Tài liệu

Giáo án môn Ngữ Văn lớp 7 kì 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3444     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 125
Tài liệu Giáo án môn Ngữ Văn lớp 7 kì 2 - tài liệu, sách iDoc.VnI. ĐỀ BÀI: Câu1: Câu “Cần phải ra sức phấn đấu để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn” được rút
Ngun ThÞc T.H.C.S T«
HiÖu
TiÕt 90:
So¹n:
D¹y: kiÓm tra tiÕng viÖt (1 TiÕt )
A/ Môc tiªui häc:
Gióp h/sinh:
- Cñng cè mét sè kiÕn thøc tng Vt ®· häc: ghÐp, y, phÐp tu
tõ, yÕu n Vt, tnh ng÷.
- RÌn kü ng ghi nhí, tæng hîp kiÕn tc vµ tr×nh bµy i km tra
mang tÝnh khoa häc.
b/ chuÈn bÞ: gv chuÈn ®Ò i in ph« t«
c/tiÕn tr×nh iy:
* æ n ®Þnh líp : 1
* KiÓm tra bµi cò: (kh«ng)
* i míi: 43’
- Gi¸o viªn ®äc ®Ò, ph¸t ®Ò in s½n cho häc sinh.
I. §Ò bµi:
u1: u “CÇn pi ra søc phÊn ®Êu ®Ó cuéc sèng cña chóng ta
ngµy cµng tèt ®Ñpn” ®îc rótn thµnh pn nµo?
A. Chñ ng÷ C. Tr¹ng ng÷
B. VÞ n D. Bæ ng÷
u2: §iÒn t hoÆc côm thÝch hîp vµo chç trèng trong
c©u sau:
“Trong... ta thêng gÆp nhiÒu c©u rót gän”.
A. v¨n xu«i C. truyÖn ng¾n
B. truyÖn cæ tÝch D. v¨n vÇn (th¬, ca dao)
u3: u ®Æc bt lµ?
A. Lµ c©u cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ - vÞ n C. Lµu chØ cã
chñ n
Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 N¨m häc -2007-2008-
1
Ngun ThÞc T.H.C.S T«
HiÖu
B. Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh chñ ng÷ - vÞ n D. c©u chØ
cãng÷
u4:Trongc c©u sau, c©u nµo kh«ng phi c©u ®Æc biÖt?
A. Giê ra ch¬i. B. TiÕng suèi ch¶y rãch r¸ch
C. C¸nh ®ångng D. C©u chuyÖn cña bµ t«i.
u5. thÓ pn lo¹i tr¹ng ng÷ theo c¬ së nµo?
A. Theo c¸c néi dung nã biÓu t
B. TheotrÝ cña chóng trong c©u
C. Theo tnh phÇn chÝnh chóng ®øng ln tríc hoÆc ln sau
D. Theo môc ®Ých nãi a c©u
u6. Dßng nµo lµ tr¹ng ng÷ trong c¸c c©u “DÇn ®i ë tõ m chöa
mêi hai. Khi Êy, ®Çu cßn ®Ó hai tr¸i ®µo”. (Nam Cao)
A. DÇn ®i ë tõ n¨m chöa mêi hai B. Khi Êy
C. §Çu nã cßn ®Ó hai tr¸i ®µo D. C¶ A,B,C ®Òu sai.
u7. T×m c¸c c©u c ng÷ ®ång nghÜa víi nng c©u tôc n
sau:
Mau sao tng, v¾ng sao th× ma; ¨n qu nhí kÎ trång c©y”
u8. ViÕt 1 ®o¹n v¨n 5-7 c©u Ýt nhÊt 2 c©u sö ng tr¹ng
ng÷ råi g¹ch ch©n díi c¸c tr¹ng ng÷ ®ã?
IV. §¸p ¸n biÓu ®m:
C©u 1 – c©u 6: (mçi c©u ®óng 0,5 ®iÓm)
C©u 1 2 3 4 5 6
§¸p ¸n A D B B A B
C©u7: (T×m ®îc mçi c©uc ng÷ mét c©u ®ång nghÜa víi 1 ®iÓm)
Mau sao th× n¾ng,ng sao th× ma Tr¨ng quÇng ti h¹n, tr¨ng t¸n
ti ma
¡n qu n kÎ trång c©y Uèng níc nhí ngn.
C©u8: (5 ®iÓm)
- §o¹n v¨n néi dung râ rµng (2 ®iÓm)
- 2 c©u sö dông tr¹ng ng÷ ®óng (2 ®iÓm)
- G¹ch ch©n ®óng 2 tr¹ng ng÷ (1 ®iÓm)
*. Cñng cè: 1
1. NhËnt giê km tra.
Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 N¨m häc -2007-2008-
2
Liên hệ quảng cáo

Ngun ThÞc T.H.C.S T«
HiÖu
2. Thui.
*. HDVN : 1’
1. Xem l¹i phÇn tng ViÖt ®· häc ®Çu n¨m.
2. ChuÈni ch m bµi v¨n lËp luËn chøng minh.
*****************
TiÕt 91 – TËp lµmn:
So¹n:
D¹y: C¸ch lµm i v¨n
lËp luËn chøng minh
A/ Môc tiªui häc:
Gióp h/sinh:
- ¤n i nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt ( t¹o lËpn n, v¨n p luËn
chøng minh, ...) ®Ó viÖc häc ch lµm bµi cã c¬ së cc ch¾n n.
- Bíc ®Çu m ®îc c¸ch thøc cô thÓ trong viÖcm mét bµi v¨n lËp luËn
chøng minh, nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý nh÷ng lçi cÇn tr¸nh trong lóc lµm bµi.
b/chuÈn bÞ:
c/ tiÕn tr×nh iy:
* æ n ®Þnh líp : 1
* KiÓm tra bµi cò: 5’
- KiÓm trai tËp tiÕt 88.
* i míi : 35’
H: Khi muèn t¹o p v¨n bn, em
phi tiÕnnh nh÷ngc nµo ?
(4 c)
->iin LLCM còng cã 4 bíc nh
y.
I. c¸c b íc m i n lËp luËn chøng
minh: (20’)
- §Ò bµi: Nh©n d©n ta thêng i: "Cã
chÝ tnªn". H·y chøng minh nh
®óng ®¾n cña c©u tôc ng÷ ®ã.
Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 7 N¨m häc -2007-2008-
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Ngữ Văn lớp 7 kì 2
I. ĐỀ BÀI: Câu1: Câu “Cần phải ra sức phấn đấu để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn” được rút gọn thành phần nào?A. Chủ ngữ                               C. Trạng ngữ B. Vị ngữ                                  D. Bổ ngữCâu2: Điền một từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:“Trong... ta thường gặp nhiều câu rút gọn”.A. văn xuôi                               C. truyện ngắnB. truyện cổ tích                       D. văn vần (thơ, ca dao)Câu3: Câu đặc biệt là gì?A. Là câu cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ         C. Là câu chỉ có chủ ngữB. Là câu không cấu tạo theo mô hình chủ ngữ - vị ngữ   D. Là câu chỉ có vị ngữCâu4:Trong các câu sau, câu nào không phải là câu đặc biệt?A. Giờ ra chơi.                        B. Tiếng suối chảy róch ráchC. Cánh đồng làng                  D. Câu chuyện của bà tôi.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3444     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan