Tài liệu

Giáo án điện tử GDCD 11

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1296     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 77
Tài liệu Giáo án điện tử GDCD 11 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]1.Về kiến thức.[/b] - Hiểu được một số phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản và phương hướng phát triển kinh tế t
S Giáo d c và Đào t o Yên Bái - Tr ng Trung h c ph thông Văn Ch n - Phân hi u Nghĩa Tâm Năm h c: 2010 - ườ
2011
C U TRÚC CH NG TRÌNH MÔN GDCD - KH I 11 - G M HAI PH N ƯƠ
PH N I: CÔNG DÂN V I KINH T - G M 7 BÀI
H c xong ph n này h c sinh c n n m đ c ượ
1. V ki n th c. ế
- Hi u đ c m t s ph m trù, quy lu t kinh t c b n ph ng h ng phát tri n kinh t ượ ế ơ ươ ướ ế
trong th i kì CNH – HĐH n c ta. ướ
- Hi u đ c trách nhi m c a ng n trong vi c xây d ng phát tri n kinh t nhân, gia ượ ế
đình và xã h i.
2. V kĩ năng.
- V n d ng đ c nh ng ki n th c đã h c đ lí gi i m t s v n đ v phát tri n kinh t trong ượ ế ế
đ i s ng xã h i.
- Có năng NX, đ xu t tham gia gi i quy t nh ng hi n t ng KT p h p v i l a tu i. ế ượ
- Có năng đ nh h ng ngh nghi p phù h p v i b n thân u c u phát tri n c a xã h i. ư
3. V thái đ .
- Tin t ng đ ng l i, chính sách phát tri n kinh t c a Đ ng N n c.ưở ườ ế ướ
- Tin t ng vào kh năng c a b n thân trong vi c xây d ng kinh gia đình và p ph n phátưở
tri n kinh t đ t n c. ế ư
PH N I G M CÁC BÀI
Bài 1 (2 ti t): Công dân v i s phát tri n kinh tế ế
Bài 2 (3 ti t): Hàng hóa – Ti n t – Th tr ngế ườ
Bài 3 (2 ti t): Quy lu t gtr trong s n xu t và l u tng hàng hóaế ư
Bài 4 (1 ti t): C nh tranh trong s n xu t l u thông ng aế ư
Bài 5 (1 ti t): Cung – C u trong s n xu t và l u thông hàng aế ư
Bài 6 (2 ti t): CNH – HĐH đ t n cế ướ
Bài 7 (2 ti t): Th c hi n n n KT nhi u thành ph n và tăng c ng vai trò qu n lí KT c a NN.ế ươ
PH N II: CÔNG DÂN V I CÁC V N Đ CHÍNH TR - XÃ H I - G M 8 BÀI
H c song ph n này h c sinh c n n m đ c ượ
1. V ki n th c. ế
- Hi u đ c tính t t y u và đ c đi m c a th i kì q đ đi lên CNXH n c ta. ư ế ướ
- Hi u đ c b n ch t c a Nhà n c n n dân ch XHCN n c ta. ư ư ư
- N m đ c n i dung c b n v m t s CS l n c a Đ ngNn c ta hi n nay. ượ ơ ướ
2. V kĩ năng.
- Bi t v n d ng ki n th c đ phân bi t s khác nhau v b n ch t gi a Nhà n c XHCN v iế ế ướ
các n n c tr c đó n c ta.ướ ướ ướ
- Bi t th c hi n và tham gia tuyên truy n c cnh ch l n c a Đ ng Nhà n c ta hi n nay.ế ư
3. V thái đ .
- ý th c đúng đ n v trách nhi m ng dân đ i v i vi c xây d ng b o v nhà n c ch ướ ế
đ XHCN n c ta. ư
- Tin t ng và t giác th c hi n t t đ ng l i ch tr ng và cnhch c a Đ ng NN ta.ưở ườ ươ
Thi t k giáo ánế ế và gi ng d y: Nguy n Đ c Hi u – Giáo án Giáo d c công dân 11 - ế Page 1 of 77
S Giáo d c và Đào t o Yên Bái - Tr ng Trung h c ph thông Văn Ch n - Phân hi u Nghĩa Tâm Năm h c: 2010 - ườ
2011
PH N II G M CÁC BÀI
A. M t s v n đ v CNXH
Bài 8 (2 ti t): Ch nghĩa xã h iế
Bài 9 (3 ti t): Nhà n c XHCNế ướ
Bài 10 (2 ti t): N n dân ch XHCNế
B. M t s chính sách l n n c ta hi n nay ư
Bài 11 (1 ti t): Cnhch n s và gi i quy t vi c làmế ế
Bài 12 (1 ti t): CSTN BVMTế
Bài 13 (3 ti t): Cnhch GD-ĐT, KH-CN, VHế
Bài 14 (1 ti t): Cnhch QP và ANế
Bài 15 (1 ti t): Cnhch đ i ngo iế
Thi t k giáo ánế ế và gi ng d y: Nguy n Đ c Hi u – Giáo án Giáo d c công dân 11 - ế Page 2 of 77
Liên hệ quảng cáo

S Giáo d c và Đào t o Yên Bái - Tr ng Trung h c ph thông Văn Ch n - Phân hi u Nghĩa Tâm Năm h c: 2010 - ườ
2011
Giáo án s : 01 Ny so n: 06- 08-2010 Tu n th : 01
L p 11B
11
11B
12
11B
13
11 B
14
Ngày d y
Sĩ s
Ti t 1 - Bài 1:ế CÔNG N V I S PHÁT TRI N KINH T
I. M c tiêui h c.
H c xong ti t 1 bài y HS c n n m đ c ế ượ
1. V ki n th c ế
- Nêu đ c th nào s n xu t v t ch t và vai trò s n xu t v t ch t.ượ ế
- Nêu đ c các y u t c a qtrình s n xu t và m i quan h gi a cng.ượ ế
2. V kĩ năng
Bi t tham gia xây d ng kinh t gia đình phù h p v i kh năng b n thân.ế ế
3. V thái đ
Tích c c h c t p đ nâng cao ch t l ng lao đ ng c a b n tn. ượ
II. Tài li u và ph ng ti n d y h c. ươ
- SGK, SGV GDCD 11
- Sách bài t p GDCD 11, s đ i li u có liên quan đ n bài h c ơ ế
III. Ti n trình d y h c.ế
1. n đ nh t ch c l p
2. Ki m tra bài
Ki m tra sách v đ dùng h c t p
3. H c bài m i
Con ng i mu n t n t iphát tri n thì ph i làm gì? đ th c hi n m t quá trình s n xu t c nườ
ph i có nh ng y u t nào? Đó chính là n i dung nghiên c u c a bàim nay. ế
Ho t đ ng c a giáo viên h c sinh N i dung ki n th c c n đ t ế
Giáo viên giúp HS n m đ c th nào ượ ế
SX c a c i v t ch t.
? Con ng i mu n t n t i phátườ
tri n c n ph i làm?
? Con ng i tác đ ng làm bi n đ i tườ ế
nhiên đ làm gì?
? Em hi u th nào là s n xu t c a c i ế
v t ch t?
Sau khi th o SX c a c i v/c GVế
có th đ t ra các câu h i d n d t g i m
đ HS t tr l i.
? Theo em s n xu t v t ch t có vai trò
nh th nào?ư ế
? T i sao thông qua con ng i l i ườ
hoàn thi n v th ch t và tinh th n?
1. S n xu t c a c i v t ch t.
a. Th nào s n xu t c a c i v t ch tế
Con ng i tác đ ng vào t nhiên đ :ườ
+ Làm bi n đ i các y u t t nhiênế ế
+ T o ra s n ph m
b. Vai trò c a s n xu t c a c i v t ch t
- Đ duy trì s t n t i c a con ng i ườ
- Con ng i đ c c i t o và hoàn thi n v th ch t ư ượ
tinh th n
- quá trình hoàn thi n và phát tri n các PTSX
2. Các y u t c b n c a quá trình s n xu tế ơ
a. S c lao đ ng
Thi t k giáo ánế ế và gi ng d y: Nguy n Đ c Hi u – Giáo án Giáo d c công dân 11 - ế Page 3 of 77
S c lao
đ ng
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án điện tử GDCD 11
[b]1.Về kiến thức.[/b] - Hiểu được một số phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản và phương hướng phát triển kinh tế trong thời kì CNH – HĐH ở nước ta. - Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và xã hội. [b]2. Về kĩ năng.[/b] - Vận dụng được những kiến thức đã học để lí giải một số vấn đề về phát triển kinh tế trong đời sống xã hội. - Có kĩ năng NX, đề xuất và tham gia giải quyết những hiện tượng KT phù hợp với lứa tuổi. - Có kĩ năng định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và yêu cầu phát triển của xã hội.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1296     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm