Tài liệu

Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1325     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 9
Tài liệu Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 2 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án điện tử mỹ thuật lớp 2,Mục tiêu: - Học sinh nhận biết 3 độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt. - Tạo được những sắc độ đậm, nhạt trong bài vẽ trang…
TU N 1:
Bài 1: V TRANG TRÍ
V Đ M, V NH T
I. M c tiêu:
- HS nh n bi t 3 đ đ m nh t chính: đ m, đ m v a, nh t. ế
- T o đ c nh ng s c đ đ m, nh t trong bài v trang trí, v tranh. ượ
II. Đ dùng d y h c
- M t s tranh, nh, bài v trang trí có các đ đ m, đ nh t.
- Hình minh ho ba s c đ đ m, đ m v a và nh t - Ph n màu .
III. Các ho t đ ng d y h c
Giáo viên H c sinh
- Ki m tra d ng c h c t p c a HS: 2’
- Gi i thi u bài: 1’
HĐ1: (5’)H ng d n QS & NX.ướ
- Cho HS xem hình minh h a 3 đ đ m, nh t.
+ Trong 3 s c đ , hình nào đ đ m, đ m
v a và nh t ?
- Cho HS xem 1 s bài v trang trí, g i ý:
+ Trong bài v trang trí em th y m y s c
đ đ m, nh t ?
- G i 1 HS lên b ng ch .
- GV: Trong tranh, nh có r t nhi u đ đ m,
nh t khác nhau.
Có 3 s c đ chính: Đ m - Đ m v a - Nh t.
V 3 đ đ m, nh t s làm cho bài v đ p
h n, rõ ràng h n.ơ ơ
- Cho HS xem hình minh h a trong ĐDDH.
HĐ2: (5’)HD HS cách v .
- YC HS xem hình 5 trong v T p v 2, g i ý:
* Dùng 3 màu (t ch n) đ v hoa, nh , lá.
* M i bông hoa v đ đ m, nh t khác nhau
( theo th t : đ m, đ m v a, nh t)
- GV v minh h a b ng và h ng d n v . ướ
( Có th v b ng màu ho c chì đen)
HĐ3: (17’)H ng d n HS th c hành.ướ
- YC làm bài nh đã HD, ch n màu theo ýư
thích, v c n th n không b nhem ra ngoài
bông hoa,...
- GV giúp đ HS y u, đ ng viên HS khá, gi i. ế
HĐ4: (5’)Nh n xét, đánh giá.
- Ch n 1 s bài v đ p, ch a đ p đ NX. ư
- Nh n xét, đánh giá.
* NX ti t h c. ế
* D n dò:
- S u t m tranh thi u nhi.ư ế
-Quan sát và tr l i.
-Quan sát và tr l i.
-1HS lên ch ra 3 s c đ đ m, đ m v a,
nh t
-HS l ng nghe.
- QS & phân bi t đ đ m, nh t # nhau.
- Quan sát và nghe.
- Quan sát và theo dõi.
HS th c hành v vào 3 bông hoa.
-HS đ a bài lên đ nh n xét.ư
-HS nh n xét và ch n ra bài v đ p nh t.
TU N 2 :
Bài 2: TH NG TH C MĨ THU TƯỜ
XEM TRANH THI U NHI
(Tranh Đôi b n)
I. M c tiêu:
- HS làm quen v i tranh c a thi u nhi Vi t Nam và thi u nhi Qu c t . ế ế ế
- HS nh n bi t v đ p c a tranh qua s s p x p hình nh và cách v màu. ế ế
- HS hi u đ c tình c m b n bè đ c th hi n qua tranh. ượ ượ
II. Đ dùng d y h c
- Tranh in trong V T p v 2 và b ĐDDH.
- M t vài b c tranh c a thi u nhi Qu c t và c a thi u nhi Vi t Nam. ế ế ế
III. Các ho t đ ng d y h c
Giáo viên H c sinh
- Gi i thi u bài: (4’) GV cho HS xem 1 s
b c tranh c a thi u nhi và gi i thi u. ế
HĐ1: (25’)H ng d n HS xem tranh.ướ
- Chia nhóm HS:
- Phát phi u h c t p cho các nhóm, YC cácế
nhóm xem b c tranh Đôi b n (tranh sáp màu
và bút d ), th o lu n theo CH:
+ Trong tranh v nh ng hình nh nào ?
+ Hình nh nào là chính, hình nh nào là ph ?
+ Hai b n trong tranh đang làm gì ?
+ Em hãy k nh ng màu đ c s d ng trong ượ
tranh ?
+ Em có thích b c tranh này không ? Vì sao ?
- GV B sung ý ki n và h th ng l i ND ế
tranh.
- Cho HS xem 1 s b c tranh v v thi u nhi ế
và g i ý v hình nh, b c c, màu s c,…
- C ng c :
HĐ2: (5’)Nh n xét, đánh giá.
- Nh n xét chung v ti t h c. Bi u d ng 1 ế ươ
s HS tích c c phát bi u XD bài.
* D n dò:
- S u t m tranht p nh n xét v n i dung,ư
cách v tranh.
- Chu n b cho ti t h c sau: ế
+ Quan sát hình dáng, màu s c 1 s lo i
cây trong thiên nhiên.
+ VTV, bút chì, t y, màu v đ t p v lá cây.
- L ng nghe.
-Nhóm 4 HS.
- Các nhóm quan sát tranh , th o lu n và tr
l i.
+ Đôi b n, cây, c , b m và 2 chú gà ư
+ Đôi b n hình nh chính, cây, c ,b m, ư
gà,…là hình nh ph
+ Đôi b n đang ng i đ c sách.
+ Màu vàng cam, màu xanh, màu đen, màu
tím,…
- QS và NX.
- Nghe.
Liên hệ quảng cáo

TU N 3:
Bài 3: V theo m u
V LÁ CÂY
I. M c tiêu:
- HS nh n bi t đ c hình dáng, đ c đi m, v đ p c a 1 vài lo i lá cây. ế ượ
- HS bi t cách v và v đ c lá cây.ế ư
- V màu theo ý thích.
II. Đ dùng d y h c
- Tranh ho c nh 1 vài lo i lá cây. M t s lá cât th t.
- Hình minh ho HD cách v ; B ĐDDH.
III. Các ho t đ ng d y h c
Giáo viên H c sinh
- Ki m tra d ng c h c t p c a HS: 2’
- Gi i thi u bài: 1’
HĐ1: (5’)H ng d n HS quan sát, nh nướ
xét.
- Gi i thi u 1 s hình nh lá cây và g i ý:
+ Em hãy cho bi t đây là lo i lá cây gì ?ế
+ Hình dáng c a m i lo i lá cây ?
+ Màu s c ?
- GV tóm t t.
- GV cho HS xem 1 s bài v c a HS và g i ý
v : b c c, hình nh, màu,…
- GV c ng c :
HĐ2: (5’)H ng d n HS cách v .ướ
- YC HS nêu cách v lá cây.
- GV v minh ho b ng và h ng d n. ướ
+ V hình dáng chung c a lá cây.
+ Nhìn m u v chi ti t. ế
+ V màu theo ý thích.
HĐ3: (17’)H ng d n HS th c hành.ướ
- GV đ t m u v .
- GV bao quát l p, nh c nh HS v b c c
sao cho cân đ i, nhìn m u đ v , v màu
theo ý thích,…
* L u ý: không dùng th cư ư k ,…
HĐ4: (5’)Nh n xét, đánh giá:
- Ch n 1 s bài v đ p, ch a đ p đ NX. ư
- Nh n xét, đánh giá.
- NX chung ti t h c.ế
* D n dò:
- Chu n b cho ti t h c sau t p v Đ tài ế
v n câyườ : Quan sát 1 s v n cây + mang ườ
VTV, bút chì, t y, màu.
- Quan sát và tr l i.
+ cây b i, tr u, bàng, cây hoaưở
h ng, lá cam,…
+ M i lá cây có hình dáng khác nhau,…
+ Có nhiêu màu: vàng, xanh, đ ,…
- Nghe.
- Quan sát và nh n xét.
- Nghe.
- Nêu cách v .
- Quan sát và theo dõi.
- HS v bài theo m u, v lá cây.
- V màu theo ý thích,…
- HS đ a bài lên ư và nh n xét.
- Ch n ra bài v đ p nh t.
- Nghe và nh c l i.
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án điện tử mỹ thuật lớp 2

Mục tiêu:
- Học sinh nhận biết 3 độ đậm nhạt chính: đậm, đậm vừa, nhạt.
- Tạo được những sắc độ đậm, nhạt trong bài vẽ trang trí, vẽ tranh.

Đồ dùng dạy học:
- Một số tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt.
- Hình minh hoạ ba sắc độ đậm, đậm vừa và nhạt - Phấn màu.

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1325     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67351
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64221
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 643 Lượt xem: 63648
Có thể bạn quan tâm