Tài liệu

Giáo Án Địa Lý lớp 9

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8158     Tải về: 18     Lượt mua: 10    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 61
Tài liệu Giáo Án Địa Lý lớp 9 - tài liệu, sách iDoc.Vn Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần: - Biết đư­ợc nư­ớc ta có 54 dân tộc, dân tộc kinh có số dân đông
TUN: Nga y soaùn: ……/……/…………
TIEÁT: Nga y dy: ……/……/…………
đ a lí dân c . ư
Ti t 1ế : Bài 1.
c ng đ ng các dân t c Vi tNam.
M c tiêu bài h c :
Sau bài h c h c sinh c n:
- Bi t đế ư c n ư c ta 54 dân t c, dân t c kinh s dân đông nh t. Các dân t c n c taướ
luôn đoàn k t bên nhau trong quá trình xây d ng và b o v t qu c.ế ệ ổ
- Trình bày đ c tình hình phân b các dân t c n c ta.ượ ướ
- Xác đ nh đ c trên b n đ vùng phân b ch y u c a m t s dân t c. ượ ế
- Có tinh th n tôn tr ng đoàn k t các dân t c. ế
Thi t b c n thi t:ế ế
- B n đ dân c Vi t Nam. ư
- B nh v đ i gia đình các dân t c Vi t Nam.
- Tranh nh m t s dân t c Vi t Nam.
Ho t đ ng trên l p:
A. n đ nh l p:
- Ki m tra sĩ s .
- Gi i thi u ch ng trình đ a lí l p 9. ươ
C năm 52 ti t. Kì I : 35 ti t. Kì II. 17 ti t. ế ế ế
B. N i dung bài m i:
Gi i thi u bài: Vi t Nam là qu c gia nhi u dân t c. V i truy n th ng yêu n c đoàn k t, ướ ế
các dân t c đã sát cánh bên nhau trong su t quá trình xây d ng và b o v t qu c. ệ ổ
Ho t đ ng c a th y-trò. N i dung chính.
+ Ho t đ ng c a giáo viên :
- Giáo viên cho h c sinh k m t s
dân t c n c ta? ướ
- Chia l p thành 12 nhóm:
+ Ho t đ ng c a trò :
- Nhóm 1- 6: Trình bày m t s nét
khái quát v dân t c kinh.
- Nhóm 7- 12: Trình bày m t s nét
khái quát v các dân t c ít ng i. ườ
+ Ho t đ ng c a giáo viên:
- Cho các nhóm báo cáo k t qu ế
nh n xét b sung cho nhau.
- Giáo viên chu n xác ki n th c. ế
+Ho t đ ng c a trò (cá nhân)
1. N c ta bao nhiêu dân t c?ướ
Dân t c nào s dân đông nh t?
Chi m t l bao nhiêu?ế
2. L y m t vài d th c t ch ng ế
minh các dân t c n c ta n c ướ ướ
ta bình đ ng và đoàn k t v i nhau? ế
3. D a vào v n hi u bi t hãy cho ế
bi t dân t c Vi t phân b ch y u ế ế
I. Các dân t c Vi t Nam:
+ C n c có 54 dân t c. ướ
- Dân t c Vi t.
- Các dân t c ít ng i. ườ
- Các dân t c khác nhau v qu n c , ư
ho t đ ng kinh t ch y u. ế ế
1
đâu? Các dân t c ít ng i phân b ườ
ch y u đâu? ế
4. Cho bi t dân t c ít ng i nào cế ườ ư
trú đ ng b ng?
5. Nêu nh ng nét khác nhau gi a
dân t c Vi t và dân t c ít ng i? ườ
II. Phân b các dân t c:
1. Dân t c Vi t :
Phân b ch y u các vùng đ ng ế
b ng, trung du và duyên h i.
2. Các dân t c ít ng i ư phân b ch
y u mi n núi và trung du.ế
C. C ng c :
1. Ngày nay phân b các dân t c có nh ng thay đ i nh th nào? Cho ví d ? ư ế
2. H ng d n h c sinh làm bài t p s 3 trang 6.ướ
D. Bài t p v nhà:
1. S u t m tranh nh v các dân t c.ư
2. Làm bài t p trong t p b n đ và v bài t p đ a lí.
2
Liên hệ quảng cáo

TUN: Nga y soaùn: ……/……/…………
TIEÁT: Nga y dy: ……/……/…………
Ti t2ế : Bài 2:
dân s và gia tăng dân s .
M c tiêu bài h c:
Sau bài h c, h c sinh c n:
- Nh s dân c a n c ta trong m t th i đi m g n nh t. ư
- Hi u và trình bày đ c tình hình gia tăng dân s , nguyên nhân và h u qu . ượ
- Bi t đ c đi m c c u dân s (theo đ tu i, theo gi i)xu h ng thay đ i c c u dân sế ơ ướ ơ
c a n c ta. Nguyên nhân c a s thay đ i đó. ướ
- Có kĩ năng phân tích b ng th ng kê m t s bi u đ dân s .
- ý th c đ c s c n thi t ph i có qui mô gia đình h p lí. ượ ế
Các thi t b d y h c:ế
- Tranh nh v m t s h u qu c a gia tăng dân s t i môi tr ng, ch t l ng cu c s ng. ườ ượ
Ho t đ ng trên l p:
A. Ki m tra bài cũ:
N c ta bao nhiêu dân t c, nh ng nét văn hóa riêng c a các dân t c th hi n nh ngướ
m t nào? Cho ví d .
B. Bài m i:
Ho t đ ng c a th y-trò N i dung chính
+ Ho t đ ng c a trò :
D a vào sách giáo khoa th c t ế
cho bi t:ế
1. Dân s n c ta năm 2002? ướ
T i nay dân s n c ta kho ng bao ư
nhiêu?
2. N c ta đ ng hàng th bao nhiêuướ
v di n tích dân s trên th gi i? ế
Đi u đó nói lên đ c đi m v dân
s c a n c ta? ướ
+ Ho t đ ng c a giáo viên :
- Chu n xác l i ki n th c. ế
- Chia l p thành 12 nhóm.
- Giao vi c cho các nhóm.
+ Ho t đ ng c a h c sinh :
Các nhóm th o lu n câu h i theo
phi u.ế
1.D a vào 2.1nh n xét nh hình tăng
dân s c a n c ta? ướ
2. sao t l gia tăng t nhiên c a
dân s gi m nh ng s dân v n tăng? ư
3. Dân s đông và tăng nhanh gây h u
qu gì?
4. Nêu nh ng l i ích c a s gi m t l ỉ ệ
gia tăng t nhiên c a dân s n c ta? ướ
5. Nêu nh ng bi n pháp nh m gi m t
l gia tăng t nhiên c a dân s ?
6. D a vào 2.1 cho bi t vùng nào t ế
I. S dân:
- Năm 2002: 79,7 tri u.
- Năm 2003: 80,9 tri u.
Di n tích n c ta đ ng th 60 ướ
Dân s n c ta đ ng th 14. ướ
II. Gia tăng dân s:
- Dân s n c ta tăng nhanh t ướ
nh ng năm 50 c a th kĩ 20. ế
- T c đ tăng dân s xu h ng ướ
gi m.
- T l gia tăng dân s t nhiên còn
có s khác nhau gi a các vùng.
3
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo Án Địa Lý lớp 9
Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần: - Biết đư­ợc nư­ớc ta có 54 dân tộc, dân tộc kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc ở n­ước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. - Xác định được trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc. - Có tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc. Thiết bị cần thiết: - Bản đồ dân cư Việt Nam. - Bộ ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt Nam. - Tranh ảnh một số dân tộc Việt Nam. Hoạt động trên lớp: A. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Giới thiệu chương trình địa lí lớp 9.    Cả năm 52 tiết. Kì I : 35 tiết. Kì II. 17 tiết.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8158     Tải về: 18     Lượt mua: 10    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan