Tài liệu

Giáo án GDCD 11

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3025     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 74
Tài liệu Giáo án GDCD 11 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án GDCD 11,Giáo án giáo dục công dân lớp 111) Về kiến thức:Học sinh cần đạt:- Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với…
Së Go c §µo t¹o Thanh hoa
1
Ngµy so¹n:
Ngµy ging: PhÇn I:
ng d©n i kinh tÕ
TiÕt 1. Bµi 1:
C«ng d©ni sù ph¸t triÓn kinh tÕ
I- Môc tiªu bµi ging:
1) VÒ kn thøc:
Häc sinh n ®¹t:
- Vai trß quyÕt ®Þnh cña s¶n xuÊt cña c¶i t chÊt ®èi i ®êi ng héi.
- Kh¸i nm, c¸c bé phËn hîp thµnh vµ vai trß cña tõng yÕu tè c¬ b¶na qu¸
tr×nh s¶n xuÊt: Søc lao ®éng, t− liÖu lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng.
2) VÒ kü n¨ng:
- Ph©n tÝch c¸c kh¸i nm vµ i quan hÖ liªn kÕt gi÷a nh÷ng néi dung chñ yÕu
a bµi.
- VËn dông kiÕn tc ®· häc vµo thùc tiÔn, gii thÝch t sè vÊn ®Ò tc tn cã
liªn quan ®Õn bµi häc.
3) VÒ th¸i ®é:
- ThÊy ®−îc m quan träng a ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ci vËt chÊt.
- BiÕt quý träng ng−êi lao ®éng, x¸c ®Þnh lao ®éng lµ quyÒn i vµ nga cña
ng d©n.
II- ph¬ng tiÖn d¹y häc:
Sö dông c¸c dông cô trùc quan nh: S¬ ®å, bu bng, bng phô, bót d¹ ...
III- tiÕn tr×nh bµi gng:
1) chøc líp:
2) KiÓm tra bµi :
3) i míi:
Ho¹t ®éng cña thÇy trß Kn thøc c¬ bn
GV ®Æt vÊn ®Ò:
B¸c ®· d¹y: " Kh«ng cã vc g× khã
ChØ sî lßng kh«ng bÒn
§µo nói vµ lÊp bn
Qut chÝ ¾t lµm nªn"
Trong ng cuéc ®æii h«m nay,
häc sinh thanh niªn c trÎ cña d©n
téc, cã vai trß quan träng gãp phÇn thóc
Së Go c §µo t¹o Thanh hoa
2
®Èy sù ph¸t triÓn nhanh sù ph¸t triÓn kinh
tÕ theo lêi cña B¸c.
VËy tr−íc hÕt chóng ta pi hiÓu ®îc
vai trß vµ ý nghÜa a viÖc ph¸t triÓn kinh
tÕ. Nh− vËy ta cÇn n¾m ®−îc mét sè ki
niÖm bn: S¶n xuÊt vËt chÊt ? Søc lao
®éng, lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng, t
liÖu lao ®éng ?
GV dÉn d¾t:
§Ó hiÓu ®îc vai trß s¶n xuÊt a ci
t ct trong ph¸t triÓn kinh tríc
ta pn tÝch xem:
Sn xuÊt a ci vËt chÊt lµ g× ?
Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm
- Yªu u häc sinh th¶o luËn pn tÝch vÒ
kh¸i niÖm s¶n xuÊt t chÊt?
- §¹i dn nm tr×nh bµy
- §Ò nghÞ nhãm kh¸c nhËn xÐt, ®¸nh gi¸,
nÕu ty thiÕu th× bæ xung theo ý kn
a nhãm m×nh.
=> Gi¸o viªn kÕt luËn
Ngoµi VD GV nªu ra, yªu cÇu HS y
thªm 1 vµi VD kh¸c.
Sau khi HS lÊy ®îc 1 vµi VD GV ph©n
tÝch tiÕp.
Trong ®êi ng x· héi, li ng−êi cã
nhiÒu mÆt ho¹t ®éng nh kinh tÕ, cnh
trÞ, v¨n h, nghÖ thuËt, khoa häc ...®Ó
tiÕn hµnh ®îc c¸c ho¹t ®éng ®ã tr−íc
hÕt con ngêi phi tån t¹i. Mn tån t¹i
®îc con ngêi ph¶i ¨n, mÆc, ë, ®i l¹i ...
®Ó cã ¨n, mÆc... th× con ng−êi phi t¹o ra
a ci vËt chÊt (SX) . Nh vËy vai trß
a sn xuÊt cña i vËt chÊt ®ãng vai
trß quan träng trong cuéc ng cña con
ngêi.
Theo em vi trß quan träng nh thÕ
nµo ? Vµ t¹i sao c¸c ht ®éng kh¸c phi
nh»m phôc ho¹t ®éng n xt ?
Gäi 1 - 2 häc sinh tr¶ lêi
GV dÉn d¾t chun ý:
Trong qu¸ tr×nh SX cã t nhiÒu yÕu tè
¶nh h−ëng. Song chóng ta m hu c¸c
yÕu tè c¬ bn cña qu¸ tr×nh SX.
1) Vai trß cñan xuÊt cña i vËt
chÊt:
- Kh¸i niÖm: S¶n xuÊt cña c¶i t chÊt ?
S¶n xuÊt a i t chÊt lµ t¸c ®éng
a con ng−êu vµo tù nhn, bn ®æi c¸c
vËt t a tù nhiªn ®Ó t¹o ra c¸c sn
phÈm phï hîp i nhu ua m×nh.
VD:
Nhu cÇu cña HS ®Õn p bµn ghÕ ®Ó
phôc vô choc tËp t n th× ngêi thî
méc pi c ®éng o c©y gç biÕn nã
tnh bé bµn ghÕ ...
- Vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt:
+ c¬ së tån t¹i ph¸t trn cña con
ng−êi x· héi li ngêi.
+ Th«ng qua lao ®éng s¶n xuÊt, con
ng−êi ®îc c¶i o, ph¸t triÓn vµ hoµn
thiÖn c vÒ thÓ chÊt tinh thÇn.
+ Ht ®éng sn xt trung m , lµ
tiÒn ®Ò thóc ®Èy c ho¹t ®éng kh¸c cña
x· héi ph¸t triÓn.
+ LÞch sö XH loµi ngêi lµ 1 qu¸ tr×nh
ph¸t trn vµ hoµn thiÖn ln tôc c¸c
ph¬ng thøc SX, lµ qu¸ tr×nh thay thÕ
ph¬ng thøc SX , c hËu b»ng ph¬ng
tc SX míi, tn bé h¬n.
2) C¸c u tè bn cña qu¸ tnh sn
xuÊt.
S¬ ®å mèi quan hÖ
ga 3 yÕu tè a qu¸
Liên hệ quảng cáo

Së Go c §µo t¹o Thanh hoa
3
Tr−íc hÕt, GV tr×nh y s¬ ®å mèi
quan hÖ gi÷a c yÕu tè cña qu¸ tr×nh
SX. Sau ®ã ®i s©u ph©n tÝch tõng yÕu tè.
GV nªu s¬ ®å vÒ c yÕu hîp thµnh
c lao ®éng.
HS cng minh r»ng: ThiÕu mét trong
hai yÕu tè th× con ngêi kh«ng thÓ cã c
lao ®éng.
Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n.
GV yªu u 1 HS ®äc KN lao ®éng trong
SGK. Sau ®ã pnch.
GV ®Æt c©u hái:
T¹i sao nãi c lao ®éng i chØ lµ kh
n¨ng, n lao ®éng lµ tu dïng c
lao ®éng ?
Gäi HS tr i.
GV kÕt ln:
Yªu cÇu 1HS ®äc KN ®èi t−îng GV
®a ra s¬ ®å 03. §èi tîng pn tÝch
®å vµ KN.
Gäi HS lÊy VD minh h vÒ ®èi t−îng
L§ cña mét sè nnh, nghÒ kc nhau
trong XH.
§éc KN TL (SGK).
§−a s¬ ®å c¸c bé phËn p thµnh t− lu
lao ®éng.
Gäi HS pt biÓu ý kiÕn ph©n biÖt c bé
phËn a TLL§ ë 1 sè ngµnh trong XH.
GV kÕt ln:
tr×nh SX ( ®å 01)
Søc lao ®éng -> T lu lao ®éng -> ®èi
t−îng lao ®éng => SP.
* Søc lao ®éng:
S¬ ®å 02: C¸c yÕu hîp thµnh søc lao
®éng.
ThÓ lùc
Søc lao ®éng
TrÝ c
- Lao ®éng:
Lµ ho¹t ®éng môc ®Ých, cã ý thøc cña
con ng−êi nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm
phôc vô c¸c nhu cÇu cho ®êi sèng con
ng−êi.
Lao ®éng a con ngêi cã kÕ ho¹ch, tù
gc, s¸ng t¹o, cã kû lt, tr¸ch
nhiÖm. V× y L§ ho¹t ®éng b¶n chÊt
nt a con ngêi, nhê ®ã ®Ó ph©n bÞªt
i ht ®éng bn n¨ng a con vËt.
V×: ChØ khi søc lao ®éng kÕt hîp víi t−
liÖu n xuÊt th× míi qu¸ tr×nh lao
®éng.
* §èi t−îng lao ®éng: S¬ ®å 03.
Cã s¾n trong TN
§èi tîng lao ®éng:
§· tri qua
t cña L§
* T− liÖu lao ®éng: S¬ ®å 04.
C«ng cô L§
TliÖu lao ®éng:
HÖ thèng b×nh chøa
KÕt u h¹ tÇng
=> Nh×n vµo kÕt qu SX, cã 2 yÕu tè kÕt
tinh trong s¶n phÈm ®ã :
TliÖu + ®èi tîng = t− liÖu SX.
=> Søc + T− lu SX = Sn phÈm
4) Cñng .
Bµi tËp 1: H·y ph©n ch ®èi tîng víi tliÖu L§ a t ngµnh SX mµ em
bt ?
Bµi tËp 2:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án GDCD 11

Giáo án giáo dục công dân lớp 111) Về kiến thức:Học sinh cần đạt:- Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.- Khái niệm, các bộ phận hợp thμnh vμ vai t rò của từng yếu tố cơ bản của quátrình sản xuất: Sức lao động, t− liệu lao động, đối t−ợng lao động.2) Về kỹ năng:- Phân tích các khái niệm vμ mối quan hệ liên kết giữa những nội dung chủ yếucủa bμi .- Vận dụng kiến thức đã học vμo thực tiễn, giải thích một số vấn đề thực tiễn cóliên quan đến bμi học.3) Về thái độ:- Thấy đ−ợc tầm quan t rọng của hoạt động sản xuất của cải vật chất .- Biết quý trọng ng−ời lao động, xác định lao động lμ quyền lợi vμ nghĩa vụ củacông dân.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3025     Tải về: 6     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus