Tài liệu

Giáo Án Địa Lý lớp 9

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8196     Tải về: 18     Lượt mua: 10    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 61
Tài liệu Giáo Án Địa Lý lớp 9 - tài liệu, sách iDoc.Vn Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần: - Biết đư­ợc nư­ớc ta có 54 dân tộc, dân tộc kinh có số dân đông
TUN: Nga y soaùn: ……/……/…………
TIEÁT: Nga y dy: ……/……/…………
đ a lí dân c . ư
Ti t 1ế : Bài 1.
c ng đ ng các dân t c Vi tNam.
M c tiêu bài h c :
Sau bài h c h c sinh c n:
- Bi t đế ư c n ư c ta 54 dân t c, dân t c kinh s dân đông nh t. Các dân t c n c taướ
luôn đoàn k t bên nhau trong quá trình xây d ng và b o v t qu c.ế ệ ổ
- Trình bày đ c tình hình phân b các dân t c n c ta.ượ ướ
- Xác đ nh đ c trên b n đ vùng phân b ch y u c a m t s dân t c. ượ ế
- Có tinh th n tôn tr ng đoàn k t các dân t c. ế
Thi t b c n thi t:ế ế
- B n đ dân c Vi t Nam. ư
- B nh v đ i gia đình các dân t c Vi t Nam.
- Tranh nh m t s dân t c Vi t Nam.
Ho t đ ng trên l p:
A. n đ nh l p:
- Ki m tra sĩ s .
- Gi i thi u ch ng trình đ a lí l p 9. ươ
C năm 52 ti t. Kì I : 35 ti t. Kì II. 17 ti t. ế ế ế
B. N i dung bài m i:
Gi i thi u bài: Vi t Nam là qu c gia nhi u dân t c. V i truy n th ng yêu n c đoàn k t, ướ ế
các dân t c đã sát cánh bên nhau trong su t quá trình xây d ng và b o v t qu c. ệ ổ
Ho t đ ng c a th y-trò. N i dung chính.
+ Ho t đ ng c a giáo viên :
- Giáo viên cho h c sinh k m t s
dân t c n c ta? ướ
- Chia l p thành 12 nhóm:
+ Ho t đ ng c a trò :
- Nhóm 1- 6: Trình bày m t s nét
khái quát v dân t c kinh.
- Nhóm 7- 12: Trình bày m t s nét
khái quát v các dân t c ít ng i. ườ
+ Ho t đ ng c a giáo viên:
- Cho các nhóm báo cáo k t qu ế
nh n xét b sung cho nhau.
- Giáo viên chu n xác ki n th c. ế
+Ho t đ ng c a trò (cá nhân)
1. N c ta bao nhiêu dân t c?ướ
Dân t c nào s dân đông nh t?
Chi m t l bao nhiêu?ế
2. L y m t vài d th c t ch ng ế
minh các dân t c n c ta n c ướ ướ
ta bình đ ng và đoàn k t v i nhau? ế
3. D a vào v n hi u bi t hãy cho ế
bi t dân t c Vi t phân b ch y u ế ế
I. Các dân t c Vi t Nam:
+ C n c có 54 dân t c. ướ
- Dân t c Vi t.
- Các dân t c ít ng i. ườ
- Các dân t c khác nhau v qu n c , ư
ho t đ ng kinh t ch y u. ế ế
1
đâu? Các dân t c ít ng i phân b ườ
ch y u đâu? ế
4. Cho bi t dân t c ít ng i nào cế ườ ư
trú đ ng b ng?
5. Nêu nh ng nét khác nhau gi a
dân t c Vi t và dân t c ít ng i? ườ
II. Phân b các dân t c:
1. Dân t c Vi t :
Phân b ch y u các vùng đ ng ế
b ng, trung du và duyên h i.
2. Các dân t c ít ng i ư phân b ch
y u mi n núi và trung du.ế
C. C ng c :
1. Ngày nay phân b các dân t c có nh ng thay đ i nh th nào? Cho ví d ? ư ế
2. H ng d n h c sinh làm bài t p s 3 trang 6.ướ
D. Bài t p v nhà:
1. S u t m tranh nh v các dân t c.ư
2. Làm bài t p trong t p b n đ và v bài t p đ a lí.
2
TUN: Nga y soaùn: ……/……/…………
TIEÁT: Nga y dy: ……/……/…………
Ti t2ế : Bài 2:
dân s và gia tăng dân s .
M c tiêu bài h c:
Sau bài h c, h c sinh c n:
- Nh s dân c a n c ta trong m t th i đi m g n nh t. ư
- Hi u và trình bày đ c tình hình gia tăng dân s , nguyên nhân và h u qu . ượ
- Bi t đ c đi m c c u dân s (theo đ tu i, theo gi i)xu h ng thay đ i c c u dân sế ơ ướ ơ
c a n c ta. Nguyên nhân c a s thay đ i đó. ướ
- Có kĩ năng phân tích b ng th ng kê m t s bi u đ dân s .
- ý th c đ c s c n thi t ph i có qui mô gia đình h p lí. ượ ế
Các thi t b d y h c:ế
- Tranh nh v m t s h u qu c a gia tăng dân s t i môi tr ng, ch t l ng cu c s ng. ườ ượ
Ho t đ ng trên l p:
A. Ki m tra bài cũ:
N c ta bao nhiêu dân t c, nh ng nét văn hóa riêng c a các dân t c th hi n nh ngướ
m t nào? Cho ví d .
B. Bài m i:
Ho t đ ng c a th y-trò N i dung chính
+ Ho t đ ng c a trò :
D a vào sách giáo khoa th c t ế
cho bi t:ế
1. Dân s n c ta năm 2002? ướ
T i nay dân s n c ta kho ng bao ư
nhiêu?
2. N c ta đ ng hàng th bao nhiêuướ
v di n tích dân s trên th gi i? ế
Đi u đó nói lên đ c đi m v dân
s c a n c ta? ướ
+ Ho t đ ng c a giáo viên :
- Chu n xác l i ki n th c. ế
- Chia l p thành 12 nhóm.
- Giao vi c cho các nhóm.
+ Ho t đ ng c a h c sinh :
Các nhóm th o lu n câu h i theo
phi u.ế
1.D a vào 2.1nh n xét nh hình tăng
dân s c a n c ta? ướ
2. sao t l gia tăng t nhiên c a
dân s gi m nh ng s dân v n tăng? ư
3. Dân s đông và tăng nhanh gây h u
qu gì?
4. Nêu nh ng l i ích c a s gi m t l ỉ ệ
gia tăng t nhiên c a dân s n c ta? ướ
5. Nêu nh ng bi n pháp nh m gi m t
l gia tăng t nhiên c a dân s ?
6. D a vào 2.1 cho bi t vùng nào t ế
I. S dân:
- Năm 2002: 79,7 tri u.
- Năm 2003: 80,9 tri u.
Di n tích n c ta đ ng th 60 ướ
Dân s n c ta đ ng th 14. ướ
II. Gia tăng dân s:
- Dân s n c ta tăng nhanh t ướ
nh ng năm 50 c a th kĩ 20. ế
- T c đ tăng dân s xu h ng ướ
gi m.
- T l gia tăng dân s t nhiên còn
có s khác nhau gi a các vùng.
3
Giáo Án Địa Lý lớp 9
Mục tiêu bài học: Sau bài học học sinh cần: - Biết đư­ợc nư­ớc ta có 54 dân tộc, dân tộc kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc ở n­ước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. - Xác định được trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc. - Có tinh thần tôn trọng đoàn kết các dân tộc. Thiết bị cần thiết: - Bản đồ dân cư Việt Nam. - Bộ ảnh về đại gia đình các dân tộc Việt Nam. - Tranh ảnh một số dân tộc Việt Nam. Hoạt động trên lớp: A. ổn định lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Giới thiệu chương trình địa lí lớp 9.    Cả năm 52 tiết. Kì I : 35 tiết. Kì II. 17 tiết.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8196     Tải về: 18     Lượt mua: 10    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan