Tài liệu

giáo án dạy thêm ngữ văn 9 kì 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2381     Tải về: 14     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 42
Tài liệu giáo án dạy thêm ngữ văn 9 kì 2 - tài liệu, sách iDoc.VnNgày soạn: 07/02/2011Ngày dạy: 16/02/2011 Bài 1 Củng cố văn bản: Bàn về đọc sách. Chu Quang Tiềm
Gi¸o ¸n «n tËp ng÷ v¨n 9- k× 2
Ngµy so¹n: 07/02/2011
Ngµy d¹y: 16/02/2011
Bµi 1 Cñng cè v¨n b¶n: Bµn vÒ ®äc s¸ch.
Chu Quang TiÒm
A. môc tiªu cÇn ®¹t
- RÌn luyÖn kü n¨ng lËp luËn qua viÖc lÜnh héi bµi nghÞ luËn s©u s¾c, sinh
®éng, giµu tÝnh thuyÕt phôc cña t¸c gi¶.
B.ChuÈn
* ThÇy: §äc sgk, sgv, tµi liÖu tham kh¶o.
* Trß : So¹n bµi.
C. tiÕn tr×nh chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t
Nh÷ng hiÓu biÕt cña em Chu
Quang TiÒm ?
I/ T¸c gi¶, t¸c phÈm .
1. T¸c gi¶ : (1897 1986).
- ¤ng nhµ häc luËn v¨n häc næi
tiÕng cña Trung Quèc.
(¤ng ®· cã nhiÒu bµi viÕt bµn vÒ ®äc s¸ch.
Bµi viÕt nµy lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tÝch luü
kinh nghiÖm, dµy c«ng suy nghÜ, nh÷ng lêi
t©m huyÕt cña ngêi ®i tríc truyÒn cho thÕ
®i sau.)
2. T¸c phÈm .
- §©y lµ mét bµi v¨n tiªu biÓu, giµu søc
thuyÕt phôc, mét bµi v¨n nghÞ luËn s©u s¾c
kiÓu v¨n b¶n nghÞ luËn.
.
II. KiÕn thøc b¶n
1. TÇm quan träng cña viÖc ®äc s¸ch .
H :Tr×nh bµy tÇm quan träng cña
viÖc ®äc s¸ch ?
*HS th¶o luËn, nªu ý nghÜa cña
viÖc ®äc s¸ch.
a. TÇm quan träng cña s¸ch.
- S¸ch ®· ghi chÐp, ®óc lu truyÒn mäi tri
thøc, mäi thµnh tùu loµi ngêi t×m tßi, tÝch
luü ®îc.
- S¸ch ®îc xem nh÷ng cét mèc trªn con ®-
êng ph¸t triÓn cña häc thuËt.
- S¸ch tthµnh kho tµng quý b¸u cña di s¶n
tinh thÇn mµ loµi ngêi thu lîm, suy ngÉm.
b. ý nghÜa cña viÖc ®äc s¸ch.
- §äc s¸ch con ®êng tèt nhÊt ®Ò tÝch luü,
n©ng cao vèn kiÕn thøc, v¬n lªn v¨n ho¸ häc
thuËt.
- §äc s¸ch lµ ®Ó kÕ thõa tri thøc nh©n lo¹i.
Cao Đăng Huy- Gi¸o viªn trêng THCS Tiªn T©n
1
Gi¸o ¸n «n tËp ng÷ v¨n 9- k× 2
* Tãm l¹i, s¸ch tÇm quan träng cïng lín
lao trªn con ®êng ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i nªn
cÇn ph¶i ®äc s¸ch.
.2. C¸ch lùa chän s¸ch khi ®äc .
Muèn tÝch luü häc vÊn, ®äc s¸ch
hiÖu qu¶, t¹i sao tríc tiªn cÇn biÕt
c¸ch chän lùa s¸ch mµ ®äc?
NhËn xÐt c¸ch lËp luËn trong
®o¹n nµy?
Theo t¸c gi¶ nªn chän s¸ch ®Î ®äc
nh thÕ nµo?
T¸c gi ®· ®a ra nh÷ng dÉn chøng
nµo ®Ó thuyÕt phôc ngêi ®äc? C¸ch
lËp luËn?
Theo em c¸ch chän lùa chän s¸ch
nh vËy cã ®óng kh«ng?
VËy c¸ch lùc chän s¸ch cña t¸c gi¶
nh thÕ nµo?
* Nguy h¹i:
- S¸ch ngiÒu khiÕn ngêi ta kh«ng chuyªn s©u dÔ
xa vµo lèi ¨n t¬i nuèt sèng chø kh«ng biÕt
nghiÒn ngÉm.
- S¸ch nhiÒu khiÕn ngêi ®äc khã lùa chän, l·ng
phÝ thêi gian søc lùc víi nh÷ng cuèn s¸ch
téi => LËp luËn = nh÷ng c¸ch liÖt so
s¸nh.
* C¸ch chän s¸ch:
- Ph¶i chän cho tinh ®äc kÜ nh÷ng quûªn thùc
sù cã gi¸ trÞ, cã lîi.
- §äc c¸c cuèn s¸ch thuéc lÜnh vùc chuyªn
m«n, chuyªn s©u c¶u m×nh.
- Còng ph¶i thêng xuyªn ®äc s¸ch thëng thøc
s¸ch ë lÜnh vùc gÉn gòi, kÕ cËn víi chuyªn
m«n cña m×nh =>LËp luËn = c¸ch ®a chøng
so s¸nh.
(VÝ chÝnh trÞ häc th× ph¶i liªn quan ®Õn lÞch
sö, kinh tÕ, ph¸p luËt, triÕt häc, t©m lÝ, ngoÞa
giao, qu©n sù,....kh«ng biÕt réng tkh«ng thÓ
chuyªn, kh«ng th«ng th¸i th× kh«ng t n¾m
gän)
(HS bµy tá).
=> Chøng «ng ngßi tõng tr¶i , giµu kinh
nghiÖm, giµu søc sèng.
.3. Ph ¬ng ph¸p ®äc s¸ch.
T¸c gi¶ ®· ®a ra lêi bµn ph¬ng
phÊp ®äc s¸ch nh thÕ nµo ?
- §äc kh«ng cÇn nhiÒu, quan träng ®äc cho
kÜ, võa ®äc võa suy ngÉm tÝch luü tëng tîng.
- Kh¼ng ®Þnh: Kh«ng nªn ®äc trµn lan, theo
kiÓu høng thó nh©n cÇn ®äc cã ho¹ch
vµ cã hÖ thèng.
(§äc s¸ch cßn chuyÖn rÌn kuyÖn tÝnh c¸ch,
chuyÖn häc lµm ngêi.)
4. TÝnh thuyÕt phôcsøc hÊp dÉn cña v¨n
b¶n.
Bµi viÕt søc thuyÕt phôc cao.Theo
em ®i Òu Êy ®îc t¹o nªn tõ nh÷ng
yÕu tè nµo?
- côc: ChÆt chÏ hîp lÝ, c¸ch dÉn d¾t nhÑ
nhµng, tù nhiªn vµ sinh ®éng.
- VÒ néi dung: võa thÊu lÝ võa ®¹t t×nh, ¸c ý
kiÕn nhËn xÐt da ra thËt x¸c ®¸ng, Tr×nh bµy b»ng
¬ng ph¸p cô thÓ, giäng trß chuuyÖn t©m t×nh, ch©n
Cao Đăng Huy- Gi¸o viªn trêng THCS Tiªn T©n
2
Gi¸o ¸n «n tËp ng÷ v¨n 9- k× 2
thµnh ®Ó sÎ chia kinh nghiÖm t c¸ch nhÑ nhµng
thÊm thÝa.
- c¸ch viÕt: dông ng÷ hãm hØnh, giµu
h×nh ¶nh, giµu chÊt th¬.
(VD: §äc s¸ch ®Ó tr¶ mãn ®v thµnh qu¶
nh©n lo¹i trong qu¸ khø, ®Ó lµm cuéc trêng
chinh v¹n dÆm trªn con ®êng häc vÊn§äc
nhiÒu mµ kh«ng chÞu suy nghÜ s©u nh cìi ngùa
qua chî tuy ch©u bµu ph¬i ®Çy chØ ttá lµm cho
m¾t hoa ý loan, tay kh«ng mµ vÒ)
III.LuyÖn ®Ò : "Bµn vÒ ®äc s¸ch"
PhÇn 1 : Tr¾c nghiÖm :
H·y ®äc ®o¹n v¨n sau:
Häc vÊn kh«ng chØ chuyÖn ®äc s¸ch, nhng ®ãc s¸ch vÉn lµ mét con ®êng
quan träng cña häc vÊn. Bëi häc kh«ng chØ viÖc nh©n, viÖc cña toµn
nh©n lo¹i. Mçi lo¹i häc vÊn ®Õn giai ®o¹n h«m nay ®Òu thµnh qu¶ cña nh©n
lo¹i nhê biÕt phÊn c«ng, g¾ng tÝch luü ngµy ®ªm cã. C¸c thµnh qu¶ ®ã së
kh«ng bÞ vïi lÊp ®i, ®Òu lµ do s¸ch vë ghi chÐp, lu truyÒn l¹i.
(ChuQuang
TiÒm
1.§o¹n v¨n trªn chñ yÕu sö dung thao t¸c nghÞ luËn nµo ?
A. Gi¶i thÝch B. Chøng minh C. Ph©n tÝch D. Tæng
hîp
2.Néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n trÕn lµ g× ?
A. Bµn vÒ sù cÇn thiÕt cña viÖc ®äc s¸ch
B. Bµn vÒ ý nghÜa to lín cña s¸ch vë
C. Bµn vÒ nh÷ng thµnh tuj khoa häc cña nh©n lo¹i
D. Bµn vÒ con ®êng häc vÊn
3.C©u v¨n nµo sau ®©y nÕu ý chÝnh cña ®o¹n v¨n ?
A. Häc vÊn kh«ng chØ lµ chuyÖn ®äc s¸ch, nhng ®äc s¸ch vÉn mét con ®-
êng quan träng cña häc vÊn.
B. Bëi v× häc vÊn kh«ng chØ lµ viÖc c¸ nh©n, mµ lµ viÖc cña toµn nh©n lo¹i.
C. C¸c thµnh qu¶ ®ã së dÜ kh«ng bÞ vïi lÊp ®i, ®Òu lµ do s¸ch vë ghi chÐp, lu
truyÒn l¹i.
D. Mçi lo¹i häc vÊn ®Õn giai ®o¹n h«m nay ®Òu thµnh qu¶ cña nh©n lo¹i
nhê biÕt ph©n c«ng, cè g¾ng tÝch luü ngµy ®ªm mµ cã.
4.Theo em, häc vÊn lµ g× ?
A. Nh÷ng kiÕn thøc vÒ v¨n häc
B. Nh÷ng kiÕn thøc vÒ khoa häc thuËt
C. Tµi n¨ng bÈm sinh cña con ngêi
D. Nh÷ng kiÕn thøc tÝch luü ®îc qua häc tËp
Cao Đăng Huy- Gi¸o viªn trêng THCS Tiªn T©n
3
giáo án dạy thêm ngữ văn 9 kì 2
Ngày soạn: 07/02/2011Ngày dạy: 16/02/2011 Bài 1 Củng cố văn bản: Bàn về đọc sách. Chu Quang TiềmA. mục tiêu cần đạt Rèn luyện kỹ năng lập luận qua việc lĩnh hội bài nghị luận sâu sắc, sinh động, giàu tính thuyết phục của tác giả.B.Chuẩn bị * Thầy: Đọc sgk, sgv, tài liệu tham khảo. * Trò : Soạn bài.C. tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học.Hoạt động của thầy và tròNội dung cần đạtNhững hiểu biết của em về Chu Quang Tiềm ?I/ Tác giả, tác phẩm.1. Tác giả: (1897 – 1986).- Ông là nhà Mĩ học và lí luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc.(Ông đã có nhiều bài viết bàn về đọc sách. Bài viết này là kết quả của quá trình tích luỹ kinh nghiệm, dày công suy nghĩ, là những lời tâm huyết của người đi trước truyền cho thế hệ đi sau.) 2. Tác phẩm.- Đây là một bài văn tiêu biểu, giàu sức thuyết phục, một bài văn nghị luận sâu sắc – kiểu văn bản nghị luận..II. Kiến thức cơ bản 1. Tầm quan trọng của việc đọc sách.H :Trình bày tầm quan trọng của việc đọc sách ?*HS thảo luận, nêu ý nghĩa của việc đọc sách.a. Tầm quan trọng của sách.- Sách đã ghi chép, cô đúc và lưu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà loài người tìm tòi, tích luỹ được.- Sách được xem là những cột mốc trên con đường phát triển của học thuật.- Sách trở thành kho tàng quý báu của di sản tinh thần mà loài người thu lượm, suy ngẫm.b. ý nghĩa của việc đọc sách.- Đọc sách là con đường tốt nhất đề tích luỹ, nâng cao vốn kiến thức, vươn lên văn hoá học thuật.- Đọc sách là để kế thừa tri thức nhân loại.* Tóm lại, sách có tầm quan trọng vô cùng lớn lao trên con đường phát triển của nhân loại nên cần phải đọc sách. .2. Cách lựa chọn sách khi đọc.Muốn tích luỹ học vấn, đọc sách có hiệu quả, tại sao trước tiên cần biết cách chọn lựa sách mà đọc?Nhận xét gì về cách lập luận trong đoạn này?Theo tác giả nên chọn sách đẻ đọc như thế nào?Tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào để thuyết phục người đọc? Cách lập luận?Theo em cách chọn lựa chọn sách như vậy có đúng không?Vậy cách lực chọn sách của tác giả như thế nào?* Nguy hại:- Sách ngiều khiến người ta không chuyên sâu dễ xa vào lối “ăn tươi nuốt sống” chứ không biết nghiền ngẫm.- Sách nhiều khiến người đọc khó lựa chọn, lãng phí thời gian và sức lực với những cuốn sách vô tội => Lập luận = những cách liệt kê và so sánh.* Cách chọn sách:- Phải chọn cho tinh đọc kĩ những quỷên thực sự có giá trị, có lợi.- Đọc kĩ các cuốn sách thuộc
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2381     Tải về: 14     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Văn hay Lớp 4 - Tả cây cối - Tả… Lượt tải: 70 Lượt xem: 169720
16 BÀI VĂN HAY LỚP 2 Lượt tải: 323 Lượt xem: 121247
Có thể bạn quan tâm