸i ®é cña nhiÒu ng­êi víi x· héi ®­¬ng thêi )

Chó ý

§äc

NhËn xÐt

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

§äc

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

§äc

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Th¶o luËn

Tr×nh bµy

NhËn xÐt

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß.

- HÖ thèng l¹i néi dung c¬ b¶n cña tiÕt häc.

- Häc thuéc lßng bµi th¬ vµ néi dung phÇn 1.

- So¹n tiÕp phÇn cßn l¹i.

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Ngµy so¹n:……/……/ TiÕt 74

Líp d¹y: tiÕt…. ngµy…/….. / sÜ sè:……v¾ng:…………….

Nhí rõng ( TiÕp theo )

( ThÕ L÷ )

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Biết đọc – hiểu một tác phẩm thơ lãng mạn tiêu biểu của phong trào Thơ mới.

- Thấy được một số biểu hiện của sự đổi mới về thể loại, đề tài, ngôn ngữ, bút pháp nghệ thuật được biểu hiện trong bài thơ.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Sơ giản về phong trào Thơ mới.

- Chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do.

- Hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ Nhớ rừng.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn.

- Đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn.

- Phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.

.

3. Th¸i ®é: Cã ý thøc víi m«n häc.

III. ChuÈn bÞ:

ThÇy: Tµi liÖu so¹n.

Trß: So¹n bµi theo c©u hái trong sgk.

IV. TiÕn tr×nh d¹y- häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

1- KiÓm tra sÜ sè.

2- KiÓm tra bµi cò: §äc thuéc lßng khæ th¬ 1 vµ 4. Cho biÕt th¸i ®é cña con hæ trong v­ên b¸ch thó?

3- Bµi míi:

Ho¹t ®éng 2: H/D h/s t×m hiÓu tiÕp v¨n b¶n.

2. HiÓu v¨n b¶n ( TiÕp theo )

a. Khèi c¨m hên vµ niÒm uÊt hËn.

b. Nçi nhí thêi oanh liÖt.

- §iÖp tõ “víi”, c¸c ®éng tõ chØ ®Æc

®iÓm cña hµnh ®éng ( gµo, hÐt…)

-> Gîi t¶ søc sèng m·nh liÖt cña nói rõng bÝ Èn, hïng vÜ, c¸i g× còng lín lao phi th­êng.

- Con hæ hiÖn ra víi vÎ ®Ñp oai phong lÉm liÖt, víi t­ tÕ cña vÞ chóa tÓ.

- Trong c¶nh thiªn nhiªn hïng vÜ, tr¸ng lÖ, ®Ñp vµ th¬ méng.

- §¹i tõ “ta” thÓ hiÖn khÝ ph¸ch ngang tµng, lµm chñ.

- T¹o nh¹c ®iÖu r¾n rái, hïng tr¸ng.

- §iÖp tõ “®©u” gîi t¶ nçi nhí da diÕt, nçi ®au ®ín nuèi tiÕc kh«n ngu«i cuéc sèng thêi oanh liÖt b»ng tiÕng than u uÊt.

VD: - Nµo ®©u nh÷ng ®ªm vµng bªn bê suèi.

Ta say måi ®øng uèng ¸nh tr¨ng tan

- §©u nh÷ng chiÒu lªnh l¸ng m¸u sau rõng…

=> DiÔn t¶ niÒm c¨m ghÐt cuéc sèng tÇm th­êng, gi¶ dèi.

- Kh¸t väng m·nh liÖt vÒ mét cuéc sèng tù do cao c¶, ch©n thùc

-> Lµ t©m tr¹ng cña nhµ th¬ vµ t©m tr¹ng chung cña ng­êi d©n VN.

c. Khao kh¸t giÊc méng ngµn.

- Lµ mét kh«ng gian trong méng.

- Béc lé trùc tiÕp nçi tiÕc nhí cuéc sèng ch©n thùc, tù do.

- GiÊc méng m·nh liÖt, to lín nh­ng ®au xãt, bÊt lùc -> nçi ®au bi kÞch.

-> §ã lµ kh¸t väng gi¶i phãng, kh¸t väng tù do.

d. NghÖ thuËt:

- Trµn ®Çy c¶m høng l·ng m¹n.

- BiÓu t­îng thÝch hîp vµ ®Ñp ®Ï.

- H×nh ¶nh th¬ giµu chÊt t¹o h×nh.

- Ng«n ng÷ vµ nh¹c ®iÖu phong phó.

* Ghi nhí (sgk- 7)

- Y/c h/s ®äc ®o¹n 2 vµ 3.

- C¶nh s¬n l©m ®­îc gîi t¶ qua nh÷ng chi tiÕt nµo? ( bãng c¶, c©y giµ)

- NhËn xÐt c¸ch dïng tõ trong nh÷ng lêi th¬ nµy? T¸c dông nghÖ thuËt?

- H×nh ¶nh con hæ hiÖn lªn ntn? gi÷a kh«ng gian Êy?

( Ta b­íc->…im h¬i )

- Chó hæ nhí ®Õn c¶nh rõng ë nh÷ng thêi ®iÓm nµo? ®Æc ®iÓm næi bËt?

( ®ªm vµng- ngµy m­a

B×nh minh- chiÒu -> tranh tø b×nh)

- §¹i tõ “ta” lÆp l¹i nhiÒu lÇn cã ý nghÜa g×?

- C¸c ®iÖp tõ “®©u” vµ c©u th¬ c¶m th¸n “Than «i! Thêi…cßn ®©u?” cã ý nghÜa g×?

- Trong ®o¹n th¬ nµy xuÊt hiÖn nh÷ng c©u th¬ hay vµ míi l¹. Em thÝch nhÊt c©u th¬ nµo? V× sao?

- C¶nh t­îng P1vµ P2 tr¸i ng­îc nhau(v­ên b¸ch thó >< c¶nh rõng nói ) nã cã ý nghÜa g×?

- Kh«ng gian mµ hæ khao kh¸t lµ kh«ng gian ntn?

- Më ®Çu vµ kÕt thóc khæ 5 lµ c©u c¶m th¸n. Nã cã ý nghÜa g×?

- VËy ®ã lµ giÊc méng ntn?

- Yªu cÇu h/s ®äc- suy nghÜ C4.

- Bµi th¬ cã nh÷ng nÐt ®Æc s¾c NT nµo næi bËt?

- Ph©n tÝch, tr×nh bµy.

- Y/c h/s ®äc ghi nhí.

§äc

Tr¶ lêi

NhËn xÐt

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tù béc lé

Th¶o luËn

Tr×nh bµy

NhËn xÐt

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Suy nghÜ Tr×nh bµy

Tr¶ lêi

L¾ng nghe

§äc

Ho¹t ®éng 3: H/D h/s luyÖn tËp.

III. LuyÖn tËp.

1. §äc diÔn c¶m bµi th¬.

2. §äc thuéc lßng bµi th¬.

- Y/C h/s ®äc diÔn c¶m bµi th¬.

- Ai cã thÓ ®äc thuéc lßng bµi th¬

§äc

NhËn xÐt

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß

- HÖ thèng l¹i néi dung bµi häc.

- Häc bµi, so¹n bµi tiÕp theo.

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Ngµy so¹n:……/……/ TiÕt 75

Líp d¹y: tiÕt…. ngµy……/……./ sÜ sè:……v¾ng:…………….

C©u nghi vÊn

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn.

- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Lưu ý: học sinh đã học về câu nghi vấn ở Tiểu học.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Đặc điểm hình thức của câu nghi vấn.

- Chức năng chính của câu nghi vấn.

2. Kỹ năng:

- Nhận biết và hiểu được tác dụng câu nghi vấn trong văn bản cụ thể.

- Phân biệt câu nghi vấn với một số kiểu câu dễ lẫn.

3. Th¸i ®é: Cã ý thøc sö dông c©u nghi vÊn khi cÇn thiÕt.

III. ChuÈn bÞ:

ThÇy: Tµi liÖu so¹n, b¶ng phô.

Trß: So¹n bµi theo hÖ thèng c©u hái (sgk )

IV. TiÕn tr×nh d¹y- häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

1- KiÓm tra sÜ sè.

2- KiÓm tra bµi cò: Kh«ng.

3- Bµi míi:

Ho¹t ®éng 2: H/d t×m hiÓu bµi.

I. §Æc ®iÓm h×nh thøc vµ chøc n¨ng chÝnh.

1. §äc ®o¹n trÝch (sgk).

2. NhËn xÐt:

C¸c c©u nghi vÊn:

- S¸ng ngµy ng­êi ta ®Êm u cã ®au l¾m kh«ng?

- ThÕ lµm sao u… mµ kh«ng ¨n khoai?

- Hay lµ u th­¬ng chóng con ®ãi qu¸?

- Cã nh÷ng tõ nghi vÊn:

Cã… kh«ng, lµm sao, hay, hay lµ.

- Nh÷ng c©u nghi vÊn trªn dïng ®Ó hái.

Vd:- ChiÒu nay, cËu cã ®i ch¨n tr©u kh«ng?

- T¹i sao b©y giê cËu míi tíi?

* Ghi nhí (sgk-11)

- Treo b¶ng phô- y/c h/s ®äc.

- Trong ®o¹n trÝch trªn, c©u nµo lµ c©u nghi vÊn?

- §Æc ®iÓm h×nh thøc nµo cho biÕt ®ã lµ c©u nghi vÊn?

(gi¶ sö kh«ng cã dÊu hái chÊm)

- Nh÷ng c©u nghi vÊn trªn dïng ®Ó lµm g×?

( Cã c©u tù hái:

“Ng­êi ®©u gÆp gì lµm chi

Tr¨m n¨m biÕt cã duyªn g× hay kh«ng?” )

- H·y ®Æt c©u nghi vÊn?

- H/D h/s ®äc ghi nhí.

§äc

Tr¶ bµi

Suy nghÜ

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

§Æt c©u

§äc

Ho¹t ®éng 3: H/D h/s luyÖn tËp.

II. LuyÖn tËp.

1. BT1: X¸c ®Þnh c©u nghi vÊn.

a. ChÞ khÊt… mai ph¶i kh«ng?

b. T¹i sao con ng­êi… nh­ thÕ?

c. V¨n lµ g×? ; Ch­¬ng lµ g×?

d. Chó m×nh… ®ïa vui kh«ng?

§ïa trß g×? ; C¸i g× thÕ?

ChÞ Cèc…nhµ ta ®Êy h¶?

2. BT2:

- C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh: tõ “hay”.

- Kh«ng thÓ thay tõ “hay” b»ng tõ “hoÆc”.

NÕu thay th× c©u sÏ sai ng÷ ph¸p hoÆc trë thµnh c©u trÇn thuËt vµ ý nghÜa sÏ kh¸c.

3. BT3:

- Kh«ng, v× ®ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng

c©u nghi vÊn.

- C©u (a) vµ (b) cã c¸c tõ nghi vÊn nh­ng chØ lµm bæ ng÷.

- C©u (c), (d): tõ: nµo (còng), ai (còng) lµ nh÷ng tõ phiÕm ®Þnh.

4. BT4:

- Kh¸c h×nh thøc: cã… kh«ng

®·… ch­a.

- Kh¸c ý nghÜa:

+ C©u a: Kh«ng hÒ cã gi¶ ®Þnh.

+ C©u b: Cã gi¶ ®Þnh: ng­êi ®­îc hái tr­íc ®ã cã vÊn ®Ò vÒ søc khoÎ.

C¸c cÆp c©u:

VD:

- C¸i ¸o nµy cã cò kh«ng? §

- C¸i ¸o nµy ®· cò (l¾m) ch­a? §

- C¸i ¸o nµy cã míi (l¾m) kh«ng? §

- C¸i ¸o nµy ®· míi (l¾m) ch­a? S

5. BT5:

- Kh¸c HT:

a. “Bao giê” ë ®Çu c©u.

b. “Bao giê” ë cuèi c©u.

- Kh¸c ý nghÜa:

a. Hµnh ®éng sÏ diÔn ra ë t­¬ng lai.

b. Hµnh ®éng ®· diÔn ra ë qu¸ khø.

6. BT6:

a. C©u a ®óng.

b. Sai, v× ch­a biÕt gi¸ nªn kh«ng thÓ nãi ®¾t hay rÎ.

- X¸c ®Þnh c©u nghi vÊn vµ ®Æc ®iÓm h×nh thøc?

- Y/c h/s ®äc BT2.

- C¨n cø vµo ®©u ®Ó x¸c ®Þnh c©u nghi vÊn?

- Cã thÓ thay tõ “hay” = “hoÆc” kh«ng?

- Y/c h/s ®äc BT3.

- Cã thÓ ®Æt dÊu chÊm hái ë cuèi c©u ®­îc kh«ng? V× sao?

( tõ nghi vÊn: cã…kh«ng; t¹i sao).

( tæ hîp: X còng: ai còng, g× còng… cã ý nghÜa kh¼ng ®Þnh tuyÖt ®èi ).

- Hai c©u cã h×nh thøc # ntn?

( nÕu kh«ng ®óng th× c©u hái v« lÝ)

- H·y ph©n tÝch ®óng – sai cña nh÷ng c©u sau?

- H·y chØ ra ®iÓm kh¸c cña HT vµ ý nghÜa cña 2 VD a vµ b?

- H·y chØ ra c¸i ®óng vµ sai ë hai VD ?

X¸c ®Þnh

§äc

Tr¶ lêi

§äc

Th¶o luËn

Tr×nh bµy

NhËn xÐt

Bæ xung

Tr¶ lêi

Thùc hiÖn

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß.

- HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n.

- Häc bµi, §Æt 5 c©u nghi vÊn.

- So¹n bµi: “ViÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh”

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Ngµy so¹n:……/……/ TiÕt 76

Líp d¹y: tiÕt…. ngµy……/……./ sÜ sè:……v¾ng:…………….

.

ViÕt ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh

I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

Luyện cách viết một đoạn văn trong một bài văn thuyết minh.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Kiến thức về đoạn văn, bài văn thuyết minh.

- Yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh.

2. Kỹ năng:

- Xác định được chủ đề, sắp xếp và phát triển ý khi viết đoạn văn thuyết minh.

- Diễn đạt rõ ràng, chính xác.

- Viết một đoạn văn thuyết minh có độ dài 90 chữ.

3. Th¸i ®é: Cã ý thøc viÕt ®o¹n v¨n theo yªu cÇu.

III. ChuÈn bÞ:

ThÇy: Tµi liÖu so¹n, nh÷ng ®o¹n v¨n mÉu.

Trß: So¹n bµi.

IV. TiÕn tr×nh d¹y- häc:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß

KiÕn thøc cÇn ®¹t

Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng.

1- KiÓm tra sÜ sè.

2- KiÓm tra bµi cò: Sù chuÈn bÞ cña häc sinh.

3- Bµi míi:

Ho¹t ®éng 2: H/D h/s t×m hiÓu bµi.

I. §o¹n v¨n trong v¨n b¶n thuyÕt minh.

1. NhËn d¹ng c¸c ®o¹n v¨n TM.

a.

- C©u chñ ®Ò lµ c©u 1.

- C©u 2: cung cÊp th«ng tin vÒ l­îng n­íc ngät Ýt.

- C©u 3: cho biÕt l­îng n­íc Êy bÞ « nhiÔm.

- C©u 4: nªu sù thiÕu n­íc ë c¸c n­íc Thø 3.

- C©u 5: nªu dù b¸o…

=> C¸c c©u nµy bæ xung th«ng tin lµm râ ý c©u chñ ®Ò. ( c©u nµo còng nãi vÒ n­íc )

b.

- Tõ ng÷ chñ ®Ò: Ph¹m V¨n §ång.

- C¸c c©u tiÕp cung cÊp th«ng tin vÒ Ph¹m V¨n §ång theo lèi liÖt kª c¸c ho¹t ®éng…

=> C©u hay t÷ ng÷ chñ ®Ò th­êng ®øng ë ®Çu ®o¹n v¨n. C¸c c©u cßn

l¹i cã nhiÖm vô bæ xung cho chñ ®Ò.

2. Söa l¹i c¸c ®o¹n v¨n thuyÕt minh ch­a chuÈn.

a. §o¹n v¨n thuyÕt minh vÒ c¸i bót bi.

- Yªu cÇu:

+ Nªu râ chñ ®Ò.

+ CÊu t¹o, c«ng dông cña bót bi.

+ C¸ch sö dông bót bi.

§o¹n v¨n a kh«ng râ c©u chñ ®Ò, ch­a cã ý c«ng dông, c¸c ý lén xén, thiÕu m¹ch l¹c cÇn t¸ch nhá: CÊu t¹o, c«ng dông, sö dông.

VD: “ HiÖn nay, bót bi lµ lo¹i bót th«ng dông trªn toµn thÕ giíi. Bót bi # bót mùc ë chç lµ ®Çu bót cã hßn bi nhá xÝu. Ngoµi èng nhùa cã vá bót. §Çu bót cã n¾p ®Ëy, cã mãc th¼ng ®Ó cµi vµo tói ¸o. Lo¹i bót kh«ng cã n¾p ®Ëy th× cã lß xo vµ nót bÊm khi viÕt…”

b. §o¹n v¨n thuyÕt minh vÒ chiÕc ®Ìn bµn.

- §o¹n v¨n lén xén, r¾c rèi, phøc t¹p.

Söa: §Ìn bµn lµ chiÕc ®Ìn ®Ó trªn bµn lµm viÖc ban ®ªm. §Ìn bµn cã 2 lo¹i chñ yÕu: ®Ìn ®iÖn vµ ®Ìn dÇu. ë ®©y chØ giíi thiÖu s¬ l­îc cÊu t¹o cña chiÕc ®Ìn bµn th¾p ®iÖn.

* Ghi nhí (sgk-15)

- Y/C h/s ®äc phÇn 1.

- Theo em, ®©u lµ c©u chñ ®Ò trong ®o¹n v¨n a?

- C¸c c©u cßn l¹i cã néi dung g×?

- T¸c dông c¸c c©u nµy lµ g×?

- Y/C ®äc ®o¹n b.

- H·y t×m c©u, tõ ng÷ chñ ®Ò?

- C¸ch s¾p xÕp c¸c c©u trong ®o¹n v¨n trªn ntn?

- Y/C h/s ®äc ®o¹n v¨n a.

- §o¹n v¨n a thuyÕt minh vÒ c¸i g×?

- §o¹n v¨n cÇn ®¹t yªu cÇu g×? S¾p xÕp?

- §o¹n v¨n a ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu trªn ch­a?

- Em h·y söa l¹i ®o¹n v¨n trªn?

Gv kiÓm tra.

- §äc ®o¹n v¨n b, nªn söa ®o¹n b ntn?

- HD HS ®äc ghi nhí.

§äc

Suy nghÜ

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

§äc

Thùc hiÖn

NhËn xÐt

§äc

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Tr¶ lêi

Söa ch÷a

NhËn xÐt

§äc

Söa ®o¹n v¨n

§äc

Ho¹t ®éng 3: HD HS luyÖn tËp.

II. LuyÖn tËp.

1. §Ò: H·y viÕt mét ®o¹n v¨n T.M víi chñ ®Ò “Hå ChÝ Minh, l·nh tô vÜ ®¹i cña nh©n d©n ViÖt Nam”.

VD: Hå ChÝ Minh (1890 – 1969)

Nªu quª qu¸n, gia ®×nh.

- §«i nÐt vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, sù nghiÖp.

- Vai trß vµ cèng hiÕn to lín ®èi víi d©n téc vµ thêi ®¹i…

- Y/C h/s ®äc c¸c ®o¹n v¨n.

- Yªu cÇu viÕt ®o¹n v¨n theo ®Ò 2. ( dùa vµo cÊu tróc ®o¹n v¨n viÕt vÒ Ph¹m V¨n §ång )

- Gäi vµi h/s tr×nh bµy tr­íc líp

NhËn xÐt, bæ xung.

§äc

ViÕt ®o¹n v¨n

Tr×nh bµy

NhËn xÐt

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè, dÆn dß.

- HÖ thèng kiÕn thøc c¬ b¶n.

- Häc bµi. Hoµn thiÖn ®o¹n v¨n vµ viÕt ®o¹n v¨n theo yªu cÇu cña ®Ò 1 vµ 3.

- So¹n bµi “ Quª h­¬ng”.

nÕu cÇn trän bé liªn hÖ ®t 0975215613

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 696     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169019
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 322 Lượt xem: 120407
Có thể bạn quan tâm