Tài liệu

Giáo án môn Hóa học lớp 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 893     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 197
Tài liệu Giáo án môn Hóa học lớp 8 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án môn Hóa học lớp 8,I. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Học sinh biết hóa học là môn khoa học nghiên cứu các chất, là sự biến đổi chất và ứng dụng của nó. Hóa…
Gi¸o ¸n ging d¹y
M«n : hãa häcp 8
TiÕt 1: Ngµy th¸ng n¨m 2007
Më ®Çun hãa häc
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- Häc sinh bt hãa häc lµ m«n khoa häc nghn cøu c¸c chÊt, lµ biÕn
®æi chÊt øng dông cña nã.a häc lµ m«n häc quan träng bæ Ých.
2. Kü n¨ng:
- a häc cã vai t quan träng trong cuéc sèng, cÇn kiÕn tc trong
cuéc sèng ®Ó quan s¸t lµm thÝ nghiÖm.
3. Th¸i ®é:
- Bíc ®Çu c em bt cÇn phi lµm ®Ó häc t m«n hãa häc, tr íc hÕt
phi cã lßng say mª m«n häc, ham thÝch ®äc ch, rÌn luyÖn t duy.
II. ChuÈn bÞ:
- GV: - Tranh nh, t liÖu vai t to lín cña hãa häc( c ngµnh dµu khÝ,
gang thÐp, xing, cao su)
- Dông cô: gi¸ èng nghm, 2 èng nghiÖm nhá.
- Hãa chÊt: dd NaOH, dd CuSO
4
, axit HCl, ®inh s¾t.
III. §Þnh h íng ph ¬ng pp:
- Sö dông ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i, ho¹t ®éng nhãm
IV. TiÕn tr×nh y häc:
A. KiÓm trai cò:
B. Bµi míi:
§Æt vÊn ®Ò: Hãa häc lµ n häc i m nay c em míi lµm quen.VËy
hãa häc lµ g× ?Hãa häc vai trß nh thÕ nµo trong cuéc sèng chóng ta cÇn
nghiªn cøu ®Ó th¸i ®é lµm ®Ó häc hãa häc tèt h¬n.
Ho¹t ®éng 1: Hãa häc lµ g×:
GV: Chia líp thµnh 4 nm: Yªu cÇu
häc sinh kiÓm tra hãa ct, dông cô
GV Híng n häc sinh lµm thÝ
nghiÖm
1. ThÝ nghiÖm: SGK
1
HS: C¸c nhãm lµm thÝ
nhgm.Quant hiÖn tîng
? y nªu nhËn t cña em
biÕn ®æi cña c¸c chÊt trong èng
nghiÖm ?
- HS c¸c nm o o kÕt qquan
s¸t ®îc
- GV: NhËn t, bæ sung t
luËn.
- GV: Chun ý hãa häc nghn cøu
c ct, biÕn ®æi c¸c ct,øng
ng vËya häc cã vai t nh t
nµo
2. Quan s¸t:
T nghiÖm 1: T¹o chÊt míi kh«ng
tan trong níc.
T nghm 2: T¹o chÊt i bät
trong chÊt láng
3. NhËn t: Hãa häc lµ khoa häc
nghiªn cøu c¸c chÊt biÕn ®æi
chÊt.
Ht ®éng 2: Hãa häc vai trß nh thÕ nµo trong cuéc sèng chóng
ta::
GV: Yªu cÇu c¸c nm tr lêi c c©u
i trong SGK
GV: Treo tranhnh, häc sinh nghiªn
cøu tranh vai trß to lín cña a
häc.
GV: §a thªm th«ng tin øng dông
cña hãa häc trong sinh ho¹t, s¶n
xt, y häc...
? Em y nªu vai t cña hãa c
trong ®êi sèng?
GV: ChuyÓn ý: Hãa häc vai trß
nhy, vËy lµm t nµo ®Ó häc t
m«n hãa
- Hãa häc cã vai trß rÊt quan träng
trong cuéc ng chóng ta.
2
Liên hệ quảng cáo

Ht ®éng 3: CÇn lµm ®Ó häc tèt m«n hãa:
- HS ®äc SGK
? Quan s¸t thÝ nghm, c¸c hn t-
îng trong cuéc sèng, trong thiªn
nhn nh»m môc ®Ých g×?
? Sau khi quan s¸tmt th«ng
tinn phi lµm ?
?y ph¬ng ph¸p häct m«n hãa
t nhÊt lµ ?
HS tr i .GV bæ sung cho ®Çy ®ñ.
GV: thèng l¹i i dung toµni
1.c th«ng tin cÇn thùc hn :
- Thu thËp th«ng tin
- Xö lý th«ng tin
- VËn dông
- Ghi nhí
2. Ph ¬ng ph¸p häc tËp m«n hãa:
- BiÕt lµm thÝ nghiÖm, quan s¸t c¸c
hiÖn tîng, m v÷ng kiÕn tc cã
kh n¨ngn dông kn tc ®· häc
C. ng - luyÖn tËp :
- §äc tr íci chÊt
Ch¬ng I: chÊt ngun - ph©n tö
TiÕt 2: Ngµy th¸ng n¨m 2007
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Hóa học lớp 8

I. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Học sinh biết hóa học là môn khoa học nghiên cứu các chất, là sự biến đổi chất và ứng dụng của nó. Hóa học là môn học quan trọng và bổ ích.2. Kỹ năng:- Hóa học có vai trò quan trọng trong cuộc sống, cần có kiến thức trong cuộc sống để quan sát làm thí nghiệm.3. Thái độ:- Bước đầu các em biết cần phải làm gì để học tốt môn hóa học, trước hết phải có lòng say mê môn học, ham thích đọc sách, rèn luyện tư duy.II. Chuẩn bị:- GV: - Tranh ảnh, tư liệu về vai trò to lớn của hóa học( Các ngành dàu khí, gang thép, xi măng, cao su…)- Dụng cụ: giá ống nghiệm, 2 ống nghiệm nhỏ.- Hóa chất: dd NaOH, dd CuSO4, axit HCl, đinh sắt.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 893     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan