Tài liệu

Giáo án GDCD 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3713     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 47
Tài liệu Giáo án GDCD 8 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án GDCD 81.Kiến thức .-Học sinh hiểu thế nμo lμ tôn t rọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọnglẽ phải.-H
Trang 1
TiÕt 1 :
T«n träng phi
I.Môc tiªu i häc .
1.KiÕn thøc .
-Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng phi .Nng bu hiÖn a t«n träng
lÏ ph¶i.
-Häc sinh nhËn thøc ®−îc v× sao trong cuéc sèng mäi ng−êi cÇn phi t«n
träng lÏ ph¶i .
2.Kü n¨ng .
-RÌn lun cho häc sinh ti quen vµ biÕt kiÓm tra hµnh vi cña m×nh
®Ó rÌn luyÖn bn th©n trë thµnh ng−êi biÕt t«n träng lÏ pi .
3.Th¸i ®é.
-Häc sinh biÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi thÓ hn sùn träng ph¶i vµ
kng t«n träng lÏ ph¶i trong cuéc sèng ng ngµy .
-Häcp g¬ng cña nh÷ng ngêi btn träng phi vµ phª ph¸n nh÷ng
hµnh vi thu t«n träng lÏ pi .
II.Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn .
-SGK .SGV GDCD 8.
-t sè c©u chuyÖn , ®o¹n th¬ i viÖc t«n träng lÏ ph¶i .
III.Ph¬ng ph¸p .
- Ph¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò .
- Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nm.
Sö dông t p ph−¬ng ph¸p ®µm tho¹i i gi¶ng gii .
IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu .
1.æn ®Þnh tæ chøc.
2.KiÓm tra bµi cò : Km tra s¸ch vë cña häc sinh 5 pt .
3.Gi thu bµi míi.
4.D¹y i míi .
Ho¹t ®éng 1 . Gi¸o viªn gióp häc sinh
t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò .
Gi¸o viªn chia líp m 3 nhãm th¶o
luËn 3 vÊn ®Ò sau .
Nhãm 1 : Em nn xÐt g×viÖc
lµm cña quan tuÇn phñ NguyÔn Quang
BÝch trong c©u chun trªn .
Nhãm 2 :Trong c¸c cc tranh lu©n cã
b¹n ®−a ra ý kiÕn nhng bÞ ®a sè c¸c
b¹n phn ®èi .NÕu thÊy ý kiÕn ®ã ®óng
th× em xö sù nh− t nµo ?
Nhãm 3 :NÕu biÕt b¹n m×nh quay p
trong giê kiÓm tra , em sÏ lµm ?
*C¸c nhãm nhãm trëng vµ th− kÝ
ghi chÐp ic ý kiÕn cö ®¹i diÖn
lªn tr×nh y.
I.§Æt n ®Ò .
Nhãm 1:
-ViÖcm cña quan tuÇn phñ chøng
«ng lµ ngêi dòng c¶m , trung thùc
d¸m ®¸u tranh ®Ó b¶o vÖ pi kh«ng
chÊp nn nh÷ng ®iÒu sai tr¸i.
Nhãm 2:
-NÕu thÊy ý kiÕn ®ã ®óng em cÇn ñng
hé b¹n vµ bo vÖ ý kiÕn a b¹n b»ng
ch ph©n tÝch cho b¹n kh¸c thÊy
nh÷ng ®iÓm mµ em cho lµ ®óng lµ hîp
lÝ .
Nhãm 3:
-Bµy tá th¸i ®é kng ®ång t×nh .Ph©n
tÝch cho b¹n thÊy t¸c h¹ia viÖc lµm
sai tr¸i ®ã , khuyªn b¹n l©n sau kh«ng
Trang 2
C¸c nhãm nhËn xÐt bæ xung lÉn nhau
gi¸o viªn kÕt luËn cho ®iÓm .
*Theo em trong nhng trêng hîp trªn
tr−êng hîp nµo ®îc coi ®óng ®¾n
phï h¬p víi ®¹o lÝ vµ lîi Ých chung cña
x· i.
*VËy lÏ phi lµ g× ?
Ho¹t ®éng 2 :T×m hiÓu néi dung bµi
häc.
*Qua vÝ trªn em cho biÕt thÕ nµo
t«n träng lÏ ph¶i .
*§èi víi nh÷ng viÖc lµm nh :
-Vi ph¹m luËt giao th«ng ®êng bé .
-Vi ph¹m néi quy ë trêng p.
-Lµm tr¸i c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt .
*§ã pi lµ lÏ pi kh«ng ?
*Víi nh÷ng viÖc lµm ®ã ta n bµy
th¸i ®é hµnh ®éng g× ?
*VËy t«n träng lÏ ph¶i cã ý nga nh
thÕ nµo ?
*Lµ häc sinh em pi lµm g× ®Ó trë
thµnh ngêi biÕt t«n träng lÏ ph¶i.
Ho¹t ®éng 3:
nªn lµm nh− vËy .
3 c¸ch sù trªn .
§ã lÏ pi .
II.Néi dung bµi häc .
1.LÏ phi lµ nh÷ng ®iÒu ®−îc coi lµ
®óng ®¾n phï hîp víi ®¹o vµ lîi Ých
chung a x· héi.
2.n träng phi ( Sgk )
Kh«ng chÊp nhËn vµ kh«ng lµm
nh÷ng viÖc sai ti .
3.n träng phi gióp mäi ngêi cã
ch øng phï hîp m nh m¹nh
c i quan hÖ x· héi , p ph©n thóc
®Èy x· héi æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn .
Häc sinh tri.
III.i tËp .
i p 1.Lùa chän c¸ch øng c.
i p 2.Lùa chän c¸ch øng c.
i p 3.c hµnh vi biÓu hiÖn sù n
träng phi : a , e , c
Ho¹t ®éng 4:H−íng dÉn c bµi vµ chn bÞ bµi .
-Häc c¸c phÇn néi dung i häc .
-S−u tÇm mét sè c©u ca dao tôc ng÷ danh ng«n nãi vÒ n träng lÏ
ph¶i
-ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau: Liªm khiÕt.
Liên hệ quảng cáo

Trang 3
Tt 2. Bµi 2
Lm khiÕt
I.Môc tiªu i häc .
1.KiÕn thøc .
-Häc sinh hu thÕ nµo liªm kht : Ph©n biÖt hµnh vi liªm kht víi
kng liªm khiÕt trong cuéc sèng ng ny .
-V× sao ph¶i sèng lm khiÕt .
-Muèn sèng liªm kht t cÇn ph¶i lµm?
2.Kü n¨ng
-Häc sinh cã thãi quen vµ biÕt kiÓm tra hµnh vi a m×nh ®Ó n lun
b¶n th©n lèi ng liªm khiÕt .
3.Th¸i ®é .
-Cã th¸i ®ä ®ång t×nh ñng hé vµ häc p tÊm g−¬ng cña nh÷ng ngêi liªm
khiÕt , ®ßng thêi phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu liªm kht trong cuéc sèng .
II.Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn .
-Sgk. Sgv gdcd 8.
-S−u m 1 sè truyÖn nãi vÒ phÈm chÊt nµy .
III.Ph¬ng ph¸p .
-Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i, gi¶ng gii , u g¬ng .
-Ph¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò , to luËn nhãm .
IV.C¸c ho¹t ®éngy häc chñ yÕu.
1.æn ®Þnh tæ chøc .
2.KiÓm tra i :
Theo em muèn trë thµnh ngêi lm khiÕt cÇn rÌn luyÖn nh÷ng ®øc nh
?
3.Giíi thu bµii .
4.y bµi i .
Ho¹t ®éng 1.Híng dÉn c sinh t×m
hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò .
*PhÇn ®Æt vÊn ®Ò 1 kÓ vÒ ai ?
*lµ ng−êi nh t nµo ?
*Em suy nghÜ g× vÒ c¸ch sö xù a
bµ Mari Quyri.
*Em nhËn xÐt g× vÒ c¸ch sö a
D¬ng Cn vµ B¸c Hå .
*Theo em nng ch sö a Mari ,
D¬ng Cn , B¸c ®iÓm g×
I.§Æt n ®Ò .
Mari Quyri.
-S¸ng p ra häc thuyÕt png x¹.
-Ph¸t hn vµm ra ph−¬ng ph¸p cht
ra c¸c nguyªn tè hãa häc míi .
-Vui ng sèng ng thu vµ s½n sµng
gi÷ qui tr×nh cht t¸ch cho ai cÇn tíi ,
tõ chèi khon trî cÊp a chÝnh phñ
Ph¸p.
Sèng thanh cao kng vô lîi, kh«ng
h¸m danh lµm viÖc mét c¸ch v« t−
tr¸ch nhiÖm kh«ng ®ßi hái ®iÒu kiÖn
t chÊt.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án GDCD 8
Giáo án GDCD 81.Kiến thức .-Học sinh hiểu thế nμo lμ tôn t rọng lẽ phải .Những biểu hiện của tôn trọnglẽ phải.-Học sinh nhận thức đ−ợc vì sao t rong cuộc sống mọi ng−ời cần phải tôntrọng lẽ phải .2.Kỹ năng .-Rèn luyện cho học sinh có thói quen vμ biết tự kiểm t ra hμnh vi của mìnhđể rèn luyện bản thân t rở thμnh ng−ời biết tôn trọng lẽ phải .3.Thái độ.-Học sinh biết phân biệt các hμnh vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải vμkhông tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hằng ngμy .-Học tập g−ơng của những ng−ời biết tôn t rọng lẽ phải vμ phê phán nhữnghμnh vi thiếu tôn trọng lẽ phải .
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3713     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan