Tài liệu

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 trọn bộ sưu tầm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5974     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 58
Tài liệu Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 trọn bộ sưu tầm - tài liệu, sách iDoc.VnTrường T.H.C.S BASAO Nội Dung Chương Trình Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp**&**ThángCHỦ ĐIỂMNÔI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT
Tröôøng TH-THCS BASAO Giaùo Duïc
Ngoaøi Giôø Leân Lôùp khoái 6
Tröôøng T.H.C.S BASAO
Noäi Dung Chöông Trình Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp
**&**
Thaùng CHUÛ ÑIEÅM NOÂI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC
HOAÏT ÑOÄNG
9
Truyeàn thoáng nhaø tröôøng _ Thaûo luaän noäi qui vaø nhieäm vuï
naêm hoïc
_ Toå chöùc ñoäi nguõ lôùp
_ Nghe giôùi thieäu truyeàn thoáng nhaø
tröôøng
_ Taäp caùc baøi haùt qui ñònh
10
Chaêm ngoan _ Hoïc gioûi _ Nghe giôùi thieäu thö BAÙC HOÀ
_ Leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caùc
nhoùm
_ TRao ñoåi kinh nghieäm hoïc taäp
_ Thi vaên ngheä giöõa caùc toå
11
Toân sö _ Troïng ñaïo _ Nghe giôùi thieäu thaày coâ giaùo trong
nhaø tröôøng .
_ Leã ñaêng kyù thaùng hoïc toát, tuaàn hoïc
toát
_ Trao ñoåi taâm tình vaø ca haùt möøng
20/11
_ Toå chöùc kyõ nieäm 20/11
12
Uoáng nöôùc nhôù nguoàn _ Hoäi vui hoïc taäp
_ Tìm hieåu truyeàn thoáng caùch maïng
_Nghe noùi chuyeän veà ngaøy 22/12
_ Thi vaên ngheä “ Haùt veà anh boä ñoäi’’
1+2
Möøng Ñaûng _ Möøng xuaân _ Söu taàm ca dao , tuïc ngöõ veà neùt
ñeïp truyeàn thoáng queâ höông HCL
_Tìm hieåu göông saùng Ñaûng vieân
----------------------Trang--------------------
1
Tröôøng TH-THCS BASAO Giaùo Duïc
Ngoaøi Giôø Leân Lôùp khoái 6
trong Huyeän .
_ Thi vaên ngheä “ Möøng Ñaûng – Möøng
Xuaân’’
_ Thaûo luaän HK II
3
Tieán böôùc leân ñoaøn _ Ca haùt veà meï vaø coâ giaùo
_ Nghe giôùi thieäu veà ngaøy thaønh laäp
Ñoaøn
_Tìm hieåu göông saùng caùc ñoäi vieân
tieâu bieåu trong tröôøng , trong huyeän .
_ Thaøo luaän keá hoaïch hoäi traïi 26 / 3
4
Hoaø bình – höõu nghò _ Thi tìm hieåu cuoäc soáng cuûa thieáu
nhicaû nöùôc
_ Troø chôi taäp haùt veà “ moâi tröôøng ’’
_ Vaên ngheä ca ngôïi queâ höông ÑN
vaø möøng chieán thaéng 30/4
_ Hoäi vui hoïc taäp : Thi ñoá em
5
Baùc Hoà kính yeâu _Thi keå chuyeän veà thôøi thieáu nieân
cuûa Baùc Hoà
_Vaên ngheä chuùng chaùu nhôù ôn Baùc
Hoà
_ Thi haùi hoa daâng chuû 5 ñieàu Baùc
Hoà daïy
6+7+8
Heø – Vui – Khoe-û Boå ích _ Tham gia caùc hoaït ñoäng vui chôi
giaûi trí trong huyeän
_ Toå chöùc ñi tham quan laêng cuï phoù
baûng Nguyeãn Sinh Saéc taïi TXCL
_ Toå chöùc ñi thaêm 1 baø meï vieät nam
anh huøng trong huyeän
Phaàn Töï Choïn
_ Lôùp tham gia cuøng nhaø tröôøng caùc hoaït ñoäng
_Hoäi thi vaên ngheä chaøo möøng 20/11
_ Hoaït ñoäng theå thao , ñieàn kinh chaøo möøng 26/3
_ Lao ñoäng laøm saïch ñeïp khuoân vieân tröôøng “ Troàng caây nhôù Baùc”
Ñaùnh giaù keát quaû hoïat ñoäng cuûa hoïc sinh :
A . Loaïi Toát : _ Coù hieåu bieát toát veà noäi dung cuûa chuû ñieåm giaùo duïc
_ Thaùi ñoä tích cöïc , haêng haùi tham gia vaøo coâng vieäc chung ,
vaøo caùc hoaït ñoäng taäp theå.
_ Ñaït ñöôïc kyû naêng tham gia vaøo toå chöùc hoaït ñoäng taäp theå
----------------------Trang--------------------
2
Liên hệ quảng cáo

Tröôøng TH-THCS BASAO Giaùo Duïc
Ngoaøi Giôø Leân Lôùp khoái 6
B . Loaïi Khaù : _ Hieàu bieát veà noäi dung cuûa chuû ñieåm giaùo duïc chöa ñaày ñuû
nhöng coù yù thöùc tìm hieåu ñeå boå sung cho voán hieåu bieát cuûa mình .
_ Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng chung cuûa tröôøng ,taäp theå lôùp tuy nhieân
hieäu quaû chöa cao .
_ coù ñöôïc 1 soá kyû naêng tham gia vaø toå chöùc hoaït ñoäng taäp theå , maëc duø chöa
thaønh thaïo .
C .Loaïi Trung Bình: _ Ít hieåu bieát veà noäi dung chuû ñieåm giaùo duïc coù coá
gaéng nhöng chöa ñaït muïc ñíchcuûa hoaït ñoäng .
_ Tham gia thöôøng xuyeân chöa tích cöïc
_ Chöa coù kyû naêng tham gia hoaït ñoäng taäp theå .
D . Loaïi Yeáu : _ Nhöõng hoïc sinh naøy khoâng ñöôïc hieåu bieát gì veà noäi dung
cuûa chuû ñieåm giaùo duïc
_ Thieáu yù thöùc taäp theå
_ Khoâng tham gia baát kyø hoaït ñoäng naøo cuûa taäp theå.
Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần: 1 Ngày soạn: 22/8/08
Tiết: 1 Ngày dạy:28/8/08
----------------------Trang--------------------
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 trọn bộ sưu tầm
Trường T.H.C.S BASAO Nội Dung Chương Trình Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp**&**ThángCHỦ ĐIỂMNÔI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG9Truyền thống nhà trường_ Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học_ Tổ chức đội ngũ lớp_ Nghe giới thiệu truyền thống nhà trường_ Tập các bài hát qui định10Chăm ngoan _ Học giỏi_ Nghe giới thiệu thư BÁC HỒ_ Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, các nhóm_ TRao đổi kinh nghiệm học tập_ Thi văn nghệ giữa các tổ11Tôn sư _ Trọng đạo_ Nghe giới thiệu thầy cô giáo trong nhà trường ._ Lễ đăng ký tháng học tốt, tuần học tốt_ Trao đổi tâm tình và ca hát mừng 20/11_ Tổ chức kỹ niệm 20/1112Uống nước nhớ nguồn_ Hội vui học tập_ Tìm hiểu truyền thống cách mạng_Nghe nói chuyện về ngày 22/12_ Thi văn nghệ “ Hát về anh bộ đội’’1+2Mừng Đảng _ Mừng xuân_ Sưu tầm ca dao , tục ngữ về nét đẹp truyền thống quê hương HCL_Tìm hiểu gương sáng Đảng viên trong Huyện ._ Thi văn nghệ “ Mừng Đảng – Mừng Xuân’’_ Thảo luận HK II3Tiến bước lên đoàn_ Ca hát về mẹ và cô giáo_ Nghe giới thiệu về ngày thành lập Đoàn_Tìm hiểu gương sáng các đội viên tiêu biểu trong trường , trong huyện ._ Thào luận kế hoạch hội trại 26 / 34Hoà bình – hữu nghị_ Thi tìm hiểu cuộc sống của thiếu nhicả nứơc_ Trò chơi tập hát về “ môi trường ’’_ Văn nghệ ca ngợi quê hương ĐN và mừng chiến thắng 30/4_ Hội vui học tập : Thi đố em5Bác Hồ kính yêu_Thi kể chuyện về thời thiếu niên của Bác Hồ_Văn nghệ chúng cháu nhớ ơn Bác Hồ_ Thi hái hoa dâng chủ 5 điều Bác Hồ dạy6+7+8Hè – Vui – Khoe-û Bổ ích_ Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong huyện_ Tổ chức đi tham quan lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TXCL_ Tổ chức đi thăm 1 bà mẹ việt nam anh hùng trong huyệnPhần Tự Chọn _ Lớp tham gia cùng nhà trường các hoạt động _Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11 _ Hoạt động thể thao , điền kinh chào mừng 26/3_ Lao động làm sạch đẹp khuôn viên trường “ Trồng cây nhớ Bác” Đánh giá kết quả họat động của học sinh :A . Loại Tốt : _ Có hiểu biết tốt về nội dung của chủ điểm giáo dục _ Thái độ tích cực , hăng hái tham gia vào công việc chung , vào các hoạt động tập thể. _ Đạt được kỷ năng tham gia vào tổ chức hoạt động tập thểB . Loại Khá : _ Hiều biết về nội dung của chủ điểm giáo dục chưa đầy đủ nhưng có ý thức tìm hiểu để bổ sung cho vốn hiểu biết của mình ._ Tích cực tham gia các hoạt động chung của trường ,tập thể lớp tuy nhiên hiệu quả chưa cao ._ có được 1 số kỷ năng tham gia và tổ chức hoạt động tập thể , mặc dù chưa thành thạo .C .Loại Trung Bình: _ Ít hiểu biết về nội dung chủ điểm giáo dục có cố gắng nhưng chưa đạt mục đíchcủa hoạt động ._ Tham gia thường xuyên chưa tích cực _ Chưa có kỷ năng tham gia hoạt động tập thể .D . Loại Yếu : _ Những học sinh này không được hiểu biết gì về nội dung của chủ điểm giáo dục _ Thiếu ý thức tập thể_ Không tham gia bất kỳ hoạt động nào của tập thể. Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần: 1 Ngày soạn: 22/8/08 Tiết: 1 Ngày dạy:28/8/08 Hoạt động thứ nhất :THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚII. Yêu cầu giáo dục:Giúp học sinh:- Hiểu rõ nội qui, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.- Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội qui của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.II. Nội dung và hình thức:1/ Nội dung:- Nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy nhà trường.- Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5974     Tải về: 17     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 67 Lượt xem: 164744
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 309 Lượt xem: 115786
Có thể bạn quan tâm