Tài liệu

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 trọn bộ sưu tầm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6415     Tải về: 19     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 58
Tài liệu Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 trọn bộ sưu tầm - tài liệu, sách iDoc.VnTrường T.H.C.S BASAO Nội Dung Chương Trình Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp**&**ThángCHỦ ĐIỂMNÔI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT
Tröôøng TH-THCS BASAO Giaùo Duïc
Ngoaøi Giôø Leân Lôùp khoái 6
Tröôøng T.H.C.S BASAO
Noäi Dung Chöông Trình Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
**&**
Thaùng CHUÛ ÑIEÅM NOÂI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
9
Truyeàn thoáng nhaø tröôøng _ Thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï
naêm hoïc
_ Toå chöùc ñoäi nguõ lôùp
_ Nghe giôùi thieäu truyeàn thoáng nhaø
tröôøng
_ Taäp caùc baøi haùt qui ñònh
10
Chaêm ngoan _ Hoïc gioûi _ Nghe giôùi thieäu thö BAÙC HOÀ
_ Leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caùc
nhoùm
_ TRao ñoåi kinh nghieäm hoïc taäp
_ Thi vaên ngheä giöõa caùc toå
11
Toân sö _ Troïng ñaïo _ Nghe giôùi thieäu thaày coâ giaùo trong
nhaø tröôøng .
_ Leã ñaêng kyù thaùng hoïc toát, tuaàn hoïc
toát
_ Trao ñoåi taâm tình vaø ca haùt möøng
20/11
_ Toå chöùc kyõ nieäm 20/11
12
Uoáng nöôùc nhôù nguoàn _ Hoäi vui hoïc taäp
_ Tìm hieåu truyeàn thoáng caùch maïng
_Nghe noùi chuyeän veà ngaøy 22/12
_ Thi vaên ngheä “ Haùt veà anh boä ñoäi’’
1+2
Möøng Ñaûng _ Möøng xuaân _ Söu taàm ca dao , tuïc ngöõ veà neùt
ñeïp truyeàn thoáng queâ höông HCL
_Tìm hieåu göông saùng Ñaûng vieân
----------------------Trang--------------------
1
Tröôøng TH-THCS BASAO Giaùo Duïc
Ngoaøi Giôø Leân Lôùp khoái 6
trong Huyeän .
_ Thi vaên ngheä “ Möøng Ñaûng – Möøng
Xuaân’’
_ Thaûo luaän HK II
3
Tieán böôùc leân ñoaøn _ Ca haùt veà meï vaø coâ giaùo
_ Nghe giôùi thieäu veà ngaøy thaønh laäp
Ñoaøn
_Tìm hieåu göông saùng caùc ñoäi vieân
tieâu bieåu trong tröôøng , trong huyeän .
_ Thaøo luaän keá hoaïch hoäi traïi 26 / 3
4
Hoaø bình – höõu nghò _ Thi tìm hieåu cuoäc soáng cuûa thieáu
nhicaû nöùôc
_ Troø chôi taäp haùt veà “ moâi tröôøng ’’
_ Vaên ngheä ca ngôïi queâ höông ÑN
vaø möøng chieán thaéng 30/4
_ Hoäi vui hoïc taäp : Thi ñoá em
5
Baùc Hoà kính yeâu _Thi keå chuyeän veà thôøi thieáu nieân
cuûa Baùc Hoà
_Vaên ngheä chuùng chaùu nhôù ôn Baùc
Hoà
_ Thi haùi hoa daâng chuû 5 ñieàu Baùc
Hoà daïy
6+7+8
Heø – Vui – Khoe-û Boå ích _ Tham gia caùc hoaït ñoäng vui chôi
giaûi trí trong huyeän
_ Toå chöùc ñi tham quan laêng cuï phoù
baûng Nguyeãn Sinh Saéc taïi TXCL
_ Toå chöùc ñi thaêm 1 baø meï vieät nam
anh huøng trong huyeän
Phaàn Töï Choïn
_ Lôùp tham gia cuøng nhaø tröôøng caùc hoaït ñoäng
_Hoäi thi vaên ngheä chaøo möøng 20/11
_ Hoaït ñoäng theå thao , ñieàn kinh chaøo möøng 26/3
_ Lao ñoäng laøm saïch ñeïp khuoân vieân tröôøng “ Troàng caây nhôù Baùc”
Ñaùnh giaù keát quaû hoïat ñoäng cuûa hoïc sinh :
A . Loaïi Toát : _ Coù hieåu bieát toát veà noäi dung cuûa chuû ñieåm giaùo duïc
_ Thaùi ñoä tích cöïc , haêng haùi tham gia vaøo coâng vieäc chung ,
vaøo caùc hoaït ñoäng taäp theå.
_ Ñaït ñöôïc kyû naêng tham gia vaøo toå chöùc hoaït ñoäng taäp theå
----------------------Trang--------------------
2
Tröôøng TH-THCS BASAO Giaùo Duïc
Ngoaøi Giôø Leân Lôùp khoái 6
B . Loaïi Khaù : _ Hieàu bieát veà noäi dung cuûa chuû ñieåm giaùo duïc chöa ñaày ñuû
nhöng coù yù thöùc tìm hieåu ñeå boå sung cho voán hieåu bieát cuûa mình .
_ Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chung cuûa tröôøng ,taäp theå lôùp tuy nhieân
hieäu quaû chöa cao .
_ coù ñöôïc 1 soá kyû naêng tham gia vaø toå chöùc hoaït ñoäng taäp theå , maëc duø chöa
thaønh thaïo .
C .Loaïi Trung Bình: _ Ít hieåu bieát veà noäi dung chuû ñieåm giaùo duïc coù coá
gaéng nhöng chöa ñaït muïc ñíchcuûa hoaït ñoäng .
_ Tham gia thöôøng xuyeân chöa tích cöïc
_ Chöa coù kyû naêng tham gia hoaït ñoäng taäp theå .
D . Loaïi Yeáu : _ Nhöõng hoïc sinh naøy khoâng ñöôïc hieåu bieát gì veà noäi dung
cuûa chuû ñieåm giaùo duïc
_ Thieáu yù thöùc taäp theå
_ Khoâng tham gia baát kyø hoaït ñoäng naøo cuûa taäp theå.
Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần: 1 Ngày soạn: 22/8/08
Tiết: 1 Ngày dạy:28/8/08
----------------------Trang--------------------
3
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 trọn bộ sưu tầm
Trường T.H.C.S BASAO Nội Dung Chương Trình Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp**&**ThángCHỦ ĐIỂMNÔI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG9Truyền thống nhà trường_ Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học_ Tổ chức đội ngũ lớp_ Nghe giới thiệu truyền thống nhà trường_ Tập các bài hát qui định10Chăm ngoan _ Học giỏi_ Nghe giới thiệu thư BÁC HỒ_ Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, các nhóm_ TRao đổi kinh nghiệm học tập_ Thi văn nghệ giữa các tổ11Tôn sư _ Trọng đạo_ Nghe giới thiệu thầy cô giáo trong nhà trường ._ Lễ đăng ký tháng học tốt, tuần học tốt_ Trao đổi tâm tình và ca hát mừng 20/11_ Tổ chức kỹ niệm 20/1112Uống nước nhớ nguồn_ Hội vui học tập_ Tìm hiểu truyền thống cách mạng_Nghe nói chuyện về ngày 22/12_ Thi văn nghệ “ Hát về anh bộ đội’’1+2Mừng Đảng _ Mừng xuân_ Sưu tầm ca dao , tục ngữ về nét đẹp truyền thống quê hương HCL_Tìm hiểu gương sáng Đảng viên trong Huyện ._ Thi văn nghệ “ Mừng Đảng – Mừng Xuân’’_ Thảo luận HK II3Tiến bước lên đoàn_ Ca hát về mẹ và cô giáo_ Nghe giới thiệu về ngày thành lập Đoàn_Tìm hiểu gương sáng các đội viên tiêu biểu trong trường , trong huyện ._ Thào luận kế hoạch hội trại 26 / 34Hoà bình – hữu nghị_ Thi tìm hiểu cuộc sống của thiếu nhicả nứơc_ Trò chơi tập hát về “ môi trường ’’_ Văn nghệ ca ngợi quê hương ĐN và mừng chiến thắng 30/4_ Hội vui học tập : Thi đố em5Bác Hồ kính yêu_Thi kể chuyện về thời thiếu niên của Bác Hồ_Văn nghệ chúng cháu nhớ ơn Bác Hồ_ Thi hái hoa dâng chủ 5 điều Bác Hồ dạy6+7+8Hè – Vui – Khoe-û Bổ ích_ Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong huyện_ Tổ chức đi tham quan lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TXCL_ Tổ chức đi thăm 1 bà mẹ việt nam anh hùng trong huyệnPhần Tự Chọn _ Lớp tham gia cùng nhà trường các hoạt động _Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11 _ Hoạt động thể thao , điền kinh chào mừng 26/3_ Lao động làm sạch đẹp khuôn viên trường “ Trồng cây nhớ Bác” Đánh giá kết quả họat động của học sinh :A . Loại Tốt : _ Có hiểu biết tốt về nội dung của chủ điểm giáo dục _ Thái độ tích cực , hăng hái tham gia vào công việc chung , vào các hoạt động tập thể. _ Đạt được kỷ năng tham gia vào tổ chức hoạt động tập thểB . Loại Khá : _ Hiều biết về nội dung của chủ điểm giáo dục chưa đầy đủ nhưng có ý thức tìm hiểu để bổ sung cho vốn hiểu biết của mình ._ Tích cực tham gia các hoạt động chung của trường ,tập thể lớp tuy nhiên hiệu quả chưa cao ._ có được 1 số kỷ năng tham gia và tổ chức hoạt động tập thể , mặc dù chưa thành thạo .C .Loại Trung Bình: _ Ít hiểu biết về nội dung chủ điểm giáo dục có cố gắng nhưng chưa đạt mục đíchcủa hoạt động ._ Tham gia thường xuyên chưa tích cực _ Chưa có kỷ năng tham gia hoạt động tập thể .D . Loại Yếu : _ Những học sinh này không được hiểu biết gì về nội dung của chủ điểm giáo dục _ Thiếu ý thức tập thể_ Không tham gia bất kỳ hoạt động nào của tập thể. Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần: 1 Ngày soạn: 22/8/08 Tiết: 1 Ngày dạy:28/8/08 Hoạt động thứ nhất :THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚII. Yêu cầu giáo dục:Giúp học sinh:- Hiểu rõ nội qui, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.- Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội qui của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.II. Nội dung và hình thức:1/ Nội dung:- Nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy nhà trường.- Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6415     Tải về: 19     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 69 Lượt xem: 169553
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121052
Có thể bạn quan tâm