Tài liệu

Giáo án nghề Tin học văn phòng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3423     Tải về: 54     Lượt mua: 2    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 56
Tài liệu Giáo án nghề Tin học văn phòng - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án nghề Tin học văn phòng là tài liệu tham khảo ôn thi nghề Tin học.
Tiết 1+2+3: Giáo án s 1- S tiết 3-Tng s gi ging 0
BÀI 1. LÀM QUEN VI NGH TIN HC VĂN PHÒNG
BÀI 2. NHNG KIN THC CƠ S
Son ngày 02 tháng 10 năm 2008
I. Mc tiêu:
Kiến thc
Biết ñược vai trò, v trí ca tin hc văn phòng trong ñời sng;
Biết ñược mc tiêu, ni dung chương trình ngh; các bin pháp ñảm bo
an toàn và v sinh môi trường;
Biết ñược các thành phn cơ bn ca giao din h ñiu hành Windows;
Làm vic ñược trong môi trường Windows, phân bit ñược các ñối tượng
và làm ch các thao tác vi chut
Nm ñược tm quan trng ca Tin hc văn phòng
Làm ch ñược các thao tác vi chut
Làm vic trong môi trường Windows, phân bit ñược các ñối tượng trong
Windows
Kĩ năng
Làm ch các thao tác vi chut;
Làm vic trong môi trường Windows, phân bit ñược các ñốt tượng trong
windows
II. Bài mi
TG
NI DUNG PHƯƠNG PHÁP
BÀI 1. LÀM QUEN VI NGH TIN HC VĂN PHÒNG
1. Tin hc và ng dng ca tin hc trong
ñời sng.
Hin nay ng ngh thông tin ñang dn thay
thế nhng công c truyn thng, góp phn
thúc ñẩy s phát trin trên tt c các lĩnh vc
khoa hc, kĩ thut, giáo dc, kinh tế, xã hi…
2. Tin hc vi công tác văn phòng.
- Công ngh thông tin nh hưởng rt ln
ñến công vic trong văn phòng.
- Các máy tính thay thế ñng thi cho c
máy ch, máy tính bm tay các t h sơ,
fax, thư ñin t thay thế mt phn các công
văn..
- Các phn mm son tho văn bn các
thiết b in gn vi máy tính cho phép nhanh
chóng thc hin các công vic văn phòng
- Nhiu máy tính ñược kết ni vi nhau thông
qua mng cc b và kết ni mng Internet
giúp cho vi
c trao ñổi thông tin din ra nhanh
Thuyết trình
chóng.
3. Vai tvà v tca Tin hc văn phòng
trong sn xut và ñời sng.
- Hu hết các hot ñộng văn phòng ñều liên
quan ñến máy tính các phn mm son
tho.
- Tin hc văn phòng giúp cho công vic
hiu qu hơn, kinh tế hơn
- Tin hc văn phòng không th thiếu trong xã
hi ngày nay
BÀI 2. NHNG KIN THC CƠ S
1. H ñiu hành là gì?
- H ñiu hành là tp hp có t chc các
chương trình thành mt h thng vi nhim
v ñảm bo giao tiếp gia người dùng và máy
tính, cung cp các phương tin và dch v ñể
người s dng d ng thc hin chương
trình, qun lí cht ch tài nguyên ca máy
tính, t chc khai thác chúng mt cách hiu
qu.
- H ñiu nh Windows h ñiu nh ña
nhim (ti mt thi ñim có th thc hin
nhiu công vic hay chy nhiu chương trình
khác nhau.)
- Giao din vi người s dng là giao din ñ
ho trc quan dưới dng các ca s
2. Thao tác vi chut.
Di chut
Nháy chut
Nháy ñúp chut
Nháy nút phi chut
Kéo th chut
3. Môi trường Windows.
a) Ca s bng chn.
Trong Windows người dùng thc hin các
công vic thông qua các ca s.
b) Bng chn Start và thanh công vic.
- Bng chn Start cha mi nhóm lnh cn
thiết ñể s dng Windows
- Thanh công vic cha biu tượng các
chương trình ñang m
c) Chuyn ñổi ca s làm vic.
Th
c hin 1 trong các cách sau:
Thuyết trình
Thuyết trình, mô t
Liên hệ quảng cáo

- Nháy vào biu tưng chương trình tương
ng trên thanh công vic
- Nháy chut vào mt v trí bt trên ca s
mun kích hot
- Nhn gi phím Alt và nhn phím Tab cho
ti chương trình mun chn
Hot ñộng 3: Thc hành
Ni dung thc hành.
1. Luyn các thao tác chut
2. Tìm hiu ý nghĩa ca các biu tượng trên màn hình làm vic
3. Phân bit các thành phn trong môi trường Windows. Tìm hiu ca s các
bng chn
làm vic vi ca s
ðánh giá , nhn xét rút kinh nghim ca giáo viên....................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tiết 4+5+6: Giáo án s 2- S tiết 3-Tng s gi ñã ging 3
BÀI 3. LÀM VIC VI TP VÀ THƯ MC
Son ngày 10 tháng 10 năm 2008
I. Mc tiêu:
Kiến thc
Hiu ñược cách t chc thông tin phân cp trên ñĩa;
Ôn li và luyn tp các thao tác vi tp và thư mc;
Kĩ năng
Thc hành thành tho các thao tác: xem, to mi, ñổi tên, xoá, sao
chép… tp và thư mc
S dng chut thành tho
II. n ñịnh lp.
III. Kim tra bài cũ: H ñiu hành là gì?
IV. Bài mi:
TG
NI DUNG PHƯƠNG PHÁP
Hot ñộng 1: T chc thông tin trên máy tính
- H ñiu hành t chc thông tin trên ñĩa
thành các thư mc. Thư mc ñược t chc
phân cp, mc trên cùng ñược gi thư
mc gc, do vy cách t chc này còn gi là
Thuyết trình
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án nghề Tin học văn phòng
Giáo án nghề Tin học văn phòng là tài liệu tham khảo ôn thi nghề Tin học.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3423     Tải về: 54     Lượt mua: 2    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 415 Lượt xem: 129133
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1758 Lượt xem: 64987
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 760 Lượt xem: 59198
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 262 Lượt xem: 30137
sách học excel 2003 Lượt tải: 342 Lượt xem: 25183
Có thể bạn quan tâm
sách học excel 2003 Lượt tải: 342 Lượt xem: 25183
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 297 Lượt xem: 25181
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 87 Lượt xem: 16037
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 65 Lượt xem: 13287
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 55 Lượt xem: 12915