Tài liệu

Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1332     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Mục tiêu:[/b] - Học sinh nhận biết 3 độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt. - Tạo được những sắc độ đậm
TU N 1:
Bài 1: V TRANG TRÍ
V Đ M, V NH T
I. M c tiêu:
- HS nh n bi t 3 đ đ m nh t chính: đ m, đ m v a, nh t. ế
- T o đ c nh ng s c đ đ m, nh t trong bài v trang trí, v tranh. ượ
II. Đ dùng d y h c
- M t s tranh, nh, bài v trang trí có các đ đ m, đ nh t.
- Hình minh ho ba s c đ đ m, đ m v a và nh t - Ph n màu .
III. Các ho t đ ng d y h c
Giáo viên H c sinh
- Ki m tra d ng c h c t p c a HS: 2’
- Gi i thi u bài: 1’
HĐ1: (5’)H ng d n QS & NX.ướ
- Cho HS xem hình minh h a 3 đ đ m, nh t.
+ Trong 3 s c đ , hình nào đ đ m, đ m
v a và nh t ?
- Cho HS xem 1 s bài v trang trí, g i ý:
+ Trong bài v trang trí em th y m y s c
đ đ m, nh t ?
- G i 1 HS lên b ng ch .
- GV: Trong tranh, nh có r t nhi u đ đ m,
nh t khác nhau.
Có 3 s c đ chính: Đ m - Đ m v a - Nh t.
V 3 đ đ m, nh t s làm cho bài v đ p
h n, rõ ràng h n.ơ ơ
- Cho HS xem hình minh h a trong ĐDDH.
HĐ2: (5’)HD HS cách v .
- YC HS xem hình 5 trong v T p v 2, g i ý:
* Dùng 3 màu (t ch n) đ v hoa, nh , lá.
* M i bông hoa v đ đ m, nh t khác nhau
( theo th t : đ m, đ m v a, nh t)
- GV v minh h a b ng và h ng d n v . ướ
( Có th v b ng màu ho c chì đen)
HĐ3: (17’)H ng d n HS th c hành.ướ
- YC làm bài nh đã HD, ch n màu theo ýư
thích, v c n th n không b nhem ra ngoài
bông hoa,...
- GV giúp đ HS y u, đ ng viên HS khá, gi i. ế
HĐ4: (5’)Nh n xét, đánh giá.
- Ch n 1 s bài v đ p, ch a đ p đ NX. ư
- Nh n xét, đánh giá.
* NX ti t h c. ế
* D n dò:
- S u t m tranh thi u nhi.ư ế
-Quan sát và tr l i.
-Quan sát và tr l i.
-1HS lên ch ra 3 s c đ đ m, đ m v a,
nh t
-HS l ng nghe.
- QS & phân bi t đ đ m, nh t # nhau.
- Quan sát và nghe.
- Quan sát và theo dõi.
HS th c hành v vào 3 bông hoa.
-HS đ a bài lên đ nh n xét.ư
-HS nh n xét và ch n ra bài v đ p nh t.
TU N 2 :
Bài 2: TH NG TH C MĨ THU TƯỜ
XEM TRANH THI U NHI
(Tranh Đôi b n)
I. M c tiêu:
- HS làm quen v i tranh c a thi u nhi Vi t Nam và thi u nhi Qu c t . ế ế ế
- HS nh n bi t v đ p c a tranh qua s s p x p hình nh và cách v màu. ế ế
- HS hi u đ c tình c m b n bè đ c th hi n qua tranh. ượ ượ
II. Đ dùng d y h c
- Tranh in trong V T p v 2 và b ĐDDH.
- M t vài b c tranh c a thi u nhi Qu c t và c a thi u nhi Vi t Nam. ế ế ế
III. Các ho t đ ng d y h c
Giáo viên H c sinh
- Gi i thi u bài: (4’) GV cho HS xem 1 s
b c tranh c a thi u nhi và gi i thi u. ế
HĐ1: (25’)H ng d n HS xem tranh.ướ
- Chia nhóm HS:
- Phát phi u h c t p cho các nhóm, YC cácế
nhóm xem b c tranh Đôi b n (tranh sáp màu
và bút d ), th o lu n theo CH:
+ Trong tranh v nh ng hình nh nào ?
+ Hình nh nào là chính, hình nh nào là ph ?
+ Hai b n trong tranh đang làm gì ?
+ Em hãy k nh ng màu đ c s d ng trong ượ
tranh ?
+ Em có thích b c tranh này không ? Vì sao ?
- GV B sung ý ki n và h th ng l i ND ế
tranh.
- Cho HS xem 1 s b c tranh v v thi u nhi ế
và g i ý v hình nh, b c c, màu s c,…
- C ng c :
HĐ2: (5’)Nh n xét, đánh giá.
- Nh n xét chung v ti t h c. Bi u d ng 1 ế ươ
s HS tích c c phát bi u XD bài.
* D n dò:
- S u t m tranht p nh n xét v n i dung,ư
cách v tranh.
- Chu n b cho ti t h c sau: ế
+ Quan sát hình dáng, màu s c 1 s lo i
cây trong thiên nhiên.
+ VTV, bút chì, t y, màu v đ t p v lá cây.
- L ng nghe.
-Nhóm 4 HS.
- Các nhóm quan sát tranh , th o lu n và tr
l i.
+ Đôi b n, cây, c , b m và 2 chú gà ư
+ Đôi b n hình nh chính, cây, c ,b m, ư
gà,…là hình nh ph
+ Đôi b n đang ng i đ c sách.
+ Màu vàng cam, màu xanh, màu đen, màu
tím,…
- QS và NX.
- Nghe.
TU N 3:
Bài 3: V theo m u
V LÁ CÂY
I. M c tiêu:
- HS nh n bi t đ c hình dáng, đ c đi m, v đ p c a 1 vài lo i lá cây. ế ượ
- HS bi t cách v và v đ c lá cây.ế ư
- V màu theo ý thích.
II. Đ dùng d y h c
- Tranh ho c nh 1 vài lo i lá cây. M t s lá cât th t.
- Hình minh ho HD cách v ; B ĐDDH.
III. Các ho t đ ng d y h c
Giáo viên H c sinh
- Ki m tra d ng c h c t p c a HS: 2’
- Gi i thi u bài: 1’
HĐ1: (5’)H ng d n HS quan sát, nh nướ
xét.
- Gi i thi u 1 s hình nh lá cây và g i ý:
+ Em hãy cho bi t đây là lo i lá cây gì ?ế
+ Hình dáng c a m i lo i lá cây ?
+ Màu s c ?
- GV tóm t t.
- GV cho HS xem 1 s bài v c a HS và g i ý
v : b c c, hình nh, màu,…
- GV c ng c :
HĐ2: (5’)H ng d n HS cách v .ướ
- YC HS nêu cách v lá cây.
- GV v minh ho b ng và h ng d n. ướ
+ V hình dáng chung c a lá cây.
+ Nhìn m u v chi ti t. ế
+ V màu theo ý thích.
HĐ3: (17’)H ng d n HS th c hành.ướ
- GV đ t m u v .
- GV bao quát l p, nh c nh HS v b c c
sao cho cân đ i, nhìn m u đ v , v màu
theo ý thích,…
* L u ý: không dùng th cư ư k ,…
HĐ4: (5’)Nh n xét, đánh giá:
- Ch n 1 s bài v đ p, ch a đ p đ NX. ư
- Nh n xét, đánh giá.
- NX chung ti t h c.ế
* D n dò:
- Chu n b cho ti t h c sau t p v Đ tài ế
v n câyườ : Quan sát 1 s v n cây + mang ườ
VTV, bút chì, t y, màu.
- Quan sát và tr l i.
+ cây b i, tr u, bàng, cây hoaưở
h ng, lá cam,…
+ M i lá cây có hình dáng khác nhau,…
+ Có nhiêu màu: vàng, xanh, đ ,…
- Nghe.
- Quan sát và nh n xét.
- Nghe.
- Nêu cách v .
- Quan sát và theo dõi.
- HS v bài theo m u, v lá cây.
- V màu theo ý thích,…
- HS đ a bài lên ư và nh n xét.
- Ch n ra bài v đ p nh t.
- Nghe và nh c l i.
Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 2
[b]Mục tiêu:[/b] - Học sinh nhận biết 3 độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt. - Tạo được những sắc độ đậm, nhạt trong bài vẽ trang trí, vẽ tranh. [b]Đồ dùng dạy học:[/b] - Một số tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt. - Hình minh hoạ ba sắc độ đậm, đậm vừa và nhạt - Phấn màu.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1332     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 214 Lượt xem: 67690
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65235
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64767
Có thể bạn quan tâm