Tài liệu

Giáo án điện tử kĩ thuật lớp 5

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1334     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 19
Tài liệu Giáo án điện tử kĩ thuật lớp 5 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng:[/b] Biết cách đính khuy hai lỗ Đính được khuy hai lỗ đúng quy định, k
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC SOÁ 2 THÒ TRAÁN NINH HOØA
KYÕ THUAÄT : ÑÍNH KHUY HAI Loã (Tieát 1)
I.MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, hoïc sinh coù khaû naêng:
- Bieát caùch ñính khuy hai loã
- Ñính ñöôïc khuy hai loã ñuùng quy ñònh, kó thuaät
- Reøn luyeän tính caån thaän
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy hai loã
- Maãu ñính khuy hai loã
- Vaät duïng vaø duïng cuï caàn thieát:
+Moät soá khuy hai loã ñöôïc laøm baèng caùc vaät lieäu khaùc nhau vôùi nhieàu mu saéc, kích côõ, hình ñaïng khaùc
nhau.
+2 chieác khuy hai loã coù kích thöôùc lôùn
+Moät maûnh vaûi coù kích thöôùc 20X30 cm
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø
*Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt maãu
-HS quan saùt moät soá maãu khuy hai loã vaø h1a (SGK)
-Hoûi: Nhaän xeùt gì veà ñaëc ñieåm hình daùng, kích thöôùc maøu saéc
cuûa khuy hai loã.
-Giôùi thieäu moät soá maãu ñính khuy hai loã vaø y/c HS quan saùt h1b.
-Hoûi: Nhaän xeùt veà ñöôøng chæ ñính khuy, khoaûng caùch giöõa caùc
khuy ñính treân saûn phaåm.
-Toå chöùc HS quan saùt khuy ñính treân saûn phaåm may maëc nhö aùo,
goái. . ..
-Hoûi: Nhaän xeùt veà khoaûng caùch giöõa caùc khuy, so saùnh vò trí cuûa
caùc khuy vaø loã khuyeát treân hai neïp aùo.
-Giaûng: Khuy hay coøn goïi laø cuùc hoaëc nuùt ñöôïc laøm baèng nhieàu
vaät lieäu khaùc nhau nhö nhöïa, trai, goã. . . vôùi nhieàu maøu saéc, hình
daïng vaø maøu saéc khaùc nhau. Khuy ñöôïc ñính vaøo caùc ñöôøng khaâu
qua 2 loã khuy ñeå noái khuy vôùi vaûi. Treân 2 neïp aùo, vò trí cuûa khuy
ngang baèng vôùi loã khuyeát. Khuy ñöôïc caøi qua khuyeát ñeå gaøi 2 neïp
cuûa saûn phaåm vaøo nhau.
*Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät
-Y/c HS ñoïc löôùt caùc noäi dung muïc II ttrong SGK
-Hoûi: Neâu teân caùc böôùc trong quy trình ñính khuy
-Y/c HS ñoïc noäi dung muïc 1 vaø quan saùt h2 (SGK)
-Hoûi: Neâu caùch vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy 2 loã.
-Y/c HS thöïc hieän caùc thao taùc trong böôùc 1.
-Nhaän xeùt v uoán naén.
-Hoûi: Neâu caùch chuaån bò ñính khuy trong muïc 2a vaø h3
-H/daãn HS caùch ñaët khuy vo ñieåm vaïch daáu vaø caùch giöõ coá ñònh
khuy treân ñieåm vaïch daáu khi chuaån bò ñính khuy. Löu yù HS xaâu chæ
ñoâi vaø khoâng xaâu chæ quaù daøi.
-Y/c HS ñoïc muïc 2b vaø quan saùt h4
-Hoûi: Neâu caùch ñính khuy.
-Thöïc hieän vôùi vaät maãu lôùn ñeå höôùng daãn HS. Vöøa thöïc hieän
vöøa neâu.
-Y/c HS thöïc hieän laïi thao taùc.
-Y/c HS quan saùt h5, h6
-Hoûi: Neâu caùch quaán chæ quanh chaân khuy vkeát thuùc ñính khuy.
-H/daãn HS thöïc hieän
-Y/c HS thöïc hieän ñính khuy treân saûn phaåm
-H/daãn nhanh laïi caùc thao taùc ñính khuy.
*Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá , daën doø.
-Nhaéc laïi vaø thöïc hieän thao taùc ñính khuy 2 loã
-Toå chöùc cho HS thöïc haønh gaáp neïp, khaâu löôïc neïp, vach daáu caùc
-Quan saùt
-HS neâu
-Quan saùt
-Ñoïc thaàm
-HS neâu
-Ñoïc baøi
-HS neâu
-Thöïc hieän caù nhaân.
-HS neâu
-HS ñoïc thaàm baøi.
-HS neâu
-Quan saùt.
-Thöïc hieän
-Quan saùt
-HS neâu
-Quan saùt
-Thöïc hnh
-Quan saùt
-2HS neâu vaø thöïc
hieän
-Thöïc hieän
GIAÙO VIEÂN: TRAÀM LÔÏI NGUYEÃN NHAÄT MINH LÔÙP :5
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC SOÁ 2 THÒ TRAÁN NINH HOØA
ñieåm ñính khuy.
KYÕ THUAÄT : ÑÍNH KHUY HAI LOÃãà (Tieát 2)
I.MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, hoïc sinh coù khaû naêng:
- Bieát caùch ñính khuy hai loã
- Ñính ñöôïc khuy hai loã ñuùng quy ñònh, kó thuaät
- Reøn luyeän tính caån thaän
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
- Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy hai loã
- Maãu ñính khuy hai loã
- Vaät duïng vaø duïng cuï caàn thieát:
+Moät soá khuy hai loã ñöôïc laøm baèng caùc vaät lieäu khaùc nhau vôùi nhieàu mu saéc, kích côõ, hình ñaïng khaùc
nhau.
+2 chieác khuy hai loã coù kích thöôùc lôùn
+Moät maûnh vaûi coù kích thöôùc 20X30 cm
+Chæ khaâu len, sôïi
+Kim khaâu len hoaëc kim khaâu thöôøng
+Phaán vaïch, thöôùc
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
*Hoaït ñoäng 1:
1.Giôùi thieäu baøi: (1’)
2.Kieåm tra baøi cuõ :(5’)
- KT ñoà duøng hoïc taäp.
*Hoaït ñoäng 2:
1.HS thöïc haønh
-Y/c HS nhaéc laïi caùch ñính khuy 2 loã
-Nhaän xeùt vaø nhaéc laïi moät soá ñieûm caàn löu yù khi dính khuy 2
loã: Giöõ coá ñònh khuy treân vaïch daáu khi chuaån bò ñính khuy vaø
duøng chæ khoâng qua daøi.
-Kieåm tra keát quaû thöïc haønh ôû tieát 1 vaø söï chuaån bò duïng cuï,
vaät lieäu thöïc haønh cuûa HS.
-Neâu y/c vaø thôøi gian thöïc haønh: Moãi HS ñính 2 khuy trong thôøi
gian 50 phuùt. Tröôùc khi thöïc hieän ñoïc y/c ñaït cuûa saûn phaåm.
-Y/c HS thöïc haønh ñính khuy 2 loã
-Quan saùt vaø uoán naén cho HS
2Ñaùnh giaù saûn phaåm:
-Toå chöùc cho HS tröng by saûn phaåm.
-Goïi HS neâu laïi caùc y/c cuûa saûn phaåm
-Cho HS töï ñaùnh giaù saûn phaåm
-Nhaän xeùt v ñaùnh giaù chung keát quaû thöïc haønh cuûa HS
*Hoaït ñoäng 3:
-Nhaän xeùt chung tieát hoïc
-Daën doø: chuaån bò vaûi khuy 4 loã, kim, chæ ñeå hoïc baøi sau
-2HS neâu
-HS ñeå duïng cuï leân baøn
-Thöïc haønh theo nhoùm
-1vaøi nhoùm tröng baøy saûn phaåm
-Vaøi HS ñaùnh giaù saûn phaåm
cuûa baïn.
GIAÙO VIEÂN: TRAÀM LÔÏI NGUYEÃN NHAÄT MINH LÔÙP :5
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC SOÁ 2 THÒ TRAÁN NINH HOØA
KYÕ THUAÄT: ÑÍNH KHUY BOÁN LOÃ ( Tieát 1)
I.MUÏC TIEÂU : Sau baøi hoïc, HS coù khaû naêng:
- Hs bieát caùch ñính khuy boán loã theo hai caùch
-Ñính ñöôïc khuy boán loã ñuùng quy ñònh, kó thuaät
- Giaùo duïc HS tính caån thaän.
II.ÑOÀ DUØNG HOÏC TAÄP:
- Moät soá saûn phaåm may maëc ñöôïc ñính khuy boán loã
- Maãu ñính khuy boán loã
- Vaät duïng vaø duïng cuï caàn thieát:
+Moät soá khuy boán loã ñöôïc lm baèng caùc vaät lieäu khaùc nhau vôùi nhieàu maøu saéc, kích côõ, hình ñaïng
khaùc nhau.
+2 chieác khuy boán loã coù kích thöôùc lôùn
+Moät maûnh vaûi coù kích thöôùc 20X30 cm
+Chæ khaâu len, sôïi
+Kim khaâu len hoaëc kim khaâu thöôøng
+Phaán vaïch, thöôùc
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHUÛ YEÁU:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ
*Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt maãu
-HS quan saùt moät soá maãu khuy 4 loã v h1a (SGK)
-Hoûi: Nhaän xeùt gì veà ñaëc ñieåm hình daùng, kích thöôùc maøu
saéc cuûa khuy 4 loã.
-Giôùi thieäu moät soá maãu ñính khuy 4 loã .
-Hoûi: Neâu taùc duïng cuûa vieäc ñính khuy 4 loã
-Giaûng: Khuy 4 loã ñöôïc laøm baèng nhieàu vaät lieäu khaùc nhau
nhö nhöïa, trai, goã. . . vôùi nhieàu maøu saéc, hình daïng vaø maøu
saéc khaùc nhau. Khuy ñöôïc ñính vaøo caùc ñöôøng khaâu qua 4 loã
khuy ñeå noái khuy vôùi vaûi. Caùc ñöôøng chæ ñính khuy taïo thaønh
2 ñöôøng song song hoaëc cheùo nhau ôû giöõa maët khuy. Phía
döôùi khuy 4 loã cuùng coù caùc voøng chæ quaán quanh chaân khuy
gioáng nhö ñính khuy 2 loã.
*Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn thao taùc kyõ thuaät
-Neâu: Khuy 4 loã gaàn gioáng khuy 2 loã, chæ khaùc l coù 4 loã
treân maët khuy. Vaäy , caùch dính khuy 4 coù gì khaùc caùch ñính
khuy 2 loã?
-Y/c HS ñoïc löôùt caùc noäi dung muïc II trong SGK
-Hoûi: Caùch dính khuy 4 coù gì khaùc caùch ñính khuy 2 loã?
-Y/c HS ñoïc noäi dung muïc 1 vaø quan saùt h2 (SGK)
-Hoûi: Neâu caùch vaïch daáu caùc ñieåm ñính khuy 2 loã.
-Y/c HS thöïc hieän caùc thao taùc trong böôùc 1 .
-Nhaän xeùt v uoán naén.
-Y/c HS ñoïc noäi dung vaø quan saùt h2
-Hoûi: Neâu caùch ñính khuy ñeå taïo 2 ñöôøng chæ song song.
-Thöïc hieän vôùi vaät maãu lôùn ñeå höôùng daãn HS. Vöøa thöïc
hieän vöøa neâu.
-Y/c HS thöïc hieän laïi thao taùc.
-Y/c HS quan saùt h3,
-Hoûi: Neâu caùch ñính khuy 4 loã theo caùch 2.
-Quan saùt
-HS neâu
-Quan saùt
-HS neâu
-HS ñoïc thaàm
-HS neâu
-Ñoïc baøi
-HS neâu
-Thöïc hieän caù nhaân.
-HS neâu
-Quan saùt
-Thöïc hnh theo nhoùm
-Quan saùt.
-HS neâu
-2HS neâu vaø thöïc hieän
GIAÙO VIEÂN: TRAÀM LÔÏI NGUYEÃN NHAÄT MINH LÔÙP :5
Giáo án điện tử kĩ thuật lớp 5
[b]Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có khả năng:[/b] Biết cách đính khuy hai lỗ Đính được khuy hai lỗ đúng quy định, kĩ thuật Rèn luyện tính cẩn thận
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1334     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 214 Lượt xem: 67690
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65235
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64767
Có thể bạn quan tâm