Tài liệu

Giáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16685     Tải về: 228     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 80
Tài liệu Giáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6 - tài liệu, sách iDoc.VnGiáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6 phần số học chương 1: A.MụC TIÊU- Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, vi
Trêng thcs nghi phó-gi¸o ¸n d¹y thªm phô ®¹o vµi dìng to¸n 6
vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn T Kim Thanh to¸n 1
PHN S HC :
Buæi 1:
Ch−¬ng 1:¤n tËpvµ bæ tóc vÒ sè tù nhiªn:
A.MôC TI£U
- RÌn HS n¨ng viÕt tËp p, viÕt tËp hîp con cña mét tËp p cho tr−íc, sö dông
®óng, chÝnh c c hiÖu
, , , ,
.
- Sù kh¸c nhau gi÷a tËp hîp
*
,
N N
- BiÕt t×m sè phÇn tö cña mét tËp hîp ®−îc viÕt d−íi d¹ng d·y sè cãquy luËt
B.kiÕn thøc c¬n
I. ¤n tËp thuyÕt.
C©u 1: y cho mét sè VD vÒ tËp p th−êng gÆp trong ®êi sèng hµng ngµy vµ mét sè
VD vÒ tËp hîp th−êng gÆp trong tn häc?
C©u 2: H·y nªu ch viÕt, c¸c hiÖu th−êng gÆp trong tËp p.
C©u 3: Mét tËp hîpthÓ bao nhiªu phÇn tö?
C©u 4: Cã kh¸c nhau gi÷a tËp hîp
N
vµ
*
N
?
II. Bµi tËp
*.D¹ng 1: RÌn n¨ng viÕt tËp hîp, viÕt tËp hîp con, sö ng hiÖu
Bµi 1: Cho tËp hîp A c ci trong côm “Thµnh phèC Minh”
a. H·y liÖt c pn tö cña tËp hîp A.
b. §iÒn hiÖu thÝch hîp vµo « vu«ng
b ý A ; c ý A ; h ý A
H−íng dÉn
a/ A = {a, c, h, I, m, n, «, p, t}
b/
c A
L−u ý HS: i to¸n trªn kh«ng ph©n biÖt ch÷ in hoa vµ cin th−êng trong côm ®·
cho.
Bµi 2: Cho tËp hîp c ch÷ i X = {A, C, O}
a/ T×m chôm ch÷ t¹o thµnh c ch÷ cña tËp hîp X.
b/ ViÕt tËp hîp X b»ng ch cra c nh chÊt ®Æc tr−ng cho c phÇn cña X.
H−íng dÉn
a/ Ch¼ng h¹n côm “CA CAO” hoÆc “Cã C¸
b/ X = {x: x-ch÷ i trong côm ch÷ “CA CAO”}
Bµi 3: Chao c tËp hîp
A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9}
a/ ViÕt tËp p Cc phÇn thuéc A vµ kh«ng thuéc B.
b/ ViÕt tËp hîp D c phÇn thuéc B kh«ng thuéc A.
c/ ViÕt tËp p E c phÇn võa thuéc A võa thuéc B.
d/ ViÕt tËp hîp F c phÇn hoÆc thuéc A hoÆc thuéc B.
H−íng dÉn:
a/ C = {2; 4; 6}
Trêng thcs nghi phó-gi¸o ¸n d¹y thªm phô ®¹o vµi dìng to¸n 6
vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn T Kim Thanh to¸n 2
b/ D = {5; 9}
c/ E = {1; 3; 5}
d/ F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}
Bµi 4: Cho tËp hîp A = {1; 2; a; b}
a/ H·y crâ c tËp hîp con cña A 1 phÇn tö.
b/ y chØ râ c tËp p con cña A 2 phÇn .
c/ p hîp B = {a, b, c} pi tËp hîp con cña A kh«ng?
H−íng dÉn
a/ {1} { 2} { a } { b}
b/ {1; 2} {1; a} {1; b} {2; a} {2; b} { a; b}
c/ p hîp B kh«ng ph¶i tËp hîp con cña tËp p A bëi c
B
nh−ng c
A
Bµi 5: Cho tËp hîp B = {x, y, z} . Hái tËp hîp B tÊt bao nhiªu tËp hîp con?
H−íng dÉn
- p hîp con cña B kh«ng phÇn tõ nµo lµ
.
- p hîp con cña B 1phÇn lµ {x} { y} { z }
- C¸c tËp hîp con cña B hai phÇn {x, y} { x, z} { y, z }
- p hîp con cña B 3 phÇn chÝnh lµ B = {x, y, z}
y tËp hîp A tÊt 8 tËp hîp con.
Ghi chó. Mét tËp hîp A bÊt lu«n hai tËp hîp con ®Æc biÖt. §ã tËp hîp rçng
vµ chÝnh tËp hîp A. Ta quy −íc
lµ tËp p con cña mçi tËp hîp.
Bµi 6: Cho A = {1; 3; a; b} ; B = {3; b}
§iÒn c hiÖu
, ,
thÝch hîp vµo « vu«ng
1 ý A ; 3 ý A ; 3 ý B ; B ý A
Bµi 7: Cho c tËp hîp
{
}
/ 9 99
A x N x= < <
;
{
}
*
/ 100
B x N x= <
y ®iÒn u
hay
vµo c « d−íi ®©y
N ý N* ; A ý B
*D¹ng 2: C¸c bµi tËp x¸c ®Þnh sè phÇn tö cña mét tËp hîp
Bµi 1: Gäi A tËp hîp c sè tù nhiªn 3 ch÷ sè. Hái tËp hîp A bao nhiªu phÇn
tö?
H−íng dÉn:
p hîp A (999 100) + 1 = 900 phÇn tö.
Bµi 2: H·y nh sè phÇn cña c tËp p sau:
a/ p hîp A c sè nhiªn 3 ch÷ sè.
b/ p hîp B c 2, 5, 8, 11, , 296.
c/ p hîp C c sè 7, 11, 15, 19, , 283.
H−íng dÉn
a/ p hîp A (999 101):2 +1 = 450 phÇn tö.
b/ p hîp B (296 2 ): 3 + 1 = 99 phÇn .
c/ p hîp C (283 7 ):4 + 1 = 70 phÇn tö.
Cho HS pt biÓu tæng qu¸t:
- TËp hîp c sè ch½n ch½n a ®Õn sè ch½n b cã (b a) : 2 + 1 pn tö.
- TËp hîp c sè lÎ tõ sè lÎ m ®Õn sè lÎ n (n m) : 2 + 1 phÇn tö.
Liên hệ quảng cáo

Trêng thcs nghi phó-gi¸o ¸n d¹y thªm phô ®¹o vµi dìng to¸n 6
vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn T Kim Thanh to¸n 3
- TËp hîp c sè sè c ®Õn sè d y sè c ®Òu, khong ch gi÷a hai sè liªn
tiÕp cña d·y 3 (d c ): 3 + 1 phÇn .
Bµi 3: Cha mua cho em mét quyÓn sè tay dµy 256 trang. §Ó tiÖn theo dâi em ®¸nh
trang 1 ®Õn 256. Hái em ®· ph¶i viÕt bao nhiªu ch÷ sè ®Ó ®¸nh hÕt cuèn sæ tay?
H−íng dÉn:
- trang 1 ®Õn trang 9, viÕt 9 sè.
- trang 10 ®Õn trang 99 cã 90 trang, vt 90 . 2 = 180 ch÷ sè.
- trang 100 ®Õn trang 256 cã (256 100) + 1 = 157 trang, n viÕt 157 . 3 = 471
sè.
y em cÇn viÕt 9 + 180 + 471 = 660 sè.
Bµi 4: C¸c sè nhiªn 1000 ®Õn 10000 bao nhiªu sè ®óng 3 ch÷ sè gièng
nhau.
H−íng dÉn:
- Sè 10000 sè duy nhÊt 5 ch÷ sè, sè nµy h¬n 3 ch÷ sè gièng nhau nªn kh«ng
tho m·n yªu cÇu cña bµi to¸n.
y sè cÇn t×m chØ thÓ d¹ng:
abbb
,
,
,
víi a
b lµ ch÷ sè.
- XÐt d¹ng
abbb
, ch÷ sè a cã 9 ch chän ( a
0)
9 c¸ch chän ®Ó b kh¸c a.
y 9 . 8 = 71 sè d¹ng
abbb
.
LËp luËn t−¬ng ta thÊy c d¹ng cßn l¹i ®Òu 81 sè. Suy ta tÊt c¸c sè 1000
®Õn 10000 ®óng 3 ch÷ sè gièng nhau gåm 81.4 = 3
Buæi 2, 3:
PHÐP CéNG Vµ PHÐP NH¢N - PHÐP TRõ Vµ PHÐP CHIA
A.MôC TI£U
- ¤n tËp l¹i c nh chÊt cña phÐp céng vµ phÐp nh©n, phÐp trõ vµ phÐp chia.
- RÌn luyÖn ng vËn dông c¸c tÝnh chÊt trªn vµo c bµi tËp tÝnh nhÈm, tÝnh
nhanh vµ gi¶i to¸n métch hîp .
- n dông viÖc m sè phÇn cña mét tËp hîp ®· ®−îc häc tr−íc vµo mét sè bµi
to¸n.
- H−íng dÉn HS ch sö dông m¸y nh tói.
- Giíi thiÖu HS vÒ ma ph−¬ng.
B. KiÕn thøc
I. ¤np thuyÕt.
+ Pp céng hai sè nhiªn bÊt lu«n cho ta mét sè tù nhiªn duy nhÊt i tæng cña
chóng.Tadïng dÊu “+” ®Ó c pp céng:
ViÕt: a + b = c
( sè h¹ng ) + (sè h¹ng) = (tæng )
+)PhÐp nh©n hai sètù nhiªn bÊt k×lu«n cho ta mét sètù nhiªn duy nhÊtgäi tÝch cña
chóng.
Tadïng dÊu “.Thay cho dÊu “x” ë tiÓuhäc ®Ó chØ pp nh©n.
ViÕt: a . b = c
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Giáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6
Giáo án dạy thêm phụ đạo và bồi dưỡng toán 6 phần số học chương 1: A.MụC TIÊU- Rèn HS kỉ năng viết tập hợp, viết tập hợp con của một tập hợp cho tr-ớc, sử dụngđúng, chính xác các kí hiệu ẻ,ẽ,è,ẫ,ặ.- Sự khác nhau giữa tập hợp * N , N- Biết tìm số phần tử của một tập hợp đ-ợc viết d-ới dạng dãy số cóquy luật
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 16685     Tải về: 228     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan