Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án GDCD 11

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/74 trang
Tải xuống
Tải xuống miễn phí (74 trang)
Thành viên bautroidemcuaem1010

Giáo án GDCD 11

- 12 tháng trước
3,367
Báo lỗi

Giáo án giáo dục công dân lớp 111) Về kiến thức:Học sinh cần đạt:- Vai trò quyết định của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.- Khái niệm, các bộ phận hợp thμnh vμ vai t rò của từng yếu tố cơ bản của quátrình sản xuất: Sức lao động, t− liệu lao động, đối t−ợng lao động.2) Về kỹ năng:- Phân tích các khái niệm vμ mối quan hệ liên kết giữa những nội dung chủ yếucủa bμi .- Vận dụng kiến thức đã học vμo thực tiễn, giải thích một số vấn đề thực tiễn cóliên quan đến bμi học.3) Về thái độ:- Thấy đ−ợc tầm quan t rọng của hoạt động sản xuất của cải vật chất .- Biết quý trọng ng−ời lao động, xác định lao động lμ quyền lợi vμ nghĩa vụ củacông dân.

Nội dung
Microsoft Word - Toan tap giao an GDCD 11.doc

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

1

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: PhÇn I: c«ng d©n víi kinh tÕ

TiÕt 1. Bµi 1: C«ng d©n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc:

Häc sinh cÇn ®¹t: - Vai trß quyÕt ®Þnh cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ®èi víi ®êi sèng x· héi.

- Kh¸i niÖm, c¸c bé phËn hîp thµnh vµ vai t rß cña tõng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Søc lao ®éng, t− liÖu lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng.

2) VÒ kü n¨ ng: - Ph©n tÝch c¸c kh¸i niÖm vµ mèi quan hÖ liªn kÕt gi÷a nh÷ng néi dung chñ yÕu

cña bµi .

- VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn, gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn cã liªn quan ®Õn bµi häc.

3) VÒ th¸ i ®é: - ThÊy ®−îc tÇm quan t räng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt .

- BiÕt quý träng ng−êi lao ®éng, x¸c ®Þnh lao ®éng lµ quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng d©n.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: Sö dông c¸c dông cô t rùc quan nh−: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, bót d¹ ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: 3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

GV ®Æt vÊn ®Ò:

B¸c Hå ®· d¹y: " Kh«ng cã viÖc g× khã

ChØ sî lßng kh«ng bÒn

§µo nói vµ lÊp biÓn

QuyÕt chÝ ¾t lµm nªn"

Trong c«ng cuéc ®æi míi h«m nay, häc sinh thanh niªn lµ søc t rÎ cña d©n téc, cã vai trß quan träng gãp phÇn thóc

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

2

®Èy sù ph¸t triÓn nhanh sù ph t¸ triÓn kinh tÕ theo lêi cña B¸c. VËy tr−íc hÕt chóng ta ph¶i hiÓu ®−îc vai trß vµ ý nghÜa cña viÖc ph t¸ triÓn kinh tÕ. Nh− vËy ta cÇn n¾m ®−îc mét sè kh i¸ niÖm c¬ b¶n: S¶n xuÊt vËt chÊt ? Søc lao ®éng, lao ®éng, ®èi t−îng lao ®éng, t− liÖu lao ®éng ? GV dÉn d¾t:

§Ó hiÓu ®−îc vai trß s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt trong sù ph t¸ triÓn kinh tÕ tr−íc ta ph©n tÝch xem: S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ g× ?

Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm - Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn ph©n tÝch vÒ kh¸i niÖm s¶n xuÊt vËt chÊt? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy

- §Ò nghÞ nhãm kh¸c nhËn xÐt, ®¸nh gi ,¸ nÕu thÊy thiÕu th× bæ xung theo ý kiÕn cña nhãm m×nh. => Gi¸o viªn kÕt luËn

Ngoµi VD GV nªu ra, yªu cÇu HS lÊy thªm 1 vµi VD kh¸c.

Sau khi HS lÊy ®−îc 1 vµi VD GV ph©n tÝch tiÕp.

Trong ®êi sèng x· héi, loµi ng−êi cã nhiÒu mÆt ho¹t ®éng nh− kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨ n ho¸, nghÖ thuËt , khoa häc ...®Ó tiÕn hµnh ®−îc c¸c ho¹t ®éng ®ã tr−íc hÕt con ng−êi ph¶i tån t¹i. Muèn tån t¹i ®−îc con ng−êi ph¶i ¨n, mÆc, ë , ®i l¹i ... ®Ó cã ¨n, mÆc... th× con ng−êi ph¶i t¹o ra cña c¶i vËt chÊt (SX) . Nh− vËy vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ®ãng vai trß quan träng trong cuéc sèng cña con ng−êi.

Theo em cã v¶i trß quan träng nh− thÕ nµo ? Vµ t¹i sao c¸c ho¹t ®éng kh¸c ph¶i nh»m phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt ? Gäi 1 - 2 häc sinh t r¶ lêi

GV dÉn d¾t chuyÓn ý: Trong qu¸ tr×nh SX cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng. Song chóng ta t×m hiÓu c c¸ yÕu tè c¬ b¶n cña qu ¸t r×nh L§SX.

1) Vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt: - Kh¸i niÖm: S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt ?

S¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt lµ sù t¸c ®éng cña con ng−êu vµo tù nhiªn, biÕn ®æi c¸c vËt thÓ cña tù nhiªn ®Ó t¹o ra c c¸ s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh.

VD: Nhu cÇu cña HS ®Õn líp cã bµn ghÕ ®Ó phôc vô cho häc tËp tèt h¬n th× ng−êi thî méc ph¶i t¸c ®éng vµo c©y gç biÕn nã thµnh bé bµn ghÕ ... - Vai trß cña s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt:

+ Lµ c¬ së tån t¹i vµ ph t¸ t riÓn cña con ng−êi vµ x· héi loµi ng−êi.

+ Th«ng qua lao ®éng s¶n xuÊt, con ng−êi ®−îc c¶i t¹o, ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¶ vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn. + Ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ t rung t©m , lµ tiÒn ®Ò thóc ®Èy c c¸ ho¹t ®éng kh c¸ cña x· héi ph t¸ triÓn.

+ LÞch sö XH loµi ng−êi lµ 1 qu¸ tr×nh ph t¸ triÓn vµ hoµn thiÖn liªn tôc c¸c ph−¬ng thøc SX, lµ qu ¸ tr×nh thay thÕ ph−¬ng thøc SX cò, l¹c hËu b»ng ph−¬ng thøc SX míi, tiÕn bé h¬n.

2) C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.

S¬ ®å mèi quan hÖ gi÷a 3 yÕu tè cña qu¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

3

Tr−íc hÕt, GV tr×nh bµy s¬ ®å vÒ mèi quan hÖ gi÷a c c¸ yÕu tè cña qu¸ tr×nh SX. Sau ®ã ®i s©u ph©n tÝch tõng yÕu tè .

GV nªu s¬ ®å vÒ c c¸ yÕu tè hîp thµnh søc lao ®éng.

HS chøng minh r»ng: ThiÕu mét trong hai yÕu tè th× con ng−êi kh«ng thÓ cã søc lao ®éng.

Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n.

GV yªu cÇu 1 HS ®äc KN lao ®éng trong SGK. Sau ®ã ph©n tÝch . GV ®Æt c©u hái: T¹i sao nãi søc lao ®éng míi chØ lµ kh¶ n¨ng, cßn lao ®éng lµ sù tiªu dïng søc lao ®éng ? Gäi HS tr¶ lêi. GV kÕt luËn: Yªu cÇu 1HS ®äc KN ®èi t−îng L§ GV ®−a ra s¬ ®å 03. §èi t−îng L§ ph©n tÝch s¬ ®å vµ KN.

Gäi HS lÊy VD minh ho¹ vÒ ®èi t−îng L§ cña mét sè ngµnh, nghÒ kh c¸ nhau trong XH. §éc KN vÒ TLL§ (SGK).

§−a s¬ ®å c¸c bé phËn hîp thµnh t− liÖu lao ®éng.

Gäi HS ph t¸ biÓu ý kiÕn ph©n biÖt c c¸ bé phËn cña TLL§ ë 1 sè ngµnh trong XH.

GV kÕt luËn:

tr×nh SX (s¬ ®å 01)

Søc lao ®éng -> T− liÖu lao ®éng -> ®èi t−îng lao ®éng => SP.

* Søc lao ®éng:

S¬ ®å 02: C c¸ yÕu tè hîp thµnh søc lao ®éng.

ThÓ lùc Søc lao ®éng TrÝ lùc

- Lao ®éng: Lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých, cã ý thøc cña con ng−êi nh»m t¹o ra c¸c s¶n phÈm phôc vô c¸c nhu cÇu cho ®êi sèng con ng−êi. Lao ®éng cña con ng−êi cã kÕ ho¹ch, tù gi c¸, s¸ng t¹o , cã kû luËt, cã t r c¸h nhiÖm. V× vËy L§ lµ ho¹t ®éng b¶n chÊt nhÊt cña con ng−êi, nhê ®ã ®Ó ph©n bÞªt víi ho¹t ®éng b¶n n¨ng cña con vËt.

V×: ChØ khi søc lao ®éng kÕt hîp víi t− liÖu s¶n xuÊt th× míi cã qu¸ tr×nh lao ®éng. * §èi t−îng lao ®éng: S¬ ®å 03. Cã s¾n t rong TN §èi t−îng lao ®éng: §· tr¶i qua t/® cña L§ * T− liÖu lao ®éng: S¬ ®å 04. C«ng cô L§ T− liÖu lao ®éng: HÖ thèng b×nh chøa KÕt cÊu h¹ tÇng

=> Nh×n vµo kÕt qu¶ SX, cã 2 yÕu tè kÕt tinh trong s¶n phÈm ®ã lµ: T− liÖu L§ + ®èi t−îng L§ = t− liÖu SX.

=> Søc L§ + T− liÖu SX = S¶n phÈm

4) Cñng cè.

Bµi tËp 1: H·y ph©n tÝch ®èi t−îng víi t− liÖu L§ cña mét sè ngµnh SX mµ em biÕt ?

Bµi tËp 2:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

4

H·y ph©n tÝch VD sau: Con bß khi nµo nã lµ ®èi t−îng lao ®éng vµ khi nµo nã lµ t− liÖu lao ®éng ?

5) H−íng dÉn vÒ nhµ:

§äc l¹i bµi, t r¶ lêi c©u hái 2,3. §äc tr−íc phÇn 3 - Bµi 1.

TiÕt 2. C«ng d©n víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ (TiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Häc sinh cÇn ®¹t:

HiÓu ®−îc néi dung vµ ý nghÜa cña ph t¸ t riÓn kinh tÕ ®èi víi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi.

2) VÒ kü n¨ ng: - VËn dông kiÕn thøc cña bµi häc vµo thùc tiÔn cuéc sèng.

3) VÒ th¸ i ®é: - ThÊy ®−îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi sù ph¸t t riÓn kinh tÕ gia ®×nh vµ ®Êt n−íc. - X¸c ®Þnh nhiÖm vô cña c¶ d©n téc lµ tËp t rung ph¸t triÓn kinh tÕ theo XHCN.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, giÊy cì to, bót d¹ ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Yªu cÇu HS ®äc KN t¨ng tr−ëng kinh tÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ (SGK) Treo s¬ ®å 05: Ph¸t triÓn kinh tÕ. Sau ®ã ph©n tÝch tõng néi dung.

3) Ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ý nghÜa cña ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi: a) Ph t¸ triÓn kinh tÕ lµ g× ?

- KN: SGK.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

5

Theo em t¨ng tr−ëng kinh tÕ lµ g× ? Ph©n biÖt t¨ng tr−ëng kinh tÕ víi ph t¸ triÓn kinh tÕ ? Dù kiÕn HS t r¶ lêi:

Cã sù kh¸c nhau gi÷a ph¸t t riÓn kinh tÕ vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ.

Em hiÓu thÕ nµo lµ c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý ?

Lµ mqh h÷u c¬ , phô thuéc, quy ®Þnh lÉn nhau vÒ quy m« vµ t r×nh ®é gi÷a c c¸ ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c c¸ vïng kinh tÕ.

Tû träng t rong c¸c ngµnh dÞch vô vµ CM trong GNP t¨ng dÇn, cßn ngµnh n«ng nghiÖp gi¶m dÇn.

ý nghÜa cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi víi mçi c¸ nh©n ? Gäi HS tr¶ lêi.

H·y cho biÕt vµi nÐt vÒ ph t¸ triÓn kinh tÕ cña gia ®×nh em vµ em lµm g× ®Ó ph t¸ triÓn kinh tÕ gia ®×nh ?

1, 2 HS tr¶ lêi. Gia ®×nh cã mÊy chøc n¨ng c¬ b¶n ?

Theo em sù ph¸t t riÓn kinh tÕ cã ý nghÜa nh− thÕ nµo ®èi víi x· héi ?

- S¬ ®å 05: Néi dung cña ph¸t triÓn kinh tÕ. (Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ßi hái ph¶i ®¹t 3 néi dung).

T¨ng t r−ëng k.tÕ Ph t¸ t riÓn kinh tÕ C¬ cÊu KT hîp lý C«ng b»ng XH

- T¨ng t r−ëng kinh tÕ: Lµ sù gia t¨ng cña GDP vµ GNP tÝnh theo ®Çu ng−êi . T¨ng tr−ëng kinh tÕ cã sù t c¸ ®éng cña møc t¨ng d©n sè. V× vËy ph¶i cã c/s phï hîp. - Sù t¨ng t r−ëng kinh tÕ ph¶i dùa trªn c¬ cÊu hîp lý, tiÕn bé. - Sù t¨ng t r−ëng kinh tÕ ph¶i ®i ®«i víi c«ng b»ng x· héi .

=> Ph¸t triÓn kinh tÕ cã quan hÖ biÖn chøng víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng XH. V× khi t¨ng tr−ëng kinh tÕ cao t¹o ®iÒu kiÖn gi¶i quyÕt c«ng b»ng XH, khi c«ng b»ng XH ®−îc ®¶m b¶o sÏ t¹o ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ.

b) Ph t¸ triÓn kinh tÕ cã ý nghÜa nh− thÕ nµo víi mçi c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi ?

- §èi víi c¸ nh©n: T¹o ®iÒu kiÖn cho mçi ng−êi cã viÖc lµm, thu nhËp æn ®Þnh, c/s Êm no, cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc søc khoÎ, t¨ ng tuæi thä ... - §èi víi gia ®×nh:

Lµ tiÒn ®Ò , c¬ së ®Ó gia ®×nh thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng cña gia ®×nh, ®ã lµ c¸c chøc n¨ng: + Chøc n¨ng kinh tÕ + Chøc n¨ng sinh s¶n + Chøc n¨ng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc

+ X©y dùng gia ®×nh Êm no , h¹nh phóc. - §èi víi x· héi:

+ T¨ng thu nhËp quèc d©n vµ phóc lîi x· héi, chÊt l−îng cuéc sèng cña nh©n d©n ®−îc c¶i thiÖn, gi¶m bít t×nh tr¹ng ®ãi

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

6

nghÌo, gi¶m tû lÖ suy dinh d−ìng vµ tö vong ë t rÎ em. + Gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, gi¶m tÖ n¹n x· héi. + Lµ tiÒn ®Ò ph t¸ triÓn v¨n ho¸, gi¸o dôc, y tÕ vµ c c¸ lÜnh vùc kh¸c cña x· héi, æn ®Þnh kinh tÕ, chÝnh t rÞ, x· héi.

+ Cñng cè an ninh quèc phßng. + Lµ ®iÒu kiÖn ®Ó kh¾c phôc sù tôt hËu x· héi vÒ kinh tÕ so víi c¸c n−íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ, më réng quan hÖ quèc tÕ, ®Þnh h−íng XHCN.

4) Cñng cè. Yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ s¬ ®å vÒ c c¸ yÕu tè hîp thµnh søc lao ®éng, t− liÖu SX,

t− liÖu L§, ®èi t−îng L§, qu¸ tr×nh L§SX, ph t¸ triÓn kinh tÕ. §ång thêi tÊt c¶ cïng tham gia ®¸nh gi¸, bæ sung vµ ph¸t biÓu vÒ tÇm quan t räng cña c¸c vÊn ®Ò nªu trªn.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ:

§äc l¹i bµi, t r×nh bµy bµi b»ng s¬ ®å. So¹n tr−íc bµi 2: Hµng ho¸ - TiÒn tÖ - ThÞ tr−êng.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

7

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 3. Bµi 2: hµng ho¸ - tiÒn tÖ - thÞ tr−êng (3 tiÕt)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Häc sinh cÇn ®¹t:

Häc song bµi nµy HS cÇn hiÓu ®−îc: - Kh¸i niÖm hµng ho¸ vµ hai thuéc tÝnh cña hµng ho¸.

2) VÒ kü n¨ ng: - Ph©n tÝch c c¸ kh i¸ niÖm vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c néi dung chñ yÕu cña bµi

häc. - VËn dông kiÕn thøc cña bµi häc vµo thùc tiÔn, gi¶i quyÕt ®−îc 1 sè vÊn ®Ò liªn

quan ®Õn bµi häc.

3) VÒ th¸ i ®é: - ThÊy ®−îc tÇm quan t räng cña ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho ¸ ®èi víi mçi c¸

nh©n, gia ®×nh vµ x· héi hiÖn nay. - Coi träng viÖc s¶n xuÊt hµng ho ,¸ nh−ng kh«ng sïng b¸i hµng ho¸, kh«ng sïng

b¸i tiÒn tÖ.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, giÊy cì to, bót d¹, SGK, SGV ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi: NÕu nh− tr−íc ®©y, c¬ chÕ kinh tÕ tËp trung, quan liªu, bao cÊp ®· t¹o cho

con ng−êi ta sù tr«ng chê, û l¹i vµo Nhµ n−íc, th× ngµy nay c¬ chÕ thÞ tr−êng ®ßi hái mçi ng−êi ph¶i thùc sù tÝch cùc, n¨ng ®éng, tÝnh to¸n ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ.

Hay nãi c¸ch kh¸c ®Ó thÝch øng víi kinh tÕ thÞ tr−êng mçi ng−êi ph¶i hiÓu râ b¶n chÊt cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®ã lµ: Hµng ho ,¸ tiÒn tÖ, thÞ tr−êng. VËy c¸c yÕu tè ®ã lµ g× ? Cã thÓ vËn dông chóng nh− thÕ nµo trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ?

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

8

GV ®Æt vÊn ®Ò: Nh− chóng ta ®· biÕt lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn SX x· héi ®· tõng tån t¹i 2 tæ chøc kinh tÕ râ rÖt lµ kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho¸. GV treo s¬ ®å giíi thiÖu vµ so s¸nh 2 h×nh thøc t/c kinh tÕ. (TN vµ hµng ho¸). Trªn c¬ së ®ã HS rót ra kÕt: Kinh tÕ hµng ho¸ ë tr×nh ®é cao h¬n, −u viÖt h¬n so víi kinh tÕ tù nhiªn.

V× vËy c¸c n−íc muèn ph t¸ triÓn kinh tÕ ph¶i thùc hiÖn kinh tÕ hµng ho¸ mµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cao cña nã lµ kinh tÕ thÞ tr−êng.

VËy khi nµo th× s¶n phÈm trë thµnh hµng ho¸ ? GV dïng s¬ ®å vÒ 3 ®iÒu kiÖn ®Ó SP trë thµnh hµng ho¸ ®Ó nãi lªn , ph©n tÝch KN hµng ho¸.

Yªu cÇu HS nªu nh÷ng VD thùc tiÔn ®Ó chøng minh r»ng: NÕu thiÕu 1 trong 3 ®iÒu kiÖn t rªn th× SP kh«ng t rë thµnh hµng ho¸.

VD: Ng−êi n«ng d©n SX ra lóa g¹o 1 phÇn ®Ó tiªu dïng, cßn l¹i 1 phÇn ®em ®æi lÊy quÇn ¸o, vµ c¸c SP tiªu dïng kh¸c. VËy phÇn lóa nµo cña ng−êi n«ng d©n lµ hµng ho¸ ? Dù kiÕn HS tr¶ lêi: §ã ph¶i lµ phÇn ®em trao ®æi . GV dÉn d¾t: Hµng ho¸ cã 2 d¹ng vËt thÓ vµ phi vËt thÓ. Treo s¬ ®å 2 d¹ng cña hµng ho¸. Yªu cÇu HS lÊy VD chøng minh.

GV dÉn d¾t vÊn ®Ò: Mçi hµng ho ¸ ®Òu cã 1 hoÆc 1 sè c«ng

S¬ ®å 1 Sù kh¸c nhau gi÷a kinh tÕ tù nhiªn vµ kinh tÕ hµng ho .¸ Néi dung Kinh tÕ Kinh tÕ so s¸nh tù nhiªn hµng ho¸ - Môc ®Ých SX Tho¶ m·n nhu Tho¶ m·n nhu cÇu cña ng−ê SX c Çu cña ng−êi mua, ng−êi b¸n - PT vµ c«ng cô SX SX nhá, ph©n SX l ín, tËp t rung t¸n cc thñ c«ng cc L§ hiÖn ®¹i l¹c hËu T/c mt SX Tù cung, tù cÊp SX ®Ó b¸n Kh«ng cã cã c¹nh t ranh c ¹nh tranh

Ph¹m vi cña SX KhÐp kÝn néi bé KtÕ më thÞ r−êng t rong n−íc vµ quèc tÕ

1) Hµng ho¸: a) Hµng ho¸ lµ g× ?

S¬ ®å 2 S¬ ®å 3 ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n phÈm trë thµnh hµng ho¸. S¶n phÈm do lao ®éng t¹o ra

Cã c«ng dông nhÊt ®Þnh Th«ng qua t rao ®æi mua, b¸n. => S¶n phÈm chØ t rë thµnh hµng ho¸ khi cã ®ñ 3 ®iÒu kiÖn trªn. - Hµng ho¸ lµ mét ph¹m trï lÞch sö, chØ tån t¹i t rong nÒn kinh tÕ hµng ho¸.

Hµng ho ¸cã 2 d¹ng lµ: Hµng ho¸ vËt thÓ vµ hµng ho¸ phi vËt thÓ (hµng ho ¸ dÞch vô). VD:

- Hµng ho¸ vËt thÓ: C i¸ ¸o , bµn ghÕ, l−¬ng thùc, thùc phÈm ...

- Hµng ho¸ phi vËt thÓ: DÞch vô du lÞch, giíi thiÖu vÒ Quª B¸c, vÒ nhµ cña B¸c ...

b) Thuéc tÝnh cña hµng ho¸:

- Gi¸ trÞ sö dông:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

9

dông nhÊt ®Þnh cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng−êi vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn.

VËy theo em gi ¸ t rÞ sö dông cña hµng ho¸ lµ g× ? LÊy VD minh ho¹ ?

Dù kiÕn HS t r¶ lêi: §ã lµ c«ng dông cña hµng ho ,¸ dïng ®Ó lµm g× VD:

L−¬ng thùc, thùc phÈm , quÇn , ¸o .. hoÆc nhu cÇu cho SX nhu m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu. - QuÇn, ¸o ngoµi c«ng dông lµ che th©n th× nã cßn lµm cho con ng−êi ®Ñp h¬n.

- C¸c cô cã c©u: "Ng−êi ®Ñp v× lôa

Lóa tèt v× phÇn".

GV chuyÓn ý: Gi¸ trÞ sö dông cña SP kh«ng ph¶i cho ng−êi SX ra vËt phÈm mµ ®ã lµ cho ng−êi mua, cho XH, vËt mang gi¸ trÞ sö dông còng ®ång thêi lµ mang gi ¸t rÞ. GV treo s¬ ®å vÒ mèi quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ trao ®æi víi gi¸ trÞ . Nªu VD, ph©n tÝch VD.

HS ph©n tÝch xem qua VD ®ã th× gi¸ trÞ cña hµng ho¸ lµ g× ?B»ng c¸ch nµo x c¸ ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ?

GV kÕt luËn: V¶i vµ thãc lµ 2 hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông kh¸c nhau nh−ng cã thÓ trao ®æi víi nhau v×: §Òu lµ SP do L§ t¹o ra ®Òu cã hao phÝ lao ®éng b»ng nhau lµ 2 giê.

Nh− vËy trªn thÞ tr−êng thùc chÊt lµ trao ®æi nh÷ng l−îng lao ®éng hao phÝ b»ng nhau Èn chøa trong c¸c hµng h¸o ®ã. Lao ®éng hao phÝ ®Ó t¹o ra hµng ho ¸lµm c¬ së cho gi¸ trÞ trao ®æi gäi lµ gi ¸t rÞ.

+ Gi¸ t rÞ sö dông cña hµng ho ¸ lµ c«ng dông cña vËt phÈm lµm cho hµng ho¸ cã gi ¸trÞ sö dông cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ng−êi. VD:

Con ng−êi khi ®ãi cã nhu cÇu vËt chÊt lµ ¨n th× ph¶i sö dông l−¬ng thùc thùc phÈm ë ®©y lµ gióp cho con ng−êi kh«ng cßn bÞ ®ãi, hoÆc con ng−êi mÖt mái, c¨ng th¼ng cã nhu cÇu lµ xem ca nh¹c ... ®Ó gi¶i t rÝ.

+ Gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ®−îc ph¸t hiÖn dÇn vµ ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ lùc l−îng s¶n xuÊt.

VD: Than ®¸, dÇu má lóc ®Çu con ng−êi chØ dïng lµm chÊt ®èt , sau ®ã nhê sù ph¸t triÓn cña KHKT vµ lùc l−îng s¶n xuÊt con ng−êi ®· dïng nã lµm nguyªn liÖu cho mét sè ngµnh c«ng nghiÖp ®Ó chÕ biÕn ra nhiÒu lo¹i SP kh c¸ phôc vô cho ®êi sèng.

+ Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, vËt mang gi ¸trÞ sö dông ®ång thêi lµ vËt mang gi¸ trÞ trao ®æi còng t−c lµ ph¶i thùc hiÖn ®−îc gi¸ trÞ cña nã.

- Gi¸ trÞ cña hµng ho¸: + Gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®−îc th«ng qua gi ¸trÞ trao ®æi. Gi¸ trÞ trao ®æi 1m v¶i =5kg 1mv¶i = 10kg 2mv¶i

(tØ lÖ trao ®æi) thã c thãc = 5kg thãc

Gi¸ trÞ 2gi ê = 2 gi ê 2giê = 2 giê 2giê = 2 gi ê

(Hao phÝ L§)

* Tãm l¹i:

Gi ¸trÞ cña hµng ho¸ lµ L§ cña ng−êi SX hµng ho¸ kÕt tinh t rong hµng ho¸.

+ L−îng gi¸ t rÞ cña hµng ho :¸

� L−îng gi ¸ t rÞ cña hµng ho¸ ®−îc ®o b»ng sè l−îng thêi gian L§ hao phÝ ®Ó SX ra hµng ho¸ nh−: Gi©y, phót, giß,

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

10

Theo em hiÓu l−îng gi ¸t rÞ cña hµng ho¸ lµ g× ? 1, 2 HS tr¶ lêi

VËy theo em thêi gian lao ®éng c ¸ biÖt lµ g× ? Thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕy lµ g× ? LÊy VD thùc tiÔn ? Gäi 1 - 2 HS tr¶ lêi.

NÕu HS cÇn hiÓu vÒ c¸ch tÝnh (t ) L§ XHCT th× GV cã thÓ ®−a ra c¸c tÝnh sau:

Gi¶ sö cã 3 nhãm A,B,C SX ra 100 triÖu m v¶i ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr−êng vµ c c¸ nhãm SX víi sè l−îng kh«ng ®Òu A 10 tr 1 giê

B 5 tr 2 giê C 85 tr 3 giê (10t r x 1giê) + (5tr x 2h) + (85t r x 3h)

=> TGL§XHCT = = 2,75gi ê/m

100tr m v¶i

ngµy, th¸ng, quý, n¨m ...

� L−îng gi ¸ trÞ cña hµng ho¸ ph¶i ®−îc tÝnh b»ng thêi gian L§ c¸ biÖt , mµ tÝnh b»ng thêi gian L§ XH cÇn thiÕt . Thêi gian L§ c ¸biÖt lµ thêi gian L§ hao phÝ ®Ó SX ra hµng ho¸ cña tõng ng−êi . VD:

Anh A mÊt 2giê L§ ®Ó dÖt ®−îc 1mv¶i Anh B mÊt 3giê L§ ®Ó SX ra 5kg thãc

=> TGL§CB = 2 giê (cña A) = 3 giê (cña B)

Thêi gian L§ XH cÇn thiÕt cho bÊt cø L§ nµo tiÕn hµnh víi 1 tr×nh ®é thµnh th¹o trung b×nh, c−êng ®é t rung b×nh, trong mçi ®iÒu kiÖn TB so víi hoµn c¶nh XH nhÊt ®Þnh

* KÕt luËn:

Hµng ho ¸ lµ sù thèng nhÊt cña 2 thuéc tÝnh gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ. §ã lµ sù thèng nhÊt cña 2 mÆt ®èi lËp mµ thiÕu 1 trong 2 thuéc tÝnh th× SP kh«ng trë thµnh hµng ho .¸ Hµng ho¸ biÓu hiÖn quan hÖ SXXH gi÷a nh÷ng ng−êi SX vµ trao ®æi hµng ho¸.

4) Cñng cè. Yªu cÇu HS vÏ l¹i c¸c s¬ ®å: So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a kinh tÕ TN vµ kinh tÕ

hµng ho ,¸ c c¸ ®iÒu kiÖn ®Ó SP trë thµnh hµng ho¸, mèi quan hÖ gi ¸trÞ trao ®æi vµ gi¸ trÞ. Nªu 1 vµi vÝ dô vÒ thêi gian L§CB vµ TGLFFXH cÇn thiÕt.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: §äc l¹i bµi, viÕt bµi thu ho¹ch §äc tr−íc phÇn 2.

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

11

TiÕt 4. hµng ho¸ - tiÒn tÖ - thÞ tr−êng ( tiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc:

- N¾m ®−îc nguån gèc vµ b¶n chÊt cña tiÒn tÖ. - C¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ.

- Quy luËt l−u th«ng tiÒn tÖ.

2) VÒ kü n¨ ng: Gi¶i thÝch ®−îc c¸c hiÖn t−îng thùc tiÔn, vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo ®êi

sèng cña b¶n th©n.

3) VÒ th¸ i ®é:

- ThÊy ®−îc tÇm quan träng cña ph t¸ t riÓn kinh tÕ hµng ho¸ . - Coi t räng viÖc s¶n xuÊt hµng ho¸, nh−ng kh«ng sïng b¸i hµng ho¸, tiÒn tÖ.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, phiÕu häc tËp ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: C©u hái: 1) H·y tr×nh bµy KN hµng ho¸, vÏ s¬ ®å 3 ®iÒu kiÖn ®Ó SP trë thµnh

hµng ho¸ ? Ph©n tÝch ? LÊy VD thùc tiÔn minh ho¹ ? 2) Ra 1 ®Ò tr¾c nghiÖm.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Sau khi ®· so¹n bµi ë nhµ c¸c em cho biÕt khi nµo th× tiÒn tÖ xuÊt hiÖn ? Gäi 1, 2 HS tr¶ lêi.

GV kÕt luËn: Sù ra ®êi cña tiÒn tÖ ®· tr¶i qua nh÷ng h×nh th i¸ gi¸ trÞ nµo ?

GV treo s¬ ®å h×nh th i¸ gi¸ trÞ gi¶n ®¬n hay ngÉu nhiªn. Ph©n tÝch , lÊy VD minh ho¹.

2) TiÒn tÖ:

a Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña tiÒn tÖ:

TiÒn tÖ xuÊt hiÖn lµ kÕt qu¶ cña qu ¸tr×nh ph t¸ t riÓn l©u dµi cña s¶n xuÊt, t rao ®æi hµng ho¸ vµ c¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ. Cã 4 h×nh thµnh gi¸ trÞ xuÊt hiÖn sau ®©y:

- H×nh th¸i gi ¸ trÞ gi¶n ®¬n hay ngÉu nhiªn.

Trao ®æi trùc tiÕp hµng lÊ y hµng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

12

HS nhËn xÐt vÒ h×nh th¸i nµy vµ lÊy VD kh¸c ngoµi VD GV ®· nªu. H×nh th¸i nµy xuÊt hiÖn khi XH c«ng x· nguyªn thuû tan r·, lóc nµy s¶n phÈm ®em trao ®æi cßn Ýt , mang tÝnh ngÉu nhiªn. T¹i sao l¹i gäi h×nh th¸i gi¸ trÞ ®Çy ®ñ hay më réng ? Dù kiÕn HS t r¶ lêi:

Khi SX hµng ho¸ ph¸t triÓn h¬n, hµng ho¸ ®em trao ®æi nhiÒu h¬n ..

GV: Treo s¬ ®å ph©n tÝch, lÊy VD minh ho¹.

Trong h×nh th i¸ nµy gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®ãng vai trß g× ?

Dù kiÕn HS tr¶ lêi: Gi ¸ trÞ cña c¶i hµng ho¸ ®−îc biÓu hiÖn ë 1 lo¹i hµng ho ¸ ®ãng vai trß vËt ngang gi¸ chung. GV: §−a ra th«ng tin ph¶n håi, ph©n tÝch, lÊy VD.

GV: Ph©n tÝch cho HS thÊy ®−îc khi ph t¸ triÓn cã nhiÒu mÆt hµng lµm vËt ngang gi¸ chung, c c¸ ®Þa ph−¬ng sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc trao ®æi => khi ®ã ng−ê i ta thèng nhÊt lÊy vµng lµm VNCC -> h×nh th i¸ tiÒn tÖ xuÊt hiÖn. Theo em t¹i sao vµng cã vai t rß lµ tiÒn tÖ ?

HS tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh. GV kÕt luËn:

Ban ®Çu ng−êi ta lÊy vµng, b¹c lµm vËt ngang gi¸ chung ®−îc cè ®Þnh ë vµng.

=> VD

1 con gµ 10kg thãc H×nh th i¸ t−¬ng ®èi H×nh th¸i ngang gi ¸

- H×nh th i¸ gi¸ trÞ ®Çy ®ñ hay më réng. HoÆc 10kg thãc

1 con gµ HoÆc 5kg chÌ trao ®æi HoÆc 2 c¸i r×u trùc tiÕp

HoÆc 0,2g vµng hµng ho¸

- H×nh th i¸ chung cña gi¸ trÞ . VD:

1 con gµ = 10 kg thãc =

5kg chÌ = 1m v¶i 2 c i¸ r×u =

0,2g vµng = - H×nh th i¸ tiÒn tÖ:

VD: 1 con gµ =

10 kg thãc = 5kg chÌ = 0,2g vµng 2 c i¸ r×u = 1m v¶i =

V×:

- Vµng còng lµ mét lo¹i hµng ho¸, gi¸ trÞ cña vµng ®−îc ®o b»ng l−îng L§XHCT. Vµng cßn lµ thø kim lo¹i quý hiÕm, cã gi ¸trÞ lín.

- Vµng cã thuéc tÝnh tù nhiªn thÝch hîp víi vai t rß lµm tiÒn tÖ.

=> Nh− vËy tiÒn tÖ lµ hµng ho ¸ ®Æc biÖt ®−îc t¸ ch ra lµm vËt ngang gi¸ chung

Trao ®æi gi¸n tiÕp th«ng qua mét hµng ho¸ lµm vËt ngang gi ¸chung.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

13

GV: Nªu VD

VD: 1 chiÕc bót bi = 100®.

Yªu cÇu HS ph©n tÝch , ®Ó thÊy ®−îc tiÒn tÖ biÓu hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ ®−îc ®o l−êng nh− thÕ nµo. GV ph©n tÝch c thøc sau:

H - T - H

VD: Nép thuÕ, tr¶ nî , tr¶ tiÒn mua chÞu hµng ...

GV ph¶i ph©n tÝch râ c«ng thøc

P.Q

M = --------- V

Theo em hiÖn t−îng l¹m ph t¸ tiÒn tÖ lµ l¹m ph t¸ tiÒn giÊy hay tiÒn vµng ?

Dù kiÕn HS t r¶ lêi: §ã lµ l¹m ph¸t tiÒn giÊy - v× tiÒn giÊy kh«ng cã gi¸ trÞ thùc.

cho tÊt c¶ hµng ho ,¸ lµ sù biÓu hiÖn chung cña gi¸ trÞ , ®ång thêi tiÒn tÖ biÓu hiÖn mèi quan hÖ s¶n xuÊt hµng ho¸ => b¶n chÊt cña tiÒn tÖ. b) C¸c chøc n¨ng cña tiÒn tÖ:

- Th−íc ®o gi¸ trÞ:

TiÒn tÖ dïng ®Ó ®o l−êng vµ biÓu hiÖn gi ¸trÞ cña hµng ho .¸ Gi¸ trÞ cña hµng ho ¸ ®−îc biÓu hiÖn b»ng 1 l−îng tiÒn nhÊt ®Þnh, ®−îc gäi lµ gi¸ c¶. - Ph−¬ng tiÖn l−u th«ng:

Víi chøc n¨ng nµy tiÒn cã vai trß m«i giíi trong qu¸ t r×nh l−u th«ng hµng ho .¸

- Ph−¬ng tiÖn cÊt t r÷: Tøc lµ tiÒn tÖ rót khái l−u th«ng ®−îc cÊt tr÷ ®Ó khi cÇn ®em ra mua hµng. Nh−ng lµm ®−îc chøc n¨ng nµy tiÒn ph¶i ®ñ gi¸ trÞ. - Ph−¬ng tiÖn thanh to¸n:

TiÒn ®−îc dïng ®Ó chi tr¶ sau khi giao dÞch, mua b¸n.

- TiÒn tÖ thÕ giíi: Khi tiÒn cã chøc n¨ng tiÒn tÖ thÕ giíi ®ã lµ khi trao ®æi hµng ho¸ v−ît ra khái biªn giíi quèc gia.

c) Quy luËt l−u th«ng tiÒn tÖ:

- §−îc thÓ hiÖn b»ng c«ng thøc sau

P.Q M = ---------

V

- HiÖn t−îng l¹m ph¸t tiÒn tÖ. TiÒn vµng lµ tiÒn cã ®Çy ®ñ gi¸ trÞ cho nªn nÕu sè l−îng nhiÒu h¬n møc cÇn thiÕt cho l−u th«ng hµng ho ¸ sÏ rêi khái l−u th«ng ®i vµo cÊt gi÷. Ng−îc l¹i tiÒn giÊy chØ lµ ký hiÖu cña gi ¸ trÞ, v× vËy khi tiÒn giÊy sè l−îng tiÒn giÊy

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

14

VËy theo em tiÒn giÊy ra ®êi tõ khi nµo ? Nã ra ®êi nh− thÕ nµo ? Gäi HS tr¶ lêi.

GV kÕt luËn, ph©n tÝch.

®−îc ®−a vµo l−u th«ng v−ît qu ¸ møc cÇn thiÕt sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng l¹m ph t¸ .

- Sù ra ®êi cña tiÒn giÊy:

Sau khi t r¶i qua c¸c h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ cuèi cïng tiÒn tÖ ra ®êi vµ ®−îc thèng nhÊt cè ®Þnh lµ tiÒn vµng . Th× khi ®−a vµo l−u th«ng thÊy tiÒn vµng bÞ hao mßn => gi ¸ trÞ kh«ng b»ng gi ¸ trÞ thùc => ra ®êi tiÒn ®óc => nh−ng trong l−u th«ng tiÒn ®óc còng hao mßn => ra ®êi tiÒn giÊy.

4) Cñng cè.

Gäi HS ch÷a bµi tËp 7 .

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: §äc l¹i bµi, t r¶ lêi c c¸ c©u hái 1,2,3,4,5,6 ,7.

§äc tr−íc bµi 2 phÇn 3 vµ so¹n bµi t r−íc khi ®Õn líp.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

15

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 5. hµng ho¸ - tiÒn tÖ - thÞ tr−êng ( tiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: - N¾m ®−îc kh¸i niÖm thÞ tr−êng, c c¸ chøc n¨ng cña thÞ t r−êng.

- ThÊy ®−îc vai trß cña SX hµng ho ¸ vµ thÞ tr−êng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë n−íc ta hiÖn nay.

2) VÒ kü n¨ ng: VËn dông nh÷ng kiÕn thøc cña bµi häc vµo thùc tiÔn, gi¶i thÝch ®−îc mét sè

vÊn ®Ò thùc tiÔn.

3) VÒ th¸ i ®é: - T«n träng quy luËt cña thÞ tr−êng vµ cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ

tr−êng.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: S¬ ®å, biÓu b¶ng, b¶ng phô, phiÕu häc tËp ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

C©u hái: T¹i sao nãi gi¸ trÞ cña hµng ho¸ kh«ng do thêi gian lao ®éng c ¸biÖt quyÕt ®Þnh, mµ do thêi gian lao ®éng XH cÇn thiÕt q ®Þnh.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Theo em hiÓu thÞ tr−êng lµ g× ? DKTL: Lµ n¬i diÔn ra trao ®æi, mua b¸n c c¸ lo¹i hµng ho¸. Em h·y lÊy VD cô thÓ minh ho¹ ?

VD: Chî, b¸ch ho¸ ... GV kÕt luËn vµ ph©n tÝch vÒ "chñ thÓ kinh tÕ" cña thÞ tr−êng. "C¸ c chñ thÓ kinh tÕ" bao gåm ng−êi b¸n, ng−êi mua", c¸ nh©n, doanh nghiÖp, c¬ quan, Nhµ n−íc .... tham gia vµo trao ®æi, mua b¸n trªn thÞ tr−êng.

3) ThÞ tr−êng: a) ThÞ tr−êng lµ g× ?

ThÞ tr−êng lµ lÜnh vùc trao ®æi, mua b¸n mµ ë ®ã c¸c chñ thÓ kinh tÕ t¸ c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x c¸ ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l−îng hµng ho¸, dÞch vô. - ThÞ tr−êng xuÊt hiÖn vµ ph t¸ t riÓn cïng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

16

LÊy VD vÒ thÞ tr−êng ë d¹ng gi¶n ®¬n vµ thÞ tr−êng hiÖn ®¹i .

C¸ c nh©n tè c¬ b¶n cña thÞ tr−êng lµ g× ?

Yªu cÇu HS ph©n tÝch, lÊy VD thùc tiÔn vÒ c /n¨ng nµy GV lµm râ: NÕu hµng ho ¸ nµo ®−îc thÞ tr−êng tiªu thô m¹nh, cã nghÜa hµng ho¸ ®ã phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr−êng vµ ®ång thêi gi¸ trÞ cña nã ®−îc thùc hiÖn .

§Ó HS tù kh¶o s¸t thÞ tr−êng, lÊy VD thùc tiÔn.

GV h−íng dÉn HS thu thËp c c¸ th«ng tin vÒ c¬ cÊu; "chñng lo¹i" ...

- C¬ cÊu hµng ho¸: ThÓ hiÖn sù ®a d¹ng, phong phó, nhiÒu mÆt hµng phôc vô cho c¬ cÊu tiªu dïng. - Chñng lo¹i: Nãi ®Õn sù phong phó cña mét lo¹i hµng ho ¸nµo ®ã.

VD: Qu¹t (qu¹t c©y, qu¹t t−êng, th«ng giã, ®¸ ...)

Yªu cÇu HS lÊy VD minh ho¹ vÒ sù t c¸ ®éng cña gi¸ c¶ ®èi víi s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸.

víi sù ra ®êi vµ ph t¸ triÓn cña SX vµ l−u th«ng hµng ho¸. B¾t ®Çu ë d¹ng gi¶n ®¬n víi kh«ng gian, thêi gian nhÊt ®Þnh, nh− chî, cöa hµng ... nh−ng SX hµng ho¸ ph t¸ t riÓn th× thÞ tr−êng còng ®−îc më réng, ph t¸ triÓn, hiÖn ®¹i h¬n viÖc t rao ®æi hµng ho ¸diÔn ra linh ho¹t h¬n th«ng qua trung gian, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ... - Song dï ë d¹ng thÞ t r−êng nµo (gi¶n ®¬n hay hiÖn ®¹i) còng lu«n cã sù t¸ c ®éng cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh thÞ tr−êng ®ã lµ hµng ho¸, tiÒn tÖ, ng−êi mua, ng−êi b¸n, tõ ®ã h×nh thµnh c¸c quan hÖ: Hµng ho ¸- tiÒn tÖ - mua, b¸n, cung cÇu, gi¸ c¶

b) C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña thÞ tr−êng:

- Chøc n¨ng thùc hiÖn (hay thõa nhËn) gi ¸trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ.

- Chøc n¨ng th«ng tin: Cung cÊp tho c¸c chñ thÓ tham gi¸ thÞ tr−êng vÒ quy m« cung - cÇu; gi¸ c¶, chÊt l−îng; chñng lo¹i, c¬ cÊu, ®k mua b¸n cña hµng ho¸, dÞch vô ...

- Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt, kÝch thÝch hoÆc h¹n chÕ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng:

+ Sù biÕn ®éng cña cung - cÇu, gi¸ c¶ trªn thÞ t r−êng ®Òu cã sù t c¸ ®éng ®Õn viÖc ®iÒu tiÕt SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ trong x· héi.

+ Khi gi ¸c¶ 1 hµng ho¸ t¨ ng lªn -> kÝch thÝch XH SX nhiÒu hµng ho¸ ®ã. Nh−ng l¹i lµm cho nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ ®ã tù h¹n chÕ.

+ Ng−îc l¹i: Khi gi¸ c¶ gi¶m kÝch thÝch

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

17

Theo em hiÓu vµ vËn dông ®−îc c¸c chøc n¨ng cña thÞ tr−êng sÏ gióp g× cho ng−êi s¶n xuÊt vµ tiªu dung ?

DKTL: - §èi víi ng−êi SX: Ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó cã l·i nhÊt . - §èi víi ng−êi tiªu dïng: Lµm thÕ nµo ®Ó mua ®−îc hµng rÎ, tèt, phï hîp víi nhu cÇu.

VËn dông c¸c chøc n¨ng thÞ t r−êng cña Nhµ n−íc ®−îc thÓ hiÖn qua nh÷ng chÝnh s c¸h kinh tÕ, x· héi nµo ? B¸o c¸o chÝnh t rÞ cña BCH TW §¶ng kho ¸VIII tr×nh §H§BTQ lÇn thø IX cña §¶ng (T7-2000) .

tiªu dïng -> h¹n chÕ SX.

* Nh− vËy: HiÓu vµ vËn dông ®−îc c¸c chøc n¨ng cña thÞ tr−êng sÏ gióp cho ng−êi SX vµ ng−êi tiªu dïng giµnh ®−îc lîi Ých kinh tÕ lín.

4) Cñng cè. Yªu cÇu HS ®i kh¶o s¸t thÞ tr−êng, viÕt bµi thu ho¹ch vÒ chøc n¨ng, vai t rß cña

thÞ tr−êng.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ:

§äc l¹i bµi, t r¶ lêi c c¸ c©u hái SGK, viÕt bµi thu ho¹ch §äc tr−íc so¹n bµi tr−íc (bµi 3) khi ®Õn líp.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

18

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 6. Bµi 3: quy luËt vµ gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®−îc c¬ së kh¸ch quan cña quy luËt gi ¸t rÞ - Néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ

2) VÒ kü n¨ ng:

- BiÕt c¸ch ph©n tÝch néi dung cña quy luËt gi ¸t rÞ - BiÕt vËn dông quy luËt gi¸ trÞ

3) VÒ th¸ i ®é: - X©y dùng niÒm tin vµ tr c¸h nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh

tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN ë n−íc ta

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: BiÓu ®å, kÎ b¶ng, tranh ¶nh.....

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra15 phót: - Ra ®Ò tr¾c nghiÖm kh c¸h quan bao gåm:

+ Bèn c©u khoanh trßn vµo ph−¬ng ¸n ®óng + Hai c©u ®iÒn vµo chç t rèng

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi b»ng c¸ch ®Æt ra mét sè c©u hái ®Ó thu hót häc sinh: Quan s t¸ t¹i sao trong s¶n xuÊt cã lóc l¹i thu hÑp, cã lóc l¹i më réng hoÆc ®ang s¶n xuÊt mÆt hµng nµy l¹i chuyÓn sang mÆt hµng kh¸c ? T¹i sao t rªn thÞ t r−êng hµng ho¸ khi nhiÒu khÝ Ýt , khi gi¸ cao, khi gi¸ thÊp?

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

19

Nh÷ng hiÖn t−îng trªn lµ ngÉu nhiªn hay do quy luËt nµo chi phèi? -> Mét sè häc sinh t r¶ lêi

Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng c ¸nh©n T×m hiÓu c¬ së kh¸ch quan cña quy luËt gi¸ trÞ GV: Nªu vÊn ®Ò b»ng c©u hái

Theo em trong nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ , quy luËt kinh tÕ nµo chi phèi ho¹t ®éng SX cña con ng−êi, cña ng−êi b¸n, ng−êi mua.

Gäi 1 - 2 häc sinh t r¶ lêi. GV kÕt luËn: Nh×n bÒ ngoµi ho¹t ®«ng SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ ®Èy dÞch vô lµ viÖc lµm riªng cña tõng ng−êi, hä ®éc lËp ho¹t ®éng kh«ng dµng buéc g× víi nhau. Nh−ng trªn thùc tÕ hä dµng buéc g× víi nhau bëi quy luËt gi¸ trÞ.

Ho¹t ®éng 3: Chia nhãm th¶o luËn vÒ néi dung cña quy luËt gi¸ trÞ.

Tr−íc khi ®i s©u th¶o luËn ph¸t triÓn néi dung quy luËt gi¸ trÞ . Yªu cÇu HS nh¾c l¹i mét sè vÊn ®Ò cña bµi t r−íc. - SX vµ l−u th«ng hµng ho ¸ph¶i dùa trªn c¬ së nµo ®Ó SX hµng ho ¸mµ kh«ng bÞ thua lç?

Dù kiÕn tr¶ lêi: Dùa trªn hao phÝ lao ®éng ®−îc tÝnh b»ng thêi gian L§ XH cÇn thiÕt. GV kÕt luËn: Nh¾c l¹i kiÕn thøc bµi 2 (b»ng s¬ ®å 01 bµi 2). Tõ néi dung kh i¸ qu¸t trªn GV h−íng dÉn HS th¶o luËn nh÷ng biÓu hiÖn cña quy luËt gi¸ trÞ b»ng c©u hái sau:

Néi dung cña quy luËt gi ¸ t rÞ ®−îc biÓu hiÖn nh− thÕ nµo t rong SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ ? LÊy VD minh ho¹. => C¸ c nhãm th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm ph¸t biÓu ý kiÕn, c¸c nhãm kh¸c theo dâi vµ nhËn xÐt. GV kÕt luËn ph©n tÝch b»ng c¸ch ®−a ra biÓu ®å sè 01 a) §èi víi hµng ho¸:

1. TÝnh kh¸ch quan cña quy luËt gi¸ trÞ

Trong lÞch sö ë ®©u, khi nµo cã s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho ,¸ th× ë ®ã, khi Êy quy luËt gi ¸ trÞ ra ®êi, tån t¹i vµ ho¹t ®éng mét c¸ch kh c¸h quan, bÊt chÊp ý trÝ chñ quan cña con ng−êi

2. Néi dung cña quy luËt gi ¸trÞ

S¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së thêi gian lao ®éng XH cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra hµng ho¸ ®ã

Néi dông cña quy luËt gi¸ trÞ ®−îc biÓu hiÖn trong 2 lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

20

TGL§

XHCT

1 2 3

- Ng−êi thø 1: TGL§CB = TGL§XHCT, thùc hiÖn ®óng yªu cÇu cña quy luËt gi¸ trÞ nªn hä thu ®−îc l¬Þ nhuËn t rung b×nh.

- Ng−êi thø 2: TGL§CB < TGL§XHCT, thùc hiÖn tèt yªu cÇu nªn thu ®−îc l¬Þ nhuËn cao. - Ng−êi thø 3: TGL§CB > TGL§XHCT, vi ph¹m yªu cÇu nªn bÞ thua lç. b) §èi víi tæng hµng ho¸:

- Tr−êng hîp 1: Phï hîp víi quy luËt cña gi¸ trÞ -> cã t c¸ dông c©n ®èi, æn ®Þnh thÞ tr−êng.

- Tr−êng hîp 2: Ph¹m vi nªn dÉn tíi thõa sè l−îng hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng.

- Tr−êng hîp 3: Vi ph¹m dÉn tíi sÏ thiÕu hµng ho¸ t rªn thÞ tr−êng.

GV treo s¬ ®å 2 . a) §èi víi 1 hµng ho¸ :

Gi¸ c¶ TGL§ XHCT

-> Gi¸ c¶ cña hµng ho¸ khi b¸n cã thÓ cao hoÆc thÊp, nh−ng bao giê còng xoay quanh trôc gi¸ trÞ .

- Sù vËn ®éng nµy chÝnh lµ c¬ chÕ ho¹t

- Trong s¶n xuÊt:

Quy luËt gi ¸ trÞ yªu cÇu ng−êi s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o sao cho thêi gian lao ®éng c¸ biÖt ®Ó s¶n xuÊt tõng lo¹i hµng ho¸ hay toµn bé hµng ho ¸ ph¶i phï hîp víi thêi gian lao ®«ng XH cÇn thiÕt

- Trong l−u th«ng hµng ho¸

C¸ c tr−ên g hîp thùc hiÖn yªu cÇu cña quy luËt

gi¸ trÞ

1- Tæng TGL§CB=Tæng TGL§XHCT

2- Tæng TGL§CB>Tæng TGL§XHCT

2- Tæng TGL§CB

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

21

®éng cña quy luËt gi ¸t rÞ.

b) §èi víi tæng hµng ho ¸ vµ trªn toµn x· héi .

-> Yªu cÇu nµy lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vËn ®éng vµ ph t¸ triÓn b×nh th−êng (c©n ®èi)

Quy luËt nµy yªu cÇu viÖc trao ®æi gi÷a hai hµng ho ¸ (A vµ B) còng ph¶i dùa trªn c¬ së TGL§XHCT. Nãi c¸ch kh¸c trao ®æi hµng ho¸ ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c ngang gi ¸

Nh−ng khi xem xÐt kh«ng ph¶i 1 hµng ho ¸ mµ tæng hµng ho¸ vµ trªn ph¹m vi toµn XH. Quy luËt gi ¸trÞ yªu cÇu tæng gi ¸c¶ hµng ho ¸b»ng tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh SX.

4) Cñng cè.

Yªu cÇu HS lµm bµi tËp ®Ó cñng cè kiÕn thøc: Bµi 1: Cã 4 ý kiÕn cho r»ng: SX vµ trao ®æi ph¶i dùa trªn c¬ së:

A: Thêi gian L§ c¸ biÖt. B: Thêi gian L§ XH cÇn thiÕt.

C: Thêi gian L§ cña ng−êi SX cã ®k tèt nhÊt. D: Thêi gian L§ cña ng−êi SX cã ®k tèt nhÊt.

Em h·y cho biÕt ý kiÕn nµo ®óng ? T¹i sao ?

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: Hoµn thµnh c¸c bµi tËp t rong SGK.

- S−u tÇm tranh ¶nh cho phÇn sau.

Quy l uËt gi ¸ t rÞ

yªu cÇu

Tæng gi¸ c¶ = tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ h µng ho¸ sau khi b¸n trong SX

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

22

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 7. quy luËt vµ gi¸ trÞ trong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸

(TiÕp theo)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®−îc. - HiÓu néi dung cña quy luËt gi ¸t rÞ - NhËn râ vai trß vµ t c¸ ®éng cña quy luËt gi ¸ trÞ trong SX vµ l−u th«ng hµng

ho .¸ 2) VÒ kü n¨ ng:

- BiÕt c¸ch quan s¸t , ph©n tÝch t×nh h×nh SX vµ l−u th«ng hµng ho¸. - BiÕt vËn dông vµo thùc tiÔn .

3) VÒ th¸ i ®é: - X©y dùng niÒm tin vµ tr c¸h nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc vËn dông quy luËt

gi ¸trÞ

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: BiÓu ®å, kÎ b¶ng, tranh ¶nh.....

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: - Yªu cÇu HS vÏ l¹i s¬ ®å biÓu hiÖn néi dung quy luËt gi¸ trÞ .

- Lµm bµi tËp 1 (SGK).

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1: GV gióp HS ®Þnh h−íng vÒ phÇn tiÕp theo cña bµi 3 . Nh− phÇn tr−íc chóng ta ®· t×m hiÓu th× SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ chÞu sù chi phèi cña quy luËt gi¸ trÞ. VËy quy luËt gi¸ trÞ cßn t¸c ®éng nh− thÕ nµo ®Õn 2 lÜnh vùc nµy ? Vµ quy luËt gi¸ t rÞ cßn ®−îc Nhµ n−íc vµ c«ng d©n vËn dông

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

23

nh− thÕ nµo ? Chóng ta chuyÓn sang phÇn 3 vµ 4. Ho¹t ®éng 2:

GV h−íng dÉn HS th¶o luËn nhãm theo c©u hái sau:

Quy luËt gi¸ trÞ cã nh÷ng t¸c ®éng nh− thÕ nµo trong qu ¸ tr×nh SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ ? Sau khi th¶o luËn xong, yªu cÇu ®¹i diÖn c c¸ nhãm tr×nh bµy ý kiÕn . C¸c nhãm kh¸c quan s¸t vµ ®−a ra nhËn xÐt .

Ho¹t ®éng 3: GV treo s¬ ®å vµ ph©n tÝch tõng t c¸ ®éng, lÊy VD minh ho¹.

- T¸c ®éng 1: §iÒu tiÕt SX vµ l−u th«ng hµng ho¸.

+ Trong lÜnh vùc SX ng−êi SX bao giê còng muèn SP cña m×nh cã gi¸ t rÞ cao, thu ®−îc nhiÒu lîi nhuËn. Muèn vËy ng−êi SX ph¶i n¾m b¾t ®−îc sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng ®Ó ®iÒu tiÕt SX. VD: ThÊy ®−îc SP c«ng nghiÖp bao giê còng cã gi¸ trÞ cao h¬n s¶n phÈm n«ng nghiÖp nh−: Tr−íc ®©y chóng ta ch−a p¸ dông c c¸ d©y chuyÒn m¸y mãc hiÖn ®¹i vµo chÕ biÕn thùc phÈm nªn xuÊt khÈu ë d¹ng th«, nh−ng b©y giê chóng ta ®· biÕt chÕ biÕn ®Ó xuÊt khÈu. V× vËy gi ¸t rÞ cña SP ®−îc n©ng cao. + Trong l−u th«ng: Th«ng qua sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng ®Ó chuyÓn hµng ho ¸ tõ n¬i nµy sang n¬i kh¸c, tõ mÆt hµng nµy sang mÆt hµng kh¸c, tõ n¬i l·i Ýt ®Õn n¬i l·i cao .

VD: Mïa hÌ b¸n qu¹t - mïa ®«ng b¸n ch¨n ®Öm. HoÆc : ChuyÓn quÇn ¸o, dÇy dÐp tõ Hµ Néi lªn Tuyªn Quang vµ chuyÓn chÌ, m¨ng ... tõ TQ vÒ HN. T¸c ®éng 2: Nhµ SX muèn n©ng cao gi¸ trÞ cña SP ®Ó cã lîi nhuËn cÇn ph¶i lµm g× ?

- C¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao tay nghÒ cña

3) t¸ c ®éng cña quy luËt gi ¸trÞ:

a) §iÒu tiÕt SX vµ l−u th«ng hµng ho¸:

- §iÒu tiÕt SX: Lµ sù ph©n phèi l¹i c¸c yªu tè t− liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c. HoÆc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp sang SX c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ...

- Trong l−u th«ng hµng ho :¸ Ph©n phèi nguån hµng tõ n¬i nµy ®Õn n¬i kh¸c, tõ mÆt hµng nµy sang mÆt hµng kh¸c theo h−íng tõ n¬i cã l·i Ýt hoÆc kh«ng cã l·i sang n¬i cã l·i cao th«ng qua sù biÕn ®éng cña gi ¸c¶ thÞ t r−êng.

b) KÝch thÝch lùc l−îng SX ph t¸ triÓn vµ

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

24

ng−êi lao ®éng, hîp lý ho¸ SX thùc hµnh tiÕt kiÖm ... - Khi nµo gi¸ trÞ c¸ biÖt (gi¸ t rÞ x· héi sÏ gióp cho thu ®−îc lîi nhuËn cao .

Ng−êi tiªu dïng cã quyÒn lùa chän hµng ho¸ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña hä. V× vËy muèn ng−êi tiªu dïng thõa nhËn (chän) hµng cña m×nh th× ng−êi SX cÇn ph¶i chó ý ®Õn mÉu m·, chÊt l−îng SP vµ thÞ hiÕu, t©m lý cña kh c¸h hµng. Ng−îc l¹i ng−êi SX kinh doanh nµo kÐm, kh«ng nh¹y bÐn trong kinh doanh sÏ bÞ tån ®äng hµng ho ¸ -> thua lç, ph ¸s¶n -> nghÌo.

VËy 3 t¸ c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ cã ph¶i hoµn toµn tÝch cùc hay cã hai mÆt tÝch cùc vµ tiªu cùc. DKTL: Cã 2 mÆt. GV kÕt luËn:

GV chuyÓn ý: VËy ®Ó ph¸t huy mÆt tÝch cùc, h¹n chÕ, xo ¸ bá mÆt tiªu cùc Nhµ n−íc vµ c«ng d©n cÇn vËn dông quy luËt gi¸ trÞ nh− thÕ nµo ?

Ho¹t ®éng 4: H−íng dÉn HS ®äc vµ ph©n tÝch môc 4: VËn dông quy luËt gi¸ t rÞ.

LÊy 1 sè VD chøng minh.

n¨ng suÊt L§ t¨ng lªn.

Muèn ph t¸ triÓn kinh tÕ ph¶i dùa vµo sù ph t¸ t riÓn cña lùc l−îng SX v× vËy muèn thu ®−îc lîi nhuËn nhiÒu ng−êi SX kinh doanh ph¶i t×m c¸ch ph¸t triÓn lùc l−îng SX b»ng c¸ch c¶i tiÕn kü thuËt , n©ng cao tay nghÒ cña ng−êi L§, lµm cho gi¸ trÞ c¸ biÖt thÊp h¬n gi ¸t rÞ x· héi.

c) Thùc hiÖn sù lùa chän tù nhiªn vµ ph©n ho ¸ giµu nghÌo - gi÷a nh÷ng ng−êi SX hµng ho¸.

- Sù t c¸ ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ th«ng qua sù lùa chän tù nhiªn lµm cho ng−êi SX - kinh doanh hµng ho¸ ph¸t triÓn.

MÆt kh¸c: Ng−êi SX - kinh doanh kÐm sÏ thua lç, ph¸ s¶n vµ trë thµnh nghÌo => lµm c¶n t rë kinh tÕ hµng ho¸ ph t¸ t riÓn.

T¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ lu«n cã 2 mÆt:

- TÝch cùc: Thóc ®Èy lùc l−îng SX ph¸t triÓn, n©ng cao n¨ng suÊt L§.

-> Kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn. - H¹n chÕ: Cã sù ph©n ho ¸giµu nghÌo -> K×m h·m, c¶n t rë sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ hµng ho .¸ 4) VËn dông gi ¸t rÞ quy luËt:

a) VÒ phÝa Nhµ n−íc:

- §æi míi nÒn kinh tÕ n−íc ta th«ng qua x©y dùng vµ ph¸t triÓn m« h×nh kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN. - Ban hµnh vµ sö dông ph¸p luËt , c¸c chÝnh s¸ ch kinh tÕ. - B»ng thùc lùc kinh tÕ ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng nh»m h¹n chÕ sù ph©n ho¸ giµu - nghÌo vµ nh÷ng tiªu cùc XH kh c¸.

b) VÒ phÝa c«ng d©n:

- PhÊn ®Êu gi¶m chi phÝ trong SX vµ l−u

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

25

th«ng hµng ho¸, n©ng søc c¹nh tranh.

- Th«ng qua sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ ®iÒu tiÕt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu SX ...

- C¶i tiÕn kü thuËt - c«ng nghÖ, hîp lý ho ¸SX.

4) Cñng cè. Nªu kh¸i qu¸t 3 t c¸ ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ b»ng s¬ ®å vµ ý nghÜa cña nã nh− thÕ nµo trong sù ph¸t t riÓn kinh tÕ hµng ho¸ ?

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: - Lµm 4 bµi tËp ë phÇn IV (SGK).

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

26

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 8. Bµi 4: c¹nh tranh trong s¶n xuÊt

vµ l−u th«ng hµng ho¸

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®−îc.

- HiÓu ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña c¹nh t ranh, mét tÊt yÕu kinh tÕ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho .¸

- NhËn râ môc ®Ých c¹nh tranh, c c¸ lo¹i c¹nh tranh, ¶nh h−ëng vµ tÝch cùc 2 mÆt cña c¹nh t ranh.

2) VÒ kü n¨ ng: - BiÕt c¸ch quan s¸t thÞ t r−êng, qua ®ã thÊy ®−îc ¶nh h−ëng cña chóng.

- Ph©n tÝch ®−îc môc ®Ých , c¸c lo¹i c¹nh tranh vµ tÝnh 2 mÆt cña c¹nh t ranh. - NhËn thøc ®−îc gi¶i ph¸p cña Nhµ n−íc vÒ c¹nh tranh.

3) VÒ th¸ i ®é:

- ñng hé c¹nh tranh lµnh m¹nh, ®Êu t ranh víi nh−ng tr−êng hîp c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - BiÓu ®å, s¬ ®å , b¶ng trong, bót d¹, m¸y chiÕu ....

- B¶ng phô, nam ch©m...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

Trong qu¸ tr×nh gi¶ng bµi míi nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bµi cò , yªu cÇu c c¸ em nh¾c l¹i.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi. GV kÓ mét c©u chuyÖn c¹nh tranh ®Ó vµo bµi.

1) C¹nh tranh vµ nguyªn nh©n dÉn

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

27

Ho¹t ®éng 2:

H−íng dÉn HS ®äc s¸ch vµ ph©n tÝch KN, nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh tranh b»ng c©u hái. C¹nh t ranh lµ g× ? T¹i sao nãi c¹nh tranh lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan trong SX vµ l−u th«ng hµng ho¸ ?

- HS suy nghÜa t r¶ lêi. - Sau ®ã GV ®−a ra ph−¬ng ¸n ph¶n håi lªn m¸y chiÕu b»ng s¬ ®å 1. - §Ó hiÓu s©u vÒ KN, c c¸ em dùa vµo c c¸ khÝa c¹nh sau ®Ó ph©n biÖt c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. S¬ ®å c¹nh tranh:

TiÕp theo ®Ó t×m hiÓu ®−îc nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh t ranh. CÇn lµm râ sù thiÕt kh¸ch quan cña c¹nh tranh trong SX l−u th«ng hµng ho¸. Yªu cÇu HS lµm râ c©u hái t rªn . Sau ®ã GV ®−a ph−¬ng ¸n ph¶n håi lªn m¸y chiÕu b»ng s¬ ®å.

Môc ®Ých cña c¹nh tranh lµ g× ? §Ó ®¹t

®Õn c¹nh tranh.

a) KN c¹nh tranh: S¬ ®å 1.

S¬ ®å c¹nh tranh

b) Nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¹nh tranh.

- Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸, do tån t¹i nhiÒu chñ thÓ kinh tÕ kh c¸ nhau, tån t¹i víi t− c¸ch lµ 1 ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp nªn kh«ng thÓ c¹nh tranh.

- Do ®iÒu kiÖn SX cña mçi chñ thÓ kh¸c nhau nªn chÊt l−îng vµ chi phÝ SX kh¸c nhau => kÕt qu¶ SX kh«ng gièng nhau.

2) Môc ®Ých cña c¹nh tranh, c¸c lo¹i c¹nh tranh. a) Môc ®Ých cña c¹nh tranh:

Sù cÇn thiÕt kh¸ ch quan cña c¹nh tranh

Mçi chñ thÓ kinh tÕ lµ ®¹i diÖn c¸ c ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp (cã t/c ph¸ p nh©n

Do ®kSX cña mçi chñ thÓ kinh tÕ kh¸c nhau, nªn chÊt l−îng vµ chi phÝ SX kh¸c nhau

KN c¹nh tranh

C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh vÒ kinh tÕ gi÷a c c¸ chñ thÓ tham gia c¹nh tranh víi nhau nhµm giµnh nh÷ng thuËn lîi trong SX-KD tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó thu ®−îc nhiÒu lîi Ých nhÊt cho m×nh.

C¹nh tranh

C¹nh tranh lµnh m¹nh

C¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

28

®−îc môc ®Ých, nh÷ng ng−êi tham gia c¹nh tranh th«ng qua c c¸ lo¹i c¹nh tranh nµo ?

Häc sinh sau khi t×m môc ®Ých c¹nh tranh ph¶i thÊy ®−îc môc ®Ých cuèi cïng.

GV ®−a ra VD ®Ó HS t×m hiÓu ý nghÜa kinh tÕ cña mçi lo¹i c¹nh tranh. VD:

C¹nh t ranh gi÷a hai ®¹i lý b¸n hµng t¹p ho¸ ...

Yªu cÇu HS ph©n tÝch tÝnh 2 mÆt cña c¹nh tranh.

C¹nh t ranh sÏ h¹n chÕ nh− thÕ nµo ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ ?

- Môc ®Ých cuèi cïng cña c¹nh tranh lµ giµnh lîi Ých vÒ m×nh nhiÒu h¬n ng−êi kh c¸.

- Môc ®Ých cña c¹nh tranh thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau:

+ C¹nh tranh chiÕm c¸c nguån nguyªn liÖu, giµnh c c¸ nguån lùc SX kh¸c.

+ VÒ khoa häc - c«ng nghÖ + ChiÕm thÞ tr−êng tiªu thô , n¬i ®Çu t−, ®¬n ®Æt hµng, c c¸ hîp ®ång. + VÒ chÊt l−îng vµ gi ¸c¶ hµng ho¸.

b) C¸c lo¹i c¹nh tranh:

- C¹nh tranh gi÷a ng−êi b¸n víi nhau. - C¹nh tranh gi÷a ng−êi mua víi nhau. - C¹nh tranh t rong néi bé ngµnh.

- C¹nh tranh gi÷a c c¸ ngµnh. - C¹nh tranh t rong n−íc víi n−íc ngoµi.

3) TÝnh 2 mÆt cña c¹nh tranh: a) MÆt tÝch cùc:

- KÝch thÝch lùc l−îng SX ph t¸ t riÓn. - Khai th¸c tèi ®a mäi nguån lùc cña ®Êt n−íc. - Thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ, gãp phÇn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. b) MÆt h¹n chÕ:

- Ch¹y theo lîi nhuËn mï qu¸ng. - Giµnh giËt kh¸ch hµng.

- N©ng gi¸ lªn cao lµm ¶nh h−ëng ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n

4) Cñng cè. Yªu cÇu HS t r×nh bµy l¹i s¬ ®å c¹nh tranh, môc ®Ých c¹nh tranh.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: - VÒ ®äc SGK, lµm bµi tËp. - So¹n tr−íc bµi 5.

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 9. Bµi 5: cung - cÇu trong s¶n xuÊt

vµ l−u th«ng hµng ho¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

29

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®−îc.

- N¾m ®−îc kh i¸ niÖm cung - cÇu hµng ho ,¸ dÞch vô vµ nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn chóng.

- HiÓu ®−îc néi dung quan hÖ cung - cÇu hµng ho¸, dÞch vô t rong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho .¸

2) VÒ kü n¨ ng: - BiÕt c c¸h quan s¸t t×nh h×nh cung - cÇu trªn thÞ tr−êng. - VËn dông vµo ph©n tÝch c¸c hiÖn t−îng thùc tiÔn.

3) VÒ th¸ i ®é: - N©ng cao lßng tin vµo sù vËn dông cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong viÖc h×nh

thµnh vµ ph t¸ t riÓn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, s¬ ®å minh ho¹, tµi liÖu tham kh¶o, gi o¸ tr×nh kinh tÕ häc, kinh tÕ

chÝnh trÞ .

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Trong qu ¸t r×nh gi¶ng bµi

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Giíi thiÖu bµi:

B»ng sù quan s t¸, ta ta thÊy trªn thÞ tr−êng ng−êi mua, ng−êi b¸n th−êng xuyªn cã mèi quan hÖ. VËy mèi quan hÖ ®ã lµ g× ?

Theo em hiÓu cÇu lµ g× ? LÊy VD

VD:

Anh A cã nhu cÇu mua « t«, nh−ng ch−a cã tiÒn, th× ®©y lµ nhu cÇu ch−a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. ChØ khi anh A cã ®ñ sè tiÒn ®Ó mua « t« theo gi¸ t−¬ng øng, th× lóc ®ã nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n míi xuÊt hiÖn .

1) Kh i¸ niÖm cung - cÇu vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chóng.

a) CÇu vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cÇu:

- KN:

CÇu lµ khèi l−îng hµng ho¸, dÞch vô mµ ng−êi tiªu dïng cÇn mua trong mét thêi kú t−¬ng øng víi g¸i c¶ vµ thu nhËp x¸c ®Þnh. CÇu ë ®©y cÇn ph¶i hiÓu lµ tªn gäi t¾t cña nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. - C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cÇu lµ:

Thu nhËp, gi¸ c¶, thÞ hiÕu, t©m lý, tËp qu¸n ... Trong ®ã thu nhËp vµ gi ¸ c¶ lµ chñ yÕu.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

30

Nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh h−ëng ®Õn cÇu ?

Häc sinh tr¶ lêi

Cung lµ g× ? LÊy VD minh ho¹ ?

Vµ cho biÕt cã nh÷ng yÕu tè nµo ¶nh h−ëng ®Õn cung.

Theo em gi÷a sè l−îng cung víi møc gi¸ c¶ cã mèi quan hÖ nh− thÕ nµo ?

DKTL: BiÓu hiÖn cña mqh ®ã lµ: Gi¸ c¶ cao -> ng−êi SX vµ b¸n hµng më réng quy m« -> cung t¨ng lªn. Ng−îc l¹i:

Gi¸ c¶ thÊp -> thu hÑp SXKD -> cung gi¶m xuèng.

Theo em quan hÖ cung - cÇu mang tÝnh chñ quan hay kh c¸h quan ? Nã ®−îc thÓ hiÖn nh− thÕ nµo ?

Néi dung cña quan hÖ cung - cÇu ®−îc thÓ nhiÖn nh− thÕ nµo ?

DKTL: Trªn thÞ tr−êng quan hÖ cung - cÇu t c¸ ®éng theo nh÷ng chiÒu h−íng vµ møc ®é kh¸c nhau.

Yªu cÇu HS ph©n tÝch 3 biÓu hiÖn cña néi

b) Cung vµ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cung:

- KN: Cung lµ khèi l−îng hµng ho¸, dÞch vô hiÖn cã ë trªn thÞ tr−êng hay cã thÓ ®−a ra thÞ t r−êng t rong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, t−¬ng øng víi gi¸ c¶ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ chi phÝ SX x¸c ®Þnh.

- C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cung: Kh¶ n¨ng SX, sè l−îng vµ chÊt l−îng c¸c nguån lùc, n¨ng suÊt L§, chi phÝ SX ... trong ®ã yÕu tè gi¸ c¶ lµ trung t©m.

- Mèi quan hÖ gi÷a sè l−îng cung víi møc gi¸ c¶ vËn ®éng theo tû lÖ thuËn víi nhau.

2) Mèi quan hÖ cung - cÇu trong SX vµ l−u th«ng hµng ho¸: a) TÝnh kh¸ch quan cña quan hÖ cung - cÇu:

Quy luËt gi¸ trÞ biÓu hiÖn qua sù vËn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr−êng kh«ng chØ do sù t¸ c ®éng cña c¹nh tranh mµ cßn c¶ sù t¸c ®éng cña quan hÖ cung - cÇu Mèi quan hÖ nµy th−êng xuyªn diÔn ra trªn thÞ tr−êng, tån t¹i vµ ho¹t ®éng kh c¸h quan kh«ng phô thuéc vµo ý chÝ cña con ng−êi.

b) Néi dung cña quan hÖ cung - cÇu:

- Mèi quan hÖ cung - cÇu lµ quan hÖ t¸ c ®éng lÉn nhau gi÷a ng−êi b¸n víi ng−êi mua, hay gi÷a ng−êi SX víi ng−êi tiªu dïng diÔn ra trªn thÞ tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh gi ¸c¶ vÒ sè l−îng hµng ho¸ , dÞch vô.

- Quan hÖ cung - cÇu thÓ hiÖn ë 3 néi dung sau:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

31

dung quan hÖ cung - cÇu. Sau ®ã GV treo s¬ ®å minh ho¹ vµ ph©n tÝch thªm.

Qua s¬ ®å trªn em cã nhËn xÐt g× ? DKTL: ND quan hÖ cung - cÇu kh«ng ph¶i lóc nµo còng nh− vËy. V× trªn thùc tÕ sù vËn ®éng cung - cÇu th−êng kh«ng ¨n khíp víi nhau.

Cung - cÇu trªn thÞ tr−êng cã vai trß vµ h¹n chÕ nh− thÕ nµo ?

Gäi 1, 2 HS tr¶ lêi.

Chia líp thµnh 3 nhãm mçi nhãm lµ 1 ®èi t−îng (NN, c¸c doanh nghiÖp) ng−êi tiªu dung.

Yªu cÇu tõng nhãm ph t¸ biÓu xem nhãm m×nh vËn dông nh− thÕ nµo.

Quan hÖ cung - cÇu ®−îc Nhµ n−íc, c c¸ chñ doanh nghiÖp, ng−êi tiªu dïng vËn dông nh− thÕ nµo ?

c) Vai trß cña quan hÖ cung - cÇu:

Quan hÖ cung - cÇu cã vai t rß to lín trong SX vµ l−u th«ng hµng ho¸.

- Gióp lý gi¶i v× sao gi¸ c¶ t rªn thÞ tr−êng vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ trong SX kh«ng ¨n khíp (cã lóc =, cã lóc > , <) - Dùa vµo ®ã ®Ó ®−a ra quyÕt ®Þnh më réng hay thu hÑp SX-KD. - Gióp ng−êi tiªu dïng lùa chän mua hµng ho¸ phï hîp.

3) VËn dông quan hÖ cung - cÇu:

a) §èi víi Nhµ n−íc: Th«ng qua ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ... Nhµ n−íc ®iÒu tiÕt cung - cÇu trªn thÞ tr−êng nh»m lËp l¹i c©n ®èi cung - cÇu, æn ®Þnh gi ¸c¶ vµ ®êi sèng cña nh©n d©n.

b) §èi víi ng−êi SX - KD:

Khi gi¸ c¶ thÊp h¬n gi¸ trÞ, cã thÓ bÞ thua lç, cã thÓ thu hÑp SX-KD.

Ng−îc l¹i ®Ó cã l·i, chuyÓn sang SX-KD mÆt hµng kh c¸

c) §èi víi ng−êi tiªu dung:

Gi¶m mua c¸c mÆt hµng khi cung < cÇu vµ gi¸ c¶ cao ®Ó mua hµng ho¸ cã gi¸ c¶ thÊp.

Néi dung cña quan hÖ cung -

cÇu

1. Cung - cÇu t¸c ®éng lÉn nhau: -Khi c Çu t¨ng -> SX më réng -> cung t n¨g -Khi c Çu gi¶m -> SX gi¶m -> cung gi¶m 2. Cung - c Çu ¶nh h−ëng ®Õn gi ¸ c¶ - Cung = cÇu Gi ¸c¶ = gi ¸ trÞ - Cung > cÇu -> Gi¸ c¶ Gi¸ c¶ > gi¸ t rÞ 3. Gi¸ c¶ ¶nh h−ëng ®Õn cung - cÇu: - Khi gi¸ c¶ t¨ng -> SX më réng -> cung t¨ng vµ cÇu gi¶m khi møc thu nhËp kh«ng t¨ng. - Gi¸ c¶ gi¶m -> SX gi¶m -> cung gi¶m vµ cÇu t¨ng mÆc dï thu nhËp kh«ng t¨ng.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

32

4) Cñng cè.

Th«ng qua c¸c biÓu ®å ®Ó cñng cè l¹i tõng ®¬n vÞ kiÕn thøc.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ:

- Lµm bµi tËp SGK

- So¹n tr−íc bµi CNH - H§H ®Êt n−íc

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

33

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 11 . Bµi 6: c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®−îc.

- N¾m v÷ng kh¸i niÖm c«ng nghiÖp ho ¸- hiÖn ®¹i ho¸. - Néi dung c¬ b¶n cña c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.

2) VÒ kü n¨ ng: - BiÕt c¸ch quan s¸ t t×nh h×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ë n−íc ta ®Ó thÊy

]îc kho¶ng c¸ch tôt hËu vÒ tr×nh ®é kinh tÕ, kü thuËt vµ c«ng nghiÖp cña n−íc ta hiÖn nay.

3) VÒ th¸ i ®é: - N©ng cao lßng tin vµo sù vËn dông cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, tµi liÖu båi d−ìng gi¸o viªn , v¨ n kiÖn §H IX cña §¶ng.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch néi dung cña quan hÖ cung - cÇu.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi . §¶ng ta ®· x c¸ ®Þnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô t räng t©m trong thêi kú qu ¸®é tiÕn lªn CNXH ë n−íc ta. VËy c«ng nghiÖp ho ,¸ hiÖn ®¹i ho¸ lµ g× ? T¹i sao CNH-H§H lµ nhiÖm vô trong t©m.

Ho¹t ®éng 2: Chia nhãm th¶o luËn kh i¸ niÖm CNH - H§H.

C©u hái th¶o luËn: - KHKT cã vai trß nh− thÕ nµo ®èi víi sù ph¸t t riÓn kinh tÕ ? - Trong lÞch sö ph¸t t riÓn cña loµi ng−êi ®· tõng diÔn ra mÊy cuéc c¸ch m¹ng kü

1) Kh i¸ niÖm vµ néi dung c¬ b¶n cña CNH-H§H. a) Kh i¸ niÖm CNH-H§H.

CNH-H§H lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c c¸ ho¹t ®éng SXKD, dÞch vô vµ qu¶n lý kinh tÕ - x· héi tõ sö dông

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

34

thuËt ? Néi dung cña tõng cuéc c¸ch m¹ng ? - Theo em ViÖt Nam cã tr¶i qua c c¸ cuéc CMKT mµ thÕ giíi thùc hiÖn kh«ng ? V× sao ?

Sau khi HS th¶o luËn ®−a ra ý kiÕn cña m×nh. GV ®−a ph−¬ng ¸n ph¶n håi cña tõng c©u lªn m¸y chiÕu. GV nªu tiÕp vÊn ®Ò:

? VËy CNH - H§H lµ g× ? -> HS suy nghÜ vµ ph¸t biÓu theo ý kiÕn cña m×nh. GV kÕt luËn:

Ho¹t ®éng 3: GV h−íng dÉn HS ®äc vµ ph©n tÝch néi dung c¬ b¶n cña CNH - H§H. Gäi 1 HS ®äc, sau ®ã GV ®Æt c©u hái. ? CNH-H§H cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n nµo ? ? H·y nªu c¸ch thøc thùc hiÖn tõng néi dung ? -> HS suy nghÜ, t r¶ lêi.

GV sö dông b¶n ®å trùc quan ®Ó biÓu hiÖn néi dung c¬ b¶n CNH-H§H.

Yªu cÇu HS lÊy VD minh ho¹ cho tõng néi dung.

L§ thñ c«ng lµ chÝnh sang sö dông mét c¸ch phæ biÕn søc lao ®éng cïng víi c«ng nghiÖp, ph−¬ng tiÖn, ph−¬ng ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i dùa t rªn sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ tiÕn bé khoa häc - c«ng nghÖ nh»m t¹o ra n¨ng suÊt L§XH cao.

b) Néi dung c¬ b¶n cña CNH-H§H:

4) Cñng cè. Bµi tËp sè 1 (35) vµ tr×nh bµy l¹i s¬ ®å, biÓu ®å thÓ hiÖn néi dung CNH-H§H.

5) H−íng dÉn vÒ nhµ: - Lµm bµi tËp SGK

- So¹n tr−íc bµi cho giê sau

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 12 . Bµi 6: c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc (TiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng:

Néi dung c¬ b¶n cña CNH- H§H

Ph¸ t triÓn m¹nh mÏ lùc l−îng SX tr−íc hÕt b»ng viÖ c c¬ giíi ho¸ nÒn SX XH trªn c¬ së ¸ p dông c¸c thµnh tùu KH - c«ng nghÖ hiÖn ®¹i X©y dùng mé t c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý hiÖn ®¹i vµ hiÖu qu¶. Cñng cè vµ t¨ ng c−êng ®Þa vÞ chñ ®¹o cña quan hÖ SX XHCN

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

35

- C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô träng t©m trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH.

- Tr c¸h nhiÖm cña HS ®èi víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c-Lªnin, v¨ n kiÖn §H IX cña

§¶ng.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Tr×nh bµy néi dung c¬ b¶n cña CNH-H§H.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

T¹i sao CNH-H§H lµ nhiÖm vô trong t©m cña thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH ë n−íc ta ?

DKTL: V× ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña CNXH lµ nÒn c«ng nghiÖp lín hiÖn ®¹i, cã c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, cã tr×nh ®é KHKT cao. Muèn ViÖt Nam khái tôt hËu vÒ kinh tÕ, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh nh− thÕ nµo ? Muèn kh¾c phôc sù tôt hËu ®ã ph¶i thùc hiÖn b»ng c¸ch g¾n c«ng nghiÖp ho ¸ víi hiÖn ®¹i ho¸. Theo em CNH-H§H cã nh÷ng t c¸ dông to lín nµo trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n−íc ?

- T¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn lùc l−îng SX.

- T¨ng c−êng vai trß cña Nhµ n−íc.

- T¹o tiÒn ®Ò cho nÒn VH míi.

- T¹o c¬ së vËt chÊt - kü thuËt tiªn tiÕn,

2) C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ lµ nhiÖm vô träng t©m cña thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi .

a) TÝnh tÊt yÕu kh¸ ch quan ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸.

- Do yªu cÇu ph¶i x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña CNXH.

- Do yªu cÇu ph¶i rót ng¾n kho¶ng c c¸h tôt hËu vÒ kinh tÕ - kü thuËt - c«ng nghÖ gi÷a n−íc ta víi c c¸ n−íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. - Do yªu cÇu ph¶i t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph t¸ triÓn cña CNXH.

b) T¸c dông cña CNH-H§H .

- T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn lùc l−îng SX vµ t¨ng n¨ng suÊt L§XH, thóc ®Èy ph t¸ triÓn vµ t¨ng t r−ëng kinh tÕ, gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ ng thu nhËp. - T¹o ra lùc l−îng s¶n xuÊt míi lµm tiÒn ®Ò cho viÖc cñng cè quan hÖ SXXH. - T¹o tiÒn ®Ò h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn v¨n ho¸ míi. - T¹o c¬ së vËt chÊt - kü thuËt cho viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp - tù chñ

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

36

hiÖn ®¹i.

* Liªn hÖ b¶n th©n.

g¾n víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 3) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi sù nghiÖp CNH-H§H. - X©y dùng cho b¶n th©n ®éng c¬ quyÕt t©m, ph−¬ng ph¸p häc tËp. - Khi chuÈn bÞ h−íng nghiÖp cÇn vµ ra søc häc tËp.

4) Cñng cè. Tr×nh bµy s¬ ®å 1 , 2, 3

5 ) H−íng dÉn vÒ nhµ:

- Lµm bµi tËp SGK - So¹n tr−íc bµi 7 .

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

37

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 13 .

Bµi 7: thùc hiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ

t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý cña nhµ n−íc

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

- NhËn thøc ®−îc kh¸i niÖm thµnh phÇn kinh tÕ, tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë ViÖt Nam.

- N¾m ®−îc kh¸i niÖm cña tõng thµnh phÇn kinh tÕ ë n−íc ta.

2) Kü n¨ ng:

BiÕt c¸ch quan s t¸ thùc tiÔn ®Ó thÊy ®−îc sù tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña c c¸ thµnh phÇn kinh tÕ.

3) Th¸i ®é, hµnh vi:

N©ng cao lßng tin cña m×nh vµo chÝnh s¸ch nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, Båi d−ìng GDCD, v¨ n kiÖn §H IX cña §¶ng, kinh tÕ - chÝnh trÞ .

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: (Trong qu ¸t r×nh gi¶ng bµi)

3) Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. Nh− c¸c em ®· biÕt hiÖn nay t×nh h×nh cung - cÇu hµng ho¸ nhiÒu, phong phó,

nhu cÇu cña con ng−êi ngµy cµng cao h¬n so víi thêi kú t r−íc ®©y, nhÊt lµ tr−íc n¨m 1986. VËy nguyªn nh©n g× dÉn ®Õn sù thay ®æi ®ã ? Ph¶i ch¨ng do n−íc ta ®· chuyÓn ®æi m« h×nh kinh tÕ sang m« h×nh kinh tÕ thÞ tr−êng, lÊy nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn lµm c¬ së kinh tÕ.

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Cã ph¶i ng−êi sö dông TLSX bao giê còng lµ ng−êi së h÷u nã kh«ng ? V× sao ?

DKTL: Kh«ng. V× së h÷u vÒ TLSX ®−îc biÓu hiÖn d−íi nhiÒu h×nh thøc kh c¸ nhau.

C¨ n cø vµo ®ã ta cã thÓ hiÓu ®−îc thµnh phÇn kinh tÕ lµ g× ?

1) Thùc hiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. a) Kh i¸ niÖm thµnh phÇn kinh tÕ, tÝnh tÊt yÕu kh¸ ch quan vµ lîi Ých cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

- Kh¸i niÖm thµnh phÇn kinh tÕ:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

38

Theo em t¹i sao sù tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn mang tÝnh tÊt yªu kh¸ch quan ?

DKHSTL: Theo Lª-nin trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH bÊt kú n−íc nµo còng cã ®Æc ®iÓm nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

NÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã nh÷ng lîi Ých g× ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ?

DKTL: - Cã rÊt nhiÒu lîi Ých nh−: §Çu t− cho sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n−íc. - Gi¶m ®−îc nhiÒu tiªu cùc cho XH.

N−íc ta cã mÊy thµnh phÇn kinh tÕ ? §ã lµ c c¸ thµnh phÇn kinh tÕ nµo ? §−îc s¾p xÕp theo t r×nh tù hay ngÉu nhiªn ? Kinh tÕ NN cã b¶n chÊt , h×nh thøc biÓu hiÖn vµ vai t rß nh− thÕ nµo ?

T¹i Tuyªn Quang cã thµnh phÇn kinh tÕ nµy kh«ng ? §ã lµ nh÷ng HTX, c¬ së SX nµo ? Em h·y kÓ tªn ?

Lµ tæ chøc, quan hÖ kinh tÕ dùa trªn mét h×nh thøc së h÷u vÒ t− liÖu SX nhÊt ®Þnh. - TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña sù tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

+ ë n−íc ta lùc l−îng s¶n xuÊt cßn thÊp kÐm, ë nhiÒu tr×nh ®é kh¸c nhau nªn cã nhiÒu h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX.

+ V× vËy ®Ó lùc l−îng SX phï hîp víi quan hÖ s¶n xuÊt tÊt yÕu tån t¹i nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

- Lîi Ých cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. NÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cã rÊt nhiÒu lîi Ých: + Cho phÐp khai th¸c, ph¸t huy c¸c nguån vèn vµ kinh nghiÖm cña mäi thµnh ph©n kinh tÕ ®Çu t− cho sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n−íc, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng XHCN ë n−íc ta. + T¹o thªm nhiÒu viÖc lµm, nhê ®ã thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp gãp phÇn gi¶m c¸c tiªu cùc trong XH. b) C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë n−íc ta:

- Trong §¹i héi §¶ng IX ®· x¸c ®Þnh: NÒn kinh tÕ n−íc ta gåm 6 thµnh phÇn, ®−îc s¾p xÕp theo tr×nh tù sau: - Kinh tÕ Nhµ n−íc:

+ B¶n chÊt: Dùa trªn h×nh thøc së h÷u Nhµ n−íc vÒ TLSX.

+ H×nh thøc biÓu hiÖn: C c¸ doanh nghiÖp Nhµ n−íc , ng©n s c¸h, quü dù tr÷, Ng©n hµng NN, HÖ thèng b¶o hiÓm ... + Vai trß: Gi÷ vai trß chñ ®¹o , gi÷ vÞ trÝ then chèt, lµ lùc l−îng vËt chÊt quan träng, lµ c«ng cô ®Ó Nhµ n−íc ®Þnh h−íng vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ.

- Kinh tÕ tËp thÓ: + B/c: Dùa trªn h×nh thøc së h÷u tËp thÓ vÒ TLSX.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

39

LÊy VD thùc tiÔn minh ho¹ ?

KÓ tªn c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ TBTN t¹i Tuyªn Quang ?

§¶ng vµ Nhµ n−íc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s c¸h, chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p g× ®Ó ph t¸ huy mÆt tÝch cùc cña thµnh phÇn kinh tÕ TBTN vµ thµnh phÇn kinh tÕ vèn ®Çu t− n−íc ngoµi ?

* Liªn hÖ:

Tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng d©n lµ: VËn

+ H×nh thøc: Gåm nhiÒu h×nh thøc: Hîp t¸c ®a d¹ng, mµ HTX lµ nßng cèt. + Vai trß: Ngµy mét ph t¸ t riÓn vµ cïng víi kinh tÕ NN hîp thµnh nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n XHCN.

- Kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu thñ: + B/c: Dùa trªn h×nh thøc së h÷u nhá vÒ TLSX vµ L§ mµ b¶n th©n ng−êi L§. + H×nh thøc: Kinh tÕ hé gia ®×nh, tæ hîp SX gia ®×nh, SX thñ c«ng ë c¸c lµng nghÒ ...

+ Vai trß: Cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph t¸ huy nhanh vµ hiÖu qu¶ vÒ tiÒm n¨ng vÒ vèn, søc L§, tay nghÒ ...

- Kinh tÕ t− b¶n t− nh©n: + B/c: Dùa t rªn h×nh thøc së h÷u t− nh©n TBCN vÒ TLSX vµ sö dông L§ lµm thuª. + H×nh thøc: C¸ c doanh nghiÖp t− nh©n TBCN ®ang SX-KD ë nh÷ng lÜnh vùc, ngµnh nghÒ mµ ph¸p luËt ViÖt Nam kh«ng cÊm. + Vai trß: Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng−êi lao ®éng, ®ãng gãp vµo t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña ®Êt n−íc, nªn cÇn ®−îc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph t¸ t riÓn. - Kinh tÕ t− b¶n Nhµ n−íc: + B/c: Dùa trªn h×nh thøc së h÷u hçn hîp vÒ vèn gi÷a kinh tÕ Nhµ n−íc víi TBTN trong hoÆc ngoµi n−íc nh− th«ng qua hîp t¸c, liªn doanh.

+ H×nh thøc: C¸c c¬ së kinh tÕ liªn doanh, liªn kÕt gi÷a NN ta víi t− b¶n trong vµ ngoµi n−íc. + Vai trß : Nh»m thu hót vèn, c«ng nghÖ, th−¬ng hiÖu, h¬n n÷a cßn n©ng cao søc c¹nh tranh ...

- Kinh tÕ cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi: + B/c: §©y lµ thµnh phÇn kinh tÕ dùa trªn h×nh thøc së h÷u vèn 100% vèn n−íc ngoµi .

+ H×nh thøc: XÝ nghiÖp, C«ng ty cã

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

40

®éng gia ®×nh, ng−êi th©n ®Çu t− vµo SX chñ ®éng häc nghÒ, t×m kiÕm viÖc lµm ë c c¸ ngµnh.

100% vèn n−íc ngoµi SX-KD ë ViÖt Nam. + Vai trß : Thu hót vèn, t r×nh ®é c«ng nghÖ cao, kinh nghiÖm qu¶n lý SX-KD vµ gi¶i quyÕt thªm viÖc lµm cho ng−êi L§. * Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ ch nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

4) Cñng cè.

Tãm t¾t kiÕn thøc d−íi d¹ng biÓu ®å.

5 ) H−íng dÉn vÒ nhµ: - §äc vµ tr¶ lêi c©u hái, lµm bµi tËp SGK

- So¹n tr−íc bµi t rong phÇn 2.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

41

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 14 .

Bµi 7: thùc hiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ

t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý cña nhµ n−íc (TiÕp theo)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: - NhËn thøc ®ù¬c vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ nhiÒu

thµnh phÇn ë ViÖt Nam.

2) Kü n¨ ng: Ph©n biÖt ®−îc ®Æc tr−ng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ vai trß qu¶n lý cña Nhµ

n−íc. 3) Th¸i ®é, hµnh vi:

VËn ®éng gia ®×nh vµ ng−êi th©n h¨ng h¸i ®Çu t− c c¸ nguån lùc vµo SX-KD vµ thùc hiÖn tèt ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ, qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, Tµi liÖu båi d−ìng, v¨n kiÖn §H IX cña §¶ng

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: B/c, h×nh thøc biÓu hiÖn, vai trß cña c c¸ thµnh phÇn kinh tÕ.

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

T¹i sao Nhµ n−íc l¹i cã vai trß qu¶n lý kinh tÕ ? Vai trß, chøc n¨ng cña Nhµ n−íc lµ g× ? DKTL:

§Ó ®−a n−íc ta ph t¸ triÓn nÒn kinh tÕ ®óng ®Þnh h−íng XHCN.

LÊy 1 sè VD chøng minh nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cÇn cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc ?

2) Vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc. a) Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i cã vai trß qu¶n lý cña Nhµ n−íc.

- ThÕ kû XX khi kinh tÕ thÞ tr−êng tù do chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn ®¹i th× sù qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc ®−îc ®Æt ra nh− mét tÊt yÕu kh¸ch quan. - V× ë n−íc ta ®Ó ph t¸ triÓn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ vµ ®óng ®Þnh h−íng XHCN, ®ång thêi ph¸t huy vai trß tÝch cùc, kh¾c phôc h¹n chÕ Nhµ n−íc kh«ng thÓ kh«ng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

42

Vai trß, chøc n¨ng qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc lµ g× ?

Nhµ n−íc cÇn th«ng qua nh÷ng c«ng cô g× ®Ó thùc hiÖn nã ?

C«ng cô: - Lµ hÖ thèng ph p¸ luËt.

- Lµ chÝnh s¸ch x· héi.

Chøc n¨ng nµy th«ng qua c«ng cô ph p¸ luËt. C c¸ c¬ quan hµnh ph¸p vµ t− ph p¸ lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó kiÓm tra, xö lý viÖc thi hµnh ph¸p luËt.

§Ó thùc hiÖn tèt vai trß vµ chøc n¨ng cña Nhµ n−íc trong viÖc qu¶n lý kinh tÕ, cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh− thÕ nµo?

®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý kinh tÕ .

- ChØ cã Nhµ n−íc XHCN míi cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ vµ triÖt ®Ó nh÷ng mÆt h¹n chÕ cña kinh tÕ thÞ tr−êng, ®−a kinh tÕ n−íc ta ph¸t triÓn theo h−íng ®Þnh h−íng XHCN. b) Vai trß, chøc n¨ng vµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc.

- Vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc. + Qu¶n lý trùc tiÕp c¸c doanh nghiÖp kinh tÕ thuéc khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc. + Qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ.

- Chøc n¨ng vµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc.

+ Chøc n¨ng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kinh tÕ. §©y lµ chøc n¨ng h−íng nÒn kinh tÕ theo môc tiªu d©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨ n minh. Th«ng qua c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ ®Ó x©y dùng c¸c môc tiªu . + Chøc n¨ng v¹ch hµnh lang ph¸p luËt, trËt tù kû c−¬ng cña nÒn kinh tÕ. + Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Th«ng qua c«ng cô: Lùc l−îng vËt chÊt cña Nhµ n−íc, chÝnh s¸ ch c¬ chÕ kinh tÕ thÝch hîp. + Chøc n¨ng c«ng b»ng x· héi. §©y lµ chøc n¨ng g¾n víi môc tiªu XH, g¾n víi nh©n tè con ng−êi vµ ®Þnh h−íng XHCN.

Thùc hiÖn chøc n¨ng nµy th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp vµ c¸c chÝnh s¸ch XH kh¸c nh»m t¨ng tr−ëng kinh tÕ ®Èy nhanh nhÞp ®é chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ®Þnh h−íng CNH- H§H vµ tiÕn bé x· héi.

c) T¨ng c−êng vai trß vµ hiÖu lùc qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc.

§Ó thùc hiÖn tèt vai trß vµ chøc n¨ng cña Nhµ n−íc tÊt yÕu ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc. Muèn vËy cÇn thùc hiÖn c c¸ gi¶i ph¸p sau.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

43

- TiÕp tôc ®æi míi c¸c c«ng cô kÕ ho¹ch ho ,¸ ph¸p luËt , chÝnh s c¸h vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ.

T¨ng c−êng lùc l−îng vËt chÊt cña Nhµ n−íc ®Ó ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng.

TiÕp tôc c¶i c c¸h hµnh chÝnh bé m¸y Nhµ n−íc, chÕ ®é c«ng chøc.

4) Cñng cè. Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:

C©u 1: T¹i sao h×nh thøc së h÷u vÒ TLSX l¹i lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn kinh tÕ ?

C©u 2: T¹i sao thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n−íc l¹i gi÷ vai t rß chñ ®¹o ?

C©u 3: H·y cho biÕt néi dung vai t rß qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n−íc vµ t¹i sao Nhµ n−íc l¹i cã vai trß ®ã ?

5 ) H−íng dÉn vÒ nhµ: - §äc vµ lµm bµi tËp 4,5 ,6,7 (SGK) - So¹n bµi 8.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

44

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 15.

Bµi 8- mét sè h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: - NhËn thøc ®ù¬c kh¸i niÖm vµ c c¸ h×nh thøc tæ chøc SX-KD víi t− c¸ch lµ

nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ. - Vai trß cña c¸c h×nh thøc tæ chøc SX-KD ®èi víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô

CNH-H§H vµ thùc hiÖn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn.

2) Kü n¨ ng:

BiÕt c c¸h quan s¸ t thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c h×nh thøc tæ chøc SX-KD ë n−íc ta vµ ®Þa ph−¬ng.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: - T«n träng b¶o vÖ vµ ®Êu t ranh chèng mäi hµnh vi ng¨n c¶n vµ x©m ph¹m ®Õn

lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp.

- X c¸ ®Þnh ®óng tr¸ch nhiÖm cña mçi c«ng d©n trong sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, biÓu ®å, v¨n kiÖn §H IX cña §¶ng , Gi¸ o tr×nh kinh tÕ - chÝnh t rÞ.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Vai trß cña Nhµ n−íc t rong viÖc qu¶n lý kinh tÕ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua nh÷ng c«ng cô nµo ?

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

H×nh thøc tæ chøc SX-KD tån t¹i d−íi h×nh thøc nµo ? DKTL: Tån t¹i d−íi h×nh thøc lµ doanh nghiÖp.

VËy theo em doanh nghiÖp lµ g× ?

DKTL:

1. Kh i¸ niÖm vµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh - H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh cña c c¸ thµnh phÇn kinh tÕ tån t¹i d−íi h×nh thøc chung lµ doanh nghiÖp.

- Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã t rô së giao dÞch æn ®Þnh, ®−îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

45

Lµ t/c cã tªn riªng, trô së æn ®Þnh, cã tµi s¶n ph¸p ®Þnh vµ ®¨ng ký tr−íc ph p¸ luËt.

§Ó x¸c ®Þnh ®−îc tæ chøc SX-KD lµ g× ®Ó lµm c¨n cø vµo ®©u, trªn c¬ së nµo ?

H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh lµ g× ?

Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ë n−íc ta cã nh÷ng h×nh thøc tæ s¶n xuÊt - kinh doanh g× ? DKTL:

D−íi h×nh thøc: Doanh nghiÖp Nhµ n−íc

Doanh nghiÖp tËp thÓ Doanh nghiÖp t− nh©n

Doanh nghiÖp t− b¶n liªn doanh Doanh nghiÖp cã vèn n−íc ngoµi

VËy theo em hiÓu HTX lµ g× ?

®Þnh cña ph p¸ luËt. Nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c c¸ ho¹t ®éng kinh doanh. - §Ó x¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc tæ chøc SX- KD th−êng dùa vµo nh÷ng c¨n cø chñ yÐu sau:

+ H×nh thøc së h÷u vÒ TLSX vµ theo ®ã lµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t−¬ng øng.

+ Chøc n¨ng vµ nhiÖm vôcña doanh nghiÖp thùc hiÖn.

+ §iÒu kiÖn cña SX-KD. Nh− vËy h×nh thøc tæ chøc SX-KD lµ kh i¸ niÖm dïng ®Ó chØ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng SX-KD trong tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.

2) C¸c h×nh thøc tæ chøc SX-KD. - Doanh nghiÖp Nhµ n−íc: T−¬ng øng víi nã lµ thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n−íc. + Lµ tæ chøc kinh tÕ do Nhµ n−íc së h÷u toµn bé vèn ®iÒu lÖ hoÆc cæ phÇn vèn gãp chi phèi. + H×nh thøc biÓu hiÖn: C«ng ty , C«ng ty CP Nhµ n−íc, C«ng ty TNHH Nhµ n−íc, C«ng ty Nhµ n−íc ... - Doanh nghiÖp tËp thÓ: T−¬ng øng víi thµnh phÇn kinh tÕ tËp thÓ.

+ H×nh thøc cô thÓ lµ HTX h×nh thµnh trong c¸c ngµnh N«ng - L©m - Ng− nghiÖp, C«ng nghiÖp, X©y dùng, TiÓu thñ c«ng nghiÖp, Th−¬ng nghiÖp vµ DÞch vô. + HTX lµ tæ chøc kinh tÕ do ng−êi L§ thµnh lËp theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, cïng cã lîi, d©n chñ vµ ®−îc Nhµ n−íc hç trî . - Doanh nghiÖp t− nh©n: G¾n liÒn víi hai thµnh phÇn kinh tÕ: Kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ vµ kinh tÕ t− b¶n t− nh©n.

+ Dùa trªn h×nh thøc t− h÷u nhá vÒ t− liÖu SX vµ lao ®éng cña b¶n th©n hä.

+ H×nh thøc biÓu hiÖn: C«ng ty t− nh©n, C«ng ty TNHH, C«ng ty cæ phÇn ...

- Doanh nghiÖp liªn doanh: Thuéc thµnh phÇn kinh tÕ t− b¶n Nhµ n−íc. Dùa t rªn

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

46

H×nh thøc tæ s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp liªn doanh ? - XÝ nghiÖp HT SX-KD

- C«ng ty liªn doanh - XÝ nghiÖp liªn doanh.

VD: - XÝ nghiÖp vèn ®Çu t− 100% cña ChÝnh phñ n−íc ngoµi. - 100% vèn cña c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ. -100% vèn ®Çu t− cña ViÖt KiÒu...

Trong qu¸ t r×nh ho¹t ®éng SX-KD, c c¸ h×nh thøc tæ chøc SX-KD cã vai t rß nh− thÕ nµo ?

Lµ ng−êi chñ ®Êt n−íc em thÊy m×nh cÇn ph¶i cã t r c¸h nhiÖm g× trong viÖc x©y dùng vµ ph t¸ t riÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc ? Yªu cÇu häc sinh tù liªn hÖ b¶n th©n

h×nh thøc së h÷u hçn hîp vÒ vèn gi÷a kinh tÕ Nhµ n−íc víi t− b¶n t− nh©n trong n−íc hoÆc víi t− b¶n n−íc ngoµi .

H×nh thøc nµy thùc chÊt d−íi d¹ng XÝ nghiÖp liªn doanh, C«ng ty liªn doanh.

- Doanh nghiÖp cã vèn n−íc ngoµi: H×nh thøc nµy thuéc thµnh phÇn kinh tÕ cã vèn n−íc ngoµi. Lµ tÝnh chÊt kinh tÕ dùa trªn h×nh thøc së h÷u vèn 100% cña ®èi t¸c n−íc ngoµi . Cã quy m« lín, tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ cao, SX-KD ®Ó xuÊt khÈu lµ chñ yÕu.

3) Vai trß cña c¸c h×nh thøc tæ chøc SX - KD. Trùc tiÕp Sx hµng ho¸, dÞch vô, biÕn c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, c¸c chØ tiªu kinh tÕ tõ kh¶ n¨ng thµnh hiÖn thùc sinh ®éng. Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ®Þnh h−íng CNH-H§H, thóc ®Èy t¨ng tr−ëng n©ng cao søc c¹nh tranh, thùc hiÖn chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng XHCN, t¨ng viÖc lµm, t¨ng thu nhËp ...

4) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi viÖc x©y dùng vµ ph¸ t triÓn c¸c h×nh thøc tæ chøc SX-KD.

VËn ®éng gia ®× nh ng−êi th©n l ùa chän ®óng h× nh thøc tæ chøc SX- KD phï hîp ®Ó ®Çu t− vèn, L§ vµ kinh nghiÖm vµo viÖc SX-KD

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

47

4) Cñng cè. Hµng ngµy em cã sö dông mét phÇn thêi gian ngoµi giê häc tËp ®Ó lµm

kinh tÕ gia ®×nh hay kh«ng ? H·y cho biÕt viÖc lµm ®ã cã ph¶i lµ tr¸ch nhiÖm hay chØ lµ sù b¾t buéc, khi em lµ mét c«ng d©n.

5 ) H−íng dÉn vÒ nhµ: - §äc vµ tr¶ lêi c©u hái ®Ó chuÈn bÞ «n tËp vµ kiÓm tra häc kú. - So¹n bµi 9.

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 16. Ngo¹i kho¸ KÕt hîp ho¹t ®éng ngo¹i kho ¸chñ ®Ò CNH-H§H cña §oµn tr−êng.

Tr¸ c h nhi Öm cña c«ng d©n

XD cho m×nh ®éng c¬, ph−¬ng ph¸p häc tËp tè ®Ó t¹o ngußn nh©n lùc cã chÊt l −îng cao cho c¸ c t r−êng chuyªn nghi Öp.

Trong h−íng nghiÖp, biÕt l ùa chän ®óng h× nh thøc phï hîp víi kh¶ n n¨g, th«ng qua c¸c tr−êng ®µo t¹o nghÒ, ra søc häc tËp

Tham gia lµm kinh tÕ gi a ®× nh ngoµi giê häc, gãp phÇn lµm giµu cho gia ®× nh vµ lîi Ých cho ®Êt ní−c.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

48

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 17. «n tËp häc kú I

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

- HÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc. - Cñng cè, kh¾c phôc kiÕn thøc c¬ b¶n.

2) Kü n¨ ng: - BiÕt tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc

- VËn dông vµo thùc tiÔn cuéc sèng.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: Cã ý thøc ®éc lËp suy nghÜ, ph¶n øng nhanh víi c c¸ t×nh huèng trong øng xö

hµng ngµy.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV , tµi liÖu, b¶n tin tæng hîp.

III- tiÕn tr×nh «n tËp: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ c¸c bµi «n tËp cña häc sinh.

3) Bµi «n:

A/ Tãm t¾t c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n. - Vai trß cña SX vËt chÊt t rong sù ph t¸ triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc. - C¸c kh¸i niÖm, quy luËt .

- C¸c néi dung c¬ b¶n t rong s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµng ho¸...

B/ Gi¶i ®¸p khóc m¾c, c©u hái cña häc sinh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ «n tËp.

C/ H−íng dÉn lµm bµi tËp ë c¸c d¹ng kh¸c nhau. 4) Cñng cè: ¤n tËp tõ bµi 1 ®Õn bµi 8.

5) H−íng dÉn tù häc: ChuÈn bÞ bµi kü, «n tËp tèt chuÈn bÞ cho giê sau kiÓm tra häc kú I.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

49

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: PhÇn hai:

C«ng d©n víi c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ - x· héi

A. Mét sè vÊn ®Ò vÒ chñ nghÜa x· héi TiÕt 19.

Bµi 9. Chñ nghÜa x· héi (2 tiÕt)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: - HiÓu ®−îc nh÷ng ®Æc t r−ng c¬ b¶n cña CNXH nãi chung vµ ë ViÖt Nam nãi

riªng. - NhËn thøc ®−îc tÝnh tÊt yÕu kh c¸h quan vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña thêi kú

qu ¸®é lªn CNXH.

2) Kü n¨ ng:

Ph©n biÖt ®−îc sù khac nhau c¬ b¶n gi÷a CNXH vµ c¸c chÕ ®é x· héi t r−íc ®ã. - Gi¶i thÝch ®−îc mét sè vÊn ®Ò thùc tiÔn.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: Cã ý thøc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng CNXH. BiÕt ®Êu tranh, phª ph¸n nh÷ng hiÖn t−îng tiªu cùc, nh÷ng hµnh vi chèng ph¸

CNXH

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: - SGK, SGV, tµi liÖu båi d−ìng m«n GDCD, V¨n kiÖn §H §¶ng IX.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Ho¹t ®éng 1:

Giíi thiÖu bµi míi. CNXH lµ môc tiªu cña c c¸h m¹ng mµ §¶ng vµ nh©n d©n ta ®ang phÊn ®Êu x©y dùng. HiÖn nay n−íc ta ®ang trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH.

1) Chñ nghÜa x· héi vµ nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n.

a) CNXH - giai ®o¹n ®Çu cña x· héi céng s¶n chñ nghÜa.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

50

Ho¹t ®éng 2:

Tæ chøc cho HS th¶o luËn ®Ó t×m hiÓu néi dung (a)

GV: Tæ chøc th¶o luËn c¸c c©u hái sau:

LÞch sö XH loµi ng−êi ®· ph¸t t riÓn tuÇn tù tõ thÊp ®Õn cao qua nh÷ng chÕ ®é XH nµo ? Em biÕt g× vÒ sù ph¸t triÓn cña XH sau so víi XH tr−íc ®ã ? YÕu tè nµo ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù thay ®æi chÕ ®é XH b»ng chÕ ®é XH kh¸c tiªn tiÕn h¬n ?

CNXH lµ g× ? HS th¶o luËn tr×nh bµy vµo phiÕu häc tËp, ®−a lªn m¸y chiÕu tõng c©u t r¶ lêi. GV: §−a ph−¬ng ¸n ph¶n håi lªn m¸y chiÕu cña tõng c©u hái. Sau ®ã kÕt luËn.

Ho¹t ®éng 3: H−íng dÉn HS ®äc vµ ph©n tÝch, t×m hiÓu tõng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña CNXH , th«ng qua tõng c©u hái gi¸o viªn ®−a ra.

- §Æc t r−ng 1:

C¬ së vËt chÊt cña CNXH lµ g× ? HS ®äc, tr¶ lêi c©u hái . - §Æc t r−ng 2: CNTB lµ mét x· héi bãc lét, v× nã ®−îc x©y dùng trªn c¬ së chÕ ®é chiÕm h÷u t− nh©n t− b¶n chñ nghÜa vÒ TLSX. §iÒu ®ã cã gièng vÒ b¶n chÊt so víi sù tån t¹i h×nh thøc së h−u TBTN trong thêi kú qu ¸ ®é lªn CNXH kh«ng ? T¹i sao ? - §Æc t r−ng 3:

Theo em L§ theo CNXH cã ®Æc tr−ng nµo ?

- §Æc t r−ng 4: SP L§ trong CNXH ®−îc ph©n phèi theo

- LÞch sö ph t¸ triÓn cña XH loµi ng−êi ®· vµ ®ang tr¶i qua c c¸ chÕ ®é x· héi kh¸c nhau, tõ thÊp ®Õn cao:

XHCSNT => XHCHNL => XHPK => XHTB => XHXHCN

- Nguyªn nh©n s©u xa dÉn ®Õn sù thay ®æi chÕ ®é XH nµy b»ng mét chÕ ®é x· héi kh¸c tiÕn bé h¬n lµ sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ, trong ®ã sù ph t¸ t riÓn cña lùc l−îng SX lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. - Nh− vËy CNXH lµ giai ®o¹n ®Çu cña XHCSCN. §ã lµ x· héi ph¸t triÓn −u viÖt h¬n c c¸ XH tr−íc ®ã. TiÕn lªn CNXH lµ mét xu thÕ tÊt yÕu, phï hîp víi quy luËt ph t¸ t riÓn cña lÞch sö.

b) Nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña CNXH:

Dùa trªn quan ®iÓm cña M¸c - ¨ng ghen vµ Lªnin ta cã thÓ thÊy ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña CNXH . - Mét lµ: C¬ së vËt chÊt - kü thuËt cña CNXH lµ nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c¬ khÝ ph t¸ triÓn cao, dùa trªn tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i . - Hai lµ: CNXH xo¸ bá chÕ ®é t− h÷u t− b¶n chñ nghÜa, thiÕt lËp chÕ ®é c«ng h÷u vÒ nh÷ng TLSX.

- Ba lµ: CNXH t¹o ra c c¸h tæ chøc lao ®éng vµ kû luËt lao ®éng míi. + Tæ chøc lao ®éng cã kÕ ho¹ch chÆt chÏ.

+ Kû luËt L§: Nghiªm ngÆt theo quy ®Þnh chung cña ph¸p luËt, ph¸p chÕ, ®ßi hái tÝnh tù gi¸ c cao. - Bèn lµ: CNXH thùc hiÖn nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

51

nguyªn t¾c nµo ?

- §Æc t r−ng 5:

Môc tiªu cao nhÊt cña CNXH lµ g× ? Môc tiªu cao nhÊt cña CNXH lµ gi¶i phãng con ng−êi , t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng−êi ph¸t triÓn toµn diÖn.

- §Æc t r−ng 6: Nhµ n−íc XHCN lµ Nhµ n−íc cña ai ?

Nhµ n−íc nµy lµ cña nh©n d©n, quyÒn lùc thuéc vÒ nh©n d©n, do nh©n d©n bÇu ra.

§Ó thÊy ®−îc tÝnh −u viÖt cña CNXH, em h·y so s¸ nh CNXH víi CNTB ?

"Lµm theo n¨ng lùc, h−ëng theo lao ®«ng" - N¨m lµ: CNXH gi¶i phãng con ng−êi khái p¸ bøc bãc lét, thùc hiÖn sù b×nh ®¼ng XH, t¹o ®iÒu kiÖn cho con ng−êi ph t¸ t riÓn toµn diÖn.

- S¸u lµ: Nhµ n−íc XHCN lµ Nhµ n−íc ®¹i biÓu cho lîi Ých, quyÒn lùc vµ ý chÝ cña nh©n d©n.

=> Nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n trªn ®©y ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña CNXH, thÓ hiÖn tr×nh ®é ph¸t t riÓn cao, tèt ®Ñp h¬n CNTB.

4) Cñng cè: Lµm bµi tËp 1: Tr×nh bµy nh÷ng ®Æc tr−ng c¬ b¶n cña CNXH.

5) H−íng dÉn tù häc:

- §äc vµ lµm bµi tËp 2,3,4,5,6,7 (SGK). - So¹n tr−íc phÇn 2 , 3 .

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

52

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 20:

Bµi 9. Chñ nghÜa x· héi (tiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng:

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: M¸y chiÕu, giÊy trong, ®Üa mÒm ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi: Bµi gi¶ng mÉu cho gi¸o sinh thùc tËp dù giê GV h−íng dÉn so¹n bµi t rªn m¸y vi tÝnh.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

53

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 20:

Bµi 10. nhµ n−íc x· héi Chñ nghÜa

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: - NhËn thøc ®−îc nguån gèc vµ b¶n chÊt cña Nhµ n−íc, c¸c kiÓu Nhµ n−íc.

2) Kü n¨ ng: B−íc ®Çu vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn cuéc sèng.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: H×nh thµnh ý thøc tr¸ch nhiÖm c«ng d©n t rong viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ Nhµ

n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: GiÊy mµu, giÊy khæ lín, bót d¹, m¸y chiÕu, SGK, SGV ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Giíi thiÖu bµi:

§Ò nghÞ 1 em HS nh¾c l¹i ®Æc tr−ng thø 6 cña CNXH. Nhµ n−íc XHCN lµ ®¹i biÓu ....

VËy Nhµ n−íc ra ®êi khi nµo ? B¶n chÊt cña nhµ n−íc lµ g× ? X· héi loµi ng−êi ®· vµ ®ang tr¶i qua nh÷ng kiÓu nhµ n−íc nµo ?

Chóng ta ®i t×m hiÓu bµi 10: NN XHCN. GV: Tæ chøc t×m hiÓu nguån gèc cña nhµ n−íc b»ng c¸ch ®iÒn c¸c « cã ch÷ sè ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái liªn quan ®Õn ND phÇn a. HS: Tr¶ lêi b»ng miÖng.

1) Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña nhµ n−íc. a) Nguån gèc cña nhµ n−íc.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

54

GV: §−a ph−¬ng ¸ n ph¶n håi.

GV kÕt luËn. Nh− vËy, nhµ n−íc chØ ra ®êi khi xuÊt hiÖn chÕ ®é t− h÷u vÒ TLSX, khi XH ph©n ho¸ thµnh c¸c g/c ...

GV ®−a ra c©u hái th¶o luËn chung. HS tr¶ lêi vµ lÊy VD minh ho¹.

GV kÕt luËn.

Dïng s¬ ®å (biÓu ®å) vµ yªu cÇu HS ®iÒn vµo c¸c cét t−¬ng øng.

GV: Cho HS th¶o luËn dùa trªn biÒu ®å ®Ó t×m ra dÊu hiÖu b¶n chÊt cña nhµ n−íc. HS: Dùa trªn c¬ së kinh tÕ ®Ó t×m ra b¶n chÊt cña tõng kiÓu nhµ n−íc. GV: KÕt luËn.

Mçi kiÓu nhµ n−íc ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ b¶n chÊt. Song nhµ n−íc chñ n«, phong kiÕn , t− s¶n ®Òu cã ®Æc ®iÓm chung lµ kiÓu nhµ n−íc bãc lét. Chóng xuÊt hiÖn vµ tån t¹i trªn c¬ së t− h÷u vÒ TLSX, lµ c«ng cô duy t r× vµ b¶o vÖ nÒn thèng t rÞ bãc lét. Riªng nhµ n−íc XHCN lµ nhµ n−íc kiÓu míi ®−îc x©y dùng trªn c¬ së c«ng h÷u vÒ TLSX lµ t/c quyÒn lùc cña nh©n d©n L§, xø mÖnh cña nã lµ lËt ®æ chÕ ®é bãc lét, XD CNXH.

Nhµ n−íc xuÊt hiÖn khi XH c«ng x· nguyªn thuû t¹o ra, XH chiÕm h÷u n« lÖ h×nh thµnh víi 2 g/c ®èi kh¸ng. §ã lµ g/c thèng trÞ (chñ n«) vµ g/c bÞ trÞ (n« lÖ). §Ó b¶o vÖ ®Þa vÞ thèng t rÞ cña m×nh giai cÊp nµy t/c ra mét bé m¸y ®Ó trÊn ¸p ...=> bé m¸y ®ã lµ bé m¸y nhµ n−íc.

b) B¶n chÊt cña nhµ n−íc: Theo Mac - Lªnin, nhµ nípc lµ s¶n phÈm cña XH cã g/c, do ®ã nhµ n−íc bao giê còng mang tÝnh chÊt giai cÊp ®−îc thÓ hiÖn: - Nhµ n−íc lµ bé m¸y dïng ®Ó duy t r× sù thèng trÞ cña giai cÊp nµy ®èi víi giai cÊp kh¸c.

- Nhµ n−íc lµ bé m¸y c−ìng chÕ vµ ®µn ¸p ®Æc biÖt cña giai cÊp nµy ®èi víi giai cÊp kh¸c. => Nh− vËy, xÐt vÒ b¶n chÊt , nhµ n−íc mang b¶n chÊt cña giai cÊp thèng trÞ.

c) C¸c kiÓu nhµ n−íc.

LÞch sö XH loµi ng−êi ®ang tr¶i qua 5 h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi, trong ®ã cã 4 h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi cã giai cÊp. T−¬ng øng víi nã lµ 4 kiÓu nhµ n−íc.

- Nhµ n−íc chñ n«: XuÊt hiÖn ®Çu tiªn ... + C¬ së kinh tÕ.

+ B¶n chÊt. - Nhµ n−íc phong kiÕn: Ra ®êi khi nhµ n−íc CHNL bÞ tan r·. + C¬ së kinh tÕ: Lµ chÕ ®é së h÷u cña giai cÊp ®Þa chñ ®èi víi TLSX mµ chñ yÕu lµ ruéng ®Êt.

+ B¶n chÊt. - Nhµ n−íc t− s¶n: Ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña cuéc CMTS. + C¬ së kinh tÕ

+ B¶n chÊt - Nhµ n−íc XHCN: Lµ nhµ n−íc cuèi

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

55

cïng trong lÞch sö.

+ C¬ së kinh tÕ + B¶n chÊt

4) Cñng cè: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp sè 1 .

5) H−íng dÉn tù häc: - Lµm bµi tËp trong SGK. - So¹n tr−íc phÇn tiÕp theo cña bµi 10 .

Tõ tiÕt 22 ®Õn tiÕt 26 gi¸o sinh thùc tËp d¹y.

Gi¸ o viªn h−íng dÉn gi¸o sinh so¹n bµi.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

56

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 27:

Bµi 13. chÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc: HiÓu ®−îc kh¸i niÖm, vÞ trÝ cña chÝnh s¸ ch tµi nguyªn , b¶o vÖ m«i tr−êng, t×nh

h×nh vµ nh÷ng ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i t r−êng ë n−íc ta.

2) Kü n¨ ng: VËn dông ®−îc nh÷ng chÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng trong ®êi

sèng cña m×nh.

3) Th¸i ®é, hµnh vi:

Tin t−ëng, ñng hé nh÷ng chñ tr−¬ng cña Nhµ n−íc, ®Þa ph−¬ng vÒ sö dông hîp lý tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i t r−êng ...

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, tranh ¶nh, V¨n kiÖn §H §¶ng IX...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp: 2) KiÓm tra bµi cò:

Em h·y nªu nh÷ng nhËn thøc kh«ng ®óng vÒ d©n sè, viÖc lµm vµ c¸c nhËn xÐt ?

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

GV ®Æt c©u hái: Em hiÓu nh− thÕ nµo lµ tµi nguyªn ? Cho VD ?

HS: (DKTL) Lµ tÊt c¶ c¸c nguyªn liÖu, n¨ng l−îng, th«ng tin... mµ con ng−êi cã thÓ sö dông phôc vô cho cuéc sèng cña m×nh. VD: §Êt, n−íc, c¸c lo¹i kho¸ng s¶n ... GV: KÕt luËn vµ lÊy thªm 1 vµi VD.

Hái: M«i tr−êng lµ g× ? Em hiÓu nh− thÕ nµo lµ chÝnh s¸ ch tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr−êng ?

1) ChÝnh s¸ch tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr−êng vµ vÞ trÝ cña nã : - Tµi nguyªn: §−îc chia lµm 3 lo¹i

+ Cã thÓ phôc håi + Kh«ng thÓ phôc håi

+ V« tËn

- M«i tr−êng: Lµ tÊt c¶ c c¸ yÕu tè TN vµ yÕu tè v/c nh©n t¹o bao quanh con ng−êi, cã ¶nh h−ëng tíi con ng−êi vµ TN.

- ChÝnh s¸ ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng lµ nh÷ng chñ t r−êng, biÖn ph¸p

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

57

Hái: Tµi nguyªn, m«i tr−êng cã vÞ trÝ nh− thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng, ho¹t ®éng cña con ng−êi ?

Th¶o luËn nhãm.

GV: §−a b¶ng sè liÖu vµ ®Æt c©u hái. Chia líp thµnh 3 nhãm; mçi nhãm th¶o luËn 1 c©u hái. Sù thu hÑp diÖn tÝch ®Êt canh t¸c ë ViÖt Nam. N¨ m 1940 1960 1970 1992 2000

B×nh qu©n ®Çu

ng−êi (ha/ng−êi) 0 ,2 0,16 0 ,13 0 ,11 0,10

Dùa vµo b¶ng sè liÖu trªn em h·y cho biÕt. T¹i sao nãi tµi nguyªn m«i tr−êng n−íc ta phong phó, thuËn lîi cho viÖc ph¸t t riÓn ®Êt n−íc ?

T¹i sao nãi thùc t r¹ng tµi nguyªn, m«i tr−êng n−íc ta ®¸ng lo ng¹i ?

Nguyªn nh©n dÉn ®Õn thùc trang vÒ TN&MT ë n−íc ta ?

Hái: §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò trªn n−íc ta cÇn ®Æt ra môc tiªu nh− thÕ nµo ?

Hái: Em cã suy nghÜ nh− thÕ nµo vÒ vÊn ®Ò

cña §¶ng vµ Nhµ n−íc nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tµi nguyªn vµ m«i tr−êng ë n−íc ta, gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr−êng khu vùc vµ toµn cÇu. - VÞ trÝ: Cã vÞ t rÝ ®Æc biÖt, lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn, lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n t rong ®−êng lèi, chñ tr−¬ng vµ kÕ ho¹ch ph t¸ triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc.

2) T×nh h×nh tµi nguyªn - m«i tr−êng ë n−íc ta. - Do ®Æc ®iÓm khÝ hËu vµ ®Þa h×nh nªn nguån tµi nguyªn n−íc ta rÊt ®a d¹ng, phong phó, nÕu ®−îc khai th¸c, sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ chóng ta sÏ t¹o ra ®−îc s− ph¸t t riÓn bÒn v÷ng.

- Nh÷ng ®iÒu ®¸ng lo ng¹i hiÖn nay lµ: + VÒ tµi nguyªn: Kho¸ng s¶n cã nguy c¬ c¹n kiÖt, diÖn tÝch rõng, ®Êt canh t¸c bÞ thu hÑp, chÊt l−îng ®Êt bÞ suy gi¶m, ®éng, thùc vËt quý hiÕm cã nguy c¬ tuyÖt chñng, b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp.

+ M«i t r−êng: §Êt, n−íc, kh«ng khÝ « nhiÔm nghiªm träng ....

- Nguyªn nh©n: + ViÖc n©ng cao ý thøc cho ng−êi d©n ch−a ®−îc quan t©m ®óng møc. + D©n sè t¨ng nhanh.

+ Ch−a ph¸t huy ®−îc mäi nguån lùc ...

3) Môc tiªu cña chÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng.

Môc tiªu lµ: Sö dông hîp lý tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr−êng, b¶o tån ®a d¹ng sinh häc, tõng b−íc n©ng cao chÊt l−îng m«i tr−êng , gãp phÇn ph t¸ triÓn kinh tÕ - x· héi bÒn v÷ng, n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng cña nh©n d©n.

4) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p nh»m b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr−êng:

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

58

khai th c¸ tµi nguyªn, b¶o vÖ m«i tr−êng ë n−íc ta hiÖn nay ? Theo em §¶ng ta cã ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p nh− thÕ nµo ®èi víi c/s TN&MT ?

Liªn hÖ tr¸ch nhiÖm b¶n th©n.

- T¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc.

- Th−êng xuyªn gi¸o dôc, tuyªn truyÒn ý thøc, tr¸ch nhiÖm cho mäi ng−êi d©n.

- Coi träng nghiªn cøu KH-CN, më réng hîp t¸c quèc tÕ. - Chñ ®éng phßng ngõa, ng¨n chÆn « nhiÔm, c¶i thiÖn m«i tr−êng. - Khai th c¸ , sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm tµi nguyªn thiªn nhiªn.

- p¸ dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó khai th c¸ tµi nguyªn ...

5) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ b¶o vÖ m«i tr−êng.

- ChÊp hµnh luËt , chÝnh s¸ch b¶o vÖ TN&MT.

- TÝch cùc tham gia c c¸ ho¹t ®éng ë ®Þa ph−¬ng.

- §éng viªn ng−êi kh¸c chèng c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.

4) Cñng cè: KÎ b¶ng vµ ®iÒn vµo chç trèng:

¤ nhiÔm kh«ng khÝ.

Nguyªn nh©n T¸c h¹i BiÖn ph¸p kh¾c phôc

5) H−íng dÉn tù häc: - ChuÈn bÞ tr−íc bµi 14.

- Lµm bµi tËp 1,2,4.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

59

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 28:

KiÓm tra 1 tiÕt

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: - Gióp HS thÊy râ n¨ng lùc cña b¶n th©n ®Ó kÞp thêi cã ph−¬ng ph¸p häc tèt

h¬n, ®ång thêi gióp GV d¹y häc cho phï hîp víi ®èi t−îng HS. - RÌn luyÖn ph−¬ng ph¸p häc tËp m«n GDCD cho HS, kh«ng chØ thuéc lßng

mµ ph¶i biÕt liªn hÖ néi dung bµi häc víi thùc tiÔn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trong cuéc sèng.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc:

1. ThÇy: So¹n ®Ò kiÓm tra.

2. Trß: Häc bµi ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

1) Tæ chøc líp:

2) §Ò kiÓm tra:

C©u 1: (3 ®iÓm). B¶n chÊt cña Nhµ n−íc ph¸p quyÒn XHCN ViÖt Nam lµ g× ?

C©u 2: (4 ®iÓm) Thùc chÊt cña vÊn ®Ò d©n chñ lµ g× ? Ph©n tÝch nh÷ng biÓu hiÖn vÒ mét b¶n chÊt

cña nÒn d©n chñ XHCN ? C©u 3: (3 ®iÓm). Lµ 1 HS ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ tr−êng phæ th«ng, em ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn

x©y dùng vµ b¶o vÖ Nhµ n−íc ta ?

3. §¸p ¸n vµ h−íng d©n chÊm

Nép ®Ò, ®¸p ¸n vµ h−íng d©n chÊm lªn BGH.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

60

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 29:

Bµi 14. chÝnh s¸ ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o,

khoa häc vµ c«ng nghÖ, v¨n ho¸

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

HiÓu ®−îc: - ThÕ nµo lµ chÝnh s c¸h gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, VH.

- VÞ trÝ cña c¸c chÝnh s c¸h trªn. - Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc trªn .

2) Kü n¨ ng: VËn dông ®−îc nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ,

v¨n ho¸ ®èi víi sù rÌn luyÖn cña b¶n th©n.

3) Th¸i ®é, hµnh vi: Tin t−ëng vµ cã nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc, cô thÓ ®èi víi chÝnh s c¸h trªn cña

§¶ng , Nhµ n−íc.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, tranh ¶nh, V¨n kiÖn §H §¶ng IX... LuËt Gi¸o dôc.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: 3) Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: §iÒu 9 - LuËt Gi¸o dôc: QuyÒn vµ nghÜa vô häc tËp cña c«ng d©n.

"Häc tËp lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n. Mäi c«ng d©n kh«ng ph©n biÖt d©n téc ....

Nhµ n−íc thùc hiÖn c«ng b»ng gi¸o dôc ......... cña m×nh".

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Hái:

Em hiÓu g× vÒ chÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ? DKTL: Lµ chñ t r−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. Nh»m ph¸t triÓn vÒ t− t−ëng, ®¹o ®øc, khoa häc, søc khoÎ vµ nghÒ

1) ChÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o:

a) ChÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, vÞ trÝ cña nã: - ChÝnh s¸ch gGD&§T lµ nh÷ng chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ ChÝnh phñ nh»m båi d−ìng vµ ph¸t t riÓn c¸c phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cho mçi c«ng d©n.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

61

nghiÖp cho mçi c«ng d©n.

Hái: Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cã vÞ trÝ nh− thÕ nµo ?

Hái:

Theo em nhiÖm vô cña gi¸ o dôc vµ ®µo t¹o lµ g× ?

GV: KÕt hîp víi ®µm tho¹i víi diÔn gi¶i tõng nhiÖm vô ®Ó HS hiÓu bµi s©u h¬n.

Th¶o luËn nhãm.

GV: Chia líp thµnh 5 nhãm. - Yªu cÇu mçi nhãm th¶o luËn 1 ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p. GV: Gîi ý cho HS ®Æt ra c¸c c©u hái vÒ vÊn ®Ò ®ã. Sau ®ã gi¶i ®¸p.

GV yªu cÇu HS ®äc thªm tµi liÖu nghiªn cøu v¨ n kiÖn §H IX cña §¶ng (phÇn II - §èi víi GD&§T trang 170).

- GD vµ §T cã vÞ trÝ quan t räng trong viÖc ph¸t triÓn nguån lùc con ng−êi. ChÝnh v× vËy, §¶ng ta ®· x¸c ®Þnh: GD&§T lµ "Quèc s¸ch hµng ®Çu" vµ coi ®Çu t− cho GD lµ ®Çu t− cho ph t¸ triÓn . b) NhiÖm vô cña GD&§T.

GD &§T cã 3 nhiÖm vô: - N©ng cao d©n t rÝ

- §µo t¹o nh©n lùc - Båi d−ìng nh©n tµi

c) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph t¸ t riÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o:

* §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn §¶ng vµ Nhµ n−íc ta cÇn ph¶i: - N©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - Më réng quy m« gi¸o dôc. - Nhµ n−íc t¨ng ng©n s¸ch cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. - Thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi t rong GD. §Ó thùc hiÖn "gi¸o dôc cho mäi ng−êi", "c¶ n−íc trë thµnh mét x· héi häc tËp"

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

62

4) Cñng cè:

GV vÏ s¬ ®å gióp HS hÖ thèng ho¸ chÝnh s c¸h GD&§T.

5) H−íng dÉn tù häc:

- Lµm bµi tËp SGK. - So¹n phÇn tiÕp theo.

ChÝnh s¸ch gi¸ o dôc vµ ®µo t¹o

Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n

NhiÖm vô cña GD &§T

Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n

N©ng cao d©n trÝ

§µo t¹o nh©n lùc

Båi

d−ìng nh©n tµi

N©ng cao chÊt l−îng

hiÖu qu¶ ®µo t¹o

Më réng quy m« h×nh thøc ®µo t¹o

T¨ng ng©n

s c¸h , huy ®éng mäi nguån lùc

C«ng b»ng trong

gi o¸ dôc vµ ®µo

t¹o

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

63

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 30:

Bµi 14. chÝnh s¸ ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o,

khoa häc vµ c«ng nghÖ, v¨n ho¸ (TiÕp)

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

2) Kü n¨ ng:

3) Th¸i ®é, hµnh vi:

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, V¨n kiÖn §H §¶ng IX , s¬ ®å, b¶ng biÓu ....

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Ph−¬ng h−íng, biÖn ph p¸ c¬ b¶n ®Ó ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ?

3) Bµi míi: Giíi thiÖu bµi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

GV: H−íng dÉn HS ®äc phÇn t− liÖu tham kh¶o trong SGK ®Ó hiÓu thÕ nµo lµ KH & CN. ChÝnh s c¸h khoa häc vµ c«ng nghÖ ?

V× sao §¶ng ta coi khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ "Quèc s¸ch hµng ®Çu"

Hái: Khoa häc vµ c«ng nghÖ cã vÞ trÝ nh− thÕ nµo trong sù ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc.

Hái: Theo em nhiÖm vô träng t©m cña khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ g× ? DKTL:

NhiÖm vô cña KH&CN KHvµ CN => Gi¶i ® p¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn, dù b¸o xe thÕ ph¸t triÓn , cung cÊp luËn cø khoa

2. ChÝnh s¸ch khoa häc vµ c«ng nghÖ. a. ChÝnh s¸ch khoa häc vµ c«ng nghÖ, vÞ trÝ cña nã.

- ChÝnh s¸ ch khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ c¸c chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n−íc nh»m ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc.

- KH vµ CN ®−îc §¶ng ta x¸c ®Þnh lµ "Quèc s c¸h hµng ®Çu", lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc thóc ®Èy sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho ,¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc.

b. NhiÖm vô cña khoa häc vµ c«ng nghÖ: §Ó ® p¸ øng yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, KH- CN cã nhiÖm vô c¬ ban sau:

Gi¶i ®¸p kÞp thêi nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn do cuéc sèng ®Æt ra, cung cÊp luËn

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

64

häc.

Hái: §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn, n−íc ta cÇn tËp t rung vµo nh÷ng ph−¬ng h−íng vµ biÖn ph¸p nµo ? §Ó hiÓu s©u h¬n vÒ nhiÖm vô, ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p cña KH&CN. GV yªu cÇu häc sinh ®äc to phÇn ®èi víi KH&CN trong v¨n kiÖn §H cña §¶ng - trang 174.

GV: ThÕ nµo lµ chÝnh s¸ ch v¨n ho¸ ?

VÞ trÝ cña v¨ n b¶n ho¸ tong sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n−íc? T¹i sao nãi v¨n ho¸ võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph t¸ triÓn kinh tÕ - x· héi?

HS tr¶ lêi. GV kÕt luËn:

Hái: V¨n ho¸ cã nhiÖm vô g× ?

? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc ViÖt Nam ?

Th¶o luËn nhãm.

cø khoa häc cho c¸c chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc; §æi míi n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ; N©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý... c. Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó ph t¸ t riÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ:

§æi míi tæ chøc, qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ, nhµ n−íc t¨ ng ng©n s c¸h vµ huy ®éng c¸c nguån lùc kh c¸ ®Ó ®i nhanh vµo 1 sè lÜnh vùc sö dông c«ng nghÖ cao . - T¹o thÞ tr−êng cho khoa häc vµ c«ng nghÖ. - Ph¸t t riÓn tiÒm lùc khoa häc vµ c«ng nghÖ. - TËp trung vµo c¸c nhiÖm vô träng t©m.

3) ChÝnh s¸ch v¨n ho¸: a) ChÝnh s¸ch v¨n ho¸ vµ vÞ trÝ cña nã:

- ChÝnh s c¸h v¨n ho¸ lµ chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n−íc nh»m x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn , ®¹m ®µ b¶n s¾c d©n téc, ph¸t triÓn con ng−êi toµn diÖn, phôc vô ®¾c lùc yÒu cÇu ph¸t triÓn ®Êt n−íc. - V¨n ho ¸cã vÞ t rÝ quan träng, nã võa lµ nÒn t¶ng tinh thÇn cña x· héi, võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn KT - XH. b) NhiÖm vô cña v¨n ho¸:

- x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®¹m ®µ b¶n s¾c d©n téc, x©y dùng con ng−êi ViÖt Nam vÒ t− t−ëng, ®¹o ®øc, t©m hån, t×nh c¶m, lèi sèng, x©y dùng m«i tr−êng v¨n ho¸ lµnh m¹nh cho sù ph¸t t riÓn x· héi.

- NÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam ®−îc thÓ hiÖn ë tinh thÇn yªu n−íc vµ tiÕn bé, c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng ®−îc ph¸t huy. Nã ®−îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng thÕ giíi quan khoa häc vµ hÖ t− t−ëng tiÕn bé cña thêi ®¹i.

c) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó x©y nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn, ®¹m ®µ b¶n

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

65

Th¶o luËn sau ®ã tr×nh bµy ph−¬ng ¸n tr¶ lêi c©u hái sau ®©y: ? Lµm sao ph¶i lµm cho chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n ? ? T¹i sao ph¶i tiÕp thu tinh hoa v¨ n ho¸ nh©n lo¹i ? ? T¸c dông cña nã nh− thÕ nµo ?

Sau khi kÕt luËn GV yªu cÇu HS ®äc thªm trang V¨n kiÖn §H IX cña §¶ng trang 176.

Nãi lªn tr c¸h nhiÖm cña b¶n th©n tr−íc nh÷ng vÊn ®Ò trªn LÊy 1 vµi VD thùc tiÔn vÒ c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph−¬ng t rong viÖc thùc hiÖn c c¸ chÝnh s¸ch.

s¾c d©n téc .

- Lµm cho chñ nghÜa M c¸ - Lªnin vµ t− t−ëng Hå ChÝ Minh gi÷ vai trß chñ ®¹o trong ®êi sèng tinh thÇn cña nh©n d©n. - KÕ thõa, ph t¸ huy nh÷ng di s¶n vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ cña d©n téc. - TiÕp thu tinh hoa v¨n ho¸ nh©n lo¹i. - Ng¨n chÆn sù x©m nhËp cña v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i. - N©ng cao hiÓu biÕt vµ møc h−ëng thô v¨n ho¸, ph t¸ huy tiÒm n¨ng s¸ng t¹o v¨n ho¸ cña nh©n d©n.

4) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ, v¨n ho¸. - Lµ häc sinh cÇn ph¶i: + Tin t−ëng vµ chÊp hµnh ®óng ®¾n chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc.

- Th−êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é häc vÊn, coi träng viÖc tiÕp thu tinh hoa v¨ n ho ¸nh©n lo¹i. - Ra søc trau dåi phÈm chÊt, ®¹o ®øc chiÕm lÜnh t ri thøc KHKT hiÖn ®¹i . - Cã quan hÖ tèt ®Ñp víi mäi ng−êi xung quanh, biÕt phª ph¸n nh÷ng thãi h− tËt xÊu trong x· héi.

4) Cñng cè: - HÖ thèng ho¸ bµi gi¶ng b»ng s¬ ®å

5) H−íng dÉn tù häc. - Lµm bµi tËp SGK

- So¹n tr−íc bµi 15.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

66

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 31:

Bµi 15. chÝnh s¸ ch quèc phßng - an ninh

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

HiÓu ®−îc: - Vai trß, nhiÖm vô cña quèc phßng vµ an ninh t rong t×nh h×nh hiÖn nay.

- Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p t¨ng c−êng tiÒm lùc quèc phßng vµ an ninh.

2) Kü n¨ ng: - Ph©n tÝch ®−îc mèi quan hÖ gi÷a quèc phßng vµ an ninh trong viÖc b¶o vÖ Tæ

quèc. 3) Th¸i ®é, hµnh vi:

X¸c ®Þnh ®−îc tr¸ch nhiÖm cña HS ®èi víi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, V¨n kiÖn §H §¶ng IX , tranh ¶nh ...

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò:

C©u hái: ThÕ nµo lµ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc? 3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

Giíi thiÖu bµi: B¶o vÖ Tæ quèc lµ mét t rong hai nhiÖm vô chiÕn l−îc cña sù nghiÖp c¸ch m¹ng ë n−íc ta. ChÝnh s¸ch quèc phßng - an ninh sÏ gióp c¸c em hiÓu ®−îc néi dung cña nhiÖm vô nµy vµ ph¶i lµm nh− thÕ nµo ®Ó t¨ng c−êng quèc phßng - an ninh.

GV: H−íng dÉn HS th¶o luËn nh÷ng c©u hái sau ®Ó t×m hiÓu vÒ chÝnh s¸ch quèc phßng - an ninh. ? Em hiÓu ChÝnh s c¸h quèc phßng - an

1) ChÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh, vai trß cña nã.

- ChÝnh s¸ ch quèc phßng vµ an ninh lµ c¸c chñ tr−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n−íc nh»m t¨ng c−êng quèc phßng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

67

ninh nh− thÕ nµo ?

? V× sao t rong t×nh h×nh hiÖn nay, chóng ta ph¶i t¨ ng c−êng quèc phßng - an ninh?

? Quèc phßng vµ an ninh cã vai trß nh− thÕ nµo ? HS: Th¶o luËn, t r¶ lêi c¸c c©u hái. GV: KÕt luËn ph©n tÝch thªm.

LÊy 1 sè dÉn chøng vÒ c¸c sù kiÖn ë Hµm Yªn - Tuyªn Quang; vô NguyÔn V¨n Lý ë HuÕ, Kh¬ me; T©y Nguyªn ...

GV: Theo em c c¸ nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc bao gåm nh÷ng néi dung g× ? HS tr¶ lêi: Gäi 1 - 2 HS GV: KÕt luËn. B¶o vÖ Tæ quèc lµ nhiÖm vô to lín, ®ßi hái cÇn ph¶i thÊy r»ng: T¨ng c−êng quèc phßng, gi÷ v÷ng an ninh quèc gia vµ toµn vÑn l·nh thæ lµ nhiÖm vô th−êng xuyªn cña §¶ng, Nhµ n−íc vµ cña toµn d©n. Nh−ng trong ®ã Qu©n ®éi nh©n d©n vµ C«ng an nh©n d©n lµ lùc l−îng nßng cèt.

GV: H−íng dÉn HS nghiªn cøu tµi liÖu v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng IX (trang 181)

HS: §äc v¨n kiÖn. GV: KÕt luËn ý c¬ b¶n.

gi÷ v÷ng an ninh quèc gia vµ toµn vÑn l·nh thæ. - Ngµy nay chóng ta ®ang sèng trong hoµ b×nh nh−ng kh«ng ®−îc l¬i láng nhiÖm vô b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam XHCN bëi c¸c thÕ lùc vÉn ®ang thùc hiÖn ©m m−u "diÔn biÕn hoµ b×nh" v× vËy: - Vai trß cña quèc phßng vµ an ninh v« cïng quan träng, ®ã lµ: Trùc tiÕp gi÷ g×n vµ b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam XHCN.

2) NhiÖm vô cña quèc phßng vµ an ninh. NhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc cña quèc phßng - an ninh rÊt réng lín song cã c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp - chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ, b¶o vÖ an ninh quèc gia, trËt tù an toµn XH vµ nÒn v¨n ho¸. - B¶o vÖ §¶ng, Nhµ n−íc, nh©n d©n vµ chÕ ®é XHCN. - B¶o vÖ sù nghiÖp ®æi míi vµ lîi Ých quèc gia d©n téc.

3) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸ p c¬ b¶n nh»m t¨ng c−êng quèc phßng va an ninh. * §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc chóng ta ph¶i:

- Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n, cña hÖ thèng chÝnh trÞ d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. - KÕt hîp søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i. - KÕt hîp quèc phßng víi an ninh. - KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng víi an ninh. - X©y dùng Qu©n ®éi nh©n d©n víi C«ng an nh©n d©n. - Th−êng xuyªn t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o tuyÖt ®èi, trùc tiÕp cña §¶ng ®èi víi

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

68

Yªu cÇu HS liªn hÖ b¶n th©n

quèc phßng vµ an ninh.

4) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh.

Mçi HS ®Òu cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®ã lµ:

- Tin t−ëng vµo chÝnh s c¸h quèc phßng víi an ninh cña §¶ng vµ Nhµ n−íc.

- Th−êng xuyªn n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi c¸ tr−íc mäi ©m m−u, thñ ®o¹n tinh vi cña kÎ thï.

- ChÊp hµnh ph¸p luËt, gi÷ g×n trËt tù an ninh vµ bÝ mËt quèc gia.

- S½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù. - Tham gia c¸c ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc quèc phßng vµ an ninh ë n¬i c− tró .

4) Cñng cè:

GV gîi ý®Ó HS tù liªn hÖ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s c¸h quèc phßng vµ an ninh ë ®Þa ph−¬ng m×nh

5) H−íng dÉn tù häc. - Lµm bµi tËp SGK - So¹n tr−íc bµi 16.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

69

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 32:

Bµi 16. chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: 1) KiÕn thøc:

HiÓu ®−îc: - Vai trß, nhiÖm vô nguyªn t¾c vµ nh÷ng ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó

thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ta.

2) Kü n¨ ng: VËn dông ®−îc chÝnh s¸ ch ®èi ngo¹i trong ho¹t ®éng cña m×nh

3) Th¸i ®é, hµnh vi: Tin t−ëng vµo chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cã th i¸ ®é ®óng ®¾n tr−íc nh÷ng diÔn biÕn

cña t×nh h×nh thÕ giíi.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, SGV, V¨n kiÖn §H §¶ng IX , tranh ¶nh liªn quan ®Õn bµi häc.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Em cã suy nghÜ g× vÒ tÇm quan t räng cña chÝnh s¸ch quèc phong vµ an ninh?

3) Bµi míi:

Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß KiÕn thøc c¬ b¶n

GV: ? Theo em, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lµ g× ?

HS: Gäi 1, 2 HS tr¶ lêi. GV: KÕt luËn, gi¶ng gi¶i

? Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ hiÖn nay, chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cã vai trß nh− thÕ nµo ?

1) ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ vai trß cña nã. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lµ c¸c chñ t r−¬ng, biÖn ph¸p cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong quan hÖ víi c¸c n−íc kh c¸ nhau hay c¸c tæ chøc quèc tÕ nh»m phôc vô cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, gãp phÇn thóc ®Èy sù nghiÖp ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i.

- ChÝnh s¸ ch ®èi ngo¹i cã vai trß quan träng trong viÖc gãp phÇn t¹o ra c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t t riÓn ®Êt n−íc, n©ng cao vÞ trÝ n−íc ta t rªn tr−êng

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

70

? Víi vai trß quan t räng nh− vËy, nhiÖm vô cña chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ë n−íc ta hiÖn nay nh− thÕ nµo ?

* V¨n kiÖn §H §¶ng IX (t rang 212)

GV: Uèn n¾n nh÷ng biÓu hiÖn lÖch l¹c trong suy nghÜ cña HS.

KÕt luËn Th¶o luËn nhãm. GV: Chia nhãm th¶o luËn theo c c¸ nguyªn t¾c, yªu cÇu HS tr×nh bµy vµo phiÕu häc tËp.

HS: Tõng nhãm tr×nh bµy ý kiÕn. GV: H−íng dÉn HS ®äc v¨n kiÖn vµ ®−a ra kÕt luËn vÒ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n.

GV: H−íng dÉn HS nghiªn cøu v¨ n kiÖn §H §¶ng IX (trang 242) Sau ®ã ®Æt c©u hái ®Ó t×m hiÓu.

? Theo em, t¹i sao chóng ta ph¶i chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc? ? Yªu cÇu trong viÖc chñ ®éng héi nhËp ®ã nh− thÕ nµo ?

? Em kÓ tªn 1 sè n−íc XHCN, c¸c n−íc l¸ng giÒng, c¸c n−íc b¹n bÌ truyÒn thèng, c¸c tæ chøc quèc tÕ mµ n−íc ta cã quan hÖ ngo¹i giao ? HS: Gäi tõng HS tr¶ lêi tõng vÊn ®Ò.

GV: KÕt luËn.

quèc tÕ.

2) NhiÖm vô cña chÝnh s¸ ch ®èi ngo¹i: - TiÕp tôc gi÷ v÷ng m«i tr−êng hoµ b×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ - XH, c«ng nghiÖp ho ¸ - H§H ®Êt n−íc, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc.

- B¶o vÖ ®éc lËp vµ chñ quyÒn quèc gia. - Gãp phÇn tÝch cùc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n thÕ giíi vµ hoµ b×nh, ®éc lËp d©n téc vµ tiÕn bé x· héi .

3) Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i.

- T«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ, kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña nhau, kh«ng dïng vò lùc hoÆc ®e do¹ dïng vò lùc.

- B×nh ®¼ng cïng cã lîi. - Gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång vµ t ranh chÊp b»ng th−¬ng l−îng hoµ b×nh.

4) Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i.

* Quan ®iÓm chØ ®¹o chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lµ: Gi÷ v÷ng ®éc lËp, tù chñ, réng më, ®Þa ph−¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ quèc tÕ; s½n sµng lµ b¹n, lµ ®èi t¸c tin cËy cña c¸c n−íc trong céng ®ång quèc tÕ, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp, ph t¸ t riÓn.

* XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ®ã ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p t rong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lµ:

- Më réng quan hÖ nhiÒu mÆt, song ph−¬ng, ®a ph−¬ng víi c¸c n−íc vïng l·nh thæ. - Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc. - Ph¸t triÓn quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸ c víi c¸c n−íc XHCN vµ c¸c n−íc l¸ng giÒng. - TiÕp tôc më réng quan hÖ víi c¸c n−íc b¹n bÌ truyÒn thèng, c¸c n−íc ®éc lËp d©n téc, c¸c n−íc ®ang ph t¸ triÓn, c¸c

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

71

GV: Gäi HS ph¸t biÓu vÒ nh÷ng suy nghÜ cña chÝnh m×nh ®èi víi chÝnh s¸ ch ®èi ngo¹i.

HS: Liªn hÖ b¶n th©n. GV: Uèn n¾n nh÷ng suy nghÜ lÖch l¹c sau ®ã kÕt luËn.

n−íc trong phong trµo kh«ng liªn kÕt .

- Thóc ®Èy quan hÖ ®· d¹ng víi c¸c n−íc ph t¸ t riÓn vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ.

- T¨ng c−êng quan hÖ ®oµn kÕt vµ hîp t¸c víi c¸c §¶ng céng s¶n vµ c«ng nh©n, c¸c phong trµo gi¶i phãng d©n téc, phong trµo c c¸h m¹ng, tiÕn bé trªn thÕ giíi .

5) Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i. - Tin t−ëng vµ chÊp hµnh chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n−íc. - Lu«n quan t©m ®Õn t×nh h×nh thÕ giíi.

- ChuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó tham gia vµo c c¸ c«ng viÖc nh− rÌn luyÖn nghÒ ...

4) Cñng cè: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1,2,3

5) H−íng dÉn tù häc. - Lµm bµi tËp SGK - So¹n vµ chuÈn bÞ cho bµi ngo¹i kho .¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

72

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng: TiÕt 33:

Ngo¹i kho¸ vÒ vÊn ®Ò phßng chèng ma tuý

I- Môc tiªu bµi gi¶ng: Gióp HS nhËn thøc ®óng vÒ c«ng t c¸ phßng chèng ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n x· héi,

tuæi trÎ cÇn biÕt vÒ ma tuý. Ph t¸ ®éng phong trµo truy t×m "®Þa chØ ®en" cung cÊp sù hiÓu biÕt vÒ ma tuý vµ

c¸c tÖ n¹ XH cho HS. Tuyªn truyÒn s©u réng trong HS vÒ t¸c h¹i cña ma tuý, c¸ch phßng tr¸nh...

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: Tµi liÖu Héi nghÞ tæng kÕt 5 n¨m c«ng t c¸ phßng, chèng ma tuý TØnh Tuyªn

Quang.

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra bµi tr−íc, vµ kiÓm tra chuÈn bÞ tµi liÖu cña häc sinh cho bµi ngo¹i

kho¸.

3) Bµi míi: - Gi¸o viªn giíi thiÖu mét sè tµi liÖu liªn quan, sau ®ã gióp HS t×m hiÓu, nghiªn

cøu s©u h¬n vÒ c«ng t c¸ phßng chèng ma tuý. - Häc sinh ®äc, nghe, t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c phßng chèng ma tuý, sau ®ã viÕt bµi

thu ho¹ch. - Yªu cÇu HS tuyªn truyÒn réng r·i vÒ c«ng t c¸ phßng chèng ma tuý ë ®Þa

ph−¬ng.

4) Cñng cè:

Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1,2,3

5) H−íng dÉn tù häc. - Lµm bµi tËp SGK - So¹n vµ chuÈn bÞ cho bµi ngo¹i kho .¸

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

73

Ngµy so¹n:

Ngµy gi¶ng:

TiÕt 34: H−íng dÉn «n tËp häc kú Ii

I- Môc tiªu bµi gi¶ng:

1) KiÕn thøc: - HÖ thèng ho ¸c c¸ kiÕn thøc ®· häc. - Cñng cè, kh¾c s©u kiÕn thøc c¬ b¶n. 2) Kü n¨ ng: - Tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c c¸ ®¬n vÞ kiÕn thøc. - VËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn cuéc sèng. 3) Th¸i ®é: Cã ý thøc ®éc lËp suy nghÜ , ph¶n øng nhanh víi c¸c t×nh huèng

trong cuéc sèng.

II- ph−¬ng tiÖn d¹y häc: SGK, ®Ò c−¬ng «n tËp

III- tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: 1) Tæ chøc líp:

2) KiÓm tra bµi cò: Thu bµi thu ho¹ch ngo¹i kho¸. 3) Bµi míi: Cñng cè l¹i c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n häc kú II: C¸c chÝnh s¸ch lín ë n−íc ta hiÖn

nay bao gåm: Bµi 12: ChÝnh s¸ch d©n sè vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm. Bµi 13: ChÝnh s¸ch tµi nguyªn vµ BVMT. Bµi 14: ChÝnh s¸ch GD-§T, KH-CN, v¨n ho¸. Bµi 15: ChÝnh s¸ch quèc phßng vµ an ninh. Bµi 16: ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i. TÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ ch t rªn ®Òu ph¶i chuÈn bÞ ®−îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n sau: - ChÝnh s¸ch ®ã lµ g× ? - ChÝnh s¸ch ®ã cã vÞ t rÞ, vai trß nh− thÕ nµo ? - T×nh h×nh hiÖn nay ë n−íc ta hiÖn nay ? - Môc tiªu cña tõng chÝnh s¸ch. - NhiÖm vô cña tõng chÝnh s¸ch. - Ph−¬ng h−íng, biÖn ph¸p cña tõng chÝnh s¸ch ? - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi mçi chÝnh s¸ch XH ®ã ? - Liªn hÖ thùc tiÔn c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph−¬ng em trong viÖc thùc hiÖn c c¸

chÝnh s¸ch ®ã. 4) H−íng dÉn häc ë nhµ: ChuÈn bÞ tèt bµi ®Ó thi häc kú II ®¹t kÕt qu¶ cao .

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Thanh hoa

74

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang