Tài liệu

Giáo án điện tử công nghệ lớp 8

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1925     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 183
Tài liệu Giáo án điện tử công nghệ lớp 8 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]1. Mục tiêu :[/b] Giúp cho HS biết được vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. Giúp học sinh c
Gi¸o ¸n C«ng NghÖ 8
Pn Mét VÏ Kü ThuËt
Ch¬ng I : Bn vÏ c¸c ki h×nh häc
TiÕt 1 : Vai trß cña b¶n vÏ kü thuËt trongn xuÊt vµ ®êi
sèng
I. Môc tiªu :
- Gióp cho HS biÕt ®îc vai trß cña bn vÏ kü thuËt
trong s¶n xuÊt ®êi sèng .
- Gióp häc sinh nhËn thøc ®óng víi viÖc häc tËp
m«n vÏ kü thuËt .
II . ChuÈn
1. Gi¸o viªn : ChuÈn bÞ bn vÏ kü thuËt c ®å dïngy
häc ( c¸c tranh vÏ H1.1 ; 1.2; 1.3 )
2. Häc sinh : §äc tr íc bµi ë nhµ
III . TiÕn tr×nh bµi ging :
A. §Æt vÊn ®Ò :
KÕt hîpi vc cho HS quant H1.1 SGK , GV ®Æt c©u hái :
Trong giao tiÕp hµng ngµy , con ngêi thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn
kc nhau ®Ó diÔn ®¹t t tëng , t×nhm truyÒn ®¹t th«ng tin
,vËyc con thÊy qua H1.1 con ngêi thêng dïng c¸c ph¬ng tiÖn
?
GV kÕt luËn : H×nh vÏ lµt ph¬ng tiÖn quan träng dïng
trong giao tiÕp
B. Bµi míi :
1. Bn vÏ kû thuËt ®èi víin xuÊt :
Ho¹t ®éng a GV
Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu bn vÏ
KT
®èi víi s¶n xuÊt .
GV cho HS quan s¸t H1.2 vµ
®Æt c©u hái :
cn phÈm vµ c«ng tr×nh
xung quanh chóng ta , ®Ó ®îc
chÕ t¹o hoÆc thi c«ng theo ý
1
Gi¸o ¸n C«ng NghÖ 8
mn cña ngêi thiÕt kÕ th×
phi thÓ hiÖn
b»ng c¸i ?
GV: Ngêi c«ng nh©n khi chÕ
t¹oc s¶n phÈm hoÆcy
dùng c¸c c«ng tr×nh th× phi
c¨n cø vµo c¸i?
GV nhÊn m¹nh tÇm quan
träng cña bn vÏ kü thuËt ®èi
víi ®êi sèng .
Ho¹t ®éng a HS
HS : Quan s¸t H 1.2 vµ tr lêi
Ngêi thiÕt phi diÔn t
chÝnh x¸cnhng kÕt
cÊu cña s¶n phÈm , vµ ®Çy
®ñc th«ng tin thiÕt
HS: Phi c¨n cø vµo bn vÏ
KT
KL : Bn vÏ KT lµ ng«n ng÷
chung dïng trong KT
HS ghi KL : Bn vÏ KT lµ
ng«n ng÷ chungng trong
KT
2. Bn vÏ kü thuËt ®èii ®êi sèng
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu
n vÏ KT ®èi i ®êi sèng
GV cho HS quan s¸t H1.3a
®Æt c©u hái :
Mn sö dông an toµnc
®å dïng vµ c¸c thiÕt
®iÖn th× ta cÇn phi lµm
g× ?
GV nhÊn m¹nh : Bn vÏ
KT lµ tµi liÖu cÇn thiÕt
choi s¶n phÈm hoÆc
thiÕt bÞ ®iÖn .
GV : Nªu dô vÒ H1.3b lµ
n vÏ thiÕt kÕ cña mét
c¨n phßng
2
Liên hệ quảng cáo

Gi¸o ¸n C«ng NghÖ 8
- HS tr lêi :
§Ó sö dông métch hiÖu qu
vµ an toµn th×i thiÕt
phi kÌm theo b¶n chØ dÉn
hoÆc h×nh vÏ .
- HS ghipn nhÊnnh
cña gi¸o viªn
3. Bn vÏ ng trong c¸c lÜnh c kü thuËt :
Ht ®éng cña GV Ht ®éng cña HS
Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓun vÏ
ng trong c¸c lÜnh vùc kü thuËt .
GV cho HS quan s¸t H1.4 vµ ®Æt
c©u i :
Em h·y cho biÕt trongc lÜnh vùc
kÜ thuËt cÇn c¸c trang thiÕt
bÞ kng ? H·y lÊy VD minh ho¹
HS quan s¸t H1.4 vµ tr i c©u
i :
HS: Trongc lÜnh vùc kü
thuËt rÊt cÇn c¸c trang thiÕt
bÞ vµ c¬ tÇng
VD : Trong khÝ y c«ng
cô, nhµ xëng …
Trong giao th«ng cã c¸c ph¬ng
tiÖn giao tng
C. Tæng kÕt :
Ht ®éng 4: GVng cè l¹i bµi häc
GV : Yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK hoÆc nªu c©u hái
®Ó HS tr i
D. H íng dÉn BTVN : - Häc thuéc ghi nhí SKG trang 7
- Tri c¸c c©u i 1-2-3 SKG trang 7
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án điện tử công nghệ lớp 8
[b]1. Mục tiêu :[/b] Giúp cho HS biết được vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống. Giúp học sinh có nhận thức đúng với việc học tập bộ môn vẽ kỹ thuật. [b]2 . Chuẩn bị:[/b] Giáo viên : Chuẩn bị bản vẽ kỹ thuật và các đồ dùng dạy học ( các tranh vẽ H1.1 ; 1.2; 1.3 ) Học sinh : Đọc trước bài ở nhà.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1925     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan