Thành viên idoc2012

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 63 PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 63 PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

- 12 tháng trước
2,495
Báo lỗi

Mục tiêu: - HS nắm kĩ định nghĩa giá trị tuyệt đối, từ đó biết cách mở dấu giá trị tuyệt đối của một biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối. - Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn với điều kiện xác định của bài tóan. - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải, tính cẩn thận, chính xác.

Nội dung

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 63:

Bài 5:

PHƯƠNG TRÌNH CÓ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ

TUYỆT ĐỐI

I. Mục tiêu:

- HS nắm kĩ định nghĩa giá trị tuyệt đối, từ đó

biết cách mở dấu giá trị tuyệt đối của một

biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối.

- Biết giải bất phương trình bậc nhất một ẩn

với điều kiện xác định của bài tóan.

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải,

tính cẩn thận, chính xác.

II. Chuẩn bị:

- HS: chuẩn bị tốt phần hướng dẫn về nhà.

III. Nội dung:

Họat động của

GV

Họat động của

HS

Ghi bảng

Họat động 1:

“nhắc lại về giá

trị tuyệt đối”.

-GV: ‘hãy nhắc

lại định nghĩa

giá trị tuyệt đối

dưới dạng kí

hiệu”

-GV: cho HS

tìm {5{;

{-27{, { 2 1 {; {-

4,13{.

-GV: “hãy mở

dấu giá trị tuyêt

đối của các biểu

-{a{= a nếu a 

0;

{a{ = -a nếu a <

0

-HS làm việc cá

nhân.

-HS trao đổi

Tiết 63:

Phương trình có

chứa dấu trị

tuyệt đối

1.Nhắc lại về

giá trị tuyệt đối.

{a{ = a nếu a 

0;

{a{ = -a nếu a <

0

Ví dụ: {5{ = 5

vì 5 > 0

{-2,7{ = -(-2,7)

= 5 > 0

thức sau

a/{x – 1{

b/{-3x};

c/{x + 2{;

d/{1 – x{.

-GV: chú ý sửa

những sai lầm

nếu có của HS.

-GV: cho HS

làm ví dụ 1

SGK.

-GV: cho HS

làm ?1

(GV: yêu cầu

HS trình bày

hướng giải

trước khi giải)

nhóm, làm việc

cá nhân và trình

bày kết quả.

-HS thảo luận

nhóm, làm việc

cá nhân và trình

bày kết quả.

vì –2,7 < 0

a/ {x-1{ = x-1

nếu x-1  0

hay {x-1{ = x-1

nếu x  1

{x-1{ = -(x-1)

nếu x-1< 0

hay {x-1{ = 1-x

nếu x < 1

Trình bày gọn:

Khi x  1, thì

{x-1{ = x-1

Khi x < 1, thì

{x-1{ = 1- x

Ví dụ 1: SGK

Họat động 2:

“Giải 1 số

phương trình

chứa dấu giá trị

tuyệt đối”.

GV: cho HS

làm ví dụ 2.

GV: xem một

số bài giải của

HS và sửa mẫu

cho HS rõ.

GV: cho HS

giải ví dụ 3

Họat động 3:

“củng cố”.

1-Học sinh thực

-HS thảo luận

nhóm tìm cách

chuyển phương

trình có chứa

dấu giá trị tuyệt

đối thành

phương trình

bậc nhất một ẩn

có điều kiện.

HS trao đổi

nhóm để tìm

hướng giải sau

2.Giải một số

phương trình

có chứa dấu

giá trị tuyệt

đối:

Ví dụ 2: Giải

phương trình:

{3x{ = x + 4

Bước 1: Ta có :

{3x{ = 3x nếu x

 0

{3x{ = -3x nếu

x < 0

Bước 2:

Nếu x  0 ; ta

{3x{ = x + 4

hiện ?2;

GV theo dõi kĩ

bài làm của một

số HS yếu,

trung bình để có

biện pháp giúp

đỡ.

2-HS thực hiện

bài tập 36c,

37c.

khi làm việc cá

nhân.

-Hs làm việc cá

nhân rồi trao

đổi kết quả ở

nhóm.

-Hs làm việc cá

nhân rồi trao

đổi kết quả ở

nhóm.

3x = x + 4

 x = 2 > 0

Thỏa điều kiện.

Nếu x < 0

{3x{ = x + 4

 -3x = x + 4

 …

 x = -1 < 0

thỏa điều kiện

Bước 3: Kết

luận:

S = -1,2

Hướng dẫn về nhà:

BT 35, 37b,d

Sọan phần trả lời phần A.

Câu hỏi phần ôn tập.

V/ Rút kinh nghiệm:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

------------------------------

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang