Tài liệu

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1440     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 164
Tài liệu Giáo án môn Hóa học lớp 11 - tài liệu, sách iDoc.Vn[i][u][b][u]Bài 2[/u][/b][b] : cân bằng phản ứng oxh-khử sau bằng pp electron[/b] [b]a.Al + HNO[/b]3[b] = Al(NO[/b]3[b])[/b]3[b] + N[/b]2[
ÔN TP ĐẦU NĂM
I. M C TIÊU :
1. Kiến thc :
- Oân li mt s kiến thc cơ bn v hoá hc .
- Oân li cáckiến thc đã hc lp 10
* Cu hình electron , sư phân b electron vào các obitan .
* Phn ng oxh kh
* Nhóm halogen .
* Nhóm ôxi lưu hunh
2. K năng :
Rèn Luyn mt s k năng
* Cân bng phn ng oxi hoá kh bng p[hương pháp thăng bng electron
* Gii bài toán da vào phương trình phn ng , da vào C% , CM , D
4. Trng tâm :
- Cân bng phn ng oxi hoá kh
- Gii bài tp
II. PH NG PHÁP :ƯƠ
Quy np , đàm thoi gi m
III. CHU N B :
H thng câu hi và mt s bài tp vn dng
IV. THIT K CÁC HOT ĐỘNG :
1. Kim tra : kết hp trong quá trình ôn tp
2. i m i :
Hot ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1 : vaøo baøi
Ñeå chuaån bò cho kieåm tra chaát löôïng
ñaàu naêm
Oân laïi moät soá lyù thuyeát ñaõ hoïc ôû lôùp
10
Hoaït ñoäng 2 :
* Gv ñaët heä thoáng caâu hoûi :
- Vieát caáu hình electron döïa vaøo nguyeân
taéc vnguyeân lí naøo ?
- Quy luaät bieán ñoåi tính chaát cuûa caùc
nguyeän toá trong BTH ?
I. LYÙ THUYEÁT :
- Vieát caáu hình electron döïa vaøo nguyeân
lyù vöõng beàn : 1s 2s2p 3s3p 4s3d4p 5s4d5p
6s4f5d6p
-Trong BTH :
Chu kyø :
- Baùn kính giaûm daàn
- Ñoä aâm ñieän , I
1
, aùi löïc electro
taêng daàn
- Tính axit cuûa oxit vaø hiñroâxit töông
öùng taêng daàn
Phaân nhm - Baùn kính taêng daàn
chính - Ñoä aâm ñieän , I
1
giaûm
- Caân baèng phaûn öùng oxi hoaù khöû goàm
maáy böôùc ? neâu caùc böôùc ñoù ?
- Neâu quy taéc xaùc ñònh soá oxi hoaù cuûa
caùc nguyeän toá ?
- Neâu tính chaát hoaù hoïc cô baûn cuûa caùc
nguyeän toá trong nhoùm halogen ?
- Neâu tính chaát cô baûn vaø ñaëc ñieåm
cuûa caùc nguyeän toá thuoäc nhoùm oxi ?
Hoaït ñoäng 3 :
Cho hs laøm caùc baøi taäp vaän duïng
Bi 1 : Vieát caáu hình electron , xaùc ñònh
vò trí caùc nguyeän toá sau trong bth :
Z = 15 , 24 , 35 , 29
Bi 2 : Caân baèng phaûn öùng oxh – khöû
sau baèng phöông phaùp electron :
a.Al + HNO
3
Al(NO
3
)
3
+ N
2
O + H
2
O
b.Fe
x
O
y
+ HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
c.KNO
3
+ S + C K
2
S + N
2
+ CO
2
d. NaOH + Cl
2
NaCl + NaClO
3
+ H
2
O
e. Zn + HNO
3
Zn(NO
3
)
2
+ NH
4
NO
3
+ N
2
+ H
2
O
tæ leä mol 2 : 3
Bi 3 : Hoaøn thaønh chuoãi phaûn öùng :
Nöôùc javen
NaClCl
2
HCl SO
2
SH
2
S
H
2
SO
4
KClO
3
O
2
Bi 4 : Baèng phöông phaùp hoaù hoïc
nhaän bieát caùc chaát sau :
daàn
- Tính bazô cuûa oxit vaø
hiñroâxit
töông öng taêng daàn
- Caân baèng phaûn öùng oxi hoaù khöû goàm
4 böôùc .
Hoïc sinh döïa vaøo caùc kieán tùc cuõ
ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa gio
vieân .
II. BI TAÄP :
Bi 1 : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
- oâ :15
- Z=15 : chu kyø : 3
- nhoùm : VA
Z=24 : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
Z=35 : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
3
Z=29 : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
1
Bi 2 :
Hoïc sinh leân baûng laøm theo trình töï 4
ôùc
a. 8Al + 30HNO
3
8Al(NO
3
)
3
+ 3N
2
O + 15H
2
O
b.3Fe
x
O
y
+ (12x-2y) HNO
3
3xFe(NO
3
)
3
+ (3x-2y)NO + (6x-y)
H
2
O
c.2 KNO
3
+ S +3 C K
2
S + N
2
+3 CO
2
d. 6NaOH + 3Cl
2
5NaCl + NaClO
3
+ 3H
2
O
Bi 3 :
1. NaCl + H
2
O NaOH + Cl
2
+ H
2
2. Cl
2
+ NaOH NaCl + NaClO
3. Cl
2
+ H
2
HCl
4. Cl
2
+ KOH KCl + KClO
3
+ H
2
O
5. KClO
3
KCl + O
2
6. HCl + BaSO
3
BaCl + SO
2
+ H
2
O
Liên hệ quảng cáo

a.NaI , NaBr , NaCl , Na
2
SO
4
b.NaOH , AgNO
3
, BaCl
2
, H
2
SO
4
, HBr
c.Na
2
S , AgNO
3
, BaCl
2
, Pb(NO
3
)
2
Bi 5 : Ñun noùng hoãn hôïp goàm 0,81g Al
vaø 0,8g S . Saûn phaåm ñem hoøa tan hoøan
toaøn trong dd HCl dö
a.Tính V khí bay ra ôû ñkc ?
b. Daãn khí vaøo 25ml dd NaOH 15% ( D =
1,28 g/ml ) . Tính C% cuûa caùc chaát sau
phaûn öùng ?
7. SO
2
+ H
2
S S + H
2
O
8. S + H
2
H
2
S
9. SO
2
+ Cl
2
+ H
2
O H
2
SO
4
+ HCl
Bi 4 :
Hoïc sinh leân baûng nhaän bieát caùc
chaát
I
-
: AgNO
3
keát tuûa vaøng ñaäm
Br
-
: AgNO
3
keát tuûa vaøng nhaït
Cl
-
: AgNO
3
keát tuûa traéng
SO
4
2-
: BaCl
2
keát tuûa traéng
S
2-
: Pb(NO
3
)
2
keát tuûa traéng
u : nhaän bieát SO
4
2-
tröôùc Cl
-
Bi 5 :
n
Al
= 0,03 mol
n
S
= 0,025 mol
2Al + 3S Al
2
S
3
Al dö , phöông trình phaûn öùng tính theo S
Sau phaûn öùng goàm : Al dö vAl
2
S
3
2Al + 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
Al
2
S
3
+ 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
S
n
H2
= 0,0195 mol
n
H2S
= 0,025 mol
Vaäy V
khí
= 0,9968 lit
b.
n
NaOH
= 0,12 mol
n
H2S
= 0,025 mol
n
NaOH
/ n
H2S
= 4,8 taïo ra muoái trung hoaø
2NaOH + H
2
S Na
2
S + H
2
O
Sau phaûn öùng : m
NaOH
= 0,07 . 40 = 2,8g
M
Na2s
= 1,95 g
M
dd
= 0,85 + 32 = 32,85 g
C%
NaOH
= 8,52%
C%
Na2S
= 5,9%
3. Baøi taäp veà nhaø :
Baøi 1 : Moät hoãn hôïp goàm 8,8g Fe
2
O
3
vaø 1 kim loaïi hoaù trò II ñöùng sau H trong daõy
hoaït ñoäng hoaù hoïc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 75ml dd HCl 2M . Cuõng hoãn hôïp ñoù cho
taùc duïng vôùi H
2
SO
4
ñaëc noùng thu ñöôïc 1,68l khí A ( ñkc )
a. Tìm kim loòa X ?
b. Tính % moãi chaát coù trong hoãn hôïp ñaàu ?
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án môn Hóa học lớp 11
[i][u][b][u]Bài 2[/u][/b][b] : cân bằng phản ứng oxh-khử sau bằng pp electron[/b] [b]a.Al + HNO[/b]3[b] = Al(NO[/b]3[b])[/b]3[b] + N[/b]2[b]O + H[/b]2[b]O[/b] [b]b.Fe[/b]x[b]O[/b]y[b] + HNO[/b]3[b] = Fe(NO[/b]3[b])[/b]3[b] + NO + H[/b]2[b]O[/b] [b]c.KNO[/b]3[b] + S + C =K[/b]2[b]S + N[/b]2[b] + CO[/b]2 [b]d. NaOH + Cl[/b]2[b] = NaCl + NaClO[/b]3[b] + H[/b]2[b]O[/b] [b]e. Zn + HNO[/b]3[b] =Zn(NO[/b]3[b])[/b]2[b] + NH[/b]4[b]NO[/b]3[b] + N[/b]2[b]+ H[/b]2[b]O[/b] [b]                            tỷ lệ mol         2           :   3[/b][/u][/i]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1440     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan