Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12

Chia sẻ
/54 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (54 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12

7,871
Báo lỗi

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12 chủ đề tháng 9 thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Nội dung
Microsoft Word - Giao an HDNGLL K12.doc

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 1

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Hoạt động 1: THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA NĂM HỌC CUỐI CÙNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

I. Mục tiêu hoạt động: Sau hoạt động học sinh cần: - Nắm vững kế hoạch học tập, rèn luyện của năm học cuối cấp ở trường THPT. - Xây dựng được kế hoạch học tập và rèn luyện một cách khoa học, hợp lí phù hợp với đặc

điểm của năm học cuối cấp; biết lựa chọn ngành nghề và xác định được mục tiêu phấn đấu cho tương lai.

- Tích cực, chủ động và tự giác hơn trong học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN hay các trường dạy nghề.

II. Nội dung hoạt động: Học sinh thảo luận các nội dung chính sau: - Nhiệm vụ cụ thể của người học sinh lớp 12? - Chỉ tiêu phấn đấu của lớp: tỉ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT - Kế hoạch và biện pháp cụ thể. - Vai trò của mỗi cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch chung của trường, lớp. - Từng cá nhân tự xây dựng kế hoạch cụ thể cho bản thân.

III. Công tác chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị các tài liệu có liên quan như:

+ Kế hoạch cụ thể trong năm học của nhà trường: thời gian bắt đầu, kết thúc năm học, thời gian thi học kì, thi tốt nghiệp. + Những công việc cụ thể phải làm trong năm học lớp 12: thi tốt nghiệp, lựa chọn ngành nghề, đăng kí dự thi vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN hay dạy nghề phù hợp với khả năng của bản thân. +Chỉ tiêu phấn đấu của trường. + Tỉ lệ đậu tốt nghiệp, đại học, cao đẳng ở các năm học trước. + Những chế độ, chính sách ưu tiên. + Kinh nghiệm ôn tập, luỵên thi một số môn.

- Hướng dẫn cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn chuẩn bị các câu hỏi gợi ý. - Duyệt kế hoạch của ban cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn. - Dự thảo luận, đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm. 2. Học sinh: - Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ giáo viên chủ nhiệm. - Cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận, gợi ý nội dung thảo luận

cho các bạn trong lớp chuẩn bị. - Cán sự lớp phân công các tổ chuẩn bị và triển khai từng nội dung công việc cụ thể. - Cử người điều khiển và mời đại biểu. - Xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm về nội dung và kế hoạch phân công chuẩn bị thảo luận. - Phân công học sinh trang trí lớp.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 2

Giaùo vieân:

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. IV. Tổ chức hoạt động:

Chương trình buổi thảo luận diễn ra như sau: - Đại diện lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển thảo luận. - Người điều khiển thảo luận nêu mục đích, yêu cầu và các vấn đề cần thảo luận. - Chia nhóm thảo luận. - Tiến hành thảo luận: các nhóm trình bày ý kiến và bổ sung cho đến khi kết thúc vấn đề cần

thảo luận. - Nếu có chỗ nào chưa rõ hoặc chưa thống nhất thì mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến. - Xen kẽ giữa các phần thảo luận có các tiết mục văn nghệ phù hợp với vấn đề thảo luận.

HHooạạtt đđộộnngg 22::

DD IIỄỄNN ĐĐÀÀNN ““VVAAII TTRRÒÒ CCỦỦAA TTHH AANNHH NNIIÊÊNN TTRROONNGG SSỰỰ NN GGHHIIỆỆPP CCÔÔNN GG NNGGHHIIỆỆPP HHÓÓ AA,, HHIIỆỆNN ĐĐẠẠ II HH ÓÓAA ĐĐẤẤTT NNƯƯỚỚCC””

I. Mục tiêu hoạt động: - Học sinh hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Thấy được vai trò quan trọng của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thấy được trách nhiệm của thanh niên, học sinh là phải tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện để có những tri thức đáp ứng được những yêu cầu của đất nước trong thời kì mới. - Biết định hướng đúng đắn nghề nghiệp theo năng lực của bản than và những yêu cầu của xã hội sau này để đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. Nội dung hoạt động: - Thanh niên là động lực nòng cốt , đóng vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Quyền lợi của thanh niên khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Trách nhiệm của thanh niên học s inh khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. - Nêu ví dụ chứng minh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

III. Công tác chuẩn bị: 1/Giáo viên:

- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động để cung cấp thông tin cho HS. Cụ thể là:

+ Định hướng chủ đề và gợi ý cho học sinh những vấn đề có lien quan đến hoạt động. + Hướng dẫn Ban cán sự, BCH chi đoàn chuẩn bị các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn HS khai thác các thông tin có liên quan đến nội dung hoạt động. + Duyệt và góp ý kiến để hoàn thiện chương trình hoạt động của diễn đàn. + Gợi ý phương pháp tổ chức diễn đàn ngắn gọn, súc tích, khoa học. + Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

2/Học sinh: - Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ GVCN. - Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 3

Giaùo vieân:

- Trang trí lớp, chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ có liên quan đến chủ đề hoạt động. - Cử người làm MC và mời đại biểu (nếu có) - Chuẩn bị ý kiến để tham gia diễn đàn.

IV.Tổ chức hoạt động. *Dự kiến(5 phút): MC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thư kí. - Phân công và bố trí các nhóm để tham dự diễn đàn - Nêu lời dẫn về “Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. - Các nhóm tham gia trình bày các vấn đề mình hiểu về chủ đề hoạt động.

1/Hoạt động 1 (10 phút): - MC khởi động bằng trò chơi ngắn. - Bắt nhịp hát bài hát có nội dung nói về vai trò của thanh niên trong xã hội (Lớp đã tập trước)

2/ Hoạt động 2: Thảo luận ( 20phút) * MC nêu lời dẫn và tổ chức cho các nhóm thảo luận: - Có người cho rằng: “Mặc dù học sinh phổ thông thuộc lứa tuổi thanh niên nhưng họ không có vai trò gì trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, vì họ chưa có đóng góp gì cho xã hội”, bạn có suy nghĩ gì về ý kiến trên? * MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến. * M C: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận theo hướng bác bỏ ý kiến trên. ( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá). * M C: Như vậy, dù là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng ta vẫn thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của họ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo bạn, đó là vai trò và trách nhiệm gì của học sinh? * MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến. * MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận. ( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá). * M C: Từ những vấn đề thảo luận trên, bạn ngh ĩ gì về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay? * MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến. * MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận. ( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá). *MC: Nêu nhận định chung về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa và tuyên bố kết thúc hoạt động 2, chuyển sanh hoạt động 3. - Xen giữa hai hoạt động là tiết mục văn nghệ (5 phút).

3/ Hoạt động 3: Thi hùng biện ( 30 phút) *MC nêu nội dung hung biện:

Câu 1: Thanh niên học sinh phải có hoài bão lớn. Câu 2: Thanh niên học sinh phải có sức khỏe. Câu 3: Thanh niên học sinh phải xây dựng cho mình lí tưởng, ý chí và tinh thần cách mạng. Câu 4: Thanh niên học sinh phải luôn ý thức sâu sắc rằng chính họ chứ không phải ai khác là lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

* MC nêu thể lệ cuộc thi - Mỗi đội cử đại diện bốc thăm một câu hỏi, suy nghĩ và trả lời trong vòng 5 phút. Ngoài ra còn phải trả lời thêm một câu hỏi do các nhóm đặt ra.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 4

Giaùo vieân:

- Nếu vượt quá thời gian qui định thì sẽ bị trừ điểm ( mỗi phút trừ 1 điểm). Điểm tối đa cho phần này là 10 điểm) - Sau khi các đội trả lời xong, ban giám khảo chấm điểm và chọn ra một đội có số điểm cao nhất để phát thưởng.

* MC M ời ban giám khảo nhận xét. Sau đó phát thưởng cho đội đạt điểm cao. 4/ Hoạt động 4: Giải đáp ô chữ (15phút)

*MC: Khi nói về vai trò của thanh niên trong xã hội, chúng ta đã nghe rất nhiều những câu nói, sau đây là một câu nói tiêu biểu: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bạn hãy cho biết: Câu nói trên của ai? Ô chữ về nhân vật này gồm 9 chữ cái:

* MC: Thời gian để đoán ô chữ là 1 phút, bạn nào đưa tay trước sẽ được ưu tiên giải đáp. Mỗi người chỉ trả lời duy nhất một lần.Nếu trả lời đúng sẽ được một phần quà của ban tổ chức.

- Hết thời gian trả lời, nếu như không ai giải đáp được thì MC nêu gợi ý (Mỗi gợi ý cách nhau 30 giây). - Gợi ý 1: Ông vừa là nhà hoạt động cách mạng vừa là nhà thơ lớn của dân tộc - Gợi ý 2: Tên ông được đặt cho một thành phố lớn ở nước ta. - Gợi ý 3: Là tác giả của tập thơ “Nhật kí trong tù”

* MC khẳng định lại tác giả của câu nói trên của Hồ Chí Minh, sau đó tặng quà cho cá nhân giải đáp được ô chữ.

IV.5/ Kết thúc hoạt động(5 phút) *MC: - Nhận xét kết quả hoạt động, nêu ưu- nhược điểm để rút kinh nghiệm. - Bắt nhịp cả lớp hát bài ca tập thể. - Giới thiệu chủ đề hoạt động kì sau.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 5

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 10 THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH

Hoạt động 1 TÌM HIỂU VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

I. Mục tiêu hoạt động: - Hiểu được, biết được một số điều cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình. - Biết vận dụng những hiểu biết VỀ LUẬT Hôn nhân và Gia đình trong cuộc sống, trong việc

giải quyết bình đẳng giới. - Tích cực chấp hành và có ý thức tuyên truyền vận động mọi người cùng thức hiện tốt Luật

Hôn nhân và Gia đình. Kiên quyết đấu tranh những hành vi vi phạm pháp Luật. II. Nội dung và hình thức hoạt động:

1. Nội dung: Tìm hiểu Luật Hôn Nhân Gia Đình (các điều có liên quan đến lứa tuổi học sinh) với các nội dung cơ bản sau: a. Quá trình phát triển của Luật hôn nhân và gia đình b. Ý nghĩa của Luật hôn nhân và gia đình c. Gợi ý một số câu hỏi thảo luận: � Những vấn đề chung của Luật hôn nhân và gia đình:

- Tảo hôn là gì? Tảo hôn vi phạm điều nào của Luật hôn nhân và gia đình? - Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với con cái? - Con cái có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong gia đình?

� Vấn đề giới trong Luật hôn nhân và gia đình: - Những điều lụât nào thể hiện sự bình đẳng nam nữ? Nêu nội dung cụ thể của điều Luật đó. - Việc kết hôn là do nam, nữ tự nguyện. làm thế nào để biết có sự tự nguyện trong kết hôn. � Người chưa thành niên với Luật hôn nhân và gia đình: - Đ iều lụât nào qui định tuổi kết hôn? Nội dung của điều Luật đó. - Ứng xử như thế nào khi bị cha mẹ hay người thân ép buộc phải kết hôn trước tuối? - Con cái bất cứ tuổi nào cũng được có tài sản riêng hay phải đến tuổi qui định? - Khi con còn ít tuổi mà có tài sản riêng thì quyền lợi về tài sản đó đựơc bảo vệ như thế nào?

Nếu con có thu nhập thì có nghĩa vụ gì đối với gia đình không? Cha mẹ có quyền gì đối với tài sản của con?

- Trước pháp Luật, cha mẹ đại diện cho con chưa thành niên được hiểu như thế nào? - Con chưa thành niên có hành vi sai trái gây thiệt hại cho người khác thì cha mẹ phải chịu

trách nhiệm như thế nào? - Thế nào là bạo hành gia đình? 2. Hình thức: Hái hoa dân chủ và Trò chơi ô chữ

III. Công tác chuẩn bị 1. Giáo viên: - Chuẩn bị tàiliệu để giúp học sinh tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình. - Hội ý với cán bộ lớp và BCH chi đòan để trao đổi và thống nhất với kế họach. - Đưa ra những yêu cầu về nội dung họat động để các tổ chuẩn bị. - Cùng cán bộ lớp, BCH chi đòan lựa chọn hình thức thi phù hợp. - Gợi ý về cách tổ chức họat động cho BTC cuộc thi. - Kiểm tra đôn đốc công việc của BTC. 2. Học sinh: - Cán bộ lớp phổ biến nội dung cần chuẩn bị, kếhọach tổ chức. - Xây dựng câu hỏi, gợi ý trả lời và tài liệu tham khảo cho các bạn.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 6

Giaùo vieân:

- Giao cho các tổ (4 tổ) chuẩn bị cho mời những HS thành viên. - Chuẩn bị một số bài hát, bài thơ có nội dung liên quan đến Hôn nhân và Gia đình. - Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí lớp - Chuẩn bị phần thưởng (nếu có). IV. Tiến hành hoạt động: HS hoàn toàn làm chủ bước này, các em hoàn toàn tự quản điều khiển tiết HĐ . GV là đại biểu, là cố vấn. 1. Hoạt động mở đầu (5 phút):

- Khởi động bằng một trò chơi hoặc hát một bài hát tập thể. - Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình hoạt động. - Giới thiệu đại biểu, ban thư ký - Giới thiệu thành phần Ban Giám Khảo (Ban Cố Vấn).

2. Hoạt động 1: Hái hoa dân chủ (20 phút). * Thể lệ: - BTC sẽ đưa ra 8 câu hỏi giấu ngẫu nhiên trong các bông hoa.

- Mỗi tổ cử đại diện chọn ngẫu nhiên một bông hoa xem nội dung câu hỏi. Thời gian thảo luận là 1 phút. - Trong khi các tổ thảo luận, M C quan sát, nhắc nhở các bạn tập trung, nhắc thời gian để các tổ chủ động hoàn thành đúng tiến độ. - Các tổ cử đại diện trình bày ý kiến của tổ mình. - Ban giám khảo nhận xét đánh giá và cho điểm.

* Nội dung câu hỏi: Câu 1: Luật Hôn nhân và Gia đình do Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày, tháng, năm nào? Trả lời: 29/12/1986 gồm 10 Chương 7 điều Câu 2: Quốc hội nước CHXHCNVN khóa 9 kỳ họp thứ VII thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình mới vào ngày tháng năm nào? Trả lời: 09/06/2000 Câu 3: Hiện nay theo Luật Hôn nhân và Gia đình qui định độ tuổi kết hôn đối với nam và nữ là bao nhiêu? Trả lời: Nam 20 tuổi; Nữ 18 tuổi Câu 4: Kết hôn là gì? Trả lời: Kết hôn là việc nam nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo qui định của pháp Luật về điều kiện kết hôn và đăng kí kết hôn Câu 5: Thế nào là bạo hành gia đình? Trả lời: Là cách đối xử giữa các thành viên trong gia đình trái với đạo lý và qui định của Pháp Luật. Câu 6: Con cái có nghĩa vụ và quyền gì trong gia đình? Trả lời: Con cái có bổn phận yếu quí, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên đúng của cha mẹ, giữ gìn danh dự truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. Câu 7: Thế nào là tình yêu chân chính? Trả lời: Là tình cảm của hai người khác phái cảm thấy có nhu cầu gắn bó với nhau để sống tự nguyện hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình. Đó là tình cảm cao nhất trong quan hệ nam nữ. Câu 8: Ở lứa tuổi học đường có nên yêu không? Nếu có, chúng ta phải làm thế nào để có tình yêu đẹp? Trả lời: 3. Hoạt động 2: Trò chơi ô chữ (10 phút).

- MC triển khai trò chơi và các qui định. - Điều khiển trò chơi đúng Luật.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 7

Giaùo vieân:

Haøng soá 1: Khi moät caëp vôï choàng soáng vôùi nhau caûm thaáy khoâng haïnh phuùc, khoâng phuø hôïp vôùi nhau nöõa, hoï thöôøng giaûi quyeát maâu thuaãn baèng caùch gì? Haøng soá 2: Ñaây la ø moät vaán ñeà noùng boûng ñang ñöôïc xa õ hoäi leân aùn hieän nay trong gia ñình. Haøng soá 3: Ñaây la ø hieän töôïng phoå bieán xa ûy ra ôû caùc s inh vieân yeâu nhau tröôùc khi hoï quyeát ñònh tieán ñeán la äp gia ñình Haøng soá 4: Ñaây la ø con ñöôøng ta át yeáu seõ tieán ñeán cuûa moät tình yeâu chaân chính Haøng soá 5: Moät trong nhöõng va án ñeà phoå bieán aûnh höôûng ñeán söùc khoûe sinh sa ûn Haøng soá 6: “Boàng boàng coõng choàng ñi chôi Ñi ñeán choã loäi ñaùnh rôi maát choàng” Hai caâu thô treân noùi ñeán hieän töôïng gì trong xa õ hoäi? Haøng soá 7: Moät trong nhöõng ñöùc tính caàn thieát ôû hai vôï choàng ñeå giöõ gìn cuoäc soáng gia ñình haïnh phuùc Haøng soá 8: Ca àu noái giöõa vôï choàng laø…..

V. Kết thúc hoạt động: Phần này cũng do HS hoàn toàn làm chủ. - Thư ký tổng kết điểm của các tổ. - HS tự nhận xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm của lớp và rút ra kiến thức cơ bản của tiết học. - GVCN chốt lại những điều cốt lõi của tiết học và dặn dò cho tiết sau.

Hoạt động 2: TIỂU PHẨM VỀ TÌNH BẠN, TÌNH YÊU

I. Mục tiêu hoạt động: Sau hoạt động, học sinh cần:

- Nâng cao hiểu biết về tình bạn, tình yêu, về sự bình đẳng giới; có quan niệm đúng đắn trong quan hệ tình bạn, tình yêu. Hiểu tình yêu là cơ sở quan trọng của hôn nhân và hạnh phúc gia đình.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 8

Giaùo vieân:

- Biết lắng nghe ý kiến của gia đình, thầy cô và bạn bè cũng như biết cách phòng tránh những điều bất lợi cho bản thân trong quan hệ tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu. Biết phân biệt được sự khác nhau giữa tình yêu chân chính và tình yêu ngộ nhận.

- Tôn trọng, giúp đỡ nhau trong tình bạn trong sáng, lành mạnh. Có thái độ rõ ràng, dứt khoát trước những biểu hiện không lành mạnh trong các quan hệ về tình bạn, tình yêu.

II. Nội dung và hình thức hoạt động: Tổ chức cho các tổ trong lớp thảo luận những vấn đề và trình bày tiểu phẩm về tình bạn, tình

yêu và gia đình với các nội dung sau: - Tâm sự, hỏi ý kiến cha, mẹ và những người lớn tuổi về:

+ Quan niệm đúng đắn về tình bạn, tình yêu. + Các mối quan hệ trong tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu liên quan đến bản thân. + Những vướng mắc phải trong quan hệ với bạn khác giới, cùng giới. + Những thay đổi về tâm sinh lý và lứa tuổi.

- Bình đẳng giới trong quan hệ tình bạn, tình yêu: + Nâng cao hiểu biết về sự bình đẳng giới, trách nhiệm của giới trong quan hệ tình bạn, tình

yêu. + Học sinh nhận thức được bình đẳng giới có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực sức khỏe

sinh sản. + Cần quan tâm đến phái nữ vì phái nữ dễ bị mất bình đẳng. + Cần phải có sự hợp tác của nam và nữ trong các họat động tập thể. + Xóa bỏ mọi sự phân biết đối xử với các bạn nữ, giúp họ thực hiện quyền của mình, khuyến

khích các bạn phát huy hết các khả năng của mình. + Loại bỏ mọi hình thức bạo lực đối với nữ. + Biết bảo vệ, bênh vực khi bạn nữ bị quấy nhiễu tình dục hoặc bị ép buộc phải làm những

việc quá sức. - Những điều cần tránh trong quan hệ tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu.

+ Coi thường, hạ thấp khả năng của người yêu hoặc bạn mình. + Tự cao, tự đại hoặc tự ti trong các mối quan hệ với bạn bè. + Đối xử với nhau bất bình đẳng. + Giả dối, lừa gạt nhau. + Làm mất lòng tin ở nhau. + Thiếu trách nhiệm với nhau. + Ích kỉ trong các mối quan hệ với người khác. + Sự gần gũi về thể xác đối với bạn khác giới. + Lợi dung tình bạn, tình yêu vào các mục đích xấu.

- Trách nhiệm của người chưa thành niên trong quan hệ tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu.

+ Biết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập, rèn luyện. + Biết quan tâm, chăm sóc đến nhau. + Biết chia sẻ, đồng cảm với nhau. + Khi gặp những tình huống xảy ra vượt quá khả năng giải quyết của bản thân, phải tìm đến

sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô hoặc những người lớn tuổi. III. Công tác chuẩn bị 1. Giáo viên: - Chuẩn bị một số câu hỏi hoặc một số tình huống có vấn đề phù hợp với nội dung hoạt động để học s inh thảo luận xây dựng tiểu phẩm. - Chuẩn bị tài liệu để giúp học sinh tìm hiểu một số nội dung cơ bản có liên quan đến tình bạn, tình bạn khác giới, tình yêu như:

+ Trò chuyện giới tính, tình yêu và sức khoẻ, NXB Phụ Nữ, 1997

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 9

Giaùo vieân:

+ Giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên, Bộ giáo dục đào tạo, Quỹ dân số Liên hợp quốc, 2001

- Hội ý với cán bộ lớp và BCH chi đoàn để trao đổi và thống nhất với kế họach. - Đưa ra những yêu cầu về mục tiêu họat động . - Nêu 4 nội dung chính để các tổ chuẩn bị.. - Gợi ý về cách tổ chức họat động cho BTC cuộc thi. - Kiểm tra đôn đốc công việc của BTC.

2. Học sinh: - Cán bộ lớp phổ biến nội dung cần chuẩn bị, kếhọach tổ chức. - Giao cho các tổ (4 tổ) chuẩn bị tiểu phẩm về tình bạn, tình yêu. - Cán bộ lớp nêu câu hỏi thảo luận và các tình huống thảo luận về tình bạn, tình bạn khác giới và tình yêu để cả lớp chuẩn bị. - Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang trí lớp - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ phù hợp - Chuẩn bị phần thưởng (nếu có). IV. Tiến hành hoạt động: Phần 1:Trình bày tiểu phẩm.

- Người điều khiển cho các nhóm bốc thăm thứ tự trình bày tiểu phẩm. - Các nhóm trình diễn phần tiểu phẩm của mình. - Sau mỗi tiểu phẩm, các học sinh trong lớp nhận xét, rút ra ý nghĩa và bài học cho bản thân. - Xen kẽ các tiết mục văn nghệ có nội dung về tình bạn, tình yêu.

Phần 2: Thảo luận những câu hỏi và tình huống về tình bạn, tình bạn khác giới, tình yêu. - Người điều khiển thảo luận mời đại diện các nhóm bốc thăm câu hỏi và tình huống thảo

luận. - Các nhóm thảo luận và cử người trả lời. - Cả lớp nhận xét, bổ sung ý kiến. - Người điều khiển tổng kết, thống nhất các ý kiến, đi đến kết luận chính thức, nếu còn thắc

mắc hoặc chưa thống nhất được thì mời giáo viên giải đáp.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 10

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 11: THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THÔNG HIẾU HỌC VÀ

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO Hoạt động 1: THI SÁNG TÁC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG I. Mục tiêu hoạt động

Sau hoạt động, HS cần: - Hiểu được giá trị của truyền thống hiếu học. - Khắc sâu tình cảm đối với thầy cô giáo. - Có những hành động thể hiện lòng biết ơn của các em đối với thầy cô giáo. - Có ý thức phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, quyết tâm nỗ lực trong học tập và rèn luyện, giành kết quả cao trong các kì thi THPT, CĐ&ĐH…để đền đáp công lao thầy, cô giáo II. Nội dung hoạt động 1. Truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam - Dân tộc ta rất coi trọng việc học tập, bởi muốn làm bất cứ điều gì cũng cần phải học. - Những người có học thức bao giờ cũng được xã hội quý trọng. - Thế hệ đi trước phải luôn chăm lo giáo dục cho các thế hệ sau, luôn luôn động viên và tạo điều kiện cho con cháu học tập. - Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân ta vẫn duy trì việc dạy – học và đời nào chúng ta cũng ccó những tấm gương sáng ngời về tinh thần vượt khó vươn lên để đạt kết quả ca trong học tập và rèn luyện. - Trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca đúc kết nhiều kinh nghiệm về phương pháp dạy – học. - Đảng và nhà nước coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. 2. Ca ngợi công lao của thầy cô giáo - Truyền thụ tri thức, nâng cao vốn hiểu biết cho HS. - Chăm lo giáo dục, đạo đức, lối sống, thể chất…để HS trở thành những người phát triển toàn diện, có ích cho gia đình, xã hội. - Góp phần định hướng nghề nghiệp cho HS. 3. Những cảm xúc về mái trường: - Mái trường là ngôi nhà thứ hai của học sinh. Nơi đó có thầy cô giáo như những người cha người mẹ thứ hai; bạn bè thân thiết, quí mến nhau như anh em trong một gia đình, - Mái trường là nơi chứng kiến những bước trưởng thành của học sinh. - Là nơi để lại những kỉ niệm sâu sắc về tình thầy trò, tình bè bạn, những kỉ niệm buồn vui mãi mãi không quên của tuổi trẻ. - Mong muốn của học sinh về sự phát triển của nhà trường về mọi mặt. III. Công tác chuẩn bị 1. Giáo viên - Định hướng nội dung kế hoạch hoạt động cho HS. - Giao cho BCS, BCH chi đoàn triển khai hoạt động sáng tác về thầy cô giáo, truyền thống hiếu học của dân tộc. - Hướng dẫn HS tìm tư liệu. - Nêu gương các học s inh có thành tích về học tập trong các năm học khác. - Duyệt kế hoạch hoạt động của HS, kiểm tra, nhắc nhở. 2. Học sinh - BCS, BCH chi đoàn thảo luận về việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động, cách thực hiện hoạt động. - Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi gồm: cán bộ lớp và BCH chi đoàn. - BTC gợi ý nội dung chủ đề sáng tác.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 11

Giaùo vieân:

- BTC gợi ý nội dung chủ đề sáng tác…đề xuất các hình thức, thể loại sáng tác: thơ, tranh vẽ, các bài hát, điệu múa, hồi kí, phóng sự… - BTC xây dựng thể lệ cuộc thi - Thành lập các đội dự thi, mỗi tổ thành một đội. - Chuẩn bị hình thức trang trí lớp - Mời giáo viên dạy các môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD…tham gia BGK cuộc thi. - Cử người điều khiển - Yêu cầu HS nộp bài cho tổ trưởng 3 ngày trứoc khi diễn ra cuộc thi. Tổ trưởng chọn 3 bài có chất lượng tốt nhất để trình bày. IV. Tổ chức hoạt động 1. Hoạt động 1: ( 7 phút)

- Khởi động: hát tập thể về thầy cô, mái trường - Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - Thông qua chương trình - BGK thông qua thể lệ cuộc thi

2. Hoạt động 2: (15 phút) Phần thi về truyền thống hiếu học của dân tộc VN (trò chơi ô chữ)

1. LÊ NIN 2. VIỆT NAM 3. NGÔ QUYỀN 4. CHU VĂN AN 5. YÊU 6. TÔN ĐỨC THẮNG 7. BẾN NHÀ RỒNG 8. NGUYỄN TRUNG TRỤC

Từ hàng dọc: LÊ QUÝ ĐÔN Câu hỏi gợi ý:

1. Tác giả câu nói “học, học nữ, học mãi” 2. Quốc gia có dân số đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á 3. Vị anh hùng lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng 4. Người thầy giáo đầu tiên của Việt Nam 5. Hoàn thành câu ca dao sau: “Muốn sang phải bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải…lấy thầy” 6. Tên của một vị chủ tịch nước quê ở tỉnh An Giang 7. Đây là nơi năm 1911, Bác Hồ đã xuống tàu ra đi tìm đường cứu nước 8. Câu nói: “Hỏa hồng nhật tảo quanh thiên địa

Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần” Nói về ai? 3. Hoạt động 3: (18 phút)

- Phần thi ca ngợi công lao của thầy, cô giáo: mỗi tổ lên trình bày 3 tác phẩm dự thi của tổ mình… - BGK đánh giá tổng kết và phát thưởng

V. Kết thúc hoạt động (5 phút) 1. Nhận xét của HS 2. Nhận xét của GV (nhận xét, dặn dò)

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 12

Giaùo vieân:

Hoạt động 2: KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11 I. Mục tiêu hoạt động

Sau hoạt động, HS cần: - Hiểu sâu sắc giá trị của truyền thống hiếu học và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam. - Khắc sâu tình cảm biết ơn,kính trọng thầy cô giáo. - Có hành vi thể hiện sự mong muốn đền đáp công lao của thầy cô giáo. - Có ý thức và hành vi vượt khó để đạt kết quả cao trong học tập; có thói quen học ở mọi

nơi, mọi lúc. II. Nội dung hoạt động 1. Ôn lại truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc ta:

- Nêu giá trị của truyền thống hiếu học. - Nêu ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam. - Nêu giá trị nhân văn, giá trị xã hội của truyền thống tôn sư trọng đạo. - Ca ngợi truyền thống tốt đẹp của nhà trường và thành tích của một số tập thể lớp tiêu biểu. - Đánh giá ý thức của học sinh trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân

tộc Việt Nam. - Khẳng định trách nhiệm của học sinh và thầy cô giáo trong việc tiếp tục duy trì và phát

triển truyền thống đó. 2. Phát biểu cảm tưởng của học sinh:

Cảm tưởng của học sinh ở các khía cạnh sau: - Tự hào về truyền thống hiếu học và tôn sử trọng đạo của dân tộc. Đọc một số câu ca dao,

tục ngữ về chủ đề này. - Sự trưởng thành của học sinh gắn với công lao của các thầy cô giáo. - Những kỉ niệm sâu sắc của học sinh về tình thầy trò. - Ca ngợi những tấm gương học tập và rèn luỵên tốt. - Phê phán những biểu hiện không đúng mực của một số học sinh đối với các thầy (cô) giáo. - Phê phán tính lười biếng, ngại khó trong học tập. - Những thuận lợi và khó khăn của thầy và trò trong hoạt động dạy và học. - Đề xuất những giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống hiếu học và tôn sư trọng

đạo. 3. Phát biểu cảm tưởng của thầy cô giáo:

Cảm tưởng của thầy cô giáo thể hiện ở các khía cạnh sau: - Sự hứng thú, gắn bó với nghề nghiệp. - Sự cần thiết phải hình thành tính cần cù, sáng tạo trong học tập. - Biểu dương những tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó để học tốt và dạy tốt trong

học s inh và giáo viên. - Mong muốn, nguyện vọng của thầy cô giáo đối với học s inh.

III. Công tác chuẩn bị 1. Giáo viên - Định hướng nội dung kế hoạch hoạt động cho HS. - Giao cho BCS, BCH chi đoàn tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt nam. - Thông qua danh sách đại biểu. - Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị của học s inh. 2. Học sinh - BCS, BCH chi đoàn thảo luận về việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hoạt động, cách thực hiện hoạt động. -Chuẩn bị nội dung phát biểu về lí do tổ chức kỉ niệm. - Phân công công việc cụ thể cho các học sinh.Phân công đại diện học s inh phát biểu. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 13

Giaùo vieân:

- Gởi giấy mời các đại biểu. - Cử người điều khiển chương trình. IV. Tổ chức hoạt động

- Tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu. - Nêu những suy nghĩ cảm tưởng về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và ý nghĩa tốt

đẹp của ngày nhà giáo Việt Nam.; điểm lại những hoạt động phát huy truyền thống này ở trường,lớp; nêu một số thành tích của lớp trong học tập, rèn luỵên và một số mặt khác.

- Phát biểu cảm tưởng của học sinh. - Phát biểu cảm tưởng của các thầy cô đại biểu. - Đại diện lớp cảm ơn và nói lời hứa quyết tâm thực hiện tốy những lời chỉ bảo của các thầy

cô giáo. V. Kết thúc hoạt động (5 phút)

1. Nhận xét của HS 2. Nhận xét của GV (nhận xét, dặn dò)

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 14

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 12:THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Hoạt động 1: THI HÙNG B IỆN: “THANH NIÊN VỚI ĐẤT NƯỚC ĐẦU THẾ KỈ XXI”

I-Mục tiêu hoạt động: -Hiểu về tình hình thế giới trong thế kỉ XXI: những cơ hội, thách thức đối với dân tộc Việt Nam. - Có ý thức quan tâm đến vận mệnh của dân tộc và tương lai của đất nước; mong muốn có sự phát triển tiến bộ chung. - Biết xác định trách nhiệm của thanh niên- học sinh đối với Tổ quốc, từ đó tích cực học tập và rèn luyện về mọi mặt.

II-Nội dung hoạt động: 1/. Tình hình thế giới những năm đầu thế kỉ XXI.

- Khoa học và công nghệ có bước tiến nhảy vọt. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

- Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. - Toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế tất yếu khách quan đang lôi cuốn ngày càng nhiều nước

tham gia. Nếu Việt Nam không gia nhập vào nền kinh tế quốc tế thì nền kinh tế sẽ bị tụt hậu.

- Các lực lượng phản động vẫn luôn tìm mọi cách để chống phá các lực lượng tiế bộ trên thế giới.

- Thế giới đang đứng trước nhiều vấn đề toàn cầu mà không một quốc gia nào có thể tự giải quyết nếu không có sự hợp tác với nhau: Như bảo vệ môi trường; hạn chế sự bùng nổ dân số; đẩy lùi những dịch bệnh hiểm nghèo; chống chiến tranh; chống tội phạm quốc tế,…

- Chủ nghĩa xã hội vẫn là xu thế phát triển tất yếu của loài người. 2/. Cơ hội, thách thức, nguy cơ của Cách Mạng Việt Nam.

- Những cơ hội lớn: Đại hội đại biểu lần thứ IX, X của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: + Những thắng lợi đã giành được từ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu to lớn và rất quan trọng của sự nghiệp đổi mới làm cho thế và lực của nước ta lớn mạnh hơn nhiều. + Đất nước ta còn nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên, lao động, đặc biệt với ý chí và trí tuệ con người Việt Nam nếu có giải pháp đúng đắn thì có khả năng tiếp cậnkinh tế tri thức thế giới để “đi tắt đón đầu”. + Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. + Tình hình chính trị ổn định. + Những xu thế tích cực trên thế giới tạo điều kiện để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực của Đất nước.

- Những nguy cơ, thách thức: + Nguy cơ tụt hậu về xa hơn kinh tế so với các nước trên thế giới và trong khu vực. + Nguy cơ chệt hướng XHCN. + Nạn tham nhũng, quan liêu và các tệ nạn xã hội.

3/. Trách nhiệm của thanh niên. - Phải học tập để trở thành người lao động giỏi, có trình độ học vấn và trình độ chuyên môn,

kĩ thuật cao; có khả năng tiếp thu và những ứng dụng có hiệu quả của những thành tựu khoa học – công nghệ; có khả năng sáng tạo, phát hiện cái mới, góp phần cải tạo xã hội, phát triển đất nước.

- Thường xuyên trao dồi đạo đức, rèn luyện thể lực, sống có lý tưởng cao đẹp.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 15

Giaùo vieân:

- Dũng cảm đấu tranh chống tiêu cực, phòng, chống tệ nạn xã hội. - Tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng do tổ chức Đoàn phát động.

III- Công tác chuẩn bị: 1/. Giáo viên

- Định hướng nội dung hoạt động cho học sinh. Đưa ra các chủ đề để học sinh chuẩn bị. + Những biến đổi của tình hình thế giới trong thế kỉ XXI. + Những thời cơ, thách thức và nguy cơ của cách mạng việt Nam trong thế kỉ XXI. + Những nhiệm vụ lớn của nước ta trong hai thập kỉ đầu của thế kỉ XXI. + Những nhiệm vụ lớn của đất nước từ 2006- 2010 do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra. + Trách nhiệm của thanh niên trước vận mệnh và sự phát triển của đất nước.

- Cung cấp tài liệu liên quan đến các chủ đề cho học sinh tham khảo. - Tổ chức cho cán bộ lớp hội ý đề thống nhất nội dung và bàn cách thức triển khai hoạt

động. 2. Học sinh: - Cán bộ lớp xây dựng kế hoạch hoạt động. - Xây dựng thể lệ cuộc thi. - Giao cho học sinh chuẩn bị bài thuyết trình. - Xây dựng đáp án. - Mỗi tổ tự thảo luận chọn bài thuyết trình hay nhất để thuyết trình. - Trang trí lớp. - Mời giáo viên chủ nhiệm, giáo viên lịch sử, giáo viên GDCD làm cố vấn. - Cử Ban giám khảo. - Cử người dẫn chương trình. IV- Tổ chức hoạt động: 1. Hoạt động 1: Khởi Động: Bằng bài hát tập thể. MC tuyên bô lý do, giới thiệu đại biểu, ban giám khảo, ban cố vấn, các đội chơi (3 đội). Thể lệ cuộc thi ( cả 3 đội cùng hùng biện về chủ đề: “THANH NIÊN VỚI ĐẤT NƯỚC ĐẦU THẾ KỈ XXI”. Thang điểm: nội dung đầy đủ yêu cầu như đáp án 70đ. Phong cách thể hiện 20đ. Hình ảnh minh họa 10đ). Giải thưởng : I, II, III tính theo trung bình cộng số điểm của ban giám khảo tính từ cao xuống thấp). 2. Hoạt động 2: Tiến hành thi hùng biện: MC cho các đội bốc thăm thứ tự Hùng Biện. Đại diện các tổ Hùng Biện. Văn nghệ xen giữa mỗi phần thi. 3. Hoạt động 3: Tổng kết.

MC mời BGK nhận xét và cho điểm. BGK nhận xét và cho điểm. MC tổng kết điểm và xếp hạng. Mời ban cố vấn ( nhật xét đánh giá, ưu, khuyết điểm). MC tổng kết hội thi, cảm ơn ban cố vấn, ban khán giả. V- Kết thúc hoạt động: - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá nhận xét thái độ tham gia của các tổ. - Dặn cả lớp về sưu tầm tài liệu (tranh, ảnh, bài hát, thơ,…) có liên quan đến anh bộ đội để chuẩn bị cho chủ đề sau.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 16

Giaùo vieân:

HOAÏT ÑOÄNG 2: THAÛO LUAÄN “NHIEÄM VUÏ BAÛO VEÄ TOÅ QUOÁC VAØ HAØNH ÑOÄNG CUÛA THANH NIEÂN CHUÙNG TA”

I. MUÏC TIEÂU HOAÏT ÑOÄNG:

Sau khi hoa ït ñoäng, hoïc s inh caàn: - Hieåu roõ noäi dung, nhieäm vuï vaø taàm quan troïng cuûa söï nghieäp baûo veä Toå quoác; - Giaùo duïc loøng yeâu nöôùc, tinh thaàn ca ûnh gia ùc choáng moïi a âm möu cuûa caùc theá löïc thuø

ñòch la øm toån haïi ñeán neàn ñoäc laäp vaø söï nghieäp xa ây döïng ña át nöôùc; - Tích cöïc reøn luyeän söùc khoeû; saün saøng nhaäp nguõ; tích cöïc tham gia caùc hoa ït ñoäng cuûa

phong traøo thanh nieân do Ñaïi hoäi Ñoaøn toaøn quoác la àn thöù IX phaùt ñoäng. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1. Noäi dung hoaït ñoäng: a. N oäi d ung nh ie äm v uï ba ûo v eä To å quoá c:

- Baûo veä vöõng chaéc ñoäc la äp chuû quyeàn, thoáng nha át, toaøn veïn la õnh thoå; - Baûo veä an ninh quoác gia, traät töï an toaøn xaõ hoäi vaø neàn vaên hoaù; - Baûo veä Ñaûng, Nhaø nöôùc, nhaân daân vaø cheá ñoä XHCN; - Baûo veä söï nghieäp ñoåi môùi vaø lôïi ích quoác gia, da ân toäc.

b. H aønh ñoäng cuû a thanh nie ân: - Tích cöïc hoïc taäp, tu döôõng toát ñeå tham gia coù hieäu qua û vaø söï nghieäp xaây döïng vaø ba ûo

veä Toå quoác; - Tìm hieåu Luaät Nghóa vuï quaân söï; - Thöïc hieän kha ùm tuyeån nghóa vuï quaân söï, saün sa øng nhaäp nguõ; - Coù tinh thaàn caûnh giaùc aùch ma ïng nhaèm ñaáu tranh choáng am7 möu dieãn bieán hoaø bình

cuûa keû thuø. Tích cöïc choùng tham nhuõng, buoân la äu, caùc teä naïn xa õ hoäi, vaên hoa ù phaåm ñoài truî, goùp pha àn baûo veä traät töï an toaøn xaõ hoäi vaø an ninh quoác gia;

- Tham gia caùc hoaït ñoäng thöïc hieän chính saùch haäu phöông qua ân ñoäi, giuùp ñôõ nhöõng gia ñình thöông binh lieät s ó, ngöôøi coù coâng vôùi caùch maïng;

- Tích cöïc tham gia phong tra øo “Khoeû ñeå la äp nghieäp, giöõ nöôùc” - Tham gia ca ùc hoa ït ñoäng baûo veä moâi tröôøng, phoøng, choáng HIV/AIDS, phoøng choáng ca ùc

dòch beänh laây lan. III. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ: 1. Giaùo vieân:

- Ñònh höôùng noäi dung hoaït ñoäng cho hoïc s inh: + Noäi dung nhöõng nhieäm vuï ba ûo veä Toå quoác hieän nay; + Taàm quan troïng cuûa nhieäm vuï ba ûo veä Toå quoác; + A âm möu dieãn bieán hoaø bình cuûa theá löïc thuø ñòch;

- Tra ùch nhieäm cuûa thanh nieân tham gia ba ûo veä Toå quoác. - Giôùi thieäu moät soá ta øi lieäu cho hoïc sinh tham kha ûo. - Giao nhieäm vuï cho caùn boä lôùp vaø BCH Chi ñoaøn toå chöùc thöïc hieän.

2. Hoïc s inh: - Caùn boä lôùp vaø BCH Chi ñoa øn xaây döïng keá hoaïch, chöông trình hoaït ñoäng trong 1 tieát.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 17

Giaùo vieân:

- Giao cho caùc toå chua ån bò caùc noäi dung. - Chuaån bò caùc caâu hoûi gôïi yù trong qua ù trình thaûo luaän ca ùc noäi dung. - Xaây duïng ñeà cöông cuûa caùc caâu hoûi thaûo luaän ñeå giuùp ngöôøi ñiaàu khieån höôùng ca ùc yù

kieán taäp trung vaøo noäi dung chính. - Chuaån bò moät soá tieát muïc va ên ngheä phuø hôïp vôùi chuû ñeà. - Phaân coâng trang trí lôùp. - Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån tha ûo lua än.

IV. TIEÁN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG: Hoaït ñoäng 1: Khôûi ñoäng (2 phuùt)

+ Ngöôøi daãn chöông trình baét nhòp baøi haùt taäp theå: “H aù t maõ i kh uù c qua ân ha ønh” Hoaït ñoäng 2: Nghi thöùc (3 phuùt) Tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ña ïi bieåu, ban coá va án, ban giaùm khaûo va ø caùc toå:

Trong thôøi ña ïi nga øy nay, maëc duø ñaát nöôùc ña õ hoaøn toaøn ñoäc laäp, bình oån veà chính trò, an toaøn xa õ hoäi nhöng nhöõng theá löïc thuø ñòch va ãn luoân tìm ca ùch choáng phaù caùch maïng Vieät Nam, nhieäm vuï cuûa moãi chuùng ta laø phaûi kieân ñònh laäp tröôøng tö töôûng, baûo veä vöõng chaéc neàn ñoäc la äp Toå quoác vaø coù nhöõng haønh ñoäng thieát thöïc ñoùng goùp söùc mình va øo söï nghieäp chung cuûa da ân toäc. Ñoù chính laø lyù do cuûa buoåi hoa ït ñoäng hoâm nay.

Veà döï buoåi hoa ït ñoäng hoâm nay, xin ñöôïc traân troïng giôùi thieäu: - Tha ày (coâ) ________________ Bí thö Ñoaøn tröôøng; - Tha ày (coâ) ________________ GVCN lôùp; - Tha ày (coâ) ________________ Giaùo vieân boä moân Lòch söû; - Cuøng toa øn theå ca ùc baïn hoïc sinh lôùp 12A1.

Ñöôïc söï thoáng nhaát cuûa BTC hoaït ñoäng, xin môøi: - Môøi Baïn: ....................................................................................................................................... - Môøi Baïn: ....................................................................................................................................... - Môøi Baïn: ....................................................................................................................................... - Môøi Baïn: .......................................................................................................................................

Tham gia vaøo thaønh phaàn BGK - Môøi Thaày (coâ) ________________ Bí thö Ñoaøn tröôøng; - Môøi Thaày (coâ) ________________ GVCN lôùp; - Môøi Thaày (coâ) ________________ Giaùo vieân boä moân Lòch söû;

Tham gia vaøo Ban coá vaán + Ngöôøi daãn chöông trình giôùi thieäu 4 toå tham gia thaûo luaän. Ngöôøi daãn chöông trình nhöôøng choã la ïi cho ngöôøi ñieàu khieån buoåi tha ûo lua än

Hoaït ñoäng 3: Tha ûo luaän vaø trình ba øy keát quaû tha ûo luaän (19 phuùt) Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình thaûo luaän thoâng qua hình thöùc thaûo lua än, thang ñieåm

chua ån (100 ñieåm) va ø môøi ñaïi dieän caùc toå leân boác caâui hoûi: Caâu 1. T aï i sao nh ieäm vuï xaây dö ïng T oå quo ác pha ûi ñi ñoâ i vô ùi nhie äm vuï baû o v eä Toå quoác ?

Caâu 2. T aï i sao vie äc ba ûo veä n eàn vaên hoa ù cuõ ng laø m oä t n oä i dung cuû a baûo veä Toå q uoá c?

Caâu 3. Ph ong tra øo “Than h n ie ân xu ng kích ba ûo ve ä To å q uoá c, ñaá u tranh phoøng , c hoáng te ä naï n x a õ hoä i” ñöôïc the å h ie än ôû nhöõ ng hoaï t ñoäng naøo? (P haâ n t í ch cuï th eå)

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 18

Giaùo vieân:

Caâu 4. Ta ï i sao choán g th am nhuõ ng, quan li eâu, cho áng ca ùc t eä naï n x aõ hoä i laø v ie äc laøm quan troïng nhaèm ba ûo veä v öõng cha éc T oå quo ác?

* Caùc toå tieán haønh thaûo luaän (7 phuùt) * Trình baøy keát quaû thaûo luaän (3 phuùt/toå) * Caùc tieát muïc va ên ngheä (4 toå ña õ chua ån bò) (3 phuùt/toå)

Hoaït ñoäng 4: (4 phuùt) - BGK nhaän xeùt, ñaùnh giaù caên cöù vaøo yeâu caàu veà noäi dung vaø cho ñieåm

V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG : (5 phuùt) - Môøi Ban coá vaán coù nhaän xeùt chung - Toång keát phaùt thöôûng

- Phoûng va án nhanh 4 hoïc sinh trong lôùp

HOẠT ĐỘNG 3: KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22 - 12

I. Mục tiêu hoạt động: - Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. - Tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. - Tích cực học tập và rèn luyện bản thân nhằm góp phần tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tích cực bảo vệ thành quả do các thế hệ cha anh đã gian khổ hi sinh mới giành được.

II. Nội dung hoạt động: 1. Ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam:

- Thực hiện Chỉ thị của Bác Hồ, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập tại Cao Bằng. Ngày này được coi là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. - Quân đội ta kể từ khi thành lập đến nay đã không ngừng trưởng thành, là lực lượng nòng cốt trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng đất nước. Quân đội ta thực sự là quân đội của dân, do dân, vì dân, với truyền thống vẻ vang trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. - Những chiến công của Quân đội hơn nửa thế kỷ qua đã tô thắm thêm trang sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. - Ngày nay, Quân đội ta đang tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, tiến lên xây dựng Quân đội chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong giai đoạn mới.

2. Phát biểu cảm tưởng của học sinh: - Nêu ý nghĩa của ngày Quốc phòng toàn dân. - Nói lên tình cảm, lòng biết ơn những chiến sĩ đã hi sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. - Cảm tưởng về nét đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. - Xác định trách nhiệm của người thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc và của quân đội anh hùng. - Nêu những việc làm thiết thực để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ; các gia đình có công với cách mạng. III. Công tác chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Định hướng nội dung, kế hoạch tổ chức kỉ niệm ngày Quốc phòng toàn dân.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 19

Giaùo vieân:

- Giới thiệu tài liệu để học sinh tham khảo. - Bàn bạc với cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn để thống nhất nội dung và phương pháp tiến hành. - Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị của học s inh. 2. Học sinh: - Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức kỉ niệm. - Cử người viết bài diễn văn nói về ý nghĩa ngày Quốc phòng toàn dân, quá trình trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; trách nhiệm của toàn dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay. - Chọn một học sinh đại diện cho lớp chuẩn bị nội dung phát biểu cảm tưởng. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ ca ngợi hình ảnh và chiến công của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. - Phân công trang trí lớp, người điều khiển chương trình. - Kê bàn ghế hình chữ U.

IV. Tiến hành hoạt động:

Người phụ trách

Nội dung chương trình Thời lượng

Tập thể lớp

Dẫn CT

Bí thư chi đoàn

Đại diện HS lớp

1. Hoạt động mở đầu: - Hát tập thể bài hát: "Hát mãi khúc quân hành" Nhạc và lời: Diệp Minh Tuyền - Nêu lí do chương trình hoạt động: Tuyên truyền kỉ niệm 64 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân và Quốc phòng toàn dân 22/12. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh về trách nhiệm của học sinh và toàn dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ. - Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu nội dung chương trình: + Lễ kỉ niệm. + Phát biểu cảm tưởng. + Văn nghệ.

2. Hoạt động 1. Lễ kỉ niệm. - Đọc bài diễn văn nói về ý nghĩa ngày Quốc phòng toàn dân, quá trình trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; trách nhiệm của toàn dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

3. Hoạt động 2. Phát biểu cảm tưởng. - Phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ của mình về trách nhiệm của người thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.(Nên có vài ý kiến phát biểu) - Phát biểu của giáo viên. (Nên nhấn mạnh vì sao Bác Hồ và Đảng ta coi trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nêu rõ những yêu

5'

6'

10'

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 20

Giaùo vieân:

GVCN

Đại diện HS lớp

Học sinh

cầu đặt ra đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang nước ta trong giai đoạn hiện nay. - Đại diện lớp cảm ơn và hứa quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

4. Hoạt động 3. Văn nghệ. - Các tổ trình bày tiết mục với thể loại và hình thức phong phú. - Thể hiện một số bài thơ, bài hát của học sinh trong lớp sáng tác ca ngợi hình ảnh và chiến công của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. - Hát tập thể bài hát: "Khát vọng tuổi trẻ" Nhạc và lời: Vũ Hoàng

4'

2'

12'

V. Kết thúc hoạt động: 6' - Người điều khiển nhận xét kết quả hoạt động. - Mời giáo viên chủ nhiệm lên phát biểu ý kiến, đánh giá, nhận xét về kết quả hoạt động, về tinh thần tham gia của lớp, của từng học sinh. - Phổ biến những nội dung, kế hoạch hoạt động tiếp theo để định hướng cho học sinh chuẩn bị.

* Một số bài hát tham khảo: 1. Chiến thắng Điện Biên - Nhạc và lời: Đỗ Nhuận. 2. Tiến bước dưới quân kì - Nhạc và lời: Doãn Nho. 3. Đường tôi đi dài theo đất nước - Nhạc và lời: Vũ Trọng Hối. 4. Anh vẫn hành quân - Nhạc: Huy Du, Thơ: Trần Hữu Thung. 5. Người chiến sĩ ấy - Nhạc và lời: Hoàng Vân. 6. Dáng đứng Việt Nam - Nhạc: Nguyễn Chí Vũ, Thơ: Lê Anh Xuân. 7. Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa - Nhạc và lời: Nguyễn Văn Tý. 8. Khát vọng tuổi trẻ - Nhạc và lời: Vũ Hoàng. 9. Hát mãi khúc quân hành - Nhạc và lời: Diệp Minh Tuyền. 10.Thanh niên mùa hè xanh - Nhạc và lời: Nguyễn Minh Thuận. 11. Trường sơn đông trường sơn tây - Nhạc: Hoàng Hiệp, Thơ: Phạm Tiến Duật. Đỗ Nhuận. 12. Hành khúc ngày và đêm - Nhạc: Phan Huỳnh Đ iểu, Thơ: Bùi Công Minh. *Tài liệu bổ sung: 1. Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam: - Ngày 22/12/1944 theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí M inh, đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập. - Tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự Bắc kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang cả nước thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân. Cách mạng tahng1 8 thành công, Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được đổi thành Vệ quốc quân rồi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam, đến năm 1950 được đổi thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 22/12/1944 được lấy làm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 17/10/1989 theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, Ban bí thư Trung ương Đảng khóa VI quyết định lấy ngày 22/12 làm ngày kỉ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời là ngày Hội Quốc phòng toàn dân.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 21

Giaùo vieân:

2. Truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam: - Quân đội ta luôn luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. - Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội ta là quân đội của dân, do dân và vì dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. - Quân đội nhân dân Việt Nam có tinh thần vừa biết đánh, vừa biết thắng. - Là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, Quân đội ta có tinh thần đoàn kết nội bộ chặt chẽ và ý thức kỉ Luật tự giác, nghiêm minh. - Quân đội nhân dân Việt Nam luôn biết nêu cao tinh thần Quốc tế cao cả của giai cấp công nhân, đoàn kết quốc tế, thủy chung sâu sắc, chí nghĩa chí tình.

HOẠT ĐỘNG 4: THI TÌM HIỂU LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ I. Mục tiêu hoạt động:

Sau hoạt động, học sinh cần: - Hiểu được những điều Luật cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là những điều Luật

có liên quan đến thanh niên, học s inh. - Nắm được tình hình thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. - Biết vận dụng những hiểu biết về Luật nghĩa vụ quân sự vào cuộc sống. - Tích cực chấp hành và có ý thức tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt Luật

nghĩa vụ quân sự. Tích cực rèn luỵên sức khoẻ, tự giác đăng kí nghĩa vụ quân sự sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

II. Nội dung hoạt động: 1.Sự ra đời của Lụât ngh ĩa vụ quân sự:

- Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30-12-1981 và có hiệu lực từ ngày 10-01-1982.

- Ngày 21-12-1990 Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 (lần thứ nhất).

- Ngày 22-06-1994 Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự năm 1981 (lần thứ hai).

- Ngày 14-06-2005 Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự năm 1994 (lần thứ ba).

- Luật nghĩa vụ quân sự có 11 chương, 71 điều. 2. Những qui định có liên quan đến thanh niên, học sinh:

- Về qui định chung. - Về việc chuẩn bị cho thanh niên phục vụ tại ngũ. - Về việc nhập ngũ và xuất ngũ. - Về việc đăng kí nghĩa vụ quân sự. - Về việc phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và quân nhân chuyên nghiệp. - Về quyền lợi của quân nhân tại ngũ và xuất ngũ. - Về việc xử lí các vi phạm.

III. Công tác chuẩn bị: 1. Giáo viên:

- Chuẩn bị nội dung và hình thức cuộc thi, đề ra hệ thống câu hỏi - Chuẩn bị đáp án các câu hỏi và biểu điểm. - Giao cho cán bộ lớp phổ biến câu hỏi và tổ chức cuộc thi. - Hướng dẫn học sinh đọc tài liệu: Luật nghĩa vụ quân sự. - Kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị của học sinh.

2. Học sinh: - Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn thống nhất nội dung và hình thức hoạt động. - Thành lập ban tổ chức cuộc thi.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 22

Giaùo vieân:

- Ban tổ chức xây dựng thể lệ cuộc thi. - Phổ biến câu hỏi và thông qua thể lệ cuộc thi. Yêu cầu các bạn đọc Luật nghĩa vụ quân sự

và liên hệ với tình hình thực tế ở địa phương. - Chuẩn bị 4 đội thi, mỗi đội 3 người. - Phân công trang trí lớp, người điều khiển chương trình. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.

IV. Tiến hành hoạt động: Tổ chức thi bằng hình thức hái hoa dân chủ.

- Đại diện lớp tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu. - Người điều khiển mời ban giám khảo. Nêu yêu cầu cuộc thi. - Đại diện Ban giám khảo nêu thể lệ cuộc thi. - Người điều khiển mời các đội thi lên hái hoa và trả lời các câu hỏi. - Biểu diễn các tiết mục văn nghệ xen kẽ. - Ban giám khảo công bố kết quả cuộc thi.

V. Kết thúc hoạt động:

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 23

Giaùo vieân:

Chuû ñeà thaùng 1 THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HOÁ

DÂN TỘC

HOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN CHỦ ĐỀ “GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC”

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động, học sinh cần:

- Nhận thức được bản sắc văn hoá dân tộc là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Từ đó, xác định trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc.

- Có kĩ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các vấn đề văn hoá xã hội của địa phương, đất nước.

- Trân trọng nền văn hoá dân tộc, quyết tâm duy trì và phát triển những nét riêng và độc đáo của nền văn hoá dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện của sự lai căng văn hoá nước ngoài.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1. Bản sắc văn hoá dân tộc:

- Bản sắc là cái riêng của chủ thể, do chủ thể tạo nên bằng lối sống của chính mình. - Bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của

cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn; tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân-gia đình- làng xã- Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, nghĩa tình, đạo lí; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tình tế trong ứng xử; tình giản dị trong lối sống.

- Bản sắc văn hoá dân tộc còn đậm nét cả trong các hình thức biểu hiện dân tộc mang tính độc đáo như: nghề truyền thống, các thể loại văn hoá nghệ thuật dân tộc, trang phục các dân tộc, văn hoá ẩm thực đặc sắc,….

2. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc: - Văn hoá Việt Nam là thành quả của hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên

cường dựng nước và giữ nước của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. - Văn hoá Việt Nam là kết quả giao lưu và tiếp thu tinh hoa của nhiều nền văn hoá thế giới

để không ngừng hoàn thiện mình. - Văn hoá Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch

sử vẻ vang của dân tộc. - Trong giai đoạn mới của đất nước, với đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta,văn hoá

Việt Nam cần phải được tiếp tục phát huy nhằm góp phần quyết định vào những thắng lợi to lớn của dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

3. Nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc: - Tích cực rèn luỵên bản thân theo những đức tính của người Việt Nam trong giai đoạn mới. - Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết của bản thân mình nhằm nâng cao trình độ

chuyên môn,trình độ thẩm mĩ và phát triển thể lực. - Tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 24

Giaùo vieân:

- Tham gia bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá của đan tộc gồm cả văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 1. Giáo viên:

- Xây dựung nội dung thảo luận. - Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp và ban chấp hành chi đoàn thiết kế hình thức hoạt động sao

cho phù hợp với nội dung và gây hứng thú cho các học sinh trong lớp. 2. Học Sinh:

- Cán bộ lớp và ban chấp hành chi đoàn phổ biến yêu cầu cho cả lớp để các tổ chuẩn bị theo sự phân công.

- Giao cho mỗi tổ cử 3-4 người làm nòng cốt cho buổi thảo luận. - Chuẩn bị các phương tiện cho hoạt động. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ mang bản sắc quê hương, bản sắc dân tộc, nhất là dân

ca các miền. - Cử người điều khiển chương trình.

IV- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG - Đại diện cán bộ lớp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển. - Thảo luận nhóm với chủ đề: bạn hiểu gì về bản sắc văn hoá dân tộc? - Các nhóm trình bày, học s inh trong lớp nhận xét. - Người điều khiển chương trình tổng kết, tóm tắt laịo những đặc điểm cơ bản của bản sắc

văn hoá dân tộc. - Biểu diễn văn nghệ xen kẽ giữa các bài trình bày thảo luận.

V- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG 2:THI “TRÌNH DIỄN TRANG PHỤC CÁC DÂN TỘC TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM”

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động, học sinh cần: - Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn trang phục của các dân tộc trên đất nước Việt Nam,

nhất là những kiểu trang phục của các dân tộc ít người, qua đó phản ánh nếp sống văn hóa lâu đời của họ.

- Có thái độ ủng hộ việc giữ gìn và duy trì các trang phục mang bản sắc dân tộc Việt Nam, phê phán những biểu hiện của lối sông thiếu văn hóa.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhằm duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trước hết là biết lựa chọn những kiểu trang phục phù hợp với thanh niên Việt Nam. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1. Trình diễn trang phục lứa tuổi thanh niên của một số dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Việt Nam với 54 dân tộc khác nhau đã gắn bó với nhau lâu đời. Mỗi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam có những phong thái riêng, lối sông riêng và nhất là thể hiện ở cách ăn mặc mang đậm màu sắc của dân tộc mình.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 25

Giaùo vieân:

Các kiểu trang phục của các dân tộc là đa dạng, phong phú. Tuy khác nhau, nhưng nó đều là sự hội tụ của văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam. Việc trình diễn trang phục tuổi thanh niên của một sô dân tộc Việt Nam là dịp tốt để học sinh là người có văn hóa (không nói những lời thô tục, không ăn mặc thiếu lành mạnh, làm hạ thấp giá trị của mình) 2. Thi hỏi- đáp xung quanh một số vấn đề về văn hóa, về lối sống có văn hóa.

Có thể thi hỏi- đáp theo một số câu hỏi gợi ý sau: - Khi khoác trên mình bộ trang phục của dân tộc………., bạn có suy nghĩ gì về dân tộc đó?

Hãy cho cả lớp biết đôi điều về những hiểu biết của bạn về dân tộc này. - Theo bạn, thanh niên bây giờ có nên chạy theo “mốt” mà lãng quên trang phục dân tộc

mình không? - Những kiểu trang phục như thế nào? ( dù là ở bất kỳ dân tộc nào) được gọi là lai căng,

thiếu văn hóa? - Bạn có thể nêu quan điểm của mình về những kiểu trang phục nói trên không? Phản đối

chỗ nào? Đồng tình chỗ nào? - Hãy cho bạn mình một lời khuyên nếu như người bạn đó ăn mặc không lành mạnh. - Với bạn khác giới, nếu bạn sử dụng những trang phục không lành mạnh thì bạn sẽ có thái

độ như thế nào? - Nếu được tham gia thiết kế trang phục tuổi thanh niên, bạn sẽ nêu những ý tưởng gì của

mình về một kiểu trang phục lành mạnh? - Bạn suy nghĩ gì về buổi trình diễn này? Hãy bổ sung thêm ý tưởng của mình trong công

việc tổ chức buổi trình diễn trang phục những lần tiếp theo. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: - Nêu mục đích yêu cầu và định hướng tổ chức hoạt động để học sinh thảo luận và chuẩn bị. - Xây dựng hệ thống câu hỏi và đáp án (nếu cần) như gợi ý ở phần nội dung. - Giao nhiệm vụ cho Cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn phối hợp thực hiện.

2. 2. Học Sinh: - Cán bộ lớp và ban chấp hành chi đoàn thống nhất kế hoạch, chương trình và hình thức hoạt

động. - Lựa chọn trang phục của một vài dân tộc và phân công cho các tổ sưu tầm, chuẩn bị thể

hiện trong buổi trình diễn. - Yêu cầu mọi thành vien trong lớp chuẩn bị ý kiến cho cuộc giao lưu. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ như: đơn ca, tiểu phẩm, múa, . . . - Chuẩn bị việc trang trí cho hoạt động. - Cử người điều khiển, cử Ban giám khảo.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 26

Giaùo vieân:

IV- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG - Đại diện cán bộ lớp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển. - Người điều khiển giới thiệu Ban giám khảo, nêu mục đích yêu cầu của buổi trình diễn

trang phục. - Hát tập thể ( bài hát tùy chọn, nhưng nên chọn bài hát gắn liền với nội dung của hoạt động

này). - Trình diễn trang phục các dân tộc anh em: Các bạn mặc một số bộ trang phục dân tộc với

đủ màu sắc trình diễn trên “sân khấu”. Người điều khiển giới thiệu từng loại trang phục hoặc mời khán giả dưới trả lời.

- Người điều khiển nêu câu hỏi. Người tham gia trả lời hoặc thể hiện bằng bài hùng biện của mình.

- Các hoạt động văn nghệ có thể xen kẽ trong hoạt động giao lưu này. - Kết thúc giao lưu bằng chào tạm biệt của những tham gia trình diễn trang phục. V- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 27

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 2: THANH NIEÂN VÔÙI LÍ TÖÔÛNG CAÙCH MAÏNG

HOẠT ĐỘNG 1: “GIAO LƯU VỚI CÁC ĐẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG”

I- Mục tiêu hoạt động: - Tạo điều kiện cho học sinh hiểu biết đầy đủ và sâu sắc hơn về lí tưởng cách mạng - Tìm hiểu quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của các thầy cô. - Xác định kế hoạch hành động cụ thể tích cực học tập và rèn luyện để tự hoàn thiện bản

thân, vươn tới lí tưởng cao đẹp của cuộc sống. II- Nội dung hoạt động: 1. Thông qua trao đổi trò chuyện của các Đảng viên để giúp học sinh hiểu rõ các nội dung

sau:

- Lý tưởng của người phấn đầu vào Đảng - Vai trò của người Đảng viên trong nhà trường và xã hội - Nhiệm vụ của HS đối với vai trò là đoàn viên. 2.Xen kẽ là trò chơi và các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ. III- Công tác chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Mời các giáo viên là Đảng viên của trường để tham gia giao lưu. - Họp cán bộ lớp và BCH chi đoàn để thống nhât câu hỏi - Hướng dẫn người điều khiển thiết kế chương trình giao lưu. - Cho HS tham khảo các tư liệu về điều lệ Đảng, điều lệ Đoàn 2. Học sinh: - Chuẩn bị những câu hỏi để giao lưu với các thầy cô Đảng viên. - Chuẩn bị những bài hát, bài thơ có liên quan đến chủ đề. - Trang trí lớp, món quà nhỏ tặng các Đảng viên. IV- Tổ chức hoạt động 1. Hoạt động khởi động - Hát 1 bài hát tập thể: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” Trong khi mọi người chuyền tay nay 1 bông hoa, đến hết bài bông hoa vào tay ai, người đó

phải hát 1 bài về Đảng hoặc Bác Hồ (Đảng là cuộc sống của tôi, Bắc đang cùng chúng cháu hành quân, . . .)

MC: ổn định tổ chức lớp và giới thiệu thành phần tham dự, khách mời 2. Hoạt động 1: (Tọa đàm 20 phút) - MC: giới thiệu sơ lược lí do buổi tọa đàm và đôi nét về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt

Nam.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 28

Giaùo vieân:

- MC: mời thầy cô Đảng viên tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân, quá trình công tác và gia nhập vào Đảng.

- Thầy/ Cô:………………………….. - HS: 1) Thầy (cô) có thể cho chúng em biết vai trò của các Đảng viên trong trường chúng ta

là gì? - Thầy (cô): - Xung phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực, rèn luyện bồi dưỡng thanh niên HS-

vai trò nòng cốt cho tổ chức và hoạt dộng dạy và học ở nhà trường. - Tìm và chọn lọc những nhân tố tiêu biểu, ưu tú để chăm bồi và phát triển Đảng. - Góp phần xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo CBCC thực

hiện thắng lợi nhiệm vụ của trường đã đặt ra ở đầu năm học. - MC: Cảm ơn Thầy(cô) đã cho chúng em biết về tầm quan trọng của Đảng viên trong nhà

trường. Chắc hẳn không những trong nhà trường mà ở mọi nơi Đảng luôn là người dẫn dắt chúng ta trên con đường xây dựng và phát triển đất nước. Và chúng em vẫn còn nhiều điều muốn biết rõ thêm về Đảng xin được hỏi thầy (cô), mời các bạn tiếp tục.

- HS: 2) Thầy (cô) đã phấn đấu thế nào để trở thành 1 thành viên của Đảng ? Chúng em là học sinh thì có được đứng vào hàng ngũ của Đảng không ? Điều kiện nào để chúng em có thể được kết nạp Đảng ?

- Thầy (cô) . ……………………… MC: ……………………………. HS: Là 1 Đảng viên, trong quá trình công tác giảng dạy có kỷ niệm nào để lại ấn tượng sâu

sắc nhất ? thầy (cô) có thể chia sẻ với chúng em ? - Thầy (cô):…………………… MC: Chúng ta đã được nghe qua những lời chia sẻ rất chân tình của thầy cô về người Đảng

viên. Ước mơ sao mỗi bạn trong chúng ta hãy cùng nhau ra sức học tập, rèn luyện tài để không phụ lòng những người đi trước, đã hy sinh quên mình để cho chúng ta một cuộc sống tốt đẹp ngày hôm nay. Mỗi bạn HS chúng ta hãy phấn đẫu để có thể đứng vào hàng ngũ của Đảng góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước.

Và sau đây chúng ta cùng nghe qua bài hát “Đảng cho ta mùa xuân”. 3. Hoạt động 2: Trò chơi đối mặt (10’) MC: Hướng dẫn chơi trò chơi: chia lớp ra làm 6 đội chọn 1 bạn tham gia trò chơi. Vòng 2: thi để chọn ra 2 đội, vòng 3 thi để chọn ra 1 đội thắng. Vòng 1: Hãy kể tên những tổng bí thư của nước ta từ ngày thành lập. HS: Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Trường

Chinh. Vòng 2: Hãy kể những thắng lợi tiêu biểu của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống

ngoại xâm dưới sự lãnh đạo của Đảng. HS: Chiến thắng Đ iện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Chiến dịch Tây Nguyên, chiến

dịch Huế- Đà Nẵng, Chiến thắng Ấp Bắc, Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968, trận Điện Biên Phủ trên không 1972.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 29

Giaùo vieân:

Vòng 3: Trong vòng 5 giây, 2 bạn đại diện 2 đội sẽ cược nói tên khác nhau của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

4. Hoạt động 3: (tiết mục văn nghệ). MC: Mời khoảng 2 tiết mục văn nghệ hát về mừng Đảng mừng Xuân. MC: Mời tiết mục từ tổ 1, 2. Đại diện 2 tổ lần lượt biểu diễn văn nghệ. MC: Cám ơn tiết mục văn nghệ từ các bạn và khép lại chương trình. V. Kết thúc hoạt động:

HOẠT ĐỘNG 2: TẠO ĐÀM “LÍ TƯỞNG CỦA THANH NIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI”

I- MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này, học sinh cần: - Hiểu rõ lí tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam ngày nay, không thể tách rơid với lí

tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đố là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; là dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

- Biết vận dụng lí tưởng cách mạng vào học tập, rèn luyện và gắn với cuộc sống để xây dựng kế hoạch, hành động, quyết tâm phấn đấu thực hiện lí tưởng đó.

- Có thái độ tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện lí tưởng cao đẹp của thanh niên. II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

Có thể gợi ý học sinh trình bày quan điểm, ý kiến của mình về lí tưởng cách mạng của thanh niên Việt Nam ngày nay theo 4 nội dung:

1/ Ý thức về niềm tự hào dân tộc: Biết tự hào về các truyền thống tốt đẹp của dân tộc như : bản sắc văn hóa , tinh thần yêu nước. . .

2/ Niềm tin và chấp hành các chuẩn mực của cộng đồng và xã hội, hướng tới nhân cách hoàn thiện.

3/ Phấn đấu học tập vươn lên để góp sức mình xây dựng đất nước giàu đẹp. Tùy vào năng lực và sở trường tìm cho mình một nghề phù hợp để lập nghiệp.

4/ Phấn đấu hướng đến cái đẹp: chân- thiện-mĩ. III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

Để thực hiện nội dung này, chúng tôi chọn hai hình thức sau: 1/ Giáo viên: - Họp với cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn để thống nhất nội dung và cách thức tọa

đàm. - Đề cử người điều khiển - Giao cho các tổ chuẩn bị nội dung - Gợi ý về cách tổ chức tọa đàm cho Ban tổ chức và giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh. - Hướng dẫn, góp ý các nội dung chuẩn bị của tổ.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 30

Giaùo vieân:

- Kiểm tra công việc chuẩn bị của học s inh - Tìm cho học sinh những băng đĩa về hình, ảnh những người thanh niên tiêu biểu trong

chiến tranh và hiện nay. 2/ Học sinh - Cán bộ lớp phổ biến cuộc tọa đàm và giao cho cán bộ chuẩn bị. - Các tổ cử người chuẩn bị ý kiến + Tự giác, chủ động tìm hiểu nội dung buổi tọa đàm. + Học hỏi để nâng cao hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. + Có khát vọng chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, vươn lên lập nghiệp - Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phù hợp với chủ đề. - Trang trí lớp theo yêu cầu với chủ đề.

IV- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG Các học sinh được phân công trang trí bảng, sắp xếp bàn ghế (có thể sắp xếp bàn ghế lại tạo

một tạo một khoảng trống hình vuông ở giữa, người dẫn chương trình đứng ở giữa lớp, cây hoa cũng được để giữa lớp)

MC: Khởi động lớp bằng một bài hát tập thể, bài “Nối vòng tay lớn” (2 phút) MC: Tuyên bố lí do (2 phút) Mỗi chúng ta đều biết thanh niên là nguồn lực rất quan trọng, là nền tảng để phát triển một

quốc gia. Khi đất nước con chiến tranh đã có biết bao thanh niên hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc đem lại độc lập-tự do cho đồng bào, dân tộc. Nay trong thời bình, thì mỗi thanh niên chúng ta cần phải làm gì để xây dựng đất nước này giàu đẹp hơn? (MC: Có thể dừng lại hỏi ý kiến 1�2 bạn về vấn đề này sau đó MC nói tiếp). Mỗi thanh niên chúng ta cần phải ra sức học tập, đem tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo để xây dựng và phát triển đất nước. Làm thế nào để chúng ta thực hiện được điều này, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu “Lí tưởng của thanh niên trong thời đại mới”. Đó cũng là lí do của buổi tọa đàm hôm nay.

MC: Giới thiệu đại biểu: gồm GVCN và toàn thể học sinh lớp (…..) (1 phút) MC: Thông qua hình thức buổi tọa đàm gồm hai hoạt động chính: - Hoạt động 1: Các tổ viên cử đại diện lên hái hoa dâng chủ (các câu hỏi đã chuẩn bị do

GVCN cung cấp tuần trước) - Hoạt động 2: Trò chơi giải ô chữ- phát biểu cảm nghĩ (cảm nghĩ về một nhân vật tìm

được khi đã giải ô chữ) 1. Hoạt động 1:: Hái hoa dân chủ (25 phút)

MC: Mời đại diện tổ 1 lên hái hoa. - Đại diện tổ 1 lên hái hoa để bốc câu hỏi: VD tổ 1 bốc được câu: MC: đọc câu hỏi 1/ Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước? - Tổ viên suy nghĩ và trả lời câu hỏi: � Vai trò của thanh niên hôm nay là phải tích cực học tập, phấn đấu trở thành, những người

công dân có ích cho gia đình và xã hội. Không ngại khó, ngại khổ, vượt qua đói nghèo, lạc hậu, vươn đến một tương lai tươi sáng. Biết giữ gìn và phát huy những bản sắc dân tộc, biết tu dưỡng

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 31

Giaùo vieân:

đạo đức và luôn hướng đến cái đẹp. Không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ phù hợp với hoàn cảnh mới của đất nước và toàn cầu, để xây dựng và phát triển Tổ quốc.

MC: Cảm ơn ý kiến của thành viên tổ 1 MC: Mời ý kiến bổ sung từ các tổ bạn (ý kiến của 3 tổ còn lại 2,3,4) MC: Cảm ơn, ý kiến bổ sung từ các tổ (nếu có), nhận xét đánh giá các câu trả lời của thanh

viên tổ 1. MC: Tiếp tục mời đại diện tổ 2 lên hái hoa để bốc câu hỏi mình. - Đại diện tổ 2 lên hái hoa. VD tổ 2 bốc được câu : MC: Đọc câu hỏi: 2/ Bản thân là một thanh niên, vậy bạn có những ước mơ, những hoài bão gì cho tương lai ? - Tổ viên suy nghĩ trả lời: Đây là câu hỏi mà mọi tổ viên đều có cách trả lời khác nhau, vì phần lớn mỗi thành viên

trong đều có những hoài bão khác nhau trong tương lai của mình. VD: có bạn mơ ước làm giáo viên, cũng có bạn bác sĩ, kỹ sư, . . .nghề nào cũng có ích, cũng cống hiến sức mình cho xã hội.

MC: Có thể mời các ý từ các tổ bạn (3-4 ý kiến ) MC: Nhận xét, đánh giá lại vấn đề MC: Để thay đổi bầu không khí, mời một tiết mục văn nghệ từ bạn lớp phó văn nghệ với bài

hát “Mùa hè xanh” MC: Cảm ơn tiết mục của bạn MC: Trở lại chương trình mời đại diện tổ 3 lên hái hoa - Đại diện tổ 3 lên hái hoa để bốc câu hỏi, VD tổ 3 bốc được câu: MC: Đọc câu hỏi: 3/ Bạn hiểu thế nào về chiến dịch mùa hè xanh? Bạn có muốn tham gia chiến dịch này không

? - Tổ viên suy nghĩ trả lời: � Chiến dịch mùa hè xanh là mùa hè tình nguyện của các thanh niên, bằng trái tim đầy

nhiệt huyết của mình các thanh niên đã thắp lên ngọn lửa tình nguyện, chính ngọn lửa ấy đã giúp các thanh niên vượt khó, vượt khổ đến những nơi xa xôi còn khó khăn, nghèo nàn để giúp đỡ nhân dân và làm các công tác xã hội có ích như: trồng cây xanh, đắp đường, dạy học, dựng nhà cho nhân dân, . . .Đây là tinh thần đáng được tuyên dương và khuyến khích ngày càng nhiều thanh niên tình nguyện hơn nữa vì đây là phong trào có ích và có ý nghĩa sâu sắc.

Bản thân tôi cũng rất muốn tham gia vào phong trào này, vì qua đây người thanh niên được thể hiện mình, đem sức mình giúp ích cho cộng đồng, xã hội.

MC: Cảm ơn ý kiến từ tổ 3 MC: Mời các ý kiến bổ sung cho tổ 3 MC: Mới ý kiến từ các tổ (1,2,4) MC: Cảm ơn các ý kiến từ các tổ bạn (nếu có) MC: Nhận xét, đánh giá. MC: Bông hoa cuối cùng còn lại sẽ dành cho tổ 4, mời thành viên tổ 4

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 32

Giaùo vieân:

- Đại diện tổ 4 lên hái MC: Đọc câu hỏi: 4/ Bạn có nhận xét gì về lối sống sa đọa của một số thanh niên ngày nay ? Làm thề nào để

khắc phục hiện trạng này ? - Tổ viên suy nghĩ trả lời � Hiện nay có một số thanh niên sống rất buông thả, chỉ biết ăn chơi, tập tụ phe cánh, dẫn

đến hư hỏng, sa vào các tệ nạn xã hội. . . Đầy là hiện tượng tiêu cực ở thanh niên, học không chỉ không giúp ít gì cho gia đình, xã hội mà còn trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà mỗi thanh niên chúng ta cần phải tránh lối sống sa đọa này, nó là con đường đưa chúng ta đến bờ vực chứ không dẫn chúng ta đến bến bờ của hạnh phúc, tương lai.

Để khắc phục hiện trạng này thì mỗi thanh niên phải ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình và làm thế nào để thực hiện được nó. Có ý thức được mình, giữ mình phấn đấu ra sức học tập để tránh xa được lối sống sa đọa. Bên cạnh đó gia đình- nhà trường và xã hội cần phải quan tâm đến họ.

MC: Cảm ơn ý kiến từ tổ bạn MC: Mời các ý kiến bổ sung từ các tổ khác. MC: Cảm ơn các ý kiến (nếu có) MC: Nhận xét, đánh giá chung. Kết thúc hoạt động 1 và chuyển sang hoạt động 2

2. Hoạt động 2: Trò chơi giải ô chữ - Phát biểu cảm nghĩ (10 phút) MC: Chúng tôi sẽ đưa ra ô chữ gồm 12 chữ cái, kèm theo ba dữ kiện về ô chữ này. Khi tôi

đọc lần lượt 3 dữ kiện ai đoán được ô chữ, sẽ có 1 phần quà, tuy nhiên giải được ô chữ các bạn sẽ tìm được tên một nhân vật và bạn phải phát biểu cảm nghĩ của mình về nhân vật này.

MC: Kẻ ô chữ gồm 12 chữ cái trên bảng Đ Ặ N G T H Ù Y T R Â M

MC: Đọc lần lượt từng dữ kiện (mỗi dữ kiện cho thời gian 1 phút để các bạn suy nghĩ ) 1/ Đây là một nữ bác sĩ đã hi s inh khi tuổi đời còn rất trẻ trong cuộc khánh chiến chống Mỹ. 2/ Một bệnh xá được xây dựng gần đây mang tên nữ thanh niên này. 3/ Nữ thanh niên này để lại một cuốn nhật ký rất nổi tiếng, tên cuốn nhật ký cũng là tên của

nữ thanh niên này. - Sau khi MC đưa ra lần lượt các dữ kiện cho các bạn đoán và trả lời nếu từ dữ kiện đầu tiên

các bạn đoán được, thì MC cũng đọc 2 dữ kiện còn lại, MC có thể nói thêm một số thông tin về nữ anh hùng này.

Thành viên nào đoán được ô chữ đầu tiên thì MC mời bạn đó phát biểu cảm nghĩ của mình về người anh hùng Đặng Thùy Trâm. Sau khi phát biểu xong, MC gửi tặng bạn một món quà (quà do BTC chuẩn bị sẵn)

MC: Ghi đáp án vào các ô chữ MC: Nhận xét, đánh giá �Mỗi chúng ta ai cũng biết Đặng Thùy Trâm là một nữ thanh niên yêu nước rất tiêu biểu

trong kháng chiến chống Mỹ. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã gạt đi tuổi xuân, gạt đi mọi hạnh phúc

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 33

Giaùo vieân:

riêng tư, theo tiếng gọi non sông, Thùy Trâm đã rời gia đình êm ấm khăn gói ra chiến trường để khám và chữ bệnh cho các chiến sĩ và cũng như mọi thanh niên yêu nước khác Trâm đã hiến dâng cuộc đời mình cho Tổ quốc, người nữ bác sĩ này đã hi s inh khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong chiến tranh đã có biết bao thanh niên ngã xuống vì độc lập, tự do, để hôm nay cho chúng ta hòa bình, cơm no, áo ấm. Chính vì vậy, thanh niên chúng ta cần phải ra sức phấn đấu, học tập để tiếp bước các thanh niên đi trước bảo vệ và xây dựng đất nước giàu và đẹp hơn.

- Để kết thúc chương trình MC mời tất cả các bạn hát tập thể bài “Đoàn ca”. V- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: (5 phút)

MC: Mời nhận xét của GVCN - Cái được: về khâu tổ chức, cách thể hiện của các em, tinh thần học hỏi, hăng say trong hoạt

động. . .Qua hoạt động này các em đã ý thức được gì về vai trò và trách nhiệm của mình. Khi các em đang là học sinh cuối cấp thì các em đã có dự định gì cho tương lai chưa ?

- Chưa được: Các em có chuẩn bị tốt các mặt chưa, có chuẩn bị câu hỏi trước không, tinh thần tham gia buổi hoạt động . . .

- Rút kinh nghiệm để làm tốt hơn chủ để tuần tới - Dặn dò và phân công nhiệm vụ để thực hiện chủ đề tuần tới (GV phân công cụ thể theo tổ,

định hướng nội dung chủ đề cho các em cần chuẩn bị gì để buổi sinh hoạt sau được tốt hơn)

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 34

Giaùo vieân:

CHUÛ ÑEÀ THAÙNG 3:

THANH NIEÂN VÔÙI VAÁN ÑEÀ LAÄP NGHIEÄP HOAÏT ÑOÄNG 1:

THAÛO LUAÄN CHUYEÂN ÑEÀ LÖÏA CHOÏN NGHEÀ NGHIEÄP I. Mục tiêu hoạt động: Sau hoạt động học sinh cần

- Hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp, biết đánh giá bản thân để lựa chọn nghề phù hợp.

- Tích cực tham gia hoạt động với những câu hỏi, câu trả lời cụ thể liên quan tới vấn đề lựa chọn nghề.

II. Nội dung và hình thức 1. Nội dung

- Thế nào là sự lựa chọn nghề đúng đắn. Có ba câu hỏi được đặt ra trong việc lựa chọn nghề nghiệp là:

+ Nhu cầu lao động của nghề đó như thế nào? + Bản thân người chọn nghề có đủ điều kiện để làm nghề đó hay không? + Nếu còn khó khăn thì phải làm gì và nên phấn đấu như thế nào để khắc phục những khó

khăn đó. - Những yêu cầu của sự lựa chọn nghề: Khi chọn nghề, nên xem xét bản thân có đầy đủ năng

lực,phẩm chất đạo đức để theo đuổi nghề mình chọn hay không. - Vai trò của gia đình và bạn bè trong công việc lựa chọn nghề nghiệp của mình.

+ Phối hợp với nhà trường tổ chức giáo dục Đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng đắn về sự lựa chọn nghề của thanh niên hiện nay.

+ Tổ chức các hoạt động giúp thanh niên tìm hiểu các nghề nhằm định hướng cho tương lai.

+ Tạo điều kiện và môi trường để các em trực tiếp tham gia vào lao động sản xuất, lao động tình nguyện,…

- Giới thiệu một số nghề trong xã hội : nghề y, nghề giáo viên, nghề xây dựng, nghề thủ công,…

- Những khó khăn vướng mắc trong công việc lựa chọn nghề nghiệp 2. Hình thức - Thảo luận - Thi văn nghệ

III. Công tác chuẩn bị 1. Giáo viên : - Chuẩn bị tư liệu về một số ngành nghề - Cung cấp 1 số câu hỏi giúp học sinh thao luận

+ Nêu các nghề nghiệp mà bạn yêu thích + Việc lựa chọn của bạn có ảnh hưởng bởi gia đình và bạn bè hay do bạn lựa chọn ? + Theo bạn khi muốn lựa chọn một nghề thì cần những yếu tố nào ? + Nếu cha mẹ ép bạn phải theo một nghề mà bạn yêu không yêu thích thì bạn sẽ xử sự ra sao? + Khi lựa chọn nghề nghiệp, bạn suy nghĩ như thế nào về sự phù hợp giữa năng lực bản thân với nghề mà mình chọn ? Cho ví dụ.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 35

Giaùo vieân:

2. Học sinh : - Cán bộ lớp và ban chấp hgành chi đoàn hoàn chỉnh chương trình buổi thảo luận (sau khi GV góp ý) - Phổ biến nội dung thảo luận để cả lớp chuẩn bị ý kiến tham gia trao đổi - Cử 02 người điều khiển chương trình - Chuẩn bị các tiết mục xen kẽ trong cuộc thi

IV. Tổ chức hoạt động MC . Thoâng qua noäi dung hoïat ñoäng goàm 2 voøng :

-Voøng 1: Ñoaùn yù ñoàng ñoäi. -Voøng 2: Thi huøng bieän. -Giöõa moãi voøng coù vaên ngheä, cuoái cuøng toång keát pha ùt thöôûng va ø yù kieán GVCN.

MC .Voøng 1: Moãi nhoùm laàn löôït cöû 2 ñaïi dieän: 1 ngöôøi boác thaêm ca âu hoûi sau ñoù suy nghó trong 10 giaây roài duøng töø ngöõ gôïi yù ñeå ngöôøi cuøng chôi goïi ñuùng töø khoùa.

Löu yù:Ngöôøi gôïi yù khoâng ñöôïc duøng töø laùi, tieáng nöôùc ngoøai, khoâng taùch töø ña ëc bieät laø khoâng duøng töø truøng vôùi töø goác. Thaêm 1: Baùc Só, Giaùo vieân, Kieán Truùc Sö, Nhaïc Só, Thôï Uoán toùc Thaêm 2: Taøi Xeá ,Thôï May, Phi Coâng, Ca Só, Thôï ñoùng giaày. Thaêm 3: Hoïa Só, Nha Só, Thôï Ñieän, Tieáp Vieân Haøng Khoâng, Thôï Hoà.

phaàn th i cho kha ùn g ia û ( coù thöô ûng ). MC. Neâu caâu hoûi

1. Ai laø ngöôøi xa ây Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh ?.(Thôï Hoà ). 2. Moät la õo nhaø giaøu ñi ñoøi nôï nhöng khoâng ga ëp chuû nha ø maø gaëp moät em beù, laõo hoûi: “ Naøy

Beù, cha meï em ñaâu? Em beù noùi: “cha con ñi chaët caây soáng, coøn meï con ñi troàng caây cheát roài”. Vaäy cha meï

em beù laøm ngheà gì ?.(Noâng daân ). MC. Voøng 2: Thi huøng bieän . ñieåm toái ña voøng naøy la ø 50 ñieåm (môøi BGKhaûo). Moãi ñoäi boác tha êm 1 caâu hoûi vaø thaûo lua än trong 2 phuùt sau ñoù nhoùm cöû ñaïi dieän trình

baøy tröôùc lôùp khoûang 3 phuùt. Thaêm 1. Ngheà nghieäp cuûa ba ûn thaân la ø do cha meï quyeát ñònh, mieãn laø ngheà ñoù coù nhieàu tieàn.

Caùc baïn nghó sao veà vaán ñeà naøy?. Thaêm 2. Baïn ñaõ löïa choïn ngaønh ngheà cho töông lai cuûa mình chöa? Vì sao ba ïn choïn ngheà ñoù?. Thaêm 3. Baïn coù thay ñoåi yù ñònh cuûa mình khoâng khi moäi ngöôøi trong lôùp baïn ñeàu noäp hoà sô thi

ñaïi hoïc trong khi chæ coù mình ba ïn döï kieán thi cao ñaúng?. - Sau moãi phaàn trình baøy môøi BGK nhaän xeùt, cho ñieåm.

MC. Vaên ngheä, thö kyù toång hôïp ñieåm. MC. Coâng boá keát quaû 2 voøng thi, trao giaûi thöôûng.. HĐ2: Thảo luận MC1: Mời các bạn lắng nghe "Thông tin việc làm cần thiết về việc làm hiện nay" (Sử dụng máy chiếu) MC2 : Bây giờ mời các nhóm theo dõi câu hỏi và thảo luận (Chuẩn bị 10') - Các nhóm thảo luận trình bày tự do - Ban giám khảo chấm điểm (theo nhóm) MC2 : Kết luận (dựa vào nội dung giáo viên cung cấp) MC1: Sau đây mời các nhóm tham gua chương trình văn nghệ (hát về ngành 10')

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 36

Giaùo vieân:

V. Keát thuùc hoïat ñoäng MC .Phoûng va án moät soá ba ïn trong lôùp:

- Baïn tha áy buoåi hoïat doäng chuùng ta hoâm nay nhö theá naøo? - Buoåi hoïat ñoäng na øy coù giuùp gì cho baïn trong vieäc ñònh höôùng ngheà nghieäp trong töông

lai. - Nhaän xeùt goùp yùkieán cuûa GVCN.

V. Kết thúc hoạt động MC2: Công bố kết quả và phát thưởng nhóm - Giáo viên chủ nhiệm nhận xét, đánh giá buổi sinh hoạt và thông báo công việc tuần tới.

Hoạt động 3: NGHE NÓI CHUYỆN VỀ LỰA CHỌN NGHỀ I/ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

- Hiểu rõ hơn về ý nghĩa quan trọng của vấn đề chọn nghề và cách lựa chọn nghề sao cho phù hợp với năng lực bản thân

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp các thông tin thu được, biết tranh luận theo suy nghĩ bản thân về vấn đề chọn nghề.

- Hứng thú và nhiệt tình tìm kiếm lựa chọn nghề nghiệp tương lai. II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1/ Nội dung: - T ìm hiểu tầm quan trọng của việc chọn nghề, vì sao phải chọn nghề phù hợp? - Cùng nhau giải quyết những vấn đề thường gặp đối với học s inh khi chuẩn bị bước vào đời 2/ Hình Thức: - Trao đổi thảo luận trả lời các câu hỏi về lựa chọn nghề -Tham gia tìm hiểu lựa chọn nghề qua trò chơi “ Đoán nghề” -Thảo luận và nêu ra quan điểm khi xử lý tình huống do ban tổ chức đặt ra III/CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 1/ giáo viên:

- Một số câu hỏi và câu trả lời về lựa chọn nghề, một số tình huống cho HS xử lý và gợi ý đáp án. -Máy chiếu , chương trình soạn sẵn các vòng thi và tổ chức trò chơi -Phân công công việc cho học sinh chuẩn bị: phân công người dẫn chương trình, phân công nhóm trang trí lớp học, chia lớp thành 4 nhóm thi đua trao đổi thảo luận, một số tiết mục văn nghệ

2/ học sinh: - M ột số vấn đề về việc lựa chọn nghề cho tương lai - M ột số kiến thức về các nghề phổ biến trong xã hội ngày nay. IV TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: 1/ Khởi động (5phút) - Hát bài hát tập thể: Bốn phương trời - Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự….. - Nêu lý do và chủ đề của hoạt động hôm nay: “ Hai tiết hoạt động trước chúng ta đã tìm hiểu khá nhiều về một số nghề nghiệp cơ bản và phổ biến của xã hội hiện nay, qua tìm hiểu đó tôi tin chắc trong chúng ta có không ít bạn vẫn còn bâng khuân không biết bản thân mình phù hớp với nghành nghề nào? Và với năng lực hiện giờ của mình nên lự chọn nghề nghiệp nào? Và một người nên có bao nhiêu nghề là đủ? Để giải quyết những khúc mắc trên hôm nay lớp chung ta tổ

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 37

Giaùo vieân:

chức hoạt động với chủ đề : “ Nghe nói chuyện về lựa chọn nghề” để tháo gỡ những gúc mắc trong chúng ta trong việc lựa chọn nghề. - Trong số các đại biểu đến dự hôm nay có : 1/ Thầy (cô): ………………………….sẽ là nhà tư vấn cho chúng ta hôm nay - Để tiến hành thuận lợi cho việc thi đua giưqã các tổ tôi xin phép mời một số bạn trong ban cán sự lớp làm ban giám khảo: 1/ bạn: ………………………… 2/ bạn:………………………. 3/bạn:………………………………thư ký - Xin mời các thầy ( cô) và các bạn có tên lên ngôi hàng ghế trên - Tiếp theo tôi xin phân chia lớp mình ra thành 4 đội : ứng với tổ 1 là đôi 1,………….. Mời các bạn về đúng vị trí để chúng ta tiến hành hoạt động. 2/Nội dung: tiến hành thi đua tìm hiểu việc lựa chọn nghề giữa các đội Cuộc thi gồm 4 vòng: Vòng 1: bạn biết gì về lựa chọn nghề?(13p) Thể lệ: Mỗi đội tham dự được lựa chọn cho đội mình một ô số , khi đó mỗi ô số là một câu hỏi . các đội có 5 phút thảo luận và trình bày sự hiểu biết rồi lên giấy A 0, mỗi đội có 1 phút để trình bày kết quả thảo luận. Đại biểu cố vấn đưa ra ý kiến và nhận xét câu trả lời của từng đội Ban giám khảo nhận xét cho điểm tối đa 30 điểm Thông báo kết quả sau vòng thi thứ nhất + hệ thống câu hỏi và câu trả lời gợi ý

Câu hỏi Gợi ý đáp án 1/Theo bạn chọn nghề là gì?tại sao chúng ta phải chọn nghề?

2/để chọn một nghề phù hợp với xã hội ngày nay thì bạn nên là gì?

1/-là việc tìm cho mình một việc làm mang đến lợi ích cho cá nhân gia đình và toàn xã hội, là công việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân. -vì : +kinh tế, khoa học, công nghệ ngày càng phát triển , thế giới nghề nghiệp ngày càng phong phú và đa dạng, một người không thể cùng một lúc làm nhiều nghề được. +để tìm hiểu xem nghề nào phù hợp với năng lực bạn thân +chọn nghề là chọn cho mình một hướng đi đúng trong cuộc sống

2/-tìm hiểu năng lực của mình như thế nào xem có phù hợp với nghề nghiệp lựa chọn ch tương lai -tìm hiểu sở thích sở trường và khả năng và sức khoẻ của mình. -Tìm hiểu thông tin về các nghề đang cần ở địa phương sinh sống -truyền thống nghề nghiệp của gia đình

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 38

Giaùo vieân:

Câu hỏi Gợi ý đáp án 3/theo các bạn, sau khi thi tốt nghiệp chúng ta nên tiếp tục học cao hơn hay tham gia trực tiếp vào lao động sản xuất?nếu theo hướng một thì chúng ta cần những điều kiện nào? Nếu theo hướng 2 thì HS sẽ có những thuận lợi nào

4/việc chọn hướng đi cho bản thân là một bài toán không đơn giản, phải có sự tính toán kỹ luỡng để sau này mới có thể yêu nghề mà mình đã chọn, vậy yếu tố nào sẽ giúp chúng ta yêu nghề đã chọn?

3/+hướng 1: -HS phải tính đến khả nănghọc tập của mình để chọn khối thi, chọn trường có nghề mà mình dự định chọn. -tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sức khoẻ của mình +hướng 2: -HS có điều kiện thâm nhập nhanh với thực tế, tích luỹ thêm kinh nghiệm sống bản thân sau đó sẽ chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp

4/ -phải có ý chí, lòng quyết tâm và ý chí vươn lên -phải nổ lực phấn đấu, rèn luyện vì nếu không nổ lực phấn đấu thì cho dù bạn là người có năng lực cũng khõ phát triển và không thực hiện được dự định chọn nghề, và năng lực không phải là cái hoàn toàn có sẵn mà còn do rèn luyện mới hình thành.

Vòng 2: trò chơi “hiểu ý đồng đội” (5phút) Thể lệ: M ỗi đội chọn ra 2 thành viên, lên sân khấu, BTC sẽ đưa ra tên nghề nghiệp quen thuộc, thành viên đại diện sẽ dùng động tác mô tả tên nghề nghiệp đó để đồng đội hiểu ý và đưa ra câu trả lời. mỗi đội có 1 phút để mô tả và trả lời. đoán đúng tên nghề (10 điểm) , sau đó có 1 phút nêu được tầm quan trọng của nghề (10 điểm)

• Các Nghề Đưa Ra : - Giáo viên: giáo dục giảng dạy, đào tạo nhân lưc cho XH - bác s ĩ: cứu người chữa bệnh…. - tài xế: vận chuyển hàng hoá, đưa rước….. - nông dân: làm ra lương thực nuôi con người - ca sĩ: dung giọng hát để tô đẹp cuộc sống - hoạ s ĩ: vẽ ra những bức tranh sinh động cho cuộc sống - nhà báo: nắm bắt thông tin và truyền tải thông tin đến mọi người

Vòng 3: Trò chơi “Ai nhanh hơn” MC thông qua thể lệ: Chia làm 3 nhóm, có 3 gói câu hỏi ứng với mỗi chủ đề khác nhau, mỗi gói câu hỏi trả lời trong 30 giây với 10 nội dung, mỗi lượt đúng sẻ được 10 điểm.

a) Gói 1: Những điều cần thiết cho ngành y học - Kiến thức y học - Dụng cụ y tế. - M áy siêu âm - Bác s ỉ - Bệnh viện - Chụp X quang. -Thuốc. - Xét nghiệm. -Thiết bị phẩu thuật. - Ống nghe khám b) Gói 2: Những hoạt động liên quan tới báo chí truyền hình -Biên tập viên. -Phát thanh viên. -Nhà báo. -Quay phim. -Phỏng vấn. -Lồng tiếng -Xử lý ảnh -Làm phóng sự . -Thu qua vệ tinh - Biên dịch viên c) Gói 3:Những ngành nghề hoạt động trong l ĩnh vực nghệ thuật: -Ca sĩ -N ghệ sĩ -Đạo diễn -Nhà điêu khắc -Thiết kết thời trang

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 39

Giaùo vieân:

-Người mẫu -Nhạc s ĩ -Vũ công -Nhà Văn - Họa s ĩ =>Xen kẻ các tiết mục văn nghệ giữa các gói câu hỏi

Vòng 4: xử lý tình huống Thể lệ: Có 6 chủ đề về tình huống chọn nghề, mỗi đội lựa chọn cho mình một chủ đề, các đội thảo luận trong vòng 3 phút về tình huống đó, sau đó các đội trình bày kết quả thảo luận lên giấy A0, mỗi đội có 1 phút cử 1 thành viên lên thuyết trình về kết quả đã xử lý tình huống. tối đa 30 điểm. CÁC TÌNH HUỐNG: Tình huống 1: với truyền thống nghề nghiệp của gia đình là bác s ĩ, là con một và cháu duy nhất trong gia đình nên mọi người ai cũng mong muốn bạn trở thành bác sĩ, tuy nhiên vốn biết sức học của mình chỉ ở mức trung bình nên bạn muốn chọn nghành khác đó là nghề ca sĩ vì bạn vốn có giọng hát hay. Tuy nhiên nếu không có sự ủng hộ của gia đình thì bạn không thể nào thực hiện được ước mơ của mình, trong trường hợp này bạn sẽ xử lý như thế nào? Tình huống 2: là anh ( chị ) cả trong một gia đình khó khăn về kinh tế lại đông anh em đi học, gia đình sống chủ yếu vào nghề trồng lúa, dù sức học rất khá nhưng bạn sẽ không có điều kiện về tài chính để tiếp tục con đường học vấn bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Tình huống 3: mọi người ai cũng bảo nhau hiện nay mở tiệm Internet là không bao giờ đói, tuy nhiên muốn mở được phòng net bạn phải có trình độ về tin học, bạn đang là học sinh lớp 12, để học tin học về lập trình mạng và quản lý mạng phải mất ít nhất 2 năm, nhưng chỉ sợ đến thời điểm đó thì Internet đã không còn đắt khách, vậy theo bạn thì chúng ta nên làm gì? Tình huống 4 : địa phương ban đang sống là vùng kinh tế mới , đó là nơi hứa hẹn cho sự phát triển, vì thế bạn chọn nghành xây dựng để mong có thể phục vụ cho quê hương, tuy nhiên bên cạnh đó địa phương cũng thiếu GV, bạn lại cũng mong trở thành một thầy(cô) giáo tương lại , đứng trước 2 lựa chọn bạn sẽ làm gì? Tình huống 5:

K vốn là con của một gia đình giàu có, được cưng chiều nhưng học tập chỉ TB mà thôi. K quyết định t hi vào trường trung cấp, quyết định của K bị bạn bè chế giễu, cho rằng “Đồ ngu xuẩn” không thi vào đại học cho tương lai rang rỡ , gia đình mày giàu có dư sức lo cho mày. K bối rối không biết làm gì để giải quyết như thế nào với 2 áp lực gia đình và bạn bè. Bạn nghĩ gì về cách nghĩ của các bạn K, bạn có đồng ý với cách nghĩ đó không? vì sao? Bạn hãy cho K một lời khuyên.

Tình huống 6: B rủ M: “Ê! Chiều này đi dự buổi tư vấn nghề nghe, sẳn đó t ao với mày mua hồ sơ dự thi luôn. M: (Có vẻ kênh kiệu)ở nhà học bài làm bài tập còn sướng, có tư vấn hay không thì có ăn thua gì, mày thích ngành nào thì vào ngành đó làm mất thì giờ”. Bạn có đồng ý với cách nghĩ của M không gì sao?Tại sao khi lựa chọn nghề nghiệp cần phải có sự tư vấn?

V/ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Hướng dẫn chương trình cho đan xen văn nghệ trong khi chờ đợi kết quả từ ban giám khảo. - GVCN ( nhà tư vấn) tóm tắt và chốt lại cốt lõi chủ đề của hoạt động - GVCN nhận xét đánh giá - Dặn dò: các em chuẩn bị tìm hiểu về Luật lao động để tham gia họat động cho tiết tới.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 40

Giaùo vieân:

HOẠT ĐỘNG 4: TÌM HIỂU VIỆC THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU. - Hiểu được một số quy định cơ bản trong Bộ Luật lao động Việt Nam, đặc biệt là những

quy định liên quan đến học sinh chuẩn bị bước vào tuổi lao động. - Tìm hiểu, phân tích nhũng điểm chủ yếu trong bộ Luật lao động. - Tích cực, tự giác và chủ động tìm hiểu nộ dung của bộ Luật lao động Việt Nam.

II. NỘ I DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG. 1. Nội dung: - Tìm hiểu về sự ra đời và những nội dung cơ bản của Bộ Luật lao động của Việt Nam có

liên quan đến lứa tuổi học sinh. - Xử lý tình huống liên quan đến Luật lao động. 2. Hình thức. - Thi trắc nghiệm. - Xử lý tình huống.

III.CHUẨN BỊ. 1. Giáo viên: - Tìm hiểu và hướng dẫn học sinh tìm hiểu các nội dung cơ bản trong bộ Luật lao động có

liên quan đến hoạt động(các điều:6,7,13,16,19,20,22,24,26,36,119,120,121,122,142) - Chia lớp thành 03 nhóm và và yêu cầu mỗi nhóm: sau khi tìm hiểu và nắm chắc các nội

dung ở trên, mỗi nhóm xây dựng một tiểu phẩm-một tình huống có vấn đề để yêu cầu đội khác xử lý.(thời lượng 5 phút, nôi dung liên quan tới các điều ở trên)

2. Học sinh: - Tìm hiểu các nội dung được GVCN gợi ý. - Bầu tổ trưởng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và tập tiểu phẩm. - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi tổ chức hoạt động.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 1. Hoạt động 1: khởi động, giới thiệu lý do, đại biểu(nếu có). 2. Hoạt động 2: Thi trắc nghiệm về Bộ Luật lao động.

- Luật chơi: + Phần thi có 09 câu trắc nghiệm xoay quanh nội dung về sự ra đời và nội dung của Bộ Luật lao động. + Cả 3 đội cùng lần lượt trả lời từ câu 1 đến câu 9 bằng hình thức giơ bảng(A,B,C hoặc D). Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu l là 10 giây. Sau khi hết thời gian suy nghĩ, các đội động loạt đưa ra đáp án. Mỗi đáp án đúng được 10 điểm.

- Nội dung câu hỏi: Câu 1: Bộ Luật lao động được Quốc Hội Khóa IX nước ta thông qua vào năm nào? a/ 1990. b/ 1992. c/ 1994. d/ 2002. Câu 2: Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động vào năm nào, kì họp thứ mấy? a/ 1994-10. b/ 2002-10. c/ 2006-10. d/ 2008-10. Câu 3: Theo điều 6 của Bộ Luật lao động, người lao động là người ít nhất đủ: a/ 15 tuổi b/ 16 tuổi. c/ 17 tuổi. d/ 18 tuổi. Câu 4: Hợp đồng lao động chấm dứt trong những trường hợp nào? a/ Hết hạn hợp đồng hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. b/ Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 41

Giaùo vieân:

c/ Người lao động bị kết án tù giam hoặc bị cấm làm công việc cũ ; người lao động chết; mất tích theo tuyên bố của Tòa án. d/ cả a, b và c.

Câu 5: Người lao động chưa thành niên là người lao động: a/ dưới 18 tuổi. b/ từ 15 đến 18 tuổi. c/ dưới 15 tuổi. d/ 18 tuổi. Câu 6: Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc trong những trường hợp nào sau đây?

a/ Những nghề, công việc mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấm sử dụng trẻ em chưa đủ 15 tuổi.

b/ Không được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đỡ đầu. c/ Luật lao động không cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc. d/ a và b. Câu 7: Khi ốm đau, người lao động được: a/ nghỉ việc. b/ trợ cấp ốm đau do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

c/ khám bệnh và điều trị tại các cơ sở y tế theo chế độ bảo hiểm y tế. Nếu có giấy chứng nhận của thầy thuốc cho nghỉ việc để chữa bệnh tại nhà hoặc tại bệnh viện thì được trợ cấp ốm đau do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.

d/ cả a, b và c. Câu 8: Người lao động vi phạm kỷ Luật lao động sẽ bị xử lý:

a/ Khiển trách. b/ Kéo dai thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức.

c/ Sa thải. d/ Tùy thuộc vào mức độ vi phạm mà bị một trong những hình thức trên

Câu 9: Người sử dụng lao động phải bảo đảm nơi làm việc: a/ đạt tiêu chuẩn về không gian, độ thoáng, độ sáng.

b/ đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép về bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, tiếng ồn….và các yếu tố có hại khác.

c/ cả a và b Văn nghệ.

3. Hoạt động 3: Xử lý tình huống. - Mỗi đội đặt ra một tình huống liên quan đến điều Luật trong Bộ Luật lao động thông qua

tiểu phẩm cho độ khác xử lý. - Thời gian thể hiện tình huống(tiểu phẩm) và đặt câu hỏi cho đội xử lý tình huống tối đa là

5 phút. Thời gian thảo luận và đưa ra câu trả lời tối đa 3 phút. Đội đặt TH hay, diễn suất tốt được tối đa 30 điểm; đội xử lý TH hay, đạt yêu cầu được 20 điểm.

- Đại diện ba đội lên bốc thăm để chọn đội xử lý tình huống do mình đặt ra(VD đội 2 xử lý TH của đội 1; đội 3 xử lý TH của đội 2; đội 1 xử lý TH của đội 3).

- Thứ tự xử lý TH: Đội có số điểm thấp nhất ở vòng một được xử lý TH đầu tiên, đội có số điểm cao nhất xử lý TH sau cùng:

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG. 1. Thư kí công bố số điểm, thứ tự xếp hạng, trao giải. 2. Đại diện ban tổ chức phát biểu tổng kết; 3. Đánh giá, nhận xét của GVCN, khách mới(nếu có)

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 42

Giaùo vieân:

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 43

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 4: THANH NIÊN VỚI HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC

HOẠT ĐỘNG 1: DIỄN ĐÀN THANH NIÊN “VÌ MỘT THẾ GIỚI HOÀ BÌNH, ỔN ĐỊNH VÀ HỢP TÁC”

I. Mục tiêu hoạt động: Qua hoạt động này giúp học sinh cần: - Hiểu được tầm quan trọng của một thế giới hoà bình, hữu nghị và hợp tác đối với sự tiến

bộ của toàn thể nhân loại. - Có kĩ năng trình bày chủ đề, nội dung diễn đàn. - Có thái độ tôn trọng ý kiến của người khác, biết lắng nghe, thân thiện với bạn bè và mọi

người xung quanh trong quan hệ giao lưu và hợp tác hàng ngày. II. Nội dung hoạt động:

Học sinh cần tập trung trao đổi các vấn đề sau: 1. Sự cần thiết phải xây dựng một thế giới hoà bình, ổn định và hợp tác: - Hoà bình là điều kiện cần thiết cho sự ổn định và phát triển của các quốc gia, các dân tộc.

Thế giới có hoà bình thì mới đảm bảo cho sự tiến bộ và phát triển của loài người. - Một thế giới hoà bình và ổn định sẽ tạo điều kiện cho sự xích lại gần nhau hơn giữa con

người với con người, giữa các dân tộc với nhau. - Chiến thắng lịch sử 30-4 đã đem lại hoà bình cho nước ta, đó là cơ sở cho sự ổn định, phát

triển kinh tế- xã hội. 2. Trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng một thế giới hoà bình, ổn định và hợp

tác: - Trước hết phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong sự tồn tại một thế giới hoà bình

và ổn định. - Thứ hai, phải bằng những hoạt động thiết thực, những việc làm cụ thể trong cuộc sống, học

tập và giao tiếp hàng ngày góp phần xây dựng một thế giới hoà bình, ổn định và hợp tác. - Thứ ba, cần có một chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, điều

kiện của bản thân và tập thể lớp trong vịêc duy trì tình đoàn kết, hữu nghị. III. Công tác chuẩn bị:

1. Giáo viên: - Định hướng cho học sinh về nội dung của diễn đàn để các em chuẩn bị. - Hướng dẫn học s inh tự sưu tầm, tìm hiểu thêm các thông tin, tư liệu, số liệu, sự kiện làm

ví dụ minh hoạ cho những lời phát biểu của mình. - Giao cho cán bộ lớp xây dựng chương trình diễn đàn sao cho gọn, nhẹ, hiệu quả.

2. Học sinh: - Mỗi tổ chuẩn bị cho diễn đàn: phân công sưu tầm thông tin, các tư liệu, số liệu, viết lời

phát biểu,… - Phân công một số bạn làm nòng cốt cho diễn đàn. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ phù hợp với nội dung diễn đàn. - Xây dựng chương trình giao lưu “ Vì hoà bình và hữu nghị”. - Trang trí lớp và cử người điều khiển.

IV. Tổ chức hoạt động: - Người điều khiển tuyên bố lý do, giới thiệu nội dung và chương trình diễn đàn. - M ời đại diện các nhóm bày tỏ quan điểm và sau đó đi đến ý kiến thống nhất. - Xen kẽ các tiết mục văn nghệ. - Kết thúc diễn đàn - Giao lưu với chủ đề “Vì hoà bình và hữu nghị”

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 44

Giaùo vieân:

+ Trình diễn trang phục hoặc một số nét văn hoá tiêu biểu của một vài quốc gia mà học s inh sưu tầm được.

+ Kết hợp trình diễn với các tiết mục văn nghệ V. Kết thúc hoạt động:

- Ban cố vấn và Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến nếu có - Phát thưởng. - Hát tập thể.

HOẠT ĐỘNG 2: VĂN NGHỆ CA NGỢI TÌNH ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ CÁC DÂN TỘC

I.Mục tiêu hoạt động: Qua hoạt động này giúp học sinh có thể:

- Biết thêm nhiều bài hát, câu chuyện và những nét đặc trưng về văn hóa của các dân tộc … nhằm ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.

- Rèn luyện thêm kỹ năng tham gia hoạt động văn nghệ. - Hứng thú và nhiệt tình tham gia vào hoạt động văn nghệ của lớp, của trường.

II. Nội dung và hình thức hoạt động: 1. Nội dung: Hoạt động văn nghệ ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc cần xoay quanh các nội dung sau:

- Tình đoàn kết tạo nên sức mạnh cho con người vựơt qua mọi trở ngại, giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với nhau.

- Tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc liên quan tới vấn đề hòa bình. Tầm quan trọng của các mối quan hệ, hợp tác của các dân tộc trong việc duy trì hòa bình trên hành tinh.

- Các dân tộc trên thế giới hãy xích lại gần nhau vì sự phát triển xã hội, vì một nền hòa bình bền vững và sự quan tâm chăm sóc tới môi trường sống của con người.

- Tình đoàn kết hữu nghị bao hàm sự bình đẳng giữa các dân tộc, sự tôn trọng quyền sống, quyền tự do và quyền tự quyết của các dân tộc.

- Đoàn kết hữu nghị là vấn đề của nhân loại, là mong muốn của những người yêu chuộng hòa bi2nhtre6n thế giới.

2. Hình thức hoạt dộng: Gồm ba vòng với số tổng điểm là 70 điểm Vòng 1: ( 15 phút) Mỗi tổ cử một thành viên lên bảng vẽ một biểu tượng thể hiện được tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc và trình bày ý nghĩa, ý tưởng của biểu tượng sẽ được 10 điểm , vẽ và trình bày trong vòng 5 phút ( vẽ 6đ, ý nghĩa 4đ). Vòng 2: (10 phút) Mỗi tổ sẽ cử một thành viên lên hát một bài hát hay múa một bài thể nét đặc trưng của dân tộc mình, có hóa trang sẽ được 10 điểm ( giọng hát 6đ, hóa trang 4đ). Vòng 3: (15 phút) Mỗi tổ sẽ thảo luận và trả lời 8 câu hỏi ( 40 điểm) tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc : Việt Nam, Anh và Campuchia lên bảng cá nhân của tổ, mỗi câu hỏi trả lời đúng được 5đ. III. Công tác chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Định hướng cho học sinh về chủ đề của hoạt động: đó là hoạt động văn nghệ ca ngợi tình

đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc. - Gợi ý một vài thể loại văn nghệ để học sinh tự chọn hoặc bổ sung thêm như: sưu tầm

những câu chuyện, bài thơ ca ngợi tình hữu nghị anh em giữa Việt Nam với một số nước, thu thập thông tin ca ngợi mối quan hệ hữu nghị giữa các nước trong khu vực và

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 45

Giaùo vieân:

trên thế giới, sưu tầm một số hình ảnh về hoạt động giao lưu của Thanh thiếu niên Việt Nam với các bạn nước ngoài….

- Giao cho cán bộ lớp xây dựng chương trình với thời lượng 45 phút. 2. Học sinh:

- Phân công các tổ chuẩn bị tiết mục văn nghệ và có kế hoạch tập luyện, chuẩn bị tham gia vào hoạt động của lớp.

- Cán bộ lớp tập hợp các tiết mục đăng ký của tổ, sắp xếp thành chương trình cụ thể và thông báo cho các tổ biết thứ tự của các tiết mục biểu diễn.

- Mỗi tổ chuẩn bị dụng cụ hóa trang, bảng, viết có liên quan tới tiết mục mình đăng ký. - Cử người điều khiển các hoạt động. - Chuẩn bị trang trí nơi diễn ra hoạt động.

IV. Tổ chức hoạt động: - Khởi động - Người điều khiển nêu lý do tổ chức buổi sinh hoạt văn nghệ và động viên cả lớp cùng

nhiệt tình hưởng ứng. - Giới thiệu đại biểu , các thầy cô giáo Ban cố vấn , Ban giám khảo và thư ký. - Các học sinh lần lượt lên trình diễn theo sự giới thiệu, hướng dẫn của người điều khiển

theo từng vòng. - Sau mỗi vòng Ban giám khảo có nhận xét góp ý và thư ký công bố số điểm đạt được của

từng tổ theo từng vòng. - Ý kiến đóng góp của Ban cố vấn, Giáo viên chủ nhiệm. - Sau khi tổng kết phát thưởng xong cả lớp cùng hát bài “ Nối vòng tay lớn và Trái đất này

là của chúng mình. *** Nội dung câu hỏi: 1. Nước nào sau đây thuộc vào nước công nghiệp phát triển G8?

A. Trung Quốc B. Brazil C. Australia D. Anh 2. Cây đàn một dây của Việt Nam là đàn gì? A. Dương cầm B. Nhị cầm C. Lục cầm D. Độc huyền cầm 3. Khi nhắc đến Angco Wat, ta nghĩ ngay đến đất nước nào? A. Thái lan B. Lào C. Campuchia D. Malayxia 4. Chương trình tàu Thanh niên Đông Nam Á, viết tắt là SEAIC là cuộc giao lưu Thanh niên Đông Nam Á với nước nào? A. Pháp B. Nhật C. Anh D. Campuchia 5. Huấn luyện viên Pordo Morino Châu âu đến với đội bóng nào của nước Anh? A. Chelsea B. Manchester United C. Liverpool D. Arsenal 6. Văn hóa nào của Việt Nam được công nhận là phi vật thể của nhân loại? A. Chèo B. Quan họ Bắc Ninh C. Ca trù D. Cồng chiêng Tây nguyên 7. Thành phố nào là quê hương của Ban nhạc lừng danh The Beatles? A. Liverpool B. London C. Totenham D. Manchester 8. Vở kịch hát “ Dù kê” là của dân tộc nào? A. Bana B. Mường C. Khơme D. Hoa

V. Kết thúc hoạt động: - Ban cố vấn và Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến nếu có - Phát thưởng. - Hát tập thể.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 46

Giaùo vieân:

HOẠT ĐỘNG 3: THI TÌM HIỂU MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRONG KHỐI ASEAN

I. MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC: Sau hoa ït ñoäng naøy hoïc s inh caàn.

- Hieåu va ø töï haøo veà vò theá cuûa Vieät Nam trong khoái ASEAN. - Bieát caùch tìm hieåu moät vaøi hoaït ñoäng cuûa Vieät Nam trong khoái ASEAN.

II . NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG: - Cho hoïc sinh nhaän bieát côø va ø thuû ñoâ caùc nöôùc trong khoái ASEAN thoâng qua boác thaêm. - Haùi hoa da ân chuû tìm hieåu veà caùc nöôùc trong khoái ASEAN . - Thaûo luaän nhoùm.

III. COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ: 1.Giaùo vieân: - Lieân heä ÑTN vaø ÑTN ñòa phöông, môøi ña ïi bieåu tham döï. - Höôùng daãn BTC ( hoïc sinh) töï tìm taøi lieäu coù lieân quan. - Höôùng daãn BTC xaây doing chöông trình toå chöùc vaø giaùo vieân chuû

nhieäm duyeät thoâng qua. - Phaân coâng khaâu toå chöùc, trang trí,… 2.Hoïc sinh : - Thu thaäp tö lieäu coù lieân quan ñeán moat vaøi hoaït ñoäng cuûa Vieät Nam trong khoái ASEAN

vaø thoâng tin khaùi quaùt veà khoái ASEAN. - Naêng noã tham gia . - Nhaän nhieäm vuï ôû töøng khaâu töøng vò trí .

IV.TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: Ngöôøi thöïc

hieän Noäi dung Phöông

tieän Thôøi gian

DCT DCT, BGK, caùc ñoäi chôi(3 ñoäi) Khaùn gia û

HÑ1:KHÔÛI ÑOÄNG - Haùt taäp theå. “ Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng

mình” - Tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ñaïi bieåu, giôùi thieäu

thaønh phaàn. HÑ2: THI TÌM HIEÅU MOÄT VAØI THOÂNG TIN , HOAÏT ÑOÄNG CUÛA KHOÁI ASEAN(VIEÄT NAM) *Gôùii thieäu:thaønh phaàn Ban giaùm kha ûo. *caùc ñoäi chôi töï giôùi thieäu. 1.Voøng 1: ÑOÂI NEÙT VEÀ ASEAN -Laàn löôïc ca ùc ñoäi boác thaêm(1 löôït) : nhìn côø vaø neâu teân nöôùc, thuû ñoâ. -Neâu ñuùng 1 thoâng tin seõ ñöôïc 10 ñieåm.. 2.Voøng 2: HAÙI HOA DAÂN CHUÛ . -Laàn löôït ca ùc ñoäi löïa choïn ca âu hoøi töø soá 1 ñeán 8 vaø da ãn chöông trình ñoïc caâu hoûi. -caùc ñoäi traû lôøi nhanh trong 10 gia ây suy nghó.

Aâm thanh, ..

5 phuùt 35 phuùt

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 47

Giaùo vieân:

Ngöôøi thöïc hieän

Noäi dung Phöông tieän

Thôøi gian

-khaùn gia û -caùc ñoäi chôi

-moäi caâu ñuùng ñöôïc 10 ñieåm. Trong ñoù coù 2 caâu mai maén, neáu traû lôøi ñuùng döõ kieän phuï seõ ñöôïc ñieånt höôûng laø 5ñ. -Caâu hoûi:

Caâu 1: Quoác gia naøo duy nha át ôû ASEAN khoâng giaùp bieån ? a. Cam Pu Chia b. Mianma c. Thaùi lan d. laøo. Caâu 2: Hieän nay ASEAN bao goàm maáy thaønh vieân ? a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 Caâu 3:Vieät Nam gia nhaäp chính thöùc ASEAN nam naøo ? a.1967 b. 1993 c. 1995 d. 1997 Caâu 4: ASEAN ñöôïc tha ønh laäp ngaøy tha ùng name naøo ? a. 8/8/1967 b. 8/9/1991 c.9/8/1976 d. 9/9/1976 Ñòa ñieåm ? Caâu 5: Moät quoác gia duy nhaát chöa gia nhaäp khoái ASEAN ? a. Brunaây b. Singapo c. Mianma d. Ñongtimo. Caâu 6: Khi môùi tha ønh laäp ASEAN goàm maáy thaønh vieân. a.4 b. 5 c. 6 d. 7 Haûy keå teân 5 tha ønh vieân ? Caâu 7 :Thaønh coâng lôùn nha át cuûa ASEAN laø gì ? a.Taïo ra moät thò tröôøng chung b. Tinh thaàn ñoaøn keát hôïp taùc höõu nghò c. Ñaõ keát naïp ñöôc tha ønh vieân vaøo khoái ASEAN d.. Ta ïo ra moät khu vöïc kinh teá naêng ñoäng. Caâu 8: Vònh bieån ñeïp nha át ASEAN ñöôïc UINESCO coâng nhaän la ø di saûn thieân nhieân theá giôùi ? a.Vònh Haï Long b. Vònh Thaùi Lan c. Eo Malatca d. Vònh Bengan * Vaên ngheä *phaàn khaùn giaû cuøng vui: 6 la ù côø coøn la ïi cuûa 6 nöôùc, seõ giaønh cho kha ùn giaû boác thaêm, traû lôøi teânnöôùc, neáu

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 48

Giaùo vieân:

Ngöôøi thöïc hieän

Noäi dung Phöông tieän

Thôøi gian

Ban giaùm khaûo ñuùng ñöôïc 1 pha àn quaø. *Ban giaùm khaûo coâng boá ñieåm sau 2 voøng chôia# 3.Voøng 3: THAÛO LUAÄN “ ASEAN laø moät khu vöïc coù da ân soá ñoâng, gia ta êng daân soá vaøo loa ïi cao theá giôùi. Em ha ûy neâu moät va øi bieän phaùp ñeå kha éc phuïc tình traïng treân.( lieân heä thöïctieãn Vieät Nam)” -Tg:5 phuùt thaûo luaän, moãi ñoäi ñöôïc 5 phuùt tra û lôøi. -BGK nhaän xeùt vaø cho ñieåm: ñieåm toái ña cho phaàn naøy laø 20ñ. HÑ3:TOÅNG KEÁT GIA ÛI VAØ TRAO QUAØ CUÛA BAN TOÅ CHÖÙC DAØNH CHO ÑOÄI CHÔI.

V.KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG:(5 phuùt)

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 49

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 5: THANH NIÊN VỚI BÁC HỒ HOẠT ĐỘNG 1:

THẢO LUẬN VỀ TÌNH CẢM CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO TUỔI TRẺ VÀ LÒNG KÍNH YÊU CỦA TUỔI TRẺ VỚI B ÁC HỒ

I/Mục tiêu hoạt động: -Giúp các em hiểu rỏ tình cảm sâu nặng và công ơn sâu nặng của Bác Hồ với đất nước, với nhân dân và thế hệ trẻ. -Từ đó các em tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo những lời Bác dạy; xác định đúng đắn theo con đường mà Đảng và Bác đã chỉ ra. II/Nội dung hoạt động:

1. Tìm hiểu về công lao của Bác đối với dân tộc: - Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam. - Sảng lập Đảng cộng sản Việt Nam. - Bác Hồ và Đảng lãnh đạo nhân dân t a tiến hành thắng lợi cách mạng tháng 8 namư 1945,

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ nền độc lập tự do của tổ quốc, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Những tình cảm của Bác dành cho thế hệ trẻ: - Bác Hồ luôn đánh giá cao vị trí vai trò của thế hệ trẻ. - Bác Hồ hiểu rõ tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, luôn coi tuổi trẻ là bộ phận tiêu biểu cho sức

sống và sự phát triển của một dân tộc. - Bác Hồ coi thanh thiếu niên, nhi đồng trong cả nước là con, là cháu của Người. - Bác Hồ luôn theo dõi từng bước đi, từng bước trưởng thành của thế hệ trẻ. - Bác Hồ luôn căn dặn thanh niên phải chuyên tâm học tập và tự rèn luỵên. 3. Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện lời dạy của Bác: - Thấy rõ con đường cách mạng mà Bác Hồ đã xác định và theo cả cuộc đời Người, đó chính

là đem lại độc lập dân tộc, hạnh phúc cho mỗi người dân, trong đó có thế hệ trẻ chúng ta. - Thanh niên, học sinh cần phải rèn luỵên tốt để trở thành những người vừa có đức, vừa có

tài, có khả năng kế thừa và phát triển những thành quả mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đi trước đã trao lại, kiên trì lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

III/Công tác chuẩn bị: 1. Giáo viên.

-Định hướng nội dung hoạt động cho học sinh. -Giới thiệu tài liệu tham khảo. -Gợi ý hình thức tổ chức hoạt động. -Giao nhiệm vụ. -Chuẩn bị một số về ảnh, phim tài liệu, bài hát….

2. Học sinh: -Tổ trưởng nhận nhiệm vụ và phân công cụ thể cho từng thành viên trong tổ; bầu chọn MC. -Thông báo cho các tổ khác những nội dung sẽ tổ chức để chuẩn bị. -Báo cáo việc chuẩn bị cho giáo viên phụ trách theo qui định.

IV/Tổ chức hoạt động: -Lớp trưởng báo cáo SS lớp, giới thiệu tổ phụ trách. -MC1 của tổ phụ trách lên tổ chức thực hiện. MC1: Giới thiệu chương trình và nộidung hoạt động. Hoạt động mở đầu: MC1: ….và MC2 Kính chào Thầy(cô) và cùng toàn thể các bạn lớp ….đến với buổi học GDNG hôm nay!

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 50

Giaùo vieân:

Đến với buổi học hôm nay xin mời Thầy (Cô) và các ban đến với nhạc phẩm “Người là niềm tin tất thắng” một sáng tác của Chu Minh do bạn ….. trình bài. MC2: Rất cám ơn giọng ca ngọt ngào, tha thiết nhưng cũng rất sôi nổi của bạn….. MC1: Vâng! Khi nói đến Bác Hồ, trong mỗi chúng ta ai cũng dành cho Người một tình cảm trân trọng và thiêng liêng nhất. Bác là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời cho toàn dân ta nguyện phấn đấu suốt đời học tập và noi theo. Người đã hy sinh cả cuộc đời mình để đem lại cho dân tộc ta – trong đó có thế hệ trẻ của chúng ta, một cuộc sống hoà bình, độc lập, tự do và giờ đây cuộc sống đó ngày càng ấm no hơn, hạnh phúc hơn. MC2: Sinh thời, Người hằng quan tâm chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo. rèn luyện thanh niên chúng ta trở thành những con người vừa hồng vừa chuyên. Qua mỗi bài viết, bài nói, một lời căn dặn, một buổi gặp gỡ, công tác của Ngườiđều chức đựng ý nghĩa tư tưởng, có tính giáo dục cao với chúng ta. MC1: Để hiểu sâu sắc hơn tình cảm của Bác dành cho chúng ta, qua đây mình cùng các bạn bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm của mình đến với Bác, quyết tâm hành động như thế nào để đáp lại sự mong đợi của Bác, xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Mình xin mời các bạn tham gia buổi hoạt động hôm nay với chủ đề rất…rất ..là tình cảm “Bác Hồ trong trái tim ta”. MC2: M ời GV phụ trách làm cố vấn, giới thiệu thư ký, chia lớp thành 03 đội thi và các vòng thi.

Vòng thi thứ 1: Mang tên “Bạn có biết” : MC1: Giới thiệu thể lệ vòng thi: BTC có 3 gói, mổi gói có 4 câu hỏi trắc nghiệm, các đội lên bắt thăm chọn gói câu hỏi cho

mình. mỗi đội cử 3 bạn lên để thực hiện trong vòng 01 phút bằng cách: một bạn làm động tác hít đất lien tục, một bạn đọc để bạn hít đất trả lời, người thứ ba kiểm tra lại câu trả lời đó và quyết định kết quả cuối cùng là chọn đáp án nào. mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, nếu đúng hết 04 câu được tặng thêm 10 điểm.

Gói câu hỏi 1: Câu 1: “TN là chủ tương lai của nước nhà, thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các TN”. Câu nói trên của ai?

a) Các Mác b) Tôn Trung Sơn c) Lên Nin d) Hồ Chí Minh. Câu 2: Trong các phong trào giáo dục nhi đồng, theo HCM TN cần phải như thế nào?

a/ tích cực b/ nhiệt tình c/lắng nghe ý kiến d/ làm kiểu mẫu. Câu 3: Điền vào chổ trống trong câu sau từ dùng của Bác Hồ: “Ngày nào cũng phải ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn thì ngày nào cũng phải tự phê bình cho khỏi……..”

a/mắc khuyết điểm b/ kiêu căn c/ sai lầm d/ thất bại. Câu 4: Nhạc phẩm “Em mơ gặp Bác Hồ” là sang tác của nhạc sỹ nào? a/ Phong Nhã b/ Xuân Giao c/ Phan Huỳnh Điểu d/ Văn Cao.

Gói câu hỏi 2: Câu 1: Trong bài “Nhiệm vụ của TN ta” Bác viết “ TN sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là TN” Bài viết đó được đăng trên báo nào? a/ Báo nhân dân b/ sự thật c/ tiền phong d/ quân đội nhân dân. Câu 2: hoàn thiện câu sau của HCM “ Thế hệ Tn như mùa xuân, như ………mới mọc” a/ chồi non b/ mặt trời c/ vì sao d/ búp măng. Câu 3: Nhạc phẩm “Những bông hoa trong vườn Bác” là sang tác của ai?

a/ Thuận Yến b/ Văn Cao c/Văn Dung d/ Phạm Tuyên Câu 4 : “cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn ba bữa, đêm gạo đó để cứu dân nghèo” Đây là câu nói được trích trong bài viết nào của Bác? a/ thư gửi đồng bào cả nước b/ sẻ cơm nhường áo c/lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 51

Giaùo vieân:

d/ Hủ gạo cứu đói.

Gói câu hỏi 3: Câu 1: 4 câu thơ “ Không có việc gì khó chỉ sợ long không bền

đào núi và lắp biển Quyết trí ắt làm nên”. Được Bác đọc trong dịp nào?

a/ Ghé thăm một đơn vị TN xung phong làm đường trong chiến dịch biên giới. b/ Thư gửi cho các Thanh thiếu niên cả nước trong dịp mừng xuân 1964. c/ Tại Đại hội đoàn toàn quốc lấn thứ I. d/ Trong buổi tiếp các em thiếu nhi thủ đô tại căn nhà sàn của Bác.

Câu 2: Câu nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công” được Bác nói trong dịp nào? a/ Tại Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ II. b/Tại Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 2. c/ Trong một lần ghé thăm một đơn vị bộ đội ta. d/ lời dặn của Bác với tướng Võ Nguyên Giáp.

Câu 3: Nhạc phẩm “M ùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” là sang tác của ai? a/Xuân Hồng b/ Triều Dâng c/ Trần Hoàn d/ Phạm Tuyên Câu 4 : TRong thư gửi TN nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết nguyên đán năm 1946 CT.HCM đã ví tuổi trẻ là gì của xã hội? a/ Sức sống b/ mùa xuân c/ tương lai d/ sức mạnh.

Vòng thi thứ 2: trò chơi ô chữ: MC2: Giới thiệu thể lệ: BTC có 6 ô chữ hàng ngang và từ chìa khoá dành cho 03 đội, mỗi đội có 02 lượt chọn, mỗi hang ngang có ô chữ chìa khoá. mỗi hang ngang trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai dành cơ hội cho các đội khác trả lời, đúng được 10 điểm sai không trừ điểm; trả lời từ chìa khoá bất cứ lúc nào, trứơc gợi ý được 20 điểm, sau gợi ý 10 điểm.. Sau gợi ý 10 giây mà không trả lời được thì ô chữ đó sẽ được mở sau khi không có đội nào trả lời đúng từ chìa khoá. Hàng ngang thứ 1: gồm 13 chữ cái: đây là tập thơ nổi tiếng được Bác viết từ năm 1942-1943. Đáp: Nhật ký trong tù. Hàng ngang thứ 2: gồm 10 chữ cái: Đây là nơi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Đáp : Thương Cảng. Hàng ngang thứ 3: gồm 12 chữ cái : “ Trăng vào cửa sổ đòi thơ Việc quân đang bận xin chờ hôm sau” Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ này. Đáp : Tin Thắng Trận. Hàng ngang thứ 4: Gồm 6 chữ cái: Mời các bạn nghe đoạn nhạc………bài hát này có tên là gì. Đáp : Lá Xanh. Hàng ngang thứ 5: Có 17 chữ cái:

“Nước Việt Nam là một Dân tộc Việt Nam là một Dù cho sông cạn đá mòn Nhân dân Nam Bắc cùng chung một nhà”.

Đây là 4 câu thơ được trích trong bài nào của CT.HCM gửi đồng bào cả nước năm 1963. Đáp: “ Thư chúc mừng năm mới” Hang ngang thứ 6: có 6 chữ cái:

“Trời có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc.

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 52

Giaùo vieân:

Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiuếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người.”

Bạn cho biết Bác hồ muốn đề cập vấn đề gì đến con người. Đáp : Đạo Đức. Ô chìa khoá: Đây là một trong những vấn đề mà thanh niên chúng ta phấn đấu rèn luyện. Đáp : Lý tưởng.

Vòng thi thứ 3: trò chơi âm nhạc: MC1: thông qua thể lệ: BTC có 6 bài hát, mỗi đội có 2 lượt chọn để đóng tên bài hát đó. mỗi bài hát có 3 gợi ý. Trả lời đúng gợi ý 1 được 20 điểm, gợi ý 2 được 15 điểm, gợi ý 3 được 10 điểm. mỗi gợi ý chỉ có 5 giây suy nghĩ trả lời. Trả lời không đúng thì phần ưu tiên thộc về các đội còn lại. Bài thứ 1: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người. Gợi ý 1: đây là một sang tác của nhạc sỹ Trần Kiết Tường viết về Bác. gợi ý 2: Trong Bài hát này Tên Hồ Chí Minh được nhắc đến 7 lần. gợi ý 3: Mở đầu bài hát là câu: “ tôi hát ngàn lời ca” Bài thứ 2: Thanh niên làm theo lời Bác. Gợi ý 1: Đây là một sang tác của nhạ sỹ Hoàng Hoà viết về thanh niên. gợi ý 2: nói lên sức mạnh đoàn kết của thanh niên. gợi ý 3: luôn được hát trong các buổi đại hội đoàn, kết nạp đoàn. Bài thứ 3: Bác Hồ - M ột tình yêu bao la

gợi ý 1: câu đầu tiên có từ Bác Hồ. gợi ý 2: đây là một sáng tác của nhạc sỹ thuận Yến. gợi ý 3: Bài hát nói lên tình yêu thương bao la của Bác dành cho dân tộc, dành cho thế hệ trẻ.

Bài thứ 4: Giữa M ạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh. gợi ý 1: giai điệu bài hát là một giai điệu dân ca xứ nghệ. gợi ý 2: Là sang tác của nhạc sỹ Trần Hoàn . gợi ý 3: Câu đầu tiên của bài chính là tựa bài hát.

Bài thứ 5: Bác đang cùng chúng cháu hành quân. gợi ý 1: Bài hát là lời động viên là ý chí của các chiến sỹ hành quân đi giải phóng niềm Nam. gợi ý 2: sáng tác của nhạc sỹ Huy Thục. gợi ý 3: ca ngợi tinh thần các chiến sỹ hành quân trong đêm.

Bài thứ 6: Ai yêu Bác Hồ Chí M inh hơn thiếu niên nhi đồng. gợi ý 1: Một sang tác của nhạc sỹ Phong Nhã viết cho các em nhi đồng. gợi ý 2: nói lên tình yêu thương của các em nhi đồng với Bác. gợi ý 3: Câu đầu tiên là; “ Ai yêu Bác Hồ Chí M inh”.

V/ Kết thúc hoạt động: MC1 : Trong thời gian chờ đợi thư ký tổng kết số điểm của các đội tôi xun được phỏng vấn một số bạn trong buổi hoạt động hôm nay. một số câu hỏi phỏng vấn: -Bạn cho biết cảm nghĩ của bạn qua buổi học hôm nay? bạn thích nhất là phần thi nào? Vì sao? -Qua buổi học hôm nay bạn đã đã tiếp thu được điều gì mà bạn thấy bổ ích nhất? vì sao?

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 53

Giaùo vieân:

-Qua buổi học này bạn có thấy mình càng yêu kính Bác nhiều hơn hay không ? và sắp tới Bạn sẽ làm gì để luôn luôn xứng đáng với niềm tin yêu và mọng đợi ở Bác đối với thế hệ trẻ chúng ta? MC2: Lời kết: kính thưa Thầy (cô) cùng toàn thể các bạn! Nói đến công ơn của Bác dân ta có câu hát “Đố ai điếm được mấy tầng trời cao, đối ai đếm được vì sao , đố ai đếm hết công lao Bác Hồ”

Vâng thật đúng như thế! Công lao của bác thật vô cùng to lớn và vĩ đại. Trong một tiết học như thế này chúng ta không thể nào nhắc đến hết được, nhưng mình tin chắc rằng: trong mỗi chúng ta ai cũng dành cho Bác một tình yêu thương, lòng kính trọng vô bờ bến. Chúng đã hiểu được những tình cảm, những ước mong của Bác đối với thế hệ trẻ chúng ta và đó là ngọn đúôc luôn cháy trong lòng mổi chúng ta, thôi thúc chúng luôn luôn cố gắng học tập tốt, rèn luyện lý tưởng tốt – lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện thành người “vừa hồng, vừa chuyên” góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn như lời Bác dạy “ Non song Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, phần lớn là nhờ công lao học tập ở các cháu”. Vâng chúng ta cùng thề nguyện “ Chúng là thế hệ Hồ Chí Minh”.

-Thư ký tổng kết điểm các đội: -MC mời GV phụ trách nhận xét, đánh giá và phân công nhiệm vụ cho tổ khác.

HOẠT ĐỘNG 2: VĂN NGHỆ “THÁNG NĂM NHỚ BÁC HỒ”

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động học sinh cần:

- Hiểu rõ những cống hiến lớn lao của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam và sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người trên thế giới.

- Hiểu được tình cảm của nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới đối với Bác Hồ.

- Phát huy khả năng văn nghệ. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Hát, múa, đọc thơ về tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân nói chung, đối với thanh thiếu niên nhi đồng nói riêng cũng như tấm gương sáng ngời đạo đức của Bác.

2. Những truyện ngắn về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác Hồ; những mẩu chuyện của nhân dân ta và bạn bè trên thế giới kể lại những kỉ niệm sâu sắc với Bác.

3. Những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, quê hương,đất nước, thể hiện tình cảm của học sinh đối với Bác Hồ và lòng quyết tâm học tập, tu dưỡng và rèn luỵên để trở thành người có ích cho xã hội.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Phổ biến nội dung hoạt động trước để học sinh chuẩn bị. - Giao cho cán bộ lớp và ban chấp hành chi đoàn thiết kế nội dung chương trình, kế hoạch

thực hiện. - Hướng dẫn học sinh sưu tầm các bài hát về Bác Hồ; giới thiệu các loại tài liệu sách, báo để

học s inh tham khảo. - Có thể gợi ý học sinh chọn các bài hát sau:

+ Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người- Trần Kiết Tường + Người là niềm tin tất thắng- Chu Minh + Người sống mãi trong lòng miền Nam- Nguyễn Đồng Nai + Bác đang cùng chúng cháu hành quân- Huy Thục + Bác Hồ một tình yêu bao la-Thuận Yến

Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 12 Trang 54

Giaùo vieân:

+ Tiếng hát giữa rừng Pác Pó- Tài Tuệ + Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ- Triều Dâng + Lời Bác dặn trước lúc đi xa- Trần Hoàn ……

- Gợi ý học sinh chọn một số bài thơ của Bác để ngâm hoặc bình thơ. - Gợi ý cho học sinh một số bài hát ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước.

+ Đảng cho ta một mùa xuân- Phạm Tuyên + Việt Nam quê hương tôi- Đỗ Nhuận + Bài ca hi vọng- Văn Ký + Bài ca xây dựng- Hoàng Vân + Bài ca người giáo viên- Hoàng Vân

2. Học sinh: - Cán bộ lớp và ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch chương trình. - Giao cho các tổ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, yêu cầu phải phong phú về thể loại. - Mỗi tổ nên có một tiết mục đồng ca, dàn dựng sinh động. - Trang trí lớp - Phân công người điều khiển.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: - Đại diện lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. - Người điều khiển bắt nhịp cho cả lớp hạt một bài hát về Bác Hồ. - Lần lượt mời các tổ lên trình bày các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị sẵn. - Từng tổ cử đại diện, giới thiệu tên tiết mục, tác giả, nêu rõ xuất sứ của bài hát, bài thơ. - Mời GVCN và các GVBM cùng tham gia văn nghệ - Cuối chương trình cả lớp cùng hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang