Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án GDCD 8

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/47 trang
Tải xuống
Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án GDCD 8

- 12 tháng trước
4,227
Báo lỗi

Giáo án GDCD 81.Kiến thức .-Học sinh hiểu thế nμo lμ tôn t rọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọnglẽ phải.-Học sinh nhận thức đ−ợc vì sao t rong cuộc sống mọi ng−ời cần phải tôntrọng lẽ phải .2.Kỹ năng .-Rèn luyện cho học sinh có thói quen vμ biết tự kiểm t ra hμnh vi của mìnhđể rèn luyện bản thân t rở thμnh ng−ời biết tôn trọng lẽ phải .3.Thái độ.-Học sinh biết phân biệt các hμnh vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải vμkhông tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hằng ngμy .-Học tập g−ơng của những ng−ời biết tôn t rọng lẽ phải vμ phê phán nhữnghμnh vi thiếu tôn trọng lẽ phải .

Nội dung
Microsoft Word - Giao an GDCD 8.doc

Trang 1

TiÕt 1 : T«n träng lÏ ph¶i

I.Môc tiªu bµi häc . 1.KiÕn thøc .

-Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ t«n t räng lÏ ph¶i .Nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n träng lÏ ph¶i.

-Häc sinh nhËn thøc ®−îc v× sao t rong cuéc sèng mäi ng−êi cÇn ph¶i t«n träng lÏ ph¶i . 2.Kü n¨ng .

-RÌn luyÖn cho häc sinh cã thãi quen vµ biÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh ®Ó rÌn luyÖn b¶n th©n t rë thµnh ng−êi biÕt t«n träng lÏ ph¶i . 3.Th¸ i ®é.

-Häc sinh biÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn sù t«n träng lÏ ph¶i vµ kh«ng t«n träng lÏ ph¶i trong cuéc sèng h»ng ngµy .

-Häc tËp g−¬ng cña nh÷ng ng−êi biÕt t«n t räng lÏ ph¶i vµ phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu t«n träng lÏ ph¶i . II.Tµi liÖu vµ ph−¬ng tiÖn .

-SGK .SGV GDCD 8. -Mét sè c©u chuyÖn , ®o¹n th¬ nãi vÒ viÖc t«n träng lÏ ph¶i .

III.Ph−¬ng ph¸p . - Ph−¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò . - Ph−¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm.

Sö dông kÕt hîp ph−¬ng ph¸p ®µm tho¹i víi gi¶ng gi¶i . IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu .

1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra s¸ch vë cña häc sinh 5 phót . 3.Giíi thiÖu bµi míi. 4.D¹y bµi míi .

Ho¹t ®éng 1 . Gi¸o viªn gióp häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Gi¸o viªn chia líp lµm 3 nhãm th¶o luËn 3 vÊn ®Ò sau . Nhãm 1 : Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña quan tuÇn phñ NguyÔn Quang BÝch t rong c©u chuyÖn trªn . Nhãm 2 :Trong c¸c cuéc t ranh lu©n cã b¹n ®−a ra ý kiÕn nh−ng bÞ ®a sè c¸c b¹n ph¶n ®èi .NÕu thÊy ý kiÕn ®ã ®óng th× em xö sù nh− thÕ nµo ? Nhãm 3 :NÕu biÕt b¹n m×nh quay cãp trong giê kiÓm tra , em sÏ lµm g× ? *C¸c nhãm cö nhãm tr−ëng vµ th− kÝ ghi chÐp l¹i c c¸ ý kiÕn �cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy.

I.§Æt vÊn ®Ò . Nhãm 1: -ViÖc lµm cña quan tuÇn phñ chøng tá «ng lµ ng−êi dòng c¶m , trung thùc d¸m ®¸u tranh ®Ó b¶o vÖ lÏ ph¶i kh«ng chÊp nhËn nh÷ng ®iÒu sai tr¸ i . Nhãm 2: -NÕu thÊy ý kiÕn ®ã ®óng em cÇn ñng hé b¹n vµ b¶o vÖ ý kiÕn cña b¹n b»ng c c¸h ph©n tÝch cho b¹n kh¸c thÊy nh÷ng ®iÓm mµ em cho lµ ®óng lµ hîp lÝ . Nhãm 3: -Bµy tá th¸i ®é kh«ng ®ång t×nh .Ph©n tÝch cho b¹n thÊy t¸c h¹i cña viÖc lµm sai t r¸ i ®ã , khuyªn b¹n l©n sau kh«ng

Trang 2

C¸ c nhãm nhËn xÐt bæ xung lÉn nhau gi¸o viªn kÕt luËn cho ®iÓm . *Theo em trong nh−ng tr−êng hîp t rªn tr−êng hîp nµo ®−îc coi lµ ®óng ®¾n phï h¬p víi ®¹o lÝ vµ lîi Ých chung cña x· héi. *VËy lÏ ph¶i lµ g× ? Ho¹t ®éng 2 :T×m hiÓu néi dung bµi häc. *Qua vÝ dô t rªn em cho biÕt thÕ nµo lµ t«n träng lÏ ph¶i . *§èi víi nh÷ng viÖc lµm nh− : -Vi ph¹m luËt giao th«ng ®−êng bé . -Vi ph¹m néi quy ë tr−êng líp. -Lµm tr¸i c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt . *§ã cã ph¶i lµ lÏ ph¶i kh«ng ? *Víi nh÷ng viÖc lµm ®ã ta cÇn bµy tá th¸i ®é hµnh ®éng g× ? *VËy t«n träng lÏ ph¶i cã ý nghÜa nh− thÕ nµo ? *Lµ häc sinh em ph¶i lµm g× ®Ó t rë thµnh ng−êi biÕt t«n träng lÏ ph¶i. Ho¹t ®éng 3:

nªn lµm nh− vËy . �C¶ 3 c¸ch xö sù t rªn . �§ã lµ lÏ ph¶i . II.Néi dung bµi häc . 1.LÏ ph¶i lµ nh÷ng ®iÒu ®−îc coi lµ ®óng ®¾n phï hîp víi ®¹o lÝ vµ lîi Ých chung cña x· héi . 2.T«n t räng lÏ ph¶i ( Sgk ) �Kh«ng chÊp nhËn vµ kh«ng lµm nh÷ng viÖc sai tr¸i . 3.T«n t räng lÏ ph¶i gióp mäi ng−êi cã c c¸h øng xö phï hîp lµm lµnh m¹nh c c¸ mèi quan hÖ x· héi , gãp ph©n thóc ®Èy x· héi æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn . �Häc sinh tr¶ lêi. III.Bµi tËp . Bµi tËp 1.Lùa chän c¸ch øng xö c. Bµi tËp 2.Lùa chän c¸ch øng xö c. Bµi tËp 3.C c¸ hµnh vi biÓu hiÖn sù t«n träng lÏ ph¶i : a , e , c

Ho¹t ®éng 4:H−íng dÉn häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi . -Häc c¸c phÇn néi dung bµi häc . -S−u tÇm mét sè c©u ca dao tôc ng÷ danh ng«n nãi vÒ t«n träng lÏ ph¶i -ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: Liªm khiÕt .

Trang 3

TiÕt 2. Bµi 2 Liªm khiÕt I.Môc tiªu bµi häc . 1.KiÕn thøc .

-Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ liªm khiÕt : Ph©n biÖt hµnh vi liªm khiÕt víi kh«ng liªm khiÕt t rong cuéc sèng h»ng ngµy .

-V× sao ph¶i sèng liªm khiÕt . -Muèn sèng liªm khiÕt th× cÇn ph¶i lµm g×?

2.Kü n¨ng -Häc sinh cã thãi quen vµ biÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh ®Ó rÌn luyÖn

b¶n th©n cã lèi sèng liªm khiÕt . 3.Th¸i ®é .

-Cã th i¸ ®ä ®ång t×nh ñng hé vµ häc tËp tÊm g−¬ng cña nh÷ng ng−êi liªm khiÕt , ®ßng thêi phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu liªm khiÕt trong cuéc sèng . II.Tµi liÖu vµ ph−¬ng tiÖn .

-Sgk. Sgv gdcd 8. -S−u tÇm 1 sè truyÖn nãi vÒ phÈm chÊt nµy .

III.Ph−¬ng ph¸p . -Ph−¬ng ph¸p ®µm tho¹i, gi¶ng gi¶i , nªu g−¬ng . -Ph−¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò , th¶o luËn nhãm .

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. 1.æn ®Þnh tæ chøc . 2.KiÓm tra bµi cò : Theo em muèn trë thµnh ng−êi liªm khiÕt cÇn rÌn luyÖn nh÷ng ®øc tÝnh g×

? 3.Giíi thiÖu bµi míi . 4.D¹y bµi míi .

Ho¹t ®éng 1.H−íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò . *PhÇn ®Æt vÊn ®Ò 1 kÓ vÒ ai ? *Bµ lµ ng−êi nh− thÕ nµo ? *Em cã suy nghÜ g× vÒ c¸ch sö xù cña bµ Mari Quyri. *Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch sö xù cña D−¬ng ChÊn vµ B¸c Hå . *Theo em nh÷ng c¸ch sö xù cña Mari , D−¬ng ChÊn , B¸c Hå cã ®iÓm g×

I.§Æt vÊn ®Ò . Mari Quyri. -S¸ng lËp ra häc thuyÕt phãng x¹. -Ph¸t hiÖn vµ t×m ra ph−¬ng ph¸p chiÕt ra c¸c nguyªn tè hãa häc míi . -Vui lßng sèng tóng thiÕu vµ s½n sµng gi÷ qui tr×nh chiÕt t¸ch cho ai cÇn tíi , tõ chèi kho¶n trî cÊp cña chÝnh phñ Ph¸p. �Sèng thanh cao kh«ng vô lîi, kh«ng h¸m danh lµm viÖc mét c¸ch v« t− cã tr c¸h nhiÖm kh«ng ®ßi hái ®iÒu kiÖn vËt chÊt.

Trang 4

chung ?Béc lé phÈm chÊt g× ? *Em thö ®o¸n xem khi bµ Mari tõ chèi sù gióp ®ë cña Ph¸p . Sù tõ chèi ®ót lãt cña D−¬ng ChÊn vµ c¸ch sèng cña B c¸ Hå th× hä c¶m thÊy nh− thÕ nµo ? *Mäi ng−êi sÏ cã th i¸ ®é nh− thÕ nµo ®èi víi hä . Ho¹t ®éng 2 . *Qua phÇn ®Æt vÊn ®Ò em cho biÕt liªm khiÕt lµ g× ? *Tr i¸ víi liªm khiÕt lµ g× ( nhá nhen , Ých kû ). *Sèng liªm khiÕt sÏ cã ý nghÜa nh− thÕ nµo ? Ho¹t ®éng 3:Häc sinh th¶o luËn nhãm .Chia líp lµm 2 nhãm th¶o lu©n 2 vÊn ®Ò VÊn ®Ò 1: Nªu nh÷ng biÓu hiÖn t r¸ i víi lèi sèng liªm khiÕt . VÊn ®Ò 2: Nªu nh÷ng biÓu hiÖn sèng liªm khiÕt - Cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy – häc sinh nhËn xÐt gi¸o viªn tæng kÕt . ? Theo em lµ häc sinh ãc cÇn ph¶i liªm khiÕt kh«ng? ? Muèn trë thµnh ng−êi liªm khiÕt cÇn rÌn luyÖn nh÷ng ®øc tÝnh g×? Ho¹t ®éng 4: Còng cè luyÖn tËp. -Nh¾c l¹i néi dung bµi häc - Lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa. Bµi tËp1: Hµnh vi thÓ hiÖn kh«ng liªm khiÕt _ a, b, d , e , g . _ Häc bµi cò chuÈn bÞ bµi míi : T«n träng ng−êi kh¸c

�Liªm khiÕt. �L−¬ng t©m thanh th¶n . �Mäi ng−êi quÝ träng tin cËy cña mäi ng−êi lµm cho x· héi trong lµnh s¹ch tèt ®Ñp h¬n . II.Néi dung bµi häc 1.Liªm khiÕt lµ mét phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ng−êi thÓ hiÖn lèi sèng t rong s¹ch, kh«ng h¸m danh, kh«ng h¸m lîi kh«ng bËn t©m vÒ nh÷ng toan tÝnh nhá nhen Ých kû. 2.Sèng liªm khiÕt lµm cho con ng−êi thanh th¶n nhËn ®−îc sù quý t räng tin cËy cña mäi ng−êi , gãp phÇn lµm cho x· héi t rong s¹ch , tèt ®Ñp h¬n . �cã

- Sèng gi¶n dÞ - Lu«n phÊn ®Êu häc tËp - Trung thùc kh«ng gian lËn… - ……….

Trang 5

TiÕt 3: Bµi 3 : T«n träng ng−êi kh¸c I: Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc: - häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng ng−êi kh¸c , biÓu hiÖn cña t«n träng ng−êi kh¸c t rong cuéc sèng hµng ngµy. - V× sao trong quan hÖ x· héi mäi ng−êi ®Òu cÇn ph¶i t«n t räng lÉn nhau . 2, Kü n¨ng: - häc sinh biÕt ph©n biÖt c c¸ hµnh vi thÓ hiÖn sù t«n träng ng−êi kh¸c vµ kh«ng t«n träng ng−êi kh¸c trong cuéc sèng. - häc sinh rÌn luyÖn thãi quen tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh cho phï hîp, thÓ hiÖn t«n träng mäi ng−êi ë mäi n¬i mäi lóc. 3, Th¸i ®é: - Cã th i¸ ®é ®ång t×nh ñng hé vµ häc tËp nh÷ng nÐt øng sö ®Ñp, phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi thiÕu t«n träng ng−êi kh¸c . II: Ph−¬ng tiÖn vµ tµi liÖu:

- Sgk , vµ sgv- gdcd 8 . - TruyÖn d©n gian ViÖt Nam .

III: Ph−¬ng ph¸p: - Ph−¬ng ph¸p gi¶ng gi¶ , ®µm tho¹i , nªu g−¬ng.

IV: C¸ c ho¹t ®éng chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò. ThÕ nµo lµ cuéc sèng liªm khiÕt ? ý nghÜa cña cuéc sèng

liªm khiÕt . 3. Giíi thiÖu bµi míi . 4. D¹y bµi míi.

Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò I: §Æt vÊn ®Ò: ? Häc sinh th¶o luËn nhãm : Chia líp lµm 3 nhãm th¶o luËn 3 vÊn ®Ò. 1,NhËn xÐt vÒ c¸ch c− sö th¸i ®é viÖc lµm cña Mai 2, NhËn xÐt vÒ c c¸h øng sö vµ th i¸ ®é cña H¶i. 3, NhËn xÐt vÒ c c¸h c− sö viÖc lµm cña Qu©n vµ Hïng. ? Theo em nh÷ng hµnh vi nµo ®óng ®Ó cho chóng ta häc tËp. ? Hµnh vi ®ã thÓ hiÖn ®iÒu g×? ? VËy t«n träng ng−êi kh¸c lµ g× ? Ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng3: Gi¶i quyÕt t×nh huèng

Mai: - Kh«ng kiªu c¨ng - LÔ phÐp - Sèng chan hßa, cìi më - G−¬ng mÉu.

H¶i: - Häc giái , tèt bông - Tù hµo vª nguån gèc cña m×nh

Qu©n vµ Hïng - C−êi t rong giê häc - Lµm viÖc riªng trong líp.

� Hµnh vi cña Mai vµ H¶i �T«n träng ng−êi kh¸c. II: Néi dung µi häc. 1, T«n träng ng−êi kh¸c lµ sù ®¸nh gi¸ ®óng møc, coi t räng danh dù phÈm gi¸ vµ lîi Ých cña ng−êi kh¸c thÓ hiÖn lèi sèng cã v¨n hãa cña mçi ng−êi .

Trang 6

TuÊn lµ ng−êi chØ biÕt lµm theo sö thÝch cña m×nh kh«ng cÇn biÕt ®Õn mäi ng−êi xung quanh? Theo em TuÊn lµ ng−êi nh− thÕ nµo ? ? T«n t räng ng−êi kh¸c cã ý nghÜa nh− thÕ nµo? Bµi tËp 1: Ho¹t ®éng4: Còng cè dÆn dß

- Nh¾c l¹i néi dung bµi häc - Lµm bµi tËp cßn l¹i trong sgk. - Häc bµi cò chuÈn bÞ bµi míi: gi÷

ch÷ tÝn.

Häc sinh tr¶ lêi. 2, ý nghÜa sgk: III: Bµi tËp Bµi tËp Hµnh vi thÓ hiÖn t«n träng ng−êi kh¸c : a , g , i . Bµi tËp 2. ý kiÕn a sai ý kiÕn b ,c, ®óng ( dùa vµo kh¸i niÖm ®Ó lÝ gi¶i .)

TiÕt 4: Bµi 4; Gi÷ ch÷ tÝn I: Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc:

Trang 7

- Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn , nh÷ng biÓu hiÖn kh c¸ nhau cña viÖc gi÷ ch÷ tÝn trong cuéc sèng hµng ngµy. - V× sao trong cuéc sèng c c¸ mèi quan hÖ x· héi , mäi ng−êi ®Òu ph¶i gi÷ ch÷ tÝn. 2, Kü n¨ng: - Häc sinh biÕt ph©n biÖt nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn hä¨c kh«ng gi÷ ch÷ tÝn. - Häc sinh rÌn luyÖn thãi quen ®Ó trë thµnh ng−êi biÕt gi÷ ch÷ tÝn t rong mäi viÖc. 3, Th¸i ®é: - Häc sinh häc tËp cã mong muèn vµ rÌn luyÖn theo g−¬ng nh÷ng ng−êi biÕt gi÷ ch÷ tÝn. II: Tµi liÖu vµ ph−¬ng tiÖn: III: Ph−¬ng ph¸p :

- Ph−¬ng ph¸p gi¶ng gi¶i, ®µm tho¹i nªu g−¬ng, th¶o luËn nhãm. IV: C¸ c ho¹t ®éng chñ yÕu : 1, æn ®Þnh tæ chøc 2, KiÓm tra bµi cò : Lµm bµi tËp 4 sgk T10 3, Giíi thiÖu bµi míi : 4, D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng1: Ho¹t ®éng1: Th¶o luËn c¸c môc ë phÇn

I ? N−íc t« b¾t n−íc Lç ph¶i lµm g× ?

KÌm theo ®iÒu kiÖn g× ? ? V× sao Vua tÒ l¹i b¾t ph¶i do Nh¹c

ChÝnh Tö ®−a sang? ? Tr−íc yªu cÇu cña vua TÒ Vua Lç ®·

lµm g×? ? Nh¹c ChÝnh Tö cã lµm theo kh«ng?

? V× sao

Håi ë b¾c bã cã 1 em bÐ ®ßi b¸c ®iÒu g× ?? H¬n 2 n¨m trë vÒ B¸c cã gi÷ lêi

høa kh«ng? ? §iÒu ®ã chøng tá B c¸ lµ ng−êi nh−

thÕ nµo? Gi¸o viªn Ng−êi nh− Nh¹c ChÝnh tö Vµ B¸c Hå lµ ng−êi gi÷ ch÷ tÝn .

? VËy gi÷ ch÷ tÝn lµ g× ? Ho¹t ®éng:

Gi¸o viªn h−íng dÉn häc sinh gi¶i quyÕt t×nh huèng : Ph−¬ng bÞ èm . Nga høa víi c« gi¸o sÏ sang nhf gióp Ph−¬ng

häc tËp nh−ng Nga quªn mÊt .

I: ®Æt vÊn ®Ò: 1, §em d©ng n−íc Lç c i¸ ®Ønh - Do Nh¹c ChÝnh Tö ®em sang � V× «ng tin vµo Nh¹c ChÝnh Tö. � Lµm mét c i¸ ®Ønh gi¶ vµ sai Nh¹c ChÝnh Tö ®−a sang�nh−ng «ng kh«ng ®−a sang. �V× «ng coi träng lßng tin cña mäi ng−êi ®èi víi m×nh coi t räng lêi høa. 2, Em bÐ ®ßi mua cho 1 c¸i vong b¹c �B¸c mua tÆng con c¸i vßng �BiÕt gi÷ ch÷ tÝn , høa lµ lµm . II: Néi dung bµi häc: 1, GÜ− ch÷ tÝn lµ coi träng lßng tin cña mäi ng−êi ®èi víi m×nh , biÕt träng lêi hø a vµ biÕt tin t−ëng nhau

Trang 8

? Theo em Nga cã ph¶i lµ ng−êigi÷ ch÷ tÝn kh«ng?

Em cã th¸i ®é nh− thÕ nµo ®èi víi Nga ? NÕu lµ em em sÏ lµm g× ?

? Theo em ng−êi biÕt gi÷ ch÷ tÝn sÏ ®−îc mäi ng−êi nh− thÕ nµo ?

? Muèn gi÷ ®−îc lßng tin cña mäi ng−êi ®èi víi m×nh th× ta ph¶i lµm g×? ? Theo em lµ häc sinh cã cÇn ph¶i gi÷

ch÷ tÝn kh«ng? NÕu cÇn ph¶i gi÷ ch÷ tÝn th× ph¶i lµm g×? Ho¹t ®éng 3:

Ho¹t ®éng4 :H−íng dÉn häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi

- Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i .

- Häc bµi cò chuÈn bÞi bµi ph¸p luËt vµ kû luËt .

�Kh«ng tin tö¬ng �häc sinh tù liÖn hÖ 2, Ng−êi biÕt gi÷ ch÷ tÝn sÏ nhËn ®−îc sù tin cËy tiÒn nhiÖm cña ng−êi kh¸c ®èi víi m×nh ®oµn kÕt dÔ dµng hîp t c¸. 3, Ph−¬ng h−íng rÌn luyÖn ( sgk) �Häc sinh liªn hÖ b¶n th©n IV:Bµi tËp Bµi tËp1 C c¸ t×nh huèng a,c,d ,®,e, lµ hµnh vi kh«ng gi÷ ch÷ tÝn hµnh vi b , lµ Bè b¹n Trung kh«ng ph¶i lµ ng−êi kh«ng gi÷ ch÷ tÝn .

TiÕt 5: Bµi 5; Ph¸p luËt vµ kû luËt I: Môc tiªu cÇn ®¹t: 1, KiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu b¶n chÊt cña ph¸p luËt vµ kû luËt , mèi quan hÖ gi÷a ph¸p luËt vµ kû luËt, lîi Ých vµ sù cÇn thiÕt ph¶i tu©n theo ph¸p luËt vµ kû luËt . 2, VÒ kü n¨ng :

Trang 9

- RÌn luyÖn ý thøc vµ thãi quen kû luËt. - Nh¾c nhë mäi ng−êi thùc hiÖn tèt quy ®Þnh cña nhµ t r−êng vµ x· héi 3, ThÝa ®é: Häc sinh Cã ý thøc t«n träng ph¸p luËt vµ tù nguyÖn rÌn luyÖn tÝnh kû n¨ng t r©n träng nh÷ng ng−êi cã tÝnh kû luËt. II: Tµi liÖu vµ ph−¬ng tiÖn:

- sgk_ sgv. - Néi quy cña nhµ tr−êng

III: Ph−¬ng ph¸p : -Ph−¬ng ph¸p th¶o luËn, ®ãng vai , gi¶i quyÕt t×nh huèng. IV: C¸ c ho¹t ®éng d¹y häc: 1, æn ®Þnh tæ chøc. 2, KiÓm tra bµi cò: ThÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn? LÊy vÝ dô 3, Giíi thiÖu bµi: 4, D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng 1: I: §Æt vÊn ®Ò ? Em cho c« biÕt ®i d−êng nh− thÕ nµo lµ ®óng ph¸p luËt . ? Nh÷ng quy ®Þnh nµy nh÷ng ai ph¶i tu©n theo.( TÊt c¶ mäi ng−êi). ? Ai ®Æt ra( Nhµ n−íc). gi¸o viªn ®ã lµ ph¸p luËt . ? Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò. ? T×m nh÷ng hµnh vi sai t r i¸ cña Vò Xu©n Tr−êng vµ ®ång bän. ?Víi nh÷ng hµnh ®éng nµy ®· dÉn ®Õn hËu qu¶ nh− thÕ nµo? ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng hµnh vi sai t r¸ i nµy? ? V× sao em biÕt hµnh vi nµy lµ vi ph¹m ph¸p luËt . ?Nh÷ng quy ®Þnh nµy do ai ®Æt ra. ? Nh÷ng ai ph¶i tu©n theo quy ®Þnh nµy . §ã lµ ph¸p luËt. ? VËy ph¸p luËt lµ g×? Gi¸o viªn ®−a t×nh huèng. ? Theo luËt nghÜa vô qu©n sù Nam 18 tuæi kh«ng m¾c mét sè bÖnh nh− mï ,

- §i vÒ bªn ph¶i . - Tr¸ nh vÒ bªn ph¶i. - V−ît vÒ bªn t r i¸ . - §i ®óng chiÒu , ®óng lèi ®i…

-bu«n b¸n vËn chuyÓn thuèc phiÖn Ma tóy. - Dïng ®ång tiÒn bÊt chÝnh ®Ó mua chuéc c¸n bé. �Lµm suy tho¸i ®¹o ®øc c¸n bé gieo r¾c c i¸ chÕt t r¾ng cho con ng−êi. �§ã lµ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt . �V× ®iÒu 3 kho¶n 1 luËt phßng chèng Ma tóy ghi (...). �Do nhµ n−íc ®Æt ra �TÊt c¶ mäi ng−êi �TÝnh b¾t buéc chung. II: Néi dung bµi häc: 1, ph¸p luËt : Lµ nh÷ng quy t¾c c− sö cã do nhµ n−íc ®Æt ra cã tÝnh b¾t buéc chung.

Trang 10

thÇn kinh … Th× ph¶i tham gia nghÜa vô qu©n sù. ? NÕu 1 ng−êi nµo ®ã kh«ng tham gia th× Nhµ N−íc sÏ lµm g× ? ? ë tr−êng em cã néi quy quy ®Þng kh«ng? ? Nã lµ quy ®Þnh quy −íc cña ai? ? Néi dung cña néi quy ®ã?. ? Nhµ t r−êng ban hµnh néi quy ®ã nh»m môc ®Ých g×? §ã lµ kû luËt. ? VËy kû luËt lµ g× ? ? Gi÷a ph¸p luËt vµ kû luËt cã g× gièng vµ kh¸c nhau. ? Nh÷ng quy dÞnh cña t r−¬ng em cã ®−îc tr i¸ víi ph¸p luËt kh«ng? Nh÷ng quy ®Þnh ®ã ph¶i tu©n theo ®iÒu kiÖn nµo. LÊy vÝ dô: ? ViÖc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kû luËt cã ý nghÜa nh− thÕ nµo ®èi víi mçi ng−êi . ? ViÖc mÆc ®ång phôc vµo thø 2, thø 5 , thø 7 lµ do em tù gi c¸ lµm hay ph¶i cã sù nh¾c nhë cña ng−êi kh¸c. ? Lµ häc sinh em ph¶i rÌn luyÖn ph¸p luËt vµ kû luËt nh− thÕ nµo? Ho¹t ®éng:

�Gi¸o dôc thuyÕt phôc c−ìng chÕ. �Céng ®ång ( TËp thÓ). �Nªu lªn nh÷ng hµnh vi (®iÒu) cÇn tu©n theo. - Nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt chÆt chÏ. 2, kû luËt (sgk). - Häc sinh lÝ gi¶i . 3, Nh÷ng quy ®Þnh cña tËp thÓ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cñapl kh«ng ®−îc tr i¸ víi ph¸p luËt . 4, ý nghÜa(sgk) 5, Ph−¬ng h−íng rÌn luyÖn sgk. III: Bµi tËp. Bµi tËp1: Ph¸p luËt cÇn cho tÊt c¶ mäi ng−êi kÓ c¶ ng−êi cã ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt, v× ®ã lµ nh÷ng quy ®Þnh ®Ó t¹o ra sù thèng nh¾t trong ho¹t ®éng t¹o ra hiÖu qu¶ chÊt l−îng cña ho¹t ®éng x· héi. Bµi tËp 2:Néi quy cña nhµ tr−êng cña c¬ quan kh«ng coi lµ ph¸p luËt.

V× nã kh«ng do nhµ n−íc ban hµnh Nhµ n−íc gi¸m s¸t Bµi tËp3: Yªu cÇu häc sinh ®ãng vai. Hµ vai ®éi t r−ëng ®ang ®¸nh gi¸ c«ng t c¸ cña chi ®éi th× thÊy Dòng ®Õn Hµ nh¾c nhë lÇn sau kh«ng lµm nh− thÕ v× thÕ lµ thiÕu tÝnh kû luËt. Dòng ®· c¶i l¹i. Hµ: Trong tuÇn qua chi ®éi ta ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c sè viÖc nh− mua sæ sè10% ®éi viªn tham gia. Dòng: T«i ®i chËm xin phÐp vµo líp.

Trang 11

Hµ: LÇn sau Dòng nªn ®i sím h¬n ®Ó khái ¶nh h−ëng tíi mäi ng−êi v× nh− thÕ lµ vÒ kû luËt. Dòng: Vµo ®éi lµ hoµn toµn tù nguyÖn tù gi¸ c , nªn viÖc t«i ®i chËm kh«ng thÓ coi lµ thiÕu kû luËt ®−îc . ? Em ®ång ý víi ý kiÕn cña ai? ? NÕu lµ líp t r−ëng em sÏ gi¶i thÝch víi b¹n nh− thÕ nµo? Ho¹t ®éng 4: H−íng dÉn häc bµi.

- Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - Lµm bµi tËp t rong s c¸h bµi tËp. - ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: X©y dùng t×nh b¹n.

TiÕt 6: X©y dùng t×nh b¹n trong s n¸g lµnh m¹nhX©y dùng t×nh b¹n trong s n¸g lµnh m¹nhX©y dùng t×nh b¹n trong s n¸g lµnh m¹nhX©y dùng t×nh b¹n trong s n¸g lµnh m¹nh I- Môc tiªu cÇn ®¹t. 1.KiÕn thøc. - KÓ ®−îc mét sè biÓu hiÖn cña t×nh b¹n t rong s¸ng lµnh m¹nh, ph©n tÝch ®−îc ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ ng lµnh m¹nh. 2.Kü n¨ng. - BiÕt ®¸nh gi¸ th¸i ®é hµnh vi cña b¶n th©n va fng−êi kh¸c trong quan hÖ víi b¹n bÌ. 3.Th¸ i ®é. - Cã th i¸ ®é quÝ t rängvµ cã mong muèn x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ ng lµnh m¹nh.

Trang 12

II-Ph−¬ng tiÖn tµi liÖu. - SGK, SGVGDCD 8. - Mét sè bµi h¸t, bµi th¬ vÒ t×nh b¹n. - GiÊy khæ to, bót d¹.

III-Ph−¬ng ph¸ p . - Ph−¬ng ph¸p th¶o luËn. - Gi¶i quyÕt t×nh huèng.

IV- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. kiÓm tra bµi cò. 3. Giíi thiÖu bµi míi. 4. D¹y bµi míi.

Ho¹t ®éng 1: H−íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn dÒ. Th¶o luËn nhãm chia líp lµm 3 nhãm th¶o luËn 3 vÊn ®Ò. 1.Nªu nh÷ng viÖc lµm mµ ¡nghen ®· lµm cho Mac. 2.Nªu nh÷ng nhËn xÐt vÒ t×nh b¹n cña Mac vµ ¡nghen. 3.T×nh b¹n cña Mac vµ ¡nghen dùa trªn c¬ së nµo? Th¶o luËn theo nhãm. §¹i diÖn c c¸ nhãm lªn tr×nh bµy. NhËn xÐt bæ sung. Gi¸o viªn kÕt luËn. Ho¹t ®éng 2: *Qua t×m hiÓu vÒ t×nh b¹n gi÷a Mac vµ ¡nghen em cho biÕt thÕ nµo lµ t×nh b¹n? Ho¹t ®éng 3: Em t¸ n thµnh víi ý kiÕn nµo d−íi ®©y gi¶i thÝch v× sao? 1-T×nh b¹n lµ tù nguyÖn b×nh ®¼ng. 2-T×nh b¹n cÇn cã sù th«ng c¶m ®ång c¶m s©u s¾c. 3-T«n t räng tin cËy ch©n thµnh. 4-Bao che cho nhau.

I-§Æt vÊn ®Ò. 1.¡nghen lµ ng−êi ®ång chÝ trung kiªn lu«n s¸ t c¸nh bªn Mac trong sù nghiÖp ®Êu tranh víi hÖ t− t−ëng t− s¶n vµ truyÒn b ¸t− t−ëng v« s¶n. -Ng−êi b¹n th©n thiÕt cua rgia ®×nh M c¸. -¤ng lu«n gióp ®ì M¸c trong lóc khã kh¨n. -¤ng ®i lµm kinh doanh ®Ó lÊy tiÒn gióp ®ì M c¸. 1.T×nh b¹n cña Mac vµ ¡nghen thÓ hiÖn sù quan t©m gióp ®ì lÉn nhau. -Th«ng c¶m s©u s¾c víi nhau. �§ã lµ t×nh b¹n vÜ ®¹i vµ c¶m ®éng nhÊt. 3.T×nh b¹n Mac vµ ¡nghen dùa trªn c¬ së -§ång c¶m s©u s¾c. -Cã chung xu h−íng ho¹t ®éng . -Cã chung lÝ t−ëng . II-Néi dung bµi häc. 1.T×nh b¹n lµ t×nh c¶m g¾n bã gi÷a hai hay nhiÒu ng−êi trªn c¬ së tù nguyÖn, b×nh ®¼ng hîp nhau vÒ së thÝch , tÝnh t×nh, môc ®Ých , lÝ t−ëng . �§ång ý víi ý kiÕn 1, 2, 3, 5 v× t×nh b¹n lµ ph¶i th«ng c¶m chia sÎ t«n träng tin cËy ch©n thµnh, quan t©m gióp ®ì nhau, t rung thùc, nh©n ¸i , vÞ tha. �Kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn 4

Trang 13

5-Quan t©m gióp ®ì lÉn nhau. *VËy t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh cã ®Æc ®iÓm g×? Ho¹t ®éng 4: *C¶m xóc cña em nh− thÕ nµo khi gia ®×nh m×nh gÆp khã kh¨n vÒ kinh tÕ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®i häc nh−ng em ®−îc b¹n bÌ gióp ®ì? Ho¹t ®éng 5: *Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ t×nh b¹n? -¡n chän n¬i, ch¬i chän b¹n. -Thªm b¹n bít thï. -Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n. -Uèng n−íc nhí nguån. -Mét con ngùa ®au c¶ tµu bá cá

§Æc ®iÓm vÒ t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh (SGK) 2.ý nghÜa. �C¶m thÊy Êm ¸p tù tin yªu cuéc sèng h¬n. -BiÕt tù hoµn thiÖn ®Ó sèng tèt h¬n. III-Bµi tËp. Bµi tËp 1. T¸n thµnh víi ý kiÕn c, ®, g. Kh«ng t¸n thµnh a, b , d , e. Bµi tËp 2: �Häc sinh liªn hÖ lµm bµi tËp.

Ho¹t ®éng 6: Cñng cè dÆn dß - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - Lµm c¸c bµi cßn l¹i trong SGK. - S−u tÇm mét sè c©u ca dao , tôc ng÷ nãi vÒ t×nh b¹n. - ChuÈn bÞ bµi míi, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi.

TiÕt 7: TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi. I-Môc tiªu cÇn ®¹t. 1.KiÕn thøc . - Häc sinh hiÓu c c¸ lo¹i h×nh ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi, sù cÇn thiÕt tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi v× lîi Ých ý nghÜa cña nã. 2.Kü n¨ng. - Häc sinh cã kü n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi, qua ®ã h×nh thµnh kü n¨ng tù kh¼ng ®Þnh b¶n th©n trong cuéc sèng céng ®ång. 3.Th¸ i ®é. - H×nh thµnh ë häc sinh niÒm tin yªu cuéc sèng tin vµo con ng−êi. II-Tµi liÖu ph−¬ng tiÖn.

- SGK, SGVGDCD 8. - GiÊy bót d¹.

III-Ph−¬ng ph¸p . - Ph−¬ng ph¸p th¶o luËn kÕt hîp víi gi¶ quyÕt vÊn ®Ò. IV-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .

1. æn ®Þnh tæ chøc.

Trang 14

2. kiÓm tra bµi cò : ThÕ nµo lµ t×nh b¹n? Nªu ®Æc ®iÓm cña t×nh b¹n t rong s¸ng lµnh m¹nh.

3. Giíi thiÖu bµi míi. 4. D¹y bµi míi.

Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm, 2 quan niÖm SGK. Nhãm 1: Quan niÖm 1. Nhãm 2: Quan niÖm 2. Nhãm 3: H·y kÓ nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi mµ em ®−îc biÕt, em ®· tham gia. *C¸c nhãm cö nhãm tr−ëng, th− kÝ . -Tr×nh bµy ý kiÕn c¸c nhãm nhËn xÐt bæ sung, gi¸ o viªn tæng kÕt. Ho¹t ®éng 2: Tõ ý kiÕn nhãm 3. §iÒn vµo b¶ng sau®©y nh÷ng néi dung thÝch hîp:

I-§Æt vÊn ®Ò. Nhãm 1: Kh«ng ®ång ý v× nh− vËy ph¸t triÓn sÏ kh«ng hßan thiÖn chØ biÕt ch¨m lo ®Õn lîi Ých c¸ nh©n kh«ng ch¨m lo ®Õn lîi Ých tËp thÓ, kh«ng cã t r¸ch nhiÖm víi tËp thÓ, kh«ng cã tr¸ch nhiÖm víi céng ®ång. Nhãm 2: SÏ ph¸t triÓn toµn diÖn cã t×nh c¶m biÕt yªu th−¬ng tÊt c¶ mäi ng−êi, cã t r¸ch nhiÖm víi céng ®ång. Nhãm 3:

- Häc tËp v¨n hãa. - Ho¹t ®éng tõ thiÖn. - Ho¹t ®éng §ßan - §éi. - Ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. - Tham gia chèng tÖ n¹n x· héi… - Tham gia s¶n xuÊt cña c¶i vËt

chÊt - Tham gia chèng chiÕn tranh.

Ho¹t ®éng x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc

Ho¹t ®éng trong c¸c tæ chøc

Ho¹t ®éng nh©n ®¹o

-Tham gia s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt. -Tham gia chèng chiÕn tranh khñng bè. -Gi÷ g×n t rËt tù, an tßan x· héi.

-Tham gia ho¹t ®éng §ßan - §éi.

-Ho¹t ®éng tõ thiÖn . -Ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. -Xãa ®ãi gi¶m nghÌo.

*Qua viÖc lµm bµi tËp ®ã em cho biÕt ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi gåm mÊy lÜnh vùc? *VËy thÕ nµo lµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi ? Häc sinh ®äc néi dung bµi häc 1. *Khi em tham gia c c¸ ho¹t ®éng chÝnh

�3 lÜnh vùc. II-Néi dung bµi häc. 1.Häat ®éng chÝnh trÞ - x· héi (sgk) 2.ý nghÜa. -ThiÕt lËp ®−îc quan hÖ lµnh m¹nh

Trang 15

trÞ - x· héi em thÊy cã lîi g× cho b¶n th©n? *Qua nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®em l¹i cho mäi ng−êi ®iÒu g×? *Theo em häc sinh cã ph¶i tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi kh«ng? *Khi tham gia c¸c ho¹t ®éng ®ã em xuÊt ph t¸ tõ lÝ do nµo? Ho¹t ®éng 3: Tæ chøc d−íi h×nh thøc t rß ch¬i . Nhãm 1 t×m biÓu hiÖn kh«ng tÝch cùc b, e, d , ®, h. -Thêi gian: 3 phót. -Sè ng−êi: 5 em. -§iÒu kiÖn: Mçi mét em tham gia 1 lÇn bËn lµm xong míi ®−îc lªn.

gi÷a ng−êi víi ng−êi. -Ph¸t huy ®−îc t ruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc , x©y dùng x· héi . �§em l¹i cho mäi ng−êi niÒm vui sù an ñi vÒ tinh thÇn, gi¶m bít khã kh¨n vÒ vËt chÊt. 3.Ph−¬ng h−íng rÌn luyÖn . -Hßan thµnh nhiÖm vô ®−îc giao . T×nh c¶m niÒm tin t rong s¸ng. -§ãng gãp trÝ tuÖ. III-Bµi tËp. Bµi tËp 1: Ho¹t ®éng a, c, d, ®, e, g, h, i, k, l, m, n lµ ho¹t ®éng chÝnh t rÞ - x· héi . Bµi tËp 2: Nhãm 2: BiÓu hiÖn tÝch cùc a, e, g, i , k , l.

Ho¹t ®éng 4: Cñng cè dÆn dß. - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - Lµm c¸c bµi tËp trong SGK. - S−u tÇm mét sè g−¬ng ng−êi tèt viÖc tèt. - ChuÈn bÞ bµi: T«n t räng vµ häc hái .

Trang 16

TiÕt 8 : T«n t räng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c. I-Môc tiªu bµi häc. 1.KiÕn thøc. -Häc sinh hiÓu néi dung ý nghÜa vµ nh÷ng yªu cÇu cña viÖc t«n t räng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c. 2.Kü n¨ng. -BiÕt ph©n biÖt hµnh vi ®óng sai trong viÖc häc hái c c¸ d©n téc kh c¸ . 3.Th¸i ®é . -Cã lßng tù hµo d©n téc vµ t«n t räng c¸c d©n téc kh¸c cã nhu cÇu t×m vµ häc tËp ë c¸c d©n téc kh¸c. II-Tµi liÖu ph−¬ng tiÖn.

- SGK, SGV 8. - Tranh ¶nh vÌ 4 di s¶n v¨n hãa thÕ giíi.

III-Ph−¬ng ph¸p. - Th¶o luËn líp. - Lµm bµi tËp c ¸nh©n.

IV-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. kiÓm tra bµi cò: KÓ tÊm g−¬ng ng−êi tèt viÖc tèt. 3. Giíi thiÖu bµi míi . 4. D¹y bµi míi.

Trang 17

Ho¹t ®éng 1: C¶ líp ®µm tho¹i phÇn ®Æt vÊn ®Ò. *V× sao B¸c Hå cña chóng ta ®−îc coi lµ danh nh©n v¨ n hãa ThÕ giíi? *ViÖt Nam ®· cã ®ãng gãp g× ®¸ng tù hµo vµo nÒn v¨n hãa thÕ giíi . *Lý do nµo gióp nÒn kinh tÕ Trung Quèc træi dËy m¹nh mÏ . *Tõ tr−íc ®Õn nay n−íc ViÖt Nam cã mÊy b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp ? *Néi dung cña c¸c b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp nµy ( §Ó c¸c n−íc kh¸c biÕt ViÖt Nam lµ ®Êt n−íc cã chñ quyÒn , toµn vÑn l·nh thæ cã phong tôc tËp qu¸n riªng ? *Qua viÖc ph©n tich t rªn em chobiÕt thÕ nµo lµ t«n t räng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c. Häc sinh ®äc néi dung bµi tËp 1 Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn nhãm .Chia lµm 3 nhãm thùc hiÖn 3 vÊn ®Ò ? Nhãm 1:Chóng ta cÇn t«n träng häc hái c¸c d©n téc kh¸c kh«ng ? V× sao ? Nhãm 2:Chóng ta nªn häc tËp tiÕp thu nh÷ng g× ë c¸c n−íc d©n téc kh¸c.

Trang 18

Nhãm 3:Häc tËp ë c c¸ d©n téc kh¸c nh− thÕ nµo ? �C c¸ nhãm tr×nh bµy ,bæ xung nhËn xÐt . Gi¸o viªn tæng kÕt . *VËy häc tËp c¸c d©n téc kh¸c cã ý nghÜa nh− thÕ nµo ? Häc sinh ®äc ghi nhí 2+3. Ho¹t ®éng 3 . Ho¹t ®éng 4 Còng cè dÆn dß -Nh¾c l¹i néi dung bµi häc . -Lµm bµi tËp trong Sgk. TiÕt 9: KiÓm tra I: Môc tiªu cÇn ®¹t:

- Gióp häc sinhcòng cè hÖ thèng hãa kiÕn thøc ®· häc. - BiÕt ph©n biÖt hµnh vi ®óng sai.

II: C¸ c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra viÖc chuÈ bÞ bµi cña häc sinh 3. D¹y bµi míi. I: §Ò bµi: A: Tr¾c nghiÖm;

C©u1: Em ®ång ý hay kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn nµo sau ®©y? V× sao? a: T×nh b¹n ®Ñp chØ cã trong s¸ch vë. B: Tù lËp vui vÎ nhau héi b¹n bÌ, ¨ n ch¬i ®µn ®óm míi th©n thiÕt . C: T×nh b¹n x©y dùng trªn sù b×nh ®¼ng, t«n t räng tin cËy , ch©n thµnh kh«ng vô lîi, cã tr¸ch nhiÖm lu«n th«ng c¶m chia sÏ gióp ®ì lÉn nhau tiÕn bé. §ã lµ t×nh b¹n tèt. C©u2: ViÖc lµm nµo d−íi ®©y lµ viÖc lµm ®óng v× sao?

a. ChØ xem phim n−íc ngoµi kh«ng xem phim ViÖt Nam . b. T×m hiÓu phong tôc cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi. c. Kh«ng xem nghÖ thuËt d©n téc cña c¸c n−íc kh¸c d. Kh«ng xem nghÖ thuËt d©n téc ViÖt Nam . ®. Häc hái c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó øng dông vµ s¶n xuÊt ë ViÖt Nam e. Giíi thiÖu nh÷ng thµnh tùu cña n−íc ta cho thÕ giíi biÕt.

B: Tù luËn: ThÕ nµo lµ t«n träng häc hái c c¸ d©n téc kh¸c? CÇn t«n träng häc hái c¸c d©n téc kh¸c nh− thÕ nµo?

Trang 19

II: §¸p ¸n biÓu chÊm . A: Tr¾c nghiÖm : C©u 1: 3 ®iÓm Môc a, b � sai (lÝ gi¶i ®−îc v× sao sai). Môc c ®óng (lÝ gi¶i ®−îc v× sao ®óng ). Kh«ng gi¶i thÝch ®−îc v× sao trõ 1/2 sè ®iÓm. C©u a:Kh«ng ®óng v× thùc tÕ cã t×nh b¹n ®Ñp t rong s¸ng nh− cña Mac - ¡nghen. C©u b:Kh«ng ®óng v× ®ã lµ kh«ng ph¶i lµ t×nh b¹n t rong s¸ng lµnh m¹nh nã kh«ng gióp con ng−êi sèng tèt h¬n. C©u c:§ång ý v× ®ã lµ t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh gióp nhau cïng tiÕn bé. C©u 2: 3 ®iÓm.

- C©u b, 1 ®iÓm. - C©u c, 1 ®iÓm . - C©u f, 1 ®iÓm.

�Lµ c©u ®óng, kh«ng gi¶i thÝch ®−îc v× sao ®óng t rõ 0 ,5 ®iÓm mçi c©u. C©u 3: 4 ®iÓm.

- Nªu ®−îc kh¸i niÖm t«n t räng häc hái c¸c d©n téc kh¸c. - Nªu c¸ch häc hái c¸c d©n téc kh c¸.

III-Thu bµi nhËn xÐt biÓu thøcæi häc. - DÆn dß : VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi míi.

Trang 20

TiÕt 10 : X©y dùng nÕp sèng v¨ n hãa ë céng ®ång d©n c−. I-Môc tiªu cÇn ®¹t . 1.KiÕn thøc. -Häc sinh hiÓu néi dung, ý nghÜa vµ nh÷ng yªu cÇu cña viÖc gãp phÇn x©y dùng nÕp sèng v¨n hãa ë céng ®ång d©n c−. 2.Kü n¨ng. -Ph©n biÖt ®−îc biÓu hiÖn ®óng vµ kh«ng ®óng yªu cÇu cña viÖc x©y dùng nÕp sèng v¨n hãa ë céng ®ång d©n c−, tham gia ho¹t ®éng x©y dùng nÕp sèng v¨n hãa t¹i céng ®ång d©n c− . 3.Th¸i ®é . -Häc sinh cã t×nh c¶m g¾n bã víi céng ®ång n¬i ë ham thÝch c¸c ho¹t ®éng x©y dùng nÕp sèng v¨n hãa céng ®ång d©n c− . II-Ph−¬ng tiÖn tµi liÖu.

- SGK, SGVGDCD 8. - Nh÷ng mÉu chuyÖn vÒ ®êi sèng v¨ n hãa ë khu d©n c−.

III-Ph−¬ng ph¸p . - Ph−¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò kÝch thÝch t− duy. - Th¶o luËn nhãm, th¶o luËn líp.

IV-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. Bµi cò , bµi míi.

Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn h−íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò. *ë môc 1 ®· nªu nh÷ng hiÖn t−îng tiªu cùc nµo?

I-§Æt vÊn ®Ò. 1.HiÖn t−îng tiªu cùc. +HiÖn t−îng t¶o h«n. +Dùng vî g¶ chång sím ®Ó cã ng−êi lµm. +Ng−êi chÕt hoÆc gia sóc chÕt th× mêi thÇy mo, thÇu cóng phï phÐp t rõ ma.

Trang 21

*Nh÷ng hiÖn t−îng ®ã ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®Õn cuéc sèng cña ng−êi d©n? Häc sinh ®äc vÊn dÒ 2: *V× sao lµng Hinh ®−îc c«ng nhËn lµ lµng v¨n hãa? *Nh÷ng thay ®æi ®ã cã ¶nh h−ëng nh− thÕ nµo ®Õn cuéc sèng ng−êi d©n vµ c¶ céng ®ång? Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm. Chia líp lµm 4 nhãm th¶o luËn 4 vÊn ®Ò. C©u 1: Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña nÕp sèng v¨n hãa ë khu d©n c−? C©u 2: Nªu nh÷ng biÖn ph¸p gãp phÇn x©y dùng nÕp sèng v¨ n hãa ë khu d©n c−. C©u 3: V× sao cÇn ph¶i x©y dùng nÕp sèng v¨n hãa ë khu d©n c−. C©u 4: Häc sinh lµm g× ®Ó gãp phÇn x©y dùng nÕp sèng v¨ n hãa ë khu d©n c−. C¸ c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn nhÖn xÐt bæ sung . Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt luËn.

+uèng r−îu say, ®¸nh b¹c… *¶nh h−ëng: -C¸ c em ®i lÊy vî, lÊy chång ph¶i xa gia ®×nh sím. -Cã con kh«ng ®−îc ®i häc. -NhiÒu cÆp vî chång trÎ bá nhau cuéc sèng dang dë. -Sinh ra ®ãi nghÌo. -NhiÒu ng−êi chÕt v× bÞ ®èi xö tåi tÖ. 2.Lµng Hinh. -VÖ sinh s¹ch sÏ. -Dïng n−íc giÕng s¹ch. -Con èm ®au ®Õn tr¹m x¸. -TrÎ em ®ñ tuæi ®−îc ®Õn t r−êng. -Phæ cËp gi¸o dôc xãa mï ch÷. -§ßan kÕt t−¬ng t rî gióp ®ì nhau. -An ninh gi÷ v−ngxoas bá phong tôc tËp qu¸n l¹c hËu. �Ng−êi d©n yªn t©m s¶n xuÊt lµm ¨n kinh tÕ. -N©ng cao ®êi sèng v¨ n hãa tinh thÇn cña nh©n d©n. Nhãm 1: -C¸ c gia ®×nh gióp nhau lµm kinh tÕ . -Tham gia xãa ®ãi gi¶m nghÌo. -§éng viªn con em ®Õn tr−êng. -Gi÷ g×n vÖ sinh. -Phßng chèng tÖ n¹n x· héi . -Thùc hiÖn KHHG§. -Cã nÕp sèng v¨ n minh. Nhãm 2: -Thùc hiÖn ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng. -X©y dùng ®êi sèng v¨ n hãa tinh thÇn. -N©ng cao d©n trÝ… Nhãm 3: -Cuéc sèng b×nh yªn h¹nh phóc. -B¶o vÖ ph t¸ t riÓn truyÒn thèng v¨n hãa gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc. -§êi sèng nh©n d©n æ ®Þnh ph t¸ triÓn . Nhãm 4: -Ngoan ngâan lÔ phÐp.

Trang 22

Ho¹t ®éng 3: *Qua phÇn ph©n tÝch t rªn em cho c« biÕt. Céng ®ång d©n c− lµ g×? *X©y dùng nÕp sèng v¨n hãa nh− thÕ nµo? Gi¸o viªn treo b¶ng phô gäi häc sinh ®äc. *ViÖc x©y dùng nÕp sèng v¨ n hãa ë khu d©n c− cã ý nghÜa g×? *Häc sinh cÇn ph¶i lµm? Ho¹t ®éng 4:

-Ch¨m chØ häc tËp. -Tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi . -Tr¸nh xa c¸c tÖ n¹n x· héi… II-Néi dung bµi häc. 1.Céng ®ång d©n c− . SGK. 2.X©y dùng nÕp sèng v¨n hãa ë céng ®ång d©n c−. 3.ý nghÜa. - Lµm cho cuéc sèng b×nh yªn h¹nh phóc. -Ph¸t huy t ruyÒn thèng d©n téc. 4.Tr c¸h nhiÖm cña c«ng d©n. SGK. III-Bµi tËp. Bµi tËp 2: ViÖc lµm ®óng a, c, d, ® , g , i , k, o . ViÖc lµm sai b, c, h, l, n, m.

Ho¹t ®éng 5: cñng cè - Nh¸c l¹i néi dung bµi häc. - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i vµ chuÈn bÞ bµi “Tù lËp”.

Trang 23

TiÕt 11: Tù lËp I-Môc tiªu cÇn ®¹t . 1.KiÕn thøc. - Nªu ®−îc mét sè biÓu hiÖn cña ng−êi cã tÝnh tù lËp. - Gi¶i thÝch ®−îc b¶n chÊt cña tÝnh tù lËp. - Ph©n tÝch ®−îc ý nghÜa cña tÝnh tù lËp ®èi víi b¶n th©n gia ®×nh x· héi. 2.Kü n¨ng. - BiÕt tù lËp trong häc tËp, lao ®éng vµ trong sinh häat c ¸nh©n. 3.Th¸i ®é . - ThÝch sèng tù lËp kh«ng ®ång t×nh víi lèi sèng dùa dÉm û l¹i phô thuéc vµo ng−êi kh¸c. II-Ph−¬ng tiÖn tµi liÖu.

- SGK, SGVGDCD 8. - Mét sè tÊm g−¬ng vÒ häc sinh nghÌo v−ît khã tù lËp v−¬n lªn .

III-Ph−¬ng ph¸p . - Ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ ®Ò ¸n.

IV-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. kiÓm tra bµi cò: Céng ®ång d©n c− lµ g×? X©y dùng nÕp sèng v¨ n hãa ë

céng ®ång d©n c− cã ý nghÜa g×? 3. Giíi thiÖu bµi míi . 4. D¹y bµi míi.

Ho¹t ®éng 1; Gi¸o viªn h−íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò SGK. *TruyÖn kÓ vÒ ai? VÒ vÊn ®Ò g×? *Hµnh trang cña B¸c ®i t×m ®−êng cøu n−íc lµ g×? *V× sao B¸c Hå cã thÓ ra ®i t×m ®−êng cøu n−íc víi 2 bµn tay tr¾ng? Gi¸o viªn :B¸c Hå lµ ng−êi tù lËp. *VËy tù lËp lµ g×? Ho¹t ®éng 2: *T×m nh÷ng hµnh vi tr¸i ng−îc víi tù lËp?

I-§Æt vÊn ®Ò. �B¸c Hå ra ®i t×m ®−êng cøu n−íc . �Hai bµn tay tr¾ng. �ThÓ hiÖn phÈm chÊt kh«ng sî khã kh¨n gian khæ, tù lµm lÊy gi¶i quyÕt cña c«ng viÖc cña m×nh. Kh«ng dùa dÉm phô thuéc vµo ng−êi kh¸c. II-Néi dung bµi häc. 1.Tù lËp. SGK. �Tr i¸ víi tù lËp.

Trang 24

*T×m c©u tôc ng÷ nãi vÒ ng−êi cã hµnh vi trªn? *Em h·y nªu biÓu hiÖn cña tÝnh tù lËp? *HiÖn nay cã nhiÒu häc sinh sinh viªn nghÌo v−ît khã em cã suy nghÜ g× vÒ viÖc lµm cña hä? *VËy tù lËp cã ý nghÜa g×? Th¶o luËn c¶ líp: *Lµ häc sinh em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó cã tÝnh tù lËp? *LÊy vÝ dô cô thÓ ®Ó chøng minh? Ho¹t ®éng 3: Gi¸o viªn ph¸t biÓu cã m½u kÕ ho¹chc¶ líp ®iÒn vµo kÕ ho¹ch cña m×nh lªn b¶ng tr×nh bµy. Häc sinh nhËn xÐt �Gi¸o viªn kÕt luËn. Tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc (5’). Chia líp lµm 2 nhãm: Nhãm 1: Tßm nh÷ng c©u ca dao , tôc ng÷ nãi vÒ lù lËp. Nhãm 2: T×m nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ

- Nhót nh¸t. - Lo sî. - Ng¹i khã. - û l¹i dùa dÉm. - Phô thuéc ng−êi kh¸c.

�H ¸miÖng chê sung. 2.BiÓu hiÖn cña tÝnh tù lËp. -Tù tin . - B¶n lÜnh . - V−ît khã kh¨n gian khæ. - Cã ý chÝ nç lùc phÊn ®Êu kiªn tr×, bÒn bØ. �Th«ng c¶m chia sÎ. -Kh©m phôc ý chÝ tù lËp. �cÇn t¹o ®iÒu kiÖn cho hä. 3.ý nghÜa. Ng−êi tù lËp th−êng thµnh c«ng trong cuéc sèng vµ hä xøng ®¸ng ®−îc nhËn sù kÝnh träng cña mäi ng−êi.

- RÌn luyÖn tõ nhá. - Trong häc tËp. - Trong c«ng viÖc. - Trong sinh häat h»ng ngµy.

�Häc sinh tù chøng minh. III-Bµi tËp. Bµi tËp 2: T¸n thµnh víi ý kiÕn: c, d, ®, e. Kh«ng t¸ n thµnh ý kiÕn: a, b. Bµi tËp 5: � Häc sinh tù lµm. Bµi tËp 4: Nhãm 1:

- Tù lùc c¸nh sinh. - Cã bông ¨n cã bông lo. - Cã th©n ph¶i lËp th©n. - …

Nhãm 2: - H¸ miÖng chê sung.

Trang 25

hµnh vi kh«ng tù lËp. Mçi nhãm cö tõng ng−êi 1 lªn b¶ng tr×nh bµy, ng−êi nµy lµm xong ng−êi kh¸c tiÕp tôc… -Gi¸o viªn nhËn xÐt : -VÒ thêi gian. - VÒ ch÷ viÕt… *Trß ch¬i thi kÓ chuyÖn : KÒ mét c©u chuyÖn kÓ vÒ ng−êi cã tinh thÇn tù lËp. -C¸ c em kÓ chuÖn ph¶i diÔn c¶m . -NÕu c©u chuyÖn hay ®¬n gi¶n yªu cÇu häc sinh ®ãng vai.

- Con mÌo n»m bÕp co ro. - Ýt ¨ n nªn míi it lo it lµm.

Ho¹t ®éng 4: cñng cè dÆn dß.

- Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK. - ChuÈn bÞ bµi míi : Lao ®éng tù gi¸ c vµ s¸ ng t¹o.

Trang 26

TiÕt 12 + 13 : Lao ®éng tù gi¸c vµ s¸ng t¹o. I-Môc tiªu bµi häc. 1.KiÕn thøc. -Gióp häc sinh hiÓu ®−îc c¸c h×nh thøc lao ®éng cña con ng−êi häc tËp lµ h×nh thøc lao ®éng nµo? -HiÓu ®−îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tù gi¸ c vµ s¸ng t¹o trong häc tËp lao ®éng . 2.Kü n¨ng. -rÌn luyÖn kü n¨ng lao ®éng vµ s¸ng t¹o trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng . 3.Th¸i ®é . -H×nh thµnh ë häc sinh ý thøc tù gi¸c, lu«n t×m tßi c i¸ míi trong häc tËp vµ lao ®éng . II-Ph−¬ng tiÖn, tµi liÖu .

- SGK, SGVGDCD 8. - TruyÖn ng−êi tèt viÖc tèt.

III-Ph−¬ng ph¸p . - Th¶o luËn nhãm. - Ph−¬ng ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò . - Tæ chøc trß ch¬i.

IV-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. kiÓm tra bµi cò : Lµm bµi tËp 2. 3. Giíi thiÖu bµi míi . 4. D¹y bµi míi.

Ho¹t ®éng 1: H−íng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn I, ®äc truyÖn ®äc. Th¶o luËn nhãm: Chia líp lµm 3 nhãm, th¶o luËn 3 vÊn ®Ò : Nhãm 1: *Em cã suy nghÜ g× vÒ th¸i ®é lao ®éng cña ng−êi thî méc t r−íc vµ trong qu¸ tr×nh lµm ng«i nhµ cuèi cïng? Nhãm 2: *HËu qu¶ viÖc lµm cña «ng? Nhãm 3: *Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn hËu qu¶ ®ã? �C c¸ nhãm th¶o luËn ghi chÐp, tr×nh bµy, nhËn xÐt . Gi¸o viªn nhËn xÐt bæ sung.

I-§Æt vÊn ®Ò. 1.TruyÖn ®äc : Ng«i nhµ kh«ng hoµn h¶o. Nhãm 1: Th¸i ®é t r−íc ®©y.

- TËn tôy. - Tù gi¸c. - Nghiªm tóc thùc hiÖn quy tr×nh,

kû thuËt, kû luËt . - Thµnh qu¶ lao ®éng hoµn h¶o .

*Th i¸ ®é khi lµm nhµ cuèi cïng: -Kh«ng dµnh t©m trÝ cho c«ng viÖc. -T©m tr¹ng mÖt mái. -Kh«ng khÐo lÐo, tinh x¶o . -Sö dông vËt liÖu cÈu th¶. -Kh«ng ®¶m b¶o quy tr×nh kû thuËt . Nhãm 2: HËu qu¶ : ¤ng ph¶i hæ thÑn. -§ã lµ ng«i nhµ kh«ng hoµn h¶o .

Trang 27

Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn c¶ líp, t×nh huèng, c¶ 3 ý kiÕn *T¹i sao nãi lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ph−¬ng tiÖn ®Ó con ng−êi, x· héi ph t¸ triÓn ? *NÕu con ng−êi kh«ng lao ®éng th× ®iÒu kiÖn g× sÏ x¶y ra? *Cã mÊy h×nh thøc lao ®éng? §ã lµ nh÷ng h×nh thøc g×? Ho¹t ®éng 3: *ThÕ nµo lµ lao ®éng tù gi c¸? LÊy vÝ dô? *ThÕ nµo lµ lao ®éng s¸ng t¹o? *LÊy vÝ dô? *Em h·y nªu biÓu hiÖn cña lao ®éng tù gi¸c s¸ng t¹o? *T¹i sao ph¶i tù gi¸c s¸ng t¹o?

Nhãm 3: Nguyªn nh©n: -ThiÕu tù gi¸c. -Kh«ng cã kû luËt lao ®éng . -Kh«ng chó ý ®Õn kû thuËt. 2.§Æt vÊn ®Ò t×nh huèng. �Häc sinh th¶o luËn nªu lªn ý kiÕn cña m×nh. �Lao ®éng gióp con ng−êi hoµn thiÖn vÒ phÈm chÊt vµ ®¹o ®øc t©m lÝ t×nh c¶m. -Con ng−êi ph¸t triÓn vÒ n¨ng lùc. -Lµm ra cña c¶i cho x· héi ®¸p øng nhu cÇu cña con ng−êi. �Con ng−êi kh«ng cã c¸i ¨n , c¸i mÆc, c¸i ®Ó ë…kh«ng cã c¸i g× ®Ó vui ®Ó gi¶i trÝ. �Lao ®éng t rÝ ãc vµ lao ®éng ch©n tay. II-Néi dung bµi häc. 1.Lao ®éng tù gÝac lµ chñ ®éng lµm viÖc kh«ng ®îi ai nh¾c nhë, kh«ng ph¶i do ¸ p lùc tõ bªn ngoµi. 2.Lao ®éng s¸ng t¹o lµ trong qu¸ t r×nh lao ®éng lu«n lu«n suy nghÜ c¶i tiÕn ®Ó t×m tßi c¸i míi, t×m ra c c¸h gi¶i quyÕt tèi −u nh»m kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng hiÖu qu¶ lao ®éng . �Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®−îc giao mét c¸ch chñ ®éng. -NhiÖt t×nh tham gia mäi c«ng viÖc. -Suy nghÜ c¶i tiÕn ®æi míi c¸c ph−¬ng ph¸p t rao ®æi kinh nghiÖm . -TiÕp cËn c¸i míi, c i¸ hiÖn ®¹i cña thêi ®¹i ngµy nay. �Kh«ng tù gi¸ c s¸ng t¹o th× kh«ng tiÕp cËn víi sù tiÕn bé cña nh©n lo¹i. -§Ó xøng ®¸ng lµ lùc l−îng lao ®éng míi cña ®Êt n−íc. -Kh«ng ngõng ®−îc hoµn thiÖn nh©n c¸ch. �ChØ cã tù gi¸ c míi vui vÎ tù tin vµ cã hiÖu qu¶, tù gi¸ c lµ ®iÒu kiÖn cña

Trang 28

*Gi÷a lao ®éng tù gi¸ c vµ lao ®éng s¸ng t¹o cã mèi quan hÖ nh− thÕ nµo? *Lao ®éng tù gi¸c s¸ng t¹o cã ý nghÜa nh− thÕ nµo? *Häc sinh cÇn ph¶i lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tù gi¸ c s¸ ng t¹o t rong häc tËp trong lao ®éng ? *Häc sinh tù liªn hÖ b¶n th©n? Ho¹t ®éng 4: Gi¸o viªn h−íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 1. *nªu nh÷ng hËu qu¶ cña viÖc häc tËp thiÕu s¸ng t¹o, thiÕu tù gi¸c? Tæ chøc trß ch¬i : Chia líp lµm 2 nhãm cïng t×m hiÓu nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ lao ®éng . Nhãm nµo lµm ®−îc nhiÒu h¬n sÏ th¾ng.

s¸ng t¹o �tù gi¸c lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc, s¸ng t¹o lµ phÈm chÊt trÝ tuÖ. 3.ý nghÜa. -Gióp chóng ta tiÕp thu kiÕn thøc kü n¨ng ngµy cµng thuÇn thôc. -Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn phÈm chÊt vµ n¨ng lùc c¸ nh©n. -ChÊt l−îng häc tËp lao ®éng sÏ ®−îc n©ng cao . 4.Ph−¬ng h−íng rÌn luyÖn . -Cã kÕ ho¹ch rÌn luyÖn tù gi¸c s¸ng t¹o trong häc tËp, lao ®éng . -rÌn luyÖn hµng ngµy th−êng xuyªn. III-Bµi tËp. Bµi tËp 1: *biÓu hiÖn tù gi¸c s¸ng t¹o: -Tù gi¸c t rong häc tËp lµm bµi. -Thùc hiÖn néi qui cña tr−êng. -Cã kÕ ho¹ch rÌn luyÖn . -Cã suy nghÜ c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p . -Nghiªm kh¾c söa ch÷a sai t r i¸. *biÓu hiÖn kh«ng tù gi¸c: -Lèi sèng tù do c¸ nh©n. -CÈu th¶ ng¹i khã. -bu«ng th¶ l−êi nh¸c suy nghÜ. -ThiÕu tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n gia ®×nh vµ x· héi. Bµi tËp 2 + 3: -Häc tËp kh«ng ®¹t kÕt qu¶ cao . -Ch¸n n¶n dÔ bÞ l«i kÐo vµo c c¸ tÖ n¹n x· héi. -¶nh h−ëng ®Õn b¶n th©n gia ®×nh x· héi. *Tôc ng÷: -Tay lµm hµm nhai, tay quai miÖng trÔ. -Ch©n lÊm tay bïn. -Lµm ruéng ¨n c¬m n»m, nu«i t»m ¨n c¬m ®øng. *Ca dao: Cµy ®ång ®ang biÓu thøcæi ban tr−a Måi h«i th¸nh thãt nh− m−a ruéng cµy. Ai ¬i b−ng b¸t c¬m ®Çy.

Trang 29

DÎo th¬m mét h¹t ®¾ng cay mu«n phÇn.

Ho¹t ®éng 5: cñng cè dÆn dß.

- Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - Lµ c¸c bµi tËp t rong SGK. - ChuÈn bÞ bµi míi : Bµi 12 .

TiÕt 14 + 15 : QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong gia ®×nh. I-Môc tiªu cÇn ®¹t . 1.KiÕn thøc. Häc sinh hiÓu ®−îc mét sè qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña mäi thµnh viªn trong gia ®×nh hiÓu ý nghÜa cña nh÷ng qui ®Þnh ®ã. 2.Kü n¨ng.

Trang 30

-Häc sinh biÕt øng xö phï hîp víi c c¸ qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quyÒn vÇ nghÜa vô cña b¶n th©n t rong gia ®×nh. -Häc sinh biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ng−êi kh¸c theo qui cña ph¸p luËt . 3.Th¸i ®é . -Häc sinh cã th¸i ®é t r©n t räng gia ®×nh vµ t×nh c¶m gia ®×nh cã ý thøc x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc. -Thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi «ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em. II-C c¸ ho¹t ®éng d¹y häc .

1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. kiÓm tra bµi cò : ThÕ nµo lµ lao ®éng tù gi¸c? Lao ®éng s¸ng t¹o? ý nghÜa

? 3. Giíi thiÖu bµi míi . 4. D¹y bµi míi.

Ho¹t ®éng 1: Gäi häc sinh ®äc bµi ca dao. *Néi dung cña bµi ca dao trªn lµ g×? *Trong gia ®×nh con c¸i ph¶i cã bæn phËn g×? V× sao? *Em h·y kÓ vÒ nh÷ng viÖc em ®· lµm cho «ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em? *Em sÏ c¶m thÊy thÕ nµo khi kh«ng cã t×nh th−¬ng ch¨m sãc cña «ng bµ, cha mÑ? *VËy theo em gia ®×nh lµ g×? Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm, chia líp lµm 4 nhãm, th¶o luËn 4 vÊn ®Ò: Nhãm 1: Nªu nh÷ng viÖc lµm cña TuÊn ®èi víi «ng bµ (truyÖn 1). Nhãm 2: Em cã ®ång t×nh víi viÖc lµm cña TuÊn kh«ng? V× sao? Nhãm 3: Nªu nh÷ng viÖc lµm cña t rai cô Lam (truyÖn 2). Nhãm 4: Em cã ®ång t×nh víi c¸ch c− xö cña con trai cô Lam kh«ng? V× sao? Häc sinh tr×nh – nhËn xÐt gi¸o viªn bæ sung.

I-§Æt vÊn ®Ò. �Bµi ca dao nãi vÒ t×nh c¶m gia ®×nh. �Ph¶i kÝnh träng cã hiÕu víi cha mÑ, v× cha mÑ lµ ng−êi sinh thµnh, nu«i d−ìng chóng ta. � C¶m thÊy biÓu thøcån tñi, tñi th©n cã thÓ sÏ h− háng ph¹m ph¸p. II-Néi dung bµi häc. 1.Gia ®×nh lµ c¸i n«i nu«i d−ìngmçi con ng−êi lµ m«i tr−êng quan träng h×nh thµnh vµ gi¸o dôc nh©n c c¸h con ng−êi. Häc sinh th¶o luËn gi¸ o viªn chèt ý kiÕn. Nhãm 1: TuÊn xin mÑ vÒ quª ë víi «ng bµ néi. -Th−¬ng «ng bµ TuÊn chÊp nhËn ®i häc xa nhµ, xa mÑ, xa em. -H»ng ngµy dËy sím nÊu c¬m . -Cho lîn gµ ¨n. -§un n−íc cho «ng bµ t¾m. -D¾t «ng ®i d¹o th¨m bµ con. -N»m c¹nh «ng bµ tiÖn ch¨m sãc. Nhãm 2: §ång t×nh vµ kh©m phôc viÖc lµm cña

Trang 31

*ViÖc lµm cña con t rai cô Lam cã ®−îc x· héi, ph¸p luËt ®ång t×nh kh«ng? *VËy ph¸p luËt qui ®Þnh nh− thÕ nµo vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña con ch¸u trong gia ®×nh? Ho¹t ®éng 3: Gi¶i quyÕt t×nh huèng ë bµi tËp 4 vµ 5 (SGK). Häc sinh ®äc bµi tËp 4 (SGK trang 33). *Theo em ai lµ ng−êi cã lçi t rong viÖc nµy? Häc sinh ®äc bµi tËp 5 (SGK trang 33). *Theo em L©m ®· vi ph¹m ®iÒu g×? *Theo em bè mÑ L©m xö sù nh− vËy cã ®óng kh«ng? T¹i sao? *VËy theo em ph¸p luËt qui ®Þnh nh− thÕ nµo vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña cha mÑ, «ng bµ? Ho¹t ®éng 4: Liªn hÖ b¶n th©n.

TuÊn v× TuÊn biÕt ¬n ch¨m sãc «ng bµ. Nhãm 3: -Sö dông tiÒn b¸n nhµ, b¸n v−ên cña cha mÑ ®Ó x©y nhµ. -X©y nhµ xong ë tÇng trªn . -TÇng 1 cho thuª. -Cô Lam ë d−íi bÕp. -Mang cho mÑ b¸t c¬m vµ Ýt thøc ¨n. -biÓu thøcån tñi qu¸ cô trë vÒ quª ë víi con thø. Nhãm 4: Kh«ng ®ång t×nh v× anh con trai lµ ®øa con bÊt hiÕu. 2.QuyÒn vµ nghÜa vô cña con ch¸u: -Con ch¸u cã bæn phËn yªu quÝ kÝnh träng biÕt ¬n cha mÑ, «ng bµ, cã quyÒn vµ nghÜa vô ch¨m sãc nu«i d−ìng cha mÑ, «ng bµ, ®Æc biÖt khi «ng bµ, cha mÑ èm ®au giµ yÕu. Nghiªm cÊm con ch¸u cã hµnh vi ng−îc ®·i , xóc ph¹m «ng bµ, cha me. Bµi tËp 4: C¶ S¬n vµ cha mÑ S¬n ®Òu cã lçi . -S¬n th× ®ua ®ßi ¨n ch¬i . -Cha mÑ S¬n qu¸ nu«ng chiÒu biÓu thøc«ng láng viÖc qu¶n lÝ S¬n, kh«ng biÕt kÕt hîp gi¸o dôc gi÷a gia ®×nh víi nhµ tr−êng ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc S¬n. Bµi tËp 5: -L©m vi ph¹m luËt giao th«ng ®−êng bé (®i xe ng−îc chiÒu) �Kh«ng ®óng v× cha mÑ L©m ph¶i cã tr c¸h nhiÖm vÒ hµnh vi cña L©m, ph¶i båi th−êng thiÖt h¹i do con g©y ra cho ng−êi kh¸c (v× L©m míi 13 tuæi) 3.QuyÒn vµ nghÜa vô cña cha mÑ, «ng bµ SGK

Trang 32

*NÕu trong gia ®×nh em cha mÑ vµ con c¸i, anh chÞ em cã sù bÊt hßa? Trong tr−êng hîp ®ã em xö sù nh− thÕ nµo? *VËy theo em, anh chÞ em cã bæn phËn g×? Gäi häc sinh nh¾c l¹i nh÷ng qui ®Þnh trªn. *Nhµ n−íc ban hµnh nh÷ng qui ®Þnh trªn nh»m môc ®Ých g×? Ho¹t ®éng 5: Häc sinh ®äc bµi tËp 3 (SGK trang 33). *Theo em ai ®óng, ai sai trong ttr−êng hîp nµy? V× sao? *NÕu em lµ Chi em sÏ øng xö nh− thÕ nµo? §iÒn dÊu X vµo ý kiÕn em cho lµ ®óng. Tæ chøc trß ch¬i chia líp lµm 2 nhãm (2 d·y bµn) cö 1 th− kÝ (mçi nhãm 1 ng−êi) lªn b¶ng ghi chÐp nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ mèi quan hÖ t×nh c¶m trong gia ®×nh.

�Ng¨n c¶n kh«ng cho bÊt hßa nghiªm träng h¬n. -Khuyªn 2 bªn thËt b×nh tÜnh, gi¶i thÝch khuyªn nhò mäi ng−êi ®Ó thÊy ®óng sai. 4.Anh chÞ em cã bæn phËn th−¬ng yªu, ch¨m sãc, gióp ®ì nhau nÕu kh«ng cßn cha mÑ. �X©y dùng gia ®×nh hßa thuËn h¹nh phóc, gi÷ g×n vµ ph¸t huy t ruyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh ViÖt Nam, chóng ta ph¶i hiÓu vµ thùc hiÖn tèt quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh ®èi víi gia ®×nh. III-Bµi tËp. Bµi tËp 1+2: Häc sinh tù lµm. Bµi tËp 3: SGK -Bè mÑ Chi ®óng, v× hä ®· kh«ng x©m ph¹m quyÒn tù do cña con. V× cha mÑ cã quyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lÝ t r«ng nom con. -Chi sai, v× kh«ng t«n t räng ý kiÕn cha mÑ. -Nghe lêi cha mÑ, kh«ng nªn ®i ch¬i xa nÕu kh«ng cã c« gi¸o vµ nhµ t r−êng qu¶n lý vµ em sÏ gi¶i thÝch cho b¹n bÌ hiÓu. Bµi tËp më réng: -KÝnh t räng lÔ phÐp -Ch¨m sãc bè mÑ khi èm ®au -Nãi dèi «ng bµ ®Ó ®i ch¬i -Ph¸t huy t ruyÒn thèng gia ®×nh -Anh em hßa thuËn -T«n träng l¾ng nghe ý kiÕn cña «ng bµ cha mÑ -Con d¹i c i¸ mang. -Mét giät m¸u ®µo h¬n ao n−íc l·. -Cña chång c«ng vî. -Anh em hßa thuËn lµ nhµ cã phóc. -Anh em nh− thÓ tay ch©n.

Trang 33

-Con cã cha mÑ ®Î ch¼ng lç nÎ chui lªn. -Kh«n ngoan ®èi ®¸p ng−êi ngoµi . -Gµ cïng mét mÑ chí hßai ®¸ nhau. -C¸ kh«ng ¨n muèi c¸ −¬n. -Con c·i cha mÑ t r¨ m ®−êng con h−.

Ho¹t ®éng 6: cñng cè dÆn dß.

- Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - Lµm bµi tËp 7 SGK. - ChuÈn bÞ bµi : Phßng chèng tÖ n¹n x· héi.

TiÕt 16 : Thùc hµnh ngo¹i khãa c c¸ vÊn ®Ò ®Þa ph−¬ng. Chñ ®Ò : T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng lÞch sö quª h−¬ng. I-Môc tiªu cÇn ®¹t . 1.KiÕn thøc. -Gióp häc sinh hiÓu ®−îc truyÒn thèng lÞch sö quª h−¬ng, cÇn tham gia t×m hiÓu ®Ó gi÷ g×n b¶o vÖ t ruyÒn thèng di tÝch v¨n hãa lÞch sö. 2.Kü n¨ng. -Cã kü n¨ng hiÓu biÕt vµ tham gia gi÷ g×n t ruyÒn thèng lÞch sö quª h−¬ng. 3.Th¸i ®é . -T«n t räng, tu bæ , b¶o vÖ t ruyÒn thèng di tÝch v¨ n hãa lÞch sö quª h−¬ng . II-Ph−¬ng tiÖn tµi liÖu. -Tranh ¶nh, t ruyÖnkÓ. III-Ph−¬ng ph¸p .

Trang 34

-Nªu vÊn ®Ò, ®µm tho¹i , qu¶ quyÕt t×nh huèng, th¶o luËn. IV-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc .

1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. kiÓm tra bµi cò : Trªn ®Þa bµn ThiÖu hãa cã nh÷ng di tÝch lÞch sö v¨ n hãa

tiªu biÓu nµo? ë ®©u? 3. Giíi thiÖu bµi. 4. D¹y bµi míi.

*KÓ tªn c¸c di tÝch v¨ n hãa lÞch sö ë ®Þa ph−¬ng mµ em biÕt? *Trong c¸c di tÝch v¨n hãa lÞch sö trªn di tÝch nµo tiªu biÓu cho t ruyÒn thèng yªu n−íc cña cha «ng ta (më réng ë tØnh ta). *Ng«i ®Òn ë ch©n s«ng Chu (Minh Ch©u) thê ai? *Giíi thiÖu vµi nÐt vÒ ng«i ®Òn ®ã? *HiÖn t¹i ng«i ®Òn ®ã ®−îc b¶o tån ch¨m sãc nh− thÕ nµo? Gi¸o viªn më réng : Ng−êi ta nãi m¶nh ®Êt Thanh Hãa lµ m¶nh ®Êt ®Þa linh nh©n kiÖt. *Lµ ng−êi con sinh ra t rªn quª h−¬ng Thanh Hãa v−íi nhiÒu anh hïng em cã suy nghÜ g×? *HiÖn t¹i cã mét sè ng−êi lîi dông khu di tÝch ®Ó lµm lîi riªng hoÆc ph¸ h¹i lµm « nhiÓm m«i tr−êng n¬i di tÝch em cã th¸i ®é nh− thÕ nµo? *§Ó gi÷ g×n khu di tÝch (chïa) b¶n th©n em ph¶i lµm g×? Gi¸o viªn ®¬a ra mét sè t×nh huèng ®Ó häc sinh lµm.

� Häc sinh tù kÓ � L¨ng Bµ TriÖu – HËu Léc. §Òn thê Lª Lîi – Thä Xu©n. Thµnh Nhµ Hå – VÜnh Léc. � §−îc b¶o vÖ ch¨m sãc, tu söa hµng n¨m. � C¶m phôc tù hµo, biÕt ¬n thÕ hÖ cha «ng. � Lªn ¸n, phª ph¸n. � Nªu râ tr¸ch nhiÖm cña häc sinh .

Gi¸o viªn ®−a mét sè t×nh huèng liªn quan ®Õn néi dung bµi häc ®Ó häc sinh lµm. Yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ viÕt nhµ thu ho¹ch. Cñng cè dÆn dß: -Nh¾c nhë häc sinh «n tËp ®Ó chuÈn bÞ cho bµi thi hÕt häc kú I.

Trang 35

TiÕt 17: ¤n tËp häc kú I I-Môc tiªu cÇn ®¹t . - Gióp häc sinh hÖ thèng hãa l¹i kiÕn thøc ®· häc ë kú I. - cñng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc ®Ó häc sinh vËn dông lµm bµi tËp t×nh huèng. - rÌn luyÖn mét sè kü n¨ng, ãc s¸ng t¹o khi lµm bµi. II-C c¸ ho¹t ®éng d¹y häc .

1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. kiÓm tra bµi cò – D¹y bµi míi.

Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn gióp häc sinh nh¾c l¹i mét è kh¸i niÖm : T«n träng lÏ ph¶i, liªm khiÕt. T«n träng ng−êi kh¸c, gi÷ ch÷ tÝn, ph¸p luËt vµ kØ luËt… Gióp häc sinh nh¾c l¹i c¸c quyÒn cña mçi thµnh viªn t rong gia ®×nh. Ho¹t ®éng 2:

I-Cñng cè kiÕn thøc. � Häc sinh nh¾c. II-LuyÖn tËp.

Trang 36

Gi¸o viªn h−íng dÉn häc sinh vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®Ó lµm mét sè bµi tËp. 1.Theo em hµnh vi nµo sau ®©y thÓ hiÖn t«n t räng lÏ ph¶i. §¸nh d©u X vµo Bµi tËp 2: Em h·y kÓ mét c©u chuyÖn nãi vÒ tÝnh liªm khiÕt. Bµi tËp 3: Bµi tËp t×nh huèng : Lan m−în Trang cuèn s¸ch vµ høa hai h«m sau sÏ tr¶ nh−ng v× ch−a ®äc xong nªn Lan cho r»ng cø gi÷ k¹i khi nµo ®äc xong th× tr¶ l¹i cho Trang còng ®−îc. *Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh vi cña Lan? *NÕu em lµ Lan em s÷ lµm g×? Bµi tËp 4: Liªn hÖ b¶n th©n. *B¶n th©n em cã thùc hiÖn tèt néi quy quy ®Þnh cña nhµ tr−êng kh«ng? *§äc thuéc 10 (®iÒu) néi quy cña häc sinh ë t r−êng em. *Theo em cã t×nh b¹n t rong s¸ng ë ngoµi ®êi kh«ng? Bµi tËp 5: X©y dùng ®Ò ¸n . Em h·y ®Ò xuÊt mét ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi cho líp. *ViÖt Nam cã nh÷ng di s¶n v¨n hãa nµo ®−îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n v¨ n hãa thÕ giíi? *H·y s−u tÇm vµ chia sÎ víi b¹n bÌ vÒ nh÷ng tÊm g−¬ng häc sinh, sinh viªn

Bµi tËp 1: a.ChÊp hµnh tèt mäi néi qui n¬i m×nh sèng, lµm viÖc vµ häc tËp. b.ChØ lµm nh÷ng viÖc mµ m×nh thÝch. c.Phª ph¸n nh÷ng viÖc lµm tr¸i . d.Tr¸nh tham gia nh÷ng viÖc kh«ng liªn quan ®Õn m×nh. ®.Giã chiÒu nµo che chiÒu Êy , cè g¾ng kh«ng lµm mÊt lßng ai. � Häc sinh tù kÓ. � Lan kh«ng biÕt gi÷ lêi høa. � §em s¸ch ®Õn tr¶ cho b¹n cã thÓ hái b¹n cho m−în thªm vµi ngµy nÕu b¹n ®ång ý. � Häc sinh tù liªn hÖ. �Cã, VD : Mac - ¡nghen. � Häc sinh tù ph c¸ th¶o kÕ ho¹ch.

- Cè ®« HuÕ. - Phè cæ Héi An. - Th¸nh ®Þa Mü S¬n. - VÞnh H¹ Long. - Phong Nha KÎ B¶ng. - Nh· nh¹c cung ®×nh HuÕ.

Trang 37

nghÌo v−ît khã. Gi¸o viªn h−íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 3 SGK trang 33. *Gia ®×nh bµ Hßa cã 2 ng−êi con 1 t rai 1 g¸i. Con t rai ®−îc nu«ng chiÒu ®i häc, con g i¸ kh«ng ®−îc ®i häc. Em cã nhËn xÐt g× vÒ gia ®×mh bµ Hßa. *Em thö ®ãng vai bµ Hßa khi ®ang c− xö víi con g¸i.

Bµi tËp 3 SGK trang 33. Theo em th× Chi sai v× Chi kh«ng nªn ®i ch¬i xa nÕu kh«ng cã bè mÑ hoÆc gi¸ o viªn chñ nhiÖm ®i cïng. Bµ Hßa: C i¸ Lan ®©u råi. Lan: D¹, con ®©y ¹. Bµ Hßa: Mµy ®ang lµm g× ®Êy? Lan: Th−a mÑ con ®ang häc. Bµ Hßa: Häc, suèt ngµy chØ häc. Ngµy mai ë nhµ phô gióp tao lµm viÖc nhµ. Con g¸i häc lµm g× nhiÒu.

Ho¹t ®éng 3 :

- Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. - ChuÈn bÞ tiÕt sau kiÓm tra häc kú I.

TiÕt 18: kiÓm tra häc kú I. I-Môc tiªu cÇn ®¹t . - kiÓm tra ®¸nh gi¸ kiÕn thøc cña häc sinh qua 1 häc kú ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch cho häc kú sau. - Häc sinh biÕt vËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm bµi kiÓm tra . - rÌn luyÖn thãi quen nghiªm tóc khi lµm bµi . II-C c¸ ho¹t ®éng d¹y häc .

1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. kiÓm tra bµi cò : kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña häc sinh . 3. D¹y bµi míi.

A-§Ò bµi. I-PhÇn tr¾c nghiÖm. C©u 1: Em h·y ®iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç trèng ®Ó hßan chØnh §iÒu 4 luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000. “ Cha mÑ cã nghÜa vô … con thµnh c«ng d©n cã Ých cho x· héi, con cã nghÜa vô … ch¨m sãc, nu«i d−ìng cha mÑ, ch¸u cã nghÜa vô kÝnh t räng ch¨m sãc … «ng bµ, c¸c thµnh viªn t rong gia ®×nh cã nghÜa vô … ch¨m sãc gióp ®ì nhau.” C©u 2: Em h·y ®¸nh dÊu (X) vµo ý kiÕn mµ em cho ®óng vµ gi¶i thÝch t¹i sao? -¤ng bµ cã nghÜa vô nu«i d¹y ch¸u ch−a thµnh niªn . -¤ng bµ néi, «ng bµ ngo¹i cã nghÜa vô nu«i ch¸u ch−a thµnh niªn tµn tËt . -¤ng bµ néi, «ng bµ ngo¹i cã nghÜa vô nu«i d−ìng ch¸u ch−a thµnh niªn tµn tËt nÕu ch¸u kh«ng cã ng−êi nu«i d−ìng.

Trang 38

II-Tù luËn. C©u 1: ThÕ nµo lµ x©y dùng nÕp sèng v¨n hãa ë céng ®ång d©n c−? ý nghÜa cña x©y dùng nÕp sèng v¨ n hãa ë céng ®ång d©n c−? C©u 2: H·y viÕt 5 c©u ca dao , tôc ng÷ nãi vÒ tù lËp. B-§ p¸ ¸n vµ biÓu chÊm. PhÇn t r¾c nghiÖm : C©u 1: Häc sinh ®iÒn:

- Nu«i d¹y (0,5 ®). - KÝnh träng (0 ,5 ®). - Phông d−ìng (0 ,5 ®). - Quan t©m (0,5 ®).

C©u 2: §¸nh dÊu X vµo « trèng 3 (1 ®). Gi¶i thÝch ®−îc v× sao (2 ®). -NÕu ch¸u ch−a thµnh niªn hoÆc ®· thµnh niªn mµ bÞ tµn tËt nh−ng cßn cha mÑ vµ ng−êi nu«i d−ìng th× «ng bµ néi, ngo¹i kh«ng ph¶i nu«i d−ìng ch¸u, cha mÑ ch¸u lµ ng−êi nu«i d−ìng, ng−îc l¹i . PhÇn tù luËn: C©u 1: (4 ®). -Häc sinh nªu ®−îc kh i¸ niÖm x©y dùng nÕp sèng v¨n hãa ë céng ®ång d©n c− (2®). -Nªu ®−îc ý nghÜa (2 ®). C©u 2: KÓ ®−îc 5 c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ tù lËp (1 ®). VD:

- Tù lùc c¸nh sinh. - Cã bông ¨n cã bông lo. - Cã th©n ph¶i lËp th©n.

*D¨n dß: VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi phßng chèng tÖ n¹n x· héi.

Trang 39

TiÕt 19 + 20 : Phßng chèng tÖ n¹n x· héi . I-Môc tiªu cÇn ®¹t . 1.KiÕn thøc. -Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ tÖ n¹n x· héi vµ t¸c h¹i cña nã. -Mét sè quy ®Þnh c¬ b¶n cña ph¸p luËt n−íc ta vÒ phßng chèng tÖ n¹n x· héi vµ ý nghÜa cña nã. -Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n nãi chung, cña häc sinh nãi riªng trong phßng chèng tÖ n¹n x· héi vµ biÖn ph¸p phßng tr¸nh. 2.Kü n¨ng. -nhËn biÕt ®−îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÖ n¹n x· héi. BiÕt phßng ngõa tÖ n¹n x· héi cho b¶n th©n, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng chèng tÖ n¹n x· héi ë tr−êng vµ ë ®Þa ph−¬ng. 3.Th¸i ®é . -§ång t×nh víi chñ t r−¬ng cña nhµ n−íc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt . -Xa l¸nh c c¸ tÖ n¹n x· héi . II-Tµi liÖu vµ ph−¬ng tiÖn.

- SGK, SGVGDCD 8. - Tranh ¶nh.

III-Ph−¬ng ph¸p . - Th¶o luËn nhãm. - Gi¶i quyÕt t×nh huèng, ®ãng vai .

IV-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. Bµi cò - bµi míi.

Trang 40

Ho¹t ®éng 1: Gäi häc sinh ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò. *Lóc ®Çu c¸c b¹n 8H ch¬i tó l¬ kh¬ lµm g×? Sau ®ã? *Tr−íc hiÖn t−îng ®ã An ®· lµm g×? *Em cã ®ång t×nh víi ý kiÕn ®ã kh«ng? V× sao? *VËy tÖ n¹n x· héi lµ g×? *H·y kÓ tªn mét sè hiÖn t−îng tÖ n¹n x· héi mµ em biÕt (häc sinh tù kÓ)? *Trong c¸c tÖ n¹n x· héi ®ã ®©u lµ tÖ n¹n nguy hiÓm nhÊt? Gäi häc sinh ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò 2. *P vµ H ®· xa vµo tÖ n¹n x· héi nµo? *HËu qu¶ cña tÖ n¹n x· héi ®ã? *Nguyªn nh©n nµo khiÕn con ng−êi sa vµo tÖ n¹n x· héi? Gi¸o viªn ghi vµo b¶ng phô. *Trong c¸c nguyªn nh©n ®ã, nguyªn nh©n nµo lµ chÝnh (yªu cÇu häc sinh khoanh trßn vµo ý ®ã) Th¶o luËn nhãm: 4 vÊn ®Ò . VÊn ®Ò 1: T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi ®èi víi b¶n th©n ng−êi m¾c tÖ n¹n x· héi. VÊn ®Ò 2: T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi ®èi víi gia ®×nh ng−êi m¾c tÖ n¹n. VÊn ®Ò 3: T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi ®èi víi céng ®ång vµ toµn x· héi. Häc sinh lªn b¶ng t r×nh bµy, häc sinh kh¸c nhËn xÐt, gi¸o viªn chèt vÊn ®Ò. Gi¸o viªn trë l¹i bµi tËp vÊn ®Ò 1: *Theo em P + H vµ bµ T©m cã vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng?

I-§Æt vÊn ®Ò. -§¸nh bµi : lóc ®Çu chØ lµ ch¬i vui ai thua bÞ ph¹t bóng tai hoÆc nh¶y lß cß . � §¸nh bµi ¨n tiÒn . An c¶n ng¨n vµ nãi ®ã lµ hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt . � §ång t×nh víi ý kiÕn cña An. V× ®ã lµ hµnh vi sai tr¸i , vi ph¹m ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt g©y ra hËu qu¶ xÊu �§ã lµ tÖ n¹n x· héi. II-Néi dung bµi häc. 1.TÖ n¹n x· héi lµ hiÖn t−îng x· héi bao gåm nh÷ng hµnh vi sai lÖch chuÈn mùc x· héi vi ph¹m ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt g©y hËu qu¶ xÊu vÒ mäi mÆt ®èi víi ®êi sèng x· héi. � TÖ n¹n nguy hiÓm : TÖ n¹n cê b¹c, ma tóy, m¹i d©m… � Cê b¹c, hót thuèc phiÖn – nghiÖn. � BÞ c«ng an b¾t vµ giam gi÷. Nguyªn nh©n: -L−êi nh¸c, ham ch¬i, ®ua ®ßi. + Cha mÑ nu«ng chiÒu . +Tiªu cùc trong x· héi . -Do tß mß. +Hßan c¶nh gia ®×nh Ðo le, cha mÑ bu«ng láng con c i¸. +Do b¹n bÌ xÊu rñ rª l«i kÐo. +Do bÞ dô dç, Ðp buéc, khèng chÕ. -Do thiÕu hiÓu biÕt . 2.T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi . ¶nh h−ëng xÊu ®Õn søc kháe tinh thÇn vµ ®¹o ®øc con ng−êi, lµm tan vì h¹nh phóc gia ®×nh, rèi lo¹n trËt tù x· héi, suy tho i¸ gièng nßi d©n téc. Lµ con ®−êng ng¾n nhÊt l©y truyÒn HIV/AIDS. �C¶ 3 ®Òu vi ph¹m ph¸p luËt .

- Téi ®¸nh bµi .

Trang 41

Hä ph¹m téi g×? Gi¸o viªn h−¬ng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 5. Häc sinh ®äc bµi tËp 5 . *Theo em ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi H»ng nÕu H»ng ®i theo ng−êi ®µn «ng xa l¹ ®ã. *NÕu em lµ H»ng em sÏ lµm g× ? *Dùa vµo sù hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt em cho biÕt : - §èi víi toµn x· héiph¸p luËt cÊm nh÷ng hµnh vi nµo ? -§èi víi ph¸p luËt cÊm nh÷ng hµnh vi nµo ? -§èi víi ng−êi nghiÖn ma tóy ph¸p luËt quy ®Þnh g× ? Gi¸o viªn h−íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 4 . *Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó kh«ng sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi ? Ho¹t ®éng 3 Bµi tËp 6

- Téi sö dông ma tóy . - Téi dô dç trÎ em sö dung ma

tóy. - Téi bu«n b¸n ma tóy .

�Cã thÓ ng−êi ®µn «ng nµy dô dç hoÆc dÉn d¾t m¹i d©m. �Kh«ng nghe lêi dô dç ®ã �Ph¶i c¶nh gi c¸ kh«ng sa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi . 3.Mét sè quy ®Þnh cña ph¸p luËt Sgk 4.C¸ch phßng ngõa. -Sèng gi¶n dÞ , lµnh m¹nh . -Tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt -TÝch cô¨ tham gia c c¸ ho¹t ®éng phßng chèng tÖ n¹n x· héi ë t r−êng ë ®Þa ph−¬ng . III.Bµi tËp Bµi tËp 6. -Kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn b ,d ,® ,h.

Ho¹t ®éng4 Còng cè dÆn dß -Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. -Lµm c¸c bµi tËp t rong Sgk . -ChuÈn bÞ bµi míi :Phßng chèng nhiÔm HIV/ AIDS

Trang 42

TiÕt 21 Phßng chèng HIV/AIDS I.Môc tiªu cÇn ®¹t . 1.KiÕn thøc . Häc sinh hiÓu tÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS , c¸ c biÖn ph¸p phßng t r¸ nh nhiÓm HIV/AIDS , nh÷ng quy ®Þnh cña ph p¸ luËt vÒ phßng chèng nhiÔm HIV/AIDS , trach nhiÖm cña c«ng d©n . 2.Kü n¨ng. -Häc sinh biÕt gi÷ m×nh ®Ó kh«ng bÞ nhiÔm HIV/AIDS . -TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng chèng nhiÔm HIV/AIDS . 3.Th¸i ®é . -Häc sinh cã th¸i ®é ñng hé nh÷ng ho¹t ®éng phßng chèng nhiÔm HIV/AIDS . Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ng−êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS . II.Tµi liÖu vµ ph−¬ng tiÖn Sgk . Sgv gdcd 8. -B¨ng h×nh . III.Ph−¬ng ph p¸. -Gi¶i quyÕt t×nh huèng . -§ãng vai, th¶o luËn nhãm . IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1.æn ®Þnh tæ chøc . 2.KiÓm tra bµi cò .TÖ n¹n x· héi cã t¸ c h¹i nh− thÕ nµo . 3.Giíi thiÖu bµi míi . 4.D¹y bµi míi . Ho¹t ®éng 1 Gi¸o viªn ®−a 1 sè tranh ¶nh cho häc sinh nhËn xÐt . �§ã lµ tranh 1 sè ng−êi nghiÖn hót . �NhiÓm HIV/AIDS . *Em biÕt g× vÒ bÖnh HIV/AIDS *BÖnh nµy do c¸i g× g©y ra . Gäi häc sinh ®äc bøc th− .

�§ã lµ c¨n bÖnh g©y chÕt ng−êi. -Lµm cho con ng−êi mÊt kh¶ n¨ng miÔn dÞch . �Do 1 lo¹i vi rót .

Trang 43

*N«i dung cña bøc th− nµy lµ g× ? Häc sinh ®äc sè liÖu trang 40 . *Em cã nh©n xÐt g× vÒ sè liÖu nµy . Ho¹t ®éng 2 *Qua sù ph©n tÝch trªn em cho c« biÕt HIV/AIDS lµ g× . *Em h·y tr×nh bµy tÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS . *§Ó phßng chèng HIV/AIDS p¸hp luËt n−íc ta quy ®Þnh g× ? *C«ng d©n cã tr¸ch niÖm g× ? *Ph¸p luËt nghiªm cÊm nh÷ng ®iÒu g× ? *T¹i sao nhµ n−íc l¹i cã nh÷ng quy ®Þnh nh− vËy . HIV l©y qua nh÷ng con ®−êng nµo ? *BiÖn ph¸p phßng tr¸nh. *Tr c¸h nhiÖm cña c«ng d©n .

�Bµy tá t×nh c¶m + Lêi nh¾n nhò �Sè ng−êi chÕt v× nhiÓm HIV/AIDS ngµy cµng t¨ ng . II.Néi dung bµi häc. -HIV lµ tªn cña 1 lo¹i vi rót g©y suy gi¶m miÔn dÞch ë ng−êi. -AIDS lµ giai ®o¹n cuèi cña nhiÔm HIVthÓ hiÖn triÖu t røng c¸c bÖnh kh c¸ nhau ®e däa tÝnh m¹ng con ng−êi . -HIV/AIDS ®ang lµ mét ®¹i dÞnh cña thÕ giíi , cña ViÖt Nam.§ã lµ c¨n bÖnh v« cïng nguy hتm ®èi víi søc kháe , tÝnh m¹ng con ng−êi , vµ t−¬ng lai nßi gièng cña d©n téc .¶nh h−ëng nghiªm träng ®Õn kinh tÕ – x· héi . 2.Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng chèng HIV/AIDS . Sgk 3.Tr c¸h nhiÖm cña c«ng d©n . -L©y qua ®−êng m¸u . -L©y qua ®−êng t×nh dôc . -L©y qua mÑ t ruyÒn con. -Kh«ng tiªm chÝch bõa b·i . -Kh«ng quan hÖ t×nh dôc bõa b·i. -cã hiÓu biÕt ®Ó chñ ®éng phßng tr¸nh. -Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ng−êi nhiÔm HIV/AIDS. -TÝch cùc tham gia c c¸ ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS.

Ho¹t ®éng 3 III.Bµi tËp Bµi tËp 3 - HIV l©y qua c¸c con ®−êng : +Dïng chung b¬m, kim tiªm. +Qua quan hÖ t×nh dôc . +TruyÒn m¸u . +MÑ truyÒn sang con . Bµi tËp 4 . 4 ý kiÕn ®Õu sai Ho¹t ®éng 4 IV . Còng cè dÆn dß

Trang 44

-Nh¾c l¹i néi dung bµi häc . -Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i Sgk . -ChuÈn bÞ bµi míi bµi 15 TiÕt 22 Phßng ngõa tai n¹n vò khÝ ch¸y , næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i. I.Môc tiªu cÇn ®¹t . 1.KiÕn thøc. -N¾m ®−îc nh÷ng quy ®Þnh th«ng th−êng cña ph¸p luËt vÒ phßng ngõa tai n¹n vò khÝ ch¸y , næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i . -Ph©n tÝch ®−îc tÝnh nguy hiÓm cña vò khÝ , c c¸ chÊt dÔ ch¸y , g©y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i kh¸c . -Ph©n tÝch ®−îc c¸c biÖn ph¸p nh»m phßng ngõa c¸c tai n¹n t rªn . -NhËn biÕt ®−îc c¸c hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña nhµ n−íc vÒ phßng ngõa c¸c tai n¹n t rªn . 2.Kü n¨ng. -BiÕt c c¸h phßng ngõa vµ nh¾c nhë ng−êi kh¸c ®Ò phßng tai n¹n vò khÝ ch¸y næ vµ c c¸ chÊt ®éc h¹i . 3.Th¸i ®é . -Nghiªm chØnh chÊp hµnh quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh¾c nhë mäi ng−êi cïng thùc hiÖn . II.Tµi liÖu ph−¬ng tiÖn . -Sgk . Sgv. -LuËt phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y . III.Ph−¬ng ph p¸ . -Th¶o luËn nhãm . _Gi¶i quyÕt c c¸ vÊn ®Ò . IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1.æn ®Þnh tæ chøc . 2.KiÓm tra bµi cò . Nªu tÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS. 3.Giíi thiÖu bµi cò . 4.D¹y bµi míi. Ho¹t ®éng 1 . Gäi häc sinh ®äc thong tin sè l−îng trªn *Em h·y nªu mét sè nguyªn nh©n g©y ch¸y chñ yÕu ? *Chiªn t ranh ®· kÕt thóc nh−ng nã vÉn cßn ®Ó l¹i nh÷ng hËu qu¶ g× ? *Gi¸o viªn ®−a 1 sè th«ng tin vÒ ngé

I.§Æt vÊn ®Ò. -Do s¬ suÊt bÊt cÈn . -Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y . -Sù cè kÜ thuËt . �Bom m×n cßn ë lßng ®Êt rÊt nhiÒu�NhiÒu vô chÕt ng−êi .

Trang 45

®éc thùc phÈm . *Nhµ n−íc cÇn lµm g× ®Ó h¹n chÕ lo¹i trõ nh÷ng tai n¹n ®ã . Ho¹t ®éng 2. Gi¸o viªn cho häc sinh mét b¶n quy ®Þnh chung vÒ phßng ngõa tai n¹n vò khÝ , ch¸y , næ , ®éc h¹i . -Yªu cÇu häc sinh dùa vµo ®ã ®Ó lµm bµi tËp 3. *VËy ®Ó ng¨n ngõa h¹n chÕ c c¸ tai n¹n ®ã . Nhµ n−íc ®¶ lµm g× . *Em h·y nªu mét sè quy ®Þnh chung cña c¸c v¨n b¶n ®ã ? Ho¹t ®éng 3. Gi¸o viªn ®−a ra t×nh huèng häc sinh ®ãng vai .Bµi tËp 4a *Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh vi cña Long. *NÕu lµ em em cã sö xù gièng Long kh«ng. VËy nhiÖm cô cña c«ng d©n - häc sinh lµ g× ?

II. Néi dung bµi häc 1.C¸c tai n¹n do vò khÝ , ch¸y ,næ , c c¸ chÊt ®éc h¹i g©y ra rÊt nguy hiÓm . CÇn cã quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Bµi tËp 3 . C¸ c hµnh vi a ,b ,d ,e ,g lµ vi ph¹m ph¸p luËt . 2.Ban hµnh luËt phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y , luËt h×nh sù vµ mét sè v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c . �Häc sinh tù nªu . Hßa : Anh Long ¬i !Em nhÆt ®−îc mét côc s¾t rÊt ®Ñp. Long : §−a anh xem .ChÕt råi ®©y lµ ®Çu cña viªn bom bi rÊt nguy hiÓm ®ã em ®õng nghÞch vµo . Hßa : VËy anh em m×nh sÏ lµm g× víi nã ®©y. Long : §Ó anh ®em ra nép cho mÊy chó c«ng an . 3.NhiÖm vô cña c«ng d©n – häc sinh : -Tô gi¸c t×m hiÓu vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh c c¸ quy ®Þnh vÒ phßng ngõa tai n¹n vò khÝ ch¸y ,næ ,c¸c chÊt ®éc h¹i . -Tuyªn truyÒn vËn ®éng b¹n bÌ vµ mäi ng−êi cïng thùc hiÖn . -Tè c¸o nh÷ng hµnh vi vi ph¹m hoÆc xói giôc ng−êi kh c¸ vi ph¹m c¸c quy ®Þnh trªn .

Ho¹t ®éng 4 III.Bµi tËp . -Bµi tËp 2 .Gi¸o viªn h−íng dÊnh lµm c c¸ bµi tËp trong Sgk. -Häc sinh nh¾c l¹i néi dung bµi häc. -S−u tÇm mét sè quy ®Þng vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y . -Gi¸ o viªn ®−a bµi tËp t×nh huèng cho häc sinh vÒ nhµ lµm ®Ó chuÈn bÞ cho tiÕt sau häc bµi “ QuyÕn së h÷u tµi s¶n vµ nghÜa vô t«n t räng tµi s¶n cña ng−êi kh¸c “

Trang 46

TiÕt 23 .QuyÒn së h÷u tµi s¶n vµ nghÜa vô t«n t räng tµi s¶n cña ng−êi kh¸c . I.Môc tiªu cÇn ®¹t. 1.KiÕn thøc . Häc sinh hiÓu néi dung cña quyÒn së h÷u , biÕt nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng d©n . 2.Kü n¨ng . -Häc sinh biÕt c¸ch tù b¶o vÖ quyÒn së h÷u . 3.Th¸i ®é . -H×nh thµnh båi d−ìng cho häc sinh ý thøc t«n t räng tµi s¶n cña mäi ng−êi vµ ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi x©m ph¹m quyÒn së h÷u. II.Tµi liÖu ph−¬ng tiÖn . Sgk . Sgvdgcd 8. -HiÕn ph¸p 1992. III.Ph−¬ng ph p¸ . -Ph−¬ng ph¸p diÔn gi¶i kÕt hîp víi täa ®µm. IV. C¸ c ho¹t ®éng d¹y häc . 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.KiÓm tra bµi cò . Nªu mätt sè quy ®Þnh vÒ phßng ngõa c¸c tai n¹n vò khÝ ch¸y ,næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i . 3.Giíi thiÖu bµi . 4.D¹y bµi míi . Ho¹t ®éng 1. *Theo em trong sè ng−êi chñ chiÕc xe m¸y, ng−êi ®−îc giao gi÷ xe , ng−êi m−în xe ai lµ ng−êi cã quyÒn . a, Gi÷ g×n b¶o qu¶n xe . b,Sö dông xe ®Ó ®i . c,B¸n tÆng cho ng−êi kh¸c m−în .

§Æt vÊn ®Ò . -Ng−êi chñ chiÕc xe cã quyÒn b¸n , tÆng cho ng−êi kh¸c m−în. -Ng−êi ®−îc giao gi÷ xe : §−îc gi÷ g×n b¶o qu¶n xe ( trong thêi gian göi xe ) -Ng−êi m−în xe :QuyÒn sö dông xe ®Ó ®i ( theo hîp ®ång m−în , thuª xe )

Trang 47

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang