Tài liệu

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6987     Tải về: 44     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 54
Tài liệu Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12 chủ đề tháng 9 thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đ
Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp K hoái 12 Trang 1
Giaùo vieân:
CH Đ THÁNG 9:
THANH NIÊN HC TP, RÈN LUYN VÌ S NGHIP
NG NGHIP HÓA, HIN ĐI HÓA ĐT NƯC
Hot đng 1:
THO LUN V K HOCH HC TP VÀ RÈN
LUYN CA NĂM HC CUI CÙNG TRƯNG PH THÔNG.
I.
Mc tiêu hot đng:
Sau hot động học sinh cn:
- Nm vng kế hoch hc tp, n luyn ca năm hc cui cp trường THPT.
- Xây dng đưc kế hoch hc tp và rèn luyn mt cách khoa hc, hp lí phù hp vi đc
đim ca năm hc cui cp; biết la chn nnh ngh và xác định đưc mc tiêu phn đu
cho tương lai.
- Tích cc, ch động t giác hơn trong hc tp, rèn luyn đ đt kết qu tt trong kì thi tt
nghip THPT và kì thi vào các trưng đi hc, cao đẳng, TCCN hay các trưng dy ngh.
II.
Ni dung hot đng:
Hc sinh tho lun các ni dung cnh sau:
- Nhim v c th ca ngưi hc sinh lp 12?
- Ch tiêu phn đu ca lp: t l hc sinh khá, gii, hc sinh đ tt nghip THPT
- Kế hoch và bin pháp c th.
- Vai tca mi cá nn trong vic thc hin kế hoch chung ca trưng, lp.
- Tng cá nhân t xây dng kế hoch c th cho bn thân.
III.
Công tác chun b:
1. Giáo viên:
- Chun b các tài liu có liên quan như:
+ Kế hoch c th trong năm hc ca nhà trưng: thi gian bt đu, kết thúc năm hc, thi
gian thi hc kì, thi tt nghip.
+ Nhng công vic c th phi làm trong năm hc lp 12: thi tt nghip, la chn ngành
ngh, đăng kí d thi vào các trưng đi hc, cao đng, TCCN hay dy ngh phù hp vi kh
năng ca bn thân.
+Ch tiêu phn đấu ca trưng.
+ T l đu tt nghip, đại hc, cao đng các năm hc trưc.
+ Nhng chế đ, chính sách ưu tiên.
+ Kinh nghim ôn tp, luên thi mt s môn.
- Hướng dn cán s lp, Ban chp hành chi Đn chun b c câu hi gi ý.
- Duyt kế hoch ca ban cán s lp và ban chp hành chi đoàn.
- D tho lun, đóng p ý kiến và rút kinh nghim.
2. Hc sinh:
- n b lp nhn vn đề tho lun t giáo viên ch nhim.
- n s lp ban chp hành chi đoàn xây dng kế hoch tho lun, gi ý ni dung tho lun
cho các bn trong lp chun b.
- n s lp phân công các t chun b và trin khai tng ni dung công vic c th.
- C ngưi điu khin và mi đi biu.
- Xin ý kiến giáo viên ch nhim v ni dung và kế hoch phân công chun b tho lun.
- Phân ng hc sinh trang trí lp.
Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp K hoái 12 Trang 2
Giaùo vieân:
- Chun b các tiết mc văn ngh.
IV.
T chc hot đng:
Chương trình bui tho lun din ra như sau:
- Đi din lp tuyên b lí do, gii thiu đi biu, gii thiu ngưi điu khin tho lun.
- Ngưi điu khin tho lun u mc đích, yêu cu các vn đ cn tho lun.
- Chia nhóm tho lun.
- Tiến hành tho lun: các nhóm tnh bày ý kiến và b sung cho đến khi kết thúc vn đ cn
tho lun.
- Nếu có ch nào chưa hoc chưa thng nht thì mi giáo viên ch nhim cho ý kiến.
- Xen k gia các phn tho lun có các tiết mc văn ngh phù hp vi vn đ tho lun.
H
H
o
o
t
t
đ
đ
n
n
g
g
2
2
:
:
D
D
I
I
N
N
Đ
Đ
À
À
N
N
V
V
A
A
I
I
T
T
R
R
Ò
Ò
C
C
A
A
T
T
H
H
A
A
N
N
H
H
N
N
I
I
Ê
Ê
N
N
T
T
R
R
O
O
N
N
G
G
S
S
N
N
G
G
H
H
I
I
P
P
C
C
Ô
Ô
N
N
G
G
N
N
G
G
H
H
I
I
P
P
H
H
Ó
Ó
A
A
,
,
H
H
I
I
N
N
Đ
Đ
I
I
H
H
Ó
Ó
A
A
Đ
Đ
T
T
N
N
Ư
Ư
C
C
I. Mc tiêu hot động:
- Hc sinh hiu trách nhim, nghĩa v và quyn li ca thanh niên hc sinh trong s nghip
công nghip a, hin đi hóa đt nước.
- Thy đưc vai trò quan trng ca thanh niên, hc sinh trong s nghip công nghip hóa, hin
đại a đt nước. Thy được tch nhim ca thanh niên, hc sinh là phi tích cc, ch đng
trong hc tp rèn luyn để có nhng tri thc đáp ng đưc nhng yêu cu ca đt nưc
trong thi kì mi.
- Biết đnh hưng đúng đn ngh nghip theo năng lc ca bn than nhng yêu cu ca xã
hi sau y đ đóng góp cho s nghip công nghipa, hin đại a đất nước.
II. Ni dung hot đng:
- Thanh nn là đng lc nòng ct , đóng vai t tiên phong trong s nghip công nghip hóa,
hin đi hóa đt nước.
- Quyn li ca thanh niên khi tham gia vào s nghip công nghip hóa, hin đại hóa đt nưc.
- Tch nhim ca thanh niên hc sinh khi tham gia o s nghip công nghip a, hin đi
a đất nưc.
- Nêu d chng minh vai trò ca thanh niên trong s nghip công nghip a, hin đi hóa
đất nưc.
III. Công tác chun b:
1/Giáo viên:
- Chun b các tài liu có liên quan đến ni dung hot đng đ cung cp tng tin cho HS. C
th là:
+ Định hưng ch đ và gi ý cho hc sinh nhng vn đ có lien quan đến hot đng.
+ Hưng dn Ban cán s, BCH chi đn chun b các u hi gi ý, hưng dn HS khai thác
các thông tin có liên quan đến ni dung hot động.
+ Duyt và góp ý kiến để hoàn thin chương tnh hot đng ca din đàn.
+ Gi ý phương pháp t chc din đàn ngn gn, súc tích, khoa hc.
+ Kim tra s chun b ca hc sinh.
2/Hc sinh:
- Cán b lp nhn vn đề tho lun t GVCN.
- Cán b lp, Ban chp hành chi đny dng kế hoch tho lun.
Giaùo aùn hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp K hoái 12 Trang 3
Giaùo vieân:
- Trang trí lp, chun b mt s tiết mc văn ngh có liên quan đến ch đ hot động.
- C người làm MC mi đại biu (nếu có)
- Chun b ý kiến đ tham gia din đàn.
IV.T chc hot đng.
*D kiến(5 phút): MC
- Tuyên b lý do, gii thiu đi biu, thư kí.
- Phân công và b t các nm để tham d din đàn
- Nêu li dn v Vai t ca thanh niên trong s nghip công nghip hóa, hin đia đt
nước.
- Các nhóm tham gia tnhy các vn đ mình hiu v ch đ hot đng.
1/Hot đng 1 (10 phút):
- MC khi động bng trò chơi ngn.
- Bt nhp hát bài hát có ni dung nói v vai t ca thanh niên trong xã hi (Lp đã tp trước)
2/ Hot động 2: Tho lun ( 20pt)
* MC nêu li dn và t chc cho các nhóm tho lun:
- Có ngưi cho rng: Mc hc sinh ph thông thuc la tui thanh nn nhưng h không
có vai trò trong công cuc công nghip hóa, hin đi hóa ca đất nước, vì h chưa có
đóng góp gì cho xã hi, bn có suy nghĩ v ý kiến trên?
* MC: Yêu cu các nm tho lun và ln lưt mi đại din các nhóm trình y ý kiến.
* M C: Tng hp ý kiến trình y ca các nhóm đi đến kết lun theo hưng bác b ý kiến
tn.
( Nếu MC gp phi khó khăn trong vic kết lun thì mi c vn ( có th GVCN nhn xét,
đánh giá).
* M C: Như vy, là hc sinh còn ngi trên ghế n trưng nhưng ta vn thy rõ đưc vai
t và trách nhim ca h trong s nghip công nghip a, hin đại a đất nưc. Theo
bn, đó là vai trò và trách nhim ca hc sinh?
* MC: Yêu cu các nm tho lun và ln lưt mi đại din các nhóm trình y ý kiến.
* MC: Tng hp ý kiến tnhy ca các nhóm đi đến kết lun.
( Nếu MC gp phi khó khăn trong vic kết lun thì mi c vn ( có th GVCN nhn xét,
đánh giá).
* M C: T nhng vn đ tho lun trên, bn nghĩ gì v vai trò ca thanh niên trong s
nghip công nghip hóa, hin đại hóa đất nước hin nay?
* MC: Yêu cu các nm tho lun và ln lưt mi đại din các nhóm trình bày ý kiến.
* MC: Tng hp ý kiến tnhy ca các nhóm đi đến kết lun.
( Nếu MC gp phi khó khăn trong vic kết lun thì mi c vn ( có th GVCN nhn xét,
đánh giá).
*MC: Nêu nhn đnh chung v vai t ca thanh niên trong s nghip công nghip hóa và tuyên
b kết thúc hot động 2, chuyn sanh hot đng 3.
- Xen gia hai hot đng là tiết mc văn ngh (5 phút).
3/ Hot động 3: Thi hùng bin ( 30 phút)
*MC u ni dung hung bin:
u 1: Thanh niên hc sinh phi có hoài bão ln.
u 2: Thanh niên hc sinh phi có sc khe.
u 3: Thanh niên hc sinh phi xây dng cho mình lí tưởng, ý chí và tinh thn cách mng.
u 4: Thanh niên hc sinh phi luôn ý thc u sc rng cnh h ch không phi ai khác là
lc lưng xung kích trong s nghip công nghip hóa, hin đi a đt nưc.
* MC nêu th l cuc thi
- Mi đi c đi din bc thăm mt câu hi, suy nghĩ tr li trongng 5 phút. Ngi ra
còn phi tr li thêm mt câu hi do các nhóm đt ra.
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 12 chủ đề tháng 9 thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6987     Tải về: 44     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm