Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án GDCD 11

Chia sẻ
/74 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (74 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010
3,376
Báo lỗi

Giáo án giáo dục công dân lớp 111) Về kiến thức:Học sinh cần đạt:- Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.- Khái niệm, các bộ phận hợp thμnh vμ vai t rò của từng yếu tố cơ bản của quátrình sản xuất: Sức lao động, t− liệu lao động, đối t−ợng lao động.2) Về kỹ năng:- Phân tích các khái niệm vμ mối quan hệ liên kết giữa những nội dung chủ yếucủa bμi .- Vận dụng kiến thức đã học vμo thực tiễn, giải thích một số vấn đề thực tiễn cóliên quan đến bμi học.3) Về thái độ:- Thấy đ−ợc tầm quan t rọng của hoạt động sản xuất của cải vật chất .- Biết quý trọng ng−ời lao động, xác định lao động lμ quyền lợi vμ nghĩa vụ củacông dân.

Nội dung
Microsoft Word - Toan tap giao an GDCD 11.doc

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

1

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: PhÇn I: c«ng d©n víi kinh tÕ

TiÕt 1. Bµi 1: C«ng d©n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc:

Häc sinh cÇn ®¹t: - Vai trß quyÕt ®Þnh cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ®èi víi ®êi sèng x· héi.

- Kh¸i niÖm, c¸c bé phËn hîp thµnh vµ vai t rß cña tõng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Søc lao ®éng, t− liÖu lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng.

2) VÒ kü n¨ ng: - Ph©n tÝch c¸c kh¸i niÖm vµ mèi quan hÖ liªn kÕt gi÷a nh÷ng néi dung chñ yÕu

cña bµi .

- VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn, gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn cã liªn quan ®Õn bµi häc.

3) VÒ th¸ i ®é: - ThÊy ®−îc tÇm quan t räng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt .

- BiÕt quý träng ng−êi lao ®éng, x¸c ®Þnh lao ®éng lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: Sö dông c¸c dông cô t rùc quan nh−: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, bót d¹ ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: 3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

GV ®Æt vÊn ®Ò:

B¸c Hå ®· d¹y: " Kh«ng cã viÖc g× khã

ChØ sî lßng kh«ng bÒn

§µo nói vµ lÊp biÓn

QuyÕt chÝ ¾t lµm nªn"

Trong c«ng cuéc ®æi míi h«m nay, häc sinh thanh niªn lµ søc t rÎ cña d©n téc, cã vai trß quan träng gãp phÇn thóc

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

2

®Èy sù ph¸t triÓn nhanh sù ph t¸ triÓn kinh tÕ theo lêi cña B¸c. VËy tr−íc hÕt chóng ta ph¶i hiÓu ®−îc vai trß vµ ý nghÜa cña viÖc ph t¸ triÓn kinh tÕ. Nh− vËy ta cÇn n¾m ®−îc mét sè kh i¸ niÖm c¬ b¶n: S¶n xuÊt vËt chÊt ? Søc lao ®éng, lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng, t− liÖu lao ®éng ? GV dÉn d¾t:

§Ó hiÓu ®−îc vai trß s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt trong sù ph t¸ triÓn kinh tÕ tr−íc ta ph©n tÝch xem: S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ g× ?

Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm - Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn ph©n tÝch vÒ kh¸i niÖm s¶n xuÊt vËt chÊt? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

- §Ò nghÞ nhãm kh¸c nhËn xÐt, ®¸nh gi ,¸ nÕu thÊy thiÕu th× bæ xung theo ý kiÕn cña nhãm m×nh. => Gi¸o viªn kÕt luËn

Ngoµi VD GV nªu ra, yªu cÇu HS lÊy thªm 1 vµi VD kh¸c.

Sau khi HS lÊy ®−îc 1 vµi VD GV ph©n tÝch tiÕp.

Trong ®êi sèng x· héi, loµi ng−êi cã nhiÒu mÆt ho¹t ®éng nh− kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨ n ho¸, nghÖ thuËt , khoa häc ...®Ó tiÕn hµnh ®−îc c¸c ho¹t ®éng ®ã tr−íc hÕt con ng−êi ph¶i tån t¹i. Muèn tån t¹i ®−îc con ng−êi ph¶i ¨n, mÆc, ë , ®i l¹i ... ®Ó cã ¨n, mÆc... th× con ng−êi ph¶i t¹o ra cña c¶i vËt chÊt (SX) . Nh− vËy vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ®ãng vai trß quan träng trong cuéc sèng cña con ng−êi.

Theo em cã v¶i trß quan träng nh− thÕ nµo ? Vµ t¹i sao c¸c ho¹t ®éng kh¸c ph¶i nh»m phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt ? Gäi 1 - 2 häc sinh t r¶ lêi

GV dÉn d¾t chuyÓn ý: Trong qu¸ tr×nh SX cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng. Song chóng ta t×m hiÓu c c¸ yÕu tè c¬ b¶n cña qu ¸t r×nh L§SX.

1) Vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt: - Kh¸i niÖm: S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ?

S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ sù t¸c ®éng cña con ng−êu vµo tù nhiªn, biÕn ®æi c¸c vËt thÓ cña tù nhiªn ®Ó t¹o ra c c¸ s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh.

VD: Nhu cÇu cña HS ®Õn líp cã bµn ghÕ ®Ó phôc vô cho häc tËp tèt h¬n th× ng−êi thî méc ph¶i t¸c ®éng vµo c©y gç biÕn nã thµnh bé bµn ghÕ ... - Vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt:

+ Lµ c¬ së tån t¹i vµ ph t¸ t riÓn cña con ng−êi vµ x· héi loµi ng−êi.

+ Th«ng qua lao ®éng s¶n xuÊt, con ng−êi ®−îc c¶i t¹o, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¶ vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. + Ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ t rung t©m , lµ tiÒn ®Ò thóc ®Èy c c¸ ho¹t ®éng kh c¸ cña x· héi ph t¸ triÓn.

+ LÞch sö XH loµi ng−êi lµ 1 qu¸ tr×nh ph t¸ triÓn vµ hoµn thiÖn liªn tôc c¸c ph−¬ng thøc SX, lµ qu ¸ tr×nh thay thÕ ph−¬ng thøc SX cò, l¹c hËu b»ng ph−¬ng thøc SX míi, tiÕn bé h¬n.

2) C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a 3 yÕu tè cña qu¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

3

Tr−íc hÕt, GV tr×nh bµy s¬ ®å vÒ mèi quan hÖ gi÷a c c¸ yÕu tè cña qu¸ tr×nh SX. Sau ®ã ®i s©u ph©n tÝch tõng yÕu tè .

GV nªu s¬ ®å vÒ c c¸ yÕu tè hîp thµnh søc lao ®éng.

HS chøng minh r»ng: ThiÕu mét trong hai yÕu tè th× con ng−êi kh«ng thÓ cã søc lao ®éng.

Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n.

GV yªu cÇu 1 HS ®äc KN lao ®éng trong SGK. Sau ®ã ph©n tÝch . GV ®Æt c©u hái: T¹i sao nãi søc lao ®éng míi chØ lµ kh¶ n¨ng, cßn lao ®éng lµ sù tiªu dïng søc lao ®éng ? Gäi HS tr¶ lêi. GV kÕt luËn: Yªu cÇu 1HS ®äc KN ®èi t−îng L§ GV ®−a ra s¬ ®å 03. §èi t−îng L§ ph©n tÝch s¬ ®å vµ KN.

Gäi HS lÊy VD minh ho¹ vÒ ®èi t−îng L§ cña mét sè ngµnh, nghÒ kh c¸ nhau trong XH. §éc KN vÒ TLL§ (SGK).

§−a s¬ ®å c¸c bé phËn hîp thµnh t− liÖu lao ®éng.

Gäi HS ph t¸ biÓu ý kiÕn ph©n biÖt c c¸ bé phËn cña TLL§ ë 1 sè ngµnh trong XH.

GV kÕt luËn:

tr×nh SX (s¬ ®å 01)

Søc lao ®éng -> T− liÖu lao ®éng -> ®èi t−îng lao ®éng => SP.

* Søc lao ®éng:

S¬ ®å 02: C c¸ yÕu tè hîp thµnh søc lao ®éng.

ThÓ lùc Søc lao ®éng TrÝ lùc

- Lao ®éng: Lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã ý thøc cña con ng−êi nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm phôc vô c¸c nhu cÇu cho ®êi sèng con ng−êi. Lao ®éng cña con ng−êi cã kÕ ho¹ch, tù gi c¸, s¸ng t¹o , cã kû luËt, cã t r c¸h nhiÖm. V× vËy L§ lµ ho¹t ®éng b¶n chÊt nhÊt cña con ng−êi, nhê ®ã ®Ó ph©n bÞªt víi ho¹t ®éng b¶n n¨ng cña con vËt.

V×: ChØ khi søc lao ®éng kÕt hîp víi t− liÖu s¶n xuÊt th× míi cã qu¸ tr×nh lao ®éng. * §èi t−îng lao ®éng: S¬ ®å 03. Cã s¾n t rong TN §èi t−îng lao ®éng: §· tr¶i qua t/® cña L§ * T− liÖu lao ®éng: S¬ ®å 04. C«ng cô L§ T− liÖu lao ®éng: HÖ thèng b×nh chøa KÕt cÊu h¹ tÇng

=> Nh×n vµo kÕt qu¶ SX, cã 2 yÕu tè kÕt tinh trong s¶n phÈm ®ã lµ: T− liÖu L§ + ®èi t−îng L§ = t− liÖu SX.

=> Søc L§ + T− liÖu SX = S¶n phÈm

4) Cñng cè.

Bµi tËp 1: H·y ph©n tÝch ®èi t−îng víi t− liÖu L§ cña mét sè ngµnh SX mµ em biÕt ?

Bµi tËp 2:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

4

H·y ph©n tÝch VD sau: Con bß khi nµo nã lµ ®èi t−îng lao ®éng vµ khi nµo nã lµ t− liÖu lao ®éng ?

5) H−íng dÉn vÒ nhµ:

§äc l¹i bµi, t r¶ lêi c©u hái 2,3. §äc tr−íc phÇn 3 - Bµi 1.

TiÕt 2. C«ng d©n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ (TiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Häc sinh cÇn ®¹t:

HiÓu ®−îc néi dung vµ ý nghÜa cña ph t¸ t riÓn kinh tÕ ®èi víi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi.

2) VÒ kü n¨ ng: - VËn dông kiÕn thøc cña bµi häc vµo thùc tiÔn cuéc sèng.

3) VÒ th¸ i ®é: - ThÊy ®−îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi sù ph¸t t riÓn kinh tÕ gia ®×nh vµ ®Êt n−íc. - X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña c¶ d©n téc lµ tËp t rung ph¸t triÓn kinh tÕ theo XHCN.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, giÊy cì to, bót d¹ ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Yªu cÇu HS ®äc KN t¨ng tr−ëng kinh tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ (SGK) Treo s¬ ®å 05: Ph¸t triÓn kinh tÕ. Sau ®ã ph©n tÝch tõng néi dung.

3) Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ý nghÜa cña ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi: a) Ph t¸ triÓn kinh tÕ lµ g× ?

- KN: SGK.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

5

Theo em t¨ng tr−ëng kinh tÕ lµ g× ? Ph©n biÖt t¨ng tr−ëng kinh tÕ víi ph t¸ triÓn kinh tÕ ? Dù kiÕn HS t r¶ lêi:

Cã sù kh¸c nhau gi÷a ph¸t t riÓn kinh tÕ vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ.

Em hiÓu thÕ nµo lµ c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý ?

Lµ mqh h÷u c¬ , phô thuéc, quy ®Þnh lÉn nhau vÒ quy m« vµ t r×nh ®é gi÷a c c¸ ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c c¸ vïng kinh tÕ.

Tû träng t rong c¸c ngµnh dÞch vô vµ CM trong GNP t¨ng dÇn, cßn ngµnh n«ng nghiÖp gi¶m dÇn.

ý nghÜa cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi mçi c¸ nh©n ? Gäi HS tr¶ lêi.

H·y cho biÕt vµi nÐt vÒ ph t¸ triÓn kinh tÕ cña gia ®×nh em vµ em lµm g× ®Ó ph t¸ triÓn kinh tÕ gia ®×nh ?

1, 2 HS tr¶ lêi. Gia ®×nh cã mÊy chøc n¨ng c¬ b¶n ?

Theo em sù ph¸t t riÓn kinh tÕ cã ý nghÜa nh− thÕ nµo ®èi víi x· héi ?

- S¬ ®å 05: Néi dung cña ph¸t triÓn kinh tÕ. (Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ßi hái ph¶i ®¹t 3 néi dung).

T¨ng t r−ëng k.tÕ Ph t¸ t riÓn kinh tÕ C¬ cÊu KT hîp lý C«ng b»ng XH

- T¨ng t r−ëng kinh tÕ: Lµ sù gia t¨ng cña GDP vµ GNP tÝnh theo ®Çu ng−êi . T¨ng tr−ëng kinh tÕ cã sù t c¸ ®éng cña møc t¨ng d©n sè. V× vËy ph¶i cã c/s phï hîp. - Sù t¨ng t r−ëng kinh tÕ ph¶i dùa trªn c¬ cÊu hîp lý, tiÕn bé. - Sù t¨ng t r−ëng kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi c«ng b»ng x· héi .

=> Ph¸t triÓn kinh tÕ cã quan hÖ biÖn chøng víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng XH. V× khi t¨ng tr−ëng kinh tÕ cao t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt c«ng b»ng XH, khi c«ng b»ng XH ®−îc ®¶m b¶o sÏ t¹o ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ.

b) Ph t¸ triÓn kinh tÕ cã ý nghÜa nh− thÕ nµo víi mçi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi ?

- §èi víi c¸ nh©n: T¹o ®iÒu kiÖn cho mçi ng−êi cã viÖc lµm, thu nhËp æn ®Þnh, c/s Êm no, cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc søc khoÎ, t¨ ng tuæi thä ... - §èi víi gia ®×nh:

Lµ tiÒn ®Ò , c¬ së ®Ó gia ®×nh thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng cña gia ®×nh, ®ã lµ c¸c chøc n¨ng: + Chøc n¨ng kinh tÕ + Chøc n¨ng sinh s¶n + Chøc n¨ng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc

+ X©y dùng gia ®×nh Êm no , h¹nh phóc. - §èi víi x· héi:

+ T¨ng thu nhËp quèc d©n vµ phóc lîi x· héi, chÊt l−îng cuéc sèng cña nh©n d©n ®−îc c¶i thiÖn, gi¶m bít t×nh tr¹ng ®ãi

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

6

nghÌo, gi¶m tû lÖ suy dinh d−ìng vµ tö vong ë t rÎ em. + Gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, gi¶m tÖ n¹n x· héi. + Lµ tiÒn ®Ò ph t¸ triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ vµ c c¸ lÜnh vùc kh¸c cña x· héi, æn ®Þnh kinh tÕ, chÝnh t rÞ, x· héi.

+ Cñng cè an ninh quèc phßng. + Lµ ®iÒu kiÖn ®Ó kh¾c phôc sù tôt hËu x· héi vÒ kinh tÕ so víi c¸c n−íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ, më réng quan hÖ quèc tÕ, ®Þnh h−íng XHCN.

4) Cñng cè. Yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ s¬ ®å vÒ c c¸ yÕu tè hîp thµnh søc lao ®éng, t− liÖu SX,

t− liÖu L§, ®èi t−îng L§, qu¸ tr×nh L§SX, ph t¸ triÓn kinh tÕ. §ång thêi tÊt c¶ cïng tham gia ®¸nh gi¸, bæ sung vµ ph¸t biÓu vÒ tÇm quan t räng cña c¸c vÊn ®Ò nªu trªn.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ:

§äc l¹i bµi, t r×nh bµy bµi b»ng s¬ ®å. So¹n tr−íc bµi 2: Hµng ho¸ - TiÒn tÖ - ThÞ tr−êng.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

7

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 3. Bµi 2: hµng ho¸ - tiÒn tÖ - thÞ tr−êng (3 tiÕt)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Häc sinh cÇn ®¹t:

Häc song bµi nµy HS cÇn hiÓu ®−îc: - Kh¸i niÖm hµng ho¸ vµ hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸.

2) VÒ kü n¨ ng: - Ph©n tÝch c c¸ kh i¸ niÖm vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c néi dung chñ yÕu cña bµi

häc. - VËn dông kiÕn thøc cña bµi häc vµo thùc tiÔn, gi¶i quyÕt ®−îc 1 sè vÊn ®Ò liªn

quan ®Õn bµi häc.

3) VÒ th¸ i ®é: - ThÊy ®−îc tÇm quan t räng cña ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho ¸ ®èi víi mçi c¸

nh©n, gia ®×nh vµ x· héi hiÖn nay. - Coi träng viÖc s¶n xuÊt hµng ho ,¸ nh−ng kh«ng sïng b¸i hµng ho¸, kh«ng sïng

b¸i tiÒn tÖ.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, giÊy cì to, bót d¹, SGK, SGV ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi: NÕu nh− tr−íc ®©y, c¬ chÕ kinh tÕ tËp trung, quan liªu, bao cÊp ®· t¹o cho

con ng−êi ta sù tr«ng chê, û l¹i vµo Nhµ n−íc, th× ngµy nay c¬ chÕ thÞ tr−êng ®ßi hái mçi ng−êi ph¶i thùc sù tÝch cùc, n¨ng ®éng, tÝnh to¸n ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ.

Hay nãi c¸ch kh¸c ®Ó thÝch øng víi kinh tÕ thÞ tr−êng mçi ng−êi ph¶i hiÓu râ b¶n chÊt cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®ã lµ: Hµng ho ,¸ tiÒn tÖ, thÞ tr−êng. VËy c¸c yÕu tè ®ã lµ g× ? Cã thÓ vËn dông chóng nh− thÕ nµo trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ?

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

8

GV ®Æt vÊn ®Ò: Nh− chóng ta ®· biÕt lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn SX x· héi ®· tõng tån t¹i 2 tæ chøc kinh tÕ râ rÖt lµ kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸. GV treo s¬ ®å giíi thiÖu vµ so s¸nh 2 h×nh thøc t/c kinh tÕ. (TN vµ hµng ho¸). Trªn c¬ së ®ã HS rót ra kÕt: Kinh tÕ hµng ho¸ ë tr×nh ®é cao h¬n, −u viÖt h¬n so víi kinh tÕ tù nhiªn.

V× vËy c¸c n−íc muèn ph t¸ triÓn kinh tÕ ph¶i thùc hiÖn kinh tÕ hµng ho¸ mµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña nã lµ kinh tÕ thÞ tr−êng.

VËy khi nµo th× s¶n phÈm trë thµnh hµng ho¸ ? GV dïng s¬ ®å vÒ 3 ®iÒu kiÖn ®Ó SP trë thµnh hµng ho¸ ®Ó nãi lªn , ph©n tÝch KN hµng ho¸.

Yªu cÇu HS nªu nh÷ng VD thùc tiÔn ®Ó chøng minh r»ng: NÕu thiÕu 1 trong 3 ®iÒu kiÖn t rªn th× SP kh«ng t rë thµnh hµng ho¸.

VD: Ng−êi n«ng d©n SX ra lóa g¹o 1 phÇn ®Ó tiªu dïng, cßn l¹i 1 phÇn ®em ®æi lÊy quÇn ¸o, vµ c¸c SP tiªu dïng kh¸c. VËy phÇn lóa nµo cña ng−êi n«ng d©n lµ hµng ho¸ ? Dù kiÕn HS tr¶ lêi: §ã ph¶i lµ phÇn ®em trao ®æi . GV dÉn d¾t: Hµng ho¸ cã 2 d¹ng vËt thÓ vµ phi vËt thÓ. Treo s¬ ®å 2 d¹ng cña hµng ho¸. Yªu cÇu HS lÊy VD chøng minh.

GV dÉn d¾t vÊn ®Ò: Mçi hµng ho ¸ ®Òu cã 1 hoÆc 1 sè c«ng

S¬ ®å 1 Sù kh¸c nhau gi÷a kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho .¸ Néi dung Kinh tÕ Kinh tÕ so s¸nh tù nhiªn hµng ho¸ - Môc ®Ých SX Tho¶ m·n nhu Tho¶ m·n nhu cÇu cña ng−ê SX c Çu cña ng−êi mua, ng−êi b¸n - PT vµ c«ng cô SX SX nhá, ph©n SX l ín, tËp t rung t¸n cc thñ c«ng cc L§ hiÖn ®¹i l¹c hËu T/c mt SX Tù cung, tù cÊp SX ®Ó b¸n Kh«ng cã cã c¹nh t ranh c ¹nh tranh

Ph¹m vi cña SX KhÐp kÝn néi bé KtÕ më thÞ r−êng t rong n−íc vµ quèc tÕ

1) Hµng ho¸: a) Hµng ho¸ lµ g× ?

S¬ ®å 2 S¬ ®å 3 ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n phÈm trë thµnh hµng ho¸. S¶n phÈm do lao ®éng t¹o ra

Cã c«ng dông nhÊt ®Þnh Th«ng qua t rao ®æi mua, b¸n. => S¶n phÈm chØ t rë thµnh hµng ho¸ khi cã ®ñ 3 ®iÒu kiÖn trªn. - Hµng ho¸ lµ mét ph¹m trï lÞch sö, chØ tån t¹i t rong nÒn kinh tÕ hµng ho¸.

Hµng ho ¸cã 2 d¹ng lµ: Hµng ho¸ vËt thÓ vµ hµng ho¸ phi vËt thÓ (hµng ho ¸ dÞch vô). VD:

- Hµng ho¸ vËt thÓ: C i¸ ¸o , bµn ghÕ, l−¬ng thùc, thùc phÈm ...

- Hµng ho¸ phi vËt thÓ: DÞch vô du lÞch, giíi thiÖu vÒ Quª B¸c, vÒ nhµ cña B¸c ...

b) Thuéc tÝnh cña hµng ho¸:

- Gi¸ trÞ sö dông:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

9

dông nhÊt ®Þnh cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng−êi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn.

VËy theo em gi ¸ t rÞ sö dông cña hµng ho¸ lµ g× ? LÊy VD minh ho¹ ?

Dù kiÕn HS t r¶ lêi: §ã lµ c«ng dông cña hµng ho ,¸ dïng ®Ó lµm g× VD:

L−¬ng thùc, thùc phÈm , quÇn , ¸o .. hoÆc nhu cÇu cho SX nhu m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu. - QuÇn, ¸o ngoµi c«ng dông lµ che th©n th× nã cßn lµm cho con ng−êi ®Ñp h¬n.

- C¸c cô cã c©u: "Ng−êi ®Ñp v× lôa

Lóa tèt v× phÇn".

GV chuyÓn ý: Gi¸ trÞ sö dông cña SP kh«ng ph¶i cho ng−êi SX ra vËt phÈm mµ ®ã lµ cho ng−êi mua, cho XH, vËt mang gi¸ trÞ sö dông còng ®ång thêi lµ mang gi ¸t rÞ. GV treo s¬ ®å vÒ mèi quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ trao ®æi víi gi¸ trÞ . Nªu VD, ph©n tÝch VD.

HS ph©n tÝch xem qua VD ®ã th× gi¸ trÞ cña hµng ho¸ lµ g× ?B»ng c¸ch nµo x c¸ ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ?

GV kÕt luËn: V¶i vµ thãc lµ 2 hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau nh−ng cã thÓ trao ®æi víi nhau v×: §Òu lµ SP do L§ t¹o ra ®Òu cã hao phÝ lao ®éng b»ng nhau lµ 2 giê.

Nh− vËy trªn thÞ tr−êng thùc chÊt lµ trao ®æi nh÷ng l−îng lao ®éng hao phÝ b»ng nhau Èn chøa trong c¸c hµng h¸o ®ã. Lao ®éng hao phÝ ®Ó t¹o ra hµng ho ¸lµm c¬ së cho gi¸ trÞ trao ®æi gäi lµ gi ¸t rÞ.

+ Gi¸ t rÞ sö dông cña hµng ho ¸ lµ c«ng dông cña vËt phÈm lµm cho hµng ho¸ cã gi ¸trÞ sö dông cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng−êi. VD:

Con ng−êi khi ®ãi cã nhu cÇu vËt chÊt lµ ¨n th× ph¶i sö dông l−¬ng thùc thùc phÈm ë ®©y lµ gióp cho con ng−êi kh«ng cßn bÞ ®ãi, hoÆc con ng−êi mÖt mái, c¨ng th¼ng cã nhu cÇu lµ xem ca nh¹c ... ®Ó gi¶i t rÝ.

+ Gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®−îc ph¸t hiÖn dÇn vµ ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ lùc l−îng s¶n xuÊt.

VD: Than ®¸, dÇu má lóc ®Çu con ng−êi chØ dïng lµm chÊt ®èt , sau ®ã nhê sù ph¸t triÓn cña KHKT vµ lùc l−îng s¶n xuÊt con ng−êi ®· dïng nã lµm nguyªn liÖu cho mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®Ó chÕ biÕn ra nhiÒu lo¹i SP kh c¸ phôc vô cho ®êi sèng.

+ Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, vËt mang gi ¸trÞ sö dông ®ång thêi lµ vËt mang gi¸ trÞ trao ®æi còng t−c lµ ph¶i thùc hiÖn ®−îc gi¸ trÞ cña nã.

- Gi¸ trÞ cña hµng ho¸: + Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®−îc th«ng qua gi ¸trÞ trao ®æi. Gi¸ trÞ trao ®æi 1m v¶i =5kg 1mv¶i = 10kg 2mv¶i

(tØ lÖ trao ®æi) thã c thãc = 5kg thãc

Gi¸ trÞ 2gi ê = 2 gi ê 2giê = 2 giê 2giê = 2 gi ê

(Hao phÝ L§)

* Tãm l¹i:

Gi ¸trÞ cña hµng ho¸ lµ L§ cña ng−êi SX hµng ho¸ kÕt tinh t rong hµng ho¸.

+ L−îng gi¸ t rÞ cña hµng ho :¸

� L−îng gi ¸ t rÞ cña hµng ho¸ ®−îc ®o b»ng sè l−îng thêi gian L§ hao phÝ ®Ó SX ra hµng ho¸ nh−: Gi©y, phót, giß,

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

10

Theo em hiÓu l−îng gi ¸t rÞ cña hµng ho¸ lµ g× ? 1, 2 HS tr¶ lêi

VËy theo em thêi gian lao ®éng c ¸ biÖt lµ g× ? Thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕy lµ g× ? LÊy VD thùc tiÔn ? Gäi 1 - 2 HS tr¶ lêi.

NÕu HS cÇn hiÓu vÒ c¸ch tÝnh (t ) L§ XHCT th× GV cã thÓ ®−a ra c¸c tÝnh sau:

Gi¶ sö cã 3 nhãm A,B,C SX ra 100 triÖu m v¶i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr−êng vµ c c¸ nhãm SX víi sè l−îng kh«ng ®Òu A 10 tr 1 giê

B 5 tr 2 giê C 85 tr 3 giê (10t r x 1giê) + (5tr x 2h) + (85t r x 3h)

=> TGL§XHCT = = 2,75gi ê/m

100tr m v¶i

ngµy, th¸ng, quý, n¨m ...

� L−îng gi ¸ trÞ cña hµng ho¸ ph¶i ®−îc tÝnh b»ng thêi gian L§ c¸ biÖt , mµ tÝnh b»ng thêi gian L§ XH cÇn thiÕt . Thêi gian L§ c ¸biÖt lµ thêi gian L§ hao phÝ ®Ó SX ra hµng ho¸ cña tõng ng−êi . VD:

Anh A mÊt 2giê L§ ®Ó dÖt ®−îc 1mv¶i Anh B mÊt 3giê L§ ®Ó SX ra 5kg thãc

=> TGL§CB = 2 giê (cña A) = 3 giê (cña B)

Thêi gian L§ XH cÇn thiÕt cho bÊt cø L§ nµo tiÕn hµnh víi 1 tr×nh ®é thµnh th¹o trung b×nh, c−êng ®é t rung b×nh, trong mçi ®iÒu kiÖn TB so víi hoµn c¶nh XH nhÊt ®Þnh

* KÕt luËn:

Hµng ho ¸ lµ sù thèng nhÊt cña 2 thuéc tÝnh gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ. §ã lµ sù thèng nhÊt cña 2 mÆt ®èi lËp mµ thiÕu 1 trong 2 thuéc tÝnh th× SP kh«ng trë thµnh hµng ho .¸ Hµng ho¸ biÓu hiÖn quan hÖ SXXH gi÷a nh÷ng ng−êi SX vµ trao ®æi hµng ho¸.

4) Cñng cè. Yªu cÇu HS vÏ l¹i c¸c s¬ ®å: So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a kinh tÕ TN vµ kinh tÕ

hµng ho ,¸ c c¸ ®iÒu kiÖn ®Ó SP trë thµnh hµng ho¸, mèi quan hÖ gi ¸trÞ trao ®æi vµ gi¸ trÞ. Nªu 1 vµi vÝ dô vÒ thêi gian L§CB vµ TGLFFXH cÇn thiÕt.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: §äc l¹i bµi, viÕt bµi thu ho¹ch §äc tr−íc phÇn 2.

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

11

TiÕt 4. hµng ho¸ - tiÒn tÖ - thÞ tr−êng ( tiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc:

- N¾m ®−îc nguån gèc vµ b¶n chÊt cña tiÒn tÖ. - C¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ.

- Quy luËt l−u th«ng tiÒn tÖ.

2) VÒ kü n¨ ng: Gi¶i thÝch ®−îc c¸c hiÖn t−îng thùc tiÔn, vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo ®êi

sèng cña b¶n th©n.

3) VÒ th¸ i ®é:

- ThÊy ®−îc tÇm quan träng cña ph t¸ t riÓn kinh tÕ hµng ho¸ . - Coi t räng viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸, nh−ng kh«ng sïng b¸i hµng ho¸, tiÒn tÖ.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, phiÕu häc tËp ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: C©u hái: 1) H·y tr×nh bµy KN hµng ho¸, vÏ s¬ ®å 3 ®iÒu kiÖn ®Ó SP trë thµnh

hµng ho¸ ? Ph©n tÝch ? LÊy VD thùc tiÔn minh ho¹ ? 2) Ra 1 ®Ò tr¾c nghiÖm.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Sau khi ®· so¹n bµi ë nhµ c¸c em cho biÕt khi nµo th× tiÒn tÖ xuÊt hiÖn ? Gäi 1, 2 HS tr¶ lêi.

GV kÕt luËn: Sù ra ®êi cña tiÒn tÖ ®· tr¶i qua nh÷ng h×nh th i¸ gi¸ trÞ nµo ?

GV treo s¬ ®å h×nh th i¸ gi¸ trÞ gi¶n ®¬n hay ngÉu nhiªn. Ph©n tÝch , lÊy VD minh ho¹.

2) TiÒn tÖ:

a Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña tiÒn tÖ:

TiÒn tÖ xuÊt hiÖn lµ kÕt qu¶ cña qu ¸tr×nh ph t¸ t riÓn l©u dµi cña s¶n xuÊt, t rao ®æi hµng ho¸ vµ c¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ. Cã 4 h×nh thµnh gi¸ trÞ xuÊt hiÖn sau ®©y:

- H×nh th¸i gi ¸ trÞ gi¶n ®¬n hay ngÉu nhiªn.

Trao ®æi trùc tiÕp hµng lÊ y hµng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

12

HS nhËn xÐt vÒ h×nh th¸i nµy vµ lÊy VD kh¸c ngoµi VD GV ®· nªu. H×nh th¸i nµy xuÊt hiÖn khi XH c«ng x· nguyªn thuû tan r·, lóc nµy s¶n phÈm ®em trao ®æi cßn Ýt , mang tÝnh ngÉu nhiªn. T¹i sao l¹i gäi h×nh th¸i gi¸ trÞ ®Çy ®ñ hay më réng ? Dù kiÕn HS t r¶ lêi:

Khi SX hµng ho¸ ph¸t triÓn h¬n, hµng ho¸ ®em trao ®æi nhiÒu h¬n ..

GV: Treo s¬ ®å ph©n tÝch, lÊy VD minh ho¹.

Trong h×nh th i¸ nµy gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®ãng vai trß g× ?

Dù kiÕn HS tr¶ lêi: Gi ¸ trÞ cña c¶i hµng ho¸ ®−îc biÓu hiÖn ë 1 lo¹i hµng ho ¸ ®ãng vai trß vËt ngang gi¸ chung. GV: §−a ra th«ng tin ph¶n håi, ph©n tÝch, lÊy VD.

GV: Ph©n tÝch cho HS thÊy ®−îc khi ph t¸ triÓn cã nhiÒu mÆt hµng lµm vËt ngang gi¸ chung, c c¸ ®Þa ph−¬ng sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc trao ®æi => khi ®ã ng−ê i ta thèng nhÊt lÊy vµng lµm VNCC -> h×nh th i¸ tiÒn tÖ xuÊt hiÖn. Theo em t¹i sao vµng cã vai t rß lµ tiÒn tÖ ?

HS tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh. GV kÕt luËn:

Ban ®Çu ng−êi ta lÊy vµng, b¹c lµm vËt ngang gi¸ chung ®−îc cè ®Þnh ë vµng.

=> VD

1 con gµ 10kg thãc H×nh th i¸ t−¬ng ®èi H×nh th¸i ngang gi ¸

- H×nh th i¸ gi¸ trÞ ®Çy ®ñ hay më réng. HoÆc 10kg thãc

1 con gµ HoÆc 5kg chÌ trao ®æi HoÆc 2 c¸i r×u trùc tiÕp

HoÆc 0,2g vµng hµng ho¸

- H×nh th i¸ chung cña gi¸ trÞ . VD:

1 con gµ = 10 kg thãc =

5kg chÌ = 1m v¶i 2 c i¸ r×u =

0,2g vµng = - H×nh th i¸ tiÒn tÖ:

VD: 1 con gµ =

10 kg thãc = 5kg chÌ = 0,2g vµng 2 c i¸ r×u = 1m v¶i =

V×:

- Vµng còng lµ mét lo¹i hµng ho¸, gi¸ trÞ cña vµng ®−îc ®o b»ng l−îng L§XHCT. Vµng cßn lµ thø kim lo¹i quý hiÕm, cã gi ¸trÞ lín.

- Vµng cã thuéc tÝnh tù nhiªn thÝch hîp víi vai t rß lµm tiÒn tÖ.

=> Nh− vËy tiÒn tÖ lµ hµng ho ¸ ®Æc biÖt ®−îc t¸ ch ra lµm vËt ngang gi¸ chung

Trao ®æi gi¸n tiÕp th«ng qua mét hµng ho¸ lµm vËt ngang gi ¸chung.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

13

GV: Nªu VD

VD: 1 chiÕc bót bi = 100®.

Yªu cÇu HS ph©n tÝch , ®Ó thÊy ®−îc tiÒn tÖ biÓu hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ ®−îc ®o l−êng nh− thÕ nµo. GV ph©n tÝch c thøc sau:

H - T - H

VD: Nép thuÕ, tr¶ nî , tr¶ tiÒn mua chÞu hµng ...

GV ph¶i ph©n tÝch râ c«ng thøc

P.Q

M = --------- V

Theo em hiÖn t−îng l¹m ph t¸ tiÒn tÖ lµ l¹m ph t¸ tiÒn giÊy hay tiÒn vµng ?

Dù kiÕn HS t r¶ lêi: §ã lµ l¹m ph¸t tiÒn giÊy - v× tiÒn giÊy kh«ng cã gi¸ trÞ thùc.

cho tÊt c¶ hµng ho ,¸ lµ sù biÓu hiÖn chung cña gi¸ trÞ , ®ång thêi tiÒn tÖ biÓu hiÖn mèi quan hÖ s¶n xuÊt hµng ho¸ => b¶n chÊt cña tiÒn tÖ. b) C¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ:

- Th−íc ®o gi¸ trÞ:

TiÒn tÖ dïng ®Ó ®o l−êng vµ biÓu hiÖn gi ¸trÞ cña hµng ho .¸ Gi¸ trÞ cña hµng ho ¸ ®−îc biÓu hiÖn b»ng 1 l−îng tiÒn nhÊt ®Þnh, ®−îc gäi lµ gi¸ c¶. - Ph−¬ng tiÖn l−u th«ng:

Víi chøc n¨ng nµy tiÒn cã vai trß m«i giíi trong qu¸ t r×nh l−u th«ng hµng ho .¸

- Ph−¬ng tiÖn cÊt t r÷: Tøc lµ tiÒn tÖ rót khái l−u th«ng ®−îc cÊt tr÷ ®Ó khi cÇn ®em ra mua hµng. Nh−ng lµm ®−îc chøc n¨ng nµy tiÒn ph¶i ®ñ gi¸ trÞ. - Ph−¬ng tiÖn thanh to¸n:

TiÒn ®−îc dïng ®Ó chi tr¶ sau khi giao dÞch, mua b¸n.

- TiÒn tÖ thÕ giíi: Khi tiÒn cã chøc n¨ng tiÒn tÖ thÕ giíi ®ã lµ khi trao ®æi hµng ho¸ v−ît ra khái biªn giíi quèc gia.

c) Quy luËt l−u th«ng tiÒn tÖ:

- §−îc thÓ hiÖn b»ng c«ng thøc sau

P.Q M = ---------

V

- HiÖn t−îng l¹m ph¸t tiÒn tÖ. TiÒn vµng lµ tiÒn cã ®Çy ®ñ gi¸ trÞ cho nªn nÕu sè l−îng nhiÒu h¬n møc cÇn thiÕt cho l−u th«ng hµng ho ¸ sÏ rêi khái l−u th«ng ®i vµo cÊt gi÷. Ng−îc l¹i tiÒn giÊy chØ lµ ký hiÖu cña gi ¸ trÞ, v× vËy khi tiÒn giÊy sè l−îng tiÒn giÊy

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

14

VËy theo em tiÒn giÊy ra ®êi tõ khi nµo ? Nã ra ®êi nh− thÕ nµo ? Gäi HS tr¶ lêi.

GV kÕt luËn, ph©n tÝch.

®−îc ®−a vµo l−u th«ng v−ît qu ¸ møc cÇn thiÕt sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng l¹m ph t¸ .

- Sù ra ®êi cña tiÒn giÊy:

Sau khi t r¶i qua c¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ cuèi cïng tiÒn tÖ ra ®êi vµ ®−îc thèng nhÊt cè ®Þnh lµ tiÒn vµng . Th× khi ®−a vµo l−u th«ng thÊy tiÒn vµng bÞ hao mßn => gi ¸ trÞ kh«ng b»ng gi ¸ trÞ thùc => ra ®êi tiÒn ®óc => nh−ng trong l−u th«ng tiÒn ®óc còng hao mßn => ra ®êi tiÒn giÊy.

4) Cñng cè.

Gäi HS ch÷a bµi tËp 7 .

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: §äc l¹i bµi, t r¶ lêi c c¸ c©u hái 1,2,3,4,5,6 ,7.

§äc tr−íc bµi 2 phÇn 3 vµ so¹n bµi t r−íc khi ®Õn líp.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

15

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 5. hµng ho¸ - tiÒn tÖ - thÞ tr−êng ( tiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: - N¾m ®−îc kh¸i niÖm thÞ tr−êng, c c¸ chøc n¨ng cña thÞ t r−êng.

- ThÊy ®−îc vai trß cña SX hµng ho ¸ vµ thÞ tr−êng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë n−íc ta hiÖn nay.

2) VÒ kü n¨ ng: VËn dông nh÷ng kiÕn thøc cña bµi häc vµo thùc tiÔn, gi¶i thÝch ®−îc mét sè

vÊn ®Ò thùc tiÔn.

3) VÒ th¸ i ®é: - T«n träng quy luËt cña thÞ tr−êng vµ cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ

tr−êng.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, phiÕu häc tËp ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

C©u hái: T¹i sao nãi gi¸ trÞ cña hµng ho¸ kh«ng do thêi gian lao ®éng c ¸biÖt quyÕt ®Þnh, mµ do thêi gian lao ®éng XH cÇn thiÕt q ®Þnh.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Theo em hiÓu thÞ tr−êng lµ g× ? DKTL: Lµ n¬i diÔn ra trao ®æi, mua b¸n c c¸ lo¹i hµng ho¸. Em h·y lÊy VD cô thÓ minh ho¹ ?

VD: Chî, b¸ch ho¸ ... GV kÕt luËn vµ ph©n tÝch vÒ "chñ thÓ kinh tÕ" cña thÞ tr−êng. "C¸ c chñ thÓ kinh tÕ" bao gåm ng−êi b¸n, ng−êi mua", c¸ nh©n, doanh nghiÖp, c¬ quan, Nhµ n−íc .... tham gia vµo trao ®æi, mua b¸n trªn thÞ tr−êng.

3) ThÞ tr−êng: a) ThÞ tr−êng lµ g× ?

ThÞ tr−êng lµ lÜnh vùc trao ®æi, mua b¸n mµ ë ®ã c¸c chñ thÓ kinh tÕ t¸ c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x c¸ ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l−îng hµng ho¸, dÞch vô. - ThÞ tr−êng xuÊt hiÖn vµ ph t¸ t riÓn cïng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

16

LÊy VD vÒ thÞ tr−êng ë d¹ng gi¶n ®¬n vµ thÞ tr−êng hiÖn ®¹i .

C¸ c nh©n tè c¬ b¶n cña thÞ tr−êng lµ g× ?

Yªu cÇu HS ph©n tÝch, lÊy VD thùc tiÔn vÒ c /n¨ng nµy GV lµm râ: NÕu hµng ho ¸ nµo ®−îc thÞ tr−êng tiªu thô m¹nh, cã nghÜa hµng ho¸ ®ã phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr−êng vµ ®ång thêi gi¸ trÞ cña nã ®−îc thùc hiÖn .

§Ó HS tù kh¶o s¸t thÞ tr−êng, lÊy VD thùc tiÔn.

GV h−íng dÉn HS thu thËp c c¸ th«ng tin vÒ c¬ cÊu; "chñng lo¹i" ...

- C¬ cÊu hµng ho¸: ThÓ hiÖn sù ®a d¹ng, phong phó, nhiÒu mÆt hµng phôc vô cho c¬ cÊu tiªu dïng. - Chñng lo¹i: Nãi ®Õn sù phong phó cña mét lo¹i hµng ho ¸nµo ®ã.

VD: Qu¹t (qu¹t c©y, qu¹t t−êng, th«ng giã, ®¸ ...)

Yªu cÇu HS lÊy VD minh ho¹ vÒ sù t c¸ ®éng cña gi¸ c¶ ®èi víi s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸.

víi sù ra ®êi vµ ph t¸ triÓn cña SX vµ l−u th«ng hµng ho¸. B¾t ®Çu ë d¹ng gi¶n ®¬n víi kh«ng gian, thêi gian nhÊt ®Þnh, nh− chî, cöa hµng ... nh−ng SX hµng ho¸ ph t¸ t riÓn th× thÞ tr−êng còng ®−îc më réng, ph t¸ triÓn, hiÖn ®¹i h¬n viÖc t rao ®æi hµng ho ¸diÔn ra linh ho¹t h¬n th«ng qua trung gian, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ... - Song dï ë d¹ng thÞ t r−êng nµo (gi¶n ®¬n hay hiÖn ®¹i) còng lu«n cã sù t¸ c ®éng cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh thÞ tr−êng ®ã lµ hµng ho¸, tiÒn tÖ, ng−êi mua, ng−êi b¸n, tõ ®ã h×nh thµnh c¸c quan hÖ: Hµng ho ¸- tiÒn tÖ - mua, b¸n, cung cÇu, gi¸ c¶

b) C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña thÞ tr−êng:

- Chøc n¨ng thùc hiÖn (hay thõa nhËn) gi ¸trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ.

- Chøc n¨ng th«ng tin: Cung cÊp tho c¸c chñ thÓ tham gi¸ thÞ tr−êng vÒ quy m« cung - cÇu; gi¸ c¶, chÊt l−îng; chñng lo¹i, c¬ cÊu, ®k mua b¸n cña hµng ho¸, dÞch vô ...

- Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt, kÝch thÝch hoÆc h¹n chÕ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng:

+ Sù biÕn ®éng cña cung - cÇu, gi¸ c¶ trªn thÞ t r−êng ®Òu cã sù t c¸ ®éng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ trong x· héi.

+ Khi gi ¸c¶ 1 hµng ho¸ t¨ ng lªn -> kÝch thÝch XH SX nhiÒu hµng ho¸ ®ã. Nh−ng l¹i lµm cho nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ ®ã tù h¹n chÕ.

+ Ng−îc l¹i: Khi gi¸ c¶ gi¶m kÝch thÝch

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

17

Theo em hiÓu vµ vËn dông ®−îc c¸c chøc n¨ng cña thÞ tr−êng sÏ gióp g× cho ng−êi s¶n xuÊt vµ tiªu dung ?

DKTL: - §èi víi ng−êi SX: Ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã l·i nhÊt . - §èi víi ng−êi tiªu dïng: Lµm thÕ nµo ®Ó mua ®−îc hµng rÎ, tèt, phï hîp víi nhu cÇu.

VËn dông c¸c chøc n¨ng thÞ t r−êng cña Nhµ n−íc ®−îc thÓ hiÖn qua nh÷ng chÝnh s c¸h kinh tÕ, x· héi nµo ? B¸o c¸o chÝnh t rÞ cña BCH TW §¶ng kho ¸VIII tr×nh §H§BTQ lÇn thø IX cña §¶ng (T7-2000) .

tiªu dïng -> h¹n chÕ SX.

* Nh− vËy: HiÓu vµ vËn dông ®−îc c¸c chøc n¨ng cña thÞ tr−êng sÏ gióp cho ng−êi SX vµ ng−êi tiªu dïng giµnh ®−îc lîi Ých kinh tÕ lín.

4) Cñng cè. Yªu cÇu HS ®i kh¶o s¸t thÞ tr−êng, viÕt bµi thu ho¹ch vÒ chøc n¨ng, vai t rß cña

thÞ tr−êng.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ:

§äc l¹i bµi, t r¶ lêi c c¸ c©u hái SGK, viÕt bµi thu ho¹ch §äc tr−íc so¹n bµi tr−íc (bµi 3) khi ®Õn líp.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

18

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 6. Bµi 3: quy luËt vµ gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®−îc c¬ së kh¸ch quan cña quy luËt gi ¸t rÞ - Néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ

2) VÒ kü n¨ ng:

- BiÕt c¸ch ph©n tÝch néi dung cña quy luËt gi ¸t rÞ - BiÕt vËn dông quy luËt gi¸ trÞ

3) VÒ th¸ i ®é: - X©y dùng niÒm tin vµ tr c¸h nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh

tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN ë n−íc ta

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: BiÓu ®å, kÎ b¶ng, tranh ¶nh.....

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra15 phót: - Ra ®Ò tr¾c nghiÖm kh c¸h quan bao gåm:

+ Bèn c©u khoanh trßn vµo ph−¬ng ¸n ®óng + Hai c©u ®iÒn vµo chç t rèng

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi b»ng c¸ch ®Æt ra mét sè c©u hái ®Ó thu hót häc sinh: Quan s t¸ t¹i sao trong s¶n xuÊt cã lóc l¹i thu hÑp, cã lóc l¹i më réng hoÆc ®ang s¶n xuÊt mÆt hµng nµy l¹i chuyÓn sang mÆt hµng kh¸c ? T¹i sao t rªn thÞ t r−êng hµng ho¸ khi nhiÒu khÝ Ýt , khi gi¸ cao, khi gi¸ thÊp?

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

19

Nh÷ng hiÖn t−îng trªn lµ ngÉu nhiªn hay do quy luËt nµo chi phèi? -> Mét sè häc sinh t r¶ lêi

Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng c ¸nh©n T×m hiÓu c¬ së kh¸ch quan cña quy luËt gi¸ trÞ GV: Nªu vÊn ®Ò b»ng c©u hái

Theo em trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ , quy luËt kinh tÕ nµo chi phèi ho¹t ®éng SX cña con ng−êi, cña ng−êi b¸n, ng−êi mua.

Gäi 1 - 2 häc sinh t r¶ lêi. GV kÕt luËn: Nh×n bÒ ngoµi ho¹t ®«ng SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ ®Èy dÞch vô lµ viÖc lµm riªng cña tõng ng−êi, hä ®éc lËp ho¹t ®éng kh«ng dµng buéc g× víi nhau. Nh−ng trªn thùc tÕ hä dµng buéc g× víi nhau bëi quy luËt gi¸ trÞ.

Ho¹t ®éng 3: Chia nhãm th¶o luËn vÒ néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ.

Tr−íc khi ®i s©u th¶o luËn ph¸t triÓn néi dung quy luËt gi¸ trÞ . Yªu cÇu HS nh¾c l¹i mét sè vÊn ®Ò cña bµi t r−íc. - SX vµ l−u th«ng hµng ho ¸ph¶i dùa trªn c¬ së nµo ®Ó SX hµng ho ¸mµ kh«ng bÞ thua lç?

Dù kiÕn tr¶ lêi: Dùa trªn hao phÝ lao ®éng ®−îc tÝnh b»ng thêi gian L§ XH cÇn thiÕt. GV kÕt luËn: Nh¾c l¹i kiÕn thøc bµi 2 (b»ng s¬ ®å 01 bµi 2). Tõ néi dung kh i¸ qu¸t trªn GV h−íng dÉn HS th¶o luËn nh÷ng biÓu hiÖn cña quy luËt gi¸ trÞ b»ng c©u hái sau:

Néi dung cña quy luËt gi ¸ t rÞ ®−îc biÓu hiÖn nh− thÕ nµo t rong SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ ? LÊy VD minh ho¹. => C¸ c nhãm th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm ph¸t biÓu ý kiÕn, c¸c nhãm kh¸c theo dâi vµ nhËn xÐt. GV kÕt luËn ph©n tÝch b»ng c¸ch ®−a ra biÓu ®å sè 01 a) §èi víi hµng ho¸:

1. TÝnh kh¸ch quan cña quy luËt gi¸ trÞ

Trong lÞch sö ë ®©u, khi nµo cã s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho ,¸ th× ë ®ã, khi Êy quy luËt gi ¸ trÞ ra ®êi, tån t¹i vµ ho¹t ®éng mét c¸ch kh c¸h quan, bÊt chÊp ý trÝ chñ quan cña con ng−êi

2. Néi dung cña quy luËt gi ¸trÞ

S¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së thêi gian lao ®éng XH cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã

Néi dông cña quy luËt gi¸ trÞ ®−îc biÓu hiÖn trong 2 lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

20

TGL§

XHCT

1 2 3

- Ng−êi thø 1: TGL§CB = TGL§XHCT, thùc hiÖn ®óng yªu cÇu cña quy luËt gi¸ trÞ nªn hä thu ®−îc l¬Þ nhuËn t rung b×nh.

- Ng−êi thø 2: TGL§CB < TGL§XHCT, thùc hiÖn tèt yªu cÇu nªn thu ®−îc l¬Þ nhuËn cao. - Ng−êi thø 3: TGL§CB > TGL§XHCT, vi ph¹m yªu cÇu nªn bÞ thua lç. b) §èi víi tæng hµng ho¸:

- Tr−êng hîp 1: Phï hîp víi quy luËt cña gi¸ trÞ -> cã t c¸ dông c©n ®èi, æn ®Þnh thÞ tr−êng.

- Tr−êng hîp 2: Ph¹m vi nªn dÉn tíi thõa sè l−îng hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng.

- Tr−êng hîp 3: Vi ph¹m dÉn tíi sÏ thiÕu hµng ho¸ t rªn thÞ tr−êng.

GV treo s¬ ®å 2 . a) §èi víi 1 hµng ho¸ :

Gi¸ c¶ TGL§ XHCT

-> Gi¸ c¶ cña hµng ho¸ khi b¸n cã thÓ cao hoÆc thÊp, nh−ng bao giê còng xoay quanh trôc gi¸ trÞ .

- Sù vËn ®éng nµy chÝnh lµ c¬ chÕ ho¹t

- Trong s¶n xuÊt:

Quy luËt gi ¸ trÞ yªu cÇu ng−êi s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o sao cho thêi gian lao ®éng c¸ biÖt ®Ó s¶n xuÊt tõng lo¹i hµng ho¸ hay toµn bé hµng ho ¸ ph¶i phï hîp víi thêi gian lao ®«ng XH cÇn thiÕt

- Trong l−u th«ng hµng ho¸

C¸ c tr−ên g hîp thùc hiÖn yªu cÇu cña quy luËt

gi¸ trÞ

1- Tæng TGL§CB=Tæng TGL§XHCT

2- Tæng TGL§CB>Tæng TGL§XHCT

2- Tæng TGL§CB

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

21

®éng cña quy luËt gi ¸t rÞ.

b) §èi víi tæng hµng ho ¸ vµ trªn toµn x· héi .

-> Yªu cÇu nµy lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn ®éng vµ ph t¸ triÓn b×nh th−êng (c©n ®èi)

Quy luËt nµy yªu cÇu viÖc trao ®æi gi÷a hai hµng ho ¸ (A vµ B) còng ph¶i dùa trªn c¬ së TGL§XHCT. Nãi c¸ch kh¸c trao ®æi hµng ho¸ ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c ngang gi ¸

Nh−ng khi xem xÐt kh«ng ph¶i 1 hµng ho ¸ mµ tæng hµng ho¸ vµ trªn ph¹m vi toµn XH. Quy luËt gi ¸trÞ yªu cÇu tæng gi ¸c¶ hµng ho ¸b»ng tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh SX.

4) Cñng cè.

Yªu cÇu HS lµm bµi tËp ®Ó cñng cè kiÕn thøc: Bµi 1: Cã 4 ý kiÕn cho r»ng: SX vµ trao ®æi ph¶i dùa trªn c¬ së:

A: Thêi gian L§ c¸ biÖt. B: Thêi gian L§ XH cÇn thiÕt.

C: Thêi gian L§ cña ng−êi SX cã ®k tèt nhÊt. D: Thêi gian L§ cña ng−êi SX cã ®k tèt nhÊt.

Em h·y cho biÕt ý kiÕn nµo ®óng ? T¹i sao ?

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: Hoµn thµnh c¸c bµi tËp t rong SGK.

- S−u tÇm tranh ¶nh cho phÇn sau.

Quy l uËt gi ¸ t rÞ

yªu cÇu

Tæng gi¸ c¶ = tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ h µng ho¸ sau khi b¸n trong SX

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

22

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 7. quy luËt vµ gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸

(TiÕp theo)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®−îc. - HiÓu néi dung cña quy luËt gi ¸t rÞ - NhËn râ vai trß vµ t c¸ ®éng cña quy luËt gi ¸ trÞ trong SX vµ l−u th«ng hµng

ho .¸ 2) VÒ kü n¨ ng:

- BiÕt c¸ch quan s¸t , ph©n tÝch t×nh h×nh SX vµ l−u th«ng hµng ho¸. - BiÕt vËn dông vµo thùc tiÔn .

3) VÒ th¸ i ®é: - X©y dùng niÒm tin vµ tr c¸h nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc vËn dông quy luËt

gi ¸trÞ

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: BiÓu ®å, kÎ b¶ng, tranh ¶nh.....

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: - Yªu cÇu HS vÏ l¹i s¬ ®å biÓu hiÖn néi dung quy luËt gi¸ trÞ .

- Lµm bµi tËp 1 (SGK).

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1: GV gióp HS ®Þnh h−íng vÒ phÇn tiÕp theo cña bµi 3 . Nh− phÇn tr−íc chóng ta ®· t×m hiÓu th× SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ chÞu sù chi phèi cña quy luËt gi¸ trÞ. VËy quy luËt gi¸ trÞ cßn t¸c ®éng nh− thÕ nµo ®Õn 2 lÜnh vùc nµy ? Vµ quy luËt gi¸ t rÞ cßn ®−îc Nhµ n−íc vµ c«ng d©n vËn dông

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

23

nh− thÕ nµo ? Chóng ta chuyÓn sang phÇn 3 vµ 4. Ho¹t ®éng 2:

GV h−íng dÉn HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái sau:

Quy luËt gi¸ trÞ cã nh÷ng t¸c ®éng nh− thÕ nµo trong qu ¸ tr×nh SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ ? Sau khi th¶o luËn xong, yªu cÇu ®¹i diÖn c c¸ nhãm tr×nh bµy ý kiÕn . C¸c nhãm kh¸c quan s¸t vµ ®−a ra nhËn xÐt .

Ho¹t ®éng 3: GV treo s¬ ®å vµ ph©n tÝch tõng t c¸ ®éng, lÊy VD minh ho¹.

- T¸c ®éng 1: §iÒu tiÕt SX vµ l−u th«ng hµng ho¸.

+ Trong lÜnh vùc SX ng−êi SX bao giê còng muèn SP cña m×nh cã gi¸ t rÞ cao, thu ®−îc nhiÒu lîi nhuËn. Muèn vËy ng−êi SX ph¶i n¾m b¾t ®−îc sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng ®Ó ®iÒu tiÕt SX. VD: ThÊy ®−îc SP c«ng nghiÖp bao giê còng cã gi¸ trÞ cao h¬n s¶n phÈm n«ng nghiÖp nh−: Tr−íc ®©y chóng ta ch−a p¸ dông c c¸ d©y chuyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i vµo chÕ biÕn thùc phÈm nªn xuÊt khÈu ë d¹ng th«, nh−ng b©y giê chóng ta ®· biÕt chÕ biÕn ®Ó xuÊt khÈu. V× vËy gi ¸t rÞ cña SP ®−îc n©ng cao. + Trong l−u th«ng: Th«ng qua sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng ®Ó chuyÓn hµng ho ¸ tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c, tõ mÆt hµng nµy sang mÆt hµng kh¸c, tõ n¬i l·i Ýt ®Õn n¬i l·i cao .

VD: Mïa hÌ b¸n qu¹t - mïa ®«ng b¸n ch¨n ®Öm. HoÆc : ChuyÓn quÇn ¸o, dÇy dÐp tõ Hµ Néi lªn Tuyªn Quang vµ chuyÓn chÌ, m¨ng ... tõ TQ vÒ HN. T¸c ®éng 2: Nhµ SX muèn n©ng cao gi¸ trÞ cña SP ®Ó cã lîi nhuËn cÇn ph¶i lµm g× ?

- C¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao tay nghÒ cña

3) t¸ c ®éng cña quy luËt gi ¸trÞ:

a) §iÒu tiÕt SX vµ l−u th«ng hµng ho¸:

- §iÒu tiÕt SX: Lµ sù ph©n phèi l¹i c¸c yªu tè t− liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c. HoÆc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp sang SX c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ...

- Trong l−u th«ng hµng ho :¸ Ph©n phèi nguån hµng tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c, tõ mÆt hµng nµy sang mÆt hµng kh¸c theo h−íng tõ n¬i cã l·i Ýt hoÆc kh«ng cã l·i sang n¬i cã l·i cao th«ng qua sù biÕn ®éng cña gi ¸c¶ thÞ t r−êng.

b) KÝch thÝch lùc l−îng SX ph t¸ triÓn vµ

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

24

ng−êi lao ®éng, hîp lý ho¸ SX thùc hµnh tiÕt kiÖm ... - Khi nµo gi¸ trÞ c¸ biÖt (gi¸ t rÞ x· héi sÏ gióp cho thu ®−îc lîi nhuËn cao .

Ng−êi tiªu dïng cã quyÒn lùa chän hµng ho¸ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña hä. V× vËy muèn ng−êi tiªu dïng thõa nhËn (chän) hµng cña m×nh th× ng−êi SX cÇn ph¶i chó ý ®Õn mÉu m·, chÊt l−îng SP vµ thÞ hiÕu, t©m lý cña kh c¸h hµng. Ng−îc l¹i ng−êi SX kinh doanh nµo kÐm, kh«ng nh¹y bÐn trong kinh doanh sÏ bÞ tån ®äng hµng ho ¸ -> thua lç, ph ¸s¶n -> nghÌo.

VËy 3 t¸ c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ cã ph¶i hoµn toµn tÝch cùc hay cã hai mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc. DKTL: Cã 2 mÆt. GV kÕt luËn:

GV chuyÓn ý: VËy ®Ó ph¸t huy mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ, xo ¸ bá mÆt tiªu cùc Nhµ n−íc vµ c«ng d©n cÇn vËn dông quy luËt gi¸ trÞ nh− thÕ nµo ?

Ho¹t ®éng 4: H−íng dÉn HS ®äc vµ ph©n tÝch môc 4: VËn dông quy luËt gi¸ t rÞ.

LÊy 1 sè VD chøng minh.

n¨ng suÊt L§ t¨ng lªn.

Muèn ph t¸ triÓn kinh tÕ ph¶i dùa vµo sù ph t¸ t riÓn cña lùc l−îng SX v× vËy muèn thu ®−îc lîi nhuËn nhiÒu ng−êi SX kinh doanh ph¶i t×m c¸ch ph¸t triÓn lùc l−îng SX b»ng c¸ch c¶i tiÕn kü thuËt , n©ng cao tay nghÒ cña ng−êi L§, lµm cho gi¸ trÞ c¸ biÖt thÊp h¬n gi ¸t rÞ x· héi.

c) Thùc hiÖn sù lùa chän tù nhiªn vµ ph©n ho ¸ giµu nghÌo - gi÷a nh÷ng ng−êi SX hµng ho¸.

- Sù t c¸ ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ th«ng qua sù lùa chän tù nhiªn lµm cho ng−êi SX - kinh doanh hµng ho¸ ph¸t triÓn.

MÆt kh¸c: Ng−êi SX - kinh doanh kÐm sÏ thua lç, ph¸ s¶n vµ trë thµnh nghÌo => lµm c¶n t rë kinh tÕ hµng ho¸ ph t¸ t riÓn.

T¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ lu«n cã 2 mÆt:

- TÝch cùc: Thóc ®Èy lùc l−îng SX ph¸t triÓn, n©ng cao n¨ng suÊt L§.

-> Kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. - H¹n chÕ: Cã sù ph©n ho ¸giµu nghÌo -> K×m h·m, c¶n t rë sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho .¸ 4) VËn dông gi ¸t rÞ quy luËt:

a) VÒ phÝa Nhµ n−íc:

- §æi míi nÒn kinh tÕ n−íc ta th«ng qua x©y dùng vµ ph¸t triÓn m« h×nh kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN. - Ban hµnh vµ sö dông ph¸p luËt , c¸c chÝnh s¸ ch kinh tÕ. - B»ng thùc lùc kinh tÕ ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng nh»m h¹n chÕ sù ph©n ho¸ giµu - nghÌo vµ nh÷ng tiªu cùc XH kh c¸.

b) VÒ phÝa c«ng d©n:

- PhÊn ®Êu gi¶m chi phÝ trong SX vµ l−u

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

25

th«ng hµng ho¸, n©ng søc c¹nh tranh.

- Th«ng qua sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ ®iÒu tiÕt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu SX ...

- C¶i tiÕn kü thuËt - c«ng nghÖ, hîp lý ho ¸SX.

4) Cñng cè. Nªu kh¸i qu¸t 3 t c¸ ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ b»ng s¬ ®å vµ ý nghÜa cña nã nh− thÕ nµo trong sù ph¸t t riÓn kinh tÕ hµng ho¸ ?

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: - Lµm 4 bµi tËp ë phÇn IV (SGK).

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

26

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 8. Bµi 4: c¹nh tranh trong s¶n xuÊt

vµ l−u th«ng hµng ho¸

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®−îc.

- HiÓu ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¹nh t ranh, mét tÊt yÕu kinh tÕ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho .¸

- NhËn râ môc ®Ých c¹nh tranh, c c¸ lo¹i c¹nh tranh, ¶nh h−ëng vµ tÝch cùc 2 mÆt cña c¹nh t ranh.

2) VÒ kü n¨ ng: - BiÕt c¸ch quan s¸t thÞ t r−êng, qua ®ã thÊy ®−îc ¶nh h−ëng cña chóng.

- Ph©n tÝch ®−îc môc ®Ých , c¸c lo¹i c¹nh tranh vµ tÝnh 2 mÆt cña c¹nh t ranh. - NhËn thøc ®−îc gi¶i ph¸p cña Nhµ n−íc vÒ c¹nh tranh.

3) VÒ th¸ i ®é:

- ñng hé c¹nh tranh lµnh m¹nh, ®Êu t ranh víi nh−ng tr−êng hîp c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - BiÓu ®å, s¬ ®å , b¶ng trong, bót d¹, m¸y chiÕu ....

- B¶ng phô, nam ch©m...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

Trong qu¸ tr×nh gi¶ng bµi míi nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bµi cò , yªu cÇu c c¸ em nh¾c l¹i.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi. GV kÓ mét c©u chuyÖn c¹nh tranh ®Ó vµo bµi.

1) C¹nh tranh vµ nguyªn nh©n dÉn

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

27

Ho¹t ®éng 2:

H−íng dÉn HS ®äc s¸ch vµ ph©n tÝch KN, nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh tranh b»ng c©u hái. C¹nh t ranh lµ g× ? T¹i sao nãi c¹nh tranh lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan trong SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ ?

- HS suy nghÜa t r¶ lêi. - Sau ®ã GV ®−a ra ph−¬ng ¸n ph¶n håi lªn m¸y chiÕu b»ng s¬ ®å 1. - §Ó hiÓu s©u vÒ KN, c c¸ em dùa vµo c c¸ khÝa c¹nh sau ®Ó ph©n biÖt c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. S¬ ®å c¹nh tranh:

TiÕp theo ®Ó t×m hiÓu ®−îc nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh t ranh. CÇn lµm râ sù thiÕt kh¸ch quan cña c¹nh tranh trong SX l−u th«ng hµng ho¸. Yªu cÇu HS lµm râ c©u hái t rªn . Sau ®ã GV ®−a ph−¬ng ¸n ph¶n håi lªn m¸y chiÕu b»ng s¬ ®å.

Môc ®Ých cña c¹nh tranh lµ g× ? §Ó ®¹t

®Õn c¹nh tranh.

a) KN c¹nh tranh: S¬ ®å 1.

S¬ ®å c¹nh tranh

b) Nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh tranh.

- Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, do tån t¹i nhiÒu chñ thÓ kinh tÕ kh c¸ nhau, tån t¹i víi t− c¸ch lµ 1 ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp nªn kh«ng thÓ c¹nh tranh.

- Do ®iÒu kiÖn SX cña mçi chñ thÓ kh¸c nhau nªn chÊt l−îng vµ chi phÝ SX kh¸c nhau => kÕt qu¶ SX kh«ng gièng nhau.

2) Môc ®Ých cña c¹nh tranh, c¸c lo¹i c¹nh tranh. a) Môc ®Ých cña c¹nh tranh:

Sù cÇn thiÕt kh¸ ch quan cña c¹nh tranh

Mçi chñ thÓ kinh tÕ lµ ®¹i diÖn c¸ c ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp (cã t/c ph¸ p nh©n

Do ®kSX cña mçi chñ thÓ kinh tÕ kh¸c nhau, nªn chÊt l−îng vµ chi phÝ SX kh¸c nhau

KN c¹nh tranh

C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh vÒ kinh tÕ gi÷a c c¸ chñ thÓ tham gia c¹nh tranh víi nhau nhµm giµnh nh÷ng thuËn lîi trong SX-KD tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó thu ®−îc nhiÒu lîi Ých nhÊt cho m×nh.

C¹nh tranh

C¹nh tranh lµnh m¹nh

C¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

28

®−îc môc ®Ých, nh÷ng ng−êi tham gia c¹nh tranh th«ng qua c c¸ lo¹i c¹nh tranh nµo ?

Häc sinh sau khi t×m môc ®Ých c¹nh tranh ph¶i thÊy ®−îc môc ®Ých cuèi cïng.

GV ®−a ra VD ®Ó HS t×m hiÓu ý nghÜa kinh tÕ cña mçi lo¹i c¹nh tranh. VD:

C¹nh t ranh gi÷a hai ®¹i lý b¸n hµng t¹p ho¸ ...

Yªu cÇu HS ph©n tÝch tÝnh 2 mÆt cña c¹nh tranh.

C¹nh t ranh sÏ h¹n chÕ nh− thÕ nµo ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ?

- Môc ®Ých cuèi cïng cña c¹nh tranh lµ giµnh lîi Ých vÒ m×nh nhiÒu h¬n ng−êi kh c¸.

- Môc ®Ých cña c¹nh tranh thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau:

+ C¹nh tranh chiÕm c¸c nguån nguyªn liÖu, giµnh c c¸ nguån lùc SX kh¸c.

+ VÒ khoa häc - c«ng nghÖ + ChiÕm thÞ tr−êng tiªu thô , n¬i ®Çu t−, ®¬n ®Æt hµng, c c¸ hîp ®ång. + VÒ chÊt l−îng vµ gi ¸c¶ hµng ho¸.

b) C¸c lo¹i c¹nh tranh:

- C¹nh tranh gi÷a ng−êi b¸n víi nhau. - C¹nh tranh gi÷a ng−êi mua víi nhau. - C¹nh tranh t rong néi bé ngµnh.

- C¹nh tranh gi÷a c c¸ ngµnh. - C¹nh tranh t rong n−íc víi n−íc ngoµi.

3) TÝnh 2 mÆt cña c¹nh tranh: a) MÆt tÝch cùc:

- KÝch thÝch lùc l−îng SX ph t¸ t riÓn. - Khai th¸c tèi ®a mäi nguån lùc cña ®Êt n−íc. - Thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ, gãp phÇn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. b) MÆt h¹n chÕ:

- Ch¹y theo lîi nhuËn mï qu¸ng. - Giµnh giËt kh¸ch hµng.

- N©ng gi¸ lªn cao lµm ¶nh h−ëng ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n

4) Cñng cè. Yªu cÇu HS t r×nh bµy l¹i s¬ ®å c¹nh tranh, môc ®Ých c¹nh tranh.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: - VÒ ®äc SGK, lµm bµi tËp. - So¹n tr−íc bµi 5.

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 9. Bµi 5: cung - cÇu trong s¶n xuÊt

vµ l−u th«ng hµng ho¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

29

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®−îc.

- N¾m ®−îc kh i¸ niÖm cung - cÇu hµng ho ,¸ dÞch vô vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chóng.

- HiÓu ®−îc néi dung quan hÖ cung - cÇu hµng ho¸, dÞch vô t rong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho .¸

2) VÒ kü n¨ ng: - BiÕt c c¸h quan s¸t t×nh h×nh cung - cÇu trªn thÞ tr−êng. - VËn dông vµo ph©n tÝch c¸c hiÖn t−îng thùc tiÔn.

3) VÒ th¸ i ®é: - N©ng cao lßng tin vµo sù vËn dông cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong viÖc h×nh

thµnh vµ ph t¸ t riÓn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, s¬ ®å minh ho¹, tµi liÖu tham kh¶o, gi o¸ tr×nh kinh tÕ häc, kinh tÕ

chÝnh trÞ .

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Trong qu ¸t r×nh gi¶ng bµi

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Giíi thiÖu bµi:

B»ng sù quan s t¸, ta ta thÊy trªn thÞ tr−êng ng−êi mua, ng−êi b¸n th−êng xuyªn cã mèi quan hÖ. VËy mèi quan hÖ ®ã lµ g× ?

Theo em hiÓu cÇu lµ g× ? LÊy VD

VD:

Anh A cã nhu cÇu mua « t«, nh−ng ch−a cã tiÒn, th× ®©y lµ nhu cÇu ch−a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. ChØ khi anh A cã ®ñ sè tiÒn ®Ó mua « t« theo gi¸ t−¬ng øng, th× lóc ®ã nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n míi xuÊt hiÖn .

1) Kh i¸ niÖm cung - cÇu vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chóng.

a) CÇu vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cÇu:

- KN:

CÇu lµ khèi l−îng hµng ho¸, dÞch vô mµ ng−êi tiªu dïng cÇn mua trong mét thêi kú t−¬ng øng víi g¸i c¶ vµ thu nhËp x¸c ®Þnh. CÇu ë ®©y cÇn ph¶i hiÓu lµ tªn gäi t¾t cña nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. - C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cÇu lµ:

Thu nhËp, gi¸ c¶, thÞ hiÕu, t©m lý, tËp qu¸n ... Trong ®ã thu nhËp vµ gi ¸ c¶ lµ chñ yÕu.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

30

Nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh h−ëng ®Õn cÇu ?

Häc sinh tr¶ lêi

Cung lµ g× ? LÊy VD minh ho¹ ?

Vµ cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh h−ëng ®Õn cung.

Theo em gi÷a sè l−îng cung víi møc gi¸ c¶ cã mèi quan hÖ nh− thÕ nµo ?

DKTL: BiÓu hiÖn cña mqh ®ã lµ: Gi¸ c¶ cao -> ng−êi SX vµ b¸n hµng më réng quy m« -> cung t¨ng lªn. Ng−îc l¹i:

Gi¸ c¶ thÊp -> thu hÑp SXKD -> cung gi¶m xuèng.

Theo em quan hÖ cung - cÇu mang tÝnh chñ quan hay kh c¸h quan ? Nã ®−îc thÓ hiÖn nh− thÕ nµo ?

Néi dung cña quan hÖ cung - cÇu ®−îc thÓ nhiÖn nh− thÕ nµo ?

DKTL: Trªn thÞ tr−êng quan hÖ cung - cÇu t c¸ ®éng theo nh÷ng chiÒu h−íng vµ møc ®é kh¸c nhau.

Yªu cÇu HS ph©n tÝch 3 biÓu hiÖn cña néi

b) Cung vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cung:

- KN: Cung lµ khèi l−îng hµng ho¸, dÞch vô hiÖn cã ë trªn thÞ tr−êng hay cã thÓ ®−a ra thÞ t r−êng t rong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, t−¬ng øng víi gi¸ c¶ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ chi phÝ SX x¸c ®Þnh.

- C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cung: Kh¶ n¨ng SX, sè l−îng vµ chÊt l−îng c¸c nguån lùc, n¨ng suÊt L§, chi phÝ SX ... trong ®ã yÕu tè gi¸ c¶ lµ trung t©m.

- Mèi quan hÖ gi÷a sè l−îng cung víi møc gi¸ c¶ vËn ®éng theo tû lÖ thuËn víi nhau.

2) Mèi quan hÖ cung - cÇu trong SX vµ l−u th«ng hµng ho¸: a) TÝnh kh¸ch quan cña quan hÖ cung - cÇu:

Quy luËt gi¸ trÞ biÓu hiÖn qua sù vËn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng kh«ng chØ do sù t¸ c ®éng cña c¹nh tranh mµ cßn c¶ sù t¸c ®éng cña quan hÖ cung - cÇu Mèi quan hÖ nµy th−êng xuyªn diÔn ra trªn thÞ tr−êng, tån t¹i vµ ho¹t ®éng kh c¸h quan kh«ng phô thuéc vµo ý chÝ cña con ng−êi.

b) Néi dung cña quan hÖ cung - cÇu:

- Mèi quan hÖ cung - cÇu lµ quan hÖ t¸ c ®éng lÉn nhau gi÷a ng−êi b¸n víi ng−êi mua, hay gi÷a ng−êi SX víi ng−êi tiªu dïng diÔn ra trªn thÞ tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh gi ¸c¶ vÒ sè l−îng hµng ho¸ , dÞch vô.

- Quan hÖ cung - cÇu thÓ hiÖn ë 3 néi dung sau:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

31

dung quan hÖ cung - cÇu. Sau ®ã GV treo s¬ ®å minh ho¹ vµ ph©n tÝch thªm.

Qua s¬ ®å trªn em cã nhËn xÐt g× ? DKTL: ND quan hÖ cung - cÇu kh«ng ph¶i lóc nµo còng nh− vËy. V× trªn thùc tÕ sù vËn ®éng cung - cÇu th−êng kh«ng ¨n khíp víi nhau.

Cung - cÇu trªn thÞ tr−êng cã vai trß vµ h¹n chÕ nh− thÕ nµo ?

Gäi 1, 2 HS tr¶ lêi.

Chia líp thµnh 3 nhãm mçi nhãm lµ 1 ®èi t−îng (NN, c¸c doanh nghiÖp) ng−êi tiªu dung.

Yªu cÇu tõng nhãm ph t¸ biÓu xem nhãm m×nh vËn dông nh− thÕ nµo.

Quan hÖ cung - cÇu ®−îc Nhµ n−íc, c c¸ chñ doanh nghiÖp, ng−êi tiªu dïng vËn dông nh− thÕ nµo ?

c) Vai trß cña quan hÖ cung - cÇu:

Quan hÖ cung - cÇu cã vai t rß to lín trong SX vµ l−u th«ng hµng ho¸.

- Gióp lý gi¶i v× sao gi¸ c¶ t rªn thÞ tr−êng vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ trong SX kh«ng ¨n khíp (cã lóc =, cã lóc > , <) - Dùa vµo ®ã ®Ó ®−a ra quyÕt ®Þnh më réng hay thu hÑp SX-KD. - Gióp ng−êi tiªu dïng lùa chän mua hµng ho¸ phï hîp.

3) VËn dông quan hÖ cung - cÇu:

a) §èi víi Nhµ n−íc: Th«ng qua ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ... Nhµ n−íc ®iÒu tiÕt cung - cÇu trªn thÞ tr−êng nh»m lËp l¹i c©n ®èi cung - cÇu, æn ®Þnh gi ¸c¶ vµ ®êi sèng cña nh©n d©n.

b) §èi víi ng−êi SX - KD:

Khi gi¸ c¶ thÊp h¬n gi¸ trÞ, cã thÓ bÞ thua lç, cã thÓ thu hÑp SX-KD.

Ng−îc l¹i ®Ó cã l·i, chuyÓn sang SX-KD mÆt hµng kh c¸

c) §èi víi ng−êi tiªu dung:

Gi¶m mua c¸c mÆt hµng khi cung < cÇu vµ gi¸ c¶ cao ®Ó mua hµng ho¸ cã gi¸ c¶ thÊp.

Néi dung cña quan hÖ cung -

cÇu

1. Cung - cÇu t¸c ®éng lÉn nhau: -Khi c Çu t¨ng -> SX më réng -> cung t n¨g -Khi c Çu gi¶m -> SX gi¶m -> cung gi¶m 2. Cung - c Çu ¶nh h−ëng ®Õn gi ¸ c¶ - Cung = cÇu Gi ¸c¶ = gi ¸ trÞ - Cung > cÇu -> Gi¸ c¶ Gi¸ c¶ > gi¸ t rÞ 3. Gi¸ c¶ ¶nh h−ëng ®Õn cung - cÇu: - Khi gi¸ c¶ t¨ng -> SX më réng -> cung t¨ng vµ cÇu gi¶m khi møc thu nhËp kh«ng t¨ng. - Gi¸ c¶ gi¶m -> SX gi¶m -> cung gi¶m vµ cÇu t¨ng mÆc dï thu nhËp kh«ng t¨ng.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

32

4) Cñng cè.

Th«ng qua c¸c biÓu ®å ®Ó cñng cè l¹i tõng ®¬n vÞ kiÕn thøc.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ:

- Lµm bµi tËp SGK

- So¹n tr−íc bµi CNH - H§H ®Êt n−íc

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

33

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 11 . Bµi 6: c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®−îc.

- N¾m v÷ng kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho ¸- hiÖn ®¹i ho¸. - Néi dung c¬ b¶n cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.

2) VÒ kü n¨ ng: - BiÕt c¸ch quan s¸ t t×nh h×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë n−íc ta ®Ó thÊy

]îc kho¶ng c¸ch tôt hËu vÒ tr×nh ®é kinh tÕ, kü thuËt vµ c«ng nghiÖp cña n−íc ta hiÖn nay.

3) VÒ th¸ i ®é: - N©ng cao lßng tin vµo sù vËn dông cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, tµi liÖu båi d−ìng gi¸o viªn , v¨ n kiÖn §H IX cña §¶ng.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch néi dung cña quan hÖ cung - cÇu.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . §¶ng ta ®· x c¸ ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô t räng t©m trong thêi kú qu ¸®é tiÕn lªn CNXH ë n−íc ta. VËy c«ng nghiÖp ho ,¸ hiÖn ®¹i ho¸ lµ g× ? T¹i sao CNH-H§H lµ nhiÖm vô trong t©m.

Ho¹t ®éng 2: Chia nhãm th¶o luËn kh i¸ niÖm CNH - H§H.

C©u hái th¶o luËn: - KHKT cã vai trß nh− thÕ nµo ®èi víi sù ph¸t t riÓn kinh tÕ ? - Trong lÞch sö ph¸t t riÓn cña loµi ng−êi ®· tõng diÔn ra mÊy cuéc c¸ch m¹ng kü

1) Kh i¸ niÖm vµ néi dung c¬ b¶n cña CNH-H§H. a) Kh i¸ niÖm CNH-H§H.

CNH-H§H lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c c¸ ho¹t ®éng SXKD, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ - x· héi tõ sö dông

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

34

thuËt ? Néi dung cña tõng cuéc c¸ch m¹ng ? - Theo em ViÖt Nam cã tr¶i qua c c¸ cuéc CMKT mµ thÕ giíi thùc hiÖn kh«ng ? V× sao ?

Sau khi HS th¶o luËn ®−a ra ý kiÕn cña m×nh. GV ®−a ph−¬ng ¸n ph¶n håi cña tõng c©u lªn m¸y chiÕu. GV nªu tiÕp vÊn ®Ò:

? VËy CNH - H§H lµ g× ? -> HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu theo ý kiÕn cña m×nh. GV kÕt luËn:

Ho¹t ®éng 3: GV h−íng dÉn HS ®äc vµ ph©n tÝch néi dung c¬ b¶n cña CNH - H§H. Gäi 1 HS ®äc, sau ®ã GV ®Æt c©u hái. ? CNH-H§H cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n nµo ? ? H·y nªu c¸ch thøc thùc hiÖn tõng néi dung ? -> HS suy nghÜ, t r¶ lêi.

GV sö dông b¶n ®å trùc quan ®Ó biÓu hiÖn néi dung c¬ b¶n CNH-H§H.

Yªu cÇu HS lÊy VD minh ho¹ cho tõng néi dung.

L§ thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghiÖp, ph−¬ng tiÖn, ph−¬ng ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i dùa t rªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ nh»m t¹o ra n¨ng suÊt L§XH cao.

b) Néi dung c¬ b¶n cña CNH-H§H:

4) Cñng cè. Bµi tËp sè 1 (35) vµ tr×nh bµy l¹i s¬ ®å, biÓu ®å thÓ hiÖn néi dung CNH-H§H.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: - Lµm bµi tËp SGK

- So¹n tr−íc bµi cho giê sau

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 12 . Bµi 6: c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc (TiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng:

Néi dung c¬ b¶n cña CNH- H§H

Ph¸ t triÓn m¹nh mÏ lùc l−îng SX tr−íc hÕt b»ng viÖ c c¬ giíi ho¸ nÒn SX XH trªn c¬ së ¸ p dông c¸c thµnh tùu KH - c«ng nghÖ hiÖn ®¹i X©y dùng mé t c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý hiÖn ®¹i vµ hiÖu qu¶. Cñng cè vµ t¨ ng c−êng ®Þa vÞ chñ ®¹o cña quan hÖ SX XHCN

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

35

- C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô träng t©m trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH.

- Tr c¸h nhiÖm cña HS ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c-Lªnin, v¨ n kiÖn §H IX cña

§¶ng.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña CNH-H§H.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

T¹i sao CNH-H§H lµ nhiÖm vô trong t©m cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë n−íc ta ?

DKTL: V× ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH lµ nÒn c«ng nghiÖp lín hiÖn ®¹i, cã c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, cã tr×nh ®é KHKT cao. Muèn ViÖt Nam khái tôt hËu vÒ kinh tÕ, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh nh− thÕ nµo ? Muèn kh¾c phôc sù tôt hËu ®ã ph¶i thùc hiÖn b»ng c¸ch g¾n c«ng nghiÖp ho ¸ víi hiÖn ®¹i ho¸. Theo em CNH-H§H cã nh÷ng t c¸ dông to lín nµo trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n−íc ?

- T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn lùc l−îng SX.

- T¨ng c−êng vai trß cña Nhµ n−íc.

- T¹o tiÒn ®Ò cho nÒn VH míi.

- T¹o c¬ së vËt chÊt - kü thuËt tiªn tiÕn,

2) C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô träng t©m cña thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi .

a) TÝnh tÊt yÕu kh¸ ch quan ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.

- Do yªu cÇu ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña CNXH.

- Do yªu cÇu ph¶i rót ng¾n kho¶ng c c¸h tôt hËu vÒ kinh tÕ - kü thuËt - c«ng nghÖ gi÷a n−íc ta víi c c¸ n−íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. - Do yªu cÇu ph¶i t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph t¸ triÓn cña CNXH.

b) T¸c dông cña CNH-H§H .

- T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn lùc l−îng SX vµ t¨ng n¨ng suÊt L§XH, thóc ®Èy ph t¸ triÓn vµ t¨ng t r−ëng kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ ng thu nhËp. - T¹o ra lùc l−îng s¶n xuÊt míi lµm tiÒn ®Ò cho viÖc cñng cè quan hÖ SXXH. - T¹o tiÒn ®Ò h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ míi. - T¹o c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp - tù chñ

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

36

hiÖn ®¹i.

* Liªn hÖ b¶n th©n.

g¾n víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 3) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi sù nghiÖp CNH-H§H. - X©y dùng cho b¶n th©n ®éng c¬ quyÕt t©m, ph−¬ng ph¸p häc tËp. - Khi chuÈn bÞ h−íng nghiÖp cÇn vµ ra søc häc tËp.

4) Cñng cè. Tr×nh bµy s¬ ®å 1 , 2, 3

5 ) H−íng dÉn vÒ nhµ:

- Lµm bµi tËp SGK - So¹n tr−íc bµi 7 .

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

37

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 13 .

Bµi 7: thùc hiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ

t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý cña nhµ n−íc

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

- NhËn thøc ®−îc kh¸i niÖm thµnh phÇn kinh tÕ, tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam.

- N¾m ®−îc kh¸i niÖm cña tõng thµnh phÇn kinh tÕ ë n−íc ta.

2) Kü n¨ ng:

BiÕt c¸ch quan s t¸ thùc tiÔn ®Ó thÊy ®−îc sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña c c¸ thµnh phÇn kinh tÕ.

3) Th¸i ®é, hµnh vi:

N©ng cao lßng tin cña m×nh vµo chÝnh s¸ch nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, Båi d−ìng GDCD, v¨ n kiÖn §H IX cña §¶ng, kinh tÕ - chÝnh trÞ .

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: (Trong qu ¸t r×nh gi¶ng bµi)

3) Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. Nh− c¸c em ®· biÕt hiÖn nay t×nh h×nh cung - cÇu hµng ho¸ nhiÒu, phong phó,

nhu cÇu cña con ng−êi ngµy cµng cao h¬n so víi thêi kú t r−íc ®©y, nhÊt lµ tr−íc n¨m 1986. VËy nguyªn nh©n g× dÉn ®Õn sù thay ®æi ®ã ? Ph¶i ch¨ng do n−íc ta ®· chuyÓn ®æi m« h×nh kinh tÕ sang m« h×nh kinh tÕ thÞ tr−êng, lÊy nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµm c¬ së kinh tÕ.

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Cã ph¶i ng−êi sö dông TLSX bao giê còng lµ ng−êi së h÷u nã kh«ng ? V× sao ?

DKTL: Kh«ng. V× së h÷u vÒ TLSX ®−îc biÓu hiÖn d−íi nhiÒu h×nh thøc kh c¸ nhau.

C¨ n cø vµo ®ã ta cã thÓ hiÓu ®−îc thµnh phÇn kinh tÕ lµ g× ?

1) Thùc hiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. a) Kh i¸ niÖm thµnh phÇn kinh tÕ, tÝnh tÊt yÕu kh¸ ch quan vµ lîi Ých cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

- Kh¸i niÖm thµnh phÇn kinh tÕ:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

38

Theo em t¹i sao sù tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn mang tÝnh tÊt yªu kh¸ch quan ?

DKHSTL: Theo Lª-nin trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH bÊt kú n−íc nµo còng cã ®Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

NÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã nh÷ng lîi Ých g× ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ?

DKTL: - Cã rÊt nhiÒu lîi Ých nh−: §Çu t− cho sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n−íc. - Gi¶m ®−îc nhiÒu tiªu cùc cho XH.

N−íc ta cã mÊy thµnh phÇn kinh tÕ ? §ã lµ c c¸ thµnh phÇn kinh tÕ nµo ? §−îc s¾p xÕp theo t r×nh tù hay ngÉu nhiªn ? Kinh tÕ NN cã b¶n chÊt , h×nh thøc biÓu hiÖn vµ vai t rß nh− thÕ nµo ?

T¹i Tuyªn Quang cã thµnh phÇn kinh tÕ nµy kh«ng ? §ã lµ nh÷ng HTX, c¬ së SX nµo ? Em h·y kÓ tªn ?

Lµ tæ chøc, quan hÖ kinh tÕ dùa trªn mét h×nh thøc së h÷u vÒ t− liÖu SX nhÊt ®Þnh. - TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

+ ë n−íc ta lùc l−îng s¶n xuÊt cßn thÊp kÐm, ë nhiÒu tr×nh ®é kh¸c nhau nªn cã nhiÒu h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX.

+ V× vËy ®Ó lùc l−îng SX phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt tÊt yÕu tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

- Lîi Ých cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. NÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã rÊt nhiÒu lîi Ých: + Cho phÐp khai th¸c, ph¸t huy c¸c nguån vèn vµ kinh nghiÖm cña mäi thµnh ph©n kinh tÕ ®Çu t− cho sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n−íc, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN ë n−íc ta. + T¹o thªm nhiÒu viÖc lµm, nhê ®ã thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp gãp phÇn gi¶m c¸c tiªu cùc trong XH. b) C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë n−íc ta:

- Trong §¹i héi §¶ng IX ®· x¸c ®Þnh: NÒn kinh tÕ n−íc ta gåm 6 thµnh phÇn, ®−îc s¾p xÕp theo tr×nh tù sau: - Kinh tÕ Nhµ n−íc:

+ B¶n chÊt: Dùa trªn h×nh thøc së h÷u Nhµ n−íc vÒ TLSX.

+ H×nh thøc biÓu hiÖn: C c¸ doanh nghiÖp Nhµ n−íc , ng©n s c¸h, quü dù tr÷, Ng©n hµng NN, HÖ thèng b¶o hiÓm ... + Vai trß: Gi÷ vai trß chñ ®¹o , gi÷ vÞ trÝ then chèt, lµ lùc l−îng vËt chÊt quan träng, lµ c«ng cô ®Ó Nhµ n−íc ®Þnh h−íng vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ.

- Kinh tÕ tËp thÓ: + B/c: Dùa trªn h×nh thøc së h÷u tËp thÓ vÒ TLSX.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

39

LÊy VD thùc tiÔn minh ho¹ ?

KÓ tªn c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ TBTN t¹i Tuyªn Quang ?

§¶ng vµ Nhµ n−íc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s c¸h, chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p g× ®Ó ph t¸ huy mÆt tÝch cùc cña thµnh phÇn kinh tÕ TBTN vµ thµnh phÇn kinh tÕ vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ?

* Liªn hÖ:

Tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng d©n lµ: VËn

+ H×nh thøc: Gåm nhiÒu h×nh thøc: Hîp t¸c ®a d¹ng, mµ HTX lµ nßng cèt. + Vai trß: Ngµy mét ph t¸ t riÓn vµ cïng víi kinh tÕ NN hîp thµnh nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n XHCN.

- Kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu thñ: + B/c: Dùa trªn h×nh thøc së h÷u nhá vÒ TLSX vµ L§ mµ b¶n th©n ng−êi L§. + H×nh thøc: Kinh tÕ hé gia ®×nh, tæ hîp SX gia ®×nh, SX thñ c«ng ë c¸c lµng nghÒ ...

+ Vai trß: Cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph t¸ huy nhanh vµ hiÖu qu¶ vÒ tiÒm n¨ng vÒ vèn, søc L§, tay nghÒ ...

- Kinh tÕ t− b¶n t− nh©n: + B/c: Dùa t rªn h×nh thøc së h÷u t− nh©n TBCN vÒ TLSX vµ sö dông L§ lµm thuª. + H×nh thøc: C¸ c doanh nghiÖp t− nh©n TBCN ®ang SX-KD ë nh÷ng lÜnh vùc, ngµnh nghÒ mµ ph¸p luËt ViÖt Nam kh«ng cÊm. + Vai trß: Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, ®ãng gãp vµo t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña ®Êt n−íc, nªn cÇn ®−îc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph t¸ t riÓn. - Kinh tÕ t− b¶n Nhµ n−íc: + B/c: Dùa trªn h×nh thøc së h÷u hçn hîp vÒ vèn gi÷a kinh tÕ Nhµ n−íc víi TBTN trong hoÆc ngoµi n−íc nh− th«ng qua hîp t¸c, liªn doanh.

+ H×nh thøc: C¸c c¬ së kinh tÕ liªn doanh, liªn kÕt gi÷a NN ta víi t− b¶n trong vµ ngoµi n−íc. + Vai trß : Nh»m thu hót vèn, c«ng nghÖ, th−¬ng hiÖu, h¬n n÷a cßn n©ng cao søc c¹nh tranh ...

- Kinh tÕ cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi: + B/c: §©y lµ thµnh phÇn kinh tÕ dùa trªn h×nh thøc së h÷u vèn 100% vèn n−íc ngoµi .

+ H×nh thøc: XÝ nghiÖp, C«ng ty cã

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

40

®éng gia ®×nh, ng−êi th©n ®Çu t− vµo SX chñ ®éng häc nghÒ, t×m kiÕm viÖc lµm ë c c¸ ngµnh.

100% vèn n−íc ngoµi SX-KD ë ViÖt Nam. + Vai trß : Thu hót vèn, t r×nh ®é c«ng nghÖ cao, kinh nghiÖm qu¶n lý SX-KD vµ gi¶i quyÕt thªm viÖc lµm cho ng−êi L§. * Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ ch nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

4) Cñng cè.

Tãm t¾t kiÕn thøc d−íi d¹ng biÓu ®å.

5 ) H−íng dÉn vÒ nhµ: - §äc vµ tr¶ lêi c©u hái, lµm bµi tËp SGK

- So¹n tr−íc bµi t rong phÇn 2.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

41

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 14 .

Bµi 7: thùc hiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ

t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý cña nhµ n−íc (TiÕp theo)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: - NhËn thøc ®ù¬c vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ nhiÒu

thµnh phÇn ë ViÖt Nam.

2) Kü n¨ ng: Ph©n biÖt ®−îc ®Æc tr−ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ vai trß qu¶n lý cña Nhµ

n−íc. 3) Th¸i ®é, hµnh vi:

VËn ®éng gia ®×nh vµ ng−êi th©n h¨ng h¸i ®Çu t− c c¸ nguån lùc vµo SX-KD vµ thùc hiÖn tèt ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ, qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, Tµi liÖu båi d−ìng, v¨n kiÖn §H IX cña §¶ng

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: B/c, h×nh thøc biÓu hiÖn, vai trß cña c c¸ thµnh phÇn kinh tÕ.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

T¹i sao Nhµ n−íc l¹i cã vai trß qu¶n lý kinh tÕ ? Vai trß, chøc n¨ng cña Nhµ n−íc lµ g× ? DKTL:

§Ó ®−a n−íc ta ph t¸ triÓn nÒn kinh tÕ ®óng ®Þnh h−íng XHCN.

LÊy 1 sè VD chøng minh nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cÇn cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc ?

2) Vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc. a) Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i cã vai trß qu¶n lý cña Nhµ n−íc.

- ThÕ kû XX khi kinh tÕ thÞ tr−êng tù do chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn ®¹i th× sù qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc ®−îc ®Æt ra nh− mét tÊt yÕu kh¸ch quan. - V× ë n−íc ta ®Ó ph t¸ triÓn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ vµ ®óng ®Þnh h−íng XHCN, ®ång thêi ph¸t huy vai trß tÝch cùc, kh¾c phôc h¹n chÕ Nhµ n−íc kh«ng thÓ kh«ng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

42

Vai trß, chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc lµ g× ?

Nhµ n−íc cÇn th«ng qua nh÷ng c«ng cô g× ®Ó thùc hiÖn nã ?

C«ng cô: - Lµ hÖ thèng ph p¸ luËt.

- Lµ chÝnh s¸ch x· héi.

Chøc n¨ng nµy th«ng qua c«ng cô ph p¸ luËt. C c¸ c¬ quan hµnh ph¸p vµ t− ph p¸ lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó kiÓm tra, xö lý viÖc thi hµnh ph¸p luËt.

§Ó thùc hiÖn tèt vai trß vµ chøc n¨ng cña Nhµ n−íc trong viÖc qu¶n lý kinh tÕ, cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh− thÕ nµo?

®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý kinh tÕ .

- ChØ cã Nhµ n−íc XHCN míi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ vµ triÖt ®Ó nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña kinh tÕ thÞ tr−êng, ®−a kinh tÕ n−íc ta ph¸t triÓn theo h−íng ®Þnh h−íng XHCN. b) Vai trß, chøc n¨ng vµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc.

- Vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc. + Qu¶n lý trùc tiÕp c¸c doanh nghiÖp kinh tÕ thuéc khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc. + Qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ.

- Chøc n¨ng vµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc.

+ Chøc n¨ng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ. §©y lµ chøc n¨ng h−íng nÒn kinh tÕ theo môc tiªu d©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨ n minh. Th«ng qua c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ ®Ó x©y dùng c¸c môc tiªu . + Chøc n¨ng v¹ch hµnh lang ph¸p luËt, trËt tù kû c−¬ng cña nÒn kinh tÕ. + Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Th«ng qua c«ng cô: Lùc l−îng vËt chÊt cña Nhµ n−íc, chÝnh s¸ ch c¬ chÕ kinh tÕ thÝch hîp. + Chøc n¨ng c«ng b»ng x· héi. §©y lµ chøc n¨ng g¾n víi môc tiªu XH, g¾n víi nh©n tè con ng−êi vµ ®Þnh h−íng XHCN.

Thùc hiÖn chøc n¨ng nµy th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp vµ c¸c chÝnh s¸ch XH kh¸c nh»m t¨ng tr−ëng kinh tÕ ®Èy nhanh nhÞp ®é chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ®Þnh h−íng CNH- H§H vµ tiÕn bé x· héi.

c) T¨ng c−êng vai trß vµ hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc.

§Ó thùc hiÖn tèt vai trß vµ chøc n¨ng cña Nhµ n−íc tÊt yÕu ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc. Muèn vËy cÇn thùc hiÖn c c¸ gi¶i ph¸p sau.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

43

- TiÕp tôc ®æi míi c¸c c«ng cô kÕ ho¹ch ho ,¸ ph¸p luËt , chÝnh s c¸h vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ.

T¨ng c−êng lùc l−îng vËt chÊt cña Nhµ n−íc ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng.

TiÕp tôc c¶i c c¸h hµnh chÝnh bé m¸y Nhµ n−íc, chÕ ®é c«ng chøc.

4) Cñng cè. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:

C©u 1: T¹i sao h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX l¹i lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn kinh tÕ ?

C©u 2: T¹i sao thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n−íc l¹i gi÷ vai t rß chñ ®¹o ?

C©u 3: H·y cho biÕt néi dung vai t rß qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc vµ t¹i sao Nhµ n−íc l¹i cã vai trß ®ã ?

5 ) H−íng dÉn vÒ nhµ: - §äc vµ lµm bµi tËp 4,5 ,6,7 (SGK) - So¹n bµi 8.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

44

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 15.

Bµi 8- mét sè h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: - NhËn thøc ®ù¬c kh¸i niÖm vµ c c¸ h×nh thøc tæ chøc SX-KD víi t− c¸ch lµ

nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ. - Vai trß cña c¸c h×nh thøc tæ chøc SX-KD ®èi víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô

CNH-H§H vµ thùc hiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

2) Kü n¨ ng:

BiÕt c c¸h quan s¸ t thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c h×nh thøc tæ chøc SX-KD ë n−íc ta vµ ®Þa ph−¬ng.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: - T«n träng b¶o vÖ vµ ®Êu t ranh chèng mäi hµnh vi ng¨n c¶n vµ x©m ph¹m ®Õn

lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp.

- X c¸ ®Þnh ®óng tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng d©n trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, biÓu ®å, v¨n kiÖn §H IX cña §¶ng , Gi¸ o tr×nh kinh tÕ - chÝnh t rÞ.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Vai trß cña Nhµ n−íc t rong viÖc qu¶n lý kinh tÕ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua nh÷ng c«ng cô nµo ?

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

H×nh thøc tæ chøc SX-KD tån t¹i d−íi h×nh thøc nµo ? DKTL: Tån t¹i d−íi h×nh thøc lµ doanh nghiÖp.

VËy theo em doanh nghiÖp lµ g× ?

DKTL:

1. Kh i¸ niÖm vµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh - H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh cña c c¸ thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i d−íi h×nh thøc chung lµ doanh nghiÖp.

- Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã t rô së giao dÞch æn ®Þnh, ®−îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

45

Lµ t/c cã tªn riªng, trô së æn ®Þnh, cã tµi s¶n ph¸p ®Þnh vµ ®¨ng ký tr−íc ph p¸ luËt.

§Ó x¸c ®Þnh ®−îc tæ chøc SX-KD lµ g× ®Ó lµm c¨n cø vµo ®©u, trªn c¬ së nµo ?

H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh lµ g× ?

Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë n−íc ta cã nh÷ng h×nh thøc tæ s¶n xuÊt - kinh doanh g× ? DKTL:

D−íi h×nh thøc: Doanh nghiÖp Nhµ n−íc

Doanh nghiÖp tËp thÓ Doanh nghiÖp t− nh©n

Doanh nghiÖp t− b¶n liªn doanh Doanh nghiÖp cã vèn n−íc ngoµi

VËy theo em hiÓu HTX lµ g× ?

®Þnh cña ph p¸ luËt. Nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c c¸ ho¹t ®éng kinh doanh. - §Ó x¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc tæ chøc SX- KD th−êng dùa vµo nh÷ng c¨n cø chñ yÐu sau:

+ H×nh thøc së h÷u vÒ TLSX vµ theo ®ã lµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t−¬ng øng.

+ Chøc n¨ng vµ nhiÖm vôcña doanh nghiÖp thùc hiÖn.

+ §iÒu kiÖn cña SX-KD. Nh− vËy h×nh thøc tæ chøc SX-KD lµ kh i¸ niÖm dïng ®Ó chØ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng SX-KD trong tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.

2) C¸c h×nh thøc tæ chøc SX-KD. - Doanh nghiÖp Nhµ n−íc: T−¬ng øng víi nã lµ thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n−íc. + Lµ tæ chøc kinh tÕ do Nhµ n−íc së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ hoÆc cæ phÇn vèn gãp chi phèi. + H×nh thøc biÓu hiÖn: C«ng ty , C«ng ty CP Nhµ n−íc, C«ng ty TNHH Nhµ n−íc, C«ng ty Nhµ n−íc ... - Doanh nghiÖp tËp thÓ: T−¬ng øng víi thµnh phÇn kinh tÕ tËp thÓ.

+ H×nh thøc cô thÓ lµ HTX h×nh thµnh trong c¸c ngµnh N«ng - L©m - Ng− nghiÖp, C«ng nghiÖp, X©y dùng, TiÓu thñ c«ng nghiÖp, Th−¬ng nghiÖp vµ DÞch vô. + HTX lµ tæ chøc kinh tÕ do ng−êi L§ thµnh lËp theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, cïng cã lîi, d©n chñ vµ ®−îc Nhµ n−íc hç trî . - Doanh nghiÖp t− nh©n: G¾n liÒn víi hai thµnh phÇn kinh tÕ: Kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ vµ kinh tÕ t− b¶n t− nh©n.

+ Dùa trªn h×nh thøc t− h÷u nhá vÒ t− liÖu SX vµ lao ®éng cña b¶n th©n hä.

+ H×nh thøc biÓu hiÖn: C«ng ty t− nh©n, C«ng ty TNHH, C«ng ty cæ phÇn ...

- Doanh nghiÖp liªn doanh: Thuéc thµnh phÇn kinh tÕ t− b¶n Nhµ n−íc. Dùa t rªn

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

46

H×nh thøc tæ s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp liªn doanh ? - XÝ nghiÖp HT SX-KD

- C«ng ty liªn doanh - XÝ nghiÖp liªn doanh.

VD: - XÝ nghiÖp vèn ®Çu t− 100% cña ChÝnh phñ n−íc ngoµi. - 100% vèn cña c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ. -100% vèn ®Çu t− cña ViÖt KiÒu...

Trong qu¸ t r×nh ho¹t ®éng SX-KD, c c¸ h×nh thøc tæ chøc SX-KD cã vai t rß nh− thÕ nµo ?

Lµ ng−êi chñ ®Êt n−íc em thÊy m×nh cÇn ph¶i cã t r c¸h nhiÖm g× trong viÖc x©y dùng vµ ph t¸ t riÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc ? Yªu cÇu häc sinh tù liªn hÖ b¶n th©n

h×nh thøc së h÷u hçn hîp vÒ vèn gi÷a kinh tÕ Nhµ n−íc víi t− b¶n t− nh©n trong n−íc hoÆc víi t− b¶n n−íc ngoµi .

H×nh thøc nµy thùc chÊt d−íi d¹ng XÝ nghiÖp liªn doanh, C«ng ty liªn doanh.

- Doanh nghiÖp cã vèn n−íc ngoµi: H×nh thøc nµy thuéc thµnh phÇn kinh tÕ cã vèn n−íc ngoµi. Lµ tÝnh chÊt kinh tÕ dùa trªn h×nh thøc së h÷u vèn 100% cña ®èi t¸c n−íc ngoµi . Cã quy m« lín, tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ cao, SX-KD ®Ó xuÊt khÈu lµ chñ yÕu.

3) Vai trß cña c¸c h×nh thøc tæ chøc SX - KD. Trùc tiÕp Sx hµng ho¸, dÞch vô, biÕn c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, c¸c chØ tiªu kinh tÕ tõ kh¶ n¨ng thµnh hiÖn thùc sinh ®éng. Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ®Þnh h−íng CNH-H§H, thóc ®Èy t¨ng tr−ëng n©ng cao søc c¹nh tranh, thùc hiÖn chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng XHCN, t¨ng viÖc lµm, t¨ng thu nhËp ...

4) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi viÖc x©y dùng vµ ph¸ t triÓn c¸c h×nh thøc tæ chøc SX-KD.

VËn ®éng gia ®× nh ng−êi th©n l ùa chän ®óng h× nh thøc tæ chøc SX- KD phï hîp ®Ó ®Çu t− vèn, L§ vµ kinh nghiÖm vµo viÖc SX-KD

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

47

4) Cñng cè. Hµng ngµy em cã sö dông mét phÇn thêi gian ngoµi giê häc tËp ®Ó lµm

kinh tÕ gia ®×nh hay kh«ng ? H·y cho biÕt viÖc lµm ®ã cã ph¶i lµ tr¸ch nhiÖm hay chØ lµ sù b¾t buéc, khi em lµ mét c«ng d©n.

5 ) H−íng dÉn vÒ nhµ: - §äc vµ tr¶ lêi c©u hái ®Ó chuÈn bÞ «n tËp vµ kiÓm tra häc kú. - So¹n bµi 9.

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 16. Ngo¹i kho¸ KÕt hîp ho¹t ®éng ngo¹i kho ¸chñ ®Ò CNH-H§H cña §oµn tr−êng.

Tr¸ c h nhi Öm cña c«ng d©n

XD cho m×nh ®éng c¬, ph−¬ng ph¸p häc tËp tè ®Ó t¹o ngußn nh©n lùc cã chÊt l −îng cao cho c¸ c t r−êng chuyªn nghi Öp.

Trong h−íng nghiÖp, biÕt l ùa chän ®óng h× nh thøc phï hîp víi kh¶ n n¨g, th«ng qua c¸c tr−êng ®µo t¹o nghÒ, ra søc häc tËp

Tham gia lµm kinh tÕ gi a ®× nh ngoµi giê häc, gãp phÇn lµm giµu cho gia ®× nh vµ lîi Ých cho ®Êt ní−c.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

48

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 17. «n tËp häc kú I

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

- HÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc. - Cñng cè, kh¾c phôc kiÕn thøc c¬ b¶n.

2) Kü n¨ ng: - BiÕt tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc

- VËn dông vµo thùc tiÔn cuéc sèng.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: Cã ý thøc ®éc lËp suy nghÜ, ph¶n øng nhanh víi c c¸ t×nh huèng trong øng xö

hµng ngµy.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV , tµi liÖu, b¶n tin tæng hîp.

III- tiÕn tr×nh «n tËp: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ c¸c bµi «n tËp cña häc sinh.

3) Bµi «n:

A/ Tãm t¾t c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n. - Vai trß cña SX vËt chÊt t rong sù ph t¸ triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc. - C¸c kh¸i niÖm, quy luËt .

- C¸c néi dung c¬ b¶n t rong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸...

B/ Gi¶i ®¸p khóc m¾c, c©u hái cña häc sinh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ «n tËp.

C/ H−íng dÉn lµm bµi tËp ë c¸c d¹ng kh¸c nhau. 4) Cñng cè: ¤n tËp tõ bµi 1 ®Õn bµi 8.

5) H−íng dÉn tù häc: ChuÈn bÞ bµi kü, «n tËp tèt chuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra häc kú I.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

49

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: PhÇn hai:

C«ng d©n víi c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ - x· héi

A. Mét sè vÊn ®Ò vÒ chñ nghÜa x· héi TiÕt 19.

Bµi 9. Chñ nghÜa x· héi (2 tiÕt)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: - HiÓu ®−îc nh÷ng ®Æc t r−ng c¬ b¶n cña CNXH nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi

riªng. - NhËn thøc ®−îc tÝnh tÊt yÕu kh c¸h quan vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thêi kú

qu ¸®é lªn CNXH.

2) Kü n¨ ng:

Ph©n biÖt ®−îc sù khac nhau c¬ b¶n gi÷a CNXH vµ c¸c chÕ ®é x· héi t r−íc ®ã. - Gi¶i thÝch ®−îc mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: Cã ý thøc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng CNXH. BiÕt ®Êu tranh, phª ph¸n nh÷ng hiÖn t−îng tiªu cùc, nh÷ng hµnh vi chèng ph¸

CNXH

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, tµi liÖu båi d−ìng m«n GDCD, V¨n kiÖn §H §¶ng IX.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1:

Giíi thiÖu bµi míi. CNXH lµ môc tiªu cña c c¸h m¹ng mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta ®ang phÊn ®Êu x©y dùng. HiÖn nay n−íc ta ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH.

1) Chñ nghÜa x· héi vµ nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n.

a) CNXH - giai ®o¹n ®Çu cña x· héi céng s¶n chñ nghÜa.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

50

Ho¹t ®éng 2:

Tæ chøc cho HS th¶o luËn ®Ó t×m hiÓu néi dung (a)

GV: Tæ chøc th¶o luËn c¸c c©u hái sau:

LÞch sö XH loµi ng−êi ®· ph¸t t riÓn tuÇn tù tõ thÊp ®Õn cao qua nh÷ng chÕ ®é XH nµo ? Em biÕt g× vÒ sù ph¸t triÓn cña XH sau so víi XH tr−íc ®ã ? YÕu tè nµo ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù thay ®æi chÕ ®é XH b»ng chÕ ®é XH kh¸c tiªn tiÕn h¬n ?

CNXH lµ g× ? HS th¶o luËn tr×nh bµy vµo phiÕu häc tËp, ®−a lªn m¸y chiÕu tõng c©u t r¶ lêi. GV: §−a ph−¬ng ¸n ph¶n håi lªn m¸y chiÕu cña tõng c©u hái. Sau ®ã kÕt luËn.

Ho¹t ®éng 3: H−íng dÉn HS ®äc vµ ph©n tÝch, t×m hiÓu tõng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña CNXH , th«ng qua tõng c©u hái gi¸o viªn ®−a ra.

- §Æc t r−ng 1:

C¬ së vËt chÊt cña CNXH lµ g× ? HS ®äc, tr¶ lêi c©u hái . - §Æc t r−ng 2: CNTB lµ mét x· héi bãc lét, v× nã ®−îc x©y dùng trªn c¬ së chÕ ®é chiÕm h÷u t− nh©n t− b¶n chñ nghÜa vÒ TLSX. §iÒu ®ã cã gièng vÒ b¶n chÊt so víi sù tån t¹i h×nh thøc së h−u TBTN trong thêi kú qu ¸ ®é lªn CNXH kh«ng ? T¹i sao ? - §Æc t r−ng 3:

Theo em L§ theo CNXH cã ®Æc tr−ng nµo ?

- §Æc t r−ng 4: SP L§ trong CNXH ®−îc ph©n phèi theo

- LÞch sö ph t¸ triÓn cña XH loµi ng−êi ®· vµ ®ang tr¶i qua c c¸ chÕ ®é x· héi kh¸c nhau, tõ thÊp ®Õn cao:

XHCSNT => XHCHNL => XHPK => XHTB => XHXHCN

- Nguyªn nh©n s©u xa dÉn ®Õn sù thay ®æi chÕ ®é XH nµy b»ng mét chÕ ®é x· héi kh¸c tiÕn bé h¬n lµ sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ, trong ®ã sù ph t¸ t riÓn cña lùc l−îng SX lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. - Nh− vËy CNXH lµ giai ®o¹n ®Çu cña XHCSCN. §ã lµ x· héi ph¸t triÓn −u viÖt h¬n c c¸ XH tr−íc ®ã. TiÕn lªn CNXH lµ mét xu thÕ tÊt yÕu, phï hîp víi quy luËt ph t¸ t riÓn cña lÞch sö.

b) Nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña CNXH:

Dùa trªn quan ®iÓm cña M¸c - ¨ng ghen vµ Lªnin ta cã thÓ thÊy ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña CNXH . - Mét lµ: C¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña CNXH lµ nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ ph t¸ triÓn cao, dùa trªn tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i . - Hai lµ: CNXH xo¸ bá chÕ ®é t− h÷u t− b¶n chñ nghÜa, thiÕt lËp chÕ ®é c«ng h÷u vÒ nh÷ng TLSX.

- Ba lµ: CNXH t¹o ra c c¸h tæ chøc lao ®éng vµ kû luËt lao ®éng míi. + Tæ chøc lao ®éng cã kÕ ho¹ch chÆt chÏ.

+ Kû luËt L§: Nghiªm ngÆt theo quy ®Þnh chung cña ph¸p luËt, ph¸p chÕ, ®ßi hái tÝnh tù gi¸ c cao. - Bèn lµ: CNXH thùc hiÖn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

51

nguyªn t¾c nµo ?

- §Æc t r−ng 5:

Môc tiªu cao nhÊt cña CNXH lµ g× ? Môc tiªu cao nhÊt cña CNXH lµ gi¶i phãng con ng−êi , t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng−êi ph¸t triÓn toµn diÖn.

- §Æc t r−ng 6: Nhµ n−íc XHCN lµ Nhµ n−íc cña ai ?

Nhµ n−íc nµy lµ cña nh©n d©n, quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, do nh©n d©n bÇu ra.

§Ó thÊy ®−îc tÝnh −u viÖt cña CNXH, em h·y so s¸ nh CNXH víi CNTB ?

"Lµm theo n¨ng lùc, h−ëng theo lao ®«ng" - N¨m lµ: CNXH gi¶i phãng con ng−êi khái p¸ bøc bãc lét, thùc hiÖn sù b×nh ®¼ng XH, t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng−êi ph t¸ t riÓn toµn diÖn.

- S¸u lµ: Nhµ n−íc XHCN lµ Nhµ n−íc ®¹i biÓu cho lîi Ých, quyÒn lùc vµ ý chÝ cña nh©n d©n.

=> Nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n trªn ®©y ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña CNXH, thÓ hiÖn tr×nh ®é ph¸t t riÓn cao, tèt ®Ñp h¬n CNTB.

4) Cñng cè: Lµm bµi tËp 1: Tr×nh bµy nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña CNXH.

5) H−íng dÉn tù häc:

- §äc vµ lµm bµi tËp 2,3,4,5,6,7 (SGK). - So¹n tr−íc phÇn 2 , 3 .

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

52

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 20:

Bµi 9. Chñ nghÜa x· héi (tiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng:

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: M¸y chiÕu, giÊy trong, ®Üa mÒm ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi: Bµi gi¶ng mÉu cho gi¸o sinh thùc tËp dù giê GV h−íng dÉn so¹n bµi t rªn m¸y vi tÝnh.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

53

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 20:

Bµi 10. nhµ n−íc x· héi Chñ nghÜa

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: - NhËn thøc ®−îc nguån gèc vµ b¶n chÊt cña Nhµ n−íc, c¸c kiÓu Nhµ n−íc.

2) Kü n¨ ng: B−íc ®Çu vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn cuéc sèng.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: H×nh thµnh ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n t rong viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ Nhµ

n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: GiÊy mµu, giÊy khæ lín, bót d¹, m¸y chiÕu, SGK, SGV ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Giíi thiÖu bµi:

§Ò nghÞ 1 em HS nh¾c l¹i ®Æc tr−ng thø 6 cña CNXH. Nhµ n−íc XHCN lµ ®¹i biÓu ....

VËy Nhµ n−íc ra ®êi khi nµo ? B¶n chÊt cña nhµ n−íc lµ g× ? X· héi loµi ng−êi ®· vµ ®ang tr¶i qua nh÷ng kiÓu nhµ n−íc nµo ?

Chóng ta ®i t×m hiÓu bµi 10: NN XHCN. GV: Tæ chøc t×m hiÓu nguån gèc cña nhµ n−íc b»ng c¸ch ®iÒn c¸c « cã ch÷ sè ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái liªn quan ®Õn ND phÇn a. HS: Tr¶ lêi b»ng miÖng.

1) Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña nhµ n−íc. a) Nguån gèc cña nhµ n−íc.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

54

GV: §−a ph−¬ng ¸ n ph¶n håi.

GV kÕt luËn. Nh− vËy, nhµ n−íc chØ ra ®êi khi xuÊt hiÖn chÕ ®é t− h÷u vÒ TLSX, khi XH ph©n ho¸ thµnh c¸c g/c ...

GV ®−a ra c©u hái th¶o luËn chung. HS tr¶ lêi vµ lÊy VD minh ho¹.

GV kÕt luËn.

Dïng s¬ ®å (biÓu ®å) vµ yªu cÇu HS ®iÒn vµo c¸c cét t−¬ng øng.

GV: Cho HS th¶o luËn dùa trªn biÒu ®å ®Ó t×m ra dÊu hiÖu b¶n chÊt cña nhµ n−íc. HS: Dùa trªn c¬ së kinh tÕ ®Ó t×m ra b¶n chÊt cña tõng kiÓu nhµ n−íc. GV: KÕt luËn.

Mçi kiÓu nhµ n−íc ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ b¶n chÊt. Song nhµ n−íc chñ n«, phong kiÕn , t− s¶n ®Òu cã ®Æc ®iÓm chung lµ kiÓu nhµ n−íc bãc lét. Chóng xuÊt hiÖn vµ tån t¹i trªn c¬ së t− h÷u vÒ TLSX, lµ c«ng cô duy t r× vµ b¶o vÖ nÒn thèng t rÞ bãc lét. Riªng nhµ n−íc XHCN lµ nhµ n−íc kiÓu míi ®−îc x©y dùng trªn c¬ së c«ng h÷u vÒ TLSX lµ t/c quyÒn lùc cña nh©n d©n L§, xø mÖnh cña nã lµ lËt ®æ chÕ ®é bãc lét, XD CNXH.

Nhµ n−íc xuÊt hiÖn khi XH c«ng x· nguyªn thuû t¹o ra, XH chiÕm h÷u n« lÖ h×nh thµnh víi 2 g/c ®èi kh¸ng. §ã lµ g/c thèng trÞ (chñ n«) vµ g/c bÞ trÞ (n« lÖ). §Ó b¶o vÖ ®Þa vÞ thèng t rÞ cña m×nh giai cÊp nµy t/c ra mét bé m¸y ®Ó trÊn ¸p ...=> bé m¸y ®ã lµ bé m¸y nhµ n−íc.

b) B¶n chÊt cña nhµ n−íc: Theo Mac - Lªnin, nhµ nípc lµ s¶n phÈm cña XH cã g/c, do ®ã nhµ n−íc bao giê còng mang tÝnh chÊt giai cÊp ®−îc thÓ hiÖn: - Nhµ n−íc lµ bé m¸y dïng ®Ó duy t r× sù thèng trÞ cña giai cÊp nµy ®èi víi giai cÊp kh¸c.

- Nhµ n−íc lµ bé m¸y c−ìng chÕ vµ ®µn ¸p ®Æc biÖt cña giai cÊp nµy ®èi víi giai cÊp kh¸c. => Nh− vËy, xÐt vÒ b¶n chÊt , nhµ n−íc mang b¶n chÊt cña giai cÊp thèng trÞ.

c) C¸c kiÓu nhµ n−íc.

LÞch sö XH loµi ng−êi ®ang tr¶i qua 5 h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, trong ®ã cã 4 h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi cã giai cÊp. T−¬ng øng víi nã lµ 4 kiÓu nhµ n−íc.

- Nhµ n−íc chñ n«: XuÊt hiÖn ®Çu tiªn ... + C¬ së kinh tÕ.

+ B¶n chÊt. - Nhµ n−íc phong kiÕn: Ra ®êi khi nhµ n−íc CHNL bÞ tan r·. + C¬ së kinh tÕ: Lµ chÕ ®é së h÷u cña giai cÊp ®Þa chñ ®èi víi TLSX mµ chñ yÕu lµ ruéng ®Êt.

+ B¶n chÊt. - Nhµ n−íc t− s¶n: Ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña cuéc CMTS. + C¬ së kinh tÕ

+ B¶n chÊt - Nhµ n−íc XHCN: Lµ nhµ n−íc cuèi

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

55

cïng trong lÞch sö.

+ C¬ së kinh tÕ + B¶n chÊt

4) Cñng cè: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp sè 1 .

5) H−íng dÉn tù häc: - Lµm bµi tËp trong SGK. - So¹n tr−íc phÇn tiÕp theo cña bµi 10 .

Tõ tiÕt 22 ®Õn tiÕt 26 gi¸o sinh thùc tËp d¹y.

Gi¸ o viªn h−íng dÉn gi¸o sinh so¹n bµi.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

56

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 27:

Bµi 13. chÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: HiÓu ®−îc kh¸i niÖm, vÞ trÝ cña chÝnh s¸ ch tµi nguyªn , b¶o vÖ m«i tr−êng, t×nh

h×nh vµ nh÷ng ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i t r−êng ë n−íc ta.

2) Kü n¨ ng: VËn dông ®−îc nh÷ng chÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng trong ®êi

sèng cña m×nh.

3) Th¸i ®é, hµnh vi:

Tin t−ëng, ñng hé nh÷ng chñ tr−¬ng cña Nhµ n−íc, ®Þa ph−¬ng vÒ sö dông hîp lý tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i t r−êng ...

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, tranh ¶nh, V¨n kiÖn §H §¶ng IX...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp: 2) KiÓm tra bµi cò:

Em h·y nªu nh÷ng nhËn thøc kh«ng ®óng vÒ d©n sè, viÖc lµm vµ c¸c nhËn xÐt ?

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

GV ®Æt c©u hái: Em hiÓu nh− thÕ nµo lµ tµi nguyªn ? Cho VD ?

HS: (DKTL) Lµ tÊt c¶ c¸c nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, th«ng tin... mµ con ng−êi cã thÓ sö dông phôc vô cho cuéc sèng cña m×nh. VD: §Êt, n−íc, c¸c lo¹i kho¸ng s¶n ... GV: KÕt luËn vµ lÊy thªm 1 vµi VD.

Hái: M«i tr−êng lµ g× ? Em hiÓu nh− thÕ nµo lµ chÝnh s¸ ch tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr−êng ?

1) ChÝnh s¸ch tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr−êng vµ vÞ trÝ cña nã : - Tµi nguyªn: §−îc chia lµm 3 lo¹i

+ Cã thÓ phôc håi + Kh«ng thÓ phôc håi

+ V« tËn

- M«i tr−êng: Lµ tÊt c¶ c c¸ yÕu tè TN vµ yÕu tè v/c nh©n t¹o bao quanh con ng−êi, cã ¶nh h−ëng tíi con ng−êi vµ TN.

- ChÝnh s¸ ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng lµ nh÷ng chñ t r−êng, biÖn ph¸p

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

57

Hái: Tµi nguyªn, m«i tr−êng cã vÞ trÝ nh− thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng, ho¹t ®éng cña con ng−êi ?

Th¶o luËn nhãm.

GV: §−a b¶ng sè liÖu vµ ®Æt c©u hái. Chia líp thµnh 3 nhãm; mçi nhãm th¶o luËn 1 c©u hái. Sù thu hÑp diÖn tÝch ®Êt canh t¸c ë ViÖt Nam. N¨ m 1940 1960 1970 1992 2000

B×nh qu©n ®Çu

ng−êi (ha/ng−êi) 0 ,2 0,16 0 ,13 0 ,11 0,10

Dùa vµo b¶ng sè liÖu trªn em h·y cho biÕt. T¹i sao nãi tµi nguyªn m«i tr−êng n−íc ta phong phó, thuËn lîi cho viÖc ph¸t t riÓn ®Êt n−íc ?

T¹i sao nãi thùc t r¹ng tµi nguyªn, m«i tr−êng n−íc ta ®¸ng lo ng¹i ?

Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc trang vÒ TN&MT ë n−íc ta ?

Hái: §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn n−íc ta cÇn ®Æt ra môc tiªu nh− thÕ nµo ?

Hái: Em cã suy nghÜ nh− thÕ nµo vÒ vÊn ®Ò

cña §¶ng vµ Nhµ n−íc nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tµi nguyªn vµ m«i tr−êng ë n−íc ta, gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr−êng khu vùc vµ toµn cÇu. - VÞ trÝ: Cã vÞ t rÝ ®Æc biÖt, lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn, lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n t rong ®−êng lèi, chñ tr−¬ng vµ kÕ ho¹ch ph t¸ triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc.

2) T×nh h×nh tµi nguyªn - m«i tr−êng ë n−íc ta. - Do ®Æc ®iÓm khÝ hËu vµ ®Þa h×nh nªn nguån tµi nguyªn n−íc ta rÊt ®a d¹ng, phong phó, nÕu ®−îc khai th¸c, sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ chóng ta sÏ t¹o ra ®−îc s− ph¸t t riÓn bÒn v÷ng.

- Nh÷ng ®iÒu ®¸ng lo ng¹i hiÖn nay lµ: + VÒ tµi nguyªn: Kho¸ng s¶n cã nguy c¬ c¹n kiÖt, diÖn tÝch rõng, ®Êt canh t¸c bÞ thu hÑp, chÊt l−îng ®Êt bÞ suy gi¶m, ®éng, thùc vËt quý hiÕm cã nguy c¬ tuyÖt chñng, b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp.

+ M«i t r−êng: §Êt, n−íc, kh«ng khÝ « nhiÔm nghiªm träng ....

- Nguyªn nh©n: + ViÖc n©ng cao ý thøc cho ng−êi d©n ch−a ®−îc quan t©m ®óng møc. + D©n sè t¨ng nhanh.

+ Ch−a ph¸t huy ®−îc mäi nguån lùc ...

3) Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng.

Môc tiªu lµ: Sö dông hîp lý tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr−êng, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc, tõng b−íc n©ng cao chÊt l−îng m«i tr−êng , gãp phÇn ph t¸ triÓn kinh tÕ - x· héi bÒn v÷ng, n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cña nh©n d©n.

4) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p nh»m b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr−êng:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

58

khai th c¸ tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr−êng ë n−íc ta hiÖn nay ? Theo em §¶ng ta cã ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p nh− thÕ nµo ®èi víi c/s TN&MT ?

Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n.

- T¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc.

- Th−êng xuyªn gi¸o dôc, tuyªn truyÒn ý thøc, tr¸ch nhiÖm cho mäi ng−êi d©n.

- Coi träng nghiªn cøu KH-CN, më réng hîp t¸c quèc tÕ. - Chñ ®éng phßng ngõa, ng¨n chÆn « nhiÔm, c¶i thiÖn m«i tr−êng. - Khai th c¸ , sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm tµi nguyªn thiªn nhiªn.

- p¸ dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó khai th c¸ tµi nguyªn ...

5) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng.

- ChÊp hµnh luËt , chÝnh s¸ch b¶o vÖ TN&MT.

- TÝch cùc tham gia c c¸ ho¹t ®éng ë ®Þa ph−¬ng.

- §éng viªn ng−êi kh¸c chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.

4) Cñng cè: KÎ b¶ng vµ ®iÒn vµo chç trèng:

¤ nhiÔm kh«ng khÝ.

Nguyªn nh©n T¸c h¹i BiÖn ph¸p kh¾c phôc

5) H−íng dÉn tù häc: - ChuÈn bÞ tr−íc bµi 14.

- Lµm bµi tËp 1,2,4.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

59

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 28:

KiÓm tra 1 tiÕt

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: - Gióp HS thÊy râ n¨ng lùc cña b¶n th©n ®Ó kÞp thêi cã ph−¬ng ph¸p häc tèt

h¬n, ®ång thêi gióp GV d¹y häc cho phï hîp víi ®èi t−îng HS. - RÌn luyÖn ph−¬ng ph¸p häc tËp m«n GDCD cho HS, kh«ng chØ thuéc lßng

mµ ph¶i biÕt liªn hÖ néi dung bµi häc víi thùc tiÔn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong cuéc sèng.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc:

1. ThÇy: So¹n ®Ò kiÓm tra.

2. Trß: Häc bµi ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

1) Tæ chøc líp:

2) §Ò kiÓm tra:

C©u 1: (3 ®iÓm). B¶n chÊt cña Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ViÖt Nam lµ g× ?

C©u 2: (4 ®iÓm) Thùc chÊt cña vÊn ®Ò d©n chñ lµ g× ? Ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn vÒ mét b¶n chÊt

cña nÒn d©n chñ XHCN ? C©u 3: (3 ®iÓm). Lµ 1 HS ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr−êng phæ th«ng, em ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn

x©y dùng vµ b¶o vÖ Nhµ n−íc ta ?

3. §¸p ¸n vµ h−íng d©n chÊm

Nép ®Ò, ®¸p ¸n vµ h−íng d©n chÊm lªn BGH.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

60

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 29:

Bµi 14. chÝnh s¸ ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o,

khoa häc vµ c«ng nghÖ, v¨n ho¸

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

HiÓu ®−îc: - ThÕ nµo lµ chÝnh s c¸h gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, VH.

- VÞ trÝ cña c¸c chÝnh s c¸h trªn. - Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc trªn .

2) Kü n¨ ng: VËn dông ®−îc nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ,

v¨n ho¸ ®èi víi sù rÌn luyÖn cña b¶n th©n.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: Tin t−ëng vµ cã nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc, cô thÓ ®èi víi chÝnh s c¸h trªn cña

§¶ng , Nhµ n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, tranh ¶nh, V¨n kiÖn §H §¶ng IX... LuËt Gi¸o dôc.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: 3) Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: §iÒu 9 - LuËt Gi¸o dôc: QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n.

"Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n. Mäi c«ng d©n kh«ng ph©n biÖt d©n téc ....

Nhµ n−íc thùc hiÖn c«ng b»ng gi¸o dôc ......... cña m×nh".

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Hái:

Em hiÓu g× vÒ chÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ? DKTL: Lµ chñ t r−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. Nh»m ph¸t triÓn vÒ t− t−ëng, ®¹o ®øc, khoa häc, søc khoÎ vµ nghÒ

1) ChÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o:

a) ChÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, vÞ trÝ cña nã: - ChÝnh s¸ch gGD&§T lµ nh÷ng chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ ChÝnh phñ nh»m båi d−ìng vµ ph¸t t riÓn c¸c phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cho mçi c«ng d©n.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

61

nghiÖp cho mçi c«ng d©n.

Hái: Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã vÞ trÝ nh− thÕ nµo ?

Hái:

Theo em nhiÖm vô cña gi¸ o dôc vµ ®µo t¹o lµ g× ?

GV: KÕt hîp víi ®µm tho¹i víi diÔn gi¶i tõng nhiÖm vô ®Ó HS hiÓu bµi s©u h¬n.

Th¶o luËn nhãm.

GV: Chia líp thµnh 5 nhãm. - Yªu cÇu mçi nhãm th¶o luËn 1 ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p. GV: Gîi ý cho HS ®Æt ra c¸c c©u hái vÒ vÊn ®Ò ®ã. Sau ®ã gi¶i ®¸p.

GV yªu cÇu HS ®äc thªm tµi liÖu nghiªn cøu v¨ n kiÖn §H IX cña §¶ng (phÇn II - §èi víi GD&§T trang 170).

- GD vµ §T cã vÞ trÝ quan t räng trong viÖc ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi. ChÝnh v× vËy, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh: GD&§T lµ "Quèc s¸ch hµng ®Çu" vµ coi ®Çu t− cho GD lµ ®Çu t− cho ph t¸ triÓn . b) NhiÖm vô cña GD&§T.

GD &§T cã 3 nhiÖm vô: - N©ng cao d©n t rÝ

- §µo t¹o nh©n lùc - Båi d−ìng nh©n tµi

c) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph t¸ t riÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o:

* §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn §¶ng vµ Nhµ n−íc ta cÇn ph¶i: - N©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - Më réng quy m« gi¸o dôc. - Nhµ n−íc t¨ng ng©n s¸ch cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - Thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi t rong GD. §Ó thùc hiÖn "gi¸o dôc cho mäi ng−êi", "c¶ n−íc trë thµnh mét x· héi häc tËp"

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

62

4) Cñng cè:

GV vÏ s¬ ®å gióp HS hÖ thèng ho¸ chÝnh s c¸h GD&§T.

5) H−íng dÉn tù häc:

- Lµm bµi tËp SGK. - So¹n phÇn tiÕp theo.

ChÝnh s¸ch gi¸ o dôc vµ ®µo t¹o

Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n

NhiÖm vô cña GD &§T

Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n

N©ng cao d©n trÝ

§µo t¹o nh©n lùc

Båi

d−ìng nh©n tµi

N©ng cao chÊt l−îng

hiÖu qu¶ ®µo t¹o

Më réng quy m« h×nh thøc ®µo t¹o

T¨ng ng©n

s c¸h , huy ®éng mäi nguån lùc

C«ng b»ng trong

gi o¸ dôc vµ ®µo

t¹o

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

63

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 30:

Bµi 14. chÝnh s¸ ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o,

khoa häc vµ c«ng nghÖ, v¨n ho¸ (TiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

2) Kü n¨ ng:

3) Th¸i ®é, hµnh vi:

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, V¨n kiÖn §H §¶ng IX , s¬ ®å, b¶ng biÓu ....

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Ph−¬ng h−íng, biÖn ph p¸ c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ?

3) Bµi míi: Giíi thiÖu bµi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

GV: H−íng dÉn HS ®äc phÇn t− liÖu tham kh¶o trong SGK ®Ó hiÓu thÕ nµo lµ KH & CN. ChÝnh s c¸h khoa häc vµ c«ng nghÖ ?

V× sao §¶ng ta coi khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ "Quèc s¸ch hµng ®Çu"

Hái: Khoa häc vµ c«ng nghÖ cã vÞ trÝ nh− thÕ nµo trong sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc.

Hái: Theo em nhiÖm vô träng t©m cña khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ g× ? DKTL:

NhiÖm vô cña KH&CN KHvµ CN => Gi¶i ® p¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, dù b¸o xe thÕ ph¸t triÓn , cung cÊp luËn cø khoa

2. ChÝnh s¸ch khoa häc vµ c«ng nghÖ. a. ChÝnh s¸ch khoa häc vµ c«ng nghÖ, vÞ trÝ cña nã.

- ChÝnh s¸ ch khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ c¸c chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n−íc nh»m ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc.

- KH vµ CN ®−îc §¶ng ta x¸c ®Þnh lµ "Quèc s c¸h hµng ®Çu", lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho ,¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.

b. NhiÖm vô cña khoa häc vµ c«ng nghÖ: §Ó ® p¸ øng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, KH- CN cã nhiÖm vô c¬ ban sau:

Gi¶i ®¸p kÞp thêi nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn do cuéc sèng ®Æt ra, cung cÊp luËn

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

64

häc.

Hái: §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn, n−íc ta cÇn tËp t rung vµo nh÷ng ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸p nµo ? §Ó hiÓu s©u h¬n vÒ nhiÖm vô, ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p cña KH&CN. GV yªu cÇu häc sinh ®äc to phÇn ®èi víi KH&CN trong v¨n kiÖn §H cña §¶ng - trang 174.

GV: ThÕ nµo lµ chÝnh s¸ ch v¨n ho¸ ?

VÞ trÝ cña v¨ n b¶n ho¸ tong sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc? T¹i sao nãi v¨n ho¸ võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph t¸ triÓn kinh tÕ - x· héi?

HS tr¶ lêi. GV kÕt luËn:

Hái: V¨n ho¸ cã nhiÖm vô g× ?

? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam ?

Th¶o luËn nhãm.

cø khoa häc cho c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc; §æi míi n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ; N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý... c. Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph t¸ t riÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ:

§æi míi tæ chøc, qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhµ n−íc t¨ ng ng©n s c¸h vµ huy ®éng c¸c nguån lùc kh c¸ ®Ó ®i nhanh vµo 1 sè lÜnh vùc sö dông c«ng nghÖ cao . - T¹o thÞ tr−êng cho khoa häc vµ c«ng nghÖ. - Ph¸t t riÓn tiÒm lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ. - TËp trung vµo c¸c nhiÖm vô träng t©m.

3) ChÝnh s¸ch v¨n ho¸: a) ChÝnh s¸ch v¨n ho¸ vµ vÞ trÝ cña nã:

- ChÝnh s c¸h v¨n ho¸ lµ chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n−íc nh»m x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn , ®¹m ®µ b¶n s¾c d©n téc, ph¸t triÓn con ng−êi toµn diÖn, phôc vô ®¾c lùc yÒu cÇu ph¸t triÓn ®Êt n−íc. - V¨n ho ¸cã vÞ t rÝ quan träng, nã võa lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn KT - XH. b) NhiÖm vô cña v¨n ho¸:

- x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®¹m ®µ b¶n s¾c d©n téc, x©y dùng con ng−êi ViÖt Nam vÒ t− t−ëng, ®¹o ®øc, t©m hån, t×nh c¶m, lèi sèng, x©y dùng m«i tr−êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh cho sù ph¸t t riÓn x· héi.

- NÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam ®−îc thÓ hiÖn ë tinh thÇn yªu n−íc vµ tiÕn bé, c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng ®−îc ph¸t huy. Nã ®−îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng thÕ giíi quan khoa häc vµ hÖ t− t−ëng tiÕn bé cña thêi ®¹i.

c) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó x©y nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®¹m ®µ b¶n

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

65

Th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy ph−¬ng ¸n tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: ? Lµm sao ph¶i lµm cho chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n ? ? T¹i sao ph¶i tiÕp thu tinh hoa v¨ n ho¸ nh©n lo¹i ? ? T¸c dông cña nã nh− thÕ nµo ?

Sau khi kÕt luËn GV yªu cÇu HS ®äc thªm trang V¨n kiÖn §H IX cña §¶ng trang 176.

Nãi lªn tr c¸h nhiÖm cña b¶n th©n tr−íc nh÷ng vÊn ®Ò trªn LÊy 1 vµi VD thùc tiÔn vÒ c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph−¬ng t rong viÖc thùc hiÖn c c¸ chÝnh s¸ch.

s¾c d©n téc .

- Lµm cho chñ nghÜa M c¸ - Lªnin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n. - KÕ thõa, ph t¸ huy nh÷ng di s¶n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc. - TiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i. - Ng¨n chÆn sù x©m nhËp cña v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i. - N©ng cao hiÓu biÕt vµ møc h−ëng thô v¨n ho¸, ph t¸ huy tiÒm n¨ng s¸ng t¹o v¨n ho¸ cña nh©n d©n.

4) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, v¨n ho¸. - Lµ häc sinh cÇn ph¶i: + Tin t−ëng vµ chÊp hµnh ®óng ®¾n chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc.

- Th−êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, coi träng viÖc tiÕp thu tinh hoa v¨ n ho ¸nh©n lo¹i. - Ra søc trau dåi phÈm chÊt, ®¹o ®øc chiÕm lÜnh t ri thøc KHKT hiÖn ®¹i . - Cã quan hÖ tèt ®Ñp víi mäi ng−êi xung quanh, biÕt phª ph¸n nh÷ng thãi h− tËt xÊu trong x· héi.

4) Cñng cè: - HÖ thèng ho¸ bµi gi¶ng b»ng s¬ ®å

5) H−íng dÉn tù häc. - Lµm bµi tËp SGK

- So¹n tr−íc bµi 15.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

66

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 31:

Bµi 15. chÝnh s¸ ch quèc phßng - an ninh

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

HiÓu ®−îc: - Vai trß, nhiÖm vô cña quèc phßng vµ an ninh t rong t×nh h×nh hiÖn nay.

- Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p t¨ng c−êng tiÒm lùc quèc phßng vµ an ninh.

2) Kü n¨ ng: - Ph©n tÝch ®−îc mèi quan hÖ gi÷a quèc phßng vµ an ninh trong viÖc b¶o vÖ Tæ

quèc. 3) Th¸i ®é, hµnh vi:

X¸c ®Þnh ®−îc tr¸ch nhiÖm cña HS ®èi víi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, V¨n kiÖn §H §¶ng IX , tranh ¶nh ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

C©u hái: ThÕ nµo lµ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc? 3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Giíi thiÖu bµi: B¶o vÖ Tæ quèc lµ mét t rong hai nhiÖm vô chiÕn l−îc cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng ë n−íc ta. ChÝnh s¸ch quèc phßng - an ninh sÏ gióp c¸c em hiÓu ®−îc néi dung cña nhiÖm vô nµy vµ ph¶i lµm nh− thÕ nµo ®Ó t¨ng c−êng quèc phßng - an ninh.

GV: H−íng dÉn HS th¶o luËn nh÷ng c©u hái sau ®Ó t×m hiÓu vÒ chÝnh s¸ch quèc phßng - an ninh. ? Em hiÓu ChÝnh s c¸h quèc phßng - an

1) ChÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh, vai trß cña nã.

- ChÝnh s¸ ch quèc phßng vµ an ninh lµ c¸c chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n−íc nh»m t¨ng c−êng quèc phßng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

67

ninh nh− thÕ nµo ?

? V× sao t rong t×nh h×nh hiÖn nay, chóng ta ph¶i t¨ ng c−êng quèc phßng - an ninh?

? Quèc phßng vµ an ninh cã vai trß nh− thÕ nµo ? HS: Th¶o luËn, t r¶ lêi c¸c c©u hái. GV: KÕt luËn ph©n tÝch thªm.

LÊy 1 sè dÉn chøng vÒ c¸c sù kiÖn ë Hµm Yªn - Tuyªn Quang; vô NguyÔn V¨n Lý ë HuÕ, Kh¬ me; T©y Nguyªn ...

GV: Theo em c c¸ nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc bao gåm nh÷ng néi dung g× ? HS tr¶ lêi: Gäi 1 - 2 HS GV: KÕt luËn. B¶o vÖ Tæ quèc lµ nhiÖm vô to lín, ®ßi hái cÇn ph¶i thÊy r»ng: T¨ng c−êng quèc phßng, gi÷ v÷ng an ninh quèc gia vµ toµn vÑn l·nh thæ lµ nhiÖm vô th−êng xuyªn cña §¶ng, Nhµ n−íc vµ cña toµn d©n. Nh−ng trong ®ã Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n lµ lùc l−îng nßng cèt.

GV: H−íng dÉn HS nghiªn cøu tµi liÖu v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng IX (trang 181)

HS: §äc v¨n kiÖn. GV: KÕt luËn ý c¬ b¶n.

gi÷ v÷ng an ninh quèc gia vµ toµn vÑn l·nh thæ. - Ngµy nay chóng ta ®ang sèng trong hoµ b×nh nh−ng kh«ng ®−îc l¬i láng nhiÖm vô b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam XHCN bëi c¸c thÕ lùc vÉn ®ang thùc hiÖn ©m m−u "diÔn biÕn hoµ b×nh" v× vËy: - Vai trß cña quèc phßng vµ an ninh v« cïng quan träng, ®ã lµ: Trùc tiÕp gi÷ g×n vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam XHCN.

2) NhiÖm vô cña quèc phßng vµ an ninh. NhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc cña quèc phßng - an ninh rÊt réng lín song cã c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp - chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ, b¶o vÖ an ninh quèc gia, trËt tù an toµn XH vµ nÒn v¨n ho¸. - B¶o vÖ §¶ng, Nhµ n−íc, nh©n d©n vµ chÕ ®é XHCN. - B¶o vÖ sù nghiÖp ®æi míi vµ lîi Ých quèc gia d©n téc.

3) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸ p c¬ b¶n nh»m t¨ng c−êng quèc phßng va an ninh. * §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc chóng ta ph¶i:

- Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, cña hÖ thèng chÝnh trÞ d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. - KÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. - KÕt hîp quèc phßng víi an ninh. - KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng víi an ninh. - X©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n víi C«ng an nh©n d©n. - Th−êng xuyªn t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi, trùc tiÕp cña §¶ng ®èi víi

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

68

Yªu cÇu HS liªn hÖ b¶n th©n

quèc phßng vµ an ninh.

4) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh.

Mçi HS ®Òu cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®ã lµ:

- Tin t−ëng vµo chÝnh s c¸h quèc phßng víi an ninh cña §¶ng vµ Nhµ n−íc.

- Th−êng xuyªn n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi c¸ tr−íc mäi ©m m−u, thñ ®o¹n tinh vi cña kÎ thï.

- ChÊp hµnh ph¸p luËt, gi÷ g×n trËt tù an ninh vµ bÝ mËt quèc gia.

- S½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù. - Tham gia c¸c ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc quèc phßng vµ an ninh ë n¬i c− tró .

4) Cñng cè:

GV gîi ý®Ó HS tù liªn hÖ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s c¸h quèc phßng vµ an ninh ë ®Þa ph−¬ng m×nh

5) H−íng dÉn tù häc. - Lµm bµi tËp SGK - So¹n tr−íc bµi 16.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

69

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 32:

Bµi 16. chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

HiÓu ®−îc: - Vai trß, nhiÖm vô nguyªn t¾c vµ nh÷ng ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó

thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta.

2) Kü n¨ ng: VËn dông ®−îc chÝnh s¸ ch ®èi ngo¹i trong ho¹t ®éng cña m×nh

3) Th¸i ®é, hµnh vi: Tin t−ëng vµo chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cã th i¸ ®é ®óng ®¾n tr−íc nh÷ng diÔn biÕn

cña t×nh h×nh thÕ giíi.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, V¨n kiÖn §H §¶ng IX , tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Em cã suy nghÜ g× vÒ tÇm quan t räng cña chÝnh s¸ch quèc phong vµ an ninh?

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

GV: ? Theo em, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lµ g× ?

HS: Gäi 1, 2 HS tr¶ lêi. GV: KÕt luËn, gi¶ng gi¶i

? Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cã vai trß nh− thÕ nµo ?

1) ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ vai trß cña nã. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lµ c¸c chñ t r−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong quan hÖ víi c¸c n−íc kh c¸ nhau hay c¸c tæ chøc quèc tÕ nh»m phôc vô cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, gãp phÇn thóc ®Èy sù nghiÖp ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i.

- ChÝnh s¸ ch ®èi ngo¹i cã vai trß quan träng trong viÖc gãp phÇn t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t t riÓn ®Êt n−íc, n©ng cao vÞ trÝ n−íc ta t rªn tr−êng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

70

? Víi vai trß quan t räng nh− vËy, nhiÖm vô cña chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ë n−íc ta hiÖn nay nh− thÕ nµo ?

* V¨n kiÖn §H §¶ng IX (t rang 212)

GV: Uèn n¾n nh÷ng biÓu hiÖn lÖch l¹c trong suy nghÜ cña HS.

KÕt luËn Th¶o luËn nhãm. GV: Chia nhãm th¶o luËn theo c c¸ nguyªn t¾c, yªu cÇu HS tr×nh bµy vµo phiÕu häc tËp.

HS: Tõng nhãm tr×nh bµy ý kiÕn. GV: H−íng dÉn HS ®äc v¨n kiÖn vµ ®−a ra kÕt luËn vÒ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n.

GV: H−íng dÉn HS nghiªn cøu v¨ n kiÖn §H §¶ng IX (trang 242) Sau ®ã ®Æt c©u hái ®Ó t×m hiÓu.

? Theo em, t¹i sao chóng ta ph¶i chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc? ? Yªu cÇu trong viÖc chñ ®éng héi nhËp ®ã nh− thÕ nµo ?

? Em kÓ tªn 1 sè n−íc XHCN, c¸c n−íc l¸ng giÒng, c¸c n−íc b¹n bÌ truyÒn thèng, c¸c tæ chøc quèc tÕ mµ n−íc ta cã quan hÖ ngo¹i giao ? HS: Gäi tõng HS tr¶ lêi tõng vÊn ®Ò.

GV: KÕt luËn.

quèc tÕ.

2) NhiÖm vô cña chÝnh s¸ ch ®èi ngo¹i: - TiÕp tôc gi÷ v÷ng m«i tr−êng hoµ b×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - XH, c«ng nghiÖp ho ¸ - H§H ®Êt n−íc, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.

- B¶o vÖ ®éc lËp vµ chñ quyÒn quèc gia. - Gãp phÇn tÝch cùc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi vµ hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ tiÕn bé x· héi .

3) Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i.

- T«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, kh«ng dïng vò lùc hoÆc ®e do¹ dïng vò lùc.

- B×nh ®¼ng cïng cã lîi. - Gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång vµ t ranh chÊp b»ng th−¬ng l−îng hoµ b×nh.

4) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i.

* Quan ®iÓm chØ ®¹o chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lµ: Gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ, réng më, ®Þa ph−¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ; s½n sµng lµ b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n−íc trong céng ®ång quèc tÕ, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp, ph t¸ t riÓn.

* XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p t rong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lµ:

- Më réng quan hÖ nhiÒu mÆt, song ph−¬ng, ®a ph−¬ng víi c¸c n−íc vïng l·nh thæ. - Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc. - Ph¸t triÓn quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸ c víi c¸c n−íc XHCN vµ c¸c n−íc l¸ng giÒng. - TiÕp tôc më réng quan hÖ víi c¸c n−íc b¹n bÌ truyÒn thèng, c¸c n−íc ®éc lËp d©n téc, c¸c n−íc ®ang ph t¸ triÓn, c¸c

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

71

GV: Gäi HS ph¸t biÓu vÒ nh÷ng suy nghÜ cña chÝnh m×nh ®èi víi chÝnh s¸ ch ®èi ngo¹i.

HS: Liªn hÖ b¶n th©n. GV: Uèn n¾n nh÷ng suy nghÜ lÖch l¹c sau ®ã kÕt luËn.

n−íc trong phong trµo kh«ng liªn kÕt .

- Thóc ®Èy quan hÖ ®· d¹ng víi c¸c n−íc ph t¸ t riÓn vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ.

- T¨ng c−êng quan hÖ ®oµn kÕt vµ hîp t¸c víi c¸c §¶ng céng s¶n vµ c«ng nh©n, c¸c phong trµo gi¶i phãng d©n téc, phong trµo c c¸h m¹ng, tiÕn bé trªn thÕ giíi .

5) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i. - Tin t−ëng vµ chÊp hµnh chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. - Lu«n quan t©m ®Õn t×nh h×nh thÕ giíi.

- ChuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia vµo c c¸ c«ng viÖc nh− rÌn luyÖn nghÒ ...

4) Cñng cè: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1,2,3

5) H−íng dÉn tù häc. - Lµm bµi tËp SGK - So¹n vµ chuÈn bÞ cho bµi ngo¹i kho .¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

72

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 33:

Ngo¹i kho¸ vÒ vÊn ®Ò phßng chèng ma tuý

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: Gióp HS nhËn thøc ®óng vÒ c«ng t c¸ phßng chèng ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n x· héi,

tuæi trÎ cÇn biÕt vÒ ma tuý. Ph t¸ ®éng phong trµo truy t×m "®Þa chØ ®en" cung cÊp sù hiÓu biÕt vÒ ma tuý vµ

c¸c tÖ n¹ XH cho HS. Tuyªn truyÒn s©u réng trong HS vÒ t¸c h¹i cña ma tuý, c¸ch phßng tr¸nh...

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: Tµi liÖu Héi nghÞ tæng kÕt 5 n¨m c«ng t c¸ phßng, chèng ma tuý TØnh Tuyªn

Quang.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra bµi tr−íc, vµ kiÓm tra chuÈn bÞ tµi liÖu cña häc sinh cho bµi ngo¹i

kho¸.

3) Bµi míi: - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè tµi liÖu liªn quan, sau ®ã gióp HS t×m hiÓu, nghiªn

cøu s©u h¬n vÒ c«ng t c¸ phßng chèng ma tuý. - Häc sinh ®äc, nghe, t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, sau ®ã viÕt bµi

thu ho¹ch. - Yªu cÇu HS tuyªn truyÒn réng r·i vÒ c«ng t c¸ phßng chèng ma tuý ë ®Þa

ph−¬ng.

4) Cñng cè:

Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1,2,3

5) H−íng dÉn tù häc. - Lµm bµi tËp SGK - So¹n vµ chuÈn bÞ cho bµi ngo¹i kho .¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

73

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 34: H−íng dÉn «n tËp häc kú Ii

I- Môc tiªu bµi gi¶ng:

1) KiÕn thøc: - HÖ thèng ho ¸c c¸ kiÕn thøc ®· häc. - Cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n. 2) Kü n¨ ng: - Tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c c¸ ®¬n vÞ kiÕn thøc. - VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn cuéc sèng. 3) Th¸i ®é: Cã ý thøc ®éc lËp suy nghÜ , ph¶n øng nhanh víi c¸c t×nh huèng

trong cuéc sèng.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, ®Ò c−¬ng «n tËp

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Thu bµi thu ho¹ch ngo¹i kho¸. 3) Bµi míi: Cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n häc kú II: C¸c chÝnh s¸ch lín ë n−íc ta hiÖn

nay bao gåm: Bµi 12: ChÝnh s¸ch d©n sè vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. Bµi 13: ChÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ BVMT. Bµi 14: ChÝnh s¸ch GD-§T, KH-CN, v¨n ho¸. Bµi 15: ChÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh. Bµi 16: ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i. TÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ ch t rªn ®Òu ph¶i chuÈn bÞ ®−îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n sau: - ChÝnh s¸ch ®ã lµ g× ? - ChÝnh s¸ch ®ã cã vÞ t rÞ, vai trß nh− thÕ nµo ? - T×nh h×nh hiÖn nay ë n−íc ta hiÖn nay ? - Môc tiªu cña tõng chÝnh s¸ch. - NhiÖm vô cña tõng chÝnh s¸ch. - Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p cña tõng chÝnh s¸ch ? - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi mçi chÝnh s¸ch XH ®ã ? - Liªn hÖ thùc tiÔn c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph−¬ng em trong viÖc thùc hiÖn c c¸

chÝnh s¸ch ®ã. 4) H−íng dÉn häc ë nhµ: ChuÈn bÞ tèt bµi ®Ó thi häc kú II ®¹t kÕt qu¶ cao .

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

74

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang