Thành viên ankomankom

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI

- 04/23/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên ankomankom

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI

- 04/23/2012
4,377
Báo lỗi

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN .BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHII – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được về sự phân bố các MôiTrường Tự Nhiênở Châu Phi ,nguyên nhân của sự phân bố bố đó - Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với Khí Hâậụ, giữa Khí Hậu với sự phân bố các MôiTrương’ Tự nhiên của Châu Phi. 2) Kỹ năng: rèn luyện Kỹ Năng Địa Lí.

Nội dung

THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ

CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

.BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG

MƯA Ở CHÂU PHI

I – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

- HS nắm được về sự phân bố các MôiTrường Tự Nhiênở

Châu Phi ,nguyên nhân của sự phân bố bố đó

- Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với Khí Hâậụ, giữa

Khí Hậu với sự phân bố các MôiTrương’ Tự nhiên của Châu

Phi.

2) Kỹ năng: rèn luyện Kỹ Năng Địa Lí.

- Đọc ,mô tả và phân tích Lược Đô’ , ảnh Địa Lí.

- Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố Địa Li’ (Lượng mưa

và sự phân bố MôiTrương’ Tự Nhiên)

- Nhận biết Môi Trường Tự Nhiên qua tranh ảnh

II – Đồ dùng dạy học :

- Bản Đô’ Tự Nhiên Châu Phi

- Bản Đô khí hậu 4 đại điểm ở Châu Phi

- Tranh ảnh về Môi Trưiơng’ Tự Nhiên Châu Phi

III – Phương pháp : trực quan, đàm thoại , nhóm

IV – Các bước lên lớp :

1) Ổn định lớp:1’

2) Kiểm tra bài cũ :7’

-Nêu đặc điểm khí hậu và thực vật của môi trường hoang

mạc và môi trường xavan ?

-Tại sao hoang mạc lại chiếm diện tích lớn ở bắc phi?

3Bài mơí:37’

Hoạt động 1 : TRÌNH BÀY, GIẢI THÍCH SỰ

PHÂN BỐ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.

Hoạt động dạy và học Ghi bảng

a) HS quan sát H27.2 đọc tên các I - TRÌNH BÀY, GIẢI

Môi Trương’ Tự Nhiên và sự phân

bố của các Môi Trương’ Tự Nhiên

- So sánh diện tích của các Môi

Trường?

THÍCH SỰ PHÂN BỐ

CỦA MT TN :

a) Châu Phi có các Môi

Trường: rừng xích đạo ,

Xavan hoang mạc chí

tuyến, cận nhiệt đới khô.

* Môi Trường xích đạo

ẩm : gồm bồn đại

Cônggô và một dãy hẹp

ven vịnh GhinNê .

* 2 Môi Trường nhiệt đới

(xavan) nằm ở phía Bắc

và phía Nam đường xích

đạo.

* 2 Môi trường hoang

mạc : Hoang mạc Xahara

(Bắc Phi), Hoang mạc

Calahari ở Nam Phi.

b) Giải thích vì sao các Hoang mạc

ở Châu Phi lại lan ra sát biển.

- HS dựa trang 75 vào hình 27.2 đọc

tên các Hoang mạc ở Châu Phi ?

(Xahara, Calahari, Namip)

? Tại sao ở đây lại hình thành Hoang

mạc như vậy ?

( Nằm ở chí tuyến )

- Vị trí 3 Hoang mạc này có đặc

điểm gì giống nhau ?

( Nằm ra sát biển)

GV ? Em hãy cho biết nguyên

nhân tại sao các Hoang mạc này lại

lan ra sát biển ?

( Do ảnh hưởng của các dòng biển

lạnh )

* 2 Môi Trường cận nhiệt

đới khô (Địa Trung Hải)

:gồm dãy Atlát ,đồng

bằng ven biển Bắc Phi,

vùng cực Nam Châu Phi.

- Trong các MT thiên

nhiên ở Châu Phi, chiếm

diện tích lớn nhất là MT

Xavan và MT Hoang

mạc.

b) Các Hoang mạc ở

Châu Phi lại lan ra sát

biển vì ảnh hưởng của

dòng biển lạnh ở Bắc Phi

: dòng biển lạnh CaNaRi,

ở Nam Phi có :

Benghêla.

Hoạt động 2 : PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ

VÀ LƯỢNG MƯA

GV thực hiện phiếu giao việc cho HS : phân tích 4 biểu đồ

KH ở H.28 theo dàn ý sau :

Biểu đồ

Nhận xét

A B C D

-Lượng mưa

TB năm

-Mưa TB từ

tháng mấy 

tháng mấy

-Tháng nóng

nhất là tháng

mấy ? Bao

nhiêu ?

- Tháng lạnh

nhất là tháng

1244 mm

Tháng 11

 Tháng

3

T3 & T1

(25°C)

T7

(18°C)

Mùa

đông

7°C

897 mm

Tháng 6

 Tháng

9

T5

(35°C)

T1

(20°C)

Mùa

đông

15°C

2592 mm

Thaùng

9

Thaùng 5

T4

(28°C)

T7

(20°C)

Muøa ñoâng

8°C

506 mm

Tháng 4

 Tháng 7

T2

(22°C)

T7 (10°C)

Mùa đông

12°C

Heø noùng ít

möa,ñoâng

aám ít möa

mấy ? Bao

nhiêu ?

-Biên độ nhiệt

?

-Đặc điểm KH

-Thuộc MT

nào và biểu đồ

KH nằm ở nửa

cầu nào?

Nóng,

mưa theo

mùa

Nhiệt đới

NCN

Noùng,

möa theo

muøa

Nhieät ñôùi

NCB

Noùng,

möa nhieàu

quanh

naêm

XÑ aåm

NCN

Ñòa Trung

Haûi

NCN

GV cho HS thaûo luaän theo toå (4 toå)  moã toå cöû 1 ñaïi dieän

leân baûng traû lôøi theo daøn yù phieáu giao vieäc  Caùc nhoùm

quan saùt cho nhaän xeùt.

+ HS xaùc ñònh moãi BÑ thuoäc kieåu khí haäu naøo  neâu ñaëc

ñieåm chung cuûa BÑ KH.

+ GV cho HS leân baûn ñoà H27.2 daùn caùc maåu töï A,B,C,D

vaø 1,2,3,4 sao cho ohuø hôïp vôùi MT TN

BÑ A  3 MT nhieät ñôùi NCN : LuBumbasi

BÑ B  2 MT nhieät ñôùi NCB : Uagadugu

BÑ C  1 MT xích ñaïo NCN : LiBrôvin

BÑ D  4 MT Ñòa Trung Haûi NCN : KepTao

GV nhaän xeùt tieát thöïc haønh

4) Cuûng coá :

Neâu laïi caùch nhaän xeùt BÑ vaø daën HS veà nhaø hoïc laïi caùch

phaân tích.

5) Daën doø:

- Hoïc baøi 28

- Chuaån bò baøi 29

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang