Tài liệu

Giáo án điện tử âm nhạc khối lớp 3

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1172     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 65
Tài liệu Giáo án điện tử âm nhạc khối lớp 3 - tài liệu, sách iDoc.Vn[b]Mục tiêu:[/b] - Học sinh hiểu Quốc Ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của nhà nước, Quốc Ca Việt nam được hát hoặc c
Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 3
N¨m häc 2010 - 2011
TuÇn :1 Thø 3 ngµy 17 th¸ng
8 n¨m 2010
Gi¸o ¸n
¢m nc
TiÕt 1:
- Häcit: Quèc Ca viÖt nam
n h¹c vµi : n
Cao
I. Môc tiªu:
- Häc sinh hu Quèc Ca ViÖt Nam lµ bµit nghia nhµ níc, Quèc Ca
Vt nam ®îct hc cö nh¹c khi chµo cê.
- HSt ®óng lêi 1a it Quèc Ca ViÖt nam
- H¸t ®óng, ®Òu, hßa giäng.
- Gi¸o dôc th¸i ®é nghiªm trang khi chµo cê, nghe Quèc Ca.
II. thiÕt bÞ d¹y häc:
1.H¸t chuÈn x¸c i t Quèc Ca ViÖt nam víi tÝnh chÊt hïng nh.
2. §ång d¹y häc;
* Nh¹c cô.
§µn oãc gan, ph¸ch, song loan
*y catxec vµ b¨ng nh¹c Quèc Ca.
III. C¸c ht ®éng d¹y vµ häc chñ yÕu:
TL Ho¹t ®éng cña GV H t ®éng cña HS
Phan Huy Hµ Gi¸o vn tr êng tiÓu häc Ch©u TiÕn Q
Ch©u Ng An
1
Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 3
N¨m häc 2010 - 2011
1p
2p
20
p
15
p
5p
1.¤n ®Þnh líp : Nh¾c nhë HS t thÕ
ngåi häc . khoanh tayn bµn
2.Bµi:
3.Bµi míi
+ Ho¹t ®éng 1;
- D¹yi 1i t Quèc Ca
- Giíi thiÖu i t;
+ Quèc ca lµ i t trong nghi lÔ chµo
cê khit hoÆc cö nh¹c ph¶i ®øng
nghiªm trang híng vÒ Quèc kú.
- H¸tu ho¹c cho nghe b¨ng.
- §äci ca theong c©u ng¾n.theo tiÕt
tÊu. nm ®äc
- D¹ytng c©u ng¾n theo kiÓu mãc
xÝch.theo ®µn GVtu
- Trong bµi cã 2 tiÕng ë cuèi 2 c©ut
thênglÉn vÒ cao ®é víi nhau.
- ¤n lun thuéc bµi ,tæ nhãmt .
- NhËn xÐt
+ Ho¹t ®éng 2;
Tri c©u i:
1.Bµi h¸t Q/Ca viÖt nam ®îct khi
nµo?.
2.Ai lµ t¸c giit Q/ca Vt nam?.
3.Khi chµo cêt Quèc ca ViÖt nam
chóng ta phi th¸i ®é nh t nµo?.
- NhËn xÐt
+ Ho¹t ®éng cuèi ng cè dÆn :
- KÕt thóc tiÕt häc; GV cñng cè, dÆn dß.
Cho HSt l¹i BH mét lÇn .
- NhËn xÐtng HS khen nh¾c nhë
- Thùc hn yªu cÇu GV
- L¾ng nghe.
- Nghe h¸t mÉu.
- §äci ca theong c©u ng¾n
theo gi¸o vn híng dÉn.
- §êng vinh quang x©y x¸c
qu©n thï
nn d©n chiÕn ®Êu
kh«ng ngõng.
- Ghi n
- Tri:
1. Khi chµo cê.
2. V¨n Cao.
3.§øng nghiªm trang híng
Quèc
- Ghi n i a GV nhËn
t
- L¾ng nghe.
- h¸t mét lÇn toµn bµi
- Ghi n
Phan Huy Hµ Gi¸o vn tr êng tiÓu häc Ch©u TiÕn Q
Ch©u Ng An
2
Liên hệ quảng cáo

Gi¸o ¸n ©m nh¹c líp 3
N¨m häc 2010 - 2011
HS
- DÆn HS vÒ nhµ häc thuéci t
Phan Huy Hµ Gi¸o vn tr êng tiÓu häc Ch©u TiÕn Q
Ch©u Ng An
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án điện tử âm nhạc khối lớp 3
[b]Mục tiêu:[/b] - Học sinh hiểu Quốc Ca Việt Nam là bài hát nghi lễ của nhà nước, Quốc Ca Việt nam được hát hoặc cử nhạc khi chào cờ. - HS hát đúng lời 1 của bài hát Quốc Ca Việt nam. - Hát đúng, đều, hòa giọng. - Giáo dục thái độ nghiêm trang khi chào cờ, nghe Quốc Ca
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1172     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 218 Lượt xem: 68337
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 729 Lượt xem: 66702
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 37 Lượt xem: 65280
Có thể bạn quan tâm