Tài liệu

Giáo án điện tử ngữ văn 11

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2792     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 102
Tài liệu Giáo án điện tử ngữ văn 11 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án điện tử môn công nghệ lớp 11. Thầy cô có thể dowload tài liệu này để tham khảo thêm kĩ năng giảng dạy của
gi¸o ¸n chuÈn kiÕn thøc küng ng÷ v¨n 11 n¨m häc 2011-2012
l p 11
C năm: 37 tu n (123 ti t) ế
H c kì I: 19 tu n (72 ti t) ế
H c kì II: 18 tu n (51 ti t) ế
H c kì I
Tu n 1
Ti t 1 đ n ti t 4 ế ế ế
Vào ph chúa Tr nh (Lê H u Trác);
T ngôn ng chung đ n l i nói cá nhân; ế
Bài vi t s 1.ế
Tu n 2
Ti t 5 đ n ti t 8 ế ế ế
T tình II (H Xuân H ư ng); ơ
Câu cá mùa thu (Nguy n Khuy n); ế
Phân tích đ , l p dàn ý bài văn ngh lu n;
Thao tác l p lu n phân tích.
Tu n 3
Ti t 9 đ n ti t 12 ế ế ế
Th ng vươ (Tr n T X ế ư ng); ơ
Đ c thêm: Khóc Dư ng Khuêơ (Nguy n Khuy n), ế V nh khoa thi h ngươ (Tr n T ế
X ng); ươ
T ngôn ng chung đ n l i nói cá nhân (ti p). ế ế
Tu n 4
Ti t 13 đ n ti t 16 ế ế ế
Bài ca ng t ng ư ng (Nguy n Công Tr );
Bài ca ng n đi trên bãi cát (Cao Bá Quát);
Luy n t p thao tác l p lu n phân tích.
Tu n 5
Ti t 17 đ n ti t 20 ế ế ế
L ghét th ngươ (trích Truy n L c Vân Tiên c a Nguy n Đình Chi u);
Đ c thêm: Ch y gi c (Nguy n Đình Chi u), Bài ca phong c nh H ng S nươ ơ (Chu M nh
Trinh);
Tr bài vi t s 1; ế
Bài vi t s 2: Ngh lu n văn h c (h c sinh làm nhà).ế
Tu n 6
Ti t 21 đ n ti t 24 ế ế ế
Văn t nghĩa sĩ C n Giu cế (Nguy n Đình Chi u);
Th c hành v thành ng , đi n c .
Tu n 7
Ti t 25 đ n ti t 28 ế ế ế
Chi u c u hi nế (Ngô Thì Nh m);
Đ c thêm: Xin l p khoa lu t (Trích T c p bát đi uế c a Nguy n Tr ư ng T );
Th c hành nghĩa c a t trong s d ng.
Tu n 8
gi¸o ¸n ng÷ v¨n 11ch¬ng tr×nh c¬ b¶n chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-
2012 ln ®t 01693172328 hoÆc 0943926597
1
Ti t 29 đ n ti t 32 ế ế ế
Ôn t p văn h c trung đ i Vi t Nam;
Tr bài vi t s 2; ế
Thao tác l p lu n so sánh.
Tu n 9
Ti t 33 đ n ti t 36 ế ế ế
Khái quát văn h c Vi t Nam t đ u th k XX đ n Cách m ng tháng 8 năm 1945; ế ế
Bài vi t s 3 (Ngh lu n văn h c).ế
Tu n 10
Ti t 37 đ n ti t 40 ế ế ế
Hai đ a tr (Th ch Lam);
Ng c nh.
Tu n 11
Ti t 41 đ n ti t 44 ế ế ế
Ch ng i t ườ (Nguy n Tuân);
Luy n t p thao tác l p lu n so sánh;
Luy n t p v n d ng k t h p các thao tác l p lu n phân tích và so sánh. ế
Tu n 12
Ti t 45 đ n ti t 48 ế ế ế
H nh phúc c a m t tang gia (Trích S đ c a Vũ Tr ng Ph ng);
Phong cách ngôn ng báo chí;
Tr bài vi t s 3. ế
Tu n 13
Ti t 49 đ n ti t 52 ế ế ế
M t s th lo i văn h c: Th , truy n; ơ
Chí Phèo (Nam Cao);
Phong cách ngôn ng báo chí (ti p). ế
Tu n 14
Ti t 53 đ n ti t 56 ế ế ế
Chí Phèo (ti p); ế
Th c hành l a ch n các b ph n trong câu;
B n tin.
Tu n 15
Ti t 57 đ n ti t 60 ế ế ế
Đ c thêm: Cha con nghĩa n ng (trích H Bi u Chánh); Vi hành (Nguy n ái Qu c); Tinh
th n th d c (Nguy n Công Hoan);
Luy n t p vi t b n tin; ế
Ph ng v n và tr l i ph ng v n. ả ờ
Tu n 16
Ti t 61 đ n ti t 63 ế ế ế
Vĩnh bi t C u trùng đài (Trích Vũ Như c a Nguy n Huy T ng); ưở
Tu n 17
Ti t 64 đ n ti t 66 ế ế ế
Tình yêu và thù h n (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét c a S ch-xpia); ế
Th c hành m t s ki u câu trong văn b n.
Tu n 18
Ti t 67 đ n ti t 69 ế ế ế
Ôn t p Văn h c;
Bài vi t s 4. ế
Tu n 19
Ti t 70 đ n ti t 72 ế ế ế
gi¸o ¸n ng÷ v¨n 11ch¬ng tr×nh c¬ b¶n chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-
2012 ln ®t 01693172328 hoÆc 0943926597
2
Luy n t p ph ng v n và tr l i ph ng v n; ả ờ
Tr bài vi t s 4. ế
H c kì II
Tu n 20
Ti t 73 đ n ti t 74 ế ế ế
Lưu bi t khi xu t d ư ngơ (Phan B i Châu);
Nghĩa c a câu.
Tu n 21
Ti t 75 đ n ti t 76 ế ế ế
Bài vi t s 5: Ngh lu n xã h i.ế
H u tr i (T n Đà);
Tu n 22
Ti t 77 đ n ti t 78 ế ế ế
V i vàng (Xuân Di u);
Nghĩa c a câu (ti p). ế
Tu n 23
Ti t 79 đ n ti t 81 ế ế ế
Tràng giang (Huy C n);
Thao tác l p lu n bác b .
Luy n t p thao tác l p lu n bác b ;
Tu n 24
Ti t 82 đ n ti t 84 ế ế ế
Đây thôn Vĩ D (Hàn M c T );
Tr bài s 5.
Bài vi t s 6 nhà: Ngh lu n văn h c, h c sinh làm nhà.ế
Tu n 25
Ti t 85 đ n ti t 87ế ế ế
Chi u t i (H Chí Minh);
T y (T H u);
Đ c thêm: Lai Tân (H Chí Minh), Nh đ ng (T H u), T ng tươ ư (Nguy n Bính),
Chi u xuân (Anh Th ). ơ
Tu n 26
Ti t 88 đ n ti t 90 ế ế ế
Đ c đi m lo i hình c a ti ng Vi t; ế
Ti u s tóm t t.
Tu n 27
Ti t 91 đ n ti t 93 ế ế ế
Tôi yêu em (Pu-skin);
Đ c thêm: Bài th s 28ơ (Ta-go);
Tr bài vi t s 6. ế
Tu n 28
Ti t 94 đ n ti t 96 ế ế ế
Ngư i trong bao (Sê-kh p);
Luy n t p vi t ti u s tóm t t. ế
Tu n 29
Ti t 97 đ n ti t 99 ế ế ế
Ng i c m quy n khôi ph c uy quy nườ (Trích Nh ng ng i kh n khườ c a V. Huy-gô);
Thao tác l p lu n bình lu n.
Tu n 30
Ti t 100 đ n ti t 102 ế ế ế
gi¸o ¸n ng÷ v¨n 11ch¬ng tr×nh c¬ b¶n chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng míi 2011-
2012 ln ®t 01693172328 hoÆc 0943926597
3
Giáo án điện tử ngữ văn 11
Giáo án điện tử môn công nghệ lớp 11. Thầy cô có thể dowload tài liệu này để tham khảo thêm kĩ năng giảng dạy của mình qua giáo án ngữ văn lớp 11, hy vọng sẽ nâng cao hiệu quả của thầy cô trong việc giảng dạy học sinh.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2792     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm