Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

- 12/16/2012
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (9 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

- 12/16/2012
1,280
Báo lỗi

Mục tiêu : 1. Kiến thức : - HS hiểu được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị, Cacbon có hoá trị IV, Ôxi hoá trị II, Hiđrô hoá trị I. - Hiểu được mỗi hợp chất hữu cơ có một CT cấu tạo ứng với một trật tự liên kết xác định các nguyên tử C có khả năng liên kết với nhau tạo

Nội dung

CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức :

- HS hiểu được trong các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết

với nhau theo đúng hoá trị, Cacbon có hoá trị IV, Ôxi hoá trị II,

Hiđrô hoá trị I.

- Hiểu được mỗi hợp chất hữu cơ có một CT cấu tạo ứng với một

trật tự liên kết xác định các nguyên tử C có khả năng liên kết với

nhau tạo thành mạch C.

2. Kĩ năng :

- Viết được CTCT của một số chất đơn giản, phân biệt được các

chất khác nhau qua CTCT.

3. Thái độ :

- Yêu khoa học, lòng yêu thích bộ môn.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

1. Giáo viên :

- Các quả cầu Cacbon, Hiđrô, Ôxi có lổ khoan sẵn, các thanh nối

hoá trị.

- Tranh vẽ công thức cấu tạo của rượu êtylic, đimêtylête.

2. Học sinh :

- Xem trước bài mới.

III. Tiến trình bài dạy :

1. Kiểm tra bài cũ : (4p)

Hợp chất hữu cơ là gì? Hợp chất hữu cơ được phân loại như thế

nào?(10đ)

TL:

- Khái niệm: Hợp chất hửu cơ là hợp chất của Cacbon (trừ CO,

CO2, H2CO3, 1 số muối =CO3 kim loại).(4đ)

- Phân loại hợp chất hửu cơ: (6đ)

+ Hidrocacbon: phân tử chỉ có 2 nguyên tố là H2 và O2

VD: CH4, C2H4, C3H7…

+ Dẫn xuất của hidrocacbon: ngoài cacbon và hidro ra còn có các

nguyên tố khác như oxi, clo, nitơ

VD: C2H6O, CH3Cl…

* Đặt vấn đề vào bài mới : (1p) Các em đã biết hợp chất hũu cơ

là những hợp chất của Cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các

nguyên tử trong phân tử các hợp chất hửu cơ như thế nào? Công

thức cấu tạo của các hợp chất hửu cơ cho biết điều gì? ...

2. Bài mới :

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học

?

HS

GV

GV

Trong hoá học vô cơ C, H, O có hoá trị

bao nhiêu?

TL: C = 4, H = 1, O = 2

Khẳng định trong HHHC hóa trị của

các nguyên tố đó cũng tương tự như

vậy

Giới thiệu hoá trị và liên kết giữa các

I. Đặc điểm cấu tạo

phân tử hợp chất hữu

cơ:

1. Hoá trị và liên kết

giữa cac nguyên tử:

- Trong các hợp chất hữu

cơ, C luôn có hoá trị IV,

H có hoá trị I, O có hoá

trị II.

GV

nguyên tử kết hợp biểu diễn mô hình

nếu có:

Lấy thêm ví dụ: CH3Cl, CH3OH.

- Nếu dùng mỗi nét gạch

để biểu diễn một đơn vị

hoá trị của nguyên tố:

׀

 C  , H - , - O -

׀

- Nối liền từng cặp nét

gạch hoá trị của 2 nguyên

tử liên kết với nhau để

biểu diễn liên kết giữa

chúng:

H

H  C  H

H

?

HS

?

HS

?

HS

Tính hoá trị C: C2H6, C3H8

TL:

Có phải trong tất cả các hợp chất hữu

cơ nguyên tử C có hoá trị  IV?

Đảm bảo hoá trị IV nguyên tử C sẽ liên

kết với nguyên tử C  mạch C)

Biểu diễn các liên kết trong phân tử

C2H6, C3H8  rút ra nhận xét?

TL:

 Các nguyên tử liên kết

với nhau theo đúng hoá

trị của chúng, mỗi liên

kết được biểu diễn = 1

nét gạch nối giữa 2

nguyên tử.

2. Mạch Cacbon:

- Các nguyên tử C trong

phân tử hợp chất hữu cơ

có thể liên kết với nhau

thành mạch Cacbon.

- Có 3 loại mạch C:

+ Mạch thẳng:

−C − C − C − C −

+ Mạch nhánh: − C − C

GV

?

HS

?

HS

?

HS

Biểu diễn CTCT C2H6O  2 công thức

H H H

H

׀ ׀ ׀

׀

H − C − C − O − H ; H − C − O −

C − H

׀ ׀ ׀

׀

H H H

H

Trật tự lk trong ptử rượu Trật tự lk

trong ptử đimêtylete

Trong 2 chất trên ta thấy trật tự liên kết

− C −

׀

C

+ Mạch vòng: C − C

׀ ׀

C − C

3. Trật tự liên kết giữa

các nguyên tử trong phân

tử:

- CTPT: C2H6O:

?

GV

giữa các nguyên tử có giống nhau ko?

TL:

Từ ví dụ trên cho biết trật tự liên kết

giữa các nguyên tử trong phân tử như

thế nào?

TL:

Nêu ý nghĩa của CTPT?

Cho biết số nguyên tử mỗi nguyên tố

trong CT

Viết công thức C2H6O lên bảng và hỏi

HS đó là chất gì ?

Từ đó rút ra nhận xét : Muốn biết tính

chất của một chất hữu cơ cần phải biết

rõ công thức cấu tạo

- 2 chất trên có sự khác

nhau về trật tự liên kết

giữa các nguyên tử trong

phân tử.

 Mỗi hợp chất hữu cơ

có 1 trật tự liên kết xác

định giữa các nguyên tử

trong phân tử.

II. Công thức cấu tạo:

- CT biểu diễn đầy đủ

liên kết giữa các nguyên

tử trong phân tử gọi là

CTCT.

- Mêtyl clorua:

H

׀

H − C− Cl Viết gọn:

CH3Cl.

׀

H

- CTCT cho biết thành

phần của phân tử và trật

tự liên kết giữa các ng tử

trong phân tử.

3. Củng cố, luyện tập : (4p)

BT 1. a) Nguyên tử cacbon thừa hoá trị, nguyên tử oxi thiếu hoá

trị. Công thức đúng là CH3OH :

|

|

H

H C O H

H

  

b) Nguyên tử cacbon thiếu hoá trị, nguyên tử clo thừa hoá trị. Công

thức đúng là CH3 – CH2Cl :

| |

| |

H H

H C C Cl

H H

  

c) Nguyên tử cacbon thừa hoá trị, nguyên tử hiđro thừa hoá trị.

Công thức đúng là CH3 – CH3.

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : (1p)

- Học bài cũ. Làm các bài tập: 3, 4 ,5 (SGK - 112)

- Xem trước bài mới “MÊTAN

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang