Thành viên idoc2012

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 15 : PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT(tt)

- 12/23/2012
Chia sẻ
/6 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (6 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 15 : PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT(tt)

- 12/23/2012
1,976
Báo lỗi

Tính chất và ứng dụng của muối phốt phat . II. PHƯƠNG PHÁP : Đàm thoại – trực quan III. CHUẨN BỊ : - Dụng cụ : ống nghiệm , giá đỡ - Hoá chất : Na3PO4 , MgHPO4 , AgNO3 , H2O IV.

Nội dung

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 15 : AXÍT

PHOTPHORIC

VÀ MUỐI PHOTPHAT(tt)

I. MỤC TIÊU :

Đã trình bày ở tiết 26

*Trọng tâm :

Tính chất và ứng dụng của muối phốt phat .

II. PHƯƠNG PHÁP :

Đàm thoại – trực quan

III. CHUẨN BỊ :

- Dụng cụ : ống nghiệm , giá đỡ

- Hoá chất : Na3PO4 , MgHPO4 , AgNO3 , H2O

IV. THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG :

1. Kiểm tra :

- Nêu tính chất hóa học của H3PO4 ?

- Trả lời bài tập số 6 SGK ?

2. Bài mới :

Hoạt động 1 : Vào bài

II – MUỐI PHOTPHAT :

- Dựa vào định nghĩa về muối nitrat cho biết muối phốt phát là gì ?

- Muối phôt phát là muối của axit phôtphoric

Là muối của axít photphoric : muối trung hòa và hai muối axit .

Ví dụ :

Na3PO4 , K2HPO4 , Ca(H2PO4)2 ….

Viết phản ứng của H3PO4 với NaOH theo những tỉ lệ khác nhau ?

Hoạt động 2 :

- Có bao nhiêu loại muối phốt phat ? cho ví dụ

Có 3 loại :

Muối đihiđrôphotphat

Muố in hiđrôphotphat

Muối photphat

Các muối tạo thành gọi là muối phốt phat .

1 – Tính chất :

a. Tính tan :

- Gv làm thí nghiệm :

* Hoà tan NaH2PO4

* Hoà tan Ca3(PO4)2

Hs quan sát và nhận xét

- Viết các phương trình điện li của Na3PO4 ? cho biết PH của môi

trường ?

Na3PO4  3Na + PO43-  PH > 7

- Các muối đihiđrophotphat đều tan trong nước .

- Các muối hiđrophotphat và photphat trung hòa chỉ có muối natri

,kali , amoni là dễ tan còn của các kim loại khác không tan hoặc ít tan

trong nước .

Hoạt động 3 :

b. Phản ứng thủy phân :

Các muối photphat tan bị thủy phân trong dung dịch :

Ví Dụ:

Na3PO4 + H2O Na2HPO4 + NaOH

PO43- + H2O ˆ ˆ †‡ ˆ ˆ HPO42- + OH- .

 Dung dịch có môi trường kiềm .

2 – Nhận biết ion photphat :

- Thuốc thử là dung dịch AgNO3 .

Gv làm thí nghiệm :

AgNO3 + Na3PO4 

Sau đó nhỏ vài giọt HNO3 .

VD :

3AgNO3+Na3PO4→Ag3PO4+3NNO3

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4↓ (màu vàng )

Kết tủa tan được trong HNO3 loãng

 Gv kết luận .

 Có kết tủa vàng xuất hiện

Hoạt động 4 :

Cho học sinh làm một số bài tập :

Bài 1:

Chọn nhóm muối tan trong các nhóm muối sau đây

a.Na3PO4 , BaHPO4 , Ca3(PO4)2

b.K3PO4 , Ca(H2PO4)2 , (NH4)2HPO4

c.NaH2PO4 , Mg3(PO4)2 , K2HPO4

d.(NH4)3PO4 , Ba(H2PO4)2 , MgHPO4 .

HD :

Đsố : b

Bài 2 :

Viết phương trình ion rút gọn của các phản ứng sau

( nếu có )

NaOH + (NH4)2HPO4

BaCl2 + NaH2PO4

MgCl2 + Na3PO4

Ca(OH)2 + K2HPO4

HD :

a.OH- + NH4+  NH3 + H2O

b.Ba2+ + H2PO4-  BaH2PO4

c.Mg2+ + PO43-  Mg3(PO4)2

d.Ca2+ + HPO42-  CaHPO4

3.Củng cố :

Bằng phương pháp hoá học nhận biết các chất bột

sau

Na3PO4 , NaNO3 , MgHPO4 , CaCO3

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang