Thành viên idoc2012

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM

- 09/07/2012
Chia sẻ
/8 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (8 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM

- 09/07/2012
15,384
Báo lỗi

MỤC TIÊU : 1-Kiến thức : Củng cố kiến thức về một số tính chất vật lý và hoá học của etilen, axetilen ,và toluen . 2- Kỹ năng : Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm với lượng nhỏ hoá chất.

Nội dung

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh

C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH

TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG

NO

VÀ HIDROCACBON THƠM

I-MỤC TIÊU :

1-Kiến thức :

Củng cố kiến thức về một số tính chất vật lý và hoá

học của etilen, axetilen ,và toluen .

2- Kỹ năng :

Tiếp tục rèn luyện kĩ năng tiến hành thí nghiệm với

lượng nhỏ hoá chất.

3- Thái độ :

4-Trọng tâm:

Kỹ năng thực hành : Điều chế và thử tính chất của

Axetilen , tính chất của Toluen.

II-PHƯƠNG PHÁP :

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh

C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

Hoạt động nhóm , thí nghiệm thực hành, thảo luận

, nêu vấn đề.

II-CHUẨN BỊ :

1 –Giáo viên :

-Dụng cụ : ống nghiệm , giá để ống nghiệm, nút cao

su 1 lỗ đậy miệng ống nghiệm,ống dẫn thuỷ

tinh thẳng một đầu vuốt nhọn, giá để ống

nghiệm,kẹp hoá chất,ống hút nhỏ giọt,

ống nghiệm có nhánh.

-Hoá chất :dd nước Brom ,Iot ,dd KMnO4 1% , CaC2 (

đất đèn ),Toluen ,ddNaOH (hoặc Ca(OH)2.

2-Học sinh :

-Chuẩn bị lý thuyết bài thực hành ,

-Xem lại kiến thức về hydrocacbon không no và

hydrocacbon thơm

III-TỔ CHỨC THỰC HÀNH :

1- Kiểm tra sự chuẩn bị bài thực hành của học sinh, chia

lớp ra thành 6 nhóm

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh

C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

hay 4,5 nhóm tuỳ theo sỉ số học sinh, mỗi nhóm từ 4

đến 6 học sinh để làm thí nghiệm.

2-Nội dung thực hành :

-Thí nghiệm 1 : Điều chế và thử tính chất

của Axetilen.

-Thí nghiệm 2 : Tính chất của Toluen.

Hoạt động của

thầy

-Giáo viên : nêu cách tiến

hành thí nghiệm

a-Cho một vài mẫu

CaC2 bằng hạt đỗ vào một

ống nghiệm chứa sẵn 2ml

nước,đậy nhanh nút có ống

dẫn khí gấp khúc sục vào

ống nghiệm chứa 2ml nước

brom.Quan sát hiện tượng,

giải thích ?

Giáo viên :

Cho các nhóm nêu hiện

Hoạt động của trò

THÍ NGHIỆM 1

-Học sinh : làm thí nghiệm

1

Điều chế và thử tính

chất của Axetilen.

-Học sinh quan sát hiện

tượng :

+Canxicacbua(CaC2) tác

dụng với H2O

tạo thành khí

Axetilen(C2H2)

+ Sụt khí Axêtilen vào

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh

C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

tượng quan sát được

của nhóm mình, theo dõi và

hướng dẫn học sinh

ghi vào bản tường trình.

Giáo viên :

hướng dẫn học sinh viết

phương trình để giải thích.

b- Tương tự thí

nghiệm a nhưng thay nước

brom bằng dung dịch

KMnO4

-Giáo viên : theo dõi cách

tiến hành thí nghiệmcủa hs

(Học sinh không viết

phương trình phản ứng này).

ống nghiệm chứa dd

nước Brom,dd Brom mất

màu, do các phản ứng

đã xảy ra, cuối cùng tạo

thành 1,1,2,2-tetrabrom-

etan (Br2CH-CHBr2) không

màu.

-Học sinh viết phương

trình :( giải thích)

CaC2 + 2H2O 

CHCH + Ca(OH)2

CHCH + 2Br2 

Br2CH-CHBr2 (không màu)

-Học sinh nêu hiện tượng

quan sát được:

( cả nhóm cùng quan

sát)

Sụt đầu ống dẫn khí

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh

C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

c- Cho hạt mẩu đất

đèn bằng hạt đỗ ( vài hạt)

vào ống nghiệm chứa 2ml

nước. Đậy nhanh nút có

ống dẫn khí thẳng đứng

đầu vuốt nhọn . Đốt khí

sinh ra . Đưa 1 mẩu sứ

trắng lại gần ngọn lửa .

Nhận xét ?

-Giáo viên nêu cách tiến

hành thí nghiệm:

Cho ống nghiệm 1 chứa

mẩu I2 bằng hạt tấm,

ống nghiệm 2 chứa 2ml

dung dịch KMnO4 1% ,

ống nghiệm 3 chứa 2ml

axetilen vào dungdịch

KMnO4 ,dung dịch mất màu

do axetilen bị oxihoá

ở liên kết ba tạo ra các sản

phẩm phức tạp, còn

KMnO4 bị khử thành

MnO2(kết tủa màu đen )

-Học sinh quan sát hiện

tượng và giải thích:

+ Axetilen cháy với

ngọn lửa sáng , toả nhiều

nhiệt , tạo ra khí CO2 và

nước , khi đưa mẫu sứ trắng

lại gần xuất hiện muội đen

và các giọt nước trên mặt

sứ.

* C2H2 + 2,5O2

2CO2 + H2O

THÍ NGHIỆM 2 :

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh

C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

dung dịch Brom,

cho vào mỗi ống

nghiệm 0,5 ml Toluen.

Lắc kỹ.Để yên. Quan sát.

Đun sôi ống nghiệm 2 và

quan sát màu dung dịch.

Giáo viên theo dõi cách

tiến hành thí nghiệm của các

nhóm , hướng dẫn ghi tường

trình chính xác

(Chú ý ghi phương trình :

C6H5CH3 + KMnO4

C6H5COOK + MnO2 +

KOH+H2O

80 - 100C

Giáo viên lưu ý học sinh

quan sát hiện tượng .

-Học sinh quan sát hiện

tượng :

+Ống 1 : Khi nhỏ dung

dịch toluen vào ống nghiệm

chứa mẫu iot , lắc kỹ,để

yên có dung dịch màu tím

nâu , chứng tỏ iot tan trong

toluen.

+Ống 2: Khi nhỏ dung

dịch toluen vào ống nghiệm

chứa dung dịch KMnO4 và

lắc kỹ , lớp toluen không

màu nổi lên trên. Dung dịch

KMnO4 không bị mất màu

nằm ở phía dưới.

 Chứng tỏ toluen không

phản ứng với dung dịch

KMnO4 ở nhiệt độ thường.

Đun sôi , dung dịch mất

màu do KMnO4 oxi hoá

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh

C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

Nêu nhận xét của phản ứng

của toluen với dung dịch

brôm

toluen thành kalibenzoat và

bản thân nó bị khử thành

MnO2.

+Ống 3: Nhỏ dung dịch

toluen vào nước brom , lắc

kĩ rồi để yên.Toluen hoà tan

trong brom và tạo thành lớp

chất lỏng màu hung nhạt

nổi lên phía trên.Nước hoà

tan brom kém hơn

toluen,nêu dung dịch nước

brôm ở phía dưới bị nhạt

màu đi.Như vậy brôm bị

toluen chiết lên trên mà

không xảy ra phản ứng hoá

học.

IV.NỘI DUNG TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM:

Trõ¬ng THPT Lý B«n - Gi¸o viªn : NguyÔn v¨n ThÕ - huyÖn Vò th – tØnh th¸i b×nh

C¸c thÇy c« h·y cïng nhau chia sÎ .ng©n hµng c©u hái , gi¸o ¸n , kinh nghiÖm...

1-Tên học sinh :

……………………………………………………………

Lớp:……………………

2-Tên bài thực

hành:……………………………………………………

3-Nội dung tường trình:

a)Trình bày tóm tắt cách tiến hành thí nghiệm,mô tả

hiện tượng quan sát được , giải thích , viết

phương trình phản ứng(nếu có) trong thí nghiệm:điều chế và

thử tính chất của axetilen.

b)Trình bày tóm tắt cách tiến hành thí nghiệm : tính

chất của toluen.

Rút ra kết luận.

*Chú ý: Cuối buổi các nhóm dọn vệ sinh trong phòng thực

hành.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang