Thành viên idoc2012

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾP)

- 10/28/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 55 ÔN TẬP CHƯƠNG III (TIẾP)

- 10/28/2012
3,758
Báo lỗi

Hoạt động của Hoạt động của GV Hoạt động 1: (Ôn tập những bài tập liên quan đến tỉ số hai đoạn thẳng).

Nội dung

Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV:

Trang 1

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 55 ÔN TẬP

CHƯƠNG III (TIẾP)

Hoạt động của

GV

Hoạt động của

HS

Ghi bảng

Hoạt động 1:

(Ôn tập những

bài tập liên

quan đến tỉ số

hai đoạn

thẳng).

* Bài tập 56

(SGK)

HS làm trên

film trong, GV

sẽ chiếu một số

film bài làm của

HS, nhấn mạnh

Hoạt động 1:

- HS làm bài tập

trên film trong

bài tập 56 SGK.

Ôn tập chương

III

(Tiếp theo)

1. Tỉ số của hai

đoạn thẳng:

a. AB = 5cm, CD

= 15cm thì AB 5 1 CD 15 3

 

b. AB = 45dm,

CD = 150cm =

15dm thì: AB 45 3 CD 15

 

Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV:

Trang 2

cùng đơn vị đo,

chiếu film hoàn

chỉnh GV chuẩn

bị sẵn (Xem

phần ghi bảng).

Hoạt động 2:

(Ôn tập những

bài tập liên

quan đến tính

chất đường

phân giác)

* Bài tập 57

(SGK)

Trước khi cho

HS làm việc

theo nhóm

Hoạt động 2:

HS làm việc

theo nhóm, mỗi

nhóm gồm hai

bàn kề nhau.

Thảo luận, phân

tích, trả lời các

câu hỏi của GV:

c. ABAC 5CD 5 CD

  

2. Bài tập liên

quan đến tính

chất đường

phân giác:

Bài tập 57

(SGK)

GV cho HS Do AD là phân

A

B C H D M

Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV:

Trang 3

phân tích đi lên

dưới sự chỉ đạo

của GV:

 Nhận xét gì về

vị trí ba điểm

trên đường

thẳng BC ta

căn cư vào

yếu tố nào?

 Nhận xét gì về

vị trí của điểm

D?

 Bằng hình vẽ,

nhận xét gì về

vị trí của ba

điểm B, H, D?

 Để chứng

minh điểm H

nằm giữa hai

 So sánh

khỏang cách

từ các điểm

H, D, M đến

B (hay đến C)

 BD AB 1 DC AC

 

(Do AB

Suy ra BD

D nằm giữa hai

điểm B, M.

 Bằng trực

quan, điểm

H nằm giữa

hai điểm

B,M

 Để chứng

giác của BD ABBAC 1 DC AC

   )

(Do AB

Suy ra BD

nghĩa là D nằm

điểm B,M. (1)

0 A B CHAC 90 C C 2

A B C A 2 2

     

   

) ) )) ) )

) ) ) )

vì B C 0 ) ) do

AB

Vậy điểm H nằm

giữa hai điểm B,

D. (2)

Từ (1) và (2) suy

ra điểm D nằm

giữa hai điểm H ,

M

Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV:

Trang 4

điểm B,D ta

cần chứng

minh điều gì?

HS làm trên film

trong, GV sẽ

chiếu một số

film bài làm của

HS, GV cho một

số trình bày bài

giải của nhóm

mình trứơc lớp,

sau đó GV trình

bày lời giải hoàn

chỉnh trên một

film trong đã

chuẩn bị trước.

minh điểm H

nằm giữa hai

điểm B, D ta

cần chứng

minh ˆˆˆ

BAH BAD ) ) hay

ACAH 2

 ))

 HS sẽ thảo

luận và trình

bày hoàn

chỉnh chứng

minh trên một

film trong,

(nếu những

nơi không có

điều kiện, sau

khi thảo luận,

HS làm trên

cở giấy A0,

Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV:

Trang 5

Họat động 3:

(Bài tập củng cố

liên quan đến

tam giác đồng

dạng và định lý

Ta – lét)

Bài tập 58

(SGK)

- Câu a, b giữ

nguyên

- Câu c: Cho BC

= Asean, AB =

AC = b. Vẽ

đường cao AI.

Chứng minh tam

giác BHC đồng

dạng với tam

vài tổ dán ở

bảng theo yêu

cầu của GV.

Hoạt động 3:

- HS làm bài

trên phiếu học

tập, để có thay

đổi so với SGK

ở câu c, GV

phát cho HS

- Một số HS

nộp bài cho GV

theo yêu cầu.

- Theo dõi bài

3. Bài tập đồng dạng và định

lý Ta – lét)

Bài tập 58

(SGK)

A

K H

C B

Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV:

Trang 6

giác AIC, suy ra

độ dài đọan

thẳng HC, KH

theo a và b

- GV thu, chấm

một số bài làm

của HS, sửa sai

cho HS, sau đó

chiếu bài làm

hoàn chỉnh cho

HS xem

Bài tập về nhà

và hướng dẫn:

1. Bài tập 59:

(Hướng dẫn:

vẽ từ O đường

thẳng song

song với AB

cắt BC ở F,

làm hoàn chỉnh

của GV và sửa

những chổ sai

nếu có trong bài

làm của mình.

HS ghi bài tập

về nhà và

hướng dẫn

a. Hai tam giác

vuông BKC và

CBH có:

- Cạnh huyền BC

chung.

- B C) ) . Vậy ta có:

BKC = CBH

BK = CH

b. Từ trên suy ra KB HC AB AC

 (Do AB

= AC theo giả

thiết). Suy ra

KH // BC (định

lý talet đảo).

c. Hai tam giác

vuông CIA và

I

Tröôøng: THCS LEÂ QUYÙ ÑOÂN GV:

Trang 7

chứng minh

EO = FO, từ

đó suy ra điều

cần chứng

minh).

2. Chuẩn bị ôn

tập để kiểm

tra chương III

trong tiết kế

tiếp.

CHB có chung

C ) nên đồng

dạng, suy ra:

2 2

2

2

BCCBKB HC 2HC AB AC CA

a aHC nenAH b va 2b 2b

KH AH BC.AH BC AC AC

aKH a. a 2b

  

  

 

    

 

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang