Chia sẻ 1,000 VNĐ
Tài liệu Giáo án hình học 10 :  PHƯƠNG TRÌNH  TỔNG QUÁT ĐƯỜNG THẲNG. (phần 1)
Tài liệu này có phí 1,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Tài liệu này có thể xem trước 1 trang

/9 trang
Thành viên idoc2012

Giáo án hình học 10 : PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT ĐƯỜNG THẲNG. (phần 1)

- 12 tháng trước
849
Báo lỗi

Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần nắm vững: 1. Về kiến thức: Biết được véctơ pháp tuyến của đường thẳng, phương trình tổng quát của đường thẳng. 2. Về kỹ năng: Học sinh hiểu và biết được phương trình tổng quát của đường thẳng.

Nội dung

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

Giáo án hình học 10 : Tiết 27: PHƯƠNG TRÌNH

TỔNG QUÁT ĐƯỜNG THẲNG. (phần 1)

I. Mục tiêu:

Qua bài này học sinh cần nắm vững:

1. Về kiến thức:

Biết được véctơ pháp tuyến của đường thẳng, phương trình

tổng quát của đường thẳng.

2. Về kỹ năng:

Học sinh hiểu và biết được phương trình tổng quát của đường

thẳng.

3. Về tư duy:

Biết quy lạ về quen.

4. Về thái độ:

Cẩn thận, chính xác.

II. Phương tiện:

1. Thực tiển:

Học sinh đã học bài hàm số bậc nhất ở lớp 9.

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

2. Phương tiện:

Bảng phụ, bảng kết quả.

III. Gợi ý về phương pháp:

Cơ bản dùng phương pháp vấn đáp gợi mở thông qua hoạt

động điều khiển tư duy thông qua hoạt động nhóm.

IV. Quá trình dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

Cho 2 véctơ: u = (x;y) ; v = (x’;y’).

Tìm điều kiện để u  v .

Kểt quả: x.x’+y.y’ = 0.

2. Bài mới:

Hoạt động của HS Hoạt động của

GV

Tóm tắt ghi bảng

Hoạt động 1: Cho hình

vẽ:

n 3

1. Phương trình

tổng quát của đ

ường thẳng

n 3

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

n 1

n 2

(d)

?1. Các véctơ n 1, n 2, n 3 có đặc điểm như thế

nào?

?2. Mỗi đường thẳng có

bao nhiêu véctơ pháp

tuyến? Chúng liên hệ

với nhau như thế nào?

?3 Cho điểm I và n  0 .

Có bao nhiêu đường

thẳng qua I và nhận n

Hs:

+ Khác véctơ 0 .

+ Có giá vuông

góc với đường

thẳng (d).

Hs:

+ Vô số.

+ Cùng phương.

Hs: Có một

đường thẳng

n 1

(d)

n 2

Định nghĩa:

n là véctơ pháp

tuyến của (d)

 n 0 n (d)

  



r r

r

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

O x

y

I

M

làm véctơ pháp tuyến?

Hoạt động 2:

Trong mặt phẳng Oxy

cho điểm I (x0;y0) và n =

(a;b)  0 . () là đường

thẳng qua I nhận n làm

véctơ pháp tuyến.

Tìm điều kiện để

M(x,y)  ().

GV: - Hai véctơ n và

IM như thế nào?

- Tích vô hướng

Hs:

+ n và IM vuông

góc.

Bài toán: Trong

mặt phẳng Oxy

cho điểm I (x0;y0)

và n = (a;b)  0 .

() là đường thẳng

qua I nhận n làm

véctơ pháp tuyến.

Tìm điều kiện để

M(x,y)().

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

bằng bao nhiêu?

KQ: a(x - x0) + b(y –

y0) = 0. (I)

Phương trình (I) gọi là

phương trình tổng quát

của đường thẳng () .

?4. Đưa phương trình về

dạng khác?

GV: PTTQ của đường

thẳng ( ) có dạng?

ax + by + c = 0 ()

+ n . IM = 0

Hs:

* ax - ax0 + by –

by0 = 0

* ax + by + c = 0

PTTQ của đường

thẳng ( ) có dạng?

ax + by + c = 0

()

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

Hoạt động 3:

Tìm véctơ ph áp tuyến

của các đường thẳng

sau:

(a) : x + 2x + 1 =

0

(b) : x – 1 = 0

(c) : 2x + 4 = 0

? Tìm điều kiện để

phương trình:

kx + 2 ky –1 = 0 là

phương trình đường

thẳng?

Hs:

n = (1;2)

n = (1;0)

n = (0;2)

Hs:

k 0

Hoạt động 4:

Cho đường thẳng a : 3x

– 2y + 1 = 0

Các điểm nào sau đây

thuộc đường thẳng a:

Hs:

+ Thảo luận.

+ Trả lời.

ĐS: A (a); B(a);

C(a).

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

B CH

A

A(1;1); B(-1;-1);

C(2;3);

Hoạt động 5:

Cho ABC có A(-1;-1);

B(-1;3); C(2;4).

Viết phương trình

đường cao AH của

ABC.

Gv: Cho học sinh hoạt

động theo nhóm.

Hs: thảo luận đưa

ra kết quả.

Véctơ pháp tuyến

của đường cao

AH:

BC = (3;-7).

Phương trình

tổng quát của

đường cao

AH : 3x – 7y –

4 = 0.

AH : 3x – 7y – 4

= 0.

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

Hoạt động 6:

- Viết phương trình

trục Ox.

- Viết phương trình

trục Oy.

Hoạt động 7:

ax + by + c = 0 () ( a2

+ b2 0).

Đặc điểm của đường

thẳng trong các trường

hợp :

c = 0 ; a = 0 ; b = 0.

Hs:

+ Thảo luận.

+ Đại diện nhóm

trả lời.

c=0: () qua O.

a=0: () cung

phương Ox.

b=0 : () cung

phương Oy.

* Các dạng đặc

biệt của phương

trình tổng quát

(sgk)

3. Cũng cố dặn dò:

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

- Nắm được phương trình tổng quát của đường thẳng.

- Làm các bài tập 1;2;3 SGK.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT