Tài liệu

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 450     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - tài liệu, sách iDoc.VnGIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP,Tháng 8, 9,10:Chủ điểm: Truyền thống nhà trườngTuần 1Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2011 Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm họcI. Mục tiêu…
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp- trường Tiểu học Ngọc Sơn
Th¸ng 8, 9,10 :Chñ ®iÓm: TruyÒn thèng nhµ trêng
TuÇn 1
Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2011
Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp HS :
- HiÓu néi quy cña trêng vµ nhiÖm vô cña n¨m häc
- Cã ý thøc t«n träng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
- TÝch cùc rÌn luyÖn, thùc hiÖn tèt néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
II. Néi dung nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung: - Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
- NhËn xÐt t×nh h×nh líp tuÇn 1
2. H×nh thøc: Sinh ho¹t líp: NhËn xÐt , th¶o luËn
III. ChuÈn ho¹t ®éng :
1. Ph¬ng tiÖn: - Néi quy nhµ trêng
- NhiÖm vô n¨m häc
2. Tæ chøc: - Cö HS v¨n nghÖ ( mçi tæ 1 tiÕt môc)
- Yªu cÇu HS ®äc néi quy, nhiÖm vô n¨m häc, th¶o luËn c¸c c©u hái
IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
1. Sinh ho¹t líp : 10 phót
Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng:
Néi dung:
- Nh×n chung, tuy míi tuÇn ®Çu tiªn nhng hÇu hÕt c¸c b¹n ®· b¾t ®Çu lµm quen víi trêng
míi, líp míi, thÇy c« míi ; thùc hiÖn t¬ng ®èi nghiªm tóc c¸c néi quy, quy ®Þnh cña trêng, líp.
- Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn 1 b¹n cha thËt sù nghiªm tóc trong giê häc, cßn nãi tù
do, lµm viÖc riªng...(Tâm, Linh, )
2. Sinh ho¹t chñ ®Ò : 20 phót
Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng, Líp phã v¨n nghÖ:
Néi dung:
- H¸t tËp thÓ bµi : Líp chóng ta kÕt ®oµn
- Nªu lÝ do
- T×m hiÓu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc:
+ GV nªu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
+ HS th¶o luËn c¸c c©u hái theo 4 nhãm - Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.
CH1: V× sao ngêi HS ph¶i biÕt vµ hiÓu néi quy cña nhµ trêng ?
CH2: H·y nªu nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi ?
CH3: H·y nªu nh÷ng quy ®Þnh nhµ trêng y/c ngêi HS ph¶i thùc hiÖn?
CH4: H·y nªu nh÷ng ®iÒu cÊm ®èi víi HS ®îc nhµ trêng ghi râ trong néi quy.
- V¨n nghÖ : C¸c tæ lªn tr×nh bµy c¸c tiÕt môc VN ®· chuÈn bÞ.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- GVCN tuyªn d¬ng tinh thÇn tham gia cña c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ líp.
- Nh¾c nhë HS n¾m v÷ng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc ®Ó thùc hiÖn tèt.
TuÇn 2
Năm học: 2011-2012
1
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp- trường Tiểu học Ngọc Sơn
Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2011
Tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp
I. Môc tiªu gi¸o dôc :
- HS hiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp
- Cã ý thøc x©y dùng tËp thÓ líp , cã th¸i ®é t«n träng ®éi ngò c¸n bé líp
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng qu¶n lÝ , tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ cña hs .
II. Néi dung h×nh thøc häat ®éng :
1. Néi dung: - Thµnh lËp tæ nhãm
- BÇu ®éi ngò c¸n bé líp
- X¸c ®Þnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp .
2. H×nh thøc: - HS giíi thiÖu , líp b×nh bÇu .
- GV giao nhiÖm vô, sæ s¸ch ghi chÐp cho CBL .
III. ChuÈn ho¹t ®éng :
1. Ph¬ng tiÖn: - B¶n s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp
- B¶n ghi nhiÖm vô c¸n bé líp
- C¸c lo¹i sæ s¸ch ghi chÐp cña c¸n bé líp
2. Tæ chøc: - GVCN th«ng b¸o cho líp yªu cÇu nhiÖm vô cña tæ chøc c¸n bé líp . -
Nªu tiªu chuÈn cña ®éi ngò c¸n bé líp.
IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng :
1. Sinh ho¹t líp: 10 phót
- Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng.
- Néi dung ho¹t ®éng:
*S¬ kÕt tuÇn: Đa số các bạn thực hiện tốt nề nếp của lớp.
*KÕ ho¹ch tuÇn tíi: Chuẩn bị khai giảng năm học mới.
2. Sinh ho¹t chñ ®Ò: 30 phót
- Ngêi ®iÒu khiÓn: Gi¸o viªn chñ nhiÖm.
- Néi dung ho¹t ®éng:
- GVCN giíi thiÖu cho líp s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp, nhiÖm vô cña tõng c¸n bé líp .
- HS ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ c¸c tiªu chuÈn chñ yÕu .
- Cho HS tù xung phong
- Cho HS lÇn lît giíi thiÖu c¸c b¹n trong líp, HS biÓu quyÕt lÊy quyÕt ®Þnh cuèi cïng.
- GVCN giao nhiÖm vô, sæ s¸ch cho c¸n bé líp .
- Líp trëng thay mÆt cho c¸n bé líp ph¸t biÓu ý kiÕn.
- §¹i diÖn HS trong líp chóc mõng c¸n bé líp.
- H¸t tËp thÓ bµi h¸t : “ Líp chóng ta kÕt ®oµn”
V. KÕt thóc ho¹t ®éng :
- GV nhËn xÐt kÕt qu ho¹t ®éng , dÆn nh¾c nhë c líp ®oµn t gióp ®ì ®éi ngò c¸n
líp hoµn thµnh nhiÖm vô .
- §éng viªn ®éi ngò c¸n bé líp cè g¾ng hoµn thµnh
tuÇn 3
Năm học: 2011-2012
2
Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp- trường Tiểu học Ngọc Sơn
Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2011
Nghe giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng
I. Môc tiªu gi¸o dôc :
- HS n¾m ®îc nh÷ng truyÒn thèng c¬ b¶n cña nhµ trêng vµ ý nghÜa cña truyÒn thèng ®ã.
- X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña HS trong viÖc ph¸t huy truyÒn thèng nhµ trêng.
- X©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp cña c¸ nh©n vµ líp.
II. Néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng :
1. Néi dung: - Vµi nÐt vÒ lÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña trêng .
- TruyÒn thèng cña trêng vÒ häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ c¸c thµnh tÝch kh¸c
2. H×nh thøc: - Tr×nh bµy b»ng lêi vµ ¶nh.
III. ChuÈn ho¹t ®éng :
1. Ph¬ng tiÖn : - nh truyÒn thèng nhµ trêng
- B¶n thµnh tÝch nhµ trêng
2. Tæ chøc : - GV giíi thiÖu vÒ tæ chøc, thµnh tÝch nhµ trêng, HS h¸t mét sè bµi h¸t.
VI. TiÕn hµnh ho¹t ®éng :
1. Sinh ho¹t líp : 15 phót
- Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng.
- Néi dung ho¹t ®éng:
+S¬ kÕt tuÇn: Lớp duy trì được nề nếp.
+KÕ ho¹ch tuÇn tíi: Triển khai học nhóm “đôi bạn cùng tiến”.
2. Sinh ho¹t chñ ®Ò: 20 phót
- Ngêi ®iÒu khiÓn: Gi¸o viªn chñ nhiÖm.
- Néi dung ho¹t ®éng:
- Nªu lÝ do:HS tiÓu häc viÖc hiÓu vÒ chøc, thµnh tÝch cña nhµ trêng lµ cïng cÇn thiÕt
. Cã nh vËy c¸c em míi hiÓu, g¾n bã vµ thªm yªu, tù hµo vÒ m¸i trêng cña m×nh .
- Giíi thiÖu vÒ trêng:
+ Tæng sè líp: ( khèi 5 : 4 líp, khèi 4: 4 líp, khèi 3: 4 líp, khèi 2: 4 líp, khèi 1:4 líp )
+ Tæng sè HS: 542em , tæng CBGV: 41 ( Gi¸m hiÖu: 3, to¸n:1, V¨n th: 1, Thư viện: 2,
GV: 34).
+ Tæng phô tr¸ch: Thầy Hồ Chí Quang.
+ BÝ th chi ®oµn thanh niªn: Cô Chu Thị Hạnh.
+ HiÖu trëng: Thầy Nguyễn Quang Tùng.
+ Phã hiÖu trëng: Cô Cao Thị Hồng Minh, thầy Hồ Quang Vượng.
Nhµ trêng ®¹t danh hiÖu trêng tiªn tiÕn cÊp huyÖn, chi ®¹t “Trong ch v÷ng m¹nh”, ,
§oµn - §éi ®îc xếp vững mạnh.
- GVCN giíi thiÖu 1 sè ho¹t ®éng cña nhµ trêng nh÷ng n¨m qua.
- Híng phÊn ®Êu ®¹t trêng chuÈn quèc gia .
- Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: H¸t tËp thÓ “Bµi ca ®i häc”
V. KÕt thóc ho¹t ®éng : (3phót)
- GVCN nhËn xÐt buæi H§NGLL.
Năm học: 2011-2012
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Tháng 8, 9,10:Chủ điểm: Truyền thống nhà trườngTuần 1Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2011 Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm họcI. Mục tiêu giáo dục: Giúp HS :- Hiểu nội quy của trường và nhiệm vụ của năm học - Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học - Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học II. Nội dung và hình thức hoạt động:1. Nội dung: - Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học - Nhận xét tình hình lớp tuần 12. Hình thức: Sinh hoạt lớp: Nhận xét , thảo luận III. Chuẩn bị hoạt động :1. Phương tiện: - Nội quy nhà trường - Nhiệm vụ năm học2. Tổ chức: - Cử HS văn nghệ ( mỗi tổ 1 tiết mục) - Yêu cầu HS đọc nội quy, nhiệm vụ năm học, thảo luận các câu hỏi IV. Tiến hành hoạt động: 1. Sinh hoạt lớp : 10 phútNgười điều khiển: Lớp trưởng: Nội dung:- Nhìn chung, tuy mới là tuần đầu tiên nhưng hầu hết các bạn đã bắt đầu làm quen với trường mới, lớp mới, thầy cô mới ; thực hiện tương đối nghiêm túc các nội quy, quy định của trường, lớp.- Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn chưa thật sự nghiêm túc trong giờ học, còn nói tự do, làm việc riêng...(Tâm, Linh, …)2. Sinh hoạt chủ đề : 20 phútNgười điều khiển: Lớp trưởng, Lớp phó văn nghệ: Nội dung:- Hát tập thể bài : Lớp chúng ta kết đoàn - Nêu lí do - Tìm hiểu nội quy và nhiệm vụ năm học: + GV nêu nội quy và nhiệm vụ năm học + HS thảo luận các câu hỏi theo 4 nhóm - Cử đại diện trình bày.CH1: Vì sao người HS phải biết và hiểu nội quy của nhà trường ?CH2: Hãy nêu những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới ?CH3: Hãy nêu những quy định nhà trường y/c người HS phải thực hiện?CH4: Hãy nêu những điều cấm đối với HS được nhà trường ghi rõ trong nội quy.- Văn nghệ : Các tổ lên trình bày các tiết mục VN đã chuẩn bị.V. Kết thúc hoạt động: - GVCN tuyên dương tinh thần tham gia của các cá nhân và tập thể lớp.- Nhắc nhở HS nắm vững nội quy và nhiệm vụ năm học để thực hiện tốt.Tuần 2Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2011 Tổ chức đội ngũ cán bộ lớpI. Mục tiêu giáo dục: - HS hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp - Có ý thức xây dựng tập thể lớp , có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp - Rèn luyện kĩ năng quản lí , tham gia các hoạt động tập thể của hs .II. Nội dung và hình thức họat động :1. Nội dung: - Thành lập tổ nhóm - Bầu đội ngũ cán bộ lớp - Xác định chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp .2. Hình thức: - HS giới thiệu , lớp bình bầu . - GV giao nhiệm vụ, sổ sách ghi chép cho CBL .III. Chuẩn bị hoạt động : 1. Phương tiện: - Bản sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp - Bản ghi nhiệm vụ cán bộ lớp - Các

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 450     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 56 Lượt xem: 160888
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 260 Lượt xem: 112488
Có thể bạn quan tâm