Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11

Chia sẻ
/60 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (60 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11

13,211
Báo lỗi

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11 chủ đề tháng 9 thanh niên hcj tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH,HĐH

Nội dung
Microsoft Word - Giao an NGLL K11.doc

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 1

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 9: THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG

NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

Hoạt động 1: THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ

"BẠN HIỂU GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC"

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Học sinh hiểu được nội dung cơ bản và bày tỏ ý kiến về sự nghiệp CNH-HĐH. - Biết xác định quyền và trách nhiệm của thanh niên HS là tích cực, chủ động, tự giác học tập,

rèn luyện để sau này góp phần cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. - Tin tưởng vào sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước do Đảng lãnh đạo.

II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG: � Thảo luận chuyên đề:

1. Công nghiệp hoá là gì? Vì sao phải tiến hành CNH-HĐH? Có thể xây dựng và phát triển đất nước dựa vào nền sản xuất nông nghiệp như hiện hay

được không? Con người sống trong thời đại CNH-HĐH sẽ như thế nào? (Năng động hơn, có tác phong và lối sống công nghiệp...).

Để trả lời câu hỏi này, người dẫn CT gợi ý: M uốn phát triển đất nước phải làm cho nền sản xuất nhỏ, thủ công nghiệp hiện nay trở thành nền sản xuất công nghiệp với các máy móc, thiết bị và phương tiện hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đó chính là công nghiệp hoá. Nhưng nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu, muốn phát triển nhanh, theo kịp các nước trong khu vực, chúng t a phải hiện đại hoá nền công nghiệp. Hiện đại hoá là gì? Đó là nền công nghiệp được áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại nhất ở các khâu,các lĩnh vực sản xuất. Toàn bộ nền sản xuất công nghiệp từng bước được tự động hoá, tin học hoá... trong đó hàm lượng trí tuệ này càn chiếm tỉ trọng lớn trong các sản phẩm được sản xuất ra.

2. Mục tiêu của CNH-HĐH: "Xây dựng đất nước ta thành 1 nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ

cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và t inh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu... văn minh".

→ Đến năm 2020 phấn đấu t hành 1 nước công nghiệp. 3. Vai trò của CNH-HĐH trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước:

- Làm cho tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, của cải làm ra nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, giá rẻ hơn.

- Từ đó có điều kiện đầu tư nhiều hơn cho các công trình công cộng như bệnh viện, trường học, đường giao thông, các công trình văn hoá... nâng cao đời sống nhân dân về cả vật chất lẫn tinh thần. Học sinh có điều kiện học tốt hơn, có đầy đủ các điều kiện để phát triển tối đa cả về thể chất lẫn tinh thần.

4. Quan điểm cơ bản: - Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế. - Xem đây là sự nghiệp của toàn dân. - Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố phát triển.

- Lấy khoa học - công nghệ làm động lực.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 2

Giaùo vieân:

- Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm t iêu chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển. → Ngoài các điều kiện về vốn, khoa học, công nghệ, cơ sở hạ tầng... thì điều kiện đặc biệt

quan trọng là phải có nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu CNH - HĐH. Con đường tốt nhất và duy nhất giúp chúng ta có điều kiện này là đầu tư cho giáo dục.

5. Trách nhiệm, vai trò xung kích của thanh niên...? III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: - Tìm các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động, cần vận dụng các điều 12, 13, 29

trong Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em để hướng dẫn học s inh tìm hiểu, liên hệ việc thực hiện các quy ền nói trên trong thực tế.

- Nêu mục đích yêu cầu, kế hoạch. thời gian hoạt động cho cả lớp. Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn học sinh khai thác nội dung hoạt động. Câu hỏi có

thể đưa ra dưới dạng câu hỏi - đáp hoặc dưới dạng xử lý tình huống. - Giao cán bộ lớp phân công các tổ chuẩn bị câu trả lời (t heo nhóm hoặc cá nhân).

2. Học sinh: - Nhận vấn đề (câu hỏi), hội ý thống nhất nội dung, hình thức hoạt động. tiến hành phân

nhóm, thu thập những tài liệu cần thiết, chuẩn bị đáp án. - Trang trí lớp, kê bàn ghế phù hợp với hình thức hoạt động. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. - Phân công chủ toạ chương trình.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Người phụ trách Nội dung chương trình hoạt động PP&P. tiện Thời lượng Người điều khiển

Đóng tiểu phẩm

Đại diện nhóm

Đại diện nhóm

Đại diện nhóm

Xung phong

I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: + Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình. + Giới thiệu đại biểu, ban cố vấn.

II. THẢO LUẬN: 1. Tiểu phẩm dẫn ý 2. Chia nhóm (từ 3 đến 5 nhóm)

Chuẩn bị phương tiện Các nhóm trình bày ý kiến, bổ sung.

Nội dung: - Nhóm 1: Bàn "Hiểu thế nào là CNH,

HĐH?". - Nhóm 2: Bàn "Mục tiêu của CNH, HĐH

đất nước". - Nhóm 3: Bàn "Vai trò của CNH, HĐH

trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước?".

- Nhóm 4: Nêu tóm tắt quan điểm của nhà nước t a trong việc thực hiện CNH, HĐH.

- Nhóm 5: Vai trò, trách nhiệm của thanh niên, HS trong công cuộc này. Thể hiện cụ thể ?

3. Thảo luận nhóm --> cả lớp 4. Xen các t iết mục văn nghệ - Bài ca xây dựng - Mùa xuân từ những giếng dầu..

Chương trình

K ịch bản

Thảo luận

Giấy viết

Nhạc, micro

3'

15'

15'

5'

5'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 3

Giaùo vieân:

Người phụ trách Nội dung chương trình hoạt động PP&P. tiện Thời lượng III. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC

1. Lời kết cho tiểu phẩm 2. Đại biểu có ý kiến 3. Đúc kết nội dung: khẳng định niềm tin

về CNH, HĐH. Hưởng thành quả \\ Có nghĩa vụ đóng góp (nâng cao trình độ, rèn thể chất, đạo đức...)

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG : (2') - Viết thu hoạch: Chương trình hành động của bản thân - Nêu nội dung hoạt động t iết sau.

Hoạt động 2 THI HÙNG BIỆN

TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN HỌC SINH TRONG SỰ NGHIỆP "CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC"

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Hiểu sâu sắc về vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niên HS về sự nghiệp CNH - HĐH. - Biết xác định trách nhiệm cụ thể của mình, từ đó lập kế hoạch phấn đấu, tự giác học tập, rèn

luyện. - Rèn tính mạnh dạn, tự tin trình bày vấn đề trước tập thể: sẵn sàng t ham gia các hoạt động

với tinh thần trách nhiệm cao. II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG: � Các đề tài hùng biện:

1. Vai trò, quyền và trách nhiệm của HS trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. 2. Yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH đối với đất nước. 3. Nhiệm vụ của thanh niên HS trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Họp cán bộ lớp, BCH chi đoàn, giao trách nhiệm. - Gợi ý tìm các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động, cần vận động các điều 12, 13,

19 trong Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em để học sinh hiểu mình có quyền được thể hiện ước mơ, khát vọng.

- Nêu mục đích yêu cầu, kế hoạch. Thời gian hoạt động cho cả lớp. - Kiểm tra sự chuẩn bị // Giải đáp những vướng mắc kiến thức cho HS.

2. Học sinh: - Thành lập Ban tổ chức cuộc thi (theo đội). - Trang trí lớp, kê bàn ghế phù hợp với hình thức hoạt động. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, trò chơi, phim ảnh minh hoạ. - M ời đại biểu, Ban giám khảo. Phân công chủ toạ chương trình.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 4

Giaùo vieân:

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người phụ trách Nội dung chương trình hoạt động PP&P. tiện Thời lượng

MC

Đại diện nhóm

1 HS hoặc cả nhóm

I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: + Tuyên bố lý do, giới thiệu chương

trình. + Giới thiệu đại biểu, ban cố vấn. + Khai mạc cuộc thi. (Giới thiệu các đội thi, BGK, cách thi

và cho điểm). II. XEM PHIM:

(Một số đoạn phim về thành tựu khoa học của thế giới: Về các chế phẩm sinh học mới, công nghệ hoá dầu, chế tạo máy bay, luyện kim màu...). III. TIẾN HÀNH THI HÙNG BIỆN:

1. Thi theo từng nhóm: (Chia lớp thành 3 nhóm để thi theo 3 đề

tài) Các hình thức hoạt động cụ t hể: - Lời chào. - Đại diện giới thiệu về nhóm mình. - 1 tiết mục văn nghệ - cá nhân phù hợp

hát nhóm. (Gợi ý chọn bài có nội dung phù hợp :

VN gấm hoa, Tiếng hát trên công trường, Mùa xuân từ những giếng dầu...)

- Phần hùng biện (H S đã chuẩn bị, có cho bổ sung. Có thể minh hoạ bằng Tiểu phẩm). ĐỀ TÀI: a. Là TNHS, bạc xác định được vai trò

gì, quyền v à trách nhiệm gì trong sự nghiệp CNH - HĐH của đất nước?

Trả lời: Vai trò: Lực lượng xung kích, chủ

chốt... Quyền và trách nhiệm: Thể hiện những

ước mơ chính đáng, làm giàu cho bản thân và tổ quốc, vươn lên khẳng định khả năng của tuổi trẻ.

b. Muốn sự nghiệp CNH - HĐH thành công, thế hệ TNHS phải đáp ứng được những yêu cầu cụ thể nào?

K ịch bản

Phim máy chiếu

Hùng biện Micrô

nhạc

Tiểu phẩm

4'

6'

60' mỗi đội có khoảng 20'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 5

Giaùo vieân:

Người phụ trách Nội dung chương trình hoạt động PP&P. tiện Thời lượng

BGK

M C & đội 3 HS

BGK GVCN

Trả lời: Theo 6 ý gợi ở tài liệu // Trân trọng ý

tưởng mới, sáng tạo và chân t ình của HS. c. Xác định nhiệm vụ trước mắt của HS

hiện nay? Trả lời: Phấn đấu toàn diện // chuyên sâu. Có định hướng học tập rõ, không dao

động, không mất niềm tin... 2. BGK nhận xé t: Về cách thể hiện ý

tưởng, tác phong hùng biện, sức thuy ết phục... (có thể lấy biểu quy ết trong cả lớp, nếu cân cho bổ sung).

Cho điểm: 3 mức (30đ, 20đ, 10đ). Đội nào có minh hoạ Tiểu phẩm + 10đ.

3. Trò chơi tập thể: - Sau phần thi của 2 đội, xen 1 trò chơi. "Hiểu ý nhau. Tên; Tôi là ai - Tôi làm

việc ở đâu". - Cách chơi: M ỗi đội cử 3 HS, phối hợp

nhau. + Sau khi nhận đề tài, HS mô tả bằng

động t ác. + 01 HS đoán nghề nghiệp. + 01 HS đoán nơi làm việc. (2 H S nầy chọn trong những tấm bảng

có ghi sẵn, đưa tên - đúng 1 ý được 10đ. Ghép đúng 20đ).

4. BGK công bố kết quả // Hát bài tập thể "Thanh niên thế hệ HCM".

5. GVCN nhận xét chung về quá trình thực hiện:

Củng cố mục tiêu tiết HĐ: Khẳng định đây là sự nghiệp của toàn dân, phải có niềm tin, xác định nhiệm vụ học tập, rèn luyện, kiên trì phấn đấu...// phát thưởng.

18 bảng ghép cho 9 lượt (mỗi đội 3 lượt

chơi)

Quà

10'

7'

V. ĐƯA ĐỀ TÀI HĐ MỚI : (3') - Chuẩn bị hoạt động tiết sau.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 6

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 10: THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH

Hoạt động 1 TÌM HIỂU VỀ VẺ ĐẸP TRONG TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Hiểu được vẻ đẹp của tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh ở lứa tuổi vị thành niên và ý

nghĩa quan trọng của những tình cảm đó trong việc hình thành nhân cách của các em. - Hiểu thanh niên học sinh có quyền được bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình về tình bạn,

tình y êu. - Cùng hợp t ác xây dựng mối quan hệ đẹp bình đẳng trong tình bạn, tình yêu. - Có thái độ đúng đắn trong việc xây dựng tình bạn, t ình yêu đẹp đẽ, trong sáng và bình đẳng.

II. NỘ I DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Nội dung 1:

1. Khái niệm tình bạn. 2. Thế nào là tình bạn tốt? 3. Khái niệm tình y êu. 4. Ở lứa tuổi học đường có nên yêu không? Nếu có, chúng ta phải làm thế nào để có tình

yêu đẹp? � Hình thức:

a. Thảo luận hai tình huống về tình bạn và tình yêu: - TH1: Lan và Hương chơi với nhau, Lan nói một vài bí mật của Hương cho các bạn

khác nghe. Theo bạn, Lan có phải là người bạn tốt của Hương không? Nếu là Hương, bạn sẽ làm gì?

- TH2: Hai bạn Hùng và Nhung chơi rất thân với nhau, Hùng quan tâm đặc biệt với Nhung. Nhung cảm thấy khó chịu rồi xa lánh Hùng vì tưởng Hùng yêu mình. Theo bạn những hành động của Hùng có phải là biểu hiện của tình yêu hay không? Nếu là Nhung, bạn sẽ cư xử như thế nào?

2. Nội dung 2: T ìm hiểu về những đặc điểm của t ình bạn và t ình yêu đẹp. � Hình thức: Trò chơi chung sức. 3. Nội dung 3: Tìm hiểu về những quyền và trách nhiệm của người thanh niên học s inh trong

việc xây dựng tình bạn, t ình yêu đẹp. � Hình thức: Trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu"

- V1: M ột trong những quyền cơ bản trong tình bạn, tình yêu. - V2: M ột trong những phẩm chất cao quý trong tình yêu của người Việt Nam.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Tình bạn là một loại tình cảm gắn bó hai hoặc nhiều người với nhau trên cơ sở hợp nhau về tính t ình, giống nhau về sở thích, có sự phù hợp về xu hướng (thế giới quan, lý tưởng, niềm tin...) và một số nhân cách khác mà qua đó mỗi người đều t ìm thấy ở bạn mình một cái "tôi" thứ hai ít nhiều có tính chất lý tưởng.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 7

Giaùo vieân:

- Tình bạn có vai trò to lớn trong đời sống của mỗi người, đặc biệt là đối với thanh t hiếu niên.

- Một tình bạn tốt có những đặc điểm sau: + Có sự phù hợp về xu hướng. + Có sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. + Có sự chân thành, tin cậy và có trách nhiệm cao với nhau. + Có sự đồng cảm, cảm thông sâu sắc với nhau. + Có thể tồn tại nhiều mối quan hệ tình bạn cùng một lúc mà vẫn giữ được độ mặn

nồng thắm thiết. - Tình bạn khác giới có thể chuyển thành tình yêu. Song, không nhất thiết mọi tình bạn

khác giới đều thành tình yêu. - Trong quan hệ bạn bè khác giới cần trách:

+ Ngộ nhận tình bạn khác giới là tình yêu. + Gây cho bạn khác giới hiểu nhầm là tình yêu.

- Tình bạn khác với tình yêu là không có sự say mê thể xác, không ghen t uông khi bạn khác giới có người yêu.

- Tình yêu là một loại tình cảm đặc biệt, một biểu hiện cao đẹp của tình người (lòng nhân ái), tình yêu làm con người trở nên thanh cao hơn, nhân ái hơn và giàu sức sáng tạo hơn.

- Tình y êu nam nữ là tình cảm đặc biệt, thúc đẩy hai người khác giới đi đến hoà nhận với nhau về tình cảm, tâm hồn và thể xác.

2. Học sinh: - Soạn và bổ sung t hêm các câu hỏi GV đã gợi ý. - MC được cung cấp các câu hỏi, chuẩn bị đáp án cho các câu hỏi. - Chuẩn bị khổ giấy to và bút. - Phân công trang trí bảng và kê bàn ghế phù hợp với HĐ... - Chuẩn bị phần thưởng (nếu có).

IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: HS hoàn t oàn làm chủ bước này, các em hoàn toàn tự quản điều khiển tiết HĐ. GV là đại

biểu, là cố vấn. 1. Hoạt động mở đầu (5 phút):

- Khởi động bằng một trò chơi hoặc hát một bài hát tập thể. - Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình hoạt động. - Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu thành phần Ban cố vấn.

2. Hoạt động 1: Thảo luận về tình bạn và tình yêu đẹp (10 phút). - MC lần lượt đưa ra hai tình huống cho các nhóm cùng thảo luận. Thời gian thảo luận là 6

phút. - Trong khi các tổ thảo luận, MC quan sát, nhắc nhở các ban tập trung, nhắc thời gian để các

tổ chủ động hoàn thành đúng tiến độ.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 8

Giaùo vieân:

- Các tổ cử đại diện trình bày ý kiến của tổ mình. - Ban giám khảo cho điểm. 3. Hoạt động 2: Trò chơi chung sức (10 phút).

- MC triển khai trò chơi và các qui định. - Điều khiển trò chơi đúng luật. V1: Các đặc điểm của tình bạn đẹp. - Kết quả điều tra

V2: Các đặc điểm của tình yêu đẹp. - Kết quả điều tra

- Giám khảo cho điểm các tổ.

4. Hoạt động 3: Trò chơi chiếc nón kỳ diệu (15 phút). - MC triển khai trò chơi và các qui định. - Điều khiển trò chơi đúng luật V1: Một trong những quyền cơ bản trong t ình bạn, tình yêu

B Ì N H Đ Ẳ N G

V2: Một trong những phẩm chất cao quí trong tình yêu của người Việt Nam

C H U N G T H Ủ Y

- Giám khảo cho điểm các tổ. V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:

Phần này cũng do HS hoàn t oàn làm chủ. - Thư ký tổng kết điểm của các tổ. - HS tự nhận xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm của lớp và rút ra kiến thức cơ bản của t iết

học. - GVCN chốt lại những điều cốt lõi của tiết học và dặn dò cho tiết sau.

Đặc điểm của tình bạn đẹp.

Điểm

Cùng sở thích 10 Bình đẳng 30 Tôn trọng 12

Chân thành 16 Tin cậy 15 Đồng cảm 17

Đặc điểm của tình yêu đẹp.

Điểm

Tôn trọng lẫn nhau 25 Chung thuỷ 30 Yêu thương 15 Tin tưởng 12 Chia sẻ 8 Trách nhiệm 10

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 9

Giaùo vieân:

Hoạt động 2: THI VĂN NGHỆ HÁT VỀ TUỔI HỌC TRÒ (60 phút)

I. MỤC TIÊU : Giúp học s inh:

- Nhận biết được vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của tình bạn, tình yêu tuổi học trò. - Biết xây dựng tình cảm trong sáng, đoàn kết, gắn bó... giữa các bạn học cùng lớp, cùng

trường. - Biết cách tổ chức và điều khiển một chương trình thi văn nghệ trước tập thể lớp. - Có thái độ tích cực, hăng hái, tự tin khi tham gia vào các phong trào hoạt động trong tập thể.

II. NỘ I DUNG: - Ca ngợi vẻ đẹp trong sáng của tuổi học trò. - Ca ngợi tình cảm gắn bó của học s inh với thầy cô, với mái trường... - Ca ngợi tình cảm bạn bè vô tư, chân thành, không toan tính hơn t hua... - Những xúc cảm, tình yêu đầu đời, những dỗi hờn đáng yêu, những trò tinh nghịch của t uổi 17.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Hướng dẫn cho học sinh các bước chuẩn bị cho buổi thi văn nghệ. - Cho các thành viên trong tập thể lớp tự bàn bạc và thống nhất nội dung, cách tổ chức... - Gợi ý các chủ đề, t hể loại, cách trang trí, trang phục, hình thức thể hiện..., cho phù hợp

với nội dung và hoàn cảnh. - Chia các thành viên của lớp thành 4 tổ, mỗi tổ đều có 1 tổ trưởng để thống nhất ý kiến

chung của cả tổ. - Giao chỉ tiêu cho mỗi tổ sưu tầm, sáng t ác 3 tiết mục gồm các thể loại: hát đơn ca, tốp ca,

múa, ngâm thơ, diễn kịch giải quyết tình huống... - Xây dựng thể lệ thi, cách thức tham gia, cách chấm điểm với các tiêu chí:

+ Các đội ra mắt thành công, gây được ấn tượng, sự cuốn hút: 10 điểm. + Chất lượng tiết mục (hay, rõ, đều...): 30 điểm. + Số lượng người tham gia (ít, nhiều): 10 điểm. + Thể loại đa dạng: 10 điểm. + Hình thức thể hiện (phù hợp, s inh động, sáng tạo...): 20 điểm. + Trang phục (phù hợp, công phu, đẹp...): 10 điểm. + Điểm cộng cho các sáng tác, các tiết mục tự biên: 10 điểm.

Tổng cộng là 100 điểm. - Gợi ý các bài hát có nội dung về t uổi học trò:

+ "Người Thầy" - N guyễn Nhất Huy. + "Mái trường mến yêu" - Lê Quốc Thắng. + "Tình bạn" - Phương Uyên. + "Phượng hồng" - Vũ Hoàng. + "Phố xa" - Lê Quốc Thắng. + "Góc phố dịu dàng" - Trần Minh Phí.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 10

Giaùo vieân:

- Tổ chức luyện tập, chạy thể và duyệt chương trình... 2. Học sinh:

- Họp cán bộ lớp: Lớp trưởng, lớp phó học tập, BCH chi đoàn... để t hông qua kế hoạch tổ chức hoạt động (nội dung, chủ đề, thể loại, tiến độ thực hiện, thời gian, địa điểm tập luy ện và phân công trách nhiệm cho từng tổ).

- Đăng ký các tiết mục cụ thể của từng tổ và tiến hành tập luyện. - Viết thơ mời các đại biểu, thầy cô giáo, PHHS, lớp trưởng, lớp phó học tập, BCH của các

chi đoàn bạn. - Chuẩn bị âm thanh, trang phục, trang điểm... dưới sự cố vấn, giúp đỡ của GVCN và BCH

Đoàn trường... - Cử người dẫn chương trình.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động Nội dung Người thực hiện Thời gi an

1. Tuyên bố lý do:

2. Giới thiệu đại biểu:

3. Giới thiệu ban giám khảo, công bố thể lệ cuộc thi.

4. Các tổ dự thi tự giới thiệu về tổ mình: 5. Chạy chương trình đã được kiểm duyệt:

- "Tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng. Tuổi học trò sống động khó quên", tuổi học trò thật đẹp, thật hồn nhiên trong sáng phải không các bạn? và để ca ngợi vẻ đẹp thần tiên đó, hôm nay, tại phòng lớp 11A1 thân thương của chúng em sẽ diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ hát về tuổi học trò, đó cũng là lý do của Hội t hi hôm nay.

- Đến tham dự buổi Hội thi văn nghệ hôm nay em xin trân trọng giới thiệu thành phần Quý đại biểu gồm:....... ..

- Và một thành phần rất quan trọng của đêm hội diễn văn nghệ hôm nay là Ban giám khảo, em xin trân trọng giới thiệu thầy..., cô...

- Sau đây em xin trân trọng kính mời cô... đại diện cho Ban giám khảo lên công bố thể lệ cuộc thi và có đôi lời phát biểu với chúng t a xin trân trọng kính mời cô.

- Các đội ra mắt thành công là gây được ấn tượng, sự cuốn hút... đối với Ban giám khảo.

- Lần lượt giới thiệu các tiết mục biểu diễn.

+ "Người thầy" của nhạc sĩ Nguy ễn Nhất Huy

- Người dẫn chương trình

- Người dẫn chương trình

Ban giám khảo

- Các tổ lần lượt thể hiện tài giới thiệu của mình. - Người dẫn chương trình. - Tốp ca nam

5'

2'

8'

20'

5'

5'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 11

Giaùo vieân:

Hoạt động Nội dung Người thực hiện Thời gi an

6. Kết thúc chương trình:

+ Hát múc minh hoạ bài "Phượng hồng" sáng tác của nhạc s ĩ Vũ Hoàng

+ song ca bài "Mái trường mến yêu" của nhạc s ĩ Lê Quốc Thắng.

+ Tốp ca nam "Tình bạn" do nhạc sĩ Phương Uyên sáng t ác.

- Công bố kết quả. - Trao phần thưởng cho các tổ đạt

giải.

- Ban giám khảo. - Quý đại biểu và khách mời vinh dự.

5'

5'

5' 5'

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:

Hoạt động 3: HOẠT ĐỘNG TÂM LÝ TƯ VẤN LỨA TUỔ I

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Giúp học s inh: - Học s inh cần hiểu được ý nghĩa của tình bạn, tình yêu trong cuộc sống trong gia đình và xã

hội. Hiểu thanh niên có quyền được tư vấn t âm lý, tình cảm và các vấn đề liên quan đến sự phát triển.

- Có khả năng vận dụng các thông tin được tư vấn để xử lý các tình huống trong quan hệ hằng ngày.

- Cởi mở lắng nghe và mạnh dạn trao đổi với các chuyên gia tư vấn. II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG:

- Tư vấn về tâm lý tình cảm vị thành niên liên quan đến tình yêu, đến quyền của các em được bảo vệ.

- Tư vấn về quy ền đượctìm hiểu, giúp đỡ cung cấp kiến t hức, thông tin về bình đẳng giới. III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Cùng với học s inh xây dựng kế hoạch phân công sắp xếp trang trí, phân công cho các nhóm chuẩn bị một số câu hỏi.

- Họp với cán bộ lớp nêu rõ mục đích yêu cầu của buổi tư vấn. - Định hướng và cungcấp cho học sinh những nội dung cần tư vấn. - Gợi ý một số câu hỏi và các tình huống tư vấn. Chuyên gia tư vấn: Giới thiệu đôi nét về tâm lý lứa tuổi vị thanh niên: + Tình bạn là gì? T ình yêu là gì ?

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 12

Giaùo vieân:

+ Tình y êu được biểu hiện như t hế nào ? Và nó diễn ra khi nào? + Tại sao có khái niệm mối tình đầu ? Như vậy phải có mối t ình thứ mầy, thứ 3

không ? Câu hỏi chuyên gia đặt ra: 1. Em hiểu thế nào về tình yêu ? 2. Tại sao khi các em yêu bị cha mẹ va thầy cô ngăn cản ? 3. Theo em thì phải làm cách nào để ngăn chặn hành vi xâm phạm và lạm dụng tình dục ? Tình huống chuyên gia đặt ra:

� Tình huống 1: Năm nay em 17 tuổi, em muốn biết bao nhiêu tuổi thì em có quyền được yêu, vì bố mẹ

và thầy cơ luôn cấm và nhắc nhở chúng em không được yêu ? � Tình huống 2:

Mùa hè năm trước em đi sinh hoạt hè ở phường, tình cờ quen được một bạn gái, sau đó về nhà em bổng dưng nhớ hoài, mãi đến tết 2007 em mới đến nhà bạn ấy. Em biết bạn ấy có bạn trai mà em vẫn nhớ, mấy tháng trước bạn ấy đi thực tập em giúpbạn hoàn thành bài thực tập. Bạn vừa thi xong là chuyện không may đến với em, em bị bệnh không nguy hiểm như bệnh thế kỷ nhưngcũng thuộc hàng thập tử nhất sinh, gia đình em sắp tan vỡ, khiến em rất buồn, em viết thư tâm sự cùng bạn ấy nhưng không hề dám nói chuy ện nhớ thương, không biết bạn có hiểu cho em không ? Em không biết phải làm nhu thế nào ? Xin các bạn nghĩ tiếp và cho em một lời khuy ên. 2. Học sinh:

- Chuẩn bị t ân thế, câu hỏi, tình huống và những thắc mắc của bản thân. - Chuẩn bị trang trí và bố trí kê dọn phòng học thích hợp với hoạt động tư vấn. - Tiêu đề trang trí "Thanh niên với tình bạn tình yêu".

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người phụ trách Nội dung chương trình hoạt động PP Thời lượng Người điều khiển

Chuyên gia

Người điều khiển Đại diện nhóm

xung phong

I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu chương trình. - Giới thiệu chuy ên gia.

II. NỘ I DUNG: 1. Thưởng thức t iết mục Văn nghệ:

Bài Phượng hồng. 2. Chuyên gia tư vấn giới thiệu đôi

nét về tâm lý lứa tuổi. 3. Chuyên gia đặt ra 3 câu hỏi. 4. Chuyên gia đưa ra 2 t ình huống. 5. Phần giao lưu giữa các bạn với

chuyên gia tư vấn và với lớp trưởng.

Chương trình

Chiếu T iết mục

Giới thiệu

Thảo luận và trả lời

Đặt câu hỏi trực tiếp

Nhạc

5'

10'

5'

20'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 13

Giaùo vieân:

Người phụ trách Nội dung chương trình hoạt động PP Thời lượng III. KẾT THÚC:

1. Lớp trưởng đúc kết lại: 2. Cô chủ nhiệm nhận xét buổi tư

vấn.

3. Lời cảm ơn của tập thể lớp với các chuyên gia và cô chủ nhiệm.

5'

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: MC tóm lại:

- Phải xây dựng tình bạn đẹp để có thể t iến đến tình yêu đó là điều rất tốt. - Một tình bạn đẹp là tình bạn giúp đỡ nhau vượt khó. - Vẻ đẹp trong tình bạn tình y êu chính là sự tôn trọng lẫn nhau, chung thuỷ yêu thương, luôn

đem lại hạnh phúc cho nhau. - Vẻ đẹp trong tình bạn tình yêu là sự tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ niềm vui nổi buồn, chia sẻ

trách nhiệm trong tình yêu và trách nhiệm đối với tương lai của nhau, luôn biết tự trọng và tôn trọng chính bản thân mình.

- Phải biết tự bảo vệ m ình tránh những nguy cơ xâm hại. Xin kính mời cô chủ nhiệm nhận xét buổi tư vấn hôm nay. - Sau đây là phần phát thưởng cho câu hỏi hay và câu trả lời hay nhất của buổi toạ đàm hôm

nay. - Buổi tư vấn hôm nay là chấm dứt xin chân thành cảm ơn các chuyên gia tư vấn đã đến

tham dự buổi tư vấn hôm nay, cảm ơn cô chủ nhiệm, cảm ơn các bạn đã nhiệt tình đóng góp cho buổi tư vấn đạt được thành công hôm nay, xin chân thành cảm ơn.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 14

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ

TÔN SỰ TRỌNG ĐẠO

Hoạt động 1: GIAO LƯU VỚI THẦY CÔ GIÁO GIẢNG DẠY LỚP (2 tiết)

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - HS hiểu hơn về thầy cô giảng dạy lớp mình: vai trò và công ơn của thầy, cô giáo đối với sự

phát triển của mỗi học sinh. - Hiểu cụ thể hơn về các môn học, tìm ra phương pháp học tập tốt các môn mà các thầy, cô

giảng dạy. - Có thái độ kính trọng, biết ơn đối với các thầy, cô giáo. - Có phương pháp học tập và rèn luyện tích cực. Không ngừng phấn đấu để đền đáp công ơn

thầy cô. II. NỘ I DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG : � Nội dung 1: Tìm hiểu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

� Hình thức: Trò chơi ô chữ. � Nội dung 2:

- Giao lưu với học s inh trong lớp với các thầy, cô giáo đang giảng dạy lớp mình với nội dung là:

+ Được nói lên tình cảm và lòng biết ơn với công lao dạy dỗ của thầy, cô giáo. + Hiểu thêm về công việc giảng dạy của thầy cô và mong muốn của t hầy, cô đối với học trò. + Trao đổi với t hầy cô về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo. + Trao đổi, t âm tình với thầy cô về những kỉ niệm vui buồn trong tình cảm thầy trò. + Hiểu biết thêm về các kinh nghiệm, phương pháp học tập tốt các môn học

- Trong quá trình giao lưu có các trò chơi và tiết mục văn nghệ giữa lớp và thầy cô giáo. � Hình thức: Trao đổi, thảo luận. Văn nghệ.

� Nội dung 3: Tìm hiểu về một số câu tục ngữ , ca dao nói về truyền thống tôn sư trọng đạo. � Hình thức: Trò chơi

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Giao cho nhóm phụ trách xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động giao lưu của lớp với thầy, cô giáo.

- Liên hệ với các thầy cô giáo dạy ở lớp mình tham gia hoạt động giao lưu, nêu nội dung giao lưu để thầy, cô chuẩn bị. Mời một vài PHHS đến tham dự.

- Giao cho lớp chuẩn bị câu hỏi, các nội dung giao lưu, các tiết mục văn nghệ nói về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.

2. Học sinh: - Chuẩn bị câu hỏi và nội dung giao lưu theo gợi ý của giáo viên:

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 15

Giaùo vieân:

+ Lời chào mừng của lớp, lời cám ơn sự t ham gia giao lưu của thầy, cô. + Chúng em muốn biết nổi vất vả, khó khăn và niềm vui trong quá trình dạy của thầy cô. + Các thầy cô thường mong muốn ở học trò của mình những điều gì? + Chúng em muốn hiểu rõ hơn về

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: - Người dẫn chương trình tuyên bố ly do, mời giáo viên chủ nhiệm, thầy cô giáo, PHHS đến

giao lưu với lớp. - Người dẫn chương trình giới thiệu các thầy cô tham dự. - Hoạt động 1: Khởi động trò chơi đi tìm ô chư : trong mỗi hàng ngang sẽ có từ khoá.

1 2 3 4 5

TỪ KHOÁ

Câu hỏi gợi ý: 1. Bài hát nói về tình cảm của học sinh đối với thầy cô ? (1 bạn hát bài: Bụi phấn) 2. Đây là tình cảm của học s inh đối với thầy cô. 3. Học s inh muốn có kết quả tốt cần phải có đức t ính này. 4. Một biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo. 5. Điều quan trọngcnhất của học sinh trước khi đến lớp. - Hoạt động 2: MC dẫn sang nội dung giao lưu vớ thầy cô. MC lần lượt nêu các câu hỏi giao

lưu hoặc đề nghị các bạn trong lớp nêu câu hỏi với các thầy cô. + Các thầy cô khi giao lưu có thể nêu một vài câu hỏi để học sinh cùng trao đổi, giúp các

em hiểu sâu vấn đề hơn. + Xen kẻ tiết mục văn nghệ. - Hoạt động 3: Trò chơitìm một số câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về truyền thống tôn sư

trọng đạo. Chia lớp thành 4 nhóm: các nhóm ghi kết quả tìm kiếm được vào tờ giấy, dán lên bảng. Giáo

viên dạy môn Văn là người cho kết quả đội nào ghi được nhiều nhất. V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:

- HS phát biểu ý kiến về buối giao lưu. GV bộ môn phát biểu ý kiến. - PHHS phát biểu. - GV chủ nhiệm nhận xét và dặn dò nhóm thực hiện buổi hoạt động kế tiếp.

B Ụ I P H Ấ N B I Ế T Ơ N

C Ầ N C Ù K Í N H T R Ọ N G H Ọ C B À I

H I Ế U H Ọ C

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 16

Giaùo vieân:

Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ PHÁT H UY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Về kiến thức:Học sinh hiểu về truyền thống hiếu học của Việt Nam. - Về thái độ: Học sinh biết thay đổi thái độ học tập tốt hơn.

II. NỘ I DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG : 1. Nội dung:

- Tìm hiểu về truyền thống hiếu học ở nước t a trong lịch sử và hiện nay. - Tìm hiểu các biểu hiện của truyền thống hiếu học. - Tìm hiểu ý nghĩa của truyền thốnghiếu học đối với bản thân, đất nước và xã hội.

2. Hình thức a. Tổ chức:

- Hoạt động theo nhóm: mỗi nhóm là một tổ của lớp. - 1 học s inh dẫn chuơng trình + 1 thư ký. - Sau phần trả lời của mỗi nhóm, các nhóm khác sẽ được cho điểm, điểm của nhóm sẽ là

điểm cộng của 3 nhóm còn lại. b. Các hoạt động:

- Văn nghệ. - Thảoluận giữa các nhóm. - Chơi ô chữ. - Ý kiến cá nhân.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Giao công việc cho Ban tổ chức: + Lớp phó phong tào làm M C: tổng hợp nội dung chương trình. + Lớp phó học tập: Soạn nội dung ô chữ và làm thư ký. + Bí thư: soạn các câu hỏi thảo luận giữa các tổ và câu hỏi cá nhân. - Chuẩn bị một số câu hỏi và câu trả lời.

Gợi ý: - Thế nào là truyền thống hiếu học? truyền t hống hiếu học là một truy ền thống có từ rất lâu

đời của người dân Việt Nam, nó thể hiện tinh thần ham học hỏi, luôn muốn vượt qua những khó khăn để chinh phục những đỉnh cao của tri thức.

- M ột số tấm gương hiếu học của Việt Nam: Mạc Đĩnh Chi, Lê Qúy Đôn, Lương Thế Vinh, Nguyễn Hiền, Bác Hồ...

2. Học sinh: - Lớp phó học tập: sưu tầm tư liệu về các tấm gương hiếu học trong lịch sử dân tộc Việt

Nam, thiết kế các ô chữ , vẽ trước ô chữ và bảng tính điểm lên bảng. - Bí thư: tham khảo sách Hoạt động ngoài giờ lên lớp để thiết kế các câu hỏi thảo luận cho

phù hợp với mục tiêu và tình hình thực tế của lớp. - Lớp phó phong trào: chuẩn bị một số bài hát tập thể và trò chơi tập thể, tổng hợp các nội

dung câu hỏi mà bạn lớp phó học tập và bí thư đưa ra.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 17

Giaùo vieân:

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động 1: Hát tập thể ổn định lớp (2 phút). Hoạt động 2: Thảo luận (20 phút).

- Mỗi tổ được phân công thảo luận 1 câu hỏi khác nhau, trong thời gian 5 phút. - Mỗi tổ cử 1 đại diện lên trình bày lại nội dung mà tổ mình thảo luận được. - Các tổ khác đóng góp ý kiến và cho điểm, tối đa 10 điểm.

Gợi ý câu hỏi: - Theo bạn thế nào là truyền thống hiếu học? - Theo bạn hiếu học có những biểu hiện cụ thể nào? - Theo bạn hiểu học có giới hạn tuổi không? Tại sao? - Theo bạn học sinh phải học như thế nào mới là hiếu học?

Hoạt động 3: Trò chơi ô chữ: T ìm hiểu về một số tấm gương hiếu học của Việt Nam (10 phút) Luật chơi: Mỗi một hàng ngang tương ứng tên một danh nhân Việt Nam. M ỗi hàng

ngang có một chữ cái được in đậm là một trong những ký tự của từ khoá. Từ khoá cũng là tên một danh nhân Việt Nam. Mỗi tổ lần lượt chọn một hàng ngang, đáp đúng từ hàng ngang được 10 điểm, đáp không đúng không đúng tổ khác có quyền trả lời, tổ khác đáp đúng được 5 điểm. Tổ nào có từ khoá có từ khoá có t hể giành quyền trả lời trước, trả lời đúng từ khoá được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm.

Gợi ý ô chữ: - Người có nhiều lời sấm dự đoán các sự kiện và được gọi là trạng Trình? N guyễn Bỉnh

Khiêm. - Lương Thế Vinh khi còn bé đã biết lấy nước đổ vào giềng để nhặt quả bóng bưởi à sau này

với nhiều đóng góp trong toán học ông đã được người t a gọi tên là gì? Trạng Lường. - Người từng bắt đom đóm cho vào quả trứng để làm đèn sáng học mỗi đêm? Mạc Đĩnh Chi. - Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất ở nước ta? N guyễn Hiền. - Người có công giúp vua cân voi, xây tường, có tài về kiến trúc? Lê Qúy Đôn. - Từ khoá: Bác Hồ.

Hoạt động 4: Phát biểu ý kiến cá nhân về một câu hỏi chung. MC gọi bất kỳ 3 bạn học sinh (ưu tiên học s inh xung phong) (6 phút).

Gợi ý câu hỏi: Hiện tại, bạn đang học tập như thế nào? Với việc học tập như hiện tại, theo bạn, bạn đã là

một học sinh hiếu học chưa? V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:

- MC tổng kết nội dung buổi s inh hoạt. - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chung về hoạt động của lớp và thông báo kế hoạch giao lưu

với thầy cô trong tuần sau.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 18

Giaùo vieân:

Hoạt động 3: (1 tiết) THẢO LUẬN VỚ I TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

1. Tuyên bố lý do: - Ngay từ thuở còn nằm nôi, tiếng mẹ ru hời như khắc sâu trong t âm trí của chúng em:

"M uốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ thì yêu mến Thầy". Thậy vậy thầy cô chính là những kỹ sư tâm hồn, không những đã truyền đạt cho chúng em kiến thức mà còn là những người dạy bảo cho chúng em điều hay lẻ phải.

- Làm sao chúng em có thể quên được hình ảnh đẹp dịu dàng của thầy cô, của ngày đầu tiên đi học:

"Ngày đầu tiên đi học Em mắt ướt nhạt nhoà Cô vỗ về an ủi Chao ôi sao thiết tha Ngày đầu như thế đó Cô giáo như mẹ hiền Em bây giờ cứ ngỡ Cô giáo là cô tiên..."

- Trong kí ức của chúng em hình ảnh thầy cô thật đẹp, thật đáng kính bây giờ và mãi mãi. Và hôm nay nhân ngày NGVN 20/11, chúng em - tập thể lớp tổ chức buổi họp mặt chào mừng thầy cô. Đó là lý do của buổi họp mặt hôm nay.

2. Nội dung: - Giới thiệu: Đến dự buổi họp mặt hôm nay em xin trân trọng giới thiệu: + Cùng toàn thể học sinh lớp 11A1. Đề nghị hoan nghênh chung. - Để ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo cũng như để rõ hơn ý nghĩa của ngày NGVN mời

một bạn đại diện cho tập thể lớp có đôi lời phát biểu. Xin mời bạn. - Thầy cô đã không quản bao khó nhọc để dạy bảo cho chúng em nên gười. Nhân ngày

20/11 để tỏ lòng biết ơn của chúng em, tập thể lớp kính tặng các thầy cô những bông hoa tươi thắm nhất kính mong thầy cô đón nhận như lòng biết ơn của chúng em.

- Nhà trường và gia đình chính là chiếc cầu nối giúp cho việc dạy bảo chúng em được tốt hơn. Sau đây xin mời đại diện cho PHHS của lớp có đôi lời phát biểu.

- Trong không khí thắm đượm tình thầy trò một lần nữa chúng em muốn được nghe những lời chỉ bảo chân tình của các thầy cô đặc biệt là thầy chủ nhiệm, người đã theo sát chúng em trong những ngày tháng qua. Xin kính mời thầy.

- Để thay đổi không khí mời một bạn với tiết mục đơn ca bài "Bụi phấn". Sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Đề nghị cho một tràng pháo tay thật to.

"Phần thi hái hoa dâng chủ". - Chia lớp thành 4 tổ tham gia hái hoa có tặng thưởng. - Kết thúc: Có những cách nói ví von: "Thầy cô như người lái đò chở khách sang sông, mà

khách sang sông không bao giờ nhìn lại". Thầy cô ơi, không thể như thế, và không thể nào chúng

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 19

Giaùo vieân:

em quên được những công lao của thầy cô. Chúng em xin hứa sẽ học thất tốt để không phụ lòng thầy cô. Thay mặt lớp, xin chúc thầy cô dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc...

CÂU HỎI "HÁI HOA DÂN CHỦ" 1. Bài hát "Bụi phấn" đã làm lay động hàng triệu con tim các thầy cô giáo và học sinh.

Bạn hãy cho biết bài hát này ra đời vào năm nào, do ai sáng tác? 2. Bạn hãy cho biết tên ngôi trường mà nhà giáo N guyễn Tất Thành đã từng dạy học?

Ngôi trường này nằm ở tỉnh nào? Thành phố nào? 3. Bạn hãy hát một bài hát có nội dung nói về thầy cô giáo. 4. Bạn hãy kể lại một kỉ niệm về tình cảm thầy trò mà bạn cho là đáng nhớ nhất. 5. Bạn hãy cho biết Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa sinh ra vào năm nào và ở đâu?

GỢI Ý TRẢ LỜ I 1. Bài hát "Bụi phấn" đã làm lay động hàng triệu con tim các thầy cô giáo và học sinh.

Bạn hãy cho biết bài hát này ra đời vào năm nào, do ai sáng tác? TL: Năm 1982 - Nhạc sĩ Vũ Hoàng viết cùng Lê Văn Lộc. 2. Bạn hãy cho biết tên ngôi trường mà nhà giáo N guyễn Tất Thành đã từng dạy học?

Ngôi trường này nằm ở tỉnh nào? Thành phố nào? Tl: T rường Dục Thanh - Phan Thiết - Bình Thuận 3. Bạn hãy cho biết Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa sinh ra vào năm nào và ở đâu? TL: Năm 1807 - Thôn Long Tuyền - Trấn Vĩnh Thanh (nay là Tp. Cần Thơ).

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM Ngày nhà giáo Việt Nam (hay ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam) là một ngày kỷ

niệm được tổ chức hằng năm vào ngày 20 tháng 11 tại Việt Nam. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày tôn sư trọng đoạ nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành này.

Trong ngày này, các học s inh thường đến tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Riêng Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.

LỊCH SỬ Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã

lấy tên là F.I.S.E (tiếng Pháp: Fédérationale Sy ndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục).

Năm 1949, tại một Hội nghị ở Vácxava (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương với nội dung chủ y ếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nến giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo.

Công đoàn giáo dục Việt Nam, là thành viên của FISE từ năm 1953, đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Vácxava, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo". N gày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 20

Giaùo vieân:

Bắc Việt Nam năm 1958. Những năm sau đó, ngày lễ này được tổ chức ở các vùng giải phóng ở miền Nam Việt Nam. Hàng năm vào dịp kỷ niệm 20 tháng 11 cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo giới trong vùng tạm chiến, động viên tinh thần giáo viên kháng chiến.

Khi Việt Nam thống nhất, ngày 20 tháng 11 đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng bộ trưởng (nay thuộc chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày lễ mang tên "ngày Nhà giáo Việt Nam".

Nội dung Quyết định 167-HD9BT: Điều 1: Từ nay hàng năm sẽ lấy ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt Nam. Điều 2: Để ngày 20/11 có ý nghĩa t hiết thực hàng nămtừ tháng 10 các cấp chính quy ền và

toàn thể cần họp để xem xét tình hình công t ác và hoạt động của đội ngũ giáo viên ở địa phương mình, kiểm điểm những việc đã làm và đề ra những việc cấp tiếp tục làm nhằm động viên đội ngũ giáo viên phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và năng lực, làm gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía giáo viên, cần có những hoạt động phong phú nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo viên trong xã hội nước ta ngày nay, từ đó mà ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình.

Điều 3: Việc tổ chức ngày 20/11 hàng năm do Uỷ ban nhân dân và Hội đồng các cấp chủ trì, có sự phối hợp các ngành giáo dục và các đoàn thể nhân dân. Các cấp các ngành cần phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi giáo viên, tổ chức các cuộc gặp mặt thân mật với giáo viên, nhân dịp này có thể tổ chức khen thưởng các giáo viên có thành tích. Việc tổ chức này nhà giáo Việt Nam cần được tiến hành trọng thể và t hiết thực, tránh hình t hức phô trương gây phiền hà cho học s inh và cha mẹ học sinh.

Điều 4: Trong ngày 20/11 các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên được nghỉ và tham gia các s inh hoạt của trường và địa phương.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 21

Giaùo vieân:

CHỦ ĐỀ THÁNG 12: THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Hoạt động 1: DIỄN ĐÀN THANH NIÊN "THANH NIÊN HỌC SINH VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ Q UỐC

(1 tiết)

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này, học s inh cần: - Hiểu rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên học s inh trong học tập, rèn luy ện để góp phần

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Xác định được vai trò, nhiệm vụ của thanh niên học s inh trong sự nghiệp xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc, từ đó tích cực, chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Định hướng nghề nghiệp đúng đắn theo năng lực, nhu cầu và điều kiện của bản thân. II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Nội dung: - Vai trò của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. - Bảo vệ Tổ quốc là quy ền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên, thể hiện ở sự đóng

góp trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả của cách mạng do cha anh đã hy s inh để xây đắp nên.

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên học s inh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: xác định việc học tập, rèn luyện là quyền và bổn phận của bản thân, định hướng nghề nghiệp đúng, phù hợp với năng lực của bản thân, luôn phấn đấu học hỏi không ngừng để làm giàu tri thức, rèn luyện tư cách đạo đức tốt, xác định trách nhiệm đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

2. Hình thức: - Diễn đàn thảo luận. - Trò chơi: Ai là ai? - Trò chơi ô chữ. - Văn nghệ xen kẽ.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Định hướng nội dung diễn đàn. - Hướng dẫn học sinh tài liệu tham khảo, tìm hiểu về Quyền trẻ em để xác định quyền của mình

trong quá trình chuẩn bị và thực hiện diễn đàn. - Họp cán bộ lớp, BCH Chi đoàn, phân công trách nhiệm, công việc cụ thể để tổ chức diễn đàn. - Duyệt xét nội dung kế hoạch, chương trình tổng thể.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 22

Giaùo vieân:

2. Học sinh: - Cán bộ lớp, BCH Chi đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể cho diễn đàn, phân

công các tổ chuẩn bị thực hiện theo từng nội dung cụ thể: trang trí, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho diễn đàn, cử người dẫn chương trình, mời đại biểu.

- Mỗi học sinh tự chuẩn bị ý kiến của mình theo các nội dung nêu trên để tham gia diễn đàn một cách sôi nổi, có chất lượng tốt.

- Người dẫn chương trình phải hiểu được nội dung, mục đích của diễn đàn để hướng các bạn tham gia vào các vấn đề chính. IV. CÔ NG TÁC TỔ CHỨC

Người thực hiện Nội dung Phương tiện TG Dẫn chương trình

Dẫn chương trình Lần lượt các tổ cho ý kiến thảo luận.

GVCN sơ kết Dẫn chương trình

Các tổ

Bạn ABCD Tất cả học s inh

- Hát tập thể và trò chơi khởi động. - Tuyên bố lý do buổi hoạt động. - Giới thiệu giáo viên chủ nhiệm, đại

biểu, thành phần BGK, thư ký. - Diễn đàn thảo luận - Vấn đề 1: Học

sinh phải làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Trong trường học. + Trong gia đình. + Ngoài xã hội. + Định hướng nghề nghiệp. - Gợi ý trả lời. + Trong trường học: chăm chỉ học tập

thật tốt, rèn luyện thể chất và tinh thần. + Trong gia đình: vâng lời cha mẹ, giúp

đỡ công việc gia đình. + Ngoài xã hội: phấn đấu là một người

có đạo đức và có ích cho xã hội. + Định hướng nghề nghiệp: Chọn nghề

phù hợp và đúng đắn, làm tốt công việc cũng là góp phần xây dựng đất nước.

- Trò chơi: Ai là ai? Mỗi tổ cử 1 thành viên tham gia, bắt thăm chọn nghề và diễn tả bằng động t ác, các thành viên khác trong tổ đoán. Chỉ đoán 1 lần. Đúng được 10 điểm, sai tổ khác đoán. Các nghề đều góp phần vào công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ví dụ: giáo viên, nông dân, bác s ĩ, thợ xây, cảnh sát giao thông...

- Văn nghệ. - Diễn đàn thảo luận - Vấn đề 2: Tốt

nghiệp lớp 12 nhưng lại không có điều

Giấy A4

Các lá thăm

4'

13'

5'

10'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 23

Giaùo vieân:

Người thực hiện Nội dung Phương tiện TG

GVCN sơ kết bạn GHIK

Dẫn chương trình

kiện để tiếp tục học đại học, tham gia tập trung nghĩa vụ quân sự, có được xem là đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không? Vì sao? Ta cần có thái độ như thế nào trong t ình huống này?

- Gợi ý: Nghĩa vụ quân sự là một hoạt động thiết thực để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Thể hiện sự sẵn sàng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, có mặt khi Tổ quốc cần. N ghĩa vụ quân sự thể hiện sự quan tâm đến vận mệnh quốc gia và cũng là một ngành nghề đúng đắn không chỉ cho nam giới mà cả nữ giới. Thái độ đúng đắn là tích cực tham gia và chấp hành mọi sự phân công của địa phương hoặc đơn vị.

- Văn nghệ. - Trò chơi ô chữ: Mỗi tổ chọn 1 hàng

ngang. Tìm từ gốc. Trả lời đúng từ hàng ngang được 10 điểm, sai tổ khác đoán được điểm. Từ gốc được 30 điểm, đoán từ gốc sau khi gợi ý được 20 điểm.

H Ò N Đ Ấ T T H Ă N G L O N G Đ Ấ G N Ư Ớ C

Q U Ố C T Ử G I Á M T Ì N H N G U Y Ệ N R È N L U Y Ệ N 1. Quê hương của chị Sứ. 2. Vua Lý Công Uẩn đổi tên thành Đại

La sang tên gì? 3. Bài hát của Phạm Minh Tuấn có

người mẹ 2 lần tiễn con ra trận. 4. Trường Đại học đầu tiên của Việt

Nam. 5. Hoạt động tiêu biểu của thanh niên

Việt Nam vào dịp hè. 6. Nhiệm vụ khác của học sinh bên cạnh

nhiệm vụ học tập. Từ gốc: CỐNG HIẾN. Tổng kết điểm qua 2 trò chơi và phát

thưởng.

Ô chữ

8'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 24

Giaùo vieân:

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá, nhận xét và tổng kết. - Phát biểu của đại biểu (nếu có). - Nhắc nhở công việc cho các hoạt động tới. - Bài hát tập thể kết thúc.

Hoạt động 2: TÌM HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỊA PHƯƠNG (Thời lượng 2 tiết)

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Giúp học s inh nắm được các chủ trương kế hoạch trong công cuộc xây dựng địa phương và

thành quả lao động của nhân dân. - Xác định quyền và trách nhiệm của học sinh đối với địa phương nơi sinh sống. - Tinh thần tự hào của nhân dân, tình yêu quê hương đất nước.

II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG : Giới thiệu cán bộ địa phương và nghe báo cáo tình hình kinh tế ở địa phương. Tổ chức thảo luận: - Đi sâu t ìm hiểu ý nghĩa của các công trình lớn ở địa phương. - Củng cố ý thức của học sinh trong quá trình phát triển của địa phương nói riêng và cả nước

nói chung. III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị:

1. Giáo viên: Lập và thông qua kế hoạch hoạt động trước tập thể lớp. - Giúp học s inh thu nhập thông tin, tư liệu tham khảo (tranh, ảnh, phim tài liệu, sách giáo

khoa...). - Vận dụng, thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến, quan điểm của học sinh về tình hình văn hoá

- xã hội ở địa phương. - Mời cán bộ địa phương đến báo cáo tình hình địa phương cho học s inh nghe (nếu có).

2. Học sinh: - Viết giấy mời các thầy, cô giáo đến tham dự.. - Cán bộ lớp, BCH xây dựng chi t iết kế hoạch hoạt động. - Chuẩn bị câu hỏi t ìm hiểu về địa phương. - Chuẩn bị hoa, quà. - Trang trí lớp theo kiểu bàn tròn. - Chuẩn bị câu hỏi thắc mắc về vấn đề có liên quan. - Tập tiểu phẩm mà giáo viên giao.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 25

Giaùo vieân:

Hoạt động 1: - Trình bày tiểu phẩm. - Tuyên bố lý do. - Giới thiệu đại biểu, Ban giám khảo. Hoạt động 2: - Toạ đàm, thảo luận - Chia lớp thành 3 nhóm. - Các nhóm thảo luận các vấn đề sau. Bạn có suy nghĩ gì về tình hình địa phương của bạn. + Kinh tế, văn hoá. + xã hội Với xu hướng phát triển mạnh của nền kinh tế nước t a bạn sẽ làm gì để góp phần phát triển

kinh tế địa phương khi đang ngồi ghế nhà trường. + Học tập và rèn luyện. + Tham gia tốt hoạt động địa phương. + Ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ở địa phương t a có những công trình trọng điểm nào mà bạn biết ? Ý nghĩa của các công trình

đó? + Cảng Cái Cui: tạo điều kiện giao lưu kinh tế bằng đường thuỷ giữa các vùng, miền và các

quốc gia trên thế giới. + Trung tâm văn hoá Tây Đô: tạo sân chơi phong phú cho thanh thiếu niên. Hoạt động 3: Vẽ tranh. Thể lệ: M ỗi nhóm chuẩn bị một tờ giấy A0, một hộp viết màu sáp. + Thời gian: 5 phút. + Thang điểm: Nội dung: 10 điểm, Hình thức: 10 điểm, Thuyết trình: 10 điểm, Trật tự: 10

điểm. - Các nhóm vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường hoặc tranh phiếm về phá huỷ môi trường. - Ban giám khảo nhận xét và cho điểm. Hoạt động 4: Kết thúc - MC tổng kết thi đua các nhóm và phát thưởng. - GV nhận xét, đánh giá buổi hoạt động và dặn dò công việc buổi s inh hoạt.

Hoạt động 3:

TỔ CHỨC KỶ NIỆM NGÀY Q UỐC PHÒNG TOÀN DÂN I. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG:

- Hiểu được truyền thống đấu tranh bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta, từ đó hiểu được ý nghĩa của ngày quốc phòng toàn dân khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm của thanh niên học sinh đối với quê hương đất nước.

- Sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ quê hương. - Tự hào về quân và nhân dân Việt Nam anh hùng.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 26

Giaùo vieân:

II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG : - Ôn lại lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại

xâm và truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Trắc nghiệm kiến thức về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam. - Văn nghệ: những bài hát về Quân đội, Đảng, Bác Hồ.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Định hướng cho cán sự lớp và BCH Chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động. - Liên hệ với giáo viên môn sử để cung cấp tài liệu. - Chuẩn bị câu hỏi. - Giao cho cán bộ lớp phân công các bạn chuẩn bị câu hỏi trả lời. - Thể lệ chấm. - Duyệt kế hoạch.

2. Học sinh: - Nhận vấn đề hoặc câu hỏi, phân công trả lời cho các bạn trong tổ, nhóm của mình. - Trang trí lớp, kê bàn ghế, âm thanh. - Cử người dẫn chương trình, thư ký, Ban giám khảo. - Chuẩn bị tiết mục văn nghệ. - Tranh ảnh v62 Ngày lễ thành lập Quân đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân,

các chiến sĩ cách mạng cùng nhân dân giành chính quyền ở thủ đô Hà nội 8/1945, giành chính quyền ở Cần Thơ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Việt Dũng, Huỳnh Phan Độ. ..

- Chọn các bạn có khả năng thể hiện các bài hát phù hợp với chủ đề hoạt động. IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

1. Hoạt động mở đầu: - Người dẫn chương trình cho cả lớp hát tập thể bài "Lên đàng" nhạc Lưu Hữu Phước. - Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình hoạt động. - Giớ i thiệu đại biểu, đội thi, thư ký, Ban giám khảo. - Chào cờ. - Phút truyền thống. + Ôn lại lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. + Phút tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ... - Tặng quà đại biểu. - Văn nghệ chào mừng.

2. Hoạt động 1: - Người dẫn chương trình thứ 1: Đọc lời dẫn mở màn, ôn lạ i truyền thống đấu tranh k iên cường

bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc ta, truyền thống Quân độ i nhân dân Việt Nam, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Cần Thơ, tóm lược tiểu sử anh hùng liệt sĩ Nguyễn Việt Dũng, Huỳnh Phan Độ...

- Người dẫn chương trình thứ 2: Giới thiệu một số tranh ảnh để minh hoạ.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 27

Giaùo vieân:

- Mời đại diện Cựu chiến binh của khu vực, giao lưu cùng học sinh. 3. Hoạt động 2:

Phần thi trắc nghiệm theo nội dung chủ đề. 4. Hoạt động 3: Văn nghệ

+ Chọn 6 bạn, ch ia 2 đội + Hát theo chủ đề : Hát chọn bài 20 điểm. + Bốc thăm: 6 thăm Nửa bài: 10 điểm, 1 đoạn 4 điểm. + Đất nước: 2 thăm, Quân đội (2), Hát về những người mẹ Việt Nam anh hùng (2).

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Ban GK: công bố kết quả. - Phát thưởng. - GVCN: nhận xét chung, rút kinh ngh iệm và nêu một số công việc thực hiện cho tiết sau.

Hoạt động 1 - Tháng 1:

TÌM HIỂU CÁC CHÍNH SÁCH VĂN HOÁ CỦA NHÀ NƯỚC

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động nầy học sinh cần nắm được: - Hiểu nộ i dung và ý nghĩa các chủ trương và chính sách văn hoá của Đảng và nhà nước. - Hiểu về quyền được biết, được cung cấp tư liệu, thông tin về chính sách văn hoá có liên quan

đến quyền của các em. - Có thái độ tin tưởng vào chính sách văn hoá của Đảng và nhà nước. - Biết thực hiện và tuyên truyền, bảo vệ tính đúng đắn của các chính sách văn hoá.

II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG : 1. Văn hoá là gì?

- Là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra. - Là những giá trị tinh thần trong lối sống, ứng xử... của con ngườ i. Ví dụ tư tưởng, đạo đức, lố i sống, phong tục tập quán, trang phục, lễ hội, giao tiếp: những tác

phẩm văn học nghệ thuật, ca dao, t ục ngữ, đình chùa, công trình kiến trúc, danh lam, thắng cảnh nhân tạo... đều là những giá trị văn hoá.

- Chức năng và ý ngh ĩa của văn hoá: Văn hoá thúc đẩy sự phát triển con ngườ i, xã hội bồi dưỡng nhân cách con người từ đó ổn định xã hội, an ninh quốc gia...

2. Các chính sách về văn hoá của Đảng và nhà nước ta:

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 28

Giaùo vieân:

- Cương lĩnh chính trị 1930: Đảng chỉ ra những vấn đề chủ yếu như giải phóng dân tộc, nâng cao dân trí, tự do báo chí.

- Đề cương văn hoá 1943 khẳng định văn hoá bao gồm tư tưởng, học thuật, nghệ thuật, là 1 trong 3 mặt trận quan trọng (kinh tế, chính trị tôn giáo).

- Hội nghị văn hoá toàn quốc lần 2 (1948) mở rộng văn hoá bao gồm cả văn hoá, nghệ thuật, khoa học triết học, phong t ục, tôn giáo lố i sống dân tộc.

- Quan điểm về văn hoá của Đảng thể hiện ở các văn kiện đại hội III, IV, V (1960 - 1985). - Từ 1986, đổi mới đường lối của Đảng trong đó có đổi mới về văn hoá. - Hiến pháp 1992 khẳng định rõ chính sách văn hoá của nhà nước. + Bảo tồn phát triển văn hoá VN, tiếp thu văn hoá nhân loại, bài trừ VH đồ i truỵ, mê tín hủ tục. + VH góp phần bồi dưỡng nhân cách và tinh thần cao đẹp của con ngườ i VN.

3. Nội dung 1 số điều khoản của Công ước LHQ về quyền trẻ em có liên quan: - Điều 13 : trẻ em có quyền được tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. - Điều 17: khuyến khích các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến các thông tin có liên quan

đến quyền lợi về mặt xã hội và văn hoá cho trẻ em.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Định hướng nội dung cần tìm hiểu về chính sách văn hoá của Đảng và nhà nước. - Hướng dẫn đọc điều 13 và 17 trong Công ước LHQ về quyền trẻ em. - Gợi ý 1 số câu hỏi giúp HS tổ chức hoạt động thi tìm hiểu chính sách văn hoá của Đảng và nhà

nước.

- Giao cho cán bộ lớp và BCH chi đoàn phối hợp tổ chức hoạt động. - Mời GV môn GDCD làm cố vấn cho hoạt động thi tìm hiểu của HS và chuẩn bị đáp án cho

các câu hỏi.

2. Học sinh: - BCS lớp và BCH đoàn xây dựng chương trình cử người điều khiển. - Cử Ban giám khảo. Mời GVCN và GV môn GDCD làm cố vấn. - Giao các tổ chuẩn bị nội dung sẵn sàng tham gia. - Chuẩn bị 1 số tiết mục văn nghệ. - Chuẩn bị giấy A0 cho các tổ - Phân công trang trí, kê lạ i bàn ghế.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

TG Chuẩn bị của MC Hoạt động Nội dung 5'

- MC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình hoạt động. - Giớ i thiệu ban cố vấn

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 29

Giaùo vieân:

10'

5'

10'

5'

7'

5'

Chuẩn bị cây hái hoa dân chủ vớ i các câu hỏi cho các tổ bắt thăm.

Chuẩn bị bảng ô chữ.

BGK công bố kết quả.

và ban giám khảo. - Khởi động.

- Bước vào cuộc thi hái hoa dân chủ.

- Xen kẽ 1 bài hát liên quan tới chủ đề trên (bài ca quan họ, bài chân quê, dân ca 3 miền...). - Các tổ tiếp tục trả lờ i câu hỏi.

Trò chơi ô chữ (mỗi hang có 2 từ khoá nằm trong tên của bài hát). Câu gốc là: văn hoá (không sử dụng dấu). MC tổng kết và mời GVCN phát thưởng cho đội về nhất.

Hát 1 bài hát tập thể.

- Câu hỏi 1: Văn hoá là gì? (nêu ở phần II).

- Câu hỏi 2: Chức năng ý nghĩa của văn hoá đố i vớ i con người và xã hội (nêu ở phần II).

- Câu hỏi 3: Hội nghị TW 5 khoá VIII có chủ đề chính là gì? (chủ đề xây dựng và phát triển nền VH VN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc).

+ Xây dựng đời sống VH lành mạnh. + Xây dựng gia đình văn hoá. * Phong trào quần chúng hoạt động

văn hoá nghệ thuật.

- Câu hỏi 4: Nêu nộ i dung chính điều 13 và 17 của công ước LHQ về quyền trẻ em (Điều 13: Trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến.... (trang 128 SGV GDNGLL).

(Điều 17: Trẻ em được tiếp cận thông tin và tư liệu từ nhiều nguồn... (trang 129 SGV GDNGLL).

H Á T V Ề A N H H O A S Ữ A

L Á Đ Ỏ P H Ư Ợ N G H Ồ N G

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Mời GV bộ môn và GVCN phát biểu nhận xét chốt lại vấn đề.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 30

Giaùo vieân:

- MC nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Hoạt động 2::

ĐÓNG KỊCH DỰA TRÊN CÁC TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH (2 tiết)

I. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này học sinh cần: - Có nhận thức đúng đắn về bản sắc dân tộc được thể hiện trong phong tục tập quán, lễ hội,

trang phục dân tộc và trong đạo đức, lối sống của thanh niên học sinh h iện nay. - Có thái độ tự hào và tôn trọng những vẻ đẹp của bản sắc văn hoá dân tộc. - Biết ứng xử có văn hoá trong cuộc sống, trong quan hệ với mọi ngườ i. Biết giữ gìn và bảo vệ

bản sắc văn hoá dân tộc.

II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG : Học sinh xây dựng các tiểu phẩm và những tình huống xoay quanh các nội dung sau: - Những biểu hiện trái với bản sắc văn hoá dân tộc cần phê phán. - Những vẻ đẹp của bán sắc văn hoá dân tộc cần được giữ gìn, bảo vệ. - Quan hệ và ứng xử có văn hoá trong cuộc sống.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Nêu nội dung hoạt động và gợi ý các h ình thức tiền hành nhằm định hướng cho học sinh chuẩn bị.

+ Các nhóm trình bày tiểu phẩm theo chủ đề gợi ý.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 31

Giaùo vieân:

+ Tổ chức thảo luận tiểu phẩm vừa trình bày. - Giao cho cán bộ lớp và Ban chấp hành chi đoàn tổ chức chuẩn bị nội dung và phương tiện cho

hoạt động. - Kiểm tra và giúp đỡ học sinh chuẩn bị.

2. Học sinh: * Chuẩn bị xây dựng tiểu phẩm. Tình huống gợi ý: a. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, một nhóm bạn học cùng trường rủ nhau đi lễ chùa. Trong

nhóm Hoa vốn là người ăn mặc hợp thời trang và thay đổi mốt liên tục. Hôm nay, Hoa mặc một bộ váy ngắn khoe cặp chân dài, trông Hoa thật hấp dẫn. Nhưng khi đến chỗ tập trung, một số bạn đề nghị Hoa không nên mặc như vậy để đi lễ hội, một số bạn lạ i bảo vệ Hoa. cả nhóm tranh luận khá gay gắt. Hoa cũng đứng về phía các bạn bảo vệ mình để tranh luận.

- Yêu cầu thảo luận: + Nếu là Hoa bạn sẽ xử sự như thế nào? + Bạn đứng về phía nào trong 2 ý k iến trên? Vì sao? b. Vân là học sinh lớp 11 của một trường THPT ở Hà Nội. Nghỉ hè Vân được vào chơi trong

Thành phố Hồ Chí Minh. Một lần cùng bố mẹ đi chợ, nhìn thấy các bà, các cô mặc áo bà ba, Vân bĩu môi nói sao dân Thành phố trong này còn nhiều người lạc hậu thế, thế kỉ XXI rồi mà chả tân tiến tí nào. Bố mẹ Vân bảo Vân không nên chú ý quá đến cách ăn mặc của người khác, miễn họ mặc lịch sự, kín đáo là được, nhưng Vân vẫn không chịu hiểu.

- Yêu cầu thảo luận: Bạn nhận xét gì về thái độ của Vân? Bạn sẽ tranh luận với Vân như thế nào? c. Xây dựng tiểu phẩm khi có khách đến chơi nhà: cần giao tiếp đón khách như thế nào? - Yêu cầu thảo luận: Bạn nhận xét gì về cách giao tiếp ứng xử của khách và của chủ nhà trong tiểu phẩm trên? - Nếu bạn là chủ nhà, bạn sẽ đón khách như thế nào? - Nếu bạn là khách, bạn sẽ ứng xử như thế nào? d. Nam và Lan học cùng trường nhưng khác lớp. Hai bạn biết nhau nhưng chưa quen. Cả hai có

cảm tình với nhau. Nam đã mạnh dạn viết thư làm quen trước. - Yêu cầu thảo luận: + Nam có nên biểu h iện tình cảm trong bức thư không? + Lan có thể biết thư làm quen với Nam được không? + Ngườ i nhận sẽ đáp lại bức thư như thế nào? * Cử các nhóm chuẩn bị đóng vai theo các tình huống giả định. * Xây dựng các câu hỏi thảo luận. * Mời cố vấn chuyên môn là giáo v iên dạy môn GDCD và môn Ngữ văn.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: - Mở đầu: Hát một số bài hát tập thể. - Người dẫn chương trình tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 32

Giaùo vieân:

- Giớ i thiệu đại biểu, cố vấn. - Nêu nội dung, yêu cầu của hoạt động. Nêu rõ các chủ đề cần sắm vai. - Giớ i thiệu các nhóm sẽ sắm vai theo các tiểu phẩm, gợi ý hoặc tự xây dựng theo tình huống

giả định. - Lần lượt nêu tên tiểu phẩm, sau đó các nhóm tự giới thiệu các vai và nhân vật trong tiểu phẩm. - Các nhóm trình bày tiểu phẩm. Mỗi tiểu phẩm từ 5 - 10 phút. - Sau các tiểu phẩm, người dẫn chương trình nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận. Mỗi nhóm 5 - 7

người. Thời gian thảo luận là 10 - 10 phút. Các nhóm ghi kết quả thảo luận vào giấy. - Sau khi các nhóm thảo luận, người dẫn chương trình lần lượt mời đại diện các nhóm lên trình

bày kết quả thảo luận của nhóm. Sau đó cả lớp cùng trao đổi thêm. - Cuối cùng người dẫn chương trình mời cố vấn chuyên môn tóm tắt lại những ý kiến và kết

luận.

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Nhận xét, đánh giá của giáo viên chủ nhiệm.

GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG I (LỚP 11)

THANH NIÊN VỚI VIỆC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC

I. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG: - Giúp cho HS hiểu được nội dung và ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân

tộc.

- Rèn luyện hành v i ứng xử phát huy văn hoá dân tộc.

II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG : • Học sinh xây dựng tiểu phẩm dựa trên những tình huống xoay quay nội dung của chủ đề.

1. Giáo viên đưa ra tình huống: Tân và Nga tốt nghiệp đại học xong thì đã xin được v iệc làm. Được sự đồng ý của gia đình, hai

cô cậu định tổ chức đám cướ i. Một ngày đẹp trời, họ đi chơi và bàn đám cưới. Tân nói với Nga: "Anh nghĩ mình nên bỏ bớt những thủ t ục lễ vấn danh, lễ nạp tài, đám hỏi. Chúng mình cưới ở nhà hàng cho đỡ tốn thời gian và tiền bạc về những thủ tục rườm rà không đáng đó. Này nhé, đám cướ i ở thành phố chẳng có trầu cau đâu nhé. Các cụ bây giờ tân tiến lắm, chẳng có ai ăn trầu cau gì đâu...". Nghe Tân nói, Nga thoáng buồn nhưng cô ta nhỏ nhẹ thuyết phục người yêu...

Yâu cầu thảo luận: Theo bạn, Nga sẽ dùng lời lẽ gì để thuyết phục ngườ i tổ chức đám cưới theo phong tục cổ

truyền, đúng với ước nguyện của cô và gia đình? Thái độ của Nga xử sự với ngườ i yêu?

2. Một số câu hỏi thảo luận: a. Hãy cho biết ý nghĩa của mâm trầu cau trong lễ cướ i? b. Theo bạn, có nên bỏ bớt những thủ t ục trong đám cưới như lễ vấn danh, lễ nạp tài, lễ hỏi

không? c. Bạn nghĩ gì về thái độ của cô Nga?

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 33

Giaùo vieân:

* Đáp án gợi ý: a. Ngườ i xưa thường ăn trầu vớ i cau, có cau thì sẽ có trầu. Trầu cau như vợ như chồng. Vì vậy

trầu cau mang ý nghĩa tình cảm vợ chồng keo sơn gắn bó, không thể tách rời nhau được. Vì nó có ý ngh ĩa trong tình cảm vợ chồng như thế, nên từ ngàn xưa đến nay đám cưới luôn có mâm trầu cau.

b. Đám hỏi, lễ nạp tài... là phong tục tập quán của người Việt Nam đã có từ ngàn năm. Mỗi một lễ đều mang ý nghĩa riêng của nó, và nó cũng thể hiện bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam, của con người Việt Nam. Đám cưới có ý ngh ĩa lớn trong cuộc đời của mỗi con ngườ i, nên bất cứ người nào cũng không muốn bỏ bớt một thủ tục nào trong lễ cưới. Xét về góc độ xã hội, chúng ta cần phả i giữ gìn những phong tục tập quán tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.

c. Cô Nga không đồng tình với cách nghĩ của người yêu, nhưng cô không phản ứng gay gắt mà nhỏ nhẹ khuyên, thuyết phục anh chàng Tân, là cách xử sự tế nhị có văn hoá. Sự thuyết phục của cô Nga không nên bỏ những thủ tục cưới hỏi thể hiện cô là ngườ i sâu sắc, biết giữ gìn truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Chuẩn bị sẵn tình huống với hình thức gợi ý. - Chuẩn bị một số câu hỏi thảo luận. - Chọn 2 - 4 HS đóng vai theo tình huống giả định. - Chọn 1 em dẫn chương trình.

2. Học sinh: - Chuẩn bị trò chơi khở i động. - Mời một cố vấn chuyên môn dạy môn GDCD đến dự. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Hoạt động 1:

Giớ i thiệu và sắm vai: - Dẫn chương trình làm việc. - Trò chơi khởi động (10 phút). + Làm theo hành động" - Dẫn chương trình đọc tình huống gợ i ý, chia nhóm. + Các nhóm lần lượt cử đại diện 2 học sinh sắm vai (5 -7 phút/nhóm).

2. Hoạt động 2: Thảo luận. - Dẫn chương trình nêu câu hỏi thảo luận, chia nhóm thảo luận. - Sau kh i trình bày thảo luận 5 - 10 phút. Dẫn chương trình mời lần lượt đại diện các nhóm trình

bày kh6ng thảo luận. 3. Hoạt động 3: Văn nghệ.

10 phút - 15 phút/ 2 tiết mục. 4. Hoạt động 4: Kết thúc

- Dẫn chương trình mời cố vấn hoặc đạ i diện cố vấn phát biểu ý k iến.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 34

Giaùo vieân:

- Dẫn chương trình nhận xét kết quả hoạt động của lớp và nhắc nhở học sinh chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.

Hoạt động 1:

THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ "LÝ TƯỞNG VÀ ƯỚC MƠ CỦA THANH NIÊN"

(2 tiết)

I. MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG: - Kiến thức: Hiểu được lý tưởng là mục tiêu cao đẹp, là lẽ sống, là khát vọng của tuổi. Hiểu học

sinh có quyền bày tỏ quan điểm của mình về lý tưởng của ngườ i thanh niên trong giai đoạn hiện nay. - Thái độ: Tôn trọng những hoài bão, ước mơ của bản thân và bạn bè, tích cực học tập, rèn

luyện và phấn đấu để thực hiện ước mơ, lý tưởng cao đẹp đó. - Kỹ năng: Có thể trình bày ước mơ, hoài bão của bản thân trước tập thể. Biết xây dựng kế

hoạch và có trách nhiệm thực hiện kế hoạch để thực hiện ước mơ, lý tưởng đó. II. NỘ I DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG :

1. Nội dung: Thảo luận để học sinh có cơ hội thể hiện quyền được bày tỏ khát vọng, ước mơ, lý tưởng của

thanh niên trong thời đại ngày nay về các vấn đề cơ bản sau: + Khát vọng về độc lập dân tộc: - Giữ vững được bản sắc văn hoá dân tộc để hoà nhập mà không bị hoà tan. - Có hoài bão và ý chí vươn lên, quyết không cam chịu "nghèo - hèn", không bị "nô lệ về mặt

tinh thần, tư tưởng", không vọng ngoạ i, chuộng ngoạ i và sùng ngoạ i quá mức. Đặc biệt, bản thân phải biết tụ "đề kháng" để không sa vào cạm bẫy của "âm mưu diễn tiến hoà bình" và các tệ nạn xã hội...

+ Ước mơ vươn tới một lối sống toàn diện: chân - thiện - mĩ: - Có hoài bão, sáng tạo. - Có tình bạn, tình yêu chân chính, tự khẳng định mình trong tập thể và trong xã hội. - Biết tiêu dùng hợp lý các sản phẩm của xã hộ i. Thảo luận để học sinh bày tỏ ý ch í quyết tâm và kế hoạch hành động của mình để đạt được ước

mơ của mình. 2. Hình thức:

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 35

Giaùo vieân:

Tổ chức thảo luận III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị:

1. Giáo viên: - Cùng học sinh xây dựng kế hoạch và chuẩn bị hoạt động. - Hướng dẫn học sinh tìm đọc các Điều 12, 13 trong công ước LHQ về Quyền trẻ em. - Gợi ý một số câu hỏ i để học sinh chuẩn bị ý k iến và chủ động tham gia thảo luận. ví dụ: + Theo bạn, lý tưởng của thanh niên trong thời đại ngày nay là gì? Lý tưởng của bạn là gì? + Ý nghĩa của việc xác định được lí tưởng sống đố i với cuộc đời của mỗi con người như thế nào? + Nêu biểu hiện của một người sống không có lý tưởng. Hậu quả của việc sống không có lý

tưởng là gì? + Chúng ta có quyền yêu cầu Nhà nước, các đoàn thể xã hộ i, nhà trường và gia đình tạo điều kiện

cần thiết để giúp thanh niên học sinh thực hiện ước mơ, lý tưởng không? Nếu có, theo bạn, đó là những yêu cầu gì?

+ Bạn đã và sẽ làm gì để thực hiện được ước mơ, lý tưởng của mình? - Gợi ý cho cán bộ lớp về cách tổ chức thảo luận và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ lớp phụ

trách từng phần việc. - Hướng dẫn người chủ trì thiết kế chương trình thảo luận. - Kiểm tra công việc chuẩn bị của học sinh.

2. Học sinh: - Cán bộ lớp phổ biến nội dung thảo luận chuyên đề, phân công một số bạn chuẩn bị ý kiến để

thảo luận theo câu hỏi gợ i ý của giáo viên. - Giao cho các tổ chuẩn bị thảo luận ở tổ. Cử thư ký ghi biên bản. - Mỗi học sinh đều phả i chuẩn bị ý kiến để trình bày những suy nghĩ của mình về chủ đề thảo

luận. - Yêu cầu các tổ sưu tầm những mẫu chuyện, những tấm gương tiêu biểu trong sách báo hoặc ở

địa phương, ở trong trường hoặc ở lớp đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để sống có lý tưởng. - Chuẩn bị một số bài hát, bài thơ, tranh vẽ hoặc hình ảnh minh hoạ về những khát vọng, ước

mơ, lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ. - Trang trí lớp theo yêu cầu của hoạt động, chuẩn bị 4 tờ giấy A0, 4 bút dạ đầu. - Mời giáo viên chủ nhiệm làm cố vấn.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Tiết 1: Thảo luận theo tổ - Tổ chức thảo luận chuyên đề theo tổ học tập do các tổ trưởng chủ trì. - Thư ký ghi biên bản. - Tổ trưởng nêu câu hỏi đã gợi ý để các bạn bày tỏ sự hiểu biết của bản thân về lý tưởng và ước

mơ của thanh niên h iện nay Tổ trưởng mờ i các bạn phát biểu về ước mơ của bản thân hiện nay và về những biện pháp để thực hiện những ước mơ đó.

- Gợi ý để các bạn tranh luận, trao đổ i vớ i nhau về các biện pháp cụ thể để thực hiện ước mơ, lý tưởng của mình, không nên mơ ước viễn vông, xa rời thực tế.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 36

Giaùo vieân:

- Khuyến khích các bạn kể những câu chuyện và tấm gương tiêu biểu về ý chí vươn lên để đạt được ước mơ, lý tưởng. Qua đó, mỗi cá nhân có thể xác định được ý chí quyết tâm học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ, lý tưởng của bản thân.

- Tổ trưởng nêu câu hỏi đã gợ i ý để các bạn bày tỏ sự hiểu biết của bản thân về và những biểu hiện của người sống không có lý tưởng không có ước mơ và hậu quả của lối sống đó đố i vớ i bản thân và xã hội.

- Tổng kết lại các ý kiến phát biểu, đề nghị các bạn suy nghĩ thêm để chuẩn bị cho tiết thảo luận tuần sau của lớp.

Tiết 2: Thảo luận theo lớp - Người chủ trì điều kh iển thảo luận : + Giới thiệu thư ký ghi biên bản. + Lần lượt mời đại diện các tổ trình bày khái quát kết quả thảo luận ủa tổ mình về nội dung của

chủ đề thảo luận. Nêu thắc mắc hoặc các tình huống mà tổ đặt ra. + Nêu vấn đề để cả lớp cùng thảo luận sâu hơn những nội dung mà các tổ chưa đề cập tới hoặc

thảo luận chưa rõ. + Gợ i ý để các bạn biết liên hệ những ước mơ với thực tế cuộc sống, tránh mơ ước viễn vông,

chung chung hoặc giúp các bạn nhận ra những khó khăn cản trở việc thực h iện ước mơ đó để có biện pháp vượt qua.

+ Trò chơi đoán : "DANH NHÂN VÀ LÝ TƯỞNG CỦA HỌ" (sáu câu hỏi, và hình ảnh về sáu danh nhân: Hai bà Trưng, Nguyễn Trãi, Vua Quang Trung, Bác

Hồ, Trần Đại Ngh ĩa,Tôn Thất Tùng). + Yêu cầu các tổ cử đại diện lên liệt kê trên tờ giấy A0 những biện pháp cần thiết mà một thanh

niên học sinh lớp 11 cần làm để biến ước mơ trở thành hiện thực (treo sẵn giấy A0 lên bảng hoặc trên tường, các tổ liệt kê trong 5 phút).

+ Mời các bạn bổ sung, cùng thống nhất về những biện pháp vừa nêu và tổng hợp lạ i, viết thành chương trình hành động của cả lớp.

+ Mời đại diện các tổ ký cam kết thi đua cùng hành động để biến ước mơ, lý tưởng thành hiện thực.

- Mời giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến. - Thư ký đọc ý kiến tổng hợp kết quả thảo luận.

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 37

Giaùo vieân:

Chủ đề: THANH NIÊN VỚ I VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP

Hoạt động 2 : LÝ TƯỞNG CỦA THANH NIÊN NGÀY NAY

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Nhận thức đúng đắn về lý tưởng Cách mạng mà Đảng đã vạch ra: Độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh... - Có hoài bão, mơ ước cho tương lai của bản thân, biết xây dựng kế hoạch phấn đấu để thực

hiện điều đó. - Tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện, phát triển năng lực tự khẳng định, tự hoàn thiện

bản thân. II. CÔ NG TÁC C HUẨN BỊ:

1. Khách mời: Đoàn thanh niên.

2. Tổ chức: - Kết thúc hoạt động 1, hướng dẫn cho học sinh bốc thăm chọn chủ đề và về chuẩn bị, 4 chủ đề

cho 4 tổ. a. Lý tưởng Cách mạng. b. Lý tưởng đạo đức. c. Lý tưởng nghề nghiệp. d. Lý tưởng thẩm mỹ. - Chọn MC (2 HS: 1 nam, 1 nữ). - Phân công HS trang trí phòng. - Hướng dẫn HS sưu tầm tài liệu, cách viết bài. - Chuẩn bị một số ca khúc cách mạng (Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, Thanh niên làm theo lời

Bác, Nam bộ kháng chiến...). - Chọn Ban giám khảo, mỗi tổ một người và ra thang điểm. - Chuẩn bị phần thưởng (4 giải trích ra từ tiền quỹ lớp).

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 1. MC tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, giới thiệu nộ i dung, thành phần Ban giám khảo (2'). 2. Ban giám khảo công bố thể lệ cuộc thi (1'). 3. Mỗi tổ cử đạ i diện báo cáo một chuyên đề (20') (mỗi đội không quá 5 phút). 4. Trò chơi. (7').

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 38

Giaùo vieân:

a.

b.

5. Trò chơi ô chữ:

M A T U Ý N G U Y Ễ N T H Ị T H Ứ N G H Ệ A N Đ Ồ N G L Ộ C V Õ T H Ị S Á U L Ý T Ự T R Ọ N G T H U Y Ề N V À B I Ể N M E N Đ Ê L Ê E P N I U T Ơ N

6. Ban giám khảo công bố kết quả và phát thưởng.

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - GVCN: Nhận xét. - Đoàn thanh niên: Nhận xét. - GVCN: Nhận xét và đánh giá buổ i sinh hoạt.

Xin hát về mẹ Tổ quốc ơi

Là lời mẹ ru con đêm đêm

Giáo án em vẫn mỡ cho ánh sao bay vào c

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 39

Giaùo vieân:

BIỂU DIỄN VĂN NG HỆ MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

(1 tiết) Hoạt động 3:

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Kiến thức: Củng cố, tăng thêm niềm tin yêu Đảng, niềm tin tự hào về quê hương, đất nước, về

mùa xuân của dân tộc. - Thái độ: Phấn khởi, lạc quan, yêu đời, tích cực học tập và rèn luyện tốt hơn để lập thành tích

mừng Đảng, mừng xuân. - Kỹ năng: Rèn luyện tác phong tổ chức, hoạt động tập thể.

II. NỘ I DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Nội dung:

- Ca ngợ i công lao to lớn của Đảng đối với sự nghiệp Cách mạng vĩ đại của dân tộc ta. Ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân.

- Tình cảm, trách nhiệm của t uổi trẻ đối vớ i Đảng, với quê hương, đất nước.

2. Hình thức: - Thi "ô chữ". - Hát những bài hát có từ: "Đất nước", "M ùa xuân", "Đảng", "Quê hương".

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Cùng học sinh xây dựng kế hoạch và chuẩn bị hoạt động. - Họp vớ i cán bộ lớp và BCH chi đoàn, nêu yêu cầu hoạt động, kế hoạch và thời gian tiến hành.

hướng dẫn học sinh sư tầm hoặc sáng tác các bài hát, điệu múa về Đảng, quê hương, đất nước. - Đề cử người dẫn chương trình. - Kiểm tra công tác chuẩn bị của các em và sẵn sàng tư vấn khi cần thiết.

2. Học sinh: - Cán bộ lớp phổ biến nội dung và hình thức hoạt động, phát động đợt thi đua tìm hiểu về Đảng,

đất nước, mùa xuân của dân tộc qua việc sưu tầm, sáng tác bài hát... cho học sinh chuẩn bị và luyện tập. - Gợi ý một số bài hát chuẩn bị: + Chào mừng Đảng cộng sản Việt Nam (nhạc và lời: Đỗ Minh). + Đảng cho ta cả một mùa xuân (nhạc và lời: Phạm Tuyên). + Đảng là cuộc sống của tôi (nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn). + Việt Nam quê hương tôi (nhạc và lờ i: Đỗ Nhuận). + Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh (nhạc và lời: Xuân Hồng).

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 40

Giaùo vieân:

- Cử Ban giám khảo và thư ký. - Chuẩn bị băng nhạc cần thiết. - Chuẩn bị biểu điểm. - Chuẩn bị phần thưởng và mờ i đại biểu (nếu có). - Trang trí lớp học theo hoạt động.

IV. TỔ C HỨC HOẠT ĐỘNG: - Người dẫn chương trình điều khiển hoạt động: + Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. + Giới thiệu chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. + Giới thiệu Ban giám khảo và thư ký làm việc. + Giới thiệu hình thức chơi và cách cho điểm của Ban giám khảo. + Mời các đội ra mắt Ban giám khảo và các bạn trong lớp. - Người dẫn chương trình điều khiển hoạt động theo 2 hình thức hoạt động sau:

� Hoạt động thứ nhất: Lật ô chữ Hát một đoạn bài hát có từ trong ô đã lật: 10đ (nếu lật trúng ô màu xanh, nếu vào ô đỏ thì mất

quyền cho đội tiếp theo). Lật ô chữ cho đến khi có đội đoán được bài hát gốc: 40đ. + Sau khi thi xong, Ban giám khảo tổng kết điểm của các đội qua hoạt động 1.

� Hoạt động thứ nhất: Thi hát Các đội lần lượt hát các bài hát có từ "Đảng", "quê hương", "mùa xuân", "đất nước" (mỗi bài

hát đúng và không trùng được 10đ). Qua 4 vòng, Ban giám khảo công bố điểm trong hoạt động 2 của mỗi đội.

- Kết thúc chương trình: Ban giám khảo tổng kết điểm của các đội qua 2 hoạt động và trao giải thưởng.

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Đại diện các đội nhận xét kết quả hoạt động, GVCN phát biểu ý k iến. - Cán bộ lớp nhắc nhở công v iệc chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 41

Giaùo vieân:

THANH NIÊN VỚI VẤN ĐỀ LẬP NGHIỆP Hoạt động 3:

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Học sinh có được những hiểu biết về một số ngành nghề. - Hiểu sâu sắc ý nghĩa của vấn đề lựa chọn đúng nghề nghiệp quyết định đến sự phát triển của

bản thân, gia đình và xã hội. - Biết trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng và biện pháp để theo đuổi một nghề phù hợp

với năng lực và sở trường.

II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG: Có 3 nội dung chính:

1. Ý nghĩa của việc tìm hiểu các ngành nghề. 2. Các hoạt động loại nghề trong xã hộ i. 3. Nghề gắn liền với năng lực, sở thích của bản thân.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Chuẩn bị các nội dung tư vấn, lường trước các câu hỏi, các tình huống của học sinh, chuẩn bị đáp án.

- Có thể mời các chuyên gia (giáo viên bộ môn, đại diện ban chấp hành đoàn trường, ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Họp cán bộ lớp thống nhất mục đích và yêu cầu của hoạt động. - Gợi ý để HS đọc sách báo, tài liệu có liên quan đến các ngành nghề khác nhau.

2. Học sinh: - Lớp trưởng phổ biến nội dung và tình thức hoạt động để học sinh chuẩn bị câu hỏi, tình huống

những thắc mắc của bản thân về chủ đề tư vấn. - Phân công các tổ trang trí, chuẩn bị tranh ảnh... - Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ xen kẽ. - Tự chọn người dẫn chương trình.

IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:

Người phụ trách Nội dung Cơ sở vật chất Thời gian Dẫn chương trình

- Trò chơi khởi động. Chia lớp thành 2 nhóm, các nhóm lần

lượt cử đại diện hát những bài hát có tên...

4'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 42

Giaùo vieân:

Dẫn chương trình

MC mời 4 thành viên làm ban giám khảo & 3 thư ký

làm việc.

Dẫn chương trình

Dẫn chương trình

- Tuyên bố lý do. - Giớ i thiệu đại biểu. - Giới thiệu giáo viên chủ nhiệm, mời

đạ i biểu chủ trì tư vấn.

I. THẢO LUẬN VỀ Ý NGHĨA C ÁC NGÀNH NGHỀ:

1. Thảo luận về việc tìm hiểu cá ngành nghề:

- Giớ i thiệu một số nghề cơ bản. - Ước mơ của bạn sẽ làm nghề gì?

⇒ Mời HS phát biểu. - Trước mắt chúng ta phải làm gì để

đáp ứng được việc chọn nghề cho bản thân.

2. Chơi trò chơi: - Viết sẵn 76 thăm theo các ngành

nghề : Nông dân, Bác sĩ, giáo viên, xây dựng, ca sĩ, công an, bộ đội...

- Chia lớp thành 7 nhóm, cử đại diện lên bốc thăm, diễn đạt nghề, nhóm sẽ đoán "Ai là ai".

- Diễn văn nghệ xen kẽ. 3. Tiểu phẩm: "Chọn nghề":

Nội dung: Cha mẹ lan là bác sĩ, chính vì vậy, họ luôn mong muốn Lan sẽ nối nghiệp mình. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã cho Lan tiếp cận vớ i nghề nghiệp này. mỗi lần lần được họ hướng dẫn Lan vào bệnh viện, kể cha Lan nghe về công việc của ngành y. Nhưng vớ i Lan, bạn bạn không hề thích ngành này, bệnh nhân, máu, mùi ête là nổi ám ảnh đố i với Lan... Trong kỳ thi đại học sắp tới, Lan rất phân vân không biết lựa chọn như thế nào? Theo nguyện vọng của cha mẹ trong hay theo ý thích của cá nhân.

- Diễn và xem tiểu phẩm. - Nếu bạn là Lan bạn sẽ quyết định

như thế nào? (Các nhóm thảo luận, phát biểu). - Giớ i thiệu phần kết của tiểu phẩm. - Văn nghệ xen kẽ.

Phim tư liệu

Tư liệu minh hoạ

Đàn

Bàn ghế phục trang

Đàn

4'

10'

15'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 43

Giaùo vieân:

Dẫn chương trình

MC

III. TƯ VẤN NGHỀ: - Gợ i ý khuyến khích để học sinh nêu

những câu hỏi, tình huống thắc mắc của bản thân về chủ đề.

- Nhà tư vấn lắng nghe chọn lọc các ý kiến thảo luận của HS, tổng hợp nhận xét, đưa ra lời bình và kết luận.

- Trong quá trình tư vấn xen kẽ các chương trình.

+ Múa (bài ca xây dựng). + Hát (ngườ i thầy, bài ca người giáo

viên nhân dân). - Khuyến khích học sinh cùng trao

đổi, tranh luận để tìm câu trả lời. * Ban giám khảo công bố điểm, phát

thưởng. M C tuyên bố kết thúc hoạt động.

Đàn phục trang

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - GVCN tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động. - Dặn dò HS chuẩn bị hoạt động tiếp theo.

THANH NIÊN VỚI HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC

Hoạt động 1: "HOÀ BÌNH VÀ VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN HỌC S INH" (2 tiết)

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này, học sinh cần: - Hiểu ý nghĩa của hoà bình đố i với mỗi người, mỗi gia đình, nhà trường, mỗi cộng đồng, dân

tộc và nhân loại. Hiểu quyền tự do trong tư tưởng, quan điểm về hoà bình. - Tham gia các hoạt động và giữ gìn, bảo vệ hoà bình. - Có thái độ đúng đán và yêu hoà bình, ủng hộ cái thiện, phản đối chiến tranh, bạo lực.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 44

Giaùo vieân:

II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG: 1. Nội dụng:

- Hoà bình là sự tôn trọng, hợp tác, là sự thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, cùng phát triển. Hoà bình trái với ch iến tranh, trái với xung đột, khủng bố. Hoà bình mang lại hạnh phúc cho mọi người, chiến tranh, xung đột, khủng bố là bất hạnh, là chết chóc, là sự phá hoại cuộc sống của con người.

- Hoà bình là điều kiện, là môi trường thuận lợi cho mỗi người được phát triển và góp phần xây dựng một xã hội văn minh hạnh phúc.

- Người Việt Nam thấm thía ý nghĩa của hoà bình vì phải đấu tranh bằng xương máu suốt mất chục năm chống lạ i ch iến tranh xâm lược để có hoà bình, độc lập, tự do và như vậy mới có cơ hội để thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Hoà bình phả i được giữ gìn, bảo vệ bằng mọi giá, là trách nhiệm của mọi người, của cả dân tộc. Thế hệ trẻ là lực lượng hùng hậu, là sức mạnh của đất nước, do đó học sinh cần phát huy truyền thống cha ông, góp phần bảo vệ, duy trì hoà bình.

2. Hình thức: - Thảo luận, tranh luận. - Văn nghệ xen kẽ. - Thi kiến thức và hát. - Trò chơi âm nhạc.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Nêu mục đích, yêu cầu haọt động cho cả lớp nhằm giúp HS định hướng đúng và sẵn sàng tham gia.

- Cung cấp cho HS những k iến thức chủ yếu về nội dung và ý nghĩa của hoà bình cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Hướng dẫn học sinh tìm đọc thêm sách báo, thu nhập thêm thông tin ở các phương tiện thông tin đại chúng khác. Đồng thời yêu cầu liên hệ trong cuộc sống hàng ngày, ở nhà trường, ở gia đình và cộng đồng về các quan hệ ứng xử liên quan đến sự hợp tác, thân thiện hoặc xung đột, mâu thuẫn và cách giải quyết...

- Hướng dẫn học sinh tìm đọc cách điều 12, 13, 15 trong Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em để tham gia thảo luận.

- Gợi ý một số câu hỏi, vấn đề thảo luận. - Giao cho cán bộ lớp và BCH chi đoàn tổ chức hoạt động và bổ sung thêm các câu hỏ i thảo

luận. - Liên hệ GV bộ môn GDCD phối hợp cùng chủ nhiệm làm cố vấn cho hoạt động của học sinh.

2. Học sinh: - Cán bộ lớp và BCH ch i đoàn chuẩn bị, phân công tổ chức hoạt động. - Hoàn thiện hệ thống câu hỏi thảo luận. - Phân công người điều kh iển chương trình thảo luận, trò chơi. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. - Phân công trang trí, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 45

Giaùo vieân:

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người thực

hiện Nội dung Phương

tiện Thời gian

Dẫn chương trình

Dẫn chương trình

Lần lượt các tổ chức ý k iến thảo luận

GV cố vấn tổng kết, tóm tắt vấn đề.

Dẫn chương trình lớp chia làm 2 đội

BGK tổng kết điểm từng đội Dẫn chương trình

- Hát tập thể và trò chơi khởi động. - Tuyên bố lý do buổi hoạt động và m ục đích yêu

cầu.

- Giới thiệu giáo viên chủ nhiệm, đại biểu, thành phần BGK, thư ký.

- Thảo luận: Nêu lần lượt các câu hỏi và vấn đề. Các nhóm có 4 phút để thảo luận. Lần lượt mỗi nhóm trả lời và các nhóm khác tranh luận. xen kẽ 2, 3 câu hỏi là các tiết mục văn nghệ.

+ Như thế nào là hoà bình? Ý nghĩa của hoà bình? + Hậu quả của chiến tranh? + Vì sao chúng ta phải bảo vệ hoà bình? + Cần phải làm gì để bảo vệ hoà bình? (trong gia

đình, trong trường học, ngoài xã hội...). + Sự đối lập giữa hoà bình và ch iến tranh? + Biểu hiện của lòng yêu hoà bình? - Trò chơi âm nhạc: Gồm 3 vòng thi. Chia lớp

thành 2 đội. Vòng 1 gồm 6 ô chữ trong đó có 2 ô chữ đỏ, tìm bài hát gốc. Kh i lật phải ô tô mất quyền lựa chọn. Lật được từ gì sẽ trình bày một bài hát có từ đó. Vòng 2 gồm 5 ô chữ trong đó có 2 ô chữ đỏ, tìm bài hát gốc. Vòng 3 có 6 ô chữ, 2 đội lật từng ô và đoán bài hát gốc.

+ Vòng 1 :

Quả bóng Xanh Bay Giữa Trời Xanh Bài hát gốc: Trái đất này là của chúng mình -

Trương Quang Lục. + Vòng 2:

Bồ câu Tung Cánh Giữa Trời Bài hát gốc: Em như chim Bồ câu trắng - Trần

Ngọc. + Vòng 3: Cùng Muôn Trái tim Ngất Say Hoà bình Bài hát gốc: Tự nguyện - Trương Quốc Khánh. - Thi đua: Vẫn là 2 độ i như trò chơi âm nhạc. Gồm 2

vòng thi. + Vòng 1: Mỗi đội lần lượt trả lời đúng hay sai cho

5 câu hỏi. Đúng được 10 điểm. Sai bị trừ 10 điểm.

Poster câu hỏi

Ô chữ

5'

30'

25'

20'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 46

Giaùo vieân:

2 đội thi

BGK, thư ký

. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới được xem là bảo vệ hoà bình.

. Trong vài thập k ỉ tới ít có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới.

. Xung đột vũ trang, xung đột tôn giáo, dân tộc là để tiến tới hoà bình.

. Giao lưu văn hoá giữa các nước là góp phần bảo vệ hoà bình.

. Thân thiện, tôn trọng giữa người và người là bảo vệ hoà bình.

. Chạy đua vũ trang, lật đổ chính quyền, khủng bố vẫn còn xảy ra.

. Hoà bình, hợp tác, phát triển là xu thế hiện nay.

. Tham gia các hoạt động tích cực do lớp, trường, địa phương tổ chức là bảo vệ hoà bình.

. Phát triển các lò hạt nhân, nguyên tử, phát triển vũ khí là để bảo vệ hoà bình.

. Đấu tranh chống chiến tranh là nhiệm vụ của nhà nước và quân đội.

+ Vòng 2: Mỗi đội thể hiện một bài hát về hoà bình. - Tổng kết điểm 2 đội qua 2 trò chơi và phát thưởng.

Phần thưởng

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Giáo viên chủ nh iệm đánh giá, nhận xét và tổng kết. - Nhắc nhỡ công việc cho các hoạt động tới. - Bài hát tập thể kết thúc.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 47

Giaùo vieân:

GIÁO ÁN

"THANH NIÊN VỚI HOÀ BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC

Hoạt động 2: TIỂU PHẨM VỀ TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này, học sinh cần: - Có sự hiểu biết về những vấn đề các dân tộc cùng quan tâm, những nét riêng của mỗi dân tộc,

cũng như con người, cuộc sống, phong tục tập quán, truyền thống văn hoá, sự phát triển chung... Từ đó có nhận thức đúng đắn về tình hữu nghị, hợp tác lẫn nhau giữa các dân tộc, các quốc gia trên thế giớ i.

- Biết thể hiện hành vi giao tiếp, ứng xử lịch sự, có văn hoá với mọi người trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt đối với người nước ngoài đang cộng tác, học tập tại Việt Nam.

- Có thái độ cảm thông, chia sẻ và ủng hộ tình hữu nghị giữa các dân tộc.

II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG: 1. Những vấn đề toàn nhân loại quan tâm:

- Sự bình đẳng giữa các dân tộc và quyền con người: Quyền con người phải được tôn trọng, cần xoá bỏ tệ phân biệt chủng tộc và các mối đe doạ khác đối vớ i con người.

- Duy trì nền hoà bình : Hoà bình là xu hướng tích cực, không thể chấp nhận việc lấy bạo lực làm giải pháp cho các cuộc xung đột. Việc duy trì hoà bình có tầm quan trọng lớn lao trong các mối quan hệ kinh tế, văn hoá, ch ính trị giữa các nước cũng như pháp luật quốc tế.

- Sự phát triển: phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích của con người của mỗi dân tộc là xu thế tất yếu để khắc phục sự đói nghèo và bất công xã hội.

- Vấn đề môi trường: sự mất cân bằng sinh thái là hậu quả của việc phá hoạ i môi trường làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống con ngườ i. Do đó nhu cầu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển lâu dài của mỗi quốc gia là vấn đề quan trọng cần đặc biệt quan tâm.

- Di sản văn hoá nhân loại: ý nghĩa của di sản văn hoá rất quan trọng đố i vớ i việc nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào sự hợp tác và hoà bình thế giới.

- Tổ chức liên hợp quốc: liên hiệp quốc có vai trò quan trọng trong v iệc giữ gìn hoà bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

2. Sự hiểu biết của các dân tộc về các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá đời sống, phong tục tập quán của mỗi nước. Từ đó có sự cảm thông, ch ia sẻ, hợp tác và phát triển. III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị:

1. Giáo viên: - Nêu mục đích yêu cầu và kế hoạch hoạt động cho cả lớp. - Cung cấp cho học sinh những nội dung cần thiết có thể lựa chọn để xây dựng tiểu phẩm.

Hướng dẫn học sinh đọc thêm các tài liệu, tư liệu, sách báo để chuẩn bị cho hoạt động thêm phong phú. - Giao cho cán bộ lớp, BCH ch i đoàn tổ chức hoạt động, lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động

thích hợp. Cả lớp có thể xây dựng một tiểu phẩm theo chủ đề và hoạt động. mỗi tiểu phẩm có thời lượng tối thiểu là 10 phút và tối đa không quá 1 tiết.

2. Học sinh:

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 48

Giaùo vieân:

- Xây dựng tiểu phẩm có 2 phương án: + Yêu cầu mỗi tổ chuẩn bị 1 tiểu phẩm, các tổ tự chọn nội dung và tình huống để thiết kế kịch

bản của mình (kịch bản không quá 10 phút). + Cả lớp xây dựng 1 kịch bản (không quá 1 tiết). - Cử người dẫn chương trình. - Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. - Dự kiến mời đạ i biểu. - Phân công trang trí, kê bàn ghế hình chữ U.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người thực

hiện Nội dung hoạt động Phương tiện Thời

gian Dẫn chương

trình Dẫn chương

trình

Chuyển tiếp bằng tiết mục văn nghệ.

Dẫn chương trình

Dẫn chương trình

Nêu 1 số vấn đề có thể các bạn chưa nêu. Kết thúc - GVCN - Dặn dò

- Hát tập thể và trò chơi khởi động. - Giới thiệu đại biểu và giáo viên chủ nhiệm. - Giới thiệu các tiểu phẩm các tổ đã chuẩn bị.

+ Kịch bản: Một nhóm những người nước ngoài đến du lịch ở địa phương. Họ gặp khó khăn nên rất cần sự giúp đỡ...

+ Trong lớp có 1 bạn là người thuộc dân tộc thiểu số. Nam là bạn cầm đầu 1 nhóm người phân biệt đối xử với bạn ấy. Sau đó Nam và các bạn của mình gặp khó khăn được sự giúp đỡ của An. Nam và các bạn nhận ra lỗi của mình.

* Đưa ra tình huống và xử lý. Em nhận xét gì về sự mất cân bằng sinh thái hiện

nay. Em có những hành động gì cụ thể? Ngoài ra bạn còn quan tâm đến vấn đề gì hiện nay?

- Sự bình đẳng giữa các dân tộc. - Di sản văn hoá nhân loại. - Vấn đề môi trường. - Hát tập thể. - Mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét hoạt động, rút ra

kết luận (nhận xét đánh giá). - Chuẩn bị hoạt động tiếp theo.

- Mỗi tổ cử đạ i diện đã được chọn. - Mỗi tổ diễn 1 tiểu phẩm 10'

- Một bạn đã được chọn. - Đóng vai 1 vài nước với nét riêng độc đáo - Tranh ảnh về ô nhiễm môi trường nước. - Có thể rút ra từ tiểu phẩm.

5'

20'

15'

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 49

Giaùo vieân:

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Hoạt động 3: TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này, học sinh cần: - Hiểu những nét cơ bản về cơ cấu tổ chức và vai trò của Liên hợp quốc đố i với hoà bình, phát

triển của nhân loại đối với quyền con người nói chung và đặc biệt là quyền của trẻ em nói riêng. - Rèn luyện năng lực tiếp cận vấn đề bằng tư duy phê phán và thái độ cởi mở, có năng lực hiểu

được những giá trị của hệ thống Liên hợp quốc với những tác động tích cực của nó tới các quốc gia trên thế giớ i.

- Có thái độ đồng tình với Liên hợp quốc trong v iệc giả i quyết những vấn đề của thể giới. Tích cực tham gia các hoạt động thực hiện Công ước LHQ về quyền trẻ em ở Việt Nam. II. NỘ I DUNG HOẠT ĐỘNG:

Thảo luận chuyên đề 1. Cơ cấu tổ chức của Liên hợp quốc:

- Bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc gồm những cơ quan sau: * Đại hội đồng: Gồm tất cả các nước thành viên (tính đến tháng 4/2007 Liên hợp quốc có 192

quốc gia thành viên). * Đại hộ i đồng: có 7 Uỷ ban để thực hiện các vấn đề cụ thể là: + Uỷ ban 1: phụ trách các vấn đề: chính trị và an ninh. + Uỷ ban 2: phụ trách các vấn đề: kính tế và tài chính. + Uỷ ban 3: phụ trách các vấn đề: xã hộ i, nhân đạo và văn hoá. + Uỷ ban 4: phụ trách các vấn đề: quản lý các lãnh thổ nằm dướ i sự bảo trợ của LHQ. + Uỷ ban 5: phụ trách các vấn đề: hành chính và ngân sách. + Uỷ ban 6: phụ trách các vấn đề: pháp luật + Uỷ ban 7: phụ trách các vấn đề: chính trị đặc biệt. - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: Là cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu trong việc duy trì

hoà bình và an ninh thế giới. Hội đồng Bảo an gồm 15 nước, trong đó có 5 nước là uỷ viên Thường trực. - Hội đồng kinh tế và xã hộ i: Có nhiệm vụ nghiên cứu, báo cáo và xúc tiến việc hợp tác quốc tế

về các mặt kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, y tế... nhằm nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của các dân tộc.

- Hội đồng quản thác: Có nhiệm vụ kiểm soát chế độ quản thác ở các lãnh thổ mà LHQ uỷ quyền cho một nước thực hiện.

- Toà án quốc tế: Là cơ quan tài phán của LHQ, có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa các nước trên cơ sở pháp luật quốc tế.

- Ban thư ký: Là cơ quan hành chính, tổ chức của LHQ, đứng đầu là Tổng thư ký, đặc biệt có trách nhiệm trong việc dự thảo và hoàn thành những Nghị quyết mà LHQ đã thông qua.

2. Vai trò của Liên hợp quốc: - LHQ là một cơ quan hợp tác quốc tế nhằm duy trì hoà bình và an ninh thế giớ i, thúc đẩy và

giúp đỡ những tiến bộ và phát triển về kinh tế, xã hội của các dân tộc.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 50

Giaùo vieân:

- Trụ sở của LHQ đặt tại New Yook - Mỹ. - Trong đời sống chính trị thế giới, LHQ đã và đang giữ một vị trí vai trò quan trọng hàng đầu. - LHQ đã trở thành một diễn đàn đấu tranh và hợp tác trong điều kiện chung sống hoà bình giữa

các quốc gia khác nhau.

3. Một vài số liệu: - LHQ thành lập ch ính thức ngày 24/10 /1945. - Đã có 192 thành viên. - 18 giờ 20 phút ngày 20 /9/1977, Việt Nam trở thành thành viên LHQ. - Ngày 20/11/1989, Công ước LHQ về Quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông

qua. - Ngày 02/9 /1990, Công ước LHQ về Quyền trẻ em có hiệu lực.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Tìm các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động, về LHQ, hướng dẫn các em sưu tầm tài liệu, sách báo về tổ chức LHQ, về bốn nhóm quyền trong Công ước LHQ về Quyền trẻ em, tìm hiểu kỹ nội dung Điều 12, 13 về quyền có ý kiến, thu thập thông tin của trẻ em.

- Gợi ý một số câu hỏi và đáp án cho hoạt động thi tìm hiểu của học sinh. - Giao cho cán bộ lớp và BCH Chi đoàn tổ chức hoạt động.

2. Học sinh: - Cán bộ lớp và BCH Chi đoàn tổ chức hoạt động, chuẩn bị: + Cử các độ i dự thi. + Cử 1 Ban giám khảo. + Cử người dẫn chương trình. + Chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ chủ đề hoà bình thế giới, bảo vệ Quyền trẻ em: Đoàn kết, nối

vòng tay lớn... + Phân công trang trí, kê bàn ghế cho các nhóm thảo luận. + Mời giáo viên chủ nhiệm, giáo v iên GDCD làm cố vấn.

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: Người phụ

trách Nội dung hoạt động PP và PT Thời gian

Người điều khiển Diễn kịch ngắn

I. Hoạt động mở đầu: - Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình. - Giới thiệu thành phần tham dự.

II. Thảo luận: 1. Tiểu phẩm dẫn ý. 2. Chia 3 → 5 nhóm. - Chuẩn bị phương tiện. - Các nhóm trình bày ý kiến, bổ sung.

Kịch bản

Giấy, viết

10'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 51

Giaùo vieân:

Đại diện nhóm

Đại diện nhóm

Đại diện nhóm

Nội dung:

- Nhóm 1: LHQ thành lập ngày, tháng, năm nào? + Tổng thư ký LHQ lần đầu tiên và hiện nay là ai?

+ Cơ cấu tổ chức LHQ như thế nào? mục tiêu? Nguyên tắc?.

- Nhóm 2: Nêu tóm tắt vai trò của LHQ? + Những ngườ i lính của LHQ có trách nh iệm duy trì

hoà bình trên thế giới gọi là gì? + Việt Nam gia nhập LHQ năm nào? + Trụ sở LHQ đặt ở đâu? - Nhóm 3: + WHO là tổ chức nào của LHQ? + UNI CEF là tổ chức nào của LHQ? + LINESCO là tổ chức nào của LHQ? + Liên hợp quốc thông qua Công ước LHQ về

Quyền trẻ em vào thời gian nào? + Việt Nam phê chuẩn Công ước trên vào thời gian

nào?

+ Công ước LHQ về Quyền trẻ em có ý ngh ĩa gì đối với học sinh chúng ta?

3. Thảo luận nhóm → cả lớp bổ sung. 4. Xen các tiết mục văn nghệ.

Tài liệu Ngày 24/10 /1945 Ông Trivơ Hac đan li (Na Uy) từ 1946 - 1953 GV đã cung cấp thông tin trước cho học sinh.

- Giáo viên đã cho học sinh chuẩn bị trước. Nhạc, micro Có phấn thưởng: tập hay viết.

5'

5'

V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Giáo v iên chủ nhiệm nhận xét, có ý kiến tổng kết. - Dặn dò: chuẩn bị cho nội dung hoạt động tiết sau.

Hoạt động 1: TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG

CỦA BÁC HỒ (2 tiết)

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 52

Giaùo vieân:

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này, học sinh cần: - Hiểu sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ cũng như sự quan tâm về tình

cảm của Bác đối với thế hệ, đặc biệt trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. - Tự hào, kính trọng và biết ơn công lao của Bác đối với dân tộc. - Tích cực học tập, rèn luyện theo tấm gương Bác Hồ.

II. NỘ I DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Những nội dung chủ yếu HS cần tìm hiểu:

- Nguyên nhân nào thôi thúc Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Phân tích để thấy được sự hy sinh, lòng quyết tâm của Bác đối với sự ngh iệp giải phóng dân tộc.

- Những Văn kiện, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Bác Hồ với những thời điểm lịch sử làm nên những kỳ tích mà cả thế giới phải khâm phục: Đánh đuổi hai đế quốc to lớn Pháp và Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Những lời dạy của Bác Hồ với thanh niên, thiếu niên và HS, liên hệ với việc thực hiện Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em của xã hội ta.

- Bác đã hi sinh cả cuộc đời cho độc lập, thống nhất đất nước, cho no ấm hạnh phúc của nhân dân.

2. Hình thức hoạt động: - Tổ chức cuộc thi kể chuyện với chủ đề "Bác Hồ với thiếu nhi". - Hái hoa dân chủ thông qua việc trả lờ i câu hỏ i về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. - Tổ chức thi vẽ tranh về cuộc đời hoạt động của Bác.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

- Phát động cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời hoạt động của Bác đầu tháng 5. - Gợ i ý cho HS về các nội dung của hoạt động để các em chủ động bàn bạc, cho biết hình thức

hoạt động. - Gợi ý cho HS kế hoạch, thời gian và tiến độ triển khai hoạt động. - Giới thiệu tham khảo, liên hệ với giáo viên bộ môn lịch sử, giáo dục công dân, ngữ văn, tìm

hiểu các Điều 6, 12, 13, 31 của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. - Tham dự cuộc hợp với cán bộ lớp và ban chấp hành Đoàn thanh niên triển khai kế hoạch.

2. Học sinh: - Cán bộ lớp họp với Ban chấp hành chi đoàn thảo về nội dung thích hợp nhất. Chia lớp thành

nhiều nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ cho các nhóm sưu tầm tài liệu, các loạ i, tư liệu, tranh ảnh phục vụ cho cuộc thi.

- Các nhóm họp bàn việc thực h iện nhiệm vụ được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân.

- Liên hệ với các giáo viên bộ môn văn, sử, GDCD cung cấp thêm kiến thức. - Phân công trang trí.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 53

Giaùo vieân:

IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Người phụ trách Nội dung hoạt động Phương tiện

Thời gian

BCS

Dẫn chương trình

Dẫn chương trình cùng với

BGK

Dẫn chương trình

* Hoạt động mở đầu: - Ban tổ chức trang trí trên bảng, sắp xếp bàn ghế

theo tổ, phân bố các dụng cụ theo đúng vị trí. - Dán các bức tranh của các tổ lên bảng.

* Hoạt động 1: - Ngườ i dẫn chương trình giới thiệu các bạn tham

gia một số tiết mục văn nghệ "Những bài ca dâng Bác".

1. Lời Bác dặn trước lúc đi xa. 2. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. 3. Viếng lăng Bác. Phản ánh tình cảm, thái độ của thế hệ trẻ đối vớ i Bác

Hồ kính yêu. - Bí thư chi đoàn nêu lí do, giớ i thiệu đại biểu và

chương trình hoạt động. - Giới thiệu Ban giám khảo gồm: GVCN, LT, BT

đoàn.

* Hoạt động 2: Hái Hoa dân chủ - Bí thư chi đoàn nêu thể lệ thi, mỗi câu 10 điểm.

Nội dung về cuộc đời hoạt động của Bác từ 1911 đến khi Bác mất.

- Các tổ lần lượt cử 2 bạn lên hái hoa dân chủ. - BGK nhận xét, cho điểm. * Hoạt động 3: Kể chuyện - Bí thư chi đoàn trình bày những nội dung cơ bản

cần được trình bày và thông báo thể lệ thi, thang điểm 10 (nội dung : 6 điểm, hình thức: 4 điểm).

- Đại diện các nhóm lên thi

* Hoạt động 4: Trò chơi đoán tranh - Bức tranh "Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ở

Quảng trường Ba Đình). - Bức tranh gồm 4 ô : mỗi ô gồm bài hát hoặc đọc

thơ phù hợp với ô chữ.

* Hoạt động 5: Xem tranh - Mỗi nhóm lên giới thiệu bức tranh vẽ của nhóm

mình, nói lên mục đích ý nghĩa của bức tranh.

Phấn màu, giấy màu, keo dán, tranh

Học sinh hát

Dùng dây thông có gắn các câu hỏi là những bông hoa.

Có tranh ảnh Dụng cụ

5'

12'

20'

20'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 54

Giaùo vieân:

- BGK cho điểm: đẹp 5 điểm, ý nghĩa 5 điểm * Hoạt động 6: Kết quả hoạt động BGK nhận xét ưu khuyết điểm của các nhóm về các

cuộc thi, thông báo kết quả, cho điểm các nhóm, phát thưởng.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT TH ÚC HOẠT ĐỘNG: - Giáo v iên chủ nhiệm nhận xét ưu khuyết điểm trong giờ sinh hoạt - Dặn dò cho buổi học tới.

Hoạt động 2: VĂN NGHỆ MỪNG SINH NHẬT BÁC HỒ

(1 tiết)

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: - Khắc sâu tình cảm, lòng k ính trọng và biết ơn đối vớ i Bác Hồ của thế hệ trẻ VN. - Rèn luyện kỹ năng, trau dồi đức tình tự tin và ý thức tích cực sẵn sàng tham gia vào các hoạt

động văn hoá, văn nghệ của lớp, của trường.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 55

Giaùo vieân:

- Tăng thêm lòng tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh. II. NỘ I DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:

1. Ca ngợi công lao của Đảng, của Bác Hồ đối với dân tộc, với sự nghiệp vẻ vang của đất nước: Lựa chọn những bài hát, bài thơ của nhiều tác giả ca ngợi công lao của Đảng và Bác Hồ đố i với

dân tộc Việt Nam. Thông qua các bài thơ, bài hát đó, thế hệ trẻ thể hiện lòng tôn kính đối với lãnh tụ vĩ đạ i, người anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới là Chủ tịch Hồ Ch í Minh.

2. Tình cảm của Bác dành cho thế hệ trẻ Việt Nam : - Chọn những bài hát, bài thơ thể h iện tình cảm của Bác đối với thế hệ trẻ, thể hiện niềm tin của

thể hệ đối với tư tưởng của Ngườ i. - Hoạt động văn nghệ, hát các bài: Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Hát mãi khúc quân

hành, Lời ca dâng Bác..., để cảm nhận tình thương yêu bao la của Bác đối với tuổi trẻ Việt Nam và qua đó thể hiện lòng biết ơn, thái độ kính trọng đối với Bác Hồ.

3. Tổ chức các hoạt động "Tháng 5 nhớ Bác" thông qua các hình thức: dâng hoa lên tượng Bác, lễ báo công dâng Bác, xem phim về cuộc đờ i hoạt động của Bác Hồ, sinh hoạt truyền thống để thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam: "sống chiến đấu, lao dộng và hoạt động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đạ i". III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị:

1. Giáo viên: Định hướng nội dung hoạt động cho học sinh, ca ngợ i Đảng, Bác Hồ. - Nêu m ục đích, yêu cầu của hoạt động văn hoá, văn nghệ "Mừng sinh nhật Bác Hồ" để học

sinh có ý thức chuẩn bị. - Giao nhiệm vụ cho cán bộ lớp, cán bộ đoàn thiết kế nội dung chương trình, lựa chọn phương

án thích hợp, có tính khả thi cao.

2. Học sinh: - Cán bộ lớp vớ i cán bộ đoàn họp để phân công chuẩn bị các việc cụ thể. - Quyết định về thời gian, địa điểm, số lượng tiết mục, thể loại các tiết mục và chương trình

hoạt động. - Mỗi tổ chuẩn bị 4, 5 tiết mục văn nghệ với các thể loại khác nhau: hát, đọc thơ, ngâm thơ, kể

chuyện, múa, hoạt cảnh truyền thống... - Thành lập Ban giám khảo gồm: những em có năng khiếu hoặc h iểu biết về nghệ thuật, biết

cảm thụ nghệ thuật, số lượng nêu từ 3 đến 5 người. - Thống nhất 1 số tiết mục chung cho cả lớp, lựa chọn 1 số em tập "phút sinh hoạt truyền thống"

trước khi vào buổ i diễn, ôn lại các bài hát Quốc ca, lãnh tụ ca và dâng hoa lên tượng Bác. IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

Sinh hoạt văn nghệ được tiến hành theo đơn v ị lớp vớ i thời gian là 1 tiết. Theo chương trình kế hoạch đã được chuẩn bị, tổ chức hoạt động sao cho phù hợp với thời gian, điều kiện của lớp, của trường. Sau đây là những ý về chương trình sinh hoạt văn nghệ "Bác đang cùng chúng cháu hành quân".

1. Hoạt động thứ nhất: Phút tưởng niệm truyền thống - Phút tưởng niệm truyền thống (dâng hoa lên tượng Bác, mở băng phát lời nói của Bác Hồ...)

khi mọi người đứng yên lặng có thể đọc câu: "Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, toàn thể các bạn học sinh lớp 11... xin hứa vớ i Bác sẽ ra sức học tập và rèn luyện để thực hiện tốt những điều Bác dạy".

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 56

Giaùo vieân:

2. Hoạt động thứ hai: Khai mạc hội diễn. - Bí thư chi đoàn tuyên bố khai mạc Hội diễn. - Đọc danh sách ban giám khảo và mời Ban giám khảo vào vị trí của mình. Một đại diện Ban

giám khảo nêu yêu cầu và tiêu chuẩn chấm điểm. - Có thể chấm điểm theo thang điểm. + STT. + Đơn vị (cá nhân). + Chủ đề (2 điểm). + Nộ i dung (3 điểm). + Kỹ thuật biểu diễn (3 điểm). + Tự biên (2 điểm). + Tổng cộng: Chấm điểm xong có thể xếp loại A, B, C.

3. Hoạt động thứ ba: Biểu diễn văn nghệ Theo thứ tự bốc thăm, người dẫn chương trình cá nhân và các tổ lên trình bày tiết mục của

mình. Yêu cầu mỗi tiết mục không quá 3 phút. Đảm bảo tính liên tục trong quá trình biểu diễn. - Sau mỗi tiết mục, Ban giám khảo nên cho điểm công khai, thư ký ghi chép để công bố điểm

của các tổ vào phần bế mạc. - Các đơn v ị và cá nhân trình bày xong, người dẫn chương trình có thể tổ chức 1 trò chơi tập thể

để thay đổi không kh í biểu diễn. - Ngườ i dẫn chương trình công bố kết quả xếp loạ i. Mời giáo viên chủ nhiệm lên trao giải

thưởng cho tập thể và cá nhân theo thứ tự từ giải ba, giả i nhì, giải nhất.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT TH ÚC HOẠT ĐỘNG: - Giáo v iên chủ nhiệm nhận xét đánh giá.

Hoạt động 3: THI SÁNG TÁC THƠ CA VỀ B ÁC HỒ

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Giúp học sinh nhận thức được công lao to lớn của Bác Hồ vớ i dân tộc. + Thể hiện tình cảm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối vớ i lãnh t ụ kính yêu của dân tộc. + Khắc sâu trong trái tim mình hình ảnh của v ị anh hùng dân tộc và danh nhân văn hoá thế giới. + Thể hiện lòng tự hào, kính trọng và biết ơn Bác Hồ qua các tác phẩm, bài viết của mình. + Tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho xã hội. + Rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đạ i.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 57

Giaùo vieân:

II. NỘ I DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Viết bài ca ngợi công lao to lớn của Bác đối với dân tộc:

- Yêu cầu câu văn diễn đạt trong sáng, rõ ràng, thể hiện được tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn của thanh niên học sinh đố i Bác Hồ.

- Thông qua bài viết, các em thể hiện sự hiểu biết về cuộc đờ i và sự ngh iệp cách mạng của Bác Hồ, tự do trình bày ý k iến cá nhân.

- Phân tích nhân cách lớn của Bác Hồ thông qua những câu chuyện cảm động về sự ứng xử tinh tế, văn hoá, lịch lãm của Bác trong quan hệ đố i ngoại cũng như cử chỉ ân cần, chu đáo của Bác Hồ với đồng bào và thanh thiếu n iên.

- Ghi nhớ những lời căn dặn của Bác đối với tuổi trẻ Việt Nam. - Bằng những từ ngữ trong sáng, rõ ràng, thể hiện được sự ngưỡng mộ, tôn kính, lòng biết ơn và

tình cảm chân thành của thế hệ trẻ Việt Nam đố i với lãnh tụ kính yêu của nhân dân ta. - Người đã đưa dân tộc ta thoát khỏi ách thống trị tàn bạo của đế quốc thực dân, mở ra một kỉ

nguyên mới trong lịch sử dân tộc, đó là k ỉ nguyên của độc lập, dân chủ và tiến lên CNXH.

2. Sáng tác thơ ca nói lên tình cảm, sự yêu thương, kính trọng đối với Bác Hồ: Thơ, các sáng tác, bài viết về Bác Hồ cần được diễn đạt bằng những từ ngữ trong sáng,, rõ ràng,

thể hiện được sự ngưỡng mộ, tôn kính, lòng biết ơn và tình cảm chân thành của thế hệ trẻ Việt Nam đối với lãnh t ụ mến yêu của nhân dân ta.

3. Thể loại bài ca: Yêu cầu ca từ phải hàm chứa tình cảm của tác giả đối với Bác Hồ, đồng thời thể hiện sự tôn

kính, sự biết ơn, công lao của Người đố i với dân tộc và mỗi người dân Việt Nam.

III. CÔNG TÁC CHUẨN B Ị: 1. Giáo viên:

Khi trao đổi nội dung: thi viết bài, sáng tác thơ ca về Bác Hồ. Giáo viên giúp học sinh bồi dưỡng khả năng hình thành quan điểm riêng về công lao của Bác

Hồ, có quyền được biểu đạt ý kiến của mình như điều 12, 13 trong Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em đã nêu.

+ Giáo viên cần nhấn mạnh vào những điểm sau đây: - Giúp học sinh thấy nổi thống khổ của Bác, ngay từ khi còn trẻ tuổ i. Ngườ i đã ra đi tìm đường

cứu nước.

- Cần phân tích để các em thấy được sự hy sinh, lòng quyết tâm của Bác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

- Công lao của Bác Hồ thể hiện ở v iệc sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam. - Công lao của Bác Hồ khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. - Bác đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập dân tộc, thống nhất của dân tộc, cho ấm no hạnh phúc

của nhân dân.

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 58

Giaùo vieân:

- Những tình cảm của Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ. Dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn luôn quan tâm tới thế hệ trẻ, tới từng bước đi và sự trưởng thành của lớp lớp công dân tương lai của đất nước.

- Tình cảm của Bác đối với thế hệ trẻ thể hiện rất cụ thể và thiết thực. - Bác chăm lo tới việc học tập, tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của học sinh. - Bác vui cùng niềm vui với học sinh, buồn khi thấy các cháu còn gặp nhiều khó khăn thiếu

thốn. + Giáo viên có thể gọi một số bái hát nói về cuộc đời hoạt động của Bác. "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của Nguyễn Tài Tuệ". "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của Trần Kiết Tường". "Thanh niên làm theo lời Bác của Hoàng Hà" - Bác Hồ người là tình yêu tha thiết, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại... "Bác Hồ một tình yêu bao la của Thuận Yến" Nơi đây có túp lều nhỏ xinh... (từ Ra Zơ lip đến Pác Bó của Phạm Long). - Ngàn đài hoa kính dâng lên người... (hát bên tượng đài Hồ Chí Minh của Lưu Hữu Phước). - Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành quân. Hôm nay Bác gọi và non sông đáp lời... (Bác

đang cùng chúng cháu hành quân của Huy Thục). - Ơ... con suối xanh xanh đáng dáng mềm mại thanh thanh xưa Bác ngồi câu cá, vầng trán rộng

mông mênh "Suối Lê Nin - Nhạc của Phạm Tuyên, lời thơ của Trần Văn Loa". - Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn, tên người sống mãi với non sông Việt Nam... (người

là niềm tin tất thắng của Chu Minh). - Ai yêu Bác Hồ hơn thiếu niên nhi đồng (ai yêu Bác Hồ Ch í Minh hơn thiếu niên nhi đồng của

Phong Nhã). + Thông qua nội dung các bài hát trên học sinh có thể thấy được lòng dân đối với Bác, tác giả

đối với Bác, Bác với mọi người, trong tác phẩm đã được nêu trên. - Hoặc yêu cầu học sinh sưu tầm những mẫu chuyện về Bác Hồ để làm tài liệu tham khảo. - Từ đó các em có sự cảm nhận một cách kính phục, thương yêu sâu sắc đố i vớ i lãnh t ụ, vị cha

già kính yêu, nung thêm lòng nh iệt quyết của các em trong sáng tác của mình, có như thế các bài sáng tác mới đạt được yêu cầu đề ra của chủ đề sinh hoạt tháng 5, mừng sinh nhật Bác.

Giáo viên cần nêu ra xác định rõ trách nhiệm của thanh niên trong nhà trường: Hiểu rõ công lao Bác Hồ, những tình cảm mà Bác dành cho thế hệ trẻ từ đó mỗi học sinh tự xác

định: - Trách nhiệm đối với học tập và sự trưởng thành của bản thân. - Trách nhiệm với hoạt động chung của tập thể. - Trách nhiệm với bạn bè. - Trách nhiệm với thầy cô. - Trách nhiệm với gia đình, dòng tộc. - Trách nhiệm với các phong trào địa phương.

Chuẩn bị tổ chức:

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 59

Giaùo vieân:

GVCN họp cùng với BCH chi đoàn lớp, cán bộ lớp thống nhất phát động cuộc thi viết bài sáng tác thơ ca về Bác Hồ vào cuối tuần 4 tháng 4.

- Gợi hình thức: trình bày sạch đẹp, trang trí lịch thiệp (2 điểm). - Thể loại thơ: các loại thơ, ngâm thơ, hát dân ca nói về Bác (10 câu trở lại). - Đạt yêu cầu nộ i dung theo yêu cầu nêu ra của GVCN (8 điểm). - Phối hợp cùng với Ban cha mẹ phụ huynh của lớp có giả i thưởng cho đúng yêu cầu: (hoặc

trích từ quỹ học tập và thi đua hàng t uần để khen thưởng). Dự k iến: 1 giải nhất trị giá: 20.000đ 1 giải nhì trị giá: 15.000đ

1 giải ba trị giá : 10.000đ 2. giải khuyến kh ích: 5.000đ

2. Học sinh chuẩn bị: BCH lớp và ban cán sự lớp phát động cuộc thi theo đúng yêu cầu (đã thống nhất với giáo viên

chủ nh iệm). Động viên và giao chỉ tiêu tối thiểu các tổ phải đạt yêu cầu (cả ba thể loại, xem như tham gia

phong trào của tổ). Qui định thời gian chót nộp bài viết cho ban tổ chức cuộc thi hạng chót là tuần ngày 10 tháng 5

(giáo viên chủ nhiệm phố i hợp cùng các bạn giỏi văn của lớp ngh iên cứu và đánh giá bài viết các bạn và có lời bình cho từng bài cụ thể, và chọn ra số bài đạt yêu cầu, hoặc có ý kiến chấn chỉnh một số phần trong bài viết cho phù hợp với chủ đề, hoặc phù hợp vớ i từng thể loại).

- Nếu có bài tự sáng tác thì các em nên nhờ ngườ i phổ nhạc và góp thêm về bài hát và có sự tập dợt cho tập thể để thể hiện trong buổ i sinh hoạt cuối tháng.

Phân công chuẩn bị: - Người điều kh iển chương trình là một học sinh có năng động trong tập thể và giọng nói rõ

ràng trong sáng. - Chuẩn bị bài hát tập thể "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh... (đầu chương trình). - Bài Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh (giữa chương trình). - Bài Thanh niên làm theo lời Bác (cuối chương trình). (nội dung này giao cho lớp phó văn thể chuẩn bị). - Từng cá nhân có tiết mục được mời giớ i thiệu và thể hiện tác phẩm của mình (có chấm điểm

phong cách trình bày, thông qua bốc thăm thứ tự trình bày). - Ban giám khảo cuộc thi có thể phỏng vấn, hỏ i thêm các bạn về nghĩa, xuất xứ, nội dung tác

phẩm.. - Ban giám khảo công bố kết quả và trao những phần thưởng của lớp cho các bạn có tác phẩm

tốt nhất về Bác kính yêu. - Đánh giá và xếp thành tích của các thành v iên tổ nhằm phát huy vai trò tập thể trong từng

thành viên của tổ đối với phong trào.

Người điều khiển Nội dung hoạt động Thời gian

Học sinh được phân công điều khiển

Yêu cầu các bạn hát bài "Ai yêu Bác Hồ Ch í Minh hơn thiếu niên nhi đồng". - Nêu lên mục đích yêu cầu và thể lệ cuộc thi.

3'

Giaùo aùn Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp khoái 11 Trang 60

Giaùo vieân:

- Nếu thành phần Ban giám khảo, đại biểu tham dự. - Thứ tự các thể loại sau khi bốc thăm.

3'

Học sinh được phân công điều khiển mời và ý kiến

của BGK

- Mời bạn có tiết mục đạt lên trình bày (thơ). - Nhận xét góp ý của ban giám khảo và nêu câu hỏi tình huống (2 bạn). - Lớp phó văn nghệ cho trò chơi nhỏ. - Mời bạn có tiết mục tiếp theo trình bày (ngâm thơ). - Nhận xét góp ý của Ban giám khảo và nêu câu hỏi tình huống. - Lớp vỗ tay chúc mừng.

7'

5'

Lớp phó văn nghệ cho lớp hát

Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh 3'

Học sinh được phân công điều khiển mời và ý kiến

của BGK

Mời bạn có tiết mục đạt lên trình bày (thơ) - Nhận xét góp ý của Ban giám khảo vè nêu câu hỏi tình huống (2 bạn). - Lớp vỗ tay chúc mừng.

7'

Lớp phó văn nghệ Điều khiển trò chơi "đố ráp chữ". "Ngày sinh nhật Bác"

7'

Học sinh được phân công điều khiển mời và ý kiến

của BGK

Mời bạn có tiết mục đạt lên trình bày (nhạc). - Nhận xét góp ý của Ban giám khảo vè nêu câu hỏi tình huống (1 bạn). - Lớp vỗ tay chúc mừng.

Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. - Các bài đạt yêu cầu được đưa vào tập san kỉ n iệm "Mái ấm phổ thông của tập thể lớp..." - Tổng kết cuộc thi và phát thưởng. - Phát động ngay phong trào "Làm theo lời Bác". - Định hướng sinh hoạt cho tuần kế tiếp. - Kết thúc tiết sinh hoạt.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang