Tài liệu

Giáo án lịch sử tự chọn 11

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1892     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 133
Tài liệu Giáo án lịch sử tự chọn 11 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b].Mục tiêu bài học:[/b] 1.[b]Nắm vững quá trình[/b]: cải cách và biến Nhật Bản thành một nước đế quốc duy nhất
Giáo án L ch S t ch n bámt l p 11 Trư ng THPT Nguy n Du
Ngµy so¹n : TiÕt 1
NhËt Bn gi÷a XIX- ®Çu XX
I.Môc tiªu bµi häc:
1.m v÷ng q tr×nh c¶ich vµ biÕn NhËt Bn thµnh mét níc ®Õ qc duy nhÊt ë
khu vùc Ch©u ¸ .
2. RÌn n¨ng pn tÝch, ®¸nh gi¸
3. Ti ®é ®óng ®¾n qu¸ tr×nh pt triÓn CNTB cña NhËt Bn
II. ThiÕt bÞ tµi liÖu d¹y häc:
- SGK
- SBTLS 11
III. Ph¬ng ph¸p:
- VÊn ®¸p
- Chøng minh ph©n tÝch
- Lµmi tËp
IV. Néi dung:
1. æn ®Þnh líp
2. Km tra i cò
3. TiÕn tr×nh.
Ho¹t ®éng aGV vµ HS KiÕn tc cÇn n¾m
- GV:S suy y u c a Nh t B n n a đ u th k ế ế
XIX trong b i c nh th gi i lúc đó d n đ n ế ế
h u qu nghiêm tr ng gì?
- HS Nh l i b i c nh l ch s th gi i đ u th ế ớ ở ế
k XIX.
- GV yêu c u HS theo dõi SGK quá trình c
n c t b n xâm nh p vào Nh t B n và h u quướ ư
c a nó.
- GV: Vi c M c ph ký v i n c ngoài các Hi p ướ
t b t bình đ ng càng làm cho các t ng l p ướ
h i ph n ng m nh m , phong trào đ u tranh
ch ng Sô-gun n ra sôi n i vào nh ng năm 60
c a th k XIX đã làm s p đ ch đ M c ph . ế ế
Tháng 1/1868 ch đ M c Ph s p đ . Thiênế
hoàng Minh Tr (Meiji) tr l i n m quy n
th c hi n c i cách trên nhi u lĩnh v c c a xã h i
nh m đ a đ t n c thoát kh i tình tr ng m t ư ư
đ t n c phong ki n l c h u. ướ ế
. Cu c Duy tân Minh Tr
- Cuối 1867 đấu 1868, chế đố Mc Phú súp
đ . Thiên hoàng Minh Tr sau khi lên ngôi đá tiến
hánh m t lo t c i cách tiến bố:
+ V chính tr : Xác lấp quyến thống trí cúa quý
tốc, t sán; ban hánh Hiếp pháp năm 1989, thiết lấpư
chế đố quân chú lấp hiến.
+ V kinh t : thống nhất thí tr ́ng, tiến tế, phát ế ươ
triến kinh tế b n ch nghĩa ́ nông thôn, xâyư ơ
d ́ng ć s ́ há tấng, đ́́́ng sá, cấu cống.ư ơơ ươ
+ V quân s : t ch c vá hu n luy n quân đối
theo ki u ph ng Tây, th ́c hiến chế đố nghía vú ươ ư
quân s ́, phát triến công nghiếp quốc phóng.ư
+ Giáo d c: thi hnh chính sách giáo dúc bắt
buốc, chú tr ng n i dung khoa h c- k thu t, c HS
gi i đi du h c ph ng Tây. ươ
- Ý nghĩa – vai tró cúa cái cách:
+ To nên nh ́ng biến đối xá hối u rống trên ́tư
Nông Duy Khánh 1
Giáo án L ch S t ch n bámt l p 11 Trư ng THPT Nguy n Du
* Ho t đ ng 2 : C l p
- GV : Thiên hoàng Minh Tr h ng d n HS ướ
quan t b c nh trong SGK. Tháng 12/1866
Thiên hoàng Kô-mây qua đ i. Mút-xu-hi-tô (15
tu i) lên làm vua hi u Minh Tr , m t ông
vua duy tân, ông ch tr ng n m l i quy n l c ươ
ti n hành c i cách. Ngày 3/1/1868 Thiênế
hoàng Minh Tr thành l p chính ph m i, ch m
d t th i kỳ th ng tr c a dòng h Tô-k -ga-oa ư
và th c hi n m t cu c c i cách.
- GV yêu c u HS theo dõi SGK nh ng chính sách
c i cách c a Thiên hoàng trên các lĩnh v c: chính
tr , kinh t , quân s , văn hóa giáo d c. yêu c u ế
HS theo dõi đ th y đ c n i dung chính và m c ư
tiêu c a cu c c i cách.
- HS theo dõi SGK theo h ng d n c a GV và phát bi uướ
- GV đ t câu h i: Căn c vào n i dung c i cách
em hãy rút ra tính ch t, ý nghĩa c a cu c Duy
tân Minh Tr ?
? GV cho HS nh¾c l¹i nng ®Æc ®iÓm
chñu cña CN§Q
- nh thµnh c¸c tæ chøc
®éc quyÒn
- TB tµi chÝnh+TB Ng©n
hµng+TBCNghiÖp.
- XK tn
- §Èynhm lîc
+ Sau ®ã cho liªni NhËt
Bn
? NB trong qu¸ tr×nh chuyÓn chÕ ®é
phong kiÕn sang CNTB cã mang nh÷ng
®Æc ®iÓm ®ã kh«ng ? H·y chøng minh.
- GV cã t minh ho¹: Anh cã thÓ ®i ®Õn
NB b»ng tµu thuû cña Mit-xi,tµu ch¹y b»ng
than ®¸ cña Mit-xi,cng cËp bÕn Mit-xi
sau ®ã ®i tµu ®n cña MÝt- xi. §äcch
do Mit- xi xuÊt bn…
? H·y gii thÝch sao NB ®îc coi lµ
CN§QQPPK? Cã g× kh¸c soi c níc TB
kh¸c.
cá các lính v ́c, có nghía nh mốt cuốc CMTS.ư ư
+ Táo điếu kiến cho s ́ phát triến ch́ nghĩa tư ủư
b n, đ a Nh t tr ́ thnh n ́c bán húng mánh ́́ ư ơ ươ ư ơ
Châu Á.
Qu¸ tr×nh chun sang giai ®o¹n §QCN
- Sù xuÊt hn c¸c c«ng ty ®éc qun: Mit xi,
Mitsubisi
- ChÝnhch bµnh tr íng: x/l §µi Loan, Trung
Quèc, chiÕn tranhi Nga
. NB trë thµnh §Q, CN§QPK qu©n phiÖt
Nông Duy Khánh 2
Giáo án L ch S t ch n bámt l p 11 Trư ng THPT Nguy n Du
* Bµi tËp tæng hîp:
Bµi 1: Nh÷ng biÓu chøng tá NB ®· chun sang g/® §QCN:
a. Sù tËp trung trong CTN ng©n hµng
b. NhiÒu c«ng ty ®éc quyÒn xt hiÖn
c. C¸c c«ng ty ®éc quyÒnng ®o¹n,kinh tÕ ,chÝnh trÞ NB
d. TÊt
Bµi 2: nèi:
Sù kiÖn Ti gian ®¸p ¸n
1. ChiÕn tranhi §µi Loan
2. ChiÕn tranhi Trung
Quèc
3. ChiÕn tranhi Nga
4. §¶ng héi d©n chñ NhËt
Bn thµnh lËp
a. 1901
b. 1874
c. 1894-1895
d. 1904-1905
1-b
2-c
3-d
4-a
Bµi tËp 3:
1. nh÷ng kiÖn nµo chøng tá NhËt n ®· chun sang giai ®o¹n ®Õ quèc chñ
nghÜa?
2. Tr×nhy nh÷ng t chÝnhnh tr íng cña NhËt n cuèi XIX ®Çu XX ?
Bµi tËp 4:
ChÕ ®é M¹c Phñ ë NhËt n XIX ®ang trong t×nh tr¹ng nh thÕ nµo?
a. Míi h×nh thµnh
b. Khñng ho¶ng vµ suy yÕu
c. Ph¸t triÓn thÞnh ®¹t nhÊt
d. Tan
Bµi tËp 5:
Ngun nh©n n tíi sôp ®æ cña chÕ ®é M¹c Phñ :
a. C¸c níc ph¬ng T©yng qu©n®¸nh b¹i NB
b. Phong trµo ®Êu tranh cña c¸c tÇng líp nn
c. ThÊt b¹i trong chiÕn tranhi n thanh
d. C ®é M¹c Phñ suyu tù sôp ®æ
4. S¬ kÕt:
- ®u kiÖn nµo khiÕn NB chun sang giai ®o¹n §QCN
5. DÆn dß:
-Häci cò
-Lµmci tËp
V.t kinh nghiÖm :
…………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………..…………………………………………………..
Nông Duy Khánh 3
Giáo án lịch sử tự chọn 11
[b].Mục tiêu bài học:[/b] 1.[b]Nắm vững quá trình[/b]: cải cách và biến Nhật Bản thành một nước đế quốc duy nhất ở khu vực Châu á. 2. [b]Rèn kỹ năng[/b]: phân tích, đánh giá 3. [b]Thái độ[/b]: đúng đắn về quá trình phát triển CNTB của Nhật Bản
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1892     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan