Tài liệu

Giáo án điện tử âm nhạc lớp 5 (Trọn bộ)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2304     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 67
Tài liệu Giáo án điện tử âm nhạc lớp 5 (Trọn bộ) - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Mục tiêu:[/b] - Học sinh trình bày các bài hát đã học; Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng thiếu nhi th
Ngµy so¹n: Ngµy ging:
Tt 1
«n tËp mét sèIt ®· häc
I Môc tiªu.
- H\S tr×nh bµycit ®· häc; Quèc ca viÖt nam, Em u hoµ b×nh,
Chóc mõng, Thu nhi thÐ giíi liªn hoan.
- H¸t tp ®Öm theo ph¸ch , theo nhÞp hoÆc theo tiÕt tÊui ca.
tËp tr×nh bµy c¸cit ®· häc theo tæ , nhãm , c¸ nn.
- T¹o kh«ng khÝ häc tËp vui t¬i, s«i næi tiÕt häc ®Çu tiªn trong ch¬ng
tr×nh ©m nh¹c líp 5.
II. ChuÈn cña gi¸o vn
- Gi¸o vn : gi¸o ¸n, SGK, ®å dïng häc m«n.
- Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp
III. ho¹t ®éng d¹y häc
a GV i dung cña HS
GV ghi néi
dung
GVi
GV ®Öm ®µn
GVi
GV híng dÉn
GV ®iÒu
khiÓn
GVi
¤n tËp mét sèit ®· häc
1. Quèc ca Vt Nam
-Ai lµ t¸c gi bµi Quèc ca ViÖt Nam?
Nh¹c sÜ V¨n Cao.
- C¶ líp ®øng nghiªmt Quèc ca Vt
Nam.
2. Em u hoµ b×nh
- Ai lµ t¸c giit Em yªu hoµ
b×nh?
- Nh¹c sÜ Ngun §øc Toµn
- GV giíi thiÖu lêi ca cñait.
-C¶ lípti Em yªu h b×nh kÕtp
ph¸ch
líp h¸ti Em yªu hoµ b×nh kÕtp
®Öm theo nhÞp
- Tõng tæ tr×nh bµy i Em yªu hoµ
b×nh, GV ®¸nh g
3. Chóc mõng
- Bµi chóc mõng lµ nh¹c níc nµo?
§ay lµit Nga, lêi ViÖt Hoµngn.
GV giíi thiÖu lêi ca cñait.
HS ghiI
HS tri
HS t Quèc
Ca
HS tri
HS thùc hn
HS thùc hn
c tæ thùc
hiÖn
HS tri
1
GV híng dÉn
GV ®iÒu
khiÓn
GVi
GV híng dÉn
Chia líp thµnh haia, méta h¸t, nöa
kia ®Öm theo ph¸ch. Ph¸ch m¹nh gâ
tay phi, hai ph¸ch nhÑ tay ti.
§æi l¹in tr×nh bµy
-Tõng tæ tnhyi Chóc mõng, GV
®¸nh gi¸.
4. ThiÕu nhi t giíi liªn hoan
- ai t¸c gii thiÕu nhi thÕ gi liªn
hoan?
- nh¹c lu H÷u Phíc
- GV gi thiÖu lêi ca cñait
- c¶ lípti thu nhi thÕ giíi liªn
hoan kÕtp ®Öm : ®o¹n 1 ph¸ch,
®o¹n 2 theo tiÕt tÊui ca.
HS thùc hiÖn
c tæ thùc
hn
H\s tr i
H\s thùc hiÖn
GV ®iÒu
khiÓn
- tõng tæ tr×nhyi thu nhi thÕ
giíi liªn hoan, GV ®¸nh gi¸
c tæ thùc
hn
GV tæng kÕt GV tæng kÕt phÇn tnhy 3 bµit
cña c¸c tæ. ®¸nh gi¸ khen ngîi ®éng
vn h\s cè g¾ng häc m«n ©m nh¹c
H\s theo dâi
GV ®Öm ®µn t thóc: c¶ lípt bµi em yªu hoµ
b×nh tp ph¸ch
H\s thùc hiÖn
Ngµy so¹n: Ngµy ging:
TiÕt 2
Häc h¸t:I reo vang b×nh minh
I Môc tiªu.
- H\S t ®óng giai du it reo vang b×nh minh. ThÓ hn ®óng
nng tng t luyÕn vµ ng©n 3 ph¸ch
- H¸t kÕt hîp ®Öm theo ph¸ch , theo nhÞp o¹n 1)vµ theo ph¸ch ®o¹n 2
- gãp phÇn gi¸o dôc h\s niÒm l¹c quan, yªu thiªn nhiªn, yªu cuéc sãng
II. Chncña gi¸o viªn
- Gi¸o viªn : gi¸o ¸n, SGK, ®ång häc n.nh¹c cô
2
- Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp
III. ho¹t ®éng d¹y häc
cña GV Néi dung a HS
GV ghi néi
dung
GVi
GV giíi thiÖu
Gv chØ ®Þnh
GV híng dÉn
GV thùc hn
GVi
Häc h¸t
reo vang b×nh minh
1 giíi thiÖuit
- C¸c em ®· häc mét bµit phong
c¶nh buæi s¸ng hoÆc thn nhiªn i
chung. Em nµo cã thÓ kÎ tªn mèt i
t ®ã?
-gµ g¸y ,bµi ca ®i häc, n¾ngm, ti ®·
s¸ng råi
GV giíi thiÖu tranh minh häc
- h«m nayc em sÏ häci reo vang
b×nh minh,It dn t bøc tranh
phong c¶nh buæi s¸ng ®Çy mÇu c
rùc rì vµ ©m thanh l«i cuèn .t¸c giI
t lµ nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc ,bµit ®îc
«ng s¸ng t¸c tõm 1947, khi ®ã nh¹c sÜ
i 26 tuæi
2. ®äc lêi ca
- §o¹n 1: reo vang reo…..s¸ng ngËp hån
ta
- §o¹n 2: u lÝu lo lo …..s¸ng mu«n m
- h\s ®äc i ca theo tiÕt tÊu ®o¹n 1,
gßm 4u, tiÕt tÊuu 1 3 gièng
nhau, tiÕt tÊu 2 vµ 4 gièng nhau
3. nghet mÉu
- GV ®Öm ®µn , tù tnhyIt
hoÆcng b¨ng , ®Üa
-h\si c¶m nhËn ban ®Çu vÒ bµit.
4. ki ®éng giäng
- dÞch giäng(-4)
HS ghii
HS tri
HS theo dâi
2 HS thùc
hiÖn
HS thùc hn
H\s nghe i
t
1-2 H\s nãi
c¶m nn
GV ®µn - GV ®µn chuçi ©m ng¾n ë giäng pha
tr ëng, h\s nghe vµ ®äc b»ng nguyªn ©m
H\s ki ®éng
giäng
3
Giáo án điện tử âm nhạc lớp 5 (Trọn bộ)
[b]Mục tiêu:[/b] - Học sinh trình bày các bài hát đã học; Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng thiếu nhi thế giới liên hoan. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách , theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca. tập trình bày các bài hát đã học theo tổ, nhóm, cá nhân. - Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chương trình âm nhạc lớp 5. [b]II. Chuẩn bị của giáo viên:[/b] - Giáo viên : giáo án, SGK, đồ dùng học môn. - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2304     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67937
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 721 Lượt xem: 65637
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64950
Có thể bạn quan tâm