Tài liệu

giao an mam non chu de ban than

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3693     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 44
Tài liệu giao an mam non chu de ban than - tài liệu, sách iDoc.Vngiao an mam non chu de ban than,CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN   THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦNTỪ NGÀY..................ĐẾN NGÀY.................               I.      Mục tiêu…
Tr ng MN H i Ph ngươ ươ
CH Đ : B N THÂN
TH I GIAN TH C HI N: 4 TU NT NGÀY..................Đ N NGÀY.................
I. M c tiêu
1.M c tiêu v chăm sóc s c kh e n n p thói quen ế
- Cho tr ăn s ch, u ng s ch và đ ch t dinh d ng ưỡ
- Nh c nh tr ph i ăn m c qu n áo dài tay, ph i đi gu c, dép, gi đôi chân
s ch s , đ i nũ khi đ n l p ho c khi đi ra ngoài tr i ế
- Nh c nh tr v sing cá nhân, qu n áo s ch s , đ u tóc g n gành khi t i
l p
- Có thói quen chào h i m i ng i, đoàn k t v i b n bè, bi t c m n, xin ườ ế ế ơ
l i khi c n thi t ế
- Có n n p ra vào l p, bi t gi tay khi phát bi u ế ế ơ
- Bi t đi đ i ti u ti n đúng n i quy đ nhế ơ
- Bi t r a tay tr c khi ăn và sau khi đi v sinhế ướ
2. M c tiêu v giáo d c
a) Phát tri n th ch t
- Phát tri n m t s v n đ ng c b n ơ
- m t s k năng v n đ ng đ s d ng đ dùng trong sinh ho t hàng
ngày
- Bi t gi gìn v sinh môi tr ng, v sinh thân th , tay chân, răng mi ng ế ườ
qu n áo s ch s
- Ăn u ng h p lý đúng gi
- Bi t m c, đ i mũ nón phù h p khi đ i th i ti tế ế
b) Phát tri n ngôn ng
- Tr bày t nhu c u mong mu n c a mình băng ngôn ng
- Bi t l ng nghe, đ t câu h i và tr l i câu h iế
c) Phát tri n nh n th c
- Tr m t s hi u bi t v b n thân, bi t mình gi ng khác b n qua ế ế
m t s đ c đi m cá nhân, kh năng, s thích riêng, gi i tính.....
- Bi t tên g i m t s hi u bi t v tác d ng c a các b ph n trên cế ế ơ
th , cách gi n v sinh và chăm sóc các b ph n đó
- m t s ni u bi t v m t s th c ph m khác nhaul i ích c a chúng ế
đ i v i s c kh e
d) Phát tri n tình c m xã h i
- Tr bi t yêu th ng g n gũi, giúp đ m i ng xung quanh ế ươ ườ
- Hi u đ c kh năng c a b n thân, bi t coi tr ng và làm theo các quy đ nh ư ế
chung c a gia đình và l p h c
- Bi t cách ng x v i b n bè và ng i l n, phù h p v i gi i tính c a mìnhế ư
e) Phát tri n th m m
- Tr bi t c m nh n v đ p trong thiên nhiên ế
- Có kh năng th hi n c m xúc, sáng t o trong các ho t đ ng âm nh c, t o
hình
GV: Lê Th Thanh Thúy
1
Tr ng MN H i Ph ngươ ươ
II. Chu n b
- Tranh nh, truy n, các bài th bài hát v b n thân ơ
- Bút màu, v v , đ t n n....
- Đ ch i xây d ng, cây xanh, hàng rào,các kh i g hình vuông, tam giác, ch ơ
nh t
- Bóng, đ ch i tô nh có kích th c khác nhau ơ ướ
- Ch u c nh, l , khuân cát....
- Đ ch i xây d ng, bác s , n u ăn, bán hàng..... ơ
III. M ng n i dung
- Bi t đ c đi m nhân ( h , tên, tu i, ngày sinh nh t, gi i tính....) nh ng ng iế ườ
thân trong gia đình và b n bè l p
- Bi t ý nghĩa c a ngày sinh nh tế
- Có c m xúc khác nhau, có nh ng ng x phù h p
- Có nh ng s thích khác nhau v ăn u ng, trang ph c, giao ti p, k t b n ế ế ế
- Bi t đ c nh ng công vi c h ngế ượ
ngày l p m u giáo, nhà.....
- C th c a tôi do các b ph n h pơ
thành
- Tác d ng c a các b ph n
- Cách gi gìn c th kh e m nh ơ
- Phân bi t 5 giác quan trên c th ơ
- Phân bi t 4 nhóm th c ph m c n
thi t cho s c kh e b n thânế
- Ích l i c a vi c ăn u ng đ y đ
ch t. Bi t ích l i c a gi c ng ho t ế
đ ng h p lý
- Gi gìn c th , qu n áo s ch s ơ
luy n t p th ng xuyên ườ
- Bi t gi gìn môi tr ng trong s chế ườ
- Tình yêu th ng chăm sóc c aươ
ng i l nườ
IV. M NG HO T Đ NG
GV: Lê Th Thanh Thúy
Tôi là ai
B n Thân
Tôi c n gì đ
l n lên và kh e
m nh
C th c a ơ
tôi
2
Liên hệ quảng cáo

Tr ng MN H i Ph ngươ ươ
- Gi i thi u v mình
và làm quen v i các b n
- T chuy n: c th ơ
g m nhi u b ph n khác
nhau
- T chuy n v các
b n, các b ph n c th , ơ
nhím th c ph m dinh
d ngưỡ
- Nghe đ c th : ơ
i, ch i ngoan, th bông bơ ơ
m, đôi m t c a bé, mi ng
xinh
- Nghe đ c chuy n: m i
ng i m i vi c, chú v tườ
xám, c u bé mũi dài
- Đi theo đ ng d p,ườ
trèo lên c u v nhà
- Ném xa
- Trèo cây hái qu
- Chuy n bóng
- Trò ch i: b t tr c t oơ ướ
dáng, gieo h t n y m n
- Phân lo i và bi t ế
l i ích c a các lo i th c
ph m, nhu c u dinh d ng ưỡ
đ i v i s c kh e
- Phân bi t phía
tr c– phía sau, phía trên–ướ
phía d i, tay trái –ướ tay
ph i
- Th c hành đo chi u
cao, so sánh ai cao h n, aiơ
th p h n ơ
- Cân ai n ng h n, ai ơ
nh h n ơ
- Đ m đ dùng đế
ch i, so sánh nhi u h n, ítơ ơ
h nơ
- D y hát bài: hãy xoay nào, xòe bàn
tay n m ngón tay, tóm đ c r i ượ
- V n đ ng v tay theo ti t t u, v n ế
đ ng minh h a theo nh c
- Nghe bài hát: hãy xoay nào, ru con, cây
trúc xinh
- Trò ch i: tai ai tinh, b n đâu, ơ
màu tranh trai, gái, v n cây ănườ
qu .....
- C t dán làm tranh nh t ng b n
- Xé dán, n n các lo i hoa qu , cây xanh
- Làm đ ch i em ơ
- Trò chuy n qua tranh, quan sát
th c t th c hành nh ng tình c m c m ế
xúc qua trò ch i: m con, phòng khám đaơ
khoa, c a hàng th c ph m
- Trò chuy n v nh ng ng i thân, ườ
b n bè, yêu quý ng i thân ườ
- Xây d ng công viên, v n cây, ườ
yêu quý thiên nhiên
- Th c hi n các quy đ nh c a tr ng ườ
l p
GV: Lê Th Thanh Thúy
Phát tri n ngôn ng
Phát tri n th
ch t
Phát tri n nh n
th c
Phát tri n th m m
Phát tri n tình c m
xã h i
B n Thân
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

giao an mam non chu de ban than

CHỦ ĐỀ : BẢN THÂN
 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 4 TUẦNTỪ NGÀY..................ĐẾN NGÀY.................
 
            I.      Mục tiêu
1.Mục tiêu về chăm sóc sức khỏe nề nếp thói quen
-         Cho trẻ ăn sạch, uống sạch và đủ chất dinh dưỡng
-         Nhắc nhở trẻ phải ăn mặc quần áo dài tay, phải đi guốc, dép, giữ đôi chân sạch sẽ, đội nũ khi đến lớp hoặc khi đi ra ngoài trời
-         Nhắc nhở trẻ vệ sing cá nhân, quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gành khi tới lớp
-         Có thói quen chào hỏi mọi người, đoàn kết với bạn bè, biết cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết
-         Có nề nếp ra vào lớp, biết giơ tay khi phát biểu
-         Biết đi đại tiểu tiện đúng nơi quy định
-         Biết rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
         2. Mục tiêu về giáo dục

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3693     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67519
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 683 Lượt xem: 64535
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64477
Có thể bạn quan tâm