Tài liệu

GIAO AN LOP GHEP 4+5 TUAN 26

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 246     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 23
Tài liệu GIAO AN LOP GHEP 4+5 TUAN 26 - tài liệu, sách iDoc.VnGIAO AN LOP GHEP 4+5 TUAN 26,Ngày soạn:…./……../…………….Ngày dạy:…./……./……………. NTĐ 4: Đạo đức: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠONTĐ 5: Tập…
Tröôøng Tieåu hoïc Ninh Thôùi C Tuaàn 26
Ngày soạn:…./……../…………….
Ngày dạy:…./……./…………….
NTĐ 4: Đạo đức: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO
NTĐ 5: Tập đọc: NGHĨA THẦY TRÒ
NTĐ4 NTĐ5
I. MỤC TIÊU:
- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo
- Thông cảm với bạn và những người gặp
khó khăn, hoạn nạn lớp , trường
cộng đồng
- Tích cực tham gia một s hoạt động
nhân đạo lớp, trường ,ở địa phương
phù hợp với khả năng và vận dụng bạn bè
gia đình cùng tham gia
@ HS khá, giỏi: Nêu ý nghĩa của
hoạt động nhân đạo
KNS:
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận
tham gia các hoạt động nhân đạo.
- Đọc diễn cảm được bài văn với
giọng ca ngợi, tôn kính tấm gương cụ
giáo Chu
- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống
tôn trọng đạo của nhân dân ta,
nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn,
phát huy truyền thống tốt đẹp đó (Trả
lời các câu hỏi trong SGK)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK Đạo đức 4 SGK+SGV
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Thời
gian
NTĐ4 NTĐ 5
4
phút
- HS: Cán sự nhắc bạn mở
SGK xem bài. 1
- GV: Kiểm tra bài nhận xét,
giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối
tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn bài.
5
phút
- GV: Kiểm tra bài nhận xét,
giới thiệu bài ghi tựa i
nêu nhiệm vụ tiết học. Giao
việc.
2
- HS: Luyện đọc theo nhóm
6
phút
- HS: thảo luận theo cặp các
tình huống trong SGK 3
- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp
chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo
viên đọc toàn bài.
6
phút
- GV: Mời đại diện các nhóm
trình bày kết thảo luận nhận
xét, bổ sung.
4
- HS: Đọc thầm và tìm hiểu các
câu hỏi trong SGK theo nhóm.
6
phút
- HS: Thảo luận bài tập 1 theo
nhóm đôi 5
- GV: Gọi HS đọc trả lời các
câu hỏi nhận xét, ớng dẫn HS
luyện đọc diễn cảm.
6 - GV: Mời đại diện các nhóm 6 - HS: Luyện đọc diễn cảm theo
Giaùo vieân: Ngoâ Thanh Bình Trang 1
Tröôøng Tieåu hoïc Ninh Thôùi C Tuaàn 26
phút
trình bày kết quả thảo luận
bày tỏ ý kiến bằng các thẻ
màu.
nhóm đoạn từ đầu….đến gần
3000 tiến sĩ”
4
phút
- HS: Thảo luận liên hệ thực
tế. 7
- GV: Gọi HS luyện đọc m
hiểu nội dung bài học nhận xét
tuyên dương.
Dặn dò chung
=====================================
NTĐ 4: Tập đọc: THẮNG BIỂN
NTĐ 5: Toán: NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ
NTĐ4 NTĐ5
I. MỤC TIÊU:
- Đọc diễn cảm một đoạn văn với giọng
đọc sôi nỗi, bước đầu nhấn giọng các từ
gợi tả
- Hiểu nội dung: Ca ngợi lòng dũng cảm,
ý chí quyết thắng của con người trong
cuộc đấu tranh chống thiên tai,bảo vệ con
đê, giữ gìn cuộc sống bình yên
Trả lời CH 2,3,4 SGK
@ HS khá,giỏi trả lời câu hỏi 1
GDKNS:
- Giao tiếp thể hiện sự cảm thông.
- Ra quyết định, ứng phó.
- Đảm nhận trách nhiệm.
- Biết thực hiện phép nhân số đo thời
gian với một số
- Vận dụng để giải một số bài toán có
nội dung thực tế
- BT cần làm: BT1
@ HS khá giỏi làm các BT còn lại
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
SGK +SGV SGK+SGV
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Thờ
i
gian
NTĐ4 NTĐ 5
4
phút
- GV: Kiểm tra bài nhận xét,
giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối
tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn
bài.
1
- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng
làm bài tập 3 SGK
5
phút
- HS: Luyện đọc theo nhóm
2
- GV: Chữa bài tập trên bảng
nhận xét, giới thiệu hình thành
kiến thức. Giao việc
6
phút
- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp
chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo
3 - HS: Làm VD 2 vào vở. Một bạn
lên bảng làm, dưới làm vào vở
Giaùo vieân: Ngoâ Thanh Bình Trang 2
Liên hệ quảng cáo

Tröôøng Tieåu hoïc Ninh Thôùi C Tuaàn 26
viên đọc toàn bài. BT
6
phút
- HS: Đọc thầm m hiểu các
câu hỏi trong SGK theo nhóm.
4
- GV: Cho HS nêu kết quả bài tập
1 chốt lời giải đúng. Giao việc.
6
phút
- GV: Gọi HS đọc trả lời các
câu hỏi nhận xét, hướng dẫn HS
luyện đọc diễn cảm.
5
- HS: 1 em lên bảng làm bài tập ;
ở dưới làm vào vở nháp
6
phút
- HS: Luyện đọc diễn cảm theo
nhóm đoạn 2 6
- GV: Clớp GV chữa i tập
trên bảng gọi HS lên bảng làm bài
tập , chữa bài nhận xét chung.
4
phút
- GV: Gọi HS luyện đọc tìm
hiểu nội dung bài học nhận xét
tuyên dương.
7
- HS: Làm bài tập vào vở.
Dặn dò chung
===============================
NTĐ 4: Toán: LUYỆN TẬP
NTĐ 5: Đạo đức: EM YÊU HOÀ BÌNH
NTĐ4 NTĐ5
I. MỤC TIÊU:
- Thực hiện được phép chia hai phân số
- Biết tìm thành phần chưa biết trong
phép chia, phép nhân phân số
- BT cần làm:BT1, BT2
@ HS khá giỏi làm các BT còn lại
- Nêu được những điều tốt đẹp do
hoà bình đem lại cho trẻ em
- Nêu được các biểu hiện hoà bình
trong cuộc sống hằng ngày
- Yêu hoà bình, tích cực tham gia các
hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp
với khả năng do nhà trường , địa
phương tổ chức
@ HS khá giỏi:biết được ý nghĩa
của hoà bình; biết trẻ em quyền
được sống trong hoà bình trách
nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ
hoà bình phù hợp với bản thân
*GDKNS:
- Kĩ năng xác định giá trị (nhận thức
được giá trị của hòa bình, yêu hòa
bình).
- Kĩ năng hợp tác với bạn bè.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin
về các hoạt động bảo vệ hòa bình,
chống chiến tranh ở Việt Nam và
trên thế giới.
Giaùo vieân: Ngoâ Thanh Bình Trang 3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

GIAO AN LOP GHEP 4+5 TUAN 26

Ngày soạn:…./……../…………….Ngày dạy:…./……./……………. NTĐ 4: Đạo đức: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠONTĐ 5: Tập đọc: NGHĨA THẦY TRÒNTĐ4NTĐ5I. MỤC TIÊU:- Nêu được ví dụ về hoạt động nhân đạo- Thông cảm với bạn và những người gặp khó khăn, hoạn nạn ở lớp , ở trường và cộng đồng- Tích cực tham gia một số hoạt động nhân đạo ở lớp, ở trường ,ở địa phương phù hợp với khả năng và vận dụng bạn bè gia đình cùng tham gia @ HS khá, giỏi: Nêu ý nghĩa của hoạt động nhân đạoKNS:- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận tham gia các hoạt động nhân đạo.- Đọc diễn cảm được bài văn với giọng ca ngợi, tôn kính tấm gương cụ giáo Chu- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó (Trả lời các câu hỏi trong SGK)II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:SGK Đạo đức 4SGK+SGVIII. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:Thời gianNTĐ4HĐNTĐ 54 phút- HS: Cán sự nhắc bạn mở SGK xem bài.1- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn bài.5 phút- GV: Kiểm tra bài nhận xét, giới thiệu bài và ghi tựa bài nêu nhiệm vụ tiết học. Giao việc.2- HS: Luyện đọc theo nhóm6 phút- HS: thảo luận theo cặp các tình huống trong SGK3- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo viên đọc toàn bài.6 phút- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết thảo luận nhận xét, bổ sung.4- HS: Đọc thầm và tìm hiểu các câu hỏi trong SGK theo nhóm.6 phút- HS: Thảo luận bài tập 1 theo nhóm đôi5- GV: Gọi HS đọc và trả lời các câu hỏi nhận xét, hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm.6 phút- GV: Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận và bày tỏ ý kiến bằng các thẻ màu.6- HS: Luyện đọc diễn cảm theo nhóm đoạn từ đầu….đến gần 3000 tiến sĩ”4 phút- HS: Thảo luận liên hệ thực tế.7- GV: Gọi HS luyện đọc và tìm hiểu nội dung bài học nhận xét tuyên dương.Dặn dò chung=====================================NTĐ 4: Tập đọc: THẮNG BIỂNNTĐ 5: Toán: NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ NTĐ4NTĐ5I. MỤC TIÊU:- Đọc diễn cảm một đoạn văn với giọng đọc sôi nỗi, bước đầu nhấn giọng các từ gợi tả- Hiểu nội dung: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chống thiên tai,bảo vệ con đê, giữ gìn cuộc sống bình yên Trả lời CH 2,3,4 SGK @ HS khá,giỏi trả lời câu hỏi 1GDKNS:- Giao tiếp thể hiện sự cảm thông.- Ra quyết định, ứng phó.- Đảm nhận trách nhiệm.- Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số- Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế- BT cần làm: BT1 @ HS khá giỏi làm các BT còn lạiII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:SGK +SGVSGK+SGVIII. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:Thời gianNTĐ4HĐNTĐ 54 phút- GV: Kiểm tra bài cũ nhận xét, giới thiệu bài ghi tựa, gọi HS nối tiếp nhau đọc, 1 em đọc toàn bài.1- HS: Cán sự cử 1 bạn lên bảng làm bài tập 3 SGK5 phút- HS: Luyện đọc theo nhóm2- GV: Chữa bài tập trên bảng nhận xét, giới thiệu và hình thành kiến thức. Giao việc6 phút- GV: Gọi HS luyện đọc kết hợp chỉnh sửa phát âm cho HS, giáo viên đọc toàn bài.3- HS: Làm VD 2 vào vở. Một bạn lên bảng làm, ở dưới làm vào vở BT6 phút- HS: Đọc thầm và tìm hiểu các câu hỏi trong SGK theo nhóm.4- GV: Cho HS nêu kết quả bài tập 1 chốt lời giải đúng. Giao việc.6 phút- GV: Gọi HS đọc và trả lời các

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 246     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 161551
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 262 Lượt xem: 112961
Có thể bạn quan tâm