Thành viên pepsino1

Giáo án mầm non : Yêu Hà Nội

- 05/08/2012
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên pepsino1

Giáo án mầm non : Yêu Hà Nội

- 05/08/2012
3,611
Báo lỗi

GIÁO ÁN ÂM NHẠC Dạy hát: Yêu Hà Nội. Nghe hát: Anh phi công ơi. Vận động theo nhạc: Múa minh họa. Trò chơi âm nhạc: Thỏ nghe hát nhảy vào chuồng. TIẾT 1 I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhớ được tên

Nội dung
GIÁO ÁN ÂM NHẠC

GIÁO ÁN ÂM NH CẠ

D y hát:ạ Yêu Hà N i.ộ Nghe hát: Anh phi công i.ơ V n đ ng theo nh c:ậ ộ ạ Múa minh h a.ọ Trò ch i âm nh c:ơ ạ Th nghe hát nh y vào chu ng.ỏ ả ồ

TI T 1Ế

I. M c đích yêu c u:ụ ầ

- Tr nh đ c tên bài hát là: "Yêu Hà N i" c a nh c sĩ B o Tr ng, nh đ c v nẻ ớ ượ ộ ủ ạ ả ọ ớ ượ ậ đ ng, hát thu c chính xác bài hát, hát nh p nhàng theo nh c.ộ ộ ị ạ - Tr nh đ c tên bài hát đã nghe "Anh phi công i" c a nh c sĩ Xuân Giao.ẻ ớ ượ ơ ủ ạ - Tr nh đ c v n đ ng c b n c a bài hát "Yêu Hà N i". ẻ ớ ượ ậ ộ ơ ả ủ ộ

II. Chu n b :ẩ ị

- Đàn máy băng casset. - Tranh v . ẽ - Các lo i nh c c : Phách tre, tr ng l c, gáo d a....ạ ạ ụ ố ắ ừ

III. H ng d n:ướ ẫ

Ho t đ ng c a côạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n đ nh gi i thi u:Ổ ị ớ ệ - Ch i trò ch i "Con lăng quăng".ơ ơ - Cho tr xem tranh và h i:ẻ ỏ - Các con nhìn xem cô có b c tranh vứ ẽ gì đây? - À đây là b c tranh v v H G mứ ẽ ề ồ ươ r t đ p. Ngoài ra Hà N i còn có r tấ ẹ ở ộ ấ nhi u c nh đ p n a. V y đ có th bi tề ả ẹ ữ ậ ể ể ế thêm v Hà N i cô m i các con l ng ngheề ộ ờ ắ bài hát "Yêu Hà N i" c a nh c sĩ B oộ ủ ạ ả Tr ng.ọ

- Tr ch i.ẻ ơ - Tr xem tranh.ẻ - Th a cô b c tranh v v H G m.ư ứ ẽ ề ồ ươ

2. Ti n hành:ế a. D y hát:ạ - L n 1: hát + đàn.ầ - L n 2: Cô hát + c ch đi u b + đàn.ầ ử ỉ ệ ộ - Đàm tho i: ạ • Cô v a hát cho các con nghe bàiừ gì? C a nh c sĩ nào?ủ ạ

- Tr chú ý nghe cô hát.ẻ - "Yêu Hà N i" c a nh c sĩ B o Tr ng.ộ ủ ạ ả ọ - Bài hát này vui, nói v các c nh Hàề ả ở N i...ộ

• Các con th y bài hát này nh thấ ư ế nào? (v nh p đi u, v n i dung).ề ị ệ ề ộ • Còn cô cô th y nh p đi u c a bàiấ ị ệ ủ hát này nhanh, nh nhàng, d t dào tìnhẹ ạ c m. V n i dung thì nói v các cháu thi uả ề ộ ề ế nhi r t yêu Hà N i và yêu c m cha, yêuấ ộ ả ẹ cô giáo, b n bè, yêu c mái nhà thân thi tạ ả ế và các cháu l i đ c vào trong lăng đạ ượ ể thăm Bác H , bé yêu H G m, yêu Sôngồ ồ ươ H ng, bé yêu h t t t c nh ng gì có Hàồ ế ấ ả ữ ở N i.ộ • V y các bé l p mình có mu nậ ớ ố cùng v i cô hát bài hát "Yêu Hà N i"ớ ộ không? - L n 3: Cô đánh nh p cho tr hát.ầ ị ẻ => L u ý: Cô ph i s a sai cho tr vư ả ử ẻ ề cao đ , tr ng đ và l i bài nh c. ộ ườ ộ ờ ạ b. VĐTN: - Chia làm 4 t . Theo các con thì đ bàiổ ể hát này hay h n, các con s làm gì?ơ ẽ - À, đ bài hát thêm sinh đ ng, các conể ộ có th v tay, múa nè. Bây gi m i t cácể ỗ ờ ỗ ổ con t nghĩ xem múa nh th nào cho hayự ư ế nè. Sau đó cô s m i t ng t lên bi u di nẽ ờ ừ ổ ể ễ đi u múa c a mình nha.ệ ủ - Còn cô cô s múa: Cô múa di n c mẽ ễ ả theo n i dung c a bài hát.ộ ủ => Sau m i l n hát múa cô đ u s a saiỗ ầ ề ử cho tr v cao đ , tr ng đ cũng nh cácẻ ề ộ ườ ộ ư th VĐ c a bài hát. ế ủ c.Nghe hát: - Cô đ các con:ố "Không ph i chim mà l i bi t bayả ạ ế Ai mu n đi đâu thì tôi ch dùm".ố ở - Ng i lái máy bay g i là gì?ườ ọ - Cô cũng có m t bài hát nói v anh phiộ ề công bay l n trên tr i xanh. Đó là bàiượ ờ "Anh phi công i" c a nh c sĩ Xuân Giao.ơ ủ ạ Các con cùng l ng nghe nha.ắ - L n 1: Cô hát di n c m + đàn.ầ ễ ả - Đàm tho i:ạ • H i tên bài, tên nhân v t?ỏ ậ • T i sao em bé thích b u tr i c aạ ầ ờ ủ anh phi công?

• Em bé m c gì?ơ ướ

- D mu n.ạ ố

- Tr hát theo yêu c u c a cô (c l p, t ,ẻ ầ ủ ả ớ ổ nhóm, cá nhân).

- Con s v tay theo ti t t u ch m, theoẽ ỗ ế ấ ậ nh p, theo phách, theo ti t t u ph i h p,ị ế ấ ố ợ múa... - T ng t lên múa theo đi u múa c a t ngừ ổ ệ ủ ừ t .ổ

- Tr chú ý cô.ẻ

- Th a cô đó là máy bay.ư

- Ng i lái máy bay g i là phi công.ườ ọ

- "Anh phi công i" c a nh c sĩ Xuân Giao,ơ ủ ạ chú phi công. - Vì b u tr i c a anh phi công đ p, có trăng,ầ ờ ủ ẹ có c u v ng.ầ ồ - Em bé m c tr thành phi công.ơ ướ ở - Bác sĩ, phi công, công nhân...

- Nh nhàng, vui t i.ẹ ươ

- Tr thích thú khi ch i.ẻ ơ

• Còn các con, các con m c l nơ ướ ớ lên mình s làm gì?ẽ • Anh phi công ngày bay l n trênượ tr i nh nh ngờ ư ữ chú chim, anh gi yên b uữ ầ tr i... ờ • Con th y giai đi u bài hát này nhấ ệ ư th nào?ế - L n 2: Cô hát di n c m + múa minhầ ễ ả h a + đàn.ọ d. TCÂN: - Trò ch i " Th nghe hát nh y vàoơ ỏ ả chu ng".ồ - Cô gi i thi u tên trò ch i, cách ch i,ớ ệ ơ ơ lu t ch i, nh c các bé chú ý l ng nghe vàậ ơ ắ ắ th c hi n theo yêu c u.ự ệ ầ - Cho bé ch i 4-5 l n. Sau m i l nơ ầ ỗ ầ ch i đ u nh n xét, tuyên d ng cháu nàoơ ề ậ ươ đoán đúng. 3. K t thúc:ế - Nh n xét, tuyên d ng.ậ ươ

TI T 2Ế

I. M c đích yêu c u:ụ ầ

- Tr tr l i đ c tên bài hát, tên nh c sĩ, hát thu c bài hát, hát đúng, nh p nhàng theoẻ ả ờ ượ ạ ộ ị nh c.ạ - Tr v n đ ng nh p nhàng theo nh c, m nh d n lên bi u di n.ẻ ậ ộ ị ạ ạ ạ ể ễ - Tr nh n ra đ c bài hát đã nghe (hát cùng cô n u tr thu c). ẻ ậ ượ ế ẻ ộ

II. Chu n b :ẩ ị

- Nh ti t 1.ư ế

III. H ng d n:ướ ẫ

Ho t đ ng c a côạ ộ ủ Ho t đ ng c a trạ ộ ủ ẻ 1. n đ nh gi i thi u:Ổ ị ớ ệ - Cho tr làm đ i kèn tí hon.ẻ ộ - Cô đàn m t đo n c a bài hát và choộ ạ ủ tr đoán tên giai đi u c a bài hát đó là gì?ẻ ệ ủ - Hôm nay cô s cùng các con s h cẽ ẽ ọ thu c đ hát múa th t hay bài hát này nhé.ộ ể ậ 2. Ti n hành:ế a. D y hát + VĐTN:ạ

- Tr ch i.ẻ ơ

- Cô v a đàn cho các con nghe bài hát "Yêuừ Hà N i" c a nh c sĩ B o Tr ng.ộ ủ ạ ả ọ

- L n 1: C l p (2-3 l n) + Đàn.ầ ả ớ ầ - L n 2: Nhóm b n gái + VĐTN + Đàn.ầ ạ - L n 3: Nhóm b n trai + VĐTN + Đàn.ầ ạ - L n 4: T ng đ i m t hát múa + Đàn. ầ ư ộ ộ b. TCÂN: - Th nghe hát nh y vào chu ng.ỏ ả ồ - Cô h i l i tr cách ch i, lu t ch i.ỏ ạ ẻ ơ ậ ơ - Cho tr ch i 4-5 l n, cô nh n xét sauẻ ơ ầ ậ m i l n ch i. ỗ ầ ơ - H i l i tr tên trò ch i.ỏ ạ ẻ ơ c. Nghe hát: - Cô x ng âm "la" cho tr đoán tên giaiướ ẻ đi u c a bài hát đó là gì và c a dân ca nào?ệ ủ ủ - L n 1: Cô hát + Đàn.ầ => Đàm tho i n i dung: Bài hát nàyạ ộ nói v m t em bé nhìn th y anh phi công láiề ộ ấ máy bay bay l n trên b u tr i và em cũngượ ầ ờ

c m sau này l n lên làm phi công láiướ ơ ớ máy bay nh anh.ư - L n 2: Côầ m máy + gõ phách tre (trở ẻ có th hát cùng cô).ể

- Tr hát múa theo yêu c u c a cô.ẻ ầ ủ

- Tr ch i.ẻ ơ

- Bài hát "Anh phi công i" c a nh c sĩơ ủ ạ Xuân Giao.

- Tr chú ý nghe cô hát.ẻ

3. K t thúc:ế - Nh n xét, tuyên d ng.ậ ươ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang