Tài liệu

Giáo án môn Lịch sử lớp 9

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2408     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 47
Tài liệu Giáo án môn Lịch sử lớp 9 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Lịch sử lớp 9,       I . Mục tiêu bài dạy 1 . về kiến thức : Giúp học sinh nắm được :  -Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên xô trong việc…
Năm h c 08-09
Ngày so n 24/8/2008 ngày d y : 9A : 27/8 9B : 27/8
9C : 27/8
PH N M T
L CH S TH GI I HI N Đ I T NĂM 1945 Đ N NAY
CH NG I : LIÊN XÔ VÀ CÁC N C ĐÔNG ÂU SAU CHI N TRANH THƯƠ ƯỚ
GI I TH HAI
TI T 1 Bài 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC N C ĐÔNG ÂU SAU CHI N TRANH THế ƯỚ
GI I TH HAI
A . ph n chu n b
I . M c tiêu bài d y
1 . v ki n th c ế : Giúp h c sinh n m đ c : ượ
-Nh ng thành t u to l n c a nhân dân Liên xô trong vi c hàn g n v t th ng C. ế ươ
tranh, khôi ph c n n K.t -> đ n XD CSVC c a CNXH ế ế
-Nh ng th ng l i ý nghĩa L.s c a nhân dân các n c Đông âu sau ướ
1945
-S hình thành h th ng XHCN th gi i ế
1 V t t ng ư ưở
-Kh ng đ nh nh ng thành t u to l n có ý nghĩa L.s c a công cu c XD
CNXH L.xô -các n c Đông âu ướ
-M i quan h c a h th ng XHCN, thái đ đúng đ n trong vi c
giao l u h p tác & thành qu đ t đ c c a Vi t Nam …ư ư
3 . v k năng :
- Bi t khai thác t li u l ch s , tranh nh đ hi u thêm v nh ng v nế ư
đ kinh t - xã h i c a Liên xô và các N c Đông Âu ế ướ
-Bi t phân tích, nh n đ nh đánh giá các s ki n l ch s ế
II . chu n b
1 . Th y :
- M t s tranh nh mô t công cu c xây d ng CNXH Liên Xô t 1945 đ n nh ng ế
năm 70
- B n đ liên xô
2 H c sinh :
S u t m tranh nh . nh ng m u chuy n v công cu c xây d ng CNXH Liên Xô ư
B . Ph n th hi n khi lên l p
* . n đ nh t ch c ( 1’ ) Ki m tra sĩ s : 9A : 9B : 9c :
I . ki m tra bài cũ ( ki m tra v ghi + SGK c a h c sinh
II d y bài m i :
* Gi i thi u bài :
D ng THCS Quy tm ũ ế
1
Năm h c 08-09
- l p 8 , các em đã đ c tìm hi u giai đo n đ u c a l ch s th gi i hi n đ i , t ượ ế
cu c cách m ng tháng 10 Nga năm 1917 đ n năm 1945 , khi k t thúc cu c chi n tranh ế ế ế
th gi i th 2 ế
- Trong ch ng trình l ch s l p 9 , các em s h c l ch s th gi i t sau năm 1945ươ ử ớ ế
đ n h t th k XX – năm 2000 ế ế ế
- Sau chi n tranh th gi i th hai , liên xô b thi t h i to l n v ng i và c a , đế ế ườ
khôi ph c và phát tri n , đ a đ t n c ti n lên phát tri n , kh ng đ nh , kh ng đ nh v th ư ướ ế ế
c a mình đ i v i các n c t b n , đ ng th i có đi u ki n giúp đ phong trào cách m ng ướ ư
th gi i . Liên Xô ph i ti n hành khôi ph c kinh t và xây d ng CNXH , đ tìm hi uế ế ế
hoàn c nh , n i dung và k t qu công cu c khôi ph c kinh t và xây d ng ch nghĩa xã ế ế
h i liên xô di n ra nh th nào , chúng ta tìm hi u n i dung bài h c hôm nay : ư ế
T
H
?
?
H
T
?
H
Dùng b n đ Châu Âu xác đ nh v trí Liên Xô
Trong chi n tranh th gi i th hai , Liên ế ế
l c l ng đi đ u , l c l ng nòng c t quy t ượ ượ ế
đ nh th ng l i c a l c l ng yêu chu ng hoà ư
bình đ i v i ch nghĩa Phát xít
( Đ c SGK t đ u đ n “ Ch m l i t i 10 năm ” ế
Cho Hs quan sát m t s tranh nh v đ t n c ư
LX sau CTTG II: Thành ph , làng m c, nhà
máy, tàu vũ tr
em nh n xét v đ t n c LX sau CTTG ướ
II?
=> n c th ng tr n, nh ng ch u t n th tướ ư
n ng n v ng i và c a . ườ
em hãy nêu nh ng con s thi t h i mà Lx gánh
ph i sau chi n tranh? ế
=> 27 tri u ng i ch t ườ ế
=> 1170 thành ph b tàn phá
=> 7 v n làng m c …
=> 32000 nhà máy nghi p, 6, 5 v n Km
đ ng s t b phá hu ườ
Đó nguyên nhân làm n n kinh t LX phát ế
tri n ch m l i đ n m i năm. S thi t h i đó ế ườ
so v i các n c đ ng minh cùng to l n . ư
Nhi m v hàng đ u bây gi khôi ph c
phát tri n n n kinh t . ế
Công cu c khôi ph c kinh t sau chi n tranh ế ế
c a nhân dân Liên Xô đã di n ra nh th nào ? ư ế
Đ ng nhà n c Vi t đã đ ra k ho ch ướ ế ế
khôi ph c phát tri n kinh t đ t n c v i k ế ướ ế
ho ch 5 năm l n th hai ( 1946-1950 ) …
1. Công cu c khôi ph c
kinh t sau chi n tranhế ế
(1945-1950 )
- Hoàn c nh : Ch u t n th t
n ng n sau CTTG th II.
- K ho ch khôi ph c ế
phát tri n kinh t ( 1946- ế
1950 ) hoàn thành tr cướ
th i h n 9 tháng .
+ Công nghi p : Tăng 73%
D ng THCS Quy tm ũ ế
2
Liên hệ quảng cáo

Năm h c 08-09
?
?
?
H
?
H
?
?
H
?
?
H
Em hãy cho bi t nh ng thành t u v kt
KHKT LX t năm 1945-1950 ?
Em bi t gì v bom nguyên t ?ế
em nh n xét v t c đ phát tri n kt c a
LX. Nguyên nhân s phát tri n đó?
=> T c đ phát tri n nhanh chóng . Th ng nh t
t t ng v CT, KT, XH, tinh th n t l p tư ưở
c ng ch u đ ng gian kh , c n lao đ ngườ
quên mình...
Vì sao nói Liên Xô ti p t c công cu c xây d ngế
ch nghĩa xã h i ? (H gi i )
- t năm 1938 Liên ti n hành th c hi n k ế ế
ho ch năm năm l n th 3 ( 1938-1942 ) nh ng ư
đ n tháng 6-1941 phát xít Đ c t n công Liên ế
, v y nhân n liên bu c ph i ng ng
công cu c xây d ng CNXH đ ti n hành cu c ế
chi n tranh gi n c vĩ đ i ...ế ư
Theo em th nào là xây d ng CSVC - k thu tế
c a ch nghĩa xã h i ?
=> Xây d ng phát tri n CN, N hi n đ i, KHKT
tiên ti n...ế
LX xây d ng CSVC trong hoàn c nh nào?
=> Các n c t b n ph ng tây nh ng âmướ ư ươ
m u hành đ ng bao y ch ng phá v kinh tư ế
vá quân s , chính tr ...
=> Chi phí l n cho qu c phòng, an ninh
=> B o v thành qu cách m ng.
Hoàn c nh đó nh h ng công cu c xây ưở
d ng CNXH LX?
=> Làm gi m t c đ phát tri n kinh t . ế
Em hãy nêu nh ng thành qu Lx đ t đ c ượ
trong giai đo n này?
- Năm 1957 Liên đã phóng thành công v
tinh nhân t o , m đ u k nguyên con ng i ườ
chinh ph c vũ tr
- Năm 1961 Liên phóng con tàu ph ngươ
đông …
( cho H sinh quan sát hình 1 ) V tinh nhân t o
đ u tiên c a Liên : Đây v tinh nhân t o
đ u tiên c a loài ng i do Liên phóng ngày ườ
so v i tr c chi n tranh ướ ế
+ Nông nghi p : M t s
ngành v t m c tr cượ ướ
chi n tranh ế
+ KH k thu t : Năm 1949
ch t o thành công bomế
nguyên t
2. ti p t c công cu c xâyế
d ng c s v t ch t K ơ
thu t c a CNXH (t năm
50 đ n đ u nh ng năm 70ế
c a th kì XXt) ế
a. Kinh t : Th c hi n thànhế
công các k ho ch ng n ế
dài h n. u tiên phát tri n ư
công nghi p n ng. Thâm
canh trong nông nghi p .
đ y m nh phát tri n ti n b ế
KHKT. Tăng c ng xâyườ
d ng qu c phòng.
=> Trong nh ng năm 50
60 c a TK XX c ng ườ
qu c công nghi p đ ng th
II TG
b. Khoa h c thu t: đ t
nhi u thành t u to l n .
+1957 phóng v tinh nhân
t o vào vũ tr .
+ 1961 đ a con ng i bayư ườ
vào vũ tr .
D ng THCS Quy tm ũ ế
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Lịch sử lớp 9

       I . Mục tiêu bài dạy
1 . về kiến thức : Giúp học sinh nắm được :
 -Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên xô trong việc hàn gắn vết thương C. tranh, khôi phục nền K.tế -> đến XD CSVC của CNXH
          -Những thắng lợi có ý nghĩa L.sử của nhân dân các nước Đông âu sau 1945
          -Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới
1 Về tư tưởng
          -Khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa L.sử của công cuộc XD CNXH ở L.xô -các nước Đông âu
          -Mối quan hệ của hệ thống XHCN, có thái độ đúng đắn trong việc giao lưu hợp tác & thành quả đạt được của Việt Nam …
3 . về kỹ năng :
          - Biết khai thác tư liệu lịch sử , tranh ảnh để hiểu thêm về những vấn đề kinh tế - xã hội của Liên xô và các Nước Đông Âu
          -Biết phân tích, nhận định đánh giá các sự kiện lịch sử 

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2408     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan