Tài liệu

Giáo án đạo đức lớp 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1379     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 14
Tài liệu Giáo án đạo đức lớp 2 - tài liệu, sách iDoc.VnGiúp học sinh nắm vững và biết cách làm và hiểu được lợi ích của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ
Ngaøy:....thaùng.....naêm.....
Tuaàn 1:
Hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø
Tieát 1
I. Muïc tieâu :
1. Hoïc sinh hieåu caùc bieåu hieän cuï theå vaø lôïi ích cuûa vieäc
hoïc taäp- sinh hoaït ñuùng giôø.
2. Hs bieát cuøng cha meï laäp TGB hôïp lí cho baûn thaân vaø thöïc
haønh ñuùng TGB.
3. Hs coù thaùi ñoä ñoàng tình vôùi caùc baïn bieát hoïc taäp – sinh
hoaït ñuùng giôø.
II. Taøi lieäu v phöông tieän :
Duïng cuï phuïc vuï saém vai cho HÑ2
Phieáu giao vieäc cho HÑ 1,2
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònh toå chöùc.
2. Kieåm tra saùch vôû cuûa hs
3. Baøi môùi.
Hoaït ñoäng 1: Baøy toû kieán
* Muïc tieâu: Hs coù yù kieán rieâng vaø bieát baøy toû yù kieán
tröôùc caùc haønh ñoäng.
* Caùch tieán haønh:
Gv chia nhoùm vaø giao cho moãi nhoùm baøy toû yù kieán veà
vieäc laøm trong 1 TH: vieäc laøm naøo ñuùng, vieäc laøm naøo sai ?
Taïi sao ñuùng ( sai ) < tình huoáng/ sgv>
Hs thaûo luaän nhoùm
Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
* Keát luaän : sgv/ 19
Hoaït ñoäng 2: Xöû lyù tình huoáng.
* Muïc tieâu: Hs bieát löïa choïn caùch öùng xöû phuø hôïp trong
töøng tình huoáng cuï theå.
* Caùch tieán haønh:
Gv chia nhoùm vaø giao nhieäm vuï moãi nhoùm löïa choïn
caùch öùng xöû phuø hôïp vaø chuaån bò ñoùng vai < tình huoáng/ sgv
>
Hs thaûo luaän nhoùm vaø chuaån bò ñoùng vai.
Töøng nhoùm leân ñoùng vai.
* Keát luaän: Moãi tröôøng hôïp coù theå coù nhieàu caùch öùng xöû.
Chuùng ta neân bieát löïa choïn caùch öùng xöû phuø hôïp nhaát.
Hoaït ñoäng 3: Giôø naøo vieäc naáy.
* Muïc tieâu: Giuùp hs bieát coâng vieäc cuï theå caàn laøm vaø
thôøi gian thöïc hieän ñeå hoïc taäp vaø sinh hoaït ñuùng giôø.
* Caùch tieán haønh:
Gv giao nhieäm vuï thaûo luaän cho töøng nhoùm / sgv.
Hs thaûo luaän nhoùm.
Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
* Keát luaän: Caàn saép xeáp thôøi gian hôïp lí ñeå ñuû thôøi gian
hoïc taäp, vui chôi, laøm vieäc nhaø vaø nghæ ngôi.
4. Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá – daën doø.
Caùc em cuøng cha meï xaây döïng TGB vaø thöïc hieän theo
TGB.
IV. Ruùt kinh nghieäm tieát daïy.
Ngaøy:....thaùng.....naêm.....
Tuaàn 2:
Hoïc taäp sinh hoaït ñuùng giôø
Tieát 2
I. Muïc tieâu:
1. Hoïc sinh hieåu caùc bieåu hieän cuï theå vaø lôïi ích cuûa vieäc
hoïc taäp- sinh hoaït ñuùng giôø.
2. Hs bieát cuøng cha meï laäp TGB hôïp lí cho baûn thaân vaø thöïc
haønh ñuùng TGB.
3. Hs coù thaùi ñoä ñoàng tình vôùi caùc baïn bieát hoïc taäp – sinh
hoaït ñuùng giôø.
II. Taøi lieäu v phöông tieän:
Phieáu 3 maøu cho HÑ 1
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc:
1. OÅn ñònh toå chöùc.
2. Kieåm tra saùch vôû cuûa hs
Vì sao caàn saép xeáp thôøi gianh hôïp lí ?
3. Baøi môùi.
Giáo án đạo đức lớp 2
Giúp học sinh nắm vững và biết cách làm và hiểu được lợi ích của việc học tập , sinh hoạt đúng giờ
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1379     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 215 Lượt xem: 67800
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 720 Lượt xem: 65518
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 35 Lượt xem: 64878
Có thể bạn quan tâm