Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án GDCD lớp 9

Chia sẻ
/44 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (44 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án GDCD lớp 9

3,033
Báo lỗi

Giáo án Giaos dục công dân lớp 9a.Kiến thức:-HS hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc .- ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc.-Những biểu hiện ,việc làm cụ thể của tình hữu nghị giữa các dân tộc.b.Kĩ năng:-Tham gia tốt các hoạt động vì tình hữu nghị giữa các dân tộc.-Thể hiện tình đoàn kết ,hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác trong cuộc sốnghàng ngày.c.Thái độ:-Hành vi cư xử có văn hoá với bạn bè,khách nước ngoài đến VN.-Tuyên truyền chính sách hoà bình ,hữu nghị của Đ ảng và nhà nước ta.-Góp phần giữ gìn,bảo vệ hoà tình hữu nghị giữa các nước.

Nội dung
Microsoft Word - GA GDCD 9.doc

1

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 5 Baø i 5:TÌNH HÖÕU NGHÒ GIÖÕA CAÙC DAÂN TOÄC TREÂN THEÁ Giíi 1.Muïc tieâu baøi hoïc: a.Kieán thöùc: - HS hieå u ñöôï c theá naø o laø tình höõ u nghò giöõa caù c daâ n toä c . - ý nghóa cuû a tình höõ u nghò giöõ a caù c daâ n toä c. - Nhöõ ng bieå u hieä n , vieä c laø m cuï theå cuû a tình höõ u nghò giöõ a caù c daâ n toä c. b.Kó naêng: - T ham gia toá t caù c hoaït ñoä ng vì tình höõ u nghò giöõ a caù c daâ n toä c. - T heå hieä n tình ñoaø n keá t , höõ u nghò vôù i thieá u nhi vaø nhaâ n daâ n caù c nöôù c khaù c tr ong cuoä c soáng haø ng ngaø y. c.Thaùi ñoä: - Haø nh vi cö xöû coù vaê n hoaù vôù i baï n beø , khaù ch nöôù c ngoaø i ñeá n VN. - T uyeâ n tr uyeà n chính saù ch hoaø bình , höõ u nghò cuûa Ñ aû ng vaø nhaø nöôù c ta. - Goù p phaà n giöõ gìn, baû o veä hoaø tình höõ u nghò giöõ a caù c nöôù c. 2. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ häc sinh - SGK vaø SGV GDCD 9. - T r anh aû nh , baø i baù o , caâ u chuyeä n………veà tình ñoaø n keá t höõ u nghò giöõa thieá u nhi, nhaâ n daâ n ta vôù i thieù u nhi vaø nhaâ n daâ n theá giôù i. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc

a.Baøi cuõ:?E m haõ y neâ u caù c hoaï t ñoä ng vì hoaø bình ôû tr öôø ng , lôù p vaø ñòa f öông . Caù c hình thöù c ñoù laø gì ? b.Baøi môùi:GV giôù i thieä u vaø o baøi.

H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Néi dung H§1: Ñaët vaán ñeà:

Cho caû lôù p haù t baø i “T r aù i ñaá t naø y laø cuû a chuù ng em”.L ôø i :Ñinh Haû i- nhaï c:T r öông Quang L uï c. ?Noä i dung vaø yù nghóa baø i haùt noù i leâ n ñieà u gì? ?Baø i haù t coù lieâ n quan gì ñeá n hoaø bình?T heå hieä n ôû caâ u haù t, hình aû nh naø o? - NhËn xÐt - bæ xung - Cho HS ®äc tt môc §V§ SGK

Qu¶n ca b¾t nhÞp cho c¶ líp h¸t - HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung ( Bieå u hieä n cuû a hoaø bình laø söï höõ u nghò, hôï p taù c cuûa caù c daâ n toä c tr eâ n theá giôù i .)

I.Ñaët vaán ñeà:

2

- GV tr eo aû nh phoù ng to leâ n baû ng vaø ghi soá lieä u leâ n baû ng phuï. ? Quan saù t caù c soá lieä u , vaø aû nh tr eâ n , em thaá y VN ñaõ theå hieä n moá i quan heä höõ u nghò, hôï p taù c ntn? - Quan heä hôï p taù c ngoaï i giao ñöôï c môû r oä ng. ? Neâ u ví duï veà moá i quan heä giöõ a nöôù c ta vôù i caù c nöôù c maø em bieá t ? - NhËn xÐt - bæ xung - chuÈn kiÕn thøc. - GV th«ng b¸o: Hoäi nghò caá p cao AÙ - AÂ U laà n thöù 5 toå chöù c taï i VN môû r oä ng ngoaï i giao vôù i caù c nöôù c, hôï p taù c veà caù c lónh vöï c kinh teá , vaê n hoaù , ….laø dòp giôù i thieä u cho baï n beø theá giôù i veà ñaá t nöôù c vaø con ngöôø i VN.

- §äc tt SGK. - Quan saùt caù c soá lieä u, vaø aû nh - HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung Ghi nhí L¾ng nghe

H§2: T/h Noäi dung baøi hoïc - GV y/c HS noä p vaø tr ình baø y caù c tö lieä u söu taà m ñöôï c . - Gv nhaä n xeù t vaø giôù i thieä u theâ m veà tö lieä u khaù c. ? T heá naø o laø tình höõ u nghò giöõ a caù c daâ n toä c tr eâ n theá giôù i? ví duï ? - Gv boå sung, laá y ví duï choá t laï i yù chính. . T haû o luaä n :?Neâ u caù c hoaï t ñoä ng veà tình höõ u nghò cuû a nöôù c ta maø em bieá t ñöôï c? ? T ình höõ u nghò hôï p taù c giöõ a caù c daâ n toä c coù yù nghóa ntn?ví duï ? Gv nhaä n xeù t laá y ví duï choá t laï i T haû o luaä n: ? Coâ ng vieä c cuï theå cuû a hoaï t ñoä ng tình höõ u nghò laø gì?

HS tr ình baø y caù c tö lieä u söu taà m ñöôï c . - Caû lôù p trao ñoå i nhaä n xeù t. - HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung

-Th¶o luËn nhãm - Yªu cÇu tr×nh bµy ®−îc: - Quan heä toá t ñeï p, beà n vöõ ng laâ u daøi vôùi Laø o, Campuchia. - T haø nh vieâ n hieä p hoä i caù c nöôù c Ñ oâ ng Nam

I I .Noäi dung baøi hoïc: 1.Khaùi nieäm tình höõu nghò: - T ình höõ u− nghò giöõ a caù c daâ n toä c tr eâ nh theá giôù i laø quan heä baï n beø thaâ n thieä n giöõa nöôù c naø y vôù i nöôù c khaù c. 2.YÙ nghóa cuûa tình höõu nghò:

3

- >Quan heä ñoá i taù c kinh teá , khoa hoï c kó thuaä t , coâ ng ngheä thoâ ng tin. Vaê n hoaù , giaù o duï c, y teá, daâ n soá . Du lòch. Xoaù ñoùi giaû m ngheø o. Moâ i tr öôø ng. Hôï p taù c choá ng caù c beä nh SARS- HI V/AI DS. Choá ng khuû ng boá , an ninh toaø n caà u. ? Chính saù ch cuû a Ñaû ng ta veà hoaø bình , höõ u nghò? Gv choá t laï i ? Hs chuù ng ta phaû i laø m gì ñeå goù p phaà n xaâ y döï ng tình höõ u nghò? T haû o luaä n:nh÷ng vieä c laø m cuï theå cuû a HS goù p phaà n phaù t tr ieå n tình höõ u nghò, keå caû chöa toá t?(B¶ng ë phô lôc) .

AÙ . ( ASE AN). - Dieã n ñaø n hôï p taù c kinh teá chaâ u AÙ T haù i Bình Döông ( Opec) - T aê ng cöôù ng quan heä vôù i caù c nöôù c ñang phaù t tr ieå n. - Quan heä nhieà u nöôù c, nhieà u toå chöù c quoá c teá .

- T aï o cô hoä i , ñieà u kieä n ñeå caù c nöôù c, caù c daâ n toä c tr eâ n theá giôù i cuø ng hôï p taù c, phaù t tr ieå n. - Höõ u nghò hôï p taù c giuù p nhau cuø ng phaù t tr ieå n kinh teá , vaê n hoaù, giaù o duï c, y teá , khoa hoï c kó thuaä t. - T aï o söï hieå u bieá t laã n nhau, tr aù nh gaâ y maâ u thuaã n, caê ng thaú ng daã n ñeá n nguy cô chieá n tr anh. 3. Chính saù ch cuû a Ñ aû ng ta veà hoaø bình, höõ u nghò:

- Chính saù ch cuû a Ñaû ng ta ñuù ng ñaé n , coù hieä u quaû . - Chuû ñoä ng taõ o r a caù c moá i quan heä quoá c teá thuaä n lôï i. - Ñaû m baû o thuù c ñaå y quaù tr ính phaù t tr ieå n cuû a ñaá t nöôù c. - Hoaø nhaä p vôù i caù c nöôù c tr ong quaù tr ình tieá n leâ n cuû a nhaâ n loaïi. 4.HS chuùng ta phaûi laøm gì? T heå hhieä n tình ñoaø n keá t , höõ u nghò vôù i baï n beø vaø ngöôø i nöôù c ngoaø i. T haù i ñoä , cöû chæ, vieä c laø m vaø söï toâ n tr oï ng thaâ n thuoä c tr ong cuoä c soá ng haø ng ngaø y.

H§3: Bµi tËp

- NhËn xÐt - bæ xung - chuÈn kiÕn thøc.

Hs thaû o luaä n ñöa r a yù

III.Baøi taäp: Baø i taä p 2:em laø m gì tr ong

4

kieá n - §¹i diÖn tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung

caù c tính huoâ ng` sau? Baï n em coù thaù i ñoä thieá u lòch söï vôù i ngöôø i nöôù c ngoaø i. T r öôø ng em toå chöù c giao löu vôù i ngöôøi nöôù c ngoaø i.

c. Cñng cè, luyÖn tËp:

T oå chöù c cho HS s¾m vai caù c tình huoá ng: - Hai baï n hoï c sinh gaë p khaù ch du lòch nöôù c ngoaø i. - moä t baï n coù thaø i ñoä lòch söï , vaê n hoaù cuûa baï n. - moä t baï n coù tahí ñoä thoâ loã , thieá u lòch söï . Hs töï phaâ n vai vaø lôø i thoaïi. Caû lôù p theo doõ i nhaâ n xeù t . Gv nhaä n xeù t , ñaù nh giaù . ->GV keá t luaä n toaø n baøi. 5.Höôùng daãn hoïc ôû nhaø:

Hoï c baø i vaø laø m caù c baø i taä p coø n laï i tr ong SGK. Söu taà m tö lieä u , tr anh aû nh cho baø i sau “Hôï p taù c cuø ng phaù t tr ieå n”. Phô lôc

Vieä c laø m toá t Chöa toâ t - Quyeâ n goù p uû ng hoä chaá t ñoä c da cam. - T ích cöï c tham gia lao ñoï ng, hoaï t ñoä ng nhaâ n ñaï o. - Baû o veä moâ i tr öôø ng. - Chia seû noãi ñau vôù i caù c baï n maø nöôù c hoï bò khuû ng boá, xung ñoät. - T hoâ ng caû m giuù p ñôõ caù c baï n ôû nöôù c ngheø o ñoù i. - Cö xöû vaê n minh, lòch söï vôù i ngöôø i nöôù c ngoaø i

- T hôø ô vôù i noã i ñau baá t haï nh cuû a ngöôø ikhaù c. - T hieá u laø nh maï nh tr ong loá i soá ng. - Khoâ ng tham gia caù c hoaï t ñoä ng nhaâ n ñaï o tr öôø ng toå chöù c.

- T hieá u lòch söï , thoâ loã vôù i khaù c nöôù c ngoaø i.

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

5

TiÕt 6: B ài 6 HÔÏP TAÙC CUØNG PHAÙT TRIEÅN

1.Muïc tieâu baøi hoïc: a.Kieán thöùc: - Hs hieå u ñöôï c theá naø o laø hôï p taù c, ngtaé c hôï p taù c, söï caà n thieá t phaû i hôï p taù c. - Ñöôø ng loá i cuû a Ñ aû ng vaø nhaø nöôù c tatr ong vaá n ñeà hôï p taù c vôù i caù c nöôù c khaù c. - T r aù ch nhieämm cuû a HS tr ong vieä c r eø n luyeä n tinh thaà n hoï c taä p cuø ng phaù t tr ieå n. b.Kó naêng: - Coù nhieà u vieä c laø m cuï theå veà söï hôï p taù c tr ong hoï c taä p, lao ñoä ng, hñ xh. - Bieá t hôï p taù c vôù i baï n beø vaø oï i ngöôø i tr ong caù c hoaï t ñoä ng chung. c.Thaøi ñoä: - T uyeâ n tr uyeà n vaä n ñoä ng moïi ngöôø i uû ng hoä chuû tr öông, chính saù ch cuû a Ñ aû ng veà söï hôï p taù c cuø ng phaù t tr ieå n. - Baû n thaâ n phaû i thöï c hieä n toá t yeâ u caà u cuû a söï hôï p taù c cuø ng phaù t tr ieå n 2. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ häc sinh - SGK vaø SGV GDCD 9. - T r anh aû nh, baø i baù o, caâ u chuyeä n…veà söï hôï p taù c nöôù c ta vaø caù c nöôù c khaù c. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc a.KiÓm tra baøi cuõ:

?Neâ u caù c hoaï t ñoä ng veà tình höõ u nghò cuû a nöôù c ta maø em bieá t? ?Hs chuù ng ta phaû i laø m gì goù p f aà n xaâ y döï ng tình höõ u nghò?ví duï ?

b.Baøi môùi: §V§: L oaø i ngöôø i ngaø y nay ñang ñöù ng tr öôù c nhöõ ng vaá n ñeà noù ng boû ng, coù lieâ n quan ñeán cuoä c soá ng moã i daâ n toä c cuõ ng nhö toaø n nhaâ n loaï i:Baû o veä hoaø bình, choá ng chieá n tr anh haï t nhaâ n, khuû ng boá ………. T aø i nguyeâ n moâ i tr öôø ng;daâ n soá vaø keá hoaï ch hoaù gia ñình;beä nh taä t hieå m ngheø o;caù ch maï ng khoa hoï c coâ ng ngheä�ñoù laø traù ch nhieä m cuûa toaø n nhaâ n loaï i, khoâ ng r ieâ ng quoá c gia, daâ n toä c naø o. Ñ eå hoaø n thaø nh söù meä nh caà n coù söï hôï p taù c caù c nöôù c caù c daâ n toä c.

H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Néi dung H§1: Ñaët vaán ñeà:

- Cho Hs ñoï c thoâ ng tin tr ong SGK. ?Qua thoâ ng tin veà Vieä t Nam tham gia caù c toå chöù c quoá c teá , em coù s uy nghó gì? Gv tr eo tr anh phoù ng to leâ n baû ng.

Hs ñoï c thoâ ng tin tr ong SGK - HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung -QS - nhËn xÐt - HS kh¸c nhËn xÐt bæ

I .Ñ aët vaán ñeà:

- VN tham gia vaø o caù c toå chöù c quoá c teá tr eâ n caù c lónh vöï c thöông maï i, y teá, löông thöï c noâ ng nghieä p, giaù o duï c, khoa hoï c, quó nhi ñoà ng. Ñoù laø söï hôï p taù c

6

?Böù c aû nh veà tr ung töôù ng phi coâ ng Phaï m T uaâ n noù i leâ n yù nghóa gì? ?Böù c aû nh caà u Mó thuaä n laø bieå u töôï ng noù i leâ n ñieà u gì? ? Böù c aû nh caù c baù c só Vieâ t Nam vaø Mó ñang laø m gì vaø coù yù nghóa nhö theá naø o? - NhËn xÐt - bæ xung - chuÈn kiÕn thøc. ? Neâ u moä t soá thaø nh quaû cuû a söï hôï p taù c giöõ a nöôù c ta vaø nöôù c khaù c? - Caà u Mó T huaä n;Nhaø maù y thuyû ñieä n hoaø bình;Caá u T haê ng L ong;khai thaù c daà u Vuõ ng T aø u;khu cheá xuaá t loï c daà u Dung Quaá t;beä nh vieä n Vieä t Nhaä t;…….. gv nhaä n xeù t , keá t luaä n.

xung +T r ung töôù ng Phaï m T uaâ n laø ngöôø i VN ñaà u tieâ n bay leâ n vuõ tr uï vôù i söï giuù p ñôõ cuû a nöôù u L ieâ n Xoâ cuõ +Caà u Mó T huaä n laø bieå u töôï ng söï hôï p taù c giöõ a VN vaø OÂ xtr aâ ylia veà lónh vöï c gtvt. +Caù c baù c só VN vaø Mó “phaã u thuaä t nuï cöôø i” cho tr eû em VN, theå hieä n söï hôï p taù c veà y teá vaø nhaâ n ñaï o. - HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung

toaø n dieä n thuù c ñaå y phaù t tr ieå n ñaá t nöôù c.

H§ 2: Noäi dung baøi hoïc: ? E m hieå u theá naø o laø hôï p taù c ?Hôï p taù c döï a tr eâ n nguyeâ n taé c naø o? Gv choá t laï i- > - Tæ chøc cho HS th¶o luaä n nhoù m: ? Quan heä hôï p taù c vôù i caù c nöôù c seõ giuù p chuù ng ta nhöõ ng ñieà u kieä n naø o? ? Söï hôï p taù c vôùi caù c nöôù c ñoá i vôù i

- HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung - T haû o luaä n nhoù m, nªu ®−îc: Voá n –T rình ñoä quaû n lí- Khoa hoï c coâ ng ngheä . - >ñaá t nöôù c ta ñi leâ n xaâ y döï ng CNXH töø

I I .Noäi dung baøi hoïc: 1. T heá naø o laø hôï p taù c? - Hôp taù c laø cuø ng chung söù c laø m vieä c , giuù p ñôõ , hoã tr ôï laã n nhau tr ong coâ ng vieä c, lónh vöï c naø o ñoù vì lôï i ích chung. - Nguyeâ n taé c hôï p taù c : Döï tr eâ n cô sôû töï do bình ñaú ng . Hai beâ n cuø ng coù lôï i

7

VN vaø toaø n nhaâ n loaï i coù yù nghóa nhö theá naø o?ví duï ? Gv choá t laï i laá y ví duï. ?Baû n thaâ n em coù thaá y ñöôï c taù c duï ng cuû a hôï p taù c vôù i caù c nöôù c tr eâ n theá giôù i? ? Chuû tr öông cuûa Ñaû ng vaø nhaø nöôù c ta tr ong coâ ng taù c ñoá i ngoaï i nhö theá naø o? Gv boå sung choá t laï i: ?T r aù ch nhieä m cuû a baû n thaâ n em tr ong vieä c r eø n luyeä n tinh thaà n hôï p taù c? Gv gôï i yù HS phaâ n tích. Gv choá t laï i.

moä t nöôù c ngheø o laï c haä u, neâ n caà n coù caû 3 ñieà u kieä n tr eâ n. - Hieå u bieát cuû a baû n thaâ n r oä ng hôn. T ieá p caâ n vôù i tr ình ñoä KHKT caù c nöôù c. Nhaä n bieá t ñöôï c tieá n boä, vaê n minh caû toaø n nhaâ n loaï i. Boå sung theâ m veà nhaâ n thöù c lí luaä n vaø thöï c tieã n. Giaù n tieá p- tr öï c tieá p giao löu vôù i baï n beø. Ñ ôøi soá ng vaä t chaá t vaø tinh thaà n cuû a baû n thaâ n vaø gia ñình naâ ng cao. - HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung

. Khoâ ng haï i ñeá n lôïi ích ngöôø i khaù c. 2. YÙ nghóa cuû a hôï p taù c cuø ng phaù t tr ieå n. :

- Hôï p taù c quoá c teá ñeå cuø ng nhau giaû i quyeá t nhöõ ng vaá n ñeà böù c xuù c mang tính toaø n caà u. - Giuù p ñôõ taï o ñieà u kieä n cho caù c nöôù c ngheø o phaù t trieå n. - Ñeå ñaït ñöôï c muï c tieâ u hoaø bình cho toaø n nhaâ n loaïi. 3. Chuû tr öông cuû a ñaû ng vaø nha ø nöôù c ta: Coi tr oï ng taê ng cöôø ng hôï p taù c caù c nöôù c tr ong khu vöï c vaø tr eâ n theá giôù i . Nguyeâ n taé c : T oâ n tr oï ng ñoä c laä p chuû quyeà n vaø toaø n veï n laõ nh thoå Giaû i quyeá t maâ u thuaã n baè ng ñaø m phaù n , thöông löôï ng *Baû n thaâ n :Reø n luyeä n tinh thaà n hôï p taù c vôù i baï n beø vaø moï i ngöôø i xung quanh . L uoâ n quan taâ m ñeá n tình hình theá giôù i vaø vai tr oø VN. Coù thaùi ñoä höõ u nghò, ñoaø n keá t vôù i ngöôø i nöôù c ngoaø i tr ong giao tieá p. T ham gia caù c hoaï t ñoä ng tr ong hoï c taä p, lao ñoä ng , hoaï t ñoä ng tính thaà n khaù c.

c. Cñng cè, luyÖn tËp: E m ñoà ng yù vôù i yù kieá n naø o sau ñaâ y: a. Hoï c taä p laø a vieä c cuû a töø ng ngöôø i, f aû i töï coá gaé ng.

8

b. Caà n tr ao ñoåi, hôï p taù c vôù i baï n beø nhöõ ng luù c gaë p khoù khaê n. c. Khoâ ng neâ n yû laï i ngöôø i khaù c. d. L òch söï, vaê n minh vôù i khaù c nöôù c ngoaø i. e. Duø ng haø ng ngoaï i toá t hôn haø ng noä i. f . T ham gia toá t caù c hoaï t ñoä ng töø thieä n. - Gv goï itinh thaà n xung f ong nhanh. - Caû lôù p nhaä n xeù t. - Gv nhaä n xeù t . - Gv gôï i yù HS giaû i thích sao ñuù ng , vì sao sai. - Gv nhaä n xeù t , keá t luaä n toaø n baøi. d.Höôùng daãn hoïc baøi ôû nhaø: - Hoï c baøi vaø laø m caù c baø i taä p tr ong SGK. -Söu taàm ca dao, tuï c ngöõ, caâ u chuyeä n noù i veà tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c ta.

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 7: Baøi 7: KEÁ THÖØA VAØ PHAÙT HUY TRUYEÀN THOÁNG

TOÁT ÑEÏP CUÛA DAÂN TOÄC

9

1.Muïc tieâu baøi hoïc: a.Kieán thöùc: - Hieå u ñöôï c theá n naø o laø tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuûa daâ n toä c vaø moä t soá tr uyeà n thoá ng tieâ u bieå u cuû a VN. - ý nghóa cuû a tr uyeà n thoá ng daâ n toä c vaø söï caà n thieá t phaû i keá thöøa, phaù t huy tr uyeà n thoá ng daân toä c. - T r aù ch nhieä m cuû a coâ ng daâ n. HS ñoái vôù i vieä c keá thöø a vaø phaù t huy tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c. b.Kó naêng: - Bieá t phaâ n bieä t truyÒn thoá ng toá t ñeï p cuûa daâ n toä c vôù i phong tuï c taä p quaù n ,thoù i quen laï c haä u caà n xoaù boû. - Coù kó naê ng phaâ n tích , ñaù nh giaù nhöõ ng quan nieä m , thaù i ñoä , caù ch öù ng xöû lieâ n quan giaù trò tr uyeà n thoá ng. - T ích cöï c hoï c taä p vaø tham gia caù c hoaï t ñoä ng tr uyeà n thoá ng , baû o veä tr uyeà n thoá ng daâ n toä c. c.Thaùi ñoä: - Coù thaù i ñoä toâ n tr oï ng baû o veä , giöõ gìn tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c. - Pheâ phaù n ñoá i vôù i nhöõ ng thaù i ñoä vaø vieä c laøm toâ n tr oï ng hoaë c xa r ôø i tr uyeà n thoá ng daâ n toä c. - Coù nhöõ ng vieä c laø m cuï theå ñeå giöõ gìn , phaù t huy tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c. 2. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ häc sinh - SGK, saù ch GV GDCD 9. - Ca dao , tuï c ngöõ , caâ u chuyeä n , tình huoá ng , tr öôø ng hôï p noù i veà tr uyeà n thoá ng toát ñeï p cuû a daân toä c. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc a.Baøi cuõ: Baø i taä p :Nhöõ ng vieä c laø m naø o sau ñaâ y theå hieä n hôï p taù c quoá c teá tr ong vaá n ñeà baû o veä moâ i tr öôø ng: a. Caù c hoaï t ñoä ng höôû ng öù ng ngaø y moâ i tr öôø ng theá giôù i . b. T ham gia thi veõ tranh veà baû o veä moâ i tr öôø ng. c. Ñaà u tö cuû a caù c nöôù c phaù t tr ieå n cho vieä c baû o veä r öø ng , taø i nguyeâ n. d. Ñaà u tö cuû a caù c toå chöù c nöôù c ngoaø i, veà vaá n ñeà nöôù c saï ch cho ngöôø i ngheø o. e. Giao löu baï n beø quoá c teá , tham gia tr aï i heø chuû ñeà moâ i tr öôø ng. f . T hi huø ng bieä n veà moâ i tr öôø ng. b.Baøi môùi: Gv laá y ví duï giôù i thieä u vaø o baø i.

H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Néi dung H§1: .Ñaët vaán ñeà:

Cho hs ñoï c caâ u chuy eä n tr ong SGK. Yªu cÇu: T haû o luaä n nhoù m: ? L oø ng yeâ u nöôù c cuû a daâ n toä c

Hs ñoï c caâ u ch uyeä n tr ong SGK Trao ®æi theo nhãm

I .Ñaët vaán ñeà: - L oø ng yeâ u nöôù c theå hieä n :T inh thaà n yeâ u nöôù c soâ i noå i, noù keá t thaø nh laø n soù ng maï nh meõ to lôù n. Noù löôù t qua moï i khoù

10

ta ñöôï c bieå u hieä n nhö theá naø o qua lôø i noù i cuû a Baù c Hoà ? - Gv nhaâ n xeù t boå sung.

? T ình caû m vaø vieä c laø m tr eâ n laø bieå u hieä n cuû a tr uyeà n thoá ng gì ? - Gv boå sung choá t laï i. - Caâ u chuyeä n 2: ? Cuï Chu Vaê n An laø ngöôø i nhö theá naø o? - Gv boå sung choá t laï i. T haû o luaä n nhoù m: ? Nhaä n xeù t cuû a em veà caù ch cö xöû cuû a hoï c tr oø cuõ vôù i thaà y giaù o Chu Vaê n An . Caù ch cö xöû ñoù bieå u hieä n tr uyeà n thoá ng gì? - Gv boå sung: - Haø nh vi cuû a hoï c tr oø cuõ cuï Chu Vaê n An:

- Ñaï i dieä n nhoù m tr aû lôø i. - HS tr¶ lêi – HS kh¸c nhËn xÐt bæ xung - Hs tr aû lôø i caù nhaâ n. Trao ®æi theo nhãm - Ñaï i dieä n nhoù m tr aû lôø i. L¾ng nghe

khaê n. Noù nhaá n chìm luõ baù n nöôù c vaø cöôù p nöôù c. - T höï c tieã n noù chöù ng minh qua caù c cuoä c khaù ng chieá n vó ñaï i cuû a daâ n toä c( Baø T r öng, baø Tr ieä u, T r aà n Höng Ñ aï o, L eâ L ôï i……. choá ng Phaù p , choá ng Mó) Caù c chieá n só ngoaø i maë t tr aä n, caù c coâ ng chöù c haä u phöông , phuï nuõ cuõ ng tham gia k/c. Caù c baø meï anh huø ng, coâ ng nhaâ n, noâ ng daâ n thi ñua saû n xuaá t…. - Nhöõ ng tình caû m , vieä c laø m tuy khaù c nhau nhöng ñeà u gioá ng nhau ôû loø ng yeâ u nöôù c noà ng naø n vaø bieá t phaù t huy T T yeâ u nöôù c. - Chu Vaê n An laø nhaø giaù o næi tieá ng ñôø i T r aà n. Cuï coù coâ ng ñaø o taï o nhieà u nhaâ n taø i cho ñaá t nöôù c. Hoï c tr oø cuû a cuï nhieà u ngöôø i laø nhöõ ng nhaâ n vaä t noå i tieá ng. - Hoï c tr oø cuõ laø m chöù c to vaã n cuø ng baï n ñeá n möø ng sinh nhaä t thaà y. Hoï cö xöû ñuù ng möï c tö caù ch cuû a ngöôø i hoï c tr oø kính caå n , leã pheù p, khieâ m toá n toâ n tr oï ng thaà y gi¸o cuû a mình . - Caù ch cö xuû ñoù theå hieä n tr uyeà n thoá ng “toâ n sö tr oï ng ñaï o” cuû a daâ n toä c.

H§2: T/h néi dung bµi häc

? Qua hai caâ u chuyeä n tr eâ n em coù suy nghó gì? - Gv b«â sung choá t laï i yù chính. Cho HS thaû o luaä n nhoù m: ?T heo em beâ n caï nh tr uyeà n thoá ng daâ n toä c mang yù nghóa

- Hs tr aû lôø i caù nhaâ n – lôù p nhaä n xeù t. - T haû o luaä n nhoù m – Thèng nhÊt ý kiÕn - §¹i diÖn nhãm b¸o

II.Baøi hoïc: - loø ng yeâ u nöôù c cuû a daâ n toä c ta laø moä t tr uyeà n thoá ng quí baù u. Ñoù laø tr uyeà n thoá ng yeâ u nöôù c coø n giöõ

11

tích cöï c, coø n coù tr uyeà n thoá ng , thoù i quen , loá i soá ng tieâ u cöï c khoâ ng ?Neâ u 1 vaø i ví duï ? - Gv chia baû ng thaø nh 2 coä t yeâ u caà u leâ n ñieà n vaø o . - Gv nhaä n xeù t ñöa ra ñaù p aù n: ( KÕt qu¶ ë phô lôc) ?E m hieå u theá naø o laø phong tuï c , huû tuï c? - NhËn xÐt - bæ xung - chuÈn kiÕn thøc.

c¸o – nhãm kh¸c bæ xung. *Nhöõ ng yeá u toá tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p theå hieä n söï laø nh maï nh - >goï i laø phong tuï c. *Ngöôï c laï i tr uyeà n thoá ng khoâ ng toá t ñeï p , khoâ ng phaû i ->goï i laø huõ tuï c.

maõ i ñeá n ngaø y nay. - Bieá t ôn , kính tr oï ng taà y coâ maë c duø mình laø ai, ñoù laø tr uyeà n thoá ng toâ n sö tr oï ng ñaï o cuû a daâ n toä c ta . Ñoà ng thôø i töï thaá y ình caà n phaû i r eø n luyeä n nhöõ ng ñöù c tính nhö hoï c tr oø cuï Chu Vaê n An

c. Cñng cè, luyÖn tËp: ?Keå nhöõ ng tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c ñöôï c keá thöø a vaø phaù t huy?

- T hôø cuù ng toå tieâ n,aù o daø i VN , haù t nhöõ ng laø n ñieä u daâ n ca, giao löu vaê n hoaù vôù i caù c nöôù c, giao löu theå thao, giao löu du lòch, toå chöù c f etival aâ mnhaï c Na- Uy, AÁ n Ñoä , VN. d.Höôùng daãn hoïc taäp: - Hoï ctoá t baø i ôû nhaø . T ìm nhöõ ng caâ u ca dao tuï c ngöõ noù i veà tr uyeà n thoá ng cuû a daâ n toä c. ?T r aù ch nhieä m cuû a chuù ng ta phaû i laø m gì ñeå goù p phaà n phaù t huy vaø keá thöø a tuyeà n thoá ng daân toä c

Phô lôc Yeá u toá tích cöï c Yeá u toá tieâ u cöï c T r uyeà n thoá ng yeâ u nöôc. T aä p quaù n laï c haä u T r uyeà n thoá ng ñaï o ñöc Neá p nghó loá i soá ng tuyø tieä n T r uyeà n thoá ng ñoaø n keâ t. Coi thöôø ng phaù p luaä t T r uyeà n thoá ng caà n cuø lao ñoä ng T ö töôû ng ñòa phöông heï p hoøi T oâ n sö tr oï ng ñao T uï c leä ma chay , cöôù i xin leã hoä i ….. laõ ng phí, meâ tín dò

ñoan Phong tuï c taä p quaù n laø nh maï nh Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 8: B aø i7 : K EÁ TH ÖØ A VAØ PH AÙ T H UY TR UYEÀ N TH O ÁN G TO Á T Ñ EÏP C UÛ A D AÂ N TOÄ C “T2”

1.Muïc tieâu baøi hoïc: 2.Caùc thieát bò daïy –hoïc:

12

3. Ho¹t ®éng d¹y häc a.KiÓm tra baøi cuõ: Choï n nhöõ ng yù em cho laø ñuù ng: Nhöõ ng thaùi ñoä haø nh vi naø o sau ñaâ y theå hieä n söï keá thöø a vaø phaù t huy tr uyeà n thoá ng daâ n toä c: a. T hích tr ang phuï c tr uyeà n thoá ng. b. Yeâ u thích ngheä thaä t daâ n toä c. c. T ìm hieå u vaê n hoï c daâ n gian.

d. T ham gia caù c hoaï t ñoä ng ñeà n ôn ñaù p nghóa. e. Quaà n cheõ n aù o bo, nhuoä m toù c vaø ng laø moá t.

b.Baøi môùi:

H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Noä i dung H§1: Noäi dung baøi hoïc:

?Yeâ u caà u caù c toå tr ình baø y kÕt qu¶ ñaõ söu taà m ñöôï c ôû nhaø veà nhöõ ng caâ u ca dao, tuï c ngöõ . ? Gv nhaä n xeù t vaø boå sung theâ m. - Uoá ng nöôù c nhôù nguoà n . - T oâ n sö tr oï ng ñaï o. - L ôø i chaø o cao hôn maâ m coã . - Con chim coù toå , ngöôø i coù toâ ng. - Nuoâ i lôï n aê n côm naèm, nuoâ i taèm aê n côm ñöù ng. ?T r uyeà n thoá ng laø gì? Gv boå sung choá t laï i ? Nhöõ ng tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c coù yù nghóa nhö theá naø o? - >laø baû o toà n giöõ gìn nhöõ ng giaù tr ò toá t ñeï p , ñoà ng thôø i giao löu hoï c hoû i tinh hoa cuû a nhaâ n loaï i ñeå laø m giaø u tr uyeà n thoá ng cho chuù ng ta: tö töôû ng, lùèi soá ng, caù ch cö xöû toá t ñeï p…. Chuyeå n yù : ?- Daâ n toä c ta cã nhöõ ng tr uyeà n thoá ng gì? - >Yeâ u nöôù c;choá ng giaë c ngoaï i xaâ m;nhaâ n nghóa;caà n cuø lao ñoä ng

1 vµi häc sinh tr×nh bµy – häc sinh kh¸c nhËn xÐt bæ sung 1 häc sinh tr×nh bµy – häc sinh kh¸c nhËn xÐt bæ sung 1 häc sinh tr¶ lêi – häc sinh kh¸c nhËn xÐt bæ sung

II.Noäi dung baøi hoïc: 1.Khaùi nieäm truyeàn thoáng:

- T r uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c laø nhöõ ng giaù trò tinh thaà n hình thaø nh tr ong quaù tr ình lòch söû laâ u daøi cuû a daâ n toä c, tr uyeà n töø theá heä naø y sang theá heä khaù c.

2.Daân toäc ta coù nhöõng truyeàn thoáng : - Yeâ u nöôù c, - Ñoaø n keát,

13

;hieá u chameï ;kính thaà y, meá n baï n…. kho taø ng vaê n hoaù, aù o daø i VN ;tuoà ng cheø o , daâ n ca… ? Coù yù kieá n cho r aè ng :ngoaøi tr uyeà n thoá ng ñaù nh giaë c , daâ n toä c ta khoâ ng coù tr uyeà n thoá ng gì ñaù ng töï haø o?em coù ñoà ng yù vôù i yù kieá n ñoù khoâ ng? vì sao? - Gv nhaä n xeù t giaûi thích theâ m. Chuyeå n yù : ? Chuù ng ta caà n laø m gì vaø khoâ ng neâ n laø m gì ñeå keá thöø a vaø phaùt huy tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c? - Gv nhaä n xeù t – chuÈn kiÕn thøc T oå chöù c hoï c sinh chôi tr oø saé m vai ?Haõ y keå moä t vaø i vieä c maø em vaø caù c baï n ñaõ vaø seõ laø m ñeå phaù t huy tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c. Gv nhaä n xeù t.

1 häc sinh tr¶ lêi – häc sinh kh¸c nhËn xÐt bæ sung Hs töï phaâ n vai vaø lôø i thoaï i - Caû lôù p theo doõ i vaø nhaä n xeùt tieå u phaå m.

- Ñaï o ñöù c - , L ao ñoä ng , - Hieá u hoï c, - T oâ n sö tr oï ng ñaï o , - Hieá u thaû o - , Phong tuï c taä p quaù n toá t ñeï p, - Vaê n hoï c - Ngheä thuaä t. 3.Traùch nhieäm cuûa chuùng ta: - Baû o veä vaø keá thöøa tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c, goù p phaà n giöõ gìn baû n saé c daâ n toä c. - T öï haø o tr uyeà n thoá ng daâ n toä c, pheâ phaù n ngaê n chaë n tö töôû ng, vieä c laø m phaù hoaï i ñeá n tr uyeà n thoá ng daâ n toä c.

H§2: Baøi taäp: - Gv yeâ u caà u hoï c sinh laø m baø i taä p taï i lôù p - Gv nhaä n xeù t ñöa ra ñaù p aù n. - Hs vieá t xong yeâ u caà u ñoï c. Gv nhaä n xeù t

- Hoï c sinh laø m baøi taä p 1 taïi lôù p.

III.Baøi taäp: Ñaù p aù n: - Nhöõ ng thaù i ñoä theå hieä n söï keá thöø a vaø phaù t huy tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c:a. c, e, g, h, i, l - Nhöõ ng thaù i ñoä theå hieä n khoâ ng keá thöø a vaø phaù t huy tr uyeà n thoá ng toá t ñeï p cuû a daâ n toä c: b, d, ñ, k Bt :Vieá t moä t ñoaï n vaê n ngaé n noù i veà tình caû m yeâ u queâ höông ñaá t nöôù c.

14

c.Cñng coá: - Gv toå chöù c cho hoï c sinh thi haù t nhöõ ng laø n ñieä u daâ n ca. - Chia laøm 4 ñoä i . L ôù p tr öôû ng daã n chöông tr ình . Cöû 4 giaù m khaû o. - Gv nhaä n xeù t vaø toå ng keá t baø i hoï c. 5.Höôùng daãn hoïc baøi ôû nhaø: - Hoï c toá t baøi , laø m caù c baø i taä p coø n laï i. - ¤n taä p toá t caù c baø i ñaõ hoï c ñeå tieá t sau kieå m tr a 1 tieá t .

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 9: kiÓm tra 1 tiÕt

1.Muïc tieâu baøi hoïc:

15

- Giuù p hoï c sinh cuõ ng coá laï i kieá n thöù c cô baû n ñaõ hoï c veà nhöõ ng chuaå n möï c ñaï o ñöù c , nhöõ ng nhaä n thöù c veà caù c khaù i nieä m môù i cuû a chuaå n möï c ñoù . - Bieá t phaâ n tích nhaä n ñònh nhöõ ng haø nh vi cöû chæ haø ng ngaø y ñeå töø ñoù r uùt ra baø i hoï c cho baûn thaâ n . - Naé m baé t kòp thôø i nhöõ ng chuû tr öông chính saù ch cuû a ñaû ng vaø nhaø nöôù c ta veà nhöõ ng vaá n ñeà noù ng boû ng hieä n nay tr ong quaù tr ình coâ ng nghieä p hoaù , hieä n ñaï i hoaù ñaá t nöôù c. 2.Chuaån bò:

- Gv r a ñeà , ñaù p an. - Hs :giaá y kieå m tr a, buùt, thöôù c, «n tËp néi dung kiÕn thøc ®· häc.

3. Ho¹t ®éng d¹y häc 1. kieåm tra bµi cò: kh«ng 2. Giao ñeà.

A. §Ò bµi

I .Traéc nghieäm ( 3ñ ) . C©u 1:. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng nhÊt, hîp lý nhÊt(2®)

1: ChÝ c«ng v« t−:

A. Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng−êi

B. ThÓ hiÖn sù c«ng b»ng, Kh«ng thiªn vÞ, Gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i

C. XuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung vµ ®Æt lîi Ých chung lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n

D. C¶ A, B, C.

2: Ng−êi tù chñ lµ ng−êi nh− thÕ nµo? – Lµ ng−êi:

A. BiÕt tù kiÒm chÕ nh÷ng ham muèn cña b¶n th©n, kh«ng nãng n¶y, véi vµng trong hµnh

®éng.

B. Lu«n hµnh ®éng theo ý m×nh.

C. BiÕt ®iÒu chØnh th¸i ®é, hµnh vi cña m×nh trong c¸c t×nh huèng.

D. Gi÷ th¸i ®é «ng hoµ, tõ tèn trong giao tiÕp víi ng−êi kh¸c.

E. ý A, C, D.

3: nh÷ng viÖc lµm nµo sau ®©y cã néi dung kh«ng thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ?

A. C« gi¸o giao cho Hïng ®iÒu khiÓn buæi sinh ho¹t líp . Mäi ng−êi ®· tÝch cùc ph¸t biÓu ý

kiÕn

B. Líp tr−ëng yªu cÇu mçi b¹n nép 5000 ®ång ®Ó g©y quü bãng ®¸

C. Häc sinh gãp ý kiÕn bá vµo hßm th− ph¸t gi¸c thø 6 hµng tuÇn

16

D. ThÇy gi¸o cho häc sinh häc tËp néi quy cña líp: HS th¶o luËn vµ thèng nhÊt thùc hiÖn néi

quy

4. Em kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn nµo sau ®©y

A. Nhê cã truyÒn thèng mçi d©n téc míi gi÷ ®−îc b¶n s¾c riªng

B. TruyÒn thèng lµ kinh nghiÖm quý b¸u nªn kh«ng ®−îc ®Ó c¸c truyÒn thèng mai mét l·ng

quªn

C. Kh«ng cã truyÒn thèng mçi c¸ nh©n, d©n téc vÉn ph¸t triÓn

D. Ng¨n chÆn c¸c hµnh vi lµm tæn h¹i ®Õn tryÒn thèng

C©u 2: Em h·y diÒn tõ hay côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau(1®)

Tõ, côm tõ ®Ó lùa chän: (chÝ c«ng v« t−, d©n chñ, hîp t¸c, hoµ b×nh.)

. . . . . . .( 1) . . . . . . . laø cuø ng chung söù c laøm vieä c , giuù p ñôõ , hoã tr ôï laã n nhau tr ong céng ®ång.

. . . . . . . .( 2) . . . . . . . ñem laï i lôï i ích cho taä p theå vaø xaõ hoä i , goù p phaà n laø m cho ñaá t nöôù c giaø u

maï nh, xaõ hoä i coâ ng baè ng , daâ n chuû , vaê n minh.

II.Töï luaän: ( 7ñ ) 1. Neâ u nhöõ ng chuû tr öông chính saù ch cuûa ñaû ng vaø nhaø nöôù c ta veà söï hôï p taù c cuø ng phaù t tr ieå n?( 2ñ) 2. T heá naø o laø hoaø bình? Phaâ n bieät chieá n tr anh chính nghóa vaø chieá n tr anh phi nghóa?( 4ñ) 3. E m h·y viÕt 3 caâ u ca daotuï c ngöõ noù i veà toâ n sö tr oï ng ñaï o ? ( 1ñ)

B. §¸p ¸n I .Traéc nghieäm ( 3ñ ) . C©u 1:. Khoanh trßn vµo c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng nhÊt, hîp lý nhÊt(2®)

§¸p ¸n ®óng 1: D 2: E Mçi ý ®óng cho : 0,5 ®iÓm 3: B 4. C C©u 2: Em h·y diÒn tõ hay côm tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau(1®)

Mçi tõ ®iÒn ®óng cho 0,5 ®iÓm

§¸p ¸n ®óng (1) Hîp t¸c (2) ChÝ c«ng v« t− II.Töï luaän: ( 7ñ ) 1. ( 2ñ) Chuû tr öông cuû a ñaû ng vaø nhµ nöôù c ta veà söï hôï p taù c cuø ng phaù t tr ieå n lµ:

17

Coi tr oï ng taê ng cöôø ng hôï p taù c caù c nöôù c tr ong khu vöï c vaø tr eâ n theá giôù i theo nguyeâ n taé c : T oâ n tr oï ng ñoä c laä p chuû quyeà n vaø toaø n veï n laõ nh thoå . Giaûi quyeá t maâ u thuaã n baè ng ñaøm phaùn , thöông löôï ng. 2 . + Neâ u khaù i nieä m hoaø bình: ( 2ñ) - Kh«ng cã chiÕn tranh hay sung ®ét vò trang

- Lµ mèi quan hÖ hiÓu biÕt t«n träng b×nh ®¼ng gi÷a c¸c quèc gia, d©n téc , gi÷a con ng−êi

víi con ng−êi

- Lµ kh¸t väng cña nh©n lo¹i

+Phaâ n bieä t ñöôï c :chieá n tranh chính nghóa laø choá ng xaâ m löôï c , baû o veä neà n ñoä c laä p , hoaø bình cho ñaá t nöôù c. - Chieá n tr anh phi nghóa laø :gieá t ngöôø i, cöôù p cuûa, xaâ m löôï c nöôù c khaù c, phaù hoaï i hoaø bình. ( 2ñ) 3. Neâ u ñöôï c 3 caâ u ca dao, tuï c ngöõ noù i veà t«n s− träng ®¹o. ( 1ñ)

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 10: Baøi 8: NAÊNG ÑOÄNG SAÙNG TAÏO (TiÕt 1)

1.Muïc tieâu baøi hoïc:

18

a.Kieán thöùc: - T heá naø o laø naê ng ñoä ng saù ng taï o. - Naê ng ñoä ng saù ng taï o tr ong hoï c taä p, caù c hoaït ñoä ng xaõ hoä i khaù c. b.Kó naêng:

- Bieá t töï ñaù nh giaù haø nh ñoä ng cuû a baû n thaâ n vaø ngöôø i khaù c veà bieå u hieä n naê ng ñoä ng saù ng taïo . - Coù yù thöù c hoï c taä p nhöõ ng taá m göông naê ng ñoä ng saù ng taï o ôû nhöõ ng ngöôø i soá ng xung quanh. c.Thaùi ñoä: - Hình thaø nh ôû hoï c sinh nhu caà u vaø yù thöù c r eø n luyeä n tính naê ng ñoä ng saù ng taï o ôû baá t cöù ñieàu kieä n hoaø n caû nh naø o tr ong cuoä c soá ng . 2. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ häc sinh a. Gi¸o viªn

- SGK- saù ch GV GDCD 9. - T r anh aû nh , caâ u chuyeä n lieâ n quan ñeá n baø i hoï c.

b. Häc sinh - T×m hiÓu tµi liÖu vÒ sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc a.Baøi cuõ: Ñieà n vaø o oâ thích hôï p: Nhöõ ng caâ u cac dao , tuï c ngöõ , danh ngoâ n sau noù i veà tr uyeà n thoá ng gì? T uï c ngöõ, ca dao, danh ngoâ n Yeâ u nöôù c Ñaï o ñöù c L ao ñoä ng Ñoaø n keá t - L aøm cho toû maë t anh huø ng. Giang sôn ñeå maá t tr ong loø ng saonguoâ i

x

- Vì nöôù c queâ n thaâ n , vì daâ n phuï c vuï x - Ñeà u tay xoay vieä c. x - Ñoaø n keát, ñoaø n keá t, ñaï i ñoaø n keá t. - T haø nh coâ ng, thaø nh coâ ng ñaï i thaø nh coâ ng

x

- Ñoà ng cam coä ng khoå. x - L aù laø nh ñuø m laù raù ch x - T höông ngöôø i nhö theå thöông thaâ n x - T oâ n sö tr oï ng ñaï o x b.Baøi môùi :

Ho¹t ®éng 1: Ñaët vaán ñeà H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Noä i dung

Goï i HS ñoï c 2 caâ u chuyeä n tr ong SGK. ? E m coù nhaä n xeù t gì veà caâ u chuyeä n E Â - ñi- xôn vaø L eâ Hoaø ng

- 2 HS ñoï c -1 vµi häc sinh tr¶ lêi +Bieå u hieä n khaù c nhau. *E Â –ñi- sôn nghó r a caù ch ñeå

I.Ñaët vaán ñeà

19

T haù i, bieå u hieä n nhöõ ng khía caï nh khaù c nhau cuûa tính naê ng ñoä ng saù n taï o ? ? Nhöõ ng vieä c laø m naê ng ñoä ng saù ng taï o ñaõ ñem laï i nhöõ ng thaø nh quaû gì cho EÂ - ñi- xôn vaø L eâ T haù i Hoaø ng? ?E m hoï c taä p ñöôï c gì qua vieä c laø m naê ng ñoä ng saù ng taï o cuû a E Â –ñi- sôn vaø L eâ T haù i Hoaø ng? =>söï thaø nh coâ ng cuûa moã i ngöôø i laø keá t quaû cuû a tính naê ng ñoä ng, saù ng taï o. Söï naê ng ñoä ng saù ng taï o theå hieä n moï i khía caï nh khaù c nhau tr ong cuoä c soá ng? Gv lieä t keâ ñöa r a ñaù p aù n. (phô lôc ) ?L aá y ví duï bieå u hieä n tr ong lao ñoä ng hoï c taä p, sinh hoaï t haø ng ngaø y? ?Yªu cÇu hs tr×nh baø y keát quaû ST ñöôï c ôû nhaø ?

taá m göông xung quanh ngöôø i meï vaø ñaë t caù c ngoï n neá n, ñeø n daà u tr öôù c göông r oà i ñieà u chænh vò tr í vaø ñaë t noù cho sao aù nh saù ng taä p tr ung vaø o 1 choã thuaä n tieä n ñeå thaà y thuoá c moå cho meï mình . *L eâ T haù i Hoaø ng nghieâ n cöù u , tìm toø i r a caù ch giaû i toaù n nhanh nhaá t, tìm ñeà thi toaù n quoá c teá dòch r a tieá ng Vieä t, kieâ n tr ì laø m toaù n ñeá n 1h- >2h saù ng . +E Â –ñi- sôn cöù u ñöôï c meï vaø sau naø y tr ôû thaø nh nhaø phaù t minh vó ñaï i tr eâ n theá giôù i . - L eâ T haù i Hoaø ng ñaï t huy chöông ñoà ng kì thi toaù n quoá c teá laà n thöù 39 vaø kì thi toaù n quoá c teá laà n thöù 40 ñaï tä huy chöông vaø ng. -Hs trả lời. - Hs khác nhận xét bổ sung .

- Hs laá y ví duï töø cuoä c soá ng, qua baù o ñaø i …….

-£ –ñi- xôn vaø L eâ T haù i Hoaø ng laø ngöôø i laø m vieä c naê ng ñoä ng saù ng taï o

20

- Gv nhaä n xeù t boå sung. - Gv: ví duï :maù y ñaä p luù a r a ñôù i ôû Quaû ng Ñaø o Kim - >T öôø ng ngöôø i noâ ng daâ n Bình Ñònh cheá taï o ra maù y boù c voû laï c. - >Chuyeä n T raï ng nguyeâ n L öông T heá Vinh ñôø i L eâ T haù nh T oâ ng say meâ khoa hoï c, toaù n hoï c. L uù c caù o quan veà queâ, oâ ng gaà n guõ i vôù i noâ ng daâ n. T haá y caà n ño ñaï c r uoä ng ñaá t cho chính xaù c, suoá t ngaø y oâ ng mieä t maø i , luù i huù i vaá t va û ño veõ caù c thöû a r uoä ng

Hs tr×nh baø y keá t quaû ST ôû nhaø L¾ng nghe

Ho¹t ®éng 2: Noäi dung baøi hoïc H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Noä i dung

?T heá naø o laø naê ng ñoä ng saù ng taï o ? - Nhận xét ; bổ xung; chuẩn kiến thức.

- Hs tr aû lôø i caù nhaâ n - Hs khác nhận xét bổ sung

II.Noäi dung baøi hoïc : 1.Ñònh nghóa : - Naê ng ñoä ng laø tích cöï c chuû ñoä ng , giaù m nghó , giaù m laø m . - Saù ng taï o laø say meâ nghieâ n cöù u tìm toø i ñeå taï o r a giaù tr ò môù i veà vaät chaát , tinh thaà n hoaï c tìm r a caù i môù i , caù ch giaû i quyeá t môù i .

c.Cñng coá : Nhöõ ng caâ u ca dao, tuï c ngöõ naø o sau ñaâ y noù i veà naê ng ñoä ng, saù ng taï o ? a. Caùi khoù loù caù i khoâ ng

b. Hoï c moä t bieá t möôø i c. Mieä ng noù i tay laø m d. Haù mieä ng chôø sung . e. T ay laø m haø m nhai, tay quai mieä ng tr eã d.Höôùng daãn hoïc ôû nhaø: - Hoï c baøi vaø tìm hieå u nhöõ ng bieå u hieä n cuû a naê ng ñoä ng , saù ng taï o ? ?T ìm nhöõ ng vieä c laø m thöï c teá bieå u hieä n tính naê ng ñoä ng saù ng taï o ?

21

?Söu taà m tr anh aû nh , tö lieä u noù i veà tính naê ng ñoä ng saù ng taï o ? Phô lôc

Hình thöù c

Naê ng ñoä ng , saù ng taï o Khoâ ng naê ng ñoä ng , saù ng taï o

L ao ñoä ng

Chuû ñoä ng , giaù m nghó, giaù m laø m, tìm r a caù i môùi , caù ch laø m môù i , naê ng suaá t hieä u quaû cao, phaá n ñaá u ñeå ñaï t muï c ñích toá t ñeï p

Bò ñoä ng do döï , baû o thuû, tr ì tr eä , khoâ ng giaù m nghó giaù m laø m, neù tr aù nh baè ng loø ng vôù i thöï c taïi

Hoï c taä p

Phöông phaù p hoï c taä p khoa hoï c, say meâ tìm toø i, kieâ n tr ì, nhaã n naïi ñeå phaù t hieä n caù i môùi . Khoâ ng thoaû maõ n vôù i nhöõ ng ñieà u ñaõ bieá t .L inh hoaï t xöû lí caù c tình huoá ng

T huï ñoä ng, löôø i hoï c, löôø i suy nghó , khoâ ng coù chí vöôn leâ n giaø nh keá t quaû cao nhaá t . Hoï c theo ngöôø i khaù c, hoï c veï t.

Sinh hoaï t haø ng ngaø y

L aï c quan , tin töôû ng, coù yù thöù c phaá n ñaá u vöôn leâ n vöôï t khoù , vöôï t khoå ñeå cuoä c soá ng vaä t chaá t , tinh thaà n , coù loø ng tin, kieâ n tr ì nhaã n naï i.

Ñua ñoø i, yû laï i, khoâ ng quan taâ m ñeá n ngöôø i khaù c, löôø i hoaï t ñoä ng , baé t chöôù c ,thieá u nghò löï c , thieá u beá n bæ, chæ laø m theo höôù ng daã n ngöôø i khaù c.

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 11: Baøi 8: NAÊNG ÑOÄNG SAÙNG TAÏO (TiÕt 2)

1. .Muïc tieâu baøi hoïc : 2. Caùc böôùc thöïc hieän : 3. Caùc böôùc tieán haønh : a. Baøi cuõ :

22

? T heá naø o laø naê ng ñoä ng, saù ng taï o? laá y ví duï ? ? Nhöõ ng caâ u ca dao, tuï c ngöõ naø o noù i veà tính naê ng ñoä ng saù ng taï o? b. Baøi môùi: GV giôù i thieä u baø i:

Ho¹t ®éng 1: Noäi dung baøi hoïc

H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Noä i dung ? Yeâ u caà u hoï c sinh tr ình baø y caù c keá t quaû söu taà m ñöôï c ? - Gv nhaä n xeù t, boå sung. ? Neâ u bieå u hieä n cuû a naê ng ñoä ng saù ng taï o? - Gv laá y ví duï 1 c©u chuyÖn cô thÓ phaâ n tích theâ m. ?E m coù nhaä n xeù t gì veà nhaâ n vaä t ôû caâ u chuyeä n tr eâ n? Gv choá t laï i noä i dung ?Naê ng ñoä ng, saù ng taï o coù yù nghóa nhö theá naø o tr ong hoï c taä p, lao ñoä ng vaø cuoä c soá ng? - Gv giaûi thích, laá y ví duï boå sung. Cho Hs lµm bµi tËp sau Baø i taä p1: (Phô lôc) ? Chuù ng ta caà n r eø n luyeä n tính naê ng ñoä ng , saù ng taï o nhö theá naø o? - Gv boå sung laá y ví duï.

- Hoï c sinh tr ình baø y caù c keá t quaû söu taà m ñöôï c - Hs khác nhận xét bổ sung L¾ng nghe -Hs trả lời - Hs khác nhận xét bổ sung - Hs lµm bµi tËp theo nhãm - ®¹i diÖn nhãm trả lời. - nhãm khác nhận xét bổ sung

-1 hs trả lời. - Hs khác nhận xét bổ sung

+T r aû lôøi nhanh .

II. Noäi dung baøi hoïc: 1. Khaùi nieäm: 2. Bieåu hieän cuûa naêng ñoäng saùng taïo: - Say meâ ,tìm toø i, phaù t hieä n vaø linh hoaï t xöû lí caù c tình huoá ng tr ong hoï c taä p, lao ñoä ng, cuoä c soá ng…. .

3.YÙ nghóa cuaû naêng ñoäng saùng taïo:

- laø phaå m chaá t caà n thieá t cuû a ngöôø i lao ñoä ng . giuù p con ngöôø i vöôï t qua khoù khaê n cuû a hoaø n caû nh, r uù t ngaé n thôø i gian ñeå ñaï t muï c ñích. - Con ngöôø i laø m neâ n thaø nh coâ ng , kì tích veû vang, mang laï i nieà m vinh döï cho baû n thaâ n, gia ñình , ñaá t nöôù c . 4.Reøn luyeän nhö theá naøo?

- Reø n luyeä n tính sieâ ng naê ng, caà n cuø chaê m chæ.

23

- Cho Hs lµm baø i taä p2: (Phô lôc) Gv boå sung vaø ñöa r a ñaù p aù n.

+Caû lôù p nhaä n xeù t.

Bieá t vöôï t qua khoù khaê n thöû thaù ch. T ìm ra caù i toá t nhaá t, khoa hoï c ñeå ñaï t muï c ñích.

Ho¹t ®éng 2: Baøi taäp: Yeâ u caà u hoï c sinh laø m baø i taä p 1 SGK: - Nhận xét ; bổ xung; chuẩn kiến thức. - Yeâ u caà u Hs laø m baø i taä p 6. tr ong SGKø - >Gv nhaä n xeù t vaø giaû i thích vì sao?

-Hs sử dụng SGK để trả lời. - Hs khác nhận xét bổ sung

III.Baøi taäp: Ñaù p aù n: Haø nh vi :c, ñ, e theå hieä n laø m vieä c coù naê ng suaát chaát löôï ng, hieä u quaû . Haø nh vi : a, b, d khoâ ng theå hieä n vieä c laø m ñoù

c.Cñng coá: E m taù n thaø nh vôù i nhöõ ng yù kieá n naø o sau ñaâ y: a. Hoï c sinh coø n nhoû. , chöa theå saù ng taï o ñöôï c. b. Hoï c GDCD, kó thuaät noâ ng nghieä p, theå duï c khoâ ng caà n saù ng taï o. c. Naê ng ñoä ng saù ng taï ochæ caà n cho lónh vöï c khinh doanh, kinh teá . d. Naê ng ñoä ng saù ng taï o laø cuû a caù c thieâ n taø i. d.Höôùng daãn hoïc taäp ë nhµ: - Hoï c toá t baøi cuõ vaø laøm caù c baø i taä p coø n laïi. - Xem tr öôù c baø i 9: “L aø m vieä c coù naê ng suaá t, chaá t löôï ng, hieä u quaû ” - Söu taàm tr anh aû nh, caâ u chuyeä n noù i veà nhöõ ng taá m göông lao ñoä ng coù chaá t löôï ng hieä u quaû .

Phô lôc

24

Baøi taäp 1 : ? Nhöõ ng vieä c laø m naø o sau ñaâ y bieå u hieä n tính naê ng ñoä ng saù ng taï o vaø khoâ ng naê ng ñoä ng saù ng taï o? vì sao?

Bieå u hieä n haø nh vi Coù khoâ ng - Coâ giaù o luoâ n tìm toø i phöông phaù p daï y moâ n GDCD ñeå hs ham thích hoï c. - Baù c B vöôn leâ n laø m giaø u thoaù t caû nh ngheø o ñoùi. - Chò C bò muø caû 2 maé t maø vaã n haù t hay chôi ñaø n r aá t gioû i. - Baï n D ñöôï c nhaä n hoï c boå ng HS gioû i bieá t vöôï t khoù khaê n. - Baï n H thöôø ng xuyeâ n khoâ ng laø m baø i taä p vì cho laø khoù thì thoâ i

x

x

x

x

x

Baøi taäp 2 :

Caâ u tuï c ngöõ naø o sau ñaâ y noù i veà naê ng ñoä ng saù ng taï o? - Caù i khoù loù caù i khoâ n. - Hoï c moä t bieá t möôø i. - Mieä ng noù i tay laø m. - Haù mieä ng chôø sung . - Sieâ ng laø m thì coù , - Sieâ ng hoï c thì hay.

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

25

TiÕt 12 Bµi 9: LAØM VIEÄC COÙ NAÊNG SUAÁT ,CHAÁT LÖÔÏNG ,HIEÄU QUAÛ 1.Muïc tieâu baøi hoïc: a.Kieán thöùc: HS hiÓu - T heá naø o laø laø m vieä c coù naê ng suaá t , chaá t löôï ng, hieä u quaû. - YÙ nghóa cuûa vieä c laøm naê ng suaá t , chaá t löôï ng coù hieä u quaû . b.Kó naêng: - Hoï c sinh coù theå töï ñaù nh giaù hµnh vi cuû a baû n thaâ n vaø ngöôø i khaù c veà keá t quaû coâ ng vieä c. - Hoï c taä p nhöõ ng taá m göông laø m vieä c coù naê ng suaá t , chaá t löôï ng , hieä u quaû. - Vaä n duï ng vaø o hoï c taä p vaø hoaï t ñoä ng xaõ hoä i khaù c. c.Thaùi ñoä: - HS coù yù thöù c r eø n luyeä n ñeå coù theå laø m vieä c coù naê ng suaá t , chaá t löôï ng , hieä u quaû . ñng hoä . toâ n tr oï ng thaø nh quaû lao ñoä ng cuû a gia ñình vaø moï i ngöôø i. 2. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ häc sinh a. Gi¸o viªn

- SGK- saù ch GV GDCD 9. - S−u tÇm tr anh aû nh, caâ u chuîeä n veà nhöõ ng taá m göông laø m vieä c coù naê ng suaá t, chaá t löôïng, hieä u quaû . - Caâ u thô , ca dao, tuï c ngöõ noù i veà noä i dung lieâ n quan ñeá n baø i hoï c. b. Häc sinh

- S−u tÇm t− liÖu veà nhöõ ng taá m göông laøm vieä c coù naê ng suaá t, chaá t löôï ng, hieä u quaû . - Caâ u thô , ca dao, tuï c ngöõ noù i veà noä i dung veà nhöõ ng vieä c laø m coù naê ng suaá t, chaá t

löôï ng, hieä u quaû. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc a.Baøi cuõ: Neâ u nhöõ ng bieå u hieä n cuû a tính naê ng ñoä ng , saù ng taï o? laá y ví duï ?

Vì sao chuù ng ta caà n r eø n luyeä n tính naê ng ñoä nh saù ng taï o? b.Baøi môùi: GV laá y ví duï giôù i thieä u baø i:

Ho¹t ®éng 1: Ñaët vaán ñeà:

H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Noä i dung Yªu cÇu hs ñoï c phaà n ñaë t vaá n ñeà . E m coù nhaä n xeù t gì veà vieä c laø m cuû a giaù o sö L eâ T heá T r ung ?

Hs ñoï c phaà n ñaë t vaá n ñeà .

I.Ñaët vaán ñeà: L aø ngöôø i coù yù chí quyeá t taâ m cao, coù söù c laø m vieä c phi thöôø ng, coù yù thöù c traù ch nhieä m cao tr ong coâ ng vieä c, oâ ng luoâ n

26

Chi tieá t naø o chöù ng toû L eâ T heá T r ung laø ngöôø i laø m vieä c coù naê ng suaá t, chaá t löôï ng, hieä u quaû ? - Nhận xét ; bổ xung; chuẩn kiến thức. +Vieä c laø m cuû a oâ ng ñöôï c nhaø nöôù c ghi nhaä n nhö theá naø o? +E m hoï c taä p ñöôï c gì ôû giaù o sö L eâ T heá T r ung? - Nhận xét ; bổ xung; chuẩn kiến thức.

-Hs sử dụng SGK để trả lời. - Hs khác nhận xét bổ sung -Hs trả lời. - Hs khác nhận xét bổ sung Ghi nhí.

say meâ saù ng taï o tr ong coâ ng vieä c. T oá t nghieä p baù c só loaï i xuaá t saé c ôû L ieâ n Xoâ veà chuyeâ n ngaø nh boû ng tr ong nhöõ ng naê m 1963- 1965, oâ ng hoaø n thaø nh 2 cuoá i saù ch veà boû ng ñeå kòp thôø i phaù t ñeá n caù c ñôn vò tr ong toaø n quoá c. Nghieâ n cöù u thaø nh coâ ng vieä c tìm da eá ch thay theá da ngöôø i tr ong ñieà u tr ò boû ng. Cheá r a loaïi thuoá c tr ò boû ng B76 vaø nghieâ n cöù u thaø nh coâ ng gaà n 50 loaï i thuoá c khaù c cuõ ng coù giaù tr ò chöõ a boû ng vaø ñem laï i hieä u quaû cao. Ñöôï c taë ng nhieà u danh hieä u anh huø ng cao quí . Gìo laø thieù u töôù ng giaù o sö , tieá n só y khoa, thaà y thuoá c nhaâ n daâ n , anh huø ng quaâ n ñoä i , nhaø khoa hoï c xuaá t saé c cuû a Vieä t Nam. =>Hoï c taä p tinh thaà n vöôï t leâ n vaø meâ say nghieâ n cöù u khoa hoï c.

Ho¹t ®éng 2: Noäi dung baøi hoïc +T heá naø o laø laø m vieä c coù naê ng suaá t, hieä u quaû, chaá t löôï ng? +L aø m vieä c coù naê ng suaá t, chaá t löôï ng, hieä u quaû coù yù nghóa nhö theá naø o? - Yªu cÇu hs tr ình baø y nhöõ ng thaø nh quaû söu taà m ñöôï c ôû nhaø ?T r aù ch nhieä m cuû a moï i ngöôø i

-Hs sử dụng SGK để trả lời. - Hs khác nhận xét bổ sung -Trìn h b aøy n hö õn g th aø nh q u aû söu taà m ñö ô ïc ôû nh aø

II.Noäi dung baøi hoïc : 1.Khaùi nieäm :L aø m vieä c coù naê ng suaá t chaá t löôï ng , hieä u quaû laø taï o r a ñöôï c nhieà u saû n phaå m coù giaù tr ò cao veà noä i dung vaø hình thöù c tr ong moä t thôø i gian nhaá t ñònh . 2.YÙ nghóa :L aø yeâ u caà u caà n thieá t cuû a ngöôø i lao ñoä ng tong söï nghieä p coâ ng nghieä p hoaù

27

noù i chung vaø baû n thaâ n em noù i r ieâ ng, ñeå laøm vieä c coù naê ng suaá t, chaá t löôï ng, hieä u quaû ? Gv nhaä n xeù t, boå sung thªm th«ng tin. Nhaø maù y phaâ n laâ n Vaê n Ñieå n coù nguy cô phaù saû n. Caù c doanh nghieä p ñöôï c tuyeâ n döông vaø tr ao giaû i “sao vaø ng ñaá t Vieä t”. CT gaï ch oá p laù t Haø Noä i. CT oá ng theù p Vieä t –Ñöù c ¤ng Buø i Höõ u Nghóa noâ ng daâ n tænh L ong An. ¤ng Nguyeã n Caå m L uõ “thaà n ñeø n” T PHCM. GS, T S T raà n Qui GÑ beä nh vieä n Baï ch Mai. - Yeâ u caà u hoï c sinh laø m baø i taä p1SGK : Gv nhaä n xeù t ñöa r a ñaù p aù n

v e à nh öõ ng taá m g öô ng to á t tro n g lao ñ o än g ñ aï t n aê ng su aá t , ch aá t lö ôï ng , h ie äu q u aû L¾ng nghe T r aû lôø i caù nhaâ n Caû lôù p boå sung .

, hieä n ñaï i hoaù ñaá t nöôù c. Goù p phaà n naâ ng caochaá t löôï ng cuoä c soá ng caù nhaâ n , gia ñình vaø xaõ hoäi . 3.Bieän phaùp: lao ñoä ng töï giaù c, kæ luaä t luoâ n2 naê ng ñoä ng saù ng taï o.T ích cöï c naâ ng cao tay ngheà , r eø n luyeä n söù c khoeû . *Baû n thaâ n:Hoï c taä p vaø r eø n luyeä n yù thöù c kæ luaä t toá t .T ìm toø i saù ng taï o tr ong hoï c taä p. Coù loá i soá ng laø nh maï nh , vöôï t qua moï i khoù khaê n , tr aù nh xa teä naï n xaõ hoäi III.Baøi taäp: Ñaù p aù n: Haø nh vi :c, ñ, e theå hieä n laø m vieä c coù naê ng suaá t chaá t löôï ng, hieä u quaû. Haø nh vi: a, b, d khoâ ng theå hieä n vieä c laøm ñoù.

c. Cñng cè, luyÖn tËp: - T heá naø o laø laø m vieä c coù naê ng suaá t, hieä u quaû , chaá t löôï ng? - L aøm vieä c coù naê ng suaát, chaá t löôï ng, hieä u quaû coù yù nghóa nhö theá naø o? - Nªu 1 vµi vÝ dô thÓ hiÖn vieä c coù naê ng suaá t, hieä u quaû, chaá t löôï ng?

d. H−íng dÉn häc ë nhµ - Hs vÒ nhµ häc theo néi dung bµi - Lµm bµi tËp 2,4 SGK.

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 13: Bµi 10: LÝ t−ëng sèng cña thanh niªn

28

1. Môc tiªu a. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh:

- HiÓu ®−îc lÝ t−ëng lµ môc ®Ých sèng tèt ®Ñp mµ con ng−êi ph¶i h−íng tíi. Môc ®Ých cña mçi c¸ nh©n ph¶i phï hîp, g¾n liªn víi môc ®Ých cña d©n téc vµ n¨ng lùc mçi ng−êi. b. VÒ kü n¨ng:

- BiÕt bµy tá vµ trao ®æi quan ®iÓm sèng víi mäi ng−êi ®Ó cã nhËn thøc ®óng lÝ t−ëng cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay.

c. VÒ th¸i ®é: - Cã rh¸i ®é tr©n träng víi nh÷ng biÓu hiÖn sèng cã lÝ t−ëng trong s¸ng, biÕt phª ph¸n,

lªn ¸n, nh÷ng hiÖn t−îng sèng thiÕu lµnh m¹nh, thiÕu lÝ t−ëng. 2. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ häc sinh a. Gi¸o viªn

- SGK, SGV. - Nh÷ng t×nh huèng, vÝ dô vÒ lÝ t−ëng sèng. - GiÊy khæ lín, bót d¹.

b. Häc sinh: - S−u tÇm t− liÖu vÒ lÝ t−ëng sèng. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc a.KiÓm tra bµi cò:

? Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ lµm viÖc n¨ng suÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶? V× sao?

+ Siªng lµm th× khã, siªng häc th× hay. + Mét ng−êi hay lo b»ng kho ng−êi hay lµm. + Lµm ®i kh«ng b»ng lµm l¹i. + ¡n kÜ, lµm dèi. + Måm miÖng ®ì ch©n tay. + Lµm gi¶ ¨n thËt. + NhÊt nghÖ tinh, nhÊt th©n vinh. + Ngµy lµm th¸ng ¨n, th¸ng lµm n¨m ¨n. - Gäi lÇn l−ît 2 HS lªn b¶ng. - Líp nhËn xÐt, GV chèt vµ cho ®iÓm.

b.Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: HiÖn nay toµn §¶ng, toµn d©n ®ang thùc hiÖn sù nghiÖp CNH-H§H

®Êt n−íc, c¸c em mong muèn ®iÒu g×? LÝ t−ëng sèng cña c¸c em lµ g×? Ai còng cã suy nghÜ vÒ lÏ sèng, nh−ng x¸c ®Þnh ®−îc lÝ t−ëng sèng nh− thÕ nµo lµ

®óng, bµi häc h«m nay sÏ gióp chóng ta gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã.

Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò. H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Noä i dung

- Cho HS nghiªn cøu phÇn

- HS ®äc phÇn th«ng tin.

I. §Æt vÊn ®Ò.

29

th«ng tin. - GV tæ chøc HS th¶o luËn nhãm. (chia líp thµnh 3 nhãm). Nhãm 1: Trong cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, thÕ hÖ trÎ chóng ta ph¶i lµm g×? LÝ t−ëng cña thanh niªn giai ®o¹n ®ã lµ g×? Nhãm 2: Trong thêi k× ®æi míi ®Êt n−íc hiÖn nay, thanh niªn chóng ta ®· ®ãng gãp g×? LÝ t−ëng cña thµnh niªn thêi ®¹i ngµy nay lµ g×? Nhãm 3: Em h·y nªu suy nghÜ cña m×nh vÒ lÝ t−ëng sèng cña thanh niªn giai ®o¹n hiÖn nay qua hai ®o¹n trªn? Em häc tËp ®−îc g×? - GV gîi ý thªm nhiÒu g−¬ng anh hïng trong chiÕn ®Êu mµ em ®−îc biÕt. - GV tæng kÕt. +? Em hiÓu lÝ t−ëng cña mçi ng−êi lµ g×? +? LÝ t−ëng sèng cña thanh niªn ngµy nay lµ g×? +? C¬ së x¸c ®Þnh lÝ t−ëng sèng ngµy nay? - Nhận xét ; bổ xung; chuẩn kiến thức.

- HS th¶o luËn nhãm. - HS cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶. - Líp nhËn xÐt bæ sung. -Hs trả lời. - Hs khác nhận xét bổ sung

§· cã hµng triÖu ng−êi con −u tó hÇu hÕt ë tuæi thanh niªn s½n sµng hi sinh v× ®Êt n−íc nh−: LÝ Tù Träng, NguyÔn ThÞ Minh Khai... - LÝ t−ëng sèng cña hä lµ: Gi¶i phãng d©n téc. - Ngµy nay thanh niªn tham gia tÝch cùc, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trªn c¸c lÜnh vùc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc: NguyÔn ViÖt Hïng, L©m Xu©n NhËt... - LÝ t−ëng sèng cña hä lµ: D©n giµu n−íc m¹nh, tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. - ThÊy ®−îc tinh thÇn x· th©n v× ®éc lËp d©n téc. Chóng ta ®−îc nh− ngµy nay lµ nhê vµo sù hi sinh cña c¸c thÕ hÖ ®i tr−íc. - ViÖc lµm ®óng ®¾n cã ý nghÜa ®ã lµ nhê thÕ hÖ thanh niªn tr−íc x¸c ®Þnh ®óng lÝ t−ëng sèng cña m×nh. - Néi dung 1- SGK. - Néi dung 3- SGK. - C¬ së x¸c ®Þnh lÝ t−ëng: + LÝ t−ëng ph¶i xuÊt ph¸t tõ quyÒn lîi cña d©n téc. + Ph¶i c¨n cø vµo kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn cña mçi c¸ nh©n. LÝ t−ëng kh«ng ph¶i lµ m¬ −íc viÓn v«ng mµ nã lµ c¸i ®Ých, mong muèn cuéc ®êi ph¶i ®¹t ®−îc, nã ®Þnh h−íng cho toµn bé cuéc sèng lao ®éng, ho¹t ®éngcña c¸ nh©n.

Ho¹t ®éng 2: Liªn hÖ thùc tÕ vÒ lÝ t−ëng cña thanh niªn . H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Noä i dung

30

+? Nªu vÝ dô vÒ nh÷ng tÊm g−¬ng tiªu biÓu cña lÞch sö vÒ lÝ t−ëng sèng mµ hä ®· chän vµ phÊn ®Êu? - GV nhËn xÐt, ®−a ra ý kiÕn chung. +? H·y s−u tÇm nh÷ng c©u nãi, lêi d¹y cña B¸c víi thanh niªn ViÖt Nam? +? LÝ t−ëng cña em lµ g×? T¹i sao em x¸c ®Þnh lÝ t−ëng nh− vËy? - Nhận xét ; bổ xung; chuẩn kiến thức.

- HS bµy tá ý kiÕn. - C¶ líp gãp ý. -HS trả lời. - Hs khác nhận xét bổ sung -HS trả lời. - Hs khác nhận xét bổ sung

II. Liªn hÖ thùc tÕ LÝ Tù Träng: "Con ®−êng cña thanh niªn chØ cã thÓ lµ con ®−êng C¸ch m¹ng mµ kh«ng thÓ lµ con ®−êng nµo kh¸c". + NguyÔn V¨n Trçi: ng−êi con cña quª h−¬ng MiÒn Nam yÕu dÊu trong thêi k× chèng MÜ cøu n−íc. Anh ng· xuèng tr−íc häng sóng cña kÎ thï, r−íc khi chÕt vÉn kÞp h« "B¸c Hå mu«n n¨m". + LiÖt sÜ C«ng an nh©n d©n NguyÔn V¨n Thinh (Qu¶ng Ninh), liÖt sÜ Thanh ¸ (H¶i Phßng)...®· hi sinh v× sù b×nh yªn cña nh©n d©n. + B¸c Hå: "C¶ cuéc ®êi chØ cã ham muèn...." - Th¸ng 6/1925 lËp tæ chøc "Héi VN CM TN". - Trong th− göi thiÕu niªn nhi ®ång 1946 B¸c viÕt" Mét n¨m khëi ®Çu...." - T¹i lÔ kØ niÖm 35 n¨m thµnh lËp §oµn B¸c chØ râ "§oµn lµ lµ c¸nh tay, lµ ®éi hËu bÞ cña §¶ng, lµ ng−êi d×u d¾t thiÕu niªn nhi ®ång". - B¸c khuyªn thanh niªn:

Kh«ng cã viÖc g× khã, .....

QuyÕt trÝ ¾t lµm nªn". c. Cñng cè, luyÖn tËp:

Cho HS lµm bµi tËp 1 SGK. - C¶ líp nhËn xÐt. - GV kÕt luËn. - GV yªu cÇu HS ®äc néi dung bµi häc ( 1,3). d: H−íng dÉn häc tËp ë nhµ

- Yªu cÇu HS häc thuéc néi dung bµi häc phÇn 1,3. - ChuÈn bÞ tiÕt 2 .

31

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 14: Bµi 10: LÝ t−ëng sèng cña thanh niªn I. Môc tiªu bµi häc

32

a. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: - TiÕp tôc hiÓu ®−îc lÝ t−ëng lµ môc ®Ých sèng tèt ®Ñp mµ con ng−êi ph¶i h−íng tíi. - HiÓu cô thÓ lÝ t−ëng cña thanh niªn, cña §¶ng, cña d©n téc hiÖn nay.

b. VÒ kü n¨ng: - BiÕt lËp kÕ ho¹ch häc tËp, rÌn luyÖn b¶n th©n ®Ó tõng b−íc thùc hiÖn lÝ t−ëng sèng cña

b¶n th©n.

c. VÒ th¸i ®é: - Cã ý thøc th−êng xuyªn ®Êu tranh víi b¶n th©n vµ nh÷ng ng−êi xung quanh nh»m

b¶o vÖ, thùc hiÖn lý t−ëng cña §¶ng, cña d©n téc. 2. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ häc sinh a. Gi¸o viªn

- SGK, SGV. - Nh÷ng t×nh huèng, vÝ dô vÒ lÝ t−ëng cña thanh niªn, cña §¶ng, cña d©n téc hiÖn nay - GiÊy khæ lín, bót d¹.

b. Häc sinh - S−u tÇm lÝ t− liÖu vÒ t−ëng cña thanh niªn, cña §¶ng, cña d©n téc hiÖn nay

3. Ho¹t ®éng d¹y häc a. KiÓm tra bµi cò: Trong bøc th− göi HS nh©n ngµy khai tr−êng (9/1945), Hå Chñ TÞch viÕt "Non s«ng VN cã trë lªn vÎ vang hay kh«ng, d©n téc VN cã b−íc tíi ®µi vinh quang ®Ó s¸nh víi c¸c c−êng quèc n¨m ch©u ®−îc hay kh«ng, chÝnh nhë mét phÇn lín ë c«ng häc tËp cña c¸c ch¸u".

? C©u nãi trªn cã vÊn ®Ò g× thuéc vÒ lÝ t−ëng hay kh«ng? ? Häc tËp cã lµ mét néi dung cña lÝ t−ëng kh«ng?

b. Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: Chóng ta ®· hiÓu lý t−ëng sèng lµ g×, biÓu hiÖn cña nã. Bµi häc h«m

nay sÏ gióp chóng ta hiÓu thªm vÒ vÊn ®Ò lý t−ëng sèng cña thµnh niªn ViÖt Nam hiÖn nay vµ c¸ch rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh con ng−êi cã lý t−ëng vµ thùc hiÖn ®−îc lý t−ëng ®ã.

Ho¹t ®éng 1: T/H viÖc thùc hiÖn lÝ t−ëng sèng vµ sèng thiÕu lÝ t−ëng cña mét sè thanh niªn

H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Noä i dung - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn, trao ®æi c¶ líp. - GV nªu vÊn ®Ò: Nªu nh÷ng biÓu hiÖn sèng cã lÝ t−ëng vµ thiÕu lÝ t−ëng cña thanh niªn trong giai ®o¹n hiÖn nay? - Nhận xét ; bổ xung; chuẩn kiến thức. +? Nªu ý kiÕn cña em vÒ c¸c t×nh huèng sau: + B¹n Nam tÝch cùc tham gia

HS th¶o luËn, trao ®æi c¶ líp. - HS bµy tá ý kiÕn. - C¶ líp gãp ý kiÕn. - Tr¶ lêi c¸ nh©n.

I. Néi dung bµi häc 1. Sèng cã lÝ t−ëng - V−ît khã trong häc tËp. - VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. - N¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. - PhÊn ®Êu lµm giµu chÝnh ®¸ng cho m×nh, cho gia ®×nh , x· héi. - §Êu tranh chèng c¸c hiÖn t−îng tiªu cùc trong x· héi. - Tham gia qu©n ®éi b¶o vÖ tæ

33

diÔn ®µn víi chñ ®Ò "LÝ t−ëng thanh niªn, häc sinh ngµy nay". + B¹n Th¾ng cho r»ng: Häc sing líp 9 cßn qu¸ nhá ®Ó bµn vÒ lÝ t−ëng, nªn b¹n ®· bá vÒ ®i ch¬i. - GV nhËn xÐt.

- C¶ líp trao ®æi.

quèc 2. Sèng thiÕu lÝ t−ëng - Sèng û l¹i, thùc dông. - Kh«ng cã hoµi b·o, −íc m¬, mê nh¹t lÝ t−ëng. - Sèng v× tiÒn tµi, danh väng. - ¡n ch¬i nghiÖn ngËp, cê b¹c, ®ua xe. - Sèng thê ¬ víi mäi ng−¬×. - L·ng quªn qu¸ khø.

Ho¹t ®éng 2: T/h biÖn ph¸p thùc hiÖn lÝ t−ëng H§ cña gi¸o viªn H§ cña häc sinh Noä i dung

- Tæ chøc HS trao ®æi c¶ líp. - GV ®−a ra c©u hái gîi ý. C©u1: X¸c ®Þnh ®óng vµ phÊn ®Êu suèt ®êi cho lÝ t−ëng sÏ cã lîi g×? (VÝ dô minh ho¹). C©u2: ThiÕu lÝ t−ëng sèng hoÆc x¸c ®Þnh môc ®Ých kh«ng ®óng sÏ cã h¹i g×?(VÝ dô minh ho¹). C©u3: Em cã ®ång ý víi biÖn ph¸p thùc hiªn lÝ t−ëng sèng nµo sau ®©y: + BiÕt sèng v× ng−êi kh¸c. + Quan t©m ®Õn quyÒn lîi chung. + Tr¸nh lèi sèng Ých kØ vô lîi. + Cã ý chÝ nghÞ lùc. + Khiªm tèn, cÇu thÞ. + Cã quyÕt t©m cao. +Cã kÕ ho¹ch, ph−¬ng ph¸p. + Thùc hiÖn ®óng môc ®Ých. - GV kÕt luËn, ®¸nh gi¸.

HS trao ®æi nhãm tr¶ lêi c©u hái - HS tr¶ lêi c¸ nh©n. - Líp nhËn xÐt. - HS ®äc l¹i néi dung bµi häc.

3. BiÖn ph¸p thùc hiÖn lÝ t−ëng Thanh niªn ph¶i ra søc häc tËp, rÌn luyÖn, tu d−ìng ®Ó cã ®ñ tri thøc, phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn lÝ t−ëng ®ã.

c: LuyÖn tËp, cñng cè - GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp vµo phiÕu. + 1/2 líp lµm bµi tËp 1- SGK trang 25. - ViÖc lµm ®óng: a, c, d, ®, e, i, k. - ViÖc lµm sai: b, g, h. + 1/2 líp lµm bµi: ? M¬ −íc cña em lµ g×? Em sÏ lµm g× ®Ó ®¹t ®−îc −íc m¬ ®ã?

- Thu phiÕu HS lµm nhanh nhÊt.

34

- GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm. d: H−íng dÉn häc tËp ë nhµ

- Yªu cÇu HS häc thuéc néi dung bµi häc vµ lµm bµi tËp cßn l¹i. - ChuÈn bÞ bµi míi – Ngo¹i kho¸, thùc hµnh.

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 15 Thùc hµnh c¸c néi dung ®· häc

1. Môc tiªu bµi häc

35

a. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh: - Gióp HS nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ ¸p dông c¸c t×nh huèng trong thùc tÕ kh¾c

s©u thªm nh÷ng néi dung kiÕn thøc ®· häc. b. VÒ kü n¨ng:

- RÌn kÜ n¨ng øng xö linh ho¹t cho HS.

c. VÒ th¸i ®é:

- Gi¸o dôc tinh thÇn häc tËp vµ lßng yªu thÝch bé m«n.

2. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ häc sinh a. Gi¸o viªn

- SGV 9. - Nh÷ng t×nh huèng, vÝ dô vÒ c¸c chuÈn mùc ®· häc.

- GiÊy khæ lín, bót d¹ b. Häc sinh - chuÈn bÞ nh÷ng ND ®· häc 3. Ho¹t ®éng d¹y häc

a. KiÓm tra bµi cò: ? Em h·y nªu c¸ch rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ng−êi cã lÝ t−ëng? b. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1: §ãng vai. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS

- GV tæ chøc trß ch¬i ®ãng vai. - GV ®−a ra 2 t×nh huèng sau: + T×nh huèng 1: ¤ng An. Mét gi¸m ®èc liªm khiÕt, v« t−, c«ng b»ng. + T×nh huèng 2: ¤ng M¹nh, phô tr¸ch mét c¬ quan x©y dùng, chuyªn bßn rót cña c«ng, chiÕm ®o¹t tµi s¶n cña nhµ n−íc. - GV ®¸nh gi¸, kÕt luËn. - GV tiÕp tôc ®−a ra 2 t×nh huèng ®Ó HS ®ãng vai: Nhãm 1: Giíi thiÖu tÊm g−¬ng hîp t¸c tèt (cã thÓ ch−a tèt). Nhãm 2: Giíi thiÖu vÒ mét thµnh qu¶ hîp t¸c tèt ë ®Þa ph−¬ng.

- HS tù x©y dùng kÞch b¶n vµ ®ãng vai, thêi gian chuÈn bÞ lµ 5 phót. - C¸c nhãm thÓ hiÖn tiÓu phÈm cña m×nh. - HS c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung. - HS tù x©y dùng kÞch b¶n vµ ®ãng vai, thêi gian chuÈn bÞ lµ 5 phót. - C¸c nhãm thÓ hiÖn tiÓu phÈm cña m×nh. - HS c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung.

Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm.

Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS - GV tæ chøc cho HS tham gia th¶o luËn nhãm ®Ó gióp HS biÕt liªn hÖ víi thùc tÕ cuéc sèng hµng ngµy vÒ tÝnh tù chñ. - Chia líp thµnh 6 nhãm. - Chia c©u hái theo 3 nhãm chñ ®Ò.

- HS th¶o luËn, cö ®¹i diÖn vµ th− kÝ. - C¸c nhãm th¶o luËn trong thêi gian 5 phót.

36

+ Nhãm1: T×nh huèng cã thÓ gÆp ë nhµ (nªu c¸ch øng xö phï hîp): a. T×nh huèng 1: §i häc vÒ nhµ ®ãi vµ mÖt nh−ng mÑ ch−a nÊu c¬m. b. T×nh huèng 2: Em trai ®ßi mÑ mua nhiÒu ®å ch¬i, quÇn ¸o lµm mÑ bùc m×nh. c. NhiÒu bµi tËp To¸n khã, em gi¶i m·i vÉn kh«ng ra kÕt qu¶. d. Bè mÑ ®i v¾ng, ë nhµ mét m×nh tr«ng em. + Nhãm2: T×nh huèng gÆp ë tr−êng (nªu c¸ch øng xö phï hîp): a. Cã b¹n rñ ch¬i bµi ¨n tiÒn. b. Giê kiÓm tra kh«ng lµm ®−îc bµi, b¹n bªn c¹nh cho chÐp bµi. c. Xe bÞ háng nªn em ®Õn tr−êng muén. d. Em lµm thñ c«ng rÊt ®Ñp, ®−îc ®iÓm cao nh−ng c« cho r»ng em nhê bè mÑ lµm. + Nhãm3: T×nh huèng gÆp ngoµi x· héi (nªu c¸ch øng xö phï hîp): a. BÞ mét ng−êi ®i ®−êng ®©m vµo xe cña m×nh. b. NhÆt ®−îc chiÕc vÝ trong ®ã cã tiÒn vµ c¸c lo¹i giÊy tê. c. §i mua vÐ xem phim ph¶i xÕp hµng. d. GÆp mét em nhá bÞ ng·.

- Sau khi th¶o luËn xong c¸c nhãm tr×nh bµy. - HS c¶ líp theo dâi, nhËn xÐt, bæ sung. - GV ®¸nh gi¸, kÕt luËn.

Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc trß ch¬i " H i¸ hoa d©n chñ". - GV sö dông phiÕu häc tËp, c¸c phiÕu ®−îc lµm theo mÉu c¾t c¸c h×nh kh¸c nhau, cã nhiÒu mµu s¾c, cã thÓ treo hoÆc d¸n ®Ó HS tù m×nh lÊy tr¶ lêi. - GV cö 1- 2 em dÉn ch−¬ng tr×nh. - GV ®¸nh gi¸ ( cho ®iÓm). C©u hái: 1. Hµnh vi nµo sau ®©y cã d©n chñ: + Bµn b¹c ý kiÕn x©y dùng tËp thÓ líp. + Cö tri ®ãng gãp ý kiÕn víi ®¹i biÓu Quèc héi. + C¸c hé gia ®×nh thèng nhÊt x©y dùng gia ®×nh v¨n ho ¸ë ®Þa ph−¬ng. + C¶ ba ý trªn. 2. KÓ mét vµi hµnh vi vi pham kØ luËt cña HS? 3. B¸c Hå cã bµi th¬ nµo nãi vÒ kØ luËt? 4. C©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ kØ luËt: + §Êt cã lÒ, quª cã thãi.

- HS xung phong lªn tr¶ lêi nhanh c¸c c©u hái b»ng c¸c ®¸nh X vµo . cho lµ ®óng. - HS dÉn ch−¬ng tr×nh nhận xét vµ mêi GV lªn ®¸nh gi¸.

37

+ N−íc cã vua, chïa cã bôt. + C¶ hai c©u trªn. 5. Em cho biÕt ý ®óng: + Nhµ tr−êng cÇn ph¸t huy tÝnh d©n chñ cho HS. + D©n chñ nh−ng cÇn ph¶i cã tæ chøc, cã ý thøc x©y dùng tËp thÓ líp, tr−êng. + C¶ 2 ý trªn. - GV nh©n xÐt tõng c©u tr¶ lêi cña HS. - GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸, cho ®iÓm

c: H−íng dÉn vÒ nhµ.

- Häc kÜ c¸c bµi ®· häc. - ChuÈn bÞ «n tËp häc k× I.

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 16: «n tËp häc k× i 1. Môc tiªu bµi häc a. VÒ kiÕn thøc: Gióp häc sinh:

- Gióp HS nhí l¹i, kh¾c s©u nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ ¸p dông, nh÷ng néi dung kiÕn thøc, c¸c t×nh huèng vµo trong thùc tÕ.

38

b. VÒ kü n¨ng: - RÌn kÜ n¨ng häc bµi vµ t¸i hiÖn kiÕn thøc ®· häc.

c. VÒ th¸i ®é:

- Gi¸o dôc tinh thÇn häc tËp vµ lßng yªu thÝch bé m«n. 2. ChuÈn bÞ cña Gi¸o viªn vµ häc sinh a. Gi¸o viªn

- SGK, SGV 9. - Nh÷ng t×nh huèng, vÝ dô vÒ c¸c chuÈn mùc ®· häc. - GiÊy khæ lín, bót d¹

b. Häc sinh - ¤n tËp nh÷ng néi dung kiÕn thøc ®· häc. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc a. KiÓm tra bµi cò: ? KÕt hîp trong qu¸ tr×nh «n tËp. b. Bµi míi:

Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp nh÷ng néi dung kiÕn thøc ®· häc. - Dïng hÖ thèng c©u hái sau ®Ó ®µm tho¹i víi häc sinh. +? ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t−? BiÓu hiÖn cña nã? +? ChÝ c«ng v« t− cã t¸c dông g×? +? H·y lÊy vÝ dô vÒ mét tÊm g−¬ng chÝ c«ng v« t− mµ em biÕt? +?Tù chñ lµ g×? Tù chñ cã ý nghÜa g× víi cuéc sèng cña con ng−êi? +? Em tù nh©n thÊy m×nh ®· cã sù tù chñ ch−a? H·y nªu biÖn ph¸p rÌn luyÖn? +? D©n chñ vµ kØ luËt lµ g×? H·y lÊy vÝ dô vÒ viÖc thùc hiÖn d©n chñ vµ kØ luËt trong cuéc sèng? Nªu t¸c dông cña nã? +? B¶o vÖ hoµ b×nh lµ g×? Nªu c¸c biÖn ph¸p nh»m b¶o vÖ hoµ b×nh?

-Hs trả lời.

- Hs khác nhận xét bổ sung

Trả lời.

Trả lời.

Trả lời.

I. ¤n tËp kiÕn thøc ®· häc - ChÝ c«ng v« t− thÓ hiÖn ë sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i, v× lîi Ých chung. - Ng−êi cã chÝ c«ng v« t− sÏ ®−îc mäi ng−êi tin cËy vµ kÝnh träng. - Tù chñ lµ lµm chñ b¶n th©n, lµm chñ suy nghÜa, t×nh c¶m vµ hµnh vi cña m×nh. - Tù chñ gióp chóng ta ®øng v÷ng tr−íc t×nh huèng khã kh¨n. - D©n chñ lµ lµ lµm chñ c«ng viÖc cña tËp thÓ, mäi ng−êi cïng ®−îc tham gia bµn b¹c, gãp ý kiÕn... - KØ luËt lµ tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh chung cña céng ®ång... - Thùc hiÖn tèt d©n chñ vµ kØ luËt sÏ t¹o ra sù thèng nhÊt cao. - B¶o vÖ hoµ b×nh lµ gi÷ g×n cuéc sèng b×nh yªn, dïng th−¬ng l−îng, ®µm ph¸n ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - §Ó b¶o vÖ hoµ b×nh cÇn x©y dùng mèi quan hÖ b×nh ®¼ng, th©n thiÖn... - T×nh h÷u nghÞ th©n thiÖn gi÷a c¸c

39

+? T×nh h÷u nghÞ th©n thiÖn gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi lµ g×? +? X©y dùng t×nh h÷u nghÞ th©n thiÖn gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi cã t¸c dông g×? +? Hîp t¸c lµ g×?Nguyªn t¾c cña hîp t¸c? +? §Ó hîp t¸c tèt ng−êi HS cÇn ph¶i lµm g×? +? TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ g×? LÊy vÝ dô vÒ 5 truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc? +? Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc? +? N¨ng ®éng, s¸ng t¹o lµ g×? Nã cã cÇn thiÕt kh«ng? V× sao? +? HS cÇn rÌn luyÖn tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o nh− thÕ nµo? +? ThÕ nµo lµ Lµm viÖc cã n¨ng xuÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶?LÊy vÝ dô? +?§Ó lµm viÖc cã n¨ng xuÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ chóng ta cÇn lµm nh− thÕ nµo? +? LÝ t−ëng sèng lµ g×? LÝ t−ëng cña thanh niªn ngµy nay lµ g×? - Nhận xét ; bổ xung; chuẩn kiến thức.

Trả lời.

Trả lời.

Trả lời.

Trả lời. lÊy vÝ dô

Trả lời.

Trả lời.

Liªn hÖ b¶n th©n

Trả lời.

Trả lời.

Trả lời. -C¸c HS khác nhận xét bổ sung

L¾ng nghe – ghi nhí kiÕn thøc.

d©n téc trªn thÕ giíi lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a n−íc nµy víi n−íc kh¸c. - Quan hÖ h÷u nghÞ t¹o c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c n−íc, c¸c d©n téc cïng hîp t¸c ph¸t triÓn... - Hîp t¸c lµ cïng chung søc lµm viÖc, gióp ®ì, hç trî lÉn nhau. - Hîp t¸c trªn c¬ së b×nh ®¼ng, hai bªn cïng cã lîi. - HS cÇn rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c víi b¹n bÒ xung quanh... - TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn hinh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi ®−îc l−u truyÒn tõ ®êi nµy sang ®êi kh¸c. - CÇn tù hµo, gi÷ g×n, ph¸t huy... - N¨ng ®éng ,s¸ng tao lµ phÈm chÊt cÇn thiÕt nã gióp con ng−êi cã thÓ v−ît qua nh÷ng giµng buéc cña hoµn c¶nh... - Mçi HS cÇn t×m c¸ch häc tËp tèt vµ cÇn tÝch cùc vËn dông nh÷ng ®iÒu ®· biÕt vµo cuéc sèng. - Lµm viÖc cã n¨ng xuÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ lµ t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm cã gi¸ trÞ... - §Ó lµm viÖc cã n¨ng xuÊt, chÊt l−îng, hiÖu qu¶ cÇn n©ng cao tay nghÒ, rÌn luyÖn søc khoÎ. - LÝ t−ëng sèng cña thanh niªn lµ lµ lÏ sèng, c¸i ®Ých... - Ngµy nay thanh niªn cÇn phÊn ®Êu x©y dùng ®Êt n−íc giµu m¹nh

40

Ho¹t ®éng 2: H−íng dÉn vÒ nhµ.

- Häc kÜ c¸c bµi ®· häc. - ¤n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra häc k× I.

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 17: kiÓm tra häc k× i

41

Líp d¹y: 9a tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 32 v¾ng: 9b tiÕt: ngµy d¹y: SÜ sè: 31 v¾ng:

TiÕt 18: Thùc hµnh ngo¹i kho¸

c¸c vÊn ®Ò ®Þa ph−¬ng vµ c¸c néi dung ®· häc

1. Môc tiªu

- Gióp H cñng cè, hÖ thèng kiÕn thøc ®· häc ë líp 9

42

- VËn dông vµo thùc tÕ ®Ó rót ra bµi häc cho b¶n th©n trong cuéc sèng, ý thøc trong häc tËp,

rÌn luyÖn ®¹o ®øc

- Cïng víi mäi ng−êi xd cuéc sèng, x· héi ngµy cµng tèt ®Ñp

2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:

- Gv nghiªn cøu tµi liÖu so¹n g/a

- H/s : «n tËp, qua c¸c bµi häc, liªn hÖ thùc tÕ

3. Ho¹t ®éng d¹y häc a. KiÓm tra bµi cò: kÕt hîp trong g׬ thùc hµnh

b. Bµi míi:

H§ cña GV vµ HS Néi dung

GV cho h/s ghi c©u hái th¶o luËn

Chia líp thµnh 4 nhãm

- Líp cö ra BGK gåm líp phã häc tËp,

v¨n nghÖ, líp tr−ëng

- H×nh thøc ho¹t ®éng: h¸i hoa d©n chñ

- C¸c tæ cö ng−êi lªn h¸i hoa cho tæ

m×nh, mçi b«ng hoa lµ 1 c©u hái liªn

quan néi dung bµi häc

- Y/c HS vËn dông ®iÒu ®· häc ®Ó tr¶ lêi

- §iÓm 9,10: tr¶ lêi ®óng, ®· néi dung

+tù tin, khiªm tèn

- §iÓm 7,8: tr¶ lêi t−¬ng ®èi ®óng, ®ñ

y/c

+ DiÔn ®¹ ch−a thËt tèt

- §iÓm < 6 lóng tóng, ch−a hiÓu….

BGK liªn hÖ víi gv bé m«n ®Ó cã ®¸p ¸n

h.chØnh, ng¾n gän

I. HÖ thèng c©u hái th¶o luËn :

1. Nªu biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ?

2. V× sao HS cÇn rÌn luyÖn tÝnh chñ?

3. Häc sinh lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh

4. C¸c d©n téc trªn TG cïng XD t×nh

h÷u nghÞ vµ hîp t¸c trªn thÕ giíi nh»m

môc ®Ých g×?

5. Chóng ta gi÷ g×n vµ ph¸t huy nh÷ng

truyÒn thèng tèt ®Ñp cña dt ntn?

6. Ng−êi thanh niªn sèng cã lý t−ëng cã

nh÷ng biÓu hiÖn g×?

7. Lý t−ëng sèng cña tniªn ViÖt Nam

hiÖn nay lµ g×?

8. HS THCS ph¶i lµm g× ®Ó trë thµnh

ng−êi sèng cã lý t−ëng

II. HÖ thèng ®¸p ¸n c©u hái

C©u 1:+ Lµm chñ trong mäi ho¹t ®éng

hoµn c¶nh, t×nh huèng

+ B×nh tÜnh tù tin, biÕt ®iÒu chØnh h/vi

43

HS tr¶ lêi cÇn ®ñ ý, c¸ch diÔn ®¹t, dïng

tõ kh¸cnhau song cã thÓ linh ho¹t cho

®iÓm

C©u 7+ c©u 8, nÕu cßn thêi gian cho HS

th¶o luËn , gi¸o viªn h−íng dÉn

C©u 2: §Ó + Con ng−êi biÕt c− xö ®óng

mùc, hµi ho¹t ®éngµ, cã ®¹o ®øc cã v¨n

hãa

+ BiÕt ®øng v÷ng tr−íc mäi khã kh¨n

thö th¸ch

C©u 3:+ Tham gia tÝch cùc gi÷ g×n an

ninh ninh, trËt tù + L/¸n, T.c¸o nh÷ng c¸

nh©n, QG g©y chiÕn

+ Gióp ®ì n¹n nh©n chiÕn tranh

+ Tham gia c¸c cuéc thi viÕt vÒ ho¹t

®éng vµ b×nh

C©u 4:Môc ®Ých: + Cïng ph¸t triÓn

+ ChÝnh trÞ æn ®Þnh

+ C¸c n−íc t«n träng, gióp ®ì nhau

+ Cho cuéc sèng cña mçi ng−êi céng

®ång ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n

C©u 5: + Xem kÞch, ca nh¹c cña dt

+ Ca ngîi trang phôc, vÎ ®Ñp cña dt

+ Häc tèt, t×m hiÓu ls dt vµ v¨n häc d©n

gian

+ S−u tÇm nh÷ng gi ¸trÞ v¨n ho ¸DT

+ T«n träng vµ g×n gi÷ nh÷ng di s¶n VH

ë ®Þa ph−¬ng

+ CÇn cï chÞu khã, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o

C©u 6: TN sèng cã lý t−ëng

- V−ît khã, nç lùc phÊn ®Êu

- Lu«n n¨ng ®éng, s¸ng t¹o

- Quan t©m tíi mäi mÆt cña ®êi sèng

- Cã ph−¬ng ph¸p phï hîp trong häc tËp,

44

nghiªn cøu khoa häc

- Quan t©m, gióp ®ì mäi ng−êi

c. Cñng cè, luyÖn tËp: GV kh¸i qu¸t néi dung bµi

d. H−íng dÉn häc ë nhµ ¤n tËp néi dung ®· häc, s−u tÇm luËt h«n nh©n gia ®×nh.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang