Tài liệu

Giáo án lịch sử tự chọn 11

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1878     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 133
Tài liệu Giáo án lịch sử tự chọn 11 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án lịch sử tự chọn 11,.Mục tiêu bài học: 1.Nắm vững quá trình: cải cách và biến Nhật Bản thành một nước đế quốc duy nhất ở khu vực Châu á.2. Rèn kỹ…
Giáo án L ch S t ch n bámt l p 11 Trư ng THPT Nguy n Du
Ngµy so¹n : TiÕt 1
NhËt Bn gi÷a XIX- ®Çu XX
I.Môc tiªu bµi häc:
1.m v÷ng q tr×nh c¶ich vµ biÕn NhËt Bn thµnh mét níc ®Õ qc duy nhÊt ë
khu vùc Ch©u ¸ .
2. RÌn n¨ng pn tÝch, ®¸nh gi¸
3. Ti ®é ®óng ®¾n qu¸ tr×nh pt triÓn CNTB cña NhËt Bn
II. ThiÕt bÞ tµi liÖu d¹y häc:
- SGK
- SBTLS 11
III. Ph¬ng ph¸p:
- VÊn ®¸p
- Chøng minh ph©n tÝch
- Lµmi tËp
IV. Néi dung:
1. æn ®Þnh líp
2. Km tra i cò
3. TiÕn tr×nh.
Ho¹t ®éng aGV vµ HS KiÕn tc cÇn n¾m
- GV:S suy y u c a Nh t B n n a đ u th k ế ế
XIX trong b i c nh th gi i lúc đó d n đ n ế ế
h u qu nghiêm tr ng gì?
- HS Nh l i b i c nh l ch s th gi i đ u th ế ớ ở ế
k XIX.
- GV yêu c u HS theo dõi SGK quá trình c
n c t b n xâm nh p vào Nh t B n và h u quướ ư
c a nó.
- GV: Vi c M c ph ký v i n c ngoài các Hi p ướ
t b t bình đ ng càng làm cho các t ng l p ướ
h i ph n ng m nh m , phong trào đ u tranh
ch ng Sô-gun n ra sôi n i vào nh ng năm 60
c a th k XIX đã làm s p đ ch đ M c ph . ế ế
Tháng 1/1868 ch đ M c Ph s p đ . Thiênế
hoàng Minh Tr (Meiji) tr l i n m quy n
th c hi n c i cách trên nhi u lĩnh v c c a xã h i
nh m đ a đ t n c thoát kh i tình tr ng m t ư ư
đ t n c phong ki n l c h u. ướ ế
. Cu c Duy tân Minh Tr
- Cuối 1867 đấu 1868, chế đố Mc Phú súp
đ . Thiên hoàng Minh Tr sau khi lên ngôi đá tiến
hánh m t lo t c i cách tiến bố:
+ V chính tr : Xác lấp quyến thống trí cúa quý
tốc, t sán; ban hánh Hiếp pháp năm 1989, thiết lấpư
chế đố quân chú lấp hiến.
+ V kinh t : thống nhất thí tr ́ng, tiến tế, phát ế ươ
triến kinh tế b n ch nghĩa ́ nông thôn, xâyư ơ
d ́ng ć s ́ há tấng, đ́́́ng sá, cấu cống.ư ơơ ươ
+ V quân s : t ch c vá hu n luy n quân đối
theo ki u ph ng Tây, th ́c hiến chế đố nghía vú ươ ư
quân s ́, phát triến công nghiếp quốc phóng.ư
+ Giáo d c: thi hnh chính sách giáo dúc bắt
buốc, chú tr ng n i dung khoa h c- k thu t, c HS
gi i đi du h c ph ng Tây. ươ
- Ý nghĩa – vai tró cúa cái cách:
+ To nên nh ́ng biến đối xá hối u rống trên ́tư
Nông Duy Khánh 1
Giáo án L ch S t ch n bámt l p 11 Trư ng THPT Nguy n Du
* Ho t đ ng 2 : C l p
- GV : Thiên hoàng Minh Tr h ng d n HS ướ
quan t b c nh trong SGK. Tháng 12/1866
Thiên hoàng Kô-mây qua đ i. Mút-xu-hi-tô (15
tu i) lên làm vua hi u Minh Tr , m t ông
vua duy tân, ông ch tr ng n m l i quy n l c ươ
ti n hành c i cách. Ngày 3/1/1868 Thiênế
hoàng Minh Tr thành l p chính ph m i, ch m
d t th i kỳ th ng tr c a dòng h Tô-k -ga-oa ư
và th c hi n m t cu c c i cách.
- GV yêu c u HS theo dõi SGK nh ng chính sách
c i cách c a Thiên hoàng trên các lĩnh v c: chính
tr , kinh t , quân s , văn hóa giáo d c. yêu c u ế
HS theo dõi đ th y đ c n i dung chính và m c ư
tiêu c a cu c c i cách.
- HS theo dõi SGK theo h ng d n c a GV và phát bi uướ
- GV đ t câu h i: Căn c vào n i dung c i cách
em hãy rút ra tính ch t, ý nghĩa c a cu c Duy
tân Minh Tr ?
? GV cho HS nh¾c l¹i nng ®Æc ®iÓm
chñu cña CN§Q
- nh thµnh c¸c tæ chøc
®éc quyÒn
- TB tµi chÝnh+TB Ng©n
hµng+TBCNghiÖp.
- XK tn
- §Èynhm lîc
+ Sau ®ã cho liªni NhËt
Bn
? NB trong qu¸ tr×nh chuyÓn chÕ ®é
phong kiÕn sang CNTB cã mang nh÷ng
®Æc ®iÓm ®ã kh«ng ? H·y chøng minh.
- GV cã t minh ho¹: Anh cã thÓ ®i ®Õn
NB b»ng tµu thuû cña Mit-xi,tµu ch¹y b»ng
than ®¸ cña Mit-xi,cng cËp bÕn Mit-xi
sau ®ã ®i tµu ®n cña MÝt- xi. §äcch
do Mit- xi xuÊt bn…
? H·y gii thÝch sao NB ®îc coi lµ
CN§QQPPK? Cã g× kh¸c soi c níc TB
kh¸c.
cá các lính v ́c, có nghía nh mốt cuốc CMTS.ư ư
+ Táo điếu kiến cho s ́ phát triến ch́ nghĩa tư ủư
b n, đ a Nh t tr ́ thnh n ́c bán húng mánh ́́ ư ơ ươ ư ơ
Châu Á.
Qu¸ tr×nh chun sang giai ®o¹n §QCN
- Sù xuÊt hn c¸c c«ng ty ®éc qun: Mit xi,
Mitsubisi
- ChÝnhch bµnh tr íng: x/l §µi Loan, Trung
Quèc, chiÕn tranhi Nga
. NB trë thµnh §Q, CN§QPK qu©n phiÖt
Nông Duy Khánh 2
Liên hệ quảng cáo

Giáo án L ch S t ch n bámt l p 11 Trư ng THPT Nguy n Du
* Bµi tËp tæng hîp:
Bµi 1: Nh÷ng biÓu chøng tá NB ®· chun sang g/® §QCN:
a. Sù tËp trung trong CTN ng©n hµng
b. NhiÒu c«ng ty ®éc quyÒn xt hiÖn
c. C¸c c«ng ty ®éc quyÒnng ®o¹n,kinh tÕ ,chÝnh trÞ NB
d. TÊt
Bµi 2: nèi:
Sù kiÖn Ti gian ®¸p ¸n
1. ChiÕn tranhi §µi Loan
2. ChiÕn tranhi Trung
Quèc
3. ChiÕn tranhi Nga
4. §¶ng héi d©n chñ NhËt
Bn thµnh lËp
a. 1901
b. 1874
c. 1894-1895
d. 1904-1905
1-b
2-c
3-d
4-a
Bµi tËp 3:
1. nh÷ng kiÖn nµo chøng tá NhËt n ®· chun sang giai ®o¹n ®Õ quèc chñ
nghÜa?
2. Tr×nhy nh÷ng t chÝnhnh tr íng cña NhËt n cuèi XIX ®Çu XX ?
Bµi tËp 4:
ChÕ ®é M¹c Phñ ë NhËt n XIX ®ang trong t×nh tr¹ng nh thÕ nµo?
a. Míi h×nh thµnh
b. Khñng ho¶ng vµ suy yÕu
c. Ph¸t triÓn thÞnh ®¹t nhÊt
d. Tan
Bµi tËp 5:
Ngun nh©n n tíi sôp ®æ cña chÕ ®é M¹c Phñ :
a. C¸c níc ph¬ng T©yng qu©n®¸nh b¹i NB
b. Phong trµo ®Êu tranh cña c¸c tÇng líp nn
c. ThÊt b¹i trong chiÕn tranhi n thanh
d. C ®é M¹c Phñ suyu tù sôp ®æ
4. S¬ kÕt:
- ®u kiÖn nµo khiÕn NB chun sang giai ®o¹n §QCN
5. DÆn dß:
-Häci cò
-Lµmci tËp
V.t kinh nghiÖm :
…………………………………………………..…………………………………………………..
…………………………………………………..…………………………………………………..
Nông Duy Khánh 3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án lịch sử tự chọn 11

.Mục tiêu bài học:
1.Nắm vững quá trình: cải cách và biến Nhật Bản thành một nước đế quốc duy nhất ở khu vực Châu á.

2. Rèn kỹ năng: phân tích, đánh giá

3. Thái độ: đúng đắn về quá trình phát triển CNTB của Nhật Bản

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1878     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus