Tài liệu

Giáo án GDCD lớp 9

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2872     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 44
Tài liệu Giáo án GDCD lớp 9 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án Giaos dục công dân lớp 9a.Kiến thức:-HS hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc .- ý nghĩa củ
1
Líp d¹y: 9a tt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng:
9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:
TiÕt 5
Baøi 5:NH HÖÕU NG GIÖÕA CAÙC DAÂN TC TREÂN THEÁ Giíi
1.Muïc tieâu bi hc:
a.Kieán thöùc:
-HS hieåu ñöôïc theá naøo laø tình õu nghò giöõa caùc daân tc .
- ý nghóa cuûa tình õu nghò giöõa caùc dn toäc.
-Nhöõng bieåu hieän ,vieäc laøm cuï theå cuûa tình õu nghò giöõa caùc daân toäc.
b.Kó naêng:
-Tham gia toát caùc hoaït ñoäng tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc.
-Theå hin nh ñoaøn keát ,õu nghò vôùi thieáu nhi vaø nhaân daân caùc ôùc khc trong cuoäc soáng
haøng ngaøy.
c.Thi ñoä:
-Haønh vixöû coù vaên hoaù vôùi baïn beø,khch nöôùc ngoaøi ñeán VN.
-Tuyeân truyeàn chính sch hoaø bình ,höõu nghò cuûa Ñ ng v nhaø nöôùc ta.
-Goùp phaàn giöõ gìn,baûo v hoaø tình höõu nghò giöõa caùc nöôùc.
2. ChuÈn cña Gi¸o viªn häc sinh
-SGK vaø SGV GDCD 9.
-Tranh nh ,bi baùo ,cu chuyeän………veà tình ñoaøn keát höõu nghò giöõa thieáu nhi, nhaân daân
ta ùi thieùu nhi vaø nhaân dn theá giôùi.
3. Ho¹t ®éng d¹y häc
a.Bi cuõ:?Em haõy nu caùc hoaït ñng hoaø bình ôû tröôøng ,lôùp vaø ñòa föông .Caùc hình thöùc
ñoù laø ?
b.Baøi môùi:GV giôùi thieäu vaøo baøi.
cña gi¸o viªn cña häc sinh Néi dung
H§1: Ñaët vaán ñ:
Cho caû lôùp haùt baøi Traùi ñaát naøy laø
cuûa chuùng em”.Lôøi :Ñinh Haûi-
nhaïc:Tröông Quang Luïc.
?Ni dung vaø nghóa baøi haùt noùi
leân ñieàu gì?
?Bi haùt coù lieân quan ñeán hoaø
bình?Theå hin ôû caâu haùt,hình aûnh
naøo?
- NhËn t - xung
- Cho HS ®äc tt môc §V§ SGK
Qu¶n ca b¾t nhÞp cho
líp t
- HS trlêi HS kh¸c
nhËn xÐt xung
(Bieåu hieän ca hoaø
bình laø söï höõu
nghò,hôïp taùc ca caùc
daân toäc treân theá giôùi .)
I.Ñt vaán ñ:
2
-GV treo aûnh phoùng to ln baûng vaø
ghi slieäu leân baûng phuï.
? Quan saùt caùc soá liu ,vaø aûnh treân
,em thaáy VN ñaõ theå hieän moái quan
heä õu nghò,ïp taùc ntn?
-Quan heä hôïp tc ngoaïi giao ñöôïc
môû roäng.
? Nu duï veà moái quan heä giöõa
nöôùc ta ùi caùc nöôùc m em bieát ?
- NhËn t - xung - chuÈn kiÕn
thøc.
- GV th«ng o: Hoäi nghò caáp cao
-U laàn thöù 5 toå chöùc taïi VN môû
rng ngoaïi giao vôùi caùc nöôùc,ïp
taùc veà caùc lónh ïc kinh teá,vaên
hoaù,….laø dòp giôùi thieäu cho baïn beø
theá giôùi v ñt nöôùc vaø con ngöôøi
VN.
- §äc tt SGK.
- Quan st caùc soá lieäu,
vaø aûnh
- HS trlêi HS kh¸c
nhËn xÐt xung
Ghi nhí
L¾ng nghe
H§2: T/h Noäi dung baøi hc
-GV y/c HS noäp vaø trình by caùc tö
lieäu söu taàm ñöôïc .
-Gv nhaän xeùt vaø giôùi thiu theâm v
lieäu khc.
? Theá naøo laø tình õu nghò giöõa caùc
daân toäc treân theá giôùi? duï?
-Gv boå sung,laáy duï choát laïi yù
chính.
.Thaûo luaän :?Neâu caùc hoaït ñoäng veà
tình höõu nghò cuûa nöôùc ta maø em
bieát ñöôïc?
? Tình õu nghò ïp tc giöõa caùc
daân toäc coù yù nghóa ntn?ví duï?
Gv nhaän xeùt laáy ví duï choát laïi
Thaûo luaän:
? Cng vieäc cuï theå cuûa hoaït ñoäng
tình höõu nghò laø gì?
HS trình baøy caùc liu
söu taàm ñöôïc .
-Caû ùp trao ñoåi nhaän
xeùt.
- HS trlêi HS kh¸c
nhËn xÐt xung
-Th¶o luËn nhãm
- u cÇu tr×nh bµy
®−îc:
-Quan heä tt ñeïp,beàn
vöõng laâu daøi vôùi Lo,
Campuchia.
-Thaønh vin hieäp hoäi
caùc nöôùc Ñ oâng Nam
II.Noäi dung baøi hoïc:
1.Khi nieäm tình höõu
nghò:
-Tình õunghò giöõa caùc
daân toäc treânh theágùi laø
quan heä baïn beø thn
thieän giöõa nöôùc naøy vôùi
nöôùc khaùc.
2. nghóa cuûa tình höõu
nghò:
3
->Quan heä ñoái taùc kinh teá ,khoa hoïc
thuaät ,coâng ngheä thoâng tin.Vaên
hoaù,giaùo duïc,y teá,daân soá.Du
lòch.Xoaù ñoùi giaûm ngheøo.Moâi
tröôøng.ïp taùc choáng caùc bnh
SARS-HIV/AIDS.Choáng khuûng
boá,an ninh toaøn caàu.
? Chính sch ca Ñaûng ta veà hoaø
bình ,höõu nghò?
Gv choát laïi
? Hs chuùng ta phaûi laøm ñeå goùp
phaàn xaây ïng tình höõu nghò?
Thaûo luaän:nh÷ng vieäc lm cuï theå
cuûa HS goùp phaàn phaùt trieån tình
höõu nghò,keå caû chöa toát?(B¶ng ë
phô lôc)
.
. (ASEAN).
-Dieãn ñaøn hôïp taùc kinh
teá chaâu Thaùi Bình
Döông (Opec)
-Tng cöôùng quan heä
vôùi caùc nöôùc ñang phaùt
trin.
-Quan heä nhieàu
nöôùc,nhieàu toå chöùc
quoác teá.
-To cô hoäi ,ñieàu kin ñeå
caùc nöôùc,caùc daân tc trn
theá giôùi cuøng hôïp taùc,
phaùt trieån.
-Höõu nghò ïp taùc giuùp
nhau cng phaùt trieån kinh
teá,vaên hoaù,giaùo duïc,y
teá,khoa hoïc thuaät.
-To söï hieåu bieát laãn
nhau,traùnh gaây maâu
thuaãn,caêng thaúng daãn ñeán
nguy chieán tranh.
3.Chính saùch cuûa Ñ aûng
ta veà hoaø bình,höõu nghò:
-Chính saùch ca Ñaûng ta
ñuùng ñaén ,c hieäu qu.
-Chuû ñoäng to ra caùc moái
quan heä quoác teá thuaän
lôïi.
-Ñaûm baûo thuùc ñaåy quaù
trính phaùt trieån cuûa ñaát
nöôùc.
-Hoaø nhaäp ùi caùc nöôùc
trong quaù trình tieán leân
cuûa nhaân loaïi.
4.HS chuùng ta phaûi laøm
gì?
Theå hhieän tình ñoaøn keát
,õu nghò ùi baïn beø vaø
ngöôøi ôùc ngoaøi.
Thaùi ñ,cöû chæ,vieäc laøm
vaø söï toân troïng thaân
thuoäc trong cuoäc sng
haøng ngaøy.
H§3: Bµi tËp
- NhËn t - xung - chuÈn kiÕn
thøc.
Hs thaûo luaän ñöa ra yù
III.Baøi taäp:
Baøi taäp 2:em laøm gì trong
Giáo án GDCD lớp 9
Giáo án Giaos dục công dân lớp 9a.Kiến thức:-HS hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc .- ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc.-Những biểu hiện ,việc làm cụ thể của tình hữu nghị giữa các dân tộc.b.Kĩ năng:-Tham gia tốt các hoạt động vì tình hữu nghị giữa các dân tộc.-Thể hiện tình đoàn kết ,hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc sốnghàng ngày.c.Thái độ:-Hành vi cư xử có văn hoá với bạn bè,khách nước ngoài đến VN.-Tuyên truyền chính sách hoà bình ,hữu nghị của Đ ảng và nhà nước ta.-Góp phần giữ gìn,bảo vệ hoà tình hữu nghị giữa các nước.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2872     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan