Tài liệu

Giáo án GDCD lớp 7

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2158     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 159
Tài liệu Giáo án GDCD lớp 7 - tài liệu, sách iDoc.VnThiết kế bài dạy GDCD lớp 7
ThiÕt kÕ bµi d¹yng n 7
TuÇn 1 bµi 1 tiÕt 1:
Sèng gin dÞ
Ngµyy :
Ngµy so¹n :
I. môc tiªu i häc :
- Gióp HS hiÓu t nµo lµng gn vµ kh«ng gi¶n dÞ, i sao cÇn
phi sèng gi¶n dÞ.
- H×nh thµnh ë HS th¸i ®é quý träng gi¶n dÞ, ch©n thËt, xa nh lèi
sèng xa hoa, nh thøc.
- Gióp HS biÕt tù ®¸ng gi¸ nh vi cña b¶n th©n cña ngêi kh¸ci
sèng gi¶n dÞ ë mäi ka c¹nh : lêii, cö chØ, t¸c phong, c¸ch ¨n mÆc
ti ®é giao tiÕp ii ngêi, biÕt x©y dùng ho¹ch tù rÌn lun, c
tËp nng tÊm g¬ng sèng gi¶n cña i ngêi xung quanh ®Ó trë
thµnh ngêi sèng gi¶n dÞ.
II. chuÈn bÞ :
- Tranhnh,ng h×nh, c©u chuyÖn, t×nh huèng thÓ hiÖni sèng gn
dÞ.
- T×m thªm mét sè c©u th¬, c©u ca dao hoÆc tôc ng÷ i tÝnh gi¶n
dÞ ë nhiÒu ka c¹nh kh¸c nhau.
III. C¸c ht ®éng d¹y häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng cña Gv Ht ®éng cña Hs
Lª ThÞ Thuý Hêng Tr êng THCS ThÞ trÊn Hng Hµ.
1
ThiÕt kÕ bµi d¹yng n 7
Ho¹t ®éng 1 : giíi thiÖu bµi :
Gv mét c©u chuyÖn
B¸c : ChiÕc n sµn ®¬n s¬
còng lµ i ë, n¬i häp bé chÝnh
trÞ, ®«i dÐp cao su, quÇn ¸o
kaki ®· cu…
®ã, Gv hái Hs suy
nghÜ B¸c qua nng ®iÒu
®ã.
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu
truyÖn ®äc : B¸c hå trong
ny tun ng«n ®éc lËp.
Gäi Hs ®äc truyÖn.
B»ng hu bt cña em
lÞch sö, y cho bt ngµy ng 2
tng 9 lµ ngµy ý nghÜa nh thÕ
nµo trong lÞch sö cña d©n téc ta ?
Trong thêi kh¾c thng liªng
Êy, mäi ngêi nh dung nh t
nµo vÒ sù xuÊt hn cña B¸c ?
Nhng tr¸i i nh÷ng h×nh
dung Êy, B¸c Hå xuÊt hn trong
1. T×m hiÓu truyÖn
®äc :
Ngµy Quèc kh¸nh cña níc
Vn, ®ã lµ mét ngµy cã ý nghÜa
träng ®¹i trong tiÕn tr×nh lÞch sö
a d©nc.
B¸c mÆc bé quÇn ¸o ka ki,
Lª ThÞ Thuý Hêng Tr êng THCS ThÞ trÊn Hng Hµ.
2
ThiÕt kÕ bµi d¹yng n 7
ngµy 2/9 i cö chØ, i nãi vµ
trang phôc ra sao?
Em suy nghÜ
nh÷ng cö chØ, hµnh ®éng, i i
®ãac ?
GV chèt tÊt nh÷ng biÓu
hn Êy cho ta thÊy B¸c lµ mét ng-
êi rÊt gi¶n dÞ.
y em hu sèng gin
lµ sèng nh t nµo ? Nh÷ng biÓu
hna lèi sèng gi¶n ? sao
phi sèng gin dÞ ?
®éi i ®· c u ®i ®«i
dÐp cao su.
B¸c cêi ®«n hËu y tay
chµo ®ång bµo.
Ti ®é nh ngêi cha hn
®èi i c¸c con.
B¸c hái ®ång bµo : i nãi
®ång bµo cã nghe râ kng ?
B¸c ¨n mÆc ®¬n gn,
kh«ng u k×, phï hîp i hoµn
c¶nh ®Êt níc lóc ®ã.
Ti ®é ch©n t×nh, cëi
®· xua tan tÊt nh÷ng cßn lµ
xach gi÷a B¸c C tÞch níc
i nh©n d©n.
i i cña B¸c hu,
gÇn gòi tn th¬ng ii ngêi.
2. i häc :
Lª ThÞ Thuý Hêng Tr êng THCS ThÞ trÊn Hng Hµ.
3
Giáo án GDCD lớp 7
Thiết kế bài dạy GDCD lớp 7
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2158     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan