Tài liệu

GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 522     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - tài liệu, sách iDoc.VnTháng 8, 9,10:Chủ điểm: Truyền thống nhà trườngTuần 1Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2011 Thảo luận nội quy và nhiệm v
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp- trường Tiểu học Ngọc Sơn
Th¸ng 8, 9,10 :Chñ ®iÓm: TruyÒn thèng nhµ trêng
TuÇn 1
Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2011
Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
I. Môc tiªu gi¸o dôc: Gióp HS :
- HiÓu néi quy cña trêng vµ nhiÖm vô cña n¨m häc
- Cã ý thøc t«n träng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
- TÝch cùc rÌn luyÖn, thùc hiÖn tèt néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
II. Néi dung nh thøc ho¹t ®éng:
1. Néi dung: - Th¶o luËn néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
- NhËn xÐt t×nh h×nh líp tuÇn 1
2. H×nh thøc: Sinh ho¹t líp: NhËn xÐt , th¶o luËn
III. ChuÈn ho¹t ®éng :
1. Ph¬ng tiÖn: - Néi quy nhµ trêng
- NhiÖm vô n¨m häc
2. Tæ chøc: - Cö HS v¨n nghÖ ( mçi tæ 1 tiÕt môc)
- Yªu cÇu HS ®äc néi quy, nhiÖm vô n¨m häc, th¶o luËn c¸c c©u hái
IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng:
1. Sinh ho¹t líp : 10 phót
Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng:
Néi dung:
- Nh×n chung, tuy míi tuÇn ®Çu tiªn nhng hÇu hÕt c¸c b¹n ®· b¾t ®Çu lµm quen víi trêng
míi, líp míi, thÇy c« míi ; thùc hiÖn t¬ng ®èi nghiªm tóc c¸c néi quy, quy ®Þnh cña trêng, líp.
- Tuy nhiªn, bªn c¹nh ®ã vÉn cßn 1 b¹n cha thËt sù nghiªm tóc trong giê häc, cßn nãi tù
do, lµm viÖc riªng...(Tâm, Linh, )
2. Sinh ho¹t chñ ®Ò : 20 phót
Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng, Líp phã v¨n nghÖ:
Néi dung:
- H¸t tËp thÓ bµi : Líp chóng ta kÕt ®oµn
- Nªu lÝ do
- T×m hiÓu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc:
+ GV nªu néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc
+ HS th¶o luËn c¸c c©u hái theo 4 nhãm - Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy.
CH1: V× sao ngêi HS ph¶i biÕt vµ hiÓu néi quy cña nhµ trêng ?
CH2: H·y nªu nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña n¨m häc míi ?
CH3: H·y nªu nh÷ng quy ®Þnh nhµ trêng y/c ngêi HS ph¶i thùc hiÖn?
CH4: H·y nªu nh÷ng ®iÒu cÊm ®èi víi HS ®îc nhµ trêng ghi râ trong néi quy.
- V¨n nghÖ : C¸c tæ lªn tr×nh bµy c¸c tiÕt môc VN ®· chuÈn bÞ.
V. KÕt thóc ho¹t ®éng:
- GVCN tuyªn d¬ng tinh thÇn tham gia cña c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ líp.
- Nh¾c nhë HS n¾m v÷ng néi quy vµ nhiÖm vô n¨m häc ®Ó thùc hiÖn tèt.
TuÇn 2
Năm học: 2011-2012
1
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp- trường Tiểu học Ngọc Sơn
Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2011
Tæ chøc ®éi ngò c¸n bé líp
I. Môc tiªu gi¸o dôc :
- HS hiÓu c¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp
- Cã ý thøc x©y dùng tËp thÓ líp , cã th¸i ®é t«n träng ®éi ngò c¸n bé líp
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng qu¶n lÝ , tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ cña hs .
II. Néi dung h×nh thøc häat ®éng :
1. Néi dung: - Thµnh lËp tæ nhãm
- BÇu ®éi ngò c¸n bé líp
- X¸c ®Þnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ®éi ngò c¸n bé líp .
2. H×nh thøc: - HS giíi thiÖu , líp b×nh bÇu .
- GV giao nhiÖm vô, sæ s¸ch ghi chÐp cho CBL .
III. ChuÈn ho¹t ®éng :
1. Ph¬ng tiÖn: - B¶n s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp
- B¶n ghi nhiÖm vô c¸n bé líp
- C¸c lo¹i sæ s¸ch ghi chÐp cña c¸n bé líp
2. Tæ chøc: - GVCN th«ng b¸o cho líp yªu cÇu nhiÖm vô cña tæ chøc c¸n bé líp . -
Nªu tiªu chuÈn cña ®éi ngò c¸n bé líp.
IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng :
1. Sinh ho¹t líp: 10 phót
- Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng.
- Néi dung ho¹t ®éng:
*S¬ kÕt tuÇn: Đa số các bạn thực hiện tốt nề nếp của lớp.
*KÕ ho¹ch tuÇn tíi: Chuẩn bị khai giảng năm học mới.
2. Sinh ho¹t chñ ®Ò: 30 phót
- Ngêi ®iÒu khiÓn: Gi¸o viªn chñ nhiÖm.
- Néi dung ho¹t ®éng:
- GVCN giíi thiÖu cho líp s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc líp, nhiÖm vô cña tõng c¸n bé líp .
- HS ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ c¸c tiªu chuÈn chñ yÕu .
- Cho HS tù xung phong
- Cho HS lÇn lît giíi thiÖu c¸c b¹n trong líp, HS biÓu quyÕt lÊy quyÕt ®Þnh cuèi cïng.
- GVCN giao nhiÖm vô, sæ s¸ch cho c¸n bé líp .
- Líp trëng thay mÆt cho c¸n bé líp ph¸t biÓu ý kiÕn.
- §¹i diÖn HS trong líp chóc mõng c¸n bé líp.
- H¸t tËp thÓ bµi h¸t : “ Líp chóng ta kÕt ®oµn”
V. KÕt thóc ho¹t ®éng :
- GV nhËn xÐt kÕt qu ho¹t ®éng , dÆn nh¾c nhë c líp ®oµn t gióp ®ì ®éi ngò c¸n
líp hoµn thµnh nhiÖm vô .
- §éng viªn ®éi ngò c¸n bé líp cè g¾ng hoµn thµnh
tuÇn 3
Năm học: 2011-2012
2
Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp- trường Tiểu học Ngọc Sơn
Thứ sáu ngày 10 tháng 9 năm 2011
Nghe giíi thiÖu vÒ truyÒn thèng nhµ trêng
I. Môc tiªu gi¸o dôc :
- HS n¾m ®îc nh÷ng truyÒn thèng c¬ b¶n cña nhµ trêng vµ ý nghÜa cña truyÒn thèng ®ã.
- X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña HS trong viÖc ph¸t huy truyÒn thèng nhµ trêng.
- X©y dùng kÕ ho¹ch häc tËp cña c¸ nh©n vµ líp.
II. Néi dung h×nh thøc ho¹t ®éng :
1. Néi dung: - Vµi nÐt vÒ lÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña trêng .
- TruyÒn thèng cña trêng vÒ häc tËp, rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ c¸c thµnh tÝch kh¸c
2. H×nh thøc: - Tr×nh bµy b»ng lêi vµ ¶nh.
III. ChuÈn ho¹t ®éng :
1. Ph¬ng tiÖn : - nh truyÒn thèng nhµ trêng
- B¶n thµnh tÝch nhµ trêng
2. Tæ chøc : - GV giíi thiÖu vÒ tæ chøc, thµnh tÝch nhµ trêng, HS h¸t mét sè bµi h¸t.
VI. TiÕn hµnh ho¹t ®éng :
1. Sinh ho¹t líp : 15 phót
- Ngêi ®iÒu khiÓn: Líp trëng.
- Néi dung ho¹t ®éng:
+S¬ kÕt tuÇn: Lớp duy trì được nề nếp.
+KÕ ho¹ch tuÇn tíi: Triển khai học nhóm “đôi bạn cùng tiến”.
2. Sinh ho¹t chñ ®Ò: 20 phót
- Ngêi ®iÒu khiÓn: Gi¸o viªn chñ nhiÖm.
- Néi dung ho¹t ®éng:
- Nªu lÝ do:HS tiÓu häc viÖc hiÓu vÒ chøc, thµnh tÝch cña nhµ trêng lµ cïng cÇn thiÕt
. Cã nh vËy c¸c em míi hiÓu, g¾n bã vµ thªm yªu, tù hµo vÒ m¸i trêng cña m×nh .
- Giíi thiÖu vÒ trêng:
+ Tæng sè líp: ( khèi 5 : 4 líp, khèi 4: 4 líp, khèi 3: 4 líp, khèi 2: 4 líp, khèi 1:4 líp )
+ Tæng sè HS: 542em , tæng CBGV: 41 ( Gi¸m hiÖu: 3, to¸n:1, V¨n th: 1, Thư viện: 2,
GV: 34).
+ Tæng phô tr¸ch: Thầy Hồ Chí Quang.
+ BÝ th chi ®oµn thanh niªn: Cô Chu Thị Hạnh.
+ HiÖu trëng: Thầy Nguyễn Quang Tùng.
+ Phã hiÖu trëng: Cô Cao Thị Hồng Minh, thầy Hồ Quang Vượng.
Nhµ trêng ®¹t danh hiÖu trêng tiªn tiÕn cÊp huyÖn, chi ®¹t “Trong ch v÷ng m¹nh”, ,
§oµn - §éi ®îc xếp vững mạnh.
- GVCN giíi thiÖu 1 sè ho¹t ®éng cña nhµ trêng nh÷ng n¨m qua.
- Híng phÊn ®Êu ®¹t trêng chuÈn quèc gia .
- Ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ: H¸t tËp thÓ “Bµi ca ®i häc”
V. KÕt thóc ho¹t ®éng : (3phót)
- GVCN nhËn xÐt buæi H§NGLL.
Năm học: 2011-2012
3
GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Tháng 8, 9,10:Chủ điểm: Truyền thống nhà trườngTuần 1Thứ sáu ngày 20 tháng 8 năm 2011 Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm họcI. Mục tiêu giáo dục: Giúp HS :- Hiểu nội quy của trường và nhiệm vụ của năm học - Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học - Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học II. Nội dung và hình thức hoạt động:1. Nội dung: - Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học - Nhận xét tình hình lớp tuần 12. Hình thức: Sinh hoạt lớp: Nhận xét , thảo luận III. Chuẩn bị hoạt động :1. Phương tiện: - Nội quy nhà trường - Nhiệm vụ năm học2. Tổ chức: - Cử HS văn nghệ ( mỗi tổ 1 tiết mục) - Yêu cầu HS đọc nội quy, nhiệm vụ năm học, thảo luận các câu hỏi IV. Tiến hành hoạt động: 1. Sinh hoạt lớp : 10 phútNgười điều khiển: Lớp trưởng: Nội dung:- Nhìn chung, tuy mới là tuần đầu tiên nhưng hầu hết các bạn đã bắt đầu làm quen với trường mới, lớp mới, thầy cô mới ; thực hiện tương đối nghiêm túc các nội quy, quy định của trường, lớp.- Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn chưa thật sự nghiêm túc trong giờ học, còn nói tự do, làm việc riêng...(Tâm, Linh, …)2. Sinh hoạt chủ đề : 20 phútNgười điều khiển: Lớp trưởng, Lớp phó văn nghệ: Nội dung:- Hát tập thể bài : Lớp chúng ta kết đoàn - Nêu lí do - Tìm hiểu nội quy và nhiệm vụ năm học: + GV nêu nội quy và nhiệm vụ năm học + HS thảo luận các câu hỏi theo 4 nhóm - Cử đại diện trình bày.CH1: Vì sao người HS phải biết và hiểu nội quy của nhà trường ?CH2: Hãy nêu những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới ?CH3: Hãy nêu những quy định nhà trường y/c người HS phải thực hiện?CH4: Hãy nêu những điều cấm đối với HS được nhà trường ghi rõ trong nội quy.- Văn nghệ : Các tổ lên trình bày các tiết mục VN đã chuẩn bị.V. Kết thúc hoạt động: - GVCN tuyên dương tinh thần tham gia của các cá nhân và tập thể lớp.- Nhắc nhở HS nắm vững nội quy và nhiệm vụ năm học để thực hiện tốt.Tuần 2Thứ sáu ngày 27 tháng 8 năm 2011 Tổ chức đội ngũ cán bộ lớpI. Mục tiêu giáo dục: - HS hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp - Có ý thức xây dựng tập thể lớp , có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp - Rèn luyện kĩ năng quản lí , tham gia các hoạt động tập thể của hs .II. Nội dung và hình thức họat động :1. Nội dung: - Thành lập tổ nhóm - Bầu đội ngũ cán bộ lớp - Xác định chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp .2. Hình thức: - HS giới thiệu , lớp bình bầu . - GV giao nhiệm vụ, sổ sách ghi chép cho CBL .III. Chuẩn bị hoạt động : 1. Phương tiện: - Bản sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp - Bản ghi nhiệm vụ cán bộ lớp - Các
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 522     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 70 Lượt xem: 169720
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121247
Có thể bạn quan tâm