Tài liệu

Giáo án GDCD 11

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3069     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 74
Tài liệu Giáo án GDCD 11 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án giáo dục công dân lớp 111) Về kiến thức:Học sinh cần đạt:- Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật
Së Go c §µo t¹o Thanh hoa
1
Ngµy so¹n:
Ngµy ging: PhÇn I:
ng d©n i kinh tÕ
TiÕt 1. Bµi 1:
C«ng d©ni sù ph¸t triÓn kinh tÕ
I- Môc tiªu bµi ging:
1) VÒ kn thøc:
Häc sinh n ®¹t:
- Vai trß quyÕt ®Þnh cña s¶n xuÊt cña c¶i t chÊt ®èi i ®êi ng héi.
- Kh¸i nm, c¸c bé phËn hîp thµnh vµ vai trß cña tõng yÕu tè c¬ b¶na qu¸
tr×nh s¶n xuÊt: Søc lao ®éng, t− liÖu lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng.
2) VÒ kü n¨ng:
- Ph©n tÝch c¸c kh¸i nm vµ i quan hÖ liªn kÕt gi÷a nh÷ng néi dung chñ yÕu
a bµi.
- VËn dông kiÕn tc ®· häc vµo thùc tiÔn, gii thÝch t sè vÊn ®Ò tc tn cã
liªn quan ®Õn bµi häc.
3) VÒ th¸i ®é:
- ThÊy ®−îc m quan träng a ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ci vËt chÊt.
- BiÕt quý träng ng−êi lao ®éng, x¸c ®Þnh lao ®éng lµ quyÒn i vµ nga cña
ng d©n.
II- ph¬ng tiÖn d¹y häc:
Sö dông c¸c dông cô trùc quan nh: S¬ ®å, bu bng, bng phô, bót d¹ ...
III- tiÕn tr×nh bµi gng:
1) chøc líp:
2) KiÓm tra bµi :
3) i míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy trß Kn thøc c¬ bn
GV ®Æt vÊn ®Ò:
B¸c ®· d¹y: " Kh«ng cã vc g× khã
ChØ sî lßng kh«ng bÒn
§µo nói vµ lÊp bn
Qut chÝ ¾t lµm nªn"
Trong ng cuéc ®æii h«m nay,
häc sinh thanh niªn c trÎ cña d©n
téc, cã vai trß quan träng gãp phÇn thóc
Së Go c §µo t¹o Thanh hoa
2
®Èy sù ph¸t triÓn nhanh sù ph¸t triÓn kinh
tÕ theo lêi cña B¸c.
VËy tr−íc hÕt chóng ta pi hiÓu ®îc
vai trß vµ ý nghÜa a viÖc ph¸t triÓn kinh
tÕ. Nh− vËy ta cÇn n¾m ®−îc mét sè ki
niÖm bn: S¶n xuÊt vËt chÊt ? Søc lao
®éng, lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng, t
liÖu lao ®éng ?
GV dÉn d¾t:
§Ó hiÓu ®îc vai trß s¶n xuÊt a ci
t ct trong ph¸t triÓn kinh tríc
ta pn tÝch xem:
Sn xuÊt a ci vËt chÊt lµ g× ?
Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm
- Yªu u häc sinh th¶o luËn pn tÝch vÒ
kh¸i niÖm s¶n xuÊt t chÊt?
- §¹i dn nm tr×nh bµy
- §Ò nghÞ nhãm kh¸c nhËn xÐt, ®¸nh gi¸,
nÕu ty thiÕu th× bæ xung theo ý kn
a nhãm m×nh.
=> Gi¸o viªn kÕt luËn
Ngoµi VD GV nªu ra, yªu cÇu HS y
thªm 1 vµi VD kh¸c.
Sau khi HS lÊy ®îc 1 vµi VD GV ph©n
tÝch tiÕp.
Trong ®êi ng x· héi, li ng−êi cã
nhiÒu mÆt ho¹t ®éng nh kinh tÕ, cnh
trÞ, v¨n h, nghÖ thuËt, khoa häc ...®Ó
tiÕn hµnh ®îc c¸c ho¹t ®éng ®ã tr−íc
hÕt con ngêi phi tån t¹i. Mn tån t¹i
®îc con ngêi ph¶i ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i ...
®Ó cã ¨n, mÆc... th× con ng−êi phi t¹o ra
a ci vËt chÊt (SX) . Nh vËy vai trß
a sn xuÊt cña i vËt chÊt ®ãng vai
trß quan träng trong cuéc ng cña con
ngêi.
Theo em vi trß quan träng nh thÕ
nµo ? Vµ t¹i sao c¸c ht ®éng kh¸c phi
nh»m phôc ho¹t ®éng n xt ?
Gäi 1 - 2 häc sinh tr¶ lêi
GV dÉn d¾t chun ý:
Trong qu¸ tr×nh SX cã t nhiÒu yÕu tè
¶nh h−ëng. Song chóng ta m hu c¸c
yÕu tè c¬ bn cña qu¸ tr×nh SX.
1) Vai trß cñan xuÊt cña i vËt
chÊt:
- Kh¸i niÖm: S¶n xuÊt cña c¶i t chÊt ?
S¶n xuÊt a i t chÊt lµ t¸c ®éng
a con ng−êu vµo tù nhn, bn ®æi c¸c
vËt t a tù nhiªn ®Ó t¹o ra c¸c sn
phÈm phï hîp i nhu ua m×nh.
VD:
Nhu cÇu cña HS ®Õn p bµn ghÕ ®Ó
phôc vô choc tËp t n th× ngêi thî
méc pi c ®éng o c©y gç biÕn nã
tnh bé bµn ghÕ ...
- Vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt:
+ c¬ së tån t¹i ph¸t trn cña con
ng−êi x· héi li ngêi.
+ Th«ng qua lao ®éng s¶n xuÊt, con
ng−êi ®îc c¶i o, ph¸t triÓn vµ hoµn
thiÖn c vÒ thÓ chÊt tinh thÇn.
+ Ht ®éng sn xt trung m , lµ
tiÒn ®Ò thóc ®Èy c ho¹t ®éng kh¸c cña
x· héi ph¸t triÓn.
+ LÞch sö XH loµi ngêi lµ 1 qu¸ tr×nh
ph¸t trn vµ hoµn thiÖn ln tôc c¸c
ph¬ng thøc SX, lµ qu¸ tr×nh thay thÕ
ph¬ng thøc SX , c hËu b»ng ph¬ng
tc SX míi, tn bé h¬n.
2) C¸c u tè bn cña qu¸ tnh sn
xuÊt.
S¬ ®å mèi quan hÖ
ga 3 yÕu tè a qu¸
Së Go c §µo t¹o Thanh hoa
3
Tr−íc hÕt, GV tr×nh y s¬ ®å mèi
quan hÖ gi÷a c yÕu tè cña qu¸ tr×nh
SX. Sau ®ã ®i s©u ph©n tÝch tõng yÕu tè.
GV nªu s¬ ®å vÒ c yÕu hîp thµnh
c lao ®éng.
HS cng minh r»ng: ThiÕu mét trong
hai yÕu tè th× con ngêi kh«ng thÓ cã c
lao ®éng.
Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n.
GV yªu u 1 HS ®äc KN lao ®éng trong
SGK. Sau ®ã pnch.
GV ®Æt c©u hái:
T¹i sao nãi c lao ®éng i chØ lµ kh
n¨ng, n lao ®éng lµ tu dïng c
lao ®éng ?
Gäi HS tr i.
GV kÕt ln:
Yªu cÇu 1HS ®äc KN ®èi t−îng GV
®a ra s¬ ®å 03. §èi tîng pn tÝch
®å vµ KN.
Gäi HS lÊy VD minh h vÒ ®èi t−îng
L§ cña mét sè nnh, nghÒ kc nhau
trong XH.
§éc KN TL (SGK).
§−a s¬ ®å c¸c bé phËn p thµnh t− lu
lao ®éng.
Gäi HS pt biÓu ý kiÕn ph©n biÖt c bé
phËn a TLL§ ë 1 sè ngµnh trong XH.
GV kÕt ln:
tr×nh SX ( ®å 01)
Søc lao ®éng -> T lu lao ®éng -> ®èi
t−îng lao ®éng => SP.
* Søc lao ®éng:
S¬ ®å 02: C¸c yÕu hîp thµnh søc lao
®éng.
ThÓ lùc
Søc lao ®éng
TrÝ c
- Lao ®éng:
Lµ ho¹t ®éng môc ®Ých, cã ý thøc cña
con ng−êi nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm
phôc vô c¸c nhu cÇu cho ®êi sèng con
ng−êi.
Lao ®éng a con ngêi cã kÕ ho¹ch, tù
gc, s¸ng t¹o, cã kû lt, tr¸ch
nhiÖm. V× y L§ ho¹t ®éng b¶n chÊt
nt a con ngêi, nhê ®ã ®Ó ph©n bÞªt
i ht ®éng bn n¨ng a con vËt.
V×: ChØ khi søc lao ®éng kÕt hîp víi t−
liÖu n xuÊt th× míi qu¸ tr×nh lao
®éng.
* §èi t−îng lao ®éng: S¬ ®å 03.
Cã s¾n trong TN
§èi tîng lao ®éng:
§· tri qua
t cña L§
* T− liÖu lao ®éng: S¬ ®å 04.
C«ng cô L§
TliÖu lao ®éng:
HÖ thèng b×nh chøa
KÕt u h¹ tÇng
=> Nh×n vµo kÕt qu SX, cã 2 yÕu tè kÕt
tinh trong s¶n phÈm ®ã :
TliÖu + ®èi tîng = t− liÖu SX.
=> Søc + T− lu SX = Sn phÈm
4) Cñng .
Bµi tËp 1: H·y ph©n ch ®èi tîng víi tliÖu L§ a t ngµnh SX mµ em
bt ?
Bµi tËp 2:
Giáo án GDCD 11
Giáo án giáo dục công dân lớp 111) Về kiến thức:Học sinh cần đạt:- Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.- Khái niệm, các bộ phận hợp thμnh vμ vai t rò của từng yếu tố cơ bản của quátrình sản xuất: Sức lao động, t− liệu lao động, đối t−ợng lao động.2) Về kỹ năng:- Phân tích các khái niệm vμ mối quan hệ liên kết giữa những nội dung chủ yếucủa bμi .- Vận dụng kiến thức đã học vμo thực tiễn, giải thích một số vấn đề thực tiễn cóliên quan đến bμi học.3) Về thái độ:- Thấy đ−ợc tầm quan t rọng của hoạt động sản xuất của cải vật chất .- Biết quý trọng ng−ời lao động, xác định lao động lμ quyền lợi vμ nghĩa vụ củacông dân.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3069     Tải về: 10     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm