Tài liệu

Giáo án GDCD lớp 7

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2142     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 159
Tài liệu Giáo án GDCD lớp 7 - tài liệu, sách iDoc.VnThiết kế bài dạy GDCD lớp 7
ThiÕt kÕ bµi d¹yng n 7
TuÇn 1 bµi 1 tiÕt 1:
Sèng gin dÞ
Ngµyy :
Ngµy so¹n :
I. môc tiªu i häc :
- Gióp HS hiÓu t nµo lµng gn vµ kh«ng gi¶n dÞ, i sao cÇn
phi sèng gi¶n dÞ.
- H×nh thµnh ë HS th¸i ®é quý träng gi¶n dÞ, ch©n thËt, xa nh lèi
sèng xa hoa, nh thøc.
- Gióp HS biÕt tù ®¸ng gi¸ nh vi cña b¶n th©n cña ngêi kh¸ci
sèng gi¶n dÞ ë mäi ka c¹nh : lêii, cö chØ, t¸c phong, c¸ch ¨n mÆc
ti ®é giao tiÕp ii ngêi, biÕt x©y dùng ho¹ch tù rÌn lun, c
tËp nng tÊm g¬ng sèng gi¶n cña i ngêi xung quanh ®Ó trë
thµnh ngêi sèng gi¶n dÞ.
II. chuÈn bÞ :
- Tranhnh,ng h×nh, c©u chuyÖn, t×nh huèng thÓ hiÖni sèng gn
dÞ.
- T×m thªm mét sè c©u th¬, c©u ca dao hoÆc tôc ng÷ i tÝnh gi¶n
dÞ ë nhiÒu ka c¹nh kh¸c nhau.
III. C¸c ht ®éng d¹y häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng cña Gv Ht ®éng cña Hs
Lª ThÞ Thuý Hêng Tr êng THCS ThÞ trÊn Hng Hµ.
1
ThiÕt kÕ bµi d¹yng n 7
Ho¹t ®éng 1 : giíi thiÖu bµi :
Gv mét c©u chuyÖn
B¸c : ChiÕc n sµn ®¬n s¬
còng lµ i ë, n¬i häp bé chÝnh
trÞ, ®«i dÐp cao su, quÇn ¸o
kaki ®· cu…
®ã, Gv hái Hs suy
nghÜ B¸c qua nng ®iÒu
®ã.
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu
truyÖn ®äc : B¸c hå trong
ny tun ng«n ®éc lËp.
Gäi Hs ®äc truyÖn.
B»ng hu bt cña em
lÞch sö, y cho bt ngµy ng 2
tng 9 lµ ngµy ý nghÜa nh thÕ
nµo trong lÞch sö cña d©n téc ta ?
Trong thêi kh¾c thng liªng
Êy, mäi ngêi nh dung nh t
nµo vÒ sù xuÊt hn cña B¸c ?
Nhng tr¸i i nh÷ng h×nh
dung Êy, B¸c Hå xuÊt hn trong
1. T×m hiÓu truyÖn
®äc :
Ngµy Quèc kh¸nh cña níc
Vn, ®ã lµ mét ngµy cã ý nghÜa
träng ®¹i trong tiÕn tr×nh lÞch sö
a d©nc.
B¸c mÆc bé quÇn ¸o ka ki,
Lª ThÞ Thuý Hêng Tr êng THCS ThÞ trÊn Hng Hµ.
2
Liên hệ quảng cáo

ThiÕt kÕ bµi d¹yng n 7
ngµy 2/9 i cö chØ, i nãi vµ
trang phôc ra sao?
Em suy nghÜ
nh÷ng cö chØ, hµnh ®éng, i i
®ãac ?
GV chèt tÊt nh÷ng biÓu
hn Êy cho ta thÊy B¸c lµ mét ng-
êi rÊt gi¶n dÞ.
y em hu sèng gin
lµ sèng nh t nµo ? Nh÷ng biÓu
hna lèi sèng gi¶n ? sao
phi sèng gin dÞ ?
®éi i ®· c u ®i ®«i
dÐp cao su.
B¸c cêi ®«n hËu y tay
chµo ®ång bµo.
Ti ®é nh ngêi cha hn
®èi i c¸c con.
B¸c hái ®ång bµo : i nãi
®ång bµo cã nghe râ kng ?
B¸c ¨n mÆc ®¬n gn,
kh«ng u k×, phï hîp i hoµn
c¶nh ®Êt níc lóc ®ã.
Ti ®é ch©n t×nh, cëi
®· xua tan tÊt nh÷ng cßn lµ
xach gi÷a B¸c C tÞch níc
i nh©n d©n.
i i cña B¸c hu,
gÇn gòi tn th¬ng ii ngêi.
2. i häc :
Lª ThÞ Thuý Hêng Tr êng THCS ThÞ trÊn Hng Hµ.
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án GDCD lớp 7
Thiết kế bài dạy GDCD lớp 7
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2142     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan