Thành viên idoc2012

Giáo án hình học 10 : PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT ĐƯỜNG THẲNG. (phần 1)

- 08/28/2012
Chia sẻ
/9 trang
Tải xuống 1,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 1,000 VNĐ (9 trang)
Thành viên idoc2012

Giáo án hình học 10 : PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT ĐƯỜNG THẲNG. (phần 1)

- 08/28/2012
857
Báo lỗi

Mục tiêu: Qua bài này học sinh cần nắm vững: 1. Về kiến thức: Biết được véctơ pháp tuyến của đường thẳng, phương trình tổng quát của đường thẳng. 2. Về kỹ năng: Học sinh hiểu và biết được phương trình tổng quát của đường thẳng.

Nội dung

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

Giáo án hình học 10 : Tiết 27: PHƯƠNG TRÌNH

TỔNG QUÁT ĐƯỜNG THẲNG. (phần 1)

I. Mục tiêu:

Qua bài này học sinh cần nắm vững:

1. Về kiến thức:

Biết được véctơ pháp tuyến của đường thẳng, phương trình

tổng quát của đường thẳng.

2. Về kỹ năng:

Học sinh hiểu và biết được phương trình tổng quát của đường

thẳng.

3. Về tư duy:

Biết quy lạ về quen.

4. Về thái độ:

Cẩn thận, chính xác.

II. Phương tiện:

1. Thực tiển:

Học sinh đã học bài hàm số bậc nhất ở lớp 9.

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

2. Phương tiện:

Bảng phụ, bảng kết quả.

III. Gợi ý về phương pháp:

Cơ bản dùng phương pháp vấn đáp gợi mở thông qua hoạt

động điều khiển tư duy thông qua hoạt động nhóm.

IV. Quá trình dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ:

Cho 2 véctơ: u = (x;y) ; v = (x’;y’).

Tìm điều kiện để u  v .

Kểt quả: x.x’+y.y’ = 0.

2. Bài mới:

Hoạt động của HS Hoạt động của

GV

Tóm tắt ghi bảng

Hoạt động 1: Cho hình

vẽ:

n 3

1. Phương trình

tổng quát của đ

ường thẳng

n 3

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

n 1

n 2

(d)

?1. Các véctơ n 1, n 2, n 3 có đặc điểm như thế

nào?

?2. Mỗi đường thẳng có

bao nhiêu véctơ pháp

tuyến? Chúng liên hệ

với nhau như thế nào?

?3 Cho điểm I và n  0 .

Có bao nhiêu đường

thẳng qua I và nhận n

Hs:

+ Khác véctơ 0 .

+ Có giá vuông

góc với đường

thẳng (d).

Hs:

+ Vô số.

+ Cùng phương.

Hs: Có một

đường thẳng

n 1

(d)

n 2

Định nghĩa:

n là véctơ pháp

tuyến của (d)

 n 0 n (d)

  



r r

r

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

O x

y

I

M

làm véctơ pháp tuyến?

Hoạt động 2:

Trong mặt phẳng Oxy

cho điểm I (x0;y0) và n =

(a;b)  0 . () là đường

thẳng qua I nhận n làm

véctơ pháp tuyến.

Tìm điều kiện để

M(x,y)  ().

GV: - Hai véctơ n và

IM như thế nào?

- Tích vô hướng

Hs:

+ n và IM vuông

góc.

Bài toán: Trong

mặt phẳng Oxy

cho điểm I (x0;y0)

và n = (a;b)  0 .

() là đường thẳng

qua I nhận n làm

véctơ pháp tuyến.

Tìm điều kiện để

M(x,y)().

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

bằng bao nhiêu?

KQ: a(x - x0) + b(y –

y0) = 0. (I)

Phương trình (I) gọi là

phương trình tổng quát

của đường thẳng () .

?4. Đưa phương trình về

dạng khác?

GV: PTTQ của đường

thẳng ( ) có dạng?

ax + by + c = 0 ()

+ n . IM = 0

Hs:

* ax - ax0 + by –

by0 = 0

* ax + by + c = 0

PTTQ của đường

thẳng ( ) có dạng?

ax + by + c = 0

()

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

Hoạt động 3:

Tìm véctơ ph áp tuyến

của các đường thẳng

sau:

(a) : x + 2x + 1 =

0

(b) : x – 1 = 0

(c) : 2x + 4 = 0

? Tìm điều kiện để

phương trình:

kx + 2 ky –1 = 0 là

phương trình đường

thẳng?

Hs:

n = (1;2)

n = (1;0)

n = (0;2)

Hs:

k 0

Hoạt động 4:

Cho đường thẳng a : 3x

– 2y + 1 = 0

Các điểm nào sau đây

thuộc đường thẳng a:

Hs:

+ Thảo luận.

+ Trả lời.

ĐS: A (a); B(a);

C(a).

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

B CH

A

A(1;1); B(-1;-1);

C(2;3);

Hoạt động 5:

Cho ABC có A(-1;-1);

B(-1;3); C(2;4).

Viết phương trình

đường cao AH của

ABC.

Gv: Cho học sinh hoạt

động theo nhóm.

Hs: thảo luận đưa

ra kết quả.

Véctơ pháp tuyến

của đường cao

AH:

BC = (3;-7).

Phương trình

tổng quát của

đường cao

AH : 3x – 7y –

4 = 0.

AH : 3x – 7y – 4

= 0.

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

Hoạt động 6:

- Viết phương trình

trục Ox.

- Viết phương trình

trục Oy.

Hoạt động 7:

ax + by + c = 0 () ( a2

+ b2 0).

Đặc điểm của đường

thẳng trong các trường

hợp :

c = 0 ; a = 0 ; b = 0.

Hs:

+ Thảo luận.

+ Đại diện nhóm

trả lời.

c=0: () qua O.

a=0: () cung

phương Ox.

b=0 : () cung

phương Oy.

* Các dạng đặc

biệt của phương

trình tổng quát

(sgk)

3. Cũng cố dặn dò:

Tổ Toán - Trường THPT Bình Điền

- Nắm được phương trình tổng quát của đường thẳng.

- Làm các bài tập 1;2;3 SGK.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang