Tài liệu

Giáo án điện tử âm nhạc lớp 5 (Trọn bộ)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2291     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 67
Tài liệu Giáo án điện tử âm nhạc lớp 5 (Trọn bộ) - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án điện tử âm nhạc lớp 5 (Trọn bộ),Mục tiêu: - Học sinh trình bày các bài hát đã học; Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng thiếu nhi thế giới liên hoan. - Hát…
Ngµy so¹n: Ngµy ging:
Tt 1
«n tËp mét sèIt ®· häc
I Môc tiªu.
- H\S tr×nh bµycit ®· häc; Quèc ca viÖt nam, Em u hoµ b×nh,
Chóc mõng, Thu nhi thÐ giíi liªn hoan.
- H¸t tp ®Öm theo ph¸ch , theo nhÞp hoÆc theo tiÕt tÊui ca.
tËp tr×nh bµy c¸cit ®· häc theo tæ , nhãm , c¸ nn.
- T¹o kh«ng khÝ häc tËp vui t¬i, s«i næi tiÕt häc ®Çu tiªn trong ch¬ng
tr×nh ©m nh¹c líp 5.
II. ChuÈn cña gi¸o vn
- Gi¸o vn : gi¸o ¸n, SGK, ®å dïng häc m«n.
- Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp
III. ho¹t ®éng d¹y häc
a GV i dung cña HS
GV ghi néi
dung
GVi
GV ®Öm ®µn
GVi
GV híng dÉn
GV ®iÒu
khiÓn
GVi
¤n tËp mét sèit ®· häc
1. Quèc ca Vt Nam
-Ai lµ t¸c gi bµi Quèc ca ViÖt Nam?
Nh¹c sÜ V¨n Cao.
- C¶ líp ®øng nghiªmt Quèc ca Vt
Nam.
2. Em u hoµ b×nh
- Ai lµ t¸c giit Em yªu hoµ
b×nh?
- Nh¹c sÜ Ngun §øc Toµn
- GV giíi thiÖu lêi ca cñait.
-C¶ lípti Em yªu h b×nh kÕtp
ph¸ch
líp h¸ti Em yªu hoµ b×nh kÕtp
®Öm theo nhÞp
- Tõng tæ tr×nh bµy i Em yªu hoµ
b×nh, GV ®¸nh g
3. Chóc mõng
- Bµi chóc mõng lµ nh¹c níc nµo?
§ay lµit Nga, lêi ViÖt Hoµngn.
GV giíi thiÖu lêi ca cñait.
HS ghiI
HS tri
HS t Quèc
Ca
HS tri
HS thùc hn
HS thùc hn
c tæ thùc
hiÖn
HS tri
1
GV híng dÉn
GV ®iÒu
khiÓn
GVi
GV híng dÉn
Chia líp thµnh haia, méta h¸t, nöa
kia ®Öm theo ph¸ch. Ph¸ch m¹nh gâ
tay phi, hai ph¸ch nhÑ tay ti.
§æi l¹in tr×nh bµy
-Tõng tæ tnhyi Chóc mõng, GV
®¸nh gi¸.
4. ThiÕu nhi t giíi liªn hoan
- ai t¸c gii thiÕu nhi thÕ gi liªn
hoan?
- nh¹c lu H÷u Phíc
- GV gi thiÖu lêi ca cñait
- c¶ lípti thu nhi thÕ giíi liªn
hoan kÕtp ®Öm : ®o¹n 1 ph¸ch,
®o¹n 2 theo tiÕt tÊui ca.
HS thùc hiÖn
c tæ thùc
hn
H\s tr i
H\s thùc hiÖn
GV ®iÒu
khiÓn
- tõng tæ tr×nhyi thu nhi thÕ
giíi liªn hoan, GV ®¸nh gi¸
c tæ thùc
hn
GV tæng kÕt GV tæng kÕt phÇn tnhy 3 bµit
cña c¸c tæ. ®¸nh gi¸ khen ngîi ®éng
vn h\s cè g¾ng häc m«n ©m nh¹c
H\s theo dâi
GV ®Öm ®µn t thóc: c¶ lípt bµi em yªu hoµ
b×nh tp ph¸ch
H\s thùc hiÖn
Ngµy so¹n: Ngµy ging:
TiÕt 2
Häc h¸t:I reo vang b×nh minh
I Môc tiªu.
- H\S t ®óng giai du it reo vang b×nh minh. ThÓ hn ®óng
nng tng t luyÕn vµ ng©n 3 ph¸ch
- H¸t kÕt hîp ®Öm theo ph¸ch , theo nhÞp o¹n 1)vµ theo ph¸ch ®o¹n 2
- gãp phÇn gi¸o dôc h\s niÒm l¹c quan, yªu thiªn nhiªn, yªu cuéc sãng
II. Chncña gi¸o viªn
- Gi¸o viªn : gi¸o ¸n, SGK, ®ång häc n.nh¹c cô
2
Liên hệ quảng cáo

- Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp
III. ho¹t ®éng d¹y häc
cña GV Néi dung a HS
GV ghi néi
dung
GVi
GV giíi thiÖu
Gv chØ ®Þnh
GV híng dÉn
GV thùc hn
GVi
Häc h¸t
reo vang b×nh minh
1 giíi thiÖuit
- C¸c em ®· häc mét bµit phong
c¶nh buæi s¸ng hoÆc thn nhiªn i
chung. Em nµo cã thÓ kÎ tªn mèt i
t ®ã?
-gµ g¸y ,bµi ca ®i häc, n¾ngm, ti ®·
s¸ng råi
GV giíi thiÖu tranh minh häc
- h«m nayc em sÏ häci reo vang
b×nh minh,It dn t bøc tranh
phong c¶nh buæi s¸ng ®Çy mÇu c
rùc rì vµ ©m thanh l«i cuèn .t¸c giI
t lµ nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc ,bµit ®îc
«ng s¸ng t¸c tõm 1947, khi ®ã nh¹c sÜ
i 26 tuæi
2. ®äc lêi ca
- §o¹n 1: reo vang reo…..s¸ng ngËp hån
ta
- §o¹n 2: u lÝu lo lo …..s¸ng mu«n m
- h\s ®äc i ca theo tiÕt tÊu ®o¹n 1,
gßm 4u, tiÕt tÊuu 1 3 gièng
nhau, tiÕt tÊu 2 vµ 4 gièng nhau
3. nghet mÉu
- GV ®Öm ®µn , tù tnhyIt
hoÆcng b¨ng , ®Üa
-h\si c¶m nhËn ban ®Çu vÒ bµit.
4. ki ®éng giäng
- dÞch giäng(-4)
HS ghii
HS tri
HS theo dâi
2 HS thùc
hiÖn
HS thùc hn
H\s nghe i
t
1-2 H\s nãi
c¶m nn
GV ®µn - GV ®µn chuçi ©m ng¾n ë giäng pha
tr ëng, h\s nghe vµ ®äc b»ng nguyªn ©m
H\s ki ®éng
giäng
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án điện tử âm nhạc lớp 5 (Trọn bộ)

Mục tiêu:
- Học sinh trình bày các bài hát đã học; Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng thiếu nhi thế giới liên hoan.
- Hát kết hợp gõ đệm theo phách , theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca. tập trình bày các bài hát đã học theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chương trình âm nhạc lớp 5.

II. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn.
- Học sinh: SGK, đồ dùng học tập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2291     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 213 Lượt xem: 67493
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64455
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 679 Lượt xem: 64311
Có thể bạn quan tâm