Tài liệu

Giáo án điện tử toán 10 nâng cao

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1206     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 190
Tài liệu Giáo án điện tử toán 10 nâng cao - tài liệu, sách iDoc.VnĐây là giáo án dành cho chương trình cơ bản,một bài giảng rất hay. Các bạn có thể tham khảo, thích hợp cho cả giáo v
Chöông trình ñaïi s lôùp 10 ban A_
Naâng cao
Moân toaùn naâng cao
(Aùp duïng töø naêm hoïc 2006-2007)
Caû naêm : 35 tuaàn x 4 tieát/tuaàn = 140 tieát .
Hoïc kyø I : 18 tuaàn x 4 tieát/tuaàn = 72 tieát .
Hoïc kyø II : 17 tuaàn x 4 tieát/tuaàn = 68 tieát .
Caùc loaïi baøi kieåm tra trong 1 hoïc kyø:
Kieåm tra mieäng :1 laàn /1 hoïc sinh.
Kieåm tra 15’ : Ñs 2 baøi, Hh 2 baøi. T/haønh
toaùn 1 baøi
Kieåm tra 45’ : Ñaïi soá 2 baøi, Hình hoïc 1
baøi.
Kieåm tra 90’ : 1 baøi (Ñs,Hh) cuoái HK I, cuoái
naêm .
I. Phaân chia theo hoïc kyø vaø tuaàn hoïc :
Caû
naêm
140 tieát
Ñaïi s 90 tieát Hình hoïc 50 tieát
Hoïc k
I
18 tuaàn
72 tieát
46 tieát
10 tuaàn ñaàu x 3 tieát = 30
tieát
8 tuaàn cuoái x 2 tieát = 16
tieát
26 tieát
10 tuaàn ñaàu x 1 tieát = 10
tieát
8 tuaàn cuoái x 2 tieát = 16
tieát
Hoïc k
II
17 tuaàn
68 tieát
44 tieát
10 tuaàn ñaàu x 3 tieát = 30
tieát
7 tuaàn cuoái x 2 tieát = 14
tieát
24 tieát
10 tuaàn ñaàu x 1 tieát = 10
tieát
7 tuaàn cuoái x 2 tieát = 14
tieát
II. Phaân phoái chöông trình :Ñaïi soá
Chöông Muïc Tit
thöù
I). Meänh ñeà-Taäp hôïp(13
tieát)
1) Meänh ñeà vaø meänh ñeà chöùa bieán 1-2
2) Aùp duïng meänh ñeà vaøo suy luaän toaùn hoïc 3-4
Luyeän taäp 5-6
3) Taäp hôïp vaø caùc pheùp toaùn treân taäp hôïp 7
Luyeän taäp 8-9
4) Soá gaàn ñuùng vaø sai soá 10-11
1
Caâu hoûi vaø baøi taäp oân taäp chöông 12
Kieåm tra 45 phuùt (tuaàn thöù 5)
13
II) Haøm soá baäc nhaát
vaø baäc hai (10 tieát)
1) Ñaïi cöông veà haøm soá 14-15-16
Luyeän taäp 17
2) Haøm soá baäc nhaát
tuaàn 6
18
Luyeän taäp 19
3) Haøm soá baäc hai 20-21
Luyeän taäp 22
Caâu hoûi vaø baøi taäp oân taäp chöông 23
III) Phöông trình vaø heä
phöông trình (17 tieát)
1) Ñaïi cöông veà phöông trình 24-25
2) Phöông trình baäc nhaát vaø baäc hai 1 aån 26-27
Luyeän taäp 28-29
3)Moät soá ptrình quy veà pt baäc nhaát hoaëc baäc hai
t10,11
30-31
Ltaäp ( thhaønh gtoaùn treân mtính #500MS, 570MS)
t11,12
32-33
Kieåm tra .
t12
34
4) Heä phöông trình baäc nhaát nhieàu aån
t13
35-36
Luyeän taäp(thhaønh gtoaùn treân mtính
#500MS,570MS)t14
37
5) Moät soá ví duï veà heä phöông trình baäc hai 2 aån
t14
38
Caâu hoûi vaø baøi taäp oân taäp chöông
t15
39
IV) Baát ñaúng thöùc v
baát phöông trình (26 tieát)
1) Baát ñaúng thöùc vaø chöùng minh baát ñaúng thöùc
t15,16
40-41
Kieåm tra cuoái hoïc kyø I
t16
42
1) Baát ñaúng thöùc vaø chminh bñthöùc(tieáp) Luyeän
taäp t17
43-44
OÂn taäp cuoái hoïc kyø I
t18
45
Traû baøi kieåm tra cuoái hoïc kyø I
t18
46
2
2) Ñaïi cöông veà baát phöông trình
t19
47
3) Baát phöông trình vaø heä baát ph trình baâïc nhaát
moät aån t19
48-49
Luyeän taäp
t20
50
4) Daáu cuûa nhò thöùc baäc nhaát
t20
51
Luyeän taäp
t20
52
5) Baát phöông trình vaø heä baát ptrình baäc nhaát hai
aån t21
53-54
Luyeän taäp
t21
55
6) Daáu cuûa tam thöùc baäc hai
t22
56
7) Baát phöông trình baäc hai
t22
57-58
Luyeän taäp
t23
59-60
8)Moät soá Phöông trình vaø bpt quy veà baäc hai
t23,24
61-62
Luyeän taäp
t24
63
Caâu hoûi vaø baøi taäp oân taäp chöông
t24
64
Kim tra 45 phuùt (tuaàn thöù 7)
t25
65
V) Thoáng keâ (9 tieát) 1) Moät vaøi khaùi nieäm môû ñaàu
t25
66
2) Trình baøy moät maãu soá lieäu
t25,26
67-68
Luyeän taäp
t26
69
3) Caùc soá ñaëc tröng cuûa maãu soá lieäu
t26,27
70-71
Luyeän taäp
t27
72
3
Giáo án điện tử toán 10 nâng cao
Đây là giáo án dành cho chương trình cơ bản,một bài giảng rất hay. Các bạn có thể tham khảo, thích hợp cho cả giáo viên và học sinh.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1206     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm