Tài liệu

Giáo án điện tử GDCD 11

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1298     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 77
Tài liệu Giáo án điện tử GDCD 11 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]1.Về kiến thức.[/b] - Hiểu được một số phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản và phương hướng phát triển kinh tế t
S Giáo d c và Đào t o Yên Bái - Tr ng Trung h c ph thông Văn Ch n - Phân hi u Nghĩa Tâm Năm h c: 2010 - ườ
2011
C U TRÚC CH NG TRÌNH MÔN GDCD - KH I 11 - G M HAI PH N ƯƠ
PH N I: CÔNG DÂN V I KINH T - G M 7 BÀI
H c xong ph n này h c sinh c n n m đ c ượ
1. V ki n th c. ế
- Hi u đ c m t s ph m trù, quy lu t kinh t c b n ph ng h ng phát tri n kinh t ượ ế ơ ươ ướ ế
trong th i kì CNH – HĐH n c ta. ướ
- Hi u đ c trách nhi m c a ng n trong vi c xây d ng phát tri n kinh t nhân, gia ượ ế
đình và xã h i.
2. V kĩ năng.
- V n d ng đ c nh ng ki n th c đã h c đ lí gi i m t s v n đ v phát tri n kinh t trong ượ ế ế
đ i s ng xã h i.
- Có năng NX, đ xu t tham gia gi i quy t nh ng hi n t ng KT p h p v i l a tu i. ế ượ
- Có năng đ nh h ng ngh nghi p phù h p v i b n thân u c u phát tri n c a xã h i. ư
3. V thái đ .
- Tin t ng đ ng l i, chính sách phát tri n kinh t c a Đ ng N n c.ưở ườ ế ướ
- Tin t ng vào kh năng c a b n thân trong vi c xây d ng kinh gia đình và p ph n phátưở
tri n kinh t đ t n c. ế ư
PH N I G M CÁC BÀI
Bài 1 (2 ti t): Công dân v i s phát tri n kinh tế ế
Bài 2 (3 ti t): Hàng hóa – Ti n t – Th tr ngế ườ
Bài 3 (2 ti t): Quy lu t gtr trong s n xu t và l u tng hàng hóaế ư
Bài 4 (1 ti t): C nh tranh trong s n xu t l u thông ng aế ư
Bài 5 (1 ti t): Cung – C u trong s n xu t và l u thông hàng aế ư
Bài 6 (2 ti t): CNH – HĐH đ t n cế ướ
Bài 7 (2 ti t): Th c hi n n n KT nhi u thành ph n và tăng c ng vai trò qu n lí KT c a NN.ế ươ
PH N II: CÔNG DÂN V I CÁC V N Đ CHÍNH TR - XÃ H I - G M 8 BÀI
H c song ph n này h c sinh c n n m đ c ượ
1. V ki n th c. ế
- Hi u đ c tính t t y u và đ c đi m c a th i kì q đ đi lên CNXH n c ta. ư ế ướ
- Hi u đ c b n ch t c a Nhà n c n n dân ch XHCN n c ta. ư ư ư
- N m đ c n i dung c b n v m t s CS l n c a Đ ngNn c ta hi n nay. ượ ơ ướ
2. V kĩ năng.
- Bi t v n d ng ki n th c đ phân bi t s khác nhau v b n ch t gi a Nhà n c XHCN v iế ế ướ
các n n c tr c đó n c ta.ướ ướ ướ
- Bi t th c hi n và tham gia tuyên truy n c cnh ch l n c a Đ ng Nhà n c ta hi n nay.ế ư
3. V thái đ .
- ý th c đúng đ n v trách nhi m ng dân đ i v i vi c xây d ng b o v nhà n c ch ướ ế
đ XHCN n c ta. ư
- Tin t ng và t giác th c hi n t t đ ng l i ch tr ng và cnhch c a Đ ng NN ta.ưở ườ ươ
Thi t k giáo ánế ế và gi ng d y: Nguy n Đ c Hi u – Giáo án Giáo d c công dân 11 - ế Page 1 of 77
S Giáo d c và Đào t o Yên Bái - Tr ng Trung h c ph thông Văn Ch n - Phân hi u Nghĩa Tâm Năm h c: 2010 - ườ
2011
PH N II G M CÁC BÀI
A. M t s v n đ v CNXH
Bài 8 (2 ti t): Ch nghĩa xã h iế
Bài 9 (3 ti t): Nhà n c XHCNế ướ
Bài 10 (2 ti t): N n dân ch XHCNế
B. M t s chính sách l n n c ta hi n nay ư
Bài 11 (1 ti t): Cnhch n s và gi i quy t vi c làmế ế
Bài 12 (1 ti t): CSTN BVMTế
Bài 13 (3 ti t): Cnhch GD-ĐT, KH-CN, VHế
Bài 14 (1 ti t): Cnhch QP và ANế
Bài 15 (1 ti t): Cnhch đ i ngo iế
Thi t k giáo ánế ế và gi ng d y: Nguy n Đ c Hi u – Giáo án Giáo d c công dân 11 - ế Page 2 of 77
S Giáo d c và Đào t o Yên Bái - Tr ng Trung h c ph thông Văn Ch n - Phân hi u Nghĩa Tâm Năm h c: 2010 - ườ
2011
Giáo án s : 01 Ny so n: 06- 08-2010 Tu n th : 01
L p 11B
11
11B
12
11B
13
11 B
14
Ngày d y
Sĩ s
Ti t 1 - Bài 1:ế CÔNG N V I S PHÁT TRI N KINH T
I. M c tiêui h c.
H c xong ti t 1 bài y HS c n n m đ c ế ượ
1. V ki n th c ế
- Nêu đ c th nào s n xu t v t ch t và vai trò s n xu t v t ch t.ượ ế
- Nêu đ c các y u t c a qtrình s n xu t và m i quan h gi a cng.ượ ế
2. V kĩ năng
Bi t tham gia xây d ng kinh t gia đình phù h p v i kh năng b n thân.ế ế
3. V thái đ
Tích c c h c t p đ nâng cao ch t l ng lao đ ng c a b n tn. ượ
II. Tài li u và ph ng ti n d y h c. ươ
- SGK, SGV GDCD 11
- Sách bài t p GDCD 11, s đ i li u có liên quan đ n bài h c ơ ế
III. Ti n trình d y h c.ế
1. n đ nh t ch c l p
2. Ki m tra bài
Ki m tra sách v đ dùng h c t p
3. H c bài m i
Con ng i mu n t n t iphát tri n thì ph i làm gì? đ th c hi n m t quá trình s n xu t c nườ
ph i có nh ng y u t nào? Đó chính là n i dung nghiên c u c a bàim nay. ế
Ho t đ ng c a giáo viên h c sinh N i dung ki n th c c n đ t ế
Giáo viên giúp HS n m đ c th nào ượ ế
SX c a c i v t ch t.
? Con ng i mu n t n t i phátườ
tri n c n ph i làm?
? Con ng i tác đ ng làm bi n đ i tườ ế
nhiên đ làm gì?
? Em hi u th nào là s n xu t c a c i ế
v t ch t?
Sau khi th o SX c a c i v/c GVế
có th đ t ra các câu h i d n d t g i m
đ HS t tr l i.
? Theo em s n xu t v t ch t có vai trò
nh th nào?ư ế
? T i sao thông qua con ng i l i ườ
hoàn thi n v th ch t và tinh th n?
1. S n xu t c a c i v t ch t.
a. Th nào s n xu t c a c i v t ch tế
Con ng i tác đ ng vào t nhiên đ :ườ
+ Làm bi n đ i các y u t t nhiênế ế
+ T o ra s n ph m
b. Vai trò c a s n xu t c a c i v t ch t
- Đ duy trì s t n t i c a con ng i ườ
- Con ng i đ c c i t o và hoàn thi n v th ch t ư ượ
tinh th n
- quá trình hoàn thi n và phát tri n các PTSX
2. Các y u t c b n c a quá trình s n xu tế ơ
a. S c lao đ ng
Thi t k giáo ánế ế và gi ng d y: Nguy n Đ c Hi u – Giáo án Giáo d c công dân 11 - ế Page 3 of 77
S c lao
đ ng
Giáo án điện tử GDCD 11
[b]1.Về kiến thức.[/b] - Hiểu được một số phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản và phương hướng phát triển kinh tế trong thời kì CNH – HĐH ở nước ta. - Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế cá nhân, gia đình và xã hội. [b]2. Về kĩ năng.[/b] - Vận dụng được những kiến thức đã học để lí giải một số vấn đề về phát triển kinh tế trong đời sống xã hội. - Có kĩ năng NX, đề xuất và tham gia giải quyết những hiện tượng KT phù hợp với lứa tuổi. - Có kĩ năng định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân và yêu cầu phát triển của xã hội.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1298     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Có thể bạn quan tâm