Tài liệu

Giáo án môn Lịch sử lớp 9

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2485     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 47
Tài liệu Giáo án môn Lịch sử lớp 9 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]       I . Mục tiêu bài dạy [/b] [b][i]1 . về kiến thức[/i][/b] : Giúp học sinh nắm được :  -Những thành tựu to lớ
Năm h c 08-09
Ngày so n 24/8/2008 ngày d y : 9A : 27/8 9B : 27/8
9C : 27/8
PH N M T
L CH S TH GI I HI N Đ I T NĂM 1945 Đ N NAY
CH NG I : LIÊN XÔ VÀ CÁC N C ĐÔNG ÂU SAU CHI N TRANH THƯƠ ƯỚ
GI I TH HAI
TI T 1 Bài 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC N C ĐÔNG ÂU SAU CHI N TRANH THế ƯỚ
GI I TH HAI
A . ph n chu n b
I . M c tiêu bài d y
1 . v ki n th c ế : Giúp h c sinh n m đ c : ượ
-Nh ng thành t u to l n c a nhân dân Liên xô trong vi c hàn g n v t th ng C. ế ươ
tranh, khôi ph c n n K.t -> đ n XD CSVC c a CNXH ế ế
-Nh ng th ng l i ý nghĩa L.s c a nhân dân các n c Đông âu sau ướ
1945
-S hình thành h th ng XHCN th gi i ế
1 V t t ng ư ưở
-Kh ng đ nh nh ng thành t u to l n có ý nghĩa L.s c a công cu c XD
CNXH L.xô -các n c Đông âu ướ
-M i quan h c a h th ng XHCN, thái đ đúng đ n trong vi c
giao l u h p tác & thành qu đ t đ c c a Vi t Nam …ư ư
3 . v k năng :
- Bi t khai thác t li u l ch s , tranh nh đ hi u thêm v nh ng v nế ư
đ kinh t - xã h i c a Liên xô và các N c Đông Âu ế ướ
-Bi t phân tích, nh n đ nh đánh giá các s ki n l ch s ế
II . chu n b
1 . Th y :
- M t s tranh nh mô t công cu c xây d ng CNXH Liên Xô t 1945 đ n nh ng ế
năm 70
- B n đ liên xô
2 H c sinh :
S u t m tranh nh . nh ng m u chuy n v công cu c xây d ng CNXH Liên Xô ư
B . Ph n th hi n khi lên l p
* . n đ nh t ch c ( 1’ ) Ki m tra sĩ s : 9A : 9B : 9c :
I . ki m tra bài cũ ( ki m tra v ghi + SGK c a h c sinh
II d y bài m i :
* Gi i thi u bài :
D ng THCS Quy tm ũ ế
1
Năm h c 08-09
- l p 8 , các em đã đ c tìm hi u giai đo n đ u c a l ch s th gi i hi n đ i , t ượ ế
cu c cách m ng tháng 10 Nga năm 1917 đ n năm 1945 , khi k t thúc cu c chi n tranh ế ế ế
th gi i th 2 ế
- Trong ch ng trình l ch s l p 9 , các em s h c l ch s th gi i t sau năm 1945ươ ử ớ ế
đ n h t th k XX – năm 2000 ế ế ế
- Sau chi n tranh th gi i th hai , liên xô b thi t h i to l n v ng i và c a , đế ế ườ
khôi ph c và phát tri n , đ a đ t n c ti n lên phát tri n , kh ng đ nh , kh ng đ nh v th ư ướ ế ế
c a mình đ i v i các n c t b n , đ ng th i có đi u ki n giúp đ phong trào cách m ng ướ ư
th gi i . Liên Xô ph i ti n hành khôi ph c kinh t và xây d ng CNXH , đ tìm hi uế ế ế
hoàn c nh , n i dung và k t qu công cu c khôi ph c kinh t và xây d ng ch nghĩa xã ế ế
h i liên xô di n ra nh th nào , chúng ta tìm hi u n i dung bài h c hôm nay : ư ế
T
H
?
?
H
T
?
H
Dùng b n đ Châu Âu xác đ nh v trí Liên Xô
Trong chi n tranh th gi i th hai , Liên ế ế
l c l ng đi đ u , l c l ng nòng c t quy t ượ ượ ế
đ nh th ng l i c a l c l ng yêu chu ng hoà ư
bình đ i v i ch nghĩa Phát xít
( Đ c SGK t đ u đ n “ Ch m l i t i 10 năm ” ế
Cho Hs quan sát m t s tranh nh v đ t n c ư
LX sau CTTG II: Thành ph , làng m c, nhà
máy, tàu vũ tr
em nh n xét v đ t n c LX sau CTTG ướ
II?
=> n c th ng tr n, nh ng ch u t n th tướ ư
n ng n v ng i và c a . ườ
em hãy nêu nh ng con s thi t h i mà Lx gánh
ph i sau chi n tranh? ế
=> 27 tri u ng i ch t ườ ế
=> 1170 thành ph b tàn phá
=> 7 v n làng m c …
=> 32000 nhà máy nghi p, 6, 5 v n Km
đ ng s t b phá hu ườ
Đó nguyên nhân làm n n kinh t LX phát ế
tri n ch m l i đ n m i năm. S thi t h i đó ế ườ
so v i các n c đ ng minh cùng to l n . ư
Nhi m v hàng đ u bây gi khôi ph c
phát tri n n n kinh t . ế
Công cu c khôi ph c kinh t sau chi n tranh ế ế
c a nhân dân Liên Xô đã di n ra nh th nào ? ư ế
Đ ng nhà n c Vi t đã đ ra k ho ch ướ ế ế
khôi ph c phát tri n kinh t đ t n c v i k ế ướ ế
ho ch 5 năm l n th hai ( 1946-1950 ) …
1. Công cu c khôi ph c
kinh t sau chi n tranhế ế
(1945-1950 )
- Hoàn c nh : Ch u t n th t
n ng n sau CTTG th II.
- K ho ch khôi ph c ế
phát tri n kinh t ( 1946- ế
1950 ) hoàn thành tr cướ
th i h n 9 tháng .
+ Công nghi p : Tăng 73%
D ng THCS Quy tm ũ ế
2
Năm h c 08-09
?
?
?
H
?
H
?
?
H
?
?
H
Em hãy cho bi t nh ng thành t u v kt
KHKT LX t năm 1945-1950 ?
Em bi t gì v bom nguyên t ?ế
em nh n xét v t c đ phát tri n kt c a
LX. Nguyên nhân s phát tri n đó?
=> T c đ phát tri n nhanh chóng . Th ng nh t
t t ng v CT, KT, XH, tinh th n t l p tư ưở
c ng ch u đ ng gian kh , c n lao đ ngườ
quên mình...
Vì sao nói Liên Xô ti p t c công cu c xây d ngế
ch nghĩa xã h i ? (H gi i )
- t năm 1938 Liên ti n hành th c hi n k ế ế
ho ch năm năm l n th 3 ( 1938-1942 ) nh ng ư
đ n tháng 6-1941 phát xít Đ c t n công Liên ế
, v y nhân n liên bu c ph i ng ng
công cu c xây d ng CNXH đ ti n hành cu c ế
chi n tranh gi n c vĩ đ i ...ế ư
Theo em th nào là xây d ng CSVC - k thu tế
c a ch nghĩa xã h i ?
=> Xây d ng phát tri n CN, N hi n đ i, KHKT
tiên ti n...ế
LX xây d ng CSVC trong hoàn c nh nào?
=> Các n c t b n ph ng tây nh ng âmướ ư ươ
m u hành đ ng bao y ch ng phá v kinh tư ế
vá quân s , chính tr ...
=> Chi phí l n cho qu c phòng, an ninh
=> B o v thành qu cách m ng.
Hoàn c nh đó nh h ng công cu c xây ưở
d ng CNXH LX?
=> Làm gi m t c đ phát tri n kinh t . ế
Em hãy nêu nh ng thành qu Lx đ t đ c ượ
trong giai đo n này?
- Năm 1957 Liên đã phóng thành công v
tinh nhân t o , m đ u k nguyên con ng i ườ
chinh ph c vũ tr
- Năm 1961 Liên phóng con tàu ph ngươ
đông …
( cho H sinh quan sát hình 1 ) V tinh nhân t o
đ u tiên c a Liên : Đây v tinh nhân t o
đ u tiên c a loài ng i do Liên phóng ngày ườ
so v i tr c chi n tranh ướ ế
+ Nông nghi p : M t s
ngành v t m c tr cượ ướ
chi n tranh ế
+ KH k thu t : Năm 1949
ch t o thành công bomế
nguyên t
2. ti p t c công cu c xâyế
d ng c s v t ch t K ơ
thu t c a CNXH (t năm
50 đ n đ u nh ng năm 70ế
c a th kì XXt) ế
a. Kinh t : Th c hi n thànhế
công các k ho ch ng n ế
dài h n. u tiên phát tri n ư
công nghi p n ng. Thâm
canh trong nông nghi p .
đ y m nh phát tri n ti n b ế
KHKT. Tăng c ng xâyườ
d ng qu c phòng.
=> Trong nh ng năm 50
60 c a TK XX c ng ườ
qu c công nghi p đ ng th
II TG
b. Khoa h c thu t: đ t
nhi u thành t u to l n .
+1957 phóng v tinh nhân
t o vào vũ tr .
+ 1961 đ a con ng i bayư ườ
vào vũ tr .
D ng THCS Quy tm ũ ế
3
Giáo án môn Lịch sử lớp 9
[b]       I . Mục tiêu bài dạy [/b] [b][i]1 . về kiến thức[/i][/b] : Giúp học sinh nắm được :  -Những thành tựu to lớn của nhân dân Liên xô trong việc hàn gắn vết thương C. tranh, khôi phục nền K.tế -> đến XD CSVC của CNXH           -Những thắng lợi có ý nghĩa L.sử của nhân dân các nước Đông âu sau 1945           -Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới [b][i]1 Về tư tưởng [/i][/b]           -Khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa L.sử của công cuộc XD CNXH ở L.xô -các nước Đông âu           -Mối quan hệ của hệ thống XHCN, có thái độ đúng đắn trong việc giao lưu hợp tác & thành quả đạt được của Việt Nam … [b][i]3 . về kỹ năng :[/i][/b]           - Biết khai thác tư liệu lịch sử , tranh ảnh để hiểu thêm về những vấn đề kinh tế - xã hội của Liên xô và các Nước Đông Âu           -Biết phân tích, nhận định đánh giá các sự kiện lịch sử 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2485     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan