Tài liệu

Giáo án Hoá 8 - BÀI THỰC HÀNH 5 - Điều chế - thu khí HIĐRO và thử tính chất của HIĐRO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11833     Tải về: 16     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu Giáo án Hoá 8 - BÀI THỰC HÀNH 5 - Điều chế - thu khí HIĐRO và thử tính chất của HIĐRO - tài liệu, sách iDoc.VnHS nắm vững nguyên tắc điều chế hiđro trong PTN, tính chất vật lý, tính chất hóa học - Rèn kĩ năng lắp ráp dụng cụ
BÀI THC HÀNH 5
Bài 35: Điều chế - thu khí HIĐRO và
thnh cht của HIĐRO
I/ Mc tiêu thc hành:
- HS nm vng nguyên tắc điều chế hiđro trong PTN, tính cht vt
lý, tính cht hóa hc
- Rèn kĩ năng lắp p dng c TN, điều chế và thu khí H
2
vào ng
nghim bằng cách đẩy không khí. Kĩ năng nhn ra khí H
2
, biết
kiểm tra độ tinh khiết của k hiđro, biết tiến hành TN vi H
2
(dùng H
2
kh CuO)
II/ Đồ dùng dy hc:
- Dng c: mi nhóm: 4 ng ngh, giá ng ngh, giá st, kẹp, đèn
cn, diêm, ng dn kthng, nút cao su, ng dn khí hình , que
đóm, ống hút, thìa, bình nước
- Hóa cht: dd HCl, km viên, bt CuO
III/ Ni dung:
1) n đnh lp: Chia nhóm
2) Kim tra bài cũ:
- Điều chế hiđro trong PTN? Thu khí hiđro?
- Tính cht ca hiđro?
3) Ni dung thc hành:
TT
Tên thí
nghim
Cách tiến hành Hiện tượng
Gii thích và viết
PTHH
1
Điều chế
khí H
2
t
axit HCl,
Zn. Đốt
cháy khí
H
2
trong
kng khí
Cho vào ng nghim
3ml dd HCl 3-4 ht
kẽm. Đây là ng
nghim bng t cao su
ng dn khí xuyên
qua, khoảng 1’ sau đó
đưa que đóm đang cháy
vào đầu ng dn khí
- Có khí thoát ra
- Khí cháy được
- Khí H
2
2HCl + Zn ZnCl
2
+ H
2
2
Thu khí H
2
bng cách
đẩy không
k
Úp mt ng nghim lên
đầu ng dn khí H
2
sinh
ra. Sau 1 phút, gi ng
nghiệm đứng thẳng, đưa
ming ng nghim vào
tiếng n nh
H
2
tinh khiết
Liên hệ quảng cáo

gn sát ngn lửa đèn
cn
3
Hiđro khử
đồng (II)
oxit
Cho vào ng nghim
10ml dd HCl loãng và
4-5 viên km. Đy ng
nghim bng t cao su
ng dn khí un gp
khúc V có cha mt ít
bt CuO. Cho dòng H
2
kng ln O
2
đi qua
CuO đun nóng
- Bột đen đỏ
- Đầu ng thy
tinh có nước
- Có Cu to thành
CuO + H
2
to
Cu
+ H
2
O
4) Cng c:
Phn ứng điều chế H
2
, H
2
kh đồng (II) oxit thuc loi phn ng ?
Vì sao?
5) Dn dò:
- Làm v sinh, sp xếp các dng c, hóa cht
- HS hoàn thành bản tường trình
- GV nhn xét bui thc hành
Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hoá 8 - BÀI THỰC HÀNH 5 - Điều chế - thu khí HIĐRO và thử tính chất của HIĐRO
HS nắm vững nguyên tắc điều chế hiđro trong PTN, tính chất vật lý, tính chất hóa học - Rèn kĩ năng lắp ráp dụng cụ TN, điều chế và thu khí H2 vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí. Kĩ năng nhận ra khí H2, biết kiểm tra độ tinh khiết của khí hiđro, biết tiến hành TN với H2 (dùng H2 khử CuO
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - Giao an Hoa 8 - 45

BÀI THỰC HÀNH 5

Bài 35: Điều chế - thu khí HIĐRO và

thử tính chất của HIĐRO

I/ Mục tiêu thực hành:

- HS nắm vững nguyên tắc điều chế hiđro trong PTN, tính chất vật

lý, tính chất hóa học

- Rèn kĩ năng lắp ráp dụng cụ TN, điều chế và thu khí H2 vào ống

nghiệm bằng cách đẩy không khí. Kĩ năng nhận ra khí H2, biết

kiểm tra độ tinh khiết của khí hiđro, biết tiến hành TN với H2

(dùng H2 khử CuO)

II/ Đồ dùng dạy học:

- Dụng cụ: mỗi nhóm: 4 ống ngh, giá ống ngh, giá sắt, kẹp, đèn

cồn, diêm, ống dẫn khí thẳng, nút cao su, ống dẫn khí hình  , que

đóm, ống hút, thìa, bình nước

- Hóa chất: dd HCl, kẽm viên, bột CuO

III/ Nội dung:

1) Ổn định lớp: Chia nhóm

2) Kiểm tra bài cũ:

- Điều chế hiđro trong PTN? Thu khí hiđro?

- Tính chất của hiđro?

3) Nội dung thực hành:

TT Tên thí

nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng

Giải thích và viết

PTHH

1

Điều chế

khí H2 từ

axit HCl,

Zn. Đốt

cháy khí

H2 trong

không khí

Cho vào ống nghiệm

3ml dd HCl và 3-4 hạt

kẽm. Đây là ống

nghiệm bằng nút cao su

có ống dẫn khí xuyên

qua, khoảng 1’ sau đó

đưa que đóm đang cháy

vào đầu ống dẫn khí

- Có khí thoát ra

- Khí cháy được

- Khí H2

2HCl + Zn  ZnCl2

+ H2

2

Thu khí H2

bằng cách

đẩy không

khí

Úp một ống nghiệm lên

đầu ống dẫn khí H2 sinh

ra. Sau 1 phút, giữ ống

nghiệm đứng thẳng, đưa

miệng ống nghiệm vào

Có tiếng nổ nhỏ

H2 tinh khiết

gần sát ngọn lửa đèn

cồn

3

Hiđro khử

đồng (II)

oxit

Cho vào ống nghiệm

10ml dd HCl loãng và

4-5 viên kẽm. Đậy ống

nghiệm bằng nút cao su

có ống dẫn khí uốn gấp

khúc V có chứa một ít

bột CuO. Cho dòng H2

không lẫn O2 đi qua

CuO đun nóng

- Bột đen  đỏ

- Đầu ống thủy

tinh có nước

- Có Cu tạo thành

CuO + H2 to Cu

+ H2O

4) Củng cố:

Phản ứng điều chế H2, H2 khử đồng (II) oxit thuộc loại phản ứng gì?

Vì sao?

5) Dặn dò:

- Làm vệ sinh, sắp xếp các dụng cụ, hóa chất

- HS hoàn thành bản tường trình

- GV nhận xét buổi thực hành

* Chuẩn bị: Kiểm tra 1 tiết: Ôn tập chương V (Hidro – nước)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 11833     Tải về: 16     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Tóm tắt lý thuyết Sinh học 12 Lượt tải: 1207 Lượt xem: 58763
Trắc nghiệm sinh học đại cương Lượt tải: 323 Lượt xem: 37519
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34357
Có thể bạn quan tâm
Sinh học lớp 9 - Bài 39: Thực hành Tìm… Lượt tải: 44 Lượt xem: 34357
Sinh học lớp 9 - 1 Bài 45 - 46:… Lượt tải: 0 Lượt xem: 34298
Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 8 Lượt xem: 29882
Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU… Lượt tải: 15 Lượt xem: 25480
Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH :… Lượt tải: 15 Lượt xem: 23813