Tài liệu

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3619     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC - tài liệu, sách iDoc.VnA- MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác - Rèn luyện kĩ năng phân tích, kĩ năng tính toán tì
LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC
A- MỤC TIÊU
- Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác
- Rèn luyện năng phân tích, năng tính toán tìm diện ch
tam giác
- Rèn luyện thêm thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp duy
lôgíc
B- CHUN B
- GV: Bảng phụ, thước
- HS: Thước, ôn lại công thức tính diện tích tam giác
C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)
GV: Nêu cách tính diện tích tam
giác. áp dụng cho
ABC S =
30cm2; đường cao ứng với đỉnh A
HS: Cách tính S tam giác.......
S = a. ha
Thay số:
là 6cm. tính cạnh đối diện với A?
GV gọi HS nhận xét và cho điểm
30 = a. ha => a = 30: 6 => a = 5
(cm)
Hoạt động 2: BÀI MỚI (30 PHÚT)
GV yêu cầu HS thực hiện bài tập
22/122-SGK.
Gợi ý cho HS c/m
+ Tcách vẽ đó , hãy suy ra một
cách khác để chứng minh công
thức tính diện tích của tam giác.
+ Vlên giấy 1 hcn 1 kích thư-
ớc là 1 cạnh cho trước của một tam
giác, diện ch bằng diện tích của
tam giác cho trước đó.
HS:Chứng minh
Ta có:
AEI = BEJ (g.c.g)
AFI = CFK (g.c.g)
=> S ABC = S BJKC = BC.BJ
S ABC = 1/2 BC.AH
Vậy diện tích tam giác bằng nửa
tích của 1 cạnh nhân vói chiều cao
ứng với cạnh đó.
A
J E I F
B H
Liên hệ quảng cáo

GV: Xem hình v 134/SGK, hãy
tìm x sao cho diện tích hình ch
nhật ABCD gấp 3 lần S ADE?
+ Kiểm tra bài làm của HS sau đó
sửa sai
Bài tập 21/122-SGK
HS1 làm bài tập trên bảng .
Các HS khác làm vào vở.
Chứng minh
Ta có: x. AD = 3(2AD):2 => x =
3cm
HS : Đưa vở cho GV kiểm tra
GV: Cho HS làm trên giấy có kô
đã chuẩn bị trước bài 22 sgk
+ v thêm I sao cho S PIK = S
PAF ?
+ vthêm O sao cho S POF = 2 S
PAF ?
+ Vthêm N sao cho S PNF = 1/2
HS 1: Tt cả những điểm nằm trên
hàng ngang có điểm A
HS 2: Tt cả những điểm nằm trên
hàng ngang cách đường PF 8 ô v
phía trên.
HS 3: tất cả những điểm nằm trên
hàng ngang cách PF 2 ô v phía
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án Hình Học lớp 8: LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC
A- MỤC TIÊU - Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác - Rèn luyện kĩ năng phân tích, kĩ năng tính toán tìm diện tích tam giác - Rèn luyện thêm thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp và tư duy lôgíc B- CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, thước - HS: Thước, ôn lại công thức tính diện tích tam giác C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Nội dung trích xuất từ tài liệu

LUYỆN TẬP DIỆN TÍCH TAM GIÁC

A- MỤC TIÊU

- Giúp HS củng cố chắc công thức tính diện tích tam giác

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, kĩ năng tính toán tìm diện tích

tam giác

- Rèn luyện thêm thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp và tư duy

lôgíc

B- CHUẨN BỊ

- GV: Bảng phụ, thước

- HS: Thước, ôn lại công thức tính diện tích tam giác

C- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ:(5 PHÚT)

GV: Nêu cách tính diện tích tam

giác. áp dụng cho ABC có S =

30cm2; đường cao ứng với đỉnh A

HS: Cách tính S tam giác.......

S = a. ha

Thay số:

là 6cm. tính cạnh đối diện với A?

GV gọi HS nhận xét và cho điểm

30 = a. ha => a = 30: 6 => a = 5

(cm)

Hoạt động 2: BÀI MỚI (30 PHÚT)

GV yêu cầu HS thực hiện bài tập

22/122-SGK.

Gợi ý cho HS c/m

+ Từ cách vẽ đó , hãy suy ra một

cách khác để chứng minh công

thức tính diện tích của tam giác.

+ Vẽ lên giấy 1 hcn có 1 kích thư-

ớc là 1 cạnh cho trước của một tam

giác, diện tích bằng diện tích của

tam giác cho trước đó.

HS:Chứng minh

Ta có: AEI = BEJ (g.c.g)

AFI = CFK (g.c.g)

=> S ABC = S BJKC = BC.BJ

S ABC = 1/2 BC.AH

Vậy diện tích tam giác bằng nửa

tích của 1 cạnh nhân vói chiều cao

ứng với cạnh đó.

A

J E I F

B H

GV: Xem hình vẽ 134/SGK, hãy

tìm x sao cho diện tích hình chữ

nhật ABCD gấp 3 lần S ADE?

+ Kiểm tra bài làm của HS sau đó

sửa sai

Bài tập 21/122-SGK

HS1 làm bài tập trên bảng .

Các HS khác làm vào vở.

Chứng minh

Ta có: x. AD = 3(2AD):2 => x =

3cm

HS : Đưa vở cho GV kiểm tra

GV: Cho HS làm trên giấy có kẻ ô

đã chuẩn bị trước bài 22 sgk

+ vẽ thêm I sao cho S PIK = S

PAF ?

+ vẽ thêm O sao cho S POF = 2 S

PAF ?

+ Vẽ thêm N sao cho S PNF = 1/2

HS 1: Tất cả những điểm nằm trên

hàng ngang có điểm A

HS 2: Tất cả những điểm nằm trên

hàng ngang cách đường PF 8 ô về

phía trên.

HS 3: tất cả những điểm nằm trên

hàng ngang cách PF 2 ô về phía

S PAF ? trên.

Bài 26 (T129 - SBT)

Tại sao  ABC luôn có diện tích

không đổi hay tại sao diện tích 

ABC lại bằng diện tích  A'BC?

HS: Vẽ hình vào vở

HS: Có AH = A'H' (khoảng cách

giữa hai đường thẳng song song d

và BC), có đáy BC chung

 SABC = SA'BC

Hoạt động 3: CỦNG CỐ 5 PHÚT)

? Nêu công thức tính diện tích tam

giác ; diện tích hình chữ nhật ?

HS:.......

HS........

d A A

HC H B

* Bài tập trắc nhgiệm :

Điền đúng , sai vào chỗ trống (...)

1. Hai tam giác bằng nhau thì có

diện tích bằng nhau (...)

2. Hai tam giác có diện tích bằng

nhau thì bằng nhau (...)

3. Hình thoi là một đa giác đều

(...)

4. Tam giác đều là một đa giác

đều (...)

5. Diện tích hình vuông bằng tích

độ dài một cạnh (...)

6. Chu vi của hình vuông có độ

dài cạnh bằng a là 4a(...)

D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5 PHÚT)

- Học thuộc công thức thức tính diện tích các hình đã học.

- BTVN: 23,24,25/123-sgk.

* Hướng dẫn bài 25/SGK: Đường cao là: 2 3

..... 3

2

22 2 aaaa 

  



2 a

Vậy diện tích là: ........

2 3..

2 1

 aa

a

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm