Tài liệu

Giáo án môn Hóa học lớp 11

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1449     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 164
Tài liệu Giáo án môn Hóa học lớp 11 - tài liệu, sách iDoc.Vn[i][u][b][u]Bài 2[/u][/b][b] : cân bằng phản ứng oxh-khử sau bằng pp electron[/b] [b]a.Al + HNO[/b]3[b] = Al(NO[/b]3[b])[/b]3[b] + N[/b]2[
ÔN TP ĐẦU NĂM
I. M C TIÊU :
1. Kiến thc :
- Oân li mt s kiến thc cơ bn v hoá hc .
- Oân li cáckiến thc đã hc lp 10
* Cu hình electron , sư phân b electron vào các obitan .
* Phn ng oxh kh
* Nhóm halogen .
* Nhóm ôxi lưu hunh
2. K năng :
Rèn Luyn mt s k năng
* Cân bng phn ng oxi hoá kh bng p[hương pháp thăng bng electron
* Gii bài toán da vào phương trình phn ng , da vào C% , CM , D
4. Trng tâm :
- Cân bng phn ng oxi hoá kh
- Gii bài tp
II. PH NG PHÁP :ƯƠ
Quy np , đàm thoi gi m
III. CHU N B :
H thng câu hi và mt s bài tp vn dng
IV. THIT K CÁC HOT ĐỘNG :
1. Kim tra : kết hp trong quá trình ôn tp
2. i m i :
Hot ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng 1 : vaøo baøi
Ñeå chuaån bò cho kieåm tra chaát löôïng
ñaàu naêm
Oân laïi moät soá lyù thuyeát ñaõ hoïc ôû lôùp
10
Hoaït ñoäng 2 :
* Gv ñaët heä thoáng caâu hoûi :
- Vieát caáu hình electron döïa vaøo nguyeân
taéc vnguyeân lí naøo ?
- Quy luaät bieán ñoåi tính chaát cuûa caùc
nguyeän toá trong BTH ?
I. LYÙ THUYEÁT :
- Vieát caáu hình electron döïa vaøo nguyeân
lyù vöõng beàn : 1s 2s2p 3s3p 4s3d4p 5s4d5p
6s4f5d6p
-Trong BTH :
Chu kyø :
- Baùn kính giaûm daàn
- Ñoä aâm ñieän , I
1
, aùi löïc electro
taêng daàn
- Tính axit cuûa oxit vaø hiñroâxit töông
öùng taêng daàn
Phaân nhm - Baùn kính taêng daàn
chính - Ñoä aâm ñieän , I
1
giaûm
- Caân baèng phaûn öùng oxi hoaù khöû goàm
maáy böôùc ? neâu caùc böôùc ñoù ?
- Neâu quy taéc xaùc ñònh soá oxi hoaù cuûa
caùc nguyeän toá ?
- Neâu tính chaát hoaù hoïc cô baûn cuûa caùc
nguyeän toá trong nhoùm halogen ?
- Neâu tính chaát cô baûn vaø ñaëc ñieåm
cuûa caùc nguyeän toá thuoäc nhoùm oxi ?
Hoaït ñoäng 3 :
Cho hs laøm caùc baøi taäp vaän duïng
Bi 1 : Vieát caáu hình electron , xaùc ñònh
vò trí caùc nguyeän toá sau trong bth :
Z = 15 , 24 , 35 , 29
Bi 2 : Caân baèng phaûn öùng oxh – khöû
sau baèng phöông phaùp electron :
a.Al + HNO
3
Al(NO
3
)
3
+ N
2
O + H
2
O
b.Fe
x
O
y
+ HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
c.KNO
3
+ S + C K
2
S + N
2
+ CO
2
d. NaOH + Cl
2
NaCl + NaClO
3
+ H
2
O
e. Zn + HNO
3
Zn(NO
3
)
2
+ NH
4
NO
3
+ N
2
+ H
2
O
tæ leä mol 2 : 3
Bi 3 : Hoaøn thaønh chuoãi phaûn öùng :
Nöôùc javen
NaClCl
2
HCl SO
2
SH
2
S
H
2
SO
4
KClO
3
O
2
Bi 4 : Baèng phöông phaùp hoaù hoïc
nhaän bieát caùc chaát sau :
daàn
- Tính bazô cuûa oxit vaø
hiñroâxit
töông öng taêng daàn
- Caân baèng phaûn öùng oxi hoaù khöû goàm
4 böôùc .
Hoïc sinh döïa vaøo caùc kieán tùc cuõ
ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa gio
vieân .
II. BI TAÄP :
Bi 1 : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
3
- oâ :15
- Z=15 : chu kyø : 3
- nhoùm : VA
Z=24 : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
5
4s
1
Z=35 : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
2
4p
3
Z=29 : 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
3d
10
4s
1
Bi 2 :
Hoïc sinh leân baûng laøm theo trình töï 4
ôùc
a. 8Al + 30HNO
3
8Al(NO
3
)
3
+ 3N
2
O + 15H
2
O
b.3Fe
x
O
y
+ (12x-2y) HNO
3
3xFe(NO
3
)
3
+ (3x-2y)NO + (6x-y)
H
2
O
c.2 KNO
3
+ S +3 C K
2
S + N
2
+3 CO
2
d. 6NaOH + 3Cl
2
5NaCl + NaClO
3
+ 3H
2
O
Bi 3 :
1. NaCl + H
2
O NaOH + Cl
2
+ H
2
2. Cl
2
+ NaOH NaCl + NaClO
3. Cl
2
+ H
2
HCl
4. Cl
2
+ KOH KCl + KClO
3
+ H
2
O
5. KClO
3
KCl + O
2
6. HCl + BaSO
3
BaCl + SO
2
+ H
2
O
a.NaI , NaBr , NaCl , Na
2
SO
4
b.NaOH , AgNO
3
, BaCl
2
, H
2
SO
4
, HBr
c.Na
2
S , AgNO
3
, BaCl
2
, Pb(NO
3
)
2
Bi 5 : Ñun noùng hoãn hôïp goàm 0,81g Al
vaø 0,8g S . Saûn phaåm ñem hoøa tan hoøan
toaøn trong dd HCl dö
a.Tính V khí bay ra ôû ñkc ?
b. Daãn khí vaøo 25ml dd NaOH 15% ( D =
1,28 g/ml ) . Tính C% cuûa caùc chaát sau
phaûn öùng ?
7. SO
2
+ H
2
S S + H
2
O
8. S + H
2
H
2
S
9. SO
2
+ Cl
2
+ H
2
O H
2
SO
4
+ HCl
Bi 4 :
Hoïc sinh leân baûng nhaän bieát caùc
chaát
I
-
: AgNO
3
keát tuûa vaøng ñaäm
Br
-
: AgNO
3
keát tuûa vaøng nhaït
Cl
-
: AgNO
3
keát tuûa traéng
SO
4
2-
: BaCl
2
keát tuûa traéng
S
2-
: Pb(NO
3
)
2
keát tuûa traéng
u : nhaän bieát SO
4
2-
tröôùc Cl
-
Bi 5 :
n
Al
= 0,03 mol
n
S
= 0,025 mol
2Al + 3S Al
2
S
3
Al dö , phöông trình phaûn öùng tính theo S
Sau phaûn öùng goàm : Al dö vAl
2
S
3
2Al + 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
Al
2
S
3
+ 6HCl 2AlCl
3
+ 3H
2
S
n
H2
= 0,0195 mol
n
H2S
= 0,025 mol
Vaäy V
khí
= 0,9968 lit
b.
n
NaOH
= 0,12 mol
n
H2S
= 0,025 mol
n
NaOH
/ n
H2S
= 4,8 taïo ra muoái trung hoaø
2NaOH + H
2
S Na
2
S + H
2
O
Sau phaûn öùng : m
NaOH
= 0,07 . 40 = 2,8g
M
Na2s
= 1,95 g
M
dd
= 0,85 + 32 = 32,85 g
C%
NaOH
= 8,52%
C%
Na2S
= 5,9%
3. Baøi taäp veà nhaø :
Baøi 1 : Moät hoãn hôïp goàm 8,8g Fe
2
O
3
vaø 1 kim loaïi hoaù trò II ñöùng sau H trong daõy
hoaït ñoäng hoaù hoïc taùc duïng vöøa ñuû vôùi 75ml dd HCl 2M . Cuõng hoãn hôïp ñoù cho
taùc duïng vôùi H
2
SO
4
ñaëc noùng thu ñöôïc 1,68l khí A ( ñkc )
a. Tìm kim loòa X ?
b. Tính % moãi chaát coù trong hoãn hôïp ñaàu ?
Giáo án môn Hóa học lớp 11
[i][u][b][u]Bài 2[/u][/b][b] : cân bằng phản ứng oxh-khử sau bằng pp electron[/b] [b]a.Al + HNO[/b]3[b] = Al(NO[/b]3[b])[/b]3[b] + N[/b]2[b]O + H[/b]2[b]O[/b] [b]b.Fe[/b]x[b]O[/b]y[b] + HNO[/b]3[b] = Fe(NO[/b]3[b])[/b]3[b] + NO + H[/b]2[b]O[/b] [b]c.KNO[/b]3[b] + S + C =K[/b]2[b]S + N[/b]2[b] + CO[/b]2 [b]d. NaOH + Cl[/b]2[b] = NaCl + NaClO[/b]3[b] + H[/b]2[b]O[/b] [b]e. Zn + HNO[/b]3[b] =Zn(NO[/b]3[b])[/b]2[b] + NH[/b]4[b]NO[/b]3[b] + N[/b]2[b]+ H[/b]2[b]O[/b] [b]                            tỷ lệ mol         2           :   3[/b][/u][/i]
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1449     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan